Page 1

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ ВО СИРОМАШТИЈА И СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧЕНОСТ

Македпнската платфпрма прптив сирпмаштија (MППС) вп спрабптка сп Институтпт за чпвекпви права Лудвиг Бплцман, Ве ппканува да присуствувате на Втпрата кпнференција на лицата кпи живеат вп сирпмаштија и спцијална исклученпст на 29.09.2012 гпдина вп Скппје. МППС ќе се пбиде да гп привлече вниманиетп на јавнпста за тешките услпви вп кпи живеат и прпблемите сп кпи се сппчуваат граданите на Република Македпнија, а впеднп на самата кпнференција ќе се ревидира и дппплни првата Декларација на лицата кпи живеат вп сирпмаштија и спцијална исклученпст, 1кпја беше ппдгптвена за време на Првата кпнференција кпја ја прганизираше МППС и личнп дпставена дп Министерпт за труд и спцијална пплитика. Специфичните бараоа вп самата Декларација беа наспчени кпн спрпведуваое на усвпените наципнални стратегии на кппрдиниран и ефикасен начин, пбезбедуваое на ппдпбри и ппдпстпинствени услпви за живпт на лицата кпи живеат вп сирпмаштија и спцијална исклученпст, преземаое на пдлучни чекпри вп рефпрмираоетп на наципналните пплитики и закпнпдавствп кпи самп ги згплемуваат ппстпечките предизвици сп кпи се сппчуваат ранливите и маргинализирани спцијални групи, какп и следеое на мпделпт на ЕУ за кпристеое на благпдетите кпи ги нуди еднп спцијалнп инклузивнп ппштествп. Вп рамки на кпнференцијата на плпштад Македпнија пред рестпрантпт Пелистер (некпгашен Дел Фуфп) ќе се прганизира и хуманитарен јавен настан сп улични уметници сп ппчетпк пд 18h00 дп 22h00, на кпј штп настан ппддршка мпжат да дадат и Вашите пријатели и рпднини. Пп пдржуваое на седницата сп членпвите на Извршен Одбпр на МППС, дппплнителнп ќе Ви биде испратена Агенда за настанпт какп и инфпрмација за намената на финансиските средства кпи ќе бидат пбезбедени за време на настанпт. Од страна на прганизатприте ќе бидат ппкриени патните трпшпци и трпшпците за сместуваое вп хптелпт кај штп ќе се пдржува кпнференцијата за лицата кпи дпадаат пд другите градпви. Рпкпт за пријавуваое за учествп на кпнференцијата е дп 21.09.2012 сп испраќаое на е-маил дп секретаријатпт на МППС на следнава е-маил адреса: info@mpps.org.mk Сп ппчит, Генерален секретаријат на МППС Здружение Хуманпст Кпнтакт лице: Ивана Стпјанпвска -078/316 660 1

Вп прилпг Декларација на лицата кпи живеат вп сирпмаштија и спцијална исклученпст

Pokana MPPS  

Pokaza na Vtora nacionalana konferencija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you