Page 1


บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด 540 เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2251-0022, มือถือ 08-1797-9270, 08-1787-9240, 08-6316-9013 แฟกซ์ 0-2658-7554, E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com


บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พารทเนอรส (MPP)

บริษัทแม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส เป็นบริษัทเทรนนิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมี พันธกิจสำคัญคือ การยกระดับนำความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาสู่สังคม และมีภารกิจหลักในการสร้างเครื่องมือ สร้าง สังคม และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตนเองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากสัมมนาทั่วไป โดยจะไม่ทำให้ท่านเบื่อ หรือง่วงนอนในระหว่างสัมมนา และสัมมนาของเรา มีครบทุกรสชาติ ทั้งสนุก สุดซึ้ง เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก พลัง และที่สำคัญที่สุดสัมมนาของเราคุณจะให้คุณได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีถ่ กู ออกแบบมาอย่างดี และจะทำให้คณ ุ ไม่มวี นั ลืมตัวตนทีแ่ ท้จริงของคุณอย่างแน่นอน บริษัทแม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส แบ่งหัวข้อ การสัมมนาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ทำไมเราถึงต้องเข้าสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ การที่คนเรา จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้นั้น มีเคล็ดลับสำคัญคือการ ชัดเจนกับเป้าหมาย การทำในสิ่งที่รัก การที่มีแรงบันดาลใจ และ พลังใจในการทำงาน สัมมนาของบริษัทฯ เป็นสัมมนาทีจ่ ะปลุกศักยภาพของผูเ้ ข้าร่วม สัมมนาทุกคนออกมา ให้มพี ลังใจในการทำงาน ปลดล็อคพันธนาการที่ มาหยุดยั้งคุณไว้จากความสำเร็จ อีกทั้งยังทำให้ทุกท่านได้ชัดเจนกับความฝัน มีความสุขกับทุกๆ พื้นที่ในชีวิต 2. สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน ทำไมถึงต้องลงทุน…ปัจจุบันนี้การทำงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถทำให้ร่ำรวยได้ สังเกตได้ว่าบุคคลที่ร่ำรวย ส่วนใหญ่ ร่ำรวยจากการลงทุนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจ ดังนั้นวันนี้หากท่านต้องการเป็นบุคคลที่ สำเร็จและร่ำรวยได้นั้น คุณต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านการลงทุนในแขนงต่างๆ สัมมนาเกีย่ วกับการลงทุนของเราเป็นสัมมนาทีจ่ ะให้ความรูใ้ นการลงทุนต่างๆ ตัง้ แต่ขน้ั พืน้ ฐานจนถึงขัน้ สูง ซึง่ จะทำให้ คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านจากการลงทุนในหลายๆ แขนง เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น คอมโมดิตี้ (ทอง น้ำมัน) รวมไปถึงการลงทุน ในการสร้างบริษัท บริษัทแม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส มีวิทยากรที่มีความสามารถมากมาย ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ที่ ประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้นๆ อย่างแท้จริง และพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จ และทำได้จริง แบบที่ไม่มีในตำรา อย่างไม่มีหมกเม็ด


Trainer

Albert อัครเดช อุดมปัญญาวิทย

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Irvine, California ประเทศ สหรัฐอเมริกา ดวยคะแนนเฉลีย่ เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ คุณอัลเบิรท ไดถกู ตอบรับใหเขา ทำงานทีบ่ ริษทั Accenture ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังที่ใหคำปรึกษาทางดานคอมพิวเตอร ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยเงินเดือนสูงถึง 200,000 บาท ตอเดือน แลวในที่สุดคุณอัลเบิรทก็ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทยด้วยความมั่นใจ และเริ่มตนธุรกิจของตนเองในด้าน E-commerce, เคมีภัณฑ์ และร้านเช่าหนังสือ แต่ก็ ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยสักธุรกิจ เขาจึงเกิดความสงสัยและไปเข้าสัมมนาของ T. Harv Eker, Robert Kiyosaki ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสัมมนาระดับโลก จากนั้นเขาจึงค้นพบว่า การจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากการทำสิ่งที่รัก และสิ่งที่เขารักคือการ เทรนนิ่ง คุณอัลเบิรท์ จึงมีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับบริษัทชื่อดังหลายที่ เชน AIS และธนาคารกสิกรไทย เป็นตน ดวยความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาคอรสสัมมนาสู ระดับโลก คุณอัลเบิรท จึงไดรว มกอตัง้ บริษทั Maximum Potential Partners ซึ่งเป็น บริษัทที่พัฒนาบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ด้วยความที่เป็นคนที่มี พลังมหาศาล และมีความกระตือรือร้นเพื่อผลลัพธ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวของ คุณอัลเบิรท ทำใหผูฟังสามารถสัมผัสและรับพลังที่มีอยูในตัวเขา และนำสิ่งนั้นไป สร้างผลลัพธ์ในชีวิตจริงได้

Dee จักรกริช ธุวโขวินิช

เริ่มต้นชีวิตวัยเด็กด้วยความยากลำบาก จากการที่ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เขาใช้ความพยายาม มานะ อุตสาหะ ทำงานหลายๆ อย่างในขณะทีเ่ รียนไป ด้วย เช่น เก็บกระป๋องขาย เป็นเด็กปัม๊ ฯลฯ จนส่งตัวเองเรียนจบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยธันเดอรเบิรดได้ด้วยตัวเอง จากนั้นจึงเริ่มตนทำงานโดย มีรายไดหลายแสนบาทตอเดือน เมือ่ กลับมาประเทศไทยเขาจึงเริม่ ศึกษาดานการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และสามารถซื้ออพารทเมนท์มูลคา 11 ลานบาท โดยใชเงินสวนตัวของ เขาเพียงแคนิดเดียว และยังมีอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ที่อยูยานกลางใจเมืองมากกว่า 7 แห่ง ภายในระยะเวลาเพียงไมกี่ปี เขาไดคนพบวาความคิดทางดานการเงินของเขาไดเปลี่ยนไป เขาตระหนักไดวา 80% ของการสรางความร่ำรวยและความสำเร็จ มีพน้ื ฐานมาจากความคิด แลวอีก 20% มาจากการเลือกใชกลยุทธ เขาไดใชทฤษฎีนี้ ทำใหเขาประสบความสำเร็จ จาก 3 ธุรกิจภายในระยะเวลาเพียงแค 4 ปี และในธุรกิจทัง้ หมดนีส้ ามารถสราง Passive Income ใหเขาไดอยางตอเนือ่ ง และหนึง่ ในนัน้ ก็คอื ธุรกิจเทรนนิง่ เขาทำใหองคกร ของเขาเป็นองคกรที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และเขาก็ไดคนพบวาการเปลี่ยนแปลงชีวิตคน คือความปรารถนาในชีวิตของเขาอยางแทจริง


www.maximumpartners.com

Ping คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ เรียนจบปริญญาโททางด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศแคนาดา หลังจากจบการศึกษาแล้วได้ร่วมงานกับบริษัท โคคาโคลา ประเทศไทย จำกัด ได้นำโคคาโคลาขึ้นสู่ผู้นำตลาดในตลาดน้ำอัดลม ในกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ หลายๆ ราย เช่น Tops Supermarket และตำแหน่งสุดท้ายในชีวติ การทำงานบริษทั คือ ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายการตลาดเพื่อร้านค้า บริษัท ดิเอจิโอ ประเทศไทย จำกัด โดยดูแลมูลค่าธุรกิจมากกว่า 7,000 ล้านบาท จากนั้นคุณกลกิตติ์ได้เปิดบริษัทให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาทางด้านฝ่าย บริหารการขายและบริหารการตลาด กลุ่มลูกค้าได้แก่ ซีพี เซเว่น อิเลฟเว่น, อิเล็คโทรลัค, ไบโอ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์, โคคา โคลา, ท้อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, อเมริกนั สแตนดาร์ด และอืน่ ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นคุณกลกิตติ์ยังมีธุรกิจมากกว่า 6 บริษัท โดยที่เขาไม่ต้องเข้าไปบริหารเลย จนใน ทุกวันนี้ เขามีอิสรภาพทางการเงินและเวลาเรียบร้อยแล้ว

Fluke ปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา เรียนจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโทจากประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเขาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย แต่ก็ยังไม่ชัดเจนกับ ตัวเองว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรกันแน่ จากนั้นเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา “Turn Passion to Wealth” ทำให้ได้ค้นพบความสามารถหลายๆ อย่างที่ซ่อนอยู่ ซึ่งหนึ่ง ในความสามารถนั้นคือ การวิเคราะห์ การค้นหาข้อมูล และการสร้างระบบ ดังนั้นเขา จึงได้เริ่มต้นทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ จนปัจจุบันมีรายได้เข้ามามากกว่า 1 แสนบาท ต่อเดือนจากธุรกิจนี้ นอกจากนั้นเขายังลงทุนในหุ้นสไตล์ “วอร์เรน บัฟเฟตต์” สร้าง ผลตอบแทนได้เฉลี่ยปีละมากกว่า 100% โดยในขณะนี้คุณปฐมพงศ์มีอิสรภาพทาง การเงิน และไม่ต้องทำงานอีกแล้วด้วยอายุเพียง 28 ปี

Chai ชัชวาล สันทัด

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย เขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็กไม่กล้าพูด ไม่ กล้าแสดงออก ถึงแม้จะจบปริญญาโทจากต่างประเทศเขาก็ยงั คงไม่มนั่ ใจในตัวเองอยูด่ ีแต่คณ ุ ชัชวาล ตระหนักว่า การทีจ่ ะประสบความสำเร็จได้นน้ั สิง่ สำคัญคือความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกเขาจึงฝึกฝน ตัวเองอย่างมากเพื่อก้าวข้ามสิ่งต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นก็เข้าร่วมประกวด G-Square GJ Search 2007 ซึง่ เป็นการประกวดค้นหาพิธกี รระดับประเทศ มีผเู้ ข้าร่วมประกวดมากกว่า 1,400 คน และได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้ ทำให้เขาผันตัวเองมาเป็นพิธกี รอาชีพ ทำงานในรายการโทรทัศน์ หลายช่อง เช่น True Vision 67, รายการ Cyber City ช่อง 5 และอืน่ ๆ อีกมากมาย หลายช่องด้วยกัน


www.maximumpartners.com

Staff NAMTIP BOONRANGSEE น้ำทิพย บุญรังษี (น้ำเจี๊ยบ) Senior Accountant

VORAVEE ANEGKAMOL

วรวีร เอนกกมล (กัฟ) Product Manager

PAREENARD KLANRUANGSAENG ปารีนารถ กลั่นเรืองแสง (เพื่อน) Corporate Sale Executive

NUTTHAVEERANUCH NITIROJORAKUL ณัฐฐาวีรนุช นิธิโรจนอรกุล (จินนี่) Account Executive

LALITA JUNCHAIRASSAMEE ลลิตา จันทรฉายรัศมี (เบสท) Sale and Marketing Support

MANUSSANUN HIRANRATTANAKORN

มนัสนันท หิรัญรัตนากร (อุ) Organizer


หนังสือ

“กลยุทธ์ระเบิดพลัง สร้างตัวเองให้เป็นเลิศ”

“กลยุทธ์ระเบิดพลัง สร้างตัวเองให้เป็นเลิศ” เป็นหนังสือทีท่ า่ นจะได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ จากคนที่นำวิธีการนี้ไปใช้แล้วสำเร็จจริงๆ โดย ทีค่ ณ ุ สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆ กับทีอ่ า่ นหนังสือเล่มนีไ้ ด้ทนั ที และหลังจาก ที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่คุณต้องการเป็น หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน

หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


แค่คุณเปลี่ยน พิมพ์เขียวทางการเงิน ของคุณ แล้วคุณจะรู้ว่า มีเงิน 20 ล้านบาทง่ายนิดเดียว


INVESTMENT COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

คนสวนใหญเวลาที่ประสบปัญหาทางดานการเงิน มักจะโทษ สิ่งรอบๆ ตัว เชน เศรษฐกิจไมดี งานไมดี ไดเงินเดือนนอย เจานาย ไมยอมใหโบนัส และอื่นๆ อีกมากมาย ความจริงก็คือ การที่คนสวนใหญประสบปัญหาทางดานการเงินนั้น ไมไดเกี่ยวของอะไรกับสิ่งตางๆ เหลานั้นเลย จริงๆ แลวการที่เราจะมี สถานภาพทางการเงินที่ดีหรือไมดีนั้น มันขึ้นอยูกับพิมพเขียวทางดาน การเงิน หรือ Financial Blueprint ซึ่ง Financial Blueprint นี้จะอยูกับ คุณไปตลอดชีวิต ซึ่งหมายความวาหากคุณมี Financial Blueprint ที่ไมดี สถานภาพทางการเงินของคุณก็จะไมดีตลอดไป และนั่นคือสิ่งที่โปรแกรมนี้จะใหกับคุณ สัมมนา Fast Track to Wealth จะเปลี่ยนและลางระบบพิมพเขียวทางดานการเงินของคุณ มากกวานั้นคุณจะไดเรียนรูในการเปลี่ยนวิกฤต ทางเศรษฐกิจใหเป็นโอกาสทางการเงินของคุณ และที่สำคัญที่สุด สัมมนานี้จะมีระบบที่จะทำให้คุณสามารถมีเงิน 20 ล้านบาทได้ โดยที่คุณไม่ต้อง เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยหลังจากออกสัมมนาไปแล้ว คุณสามารถทำได้ทันทีหลังจากจบสัมมนา

ถาคุณมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนสถานภาพทางการเงินของคุณ และสรางความมั่งคั่งใหกับตนเอง คุณตองลงทะเบียนเขาสัมมนานี้ และนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณเลยทีเดียว!!

นี่คือสวนหนึ่งที่คุณจะไดรับจากสัมมนานี้ • • • • •

ทำอยางไรถึงจะประสบความสำเร็จ และมีสถานภาพการเงินที่ดี เรียนรูวิธีการบริหารการเงินที่งาย และมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก 5 ความคิดที่สำคัญที่สุดของคนรวย ที่เขาคิดตางจากคนชั้นกลางและคนจน รูถึงสาเหตุที่ไมมีใครทราบ ซึ่งทำใหคนสวนใหญประสบปัญหาทางดานการเงิน จะลงทุนที่ไหนและอยางไรดี : หุน อสังหาริมทรัพย ทอง น้ำมัน


คุ ณ เ ค ย มี ค ำ ถ า ม แ บ บ นี้ บ้ า ง ห รื อ ไ ม่ ว่าคุณจะทำอย่างไร เพื่อรักษาพลังของคุณให้คงอยู่ อย่างต่อเนือ่ ง และนำพาคุณไปให้ถงึ เป้าหมายได้อย่าง รวดเร็ว ซึง่ คำตอบทีค่ ณ ุ กำลังแสวงหานัน้ อยูท่ น่ี แ่ี ล้ว กับสัมมนา Turn Passion to Action (PTA)


MOTIVATION COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ภายใน 10 สัปดาห์ คอร์สสัมมนา Turn Passion to Action คือการนำ แนวความคิดที่คุณได้เรียนรู้จากสัมมนา Turn Passion to Wealth มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ่งที่ วิเศษที่สุดของสัมมนานี้คือการสร้างผลลัพธ์! ทางเรารับ ประกันได้ถงึ ผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ซึง่ หมายถึงความฝันและ เป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน เช่น การสร้าง รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 30,000 บาทต่อเดือน กลายเป็น 100,000 บาทต่อเดือน เรื่องการงานกับการเลื่อนตำแหน่ง

เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว หรือแม้แต่ เรื่องสุขภาพ เช่น การลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นความฝันของทุกคน โดยหลังจากจบการสัมมนา ทั้ง 10 ครั้งแล้ว ความฝันที่คุณปรารถนาเหล่านั้นจะมาอยู่ ในกำมือของคุณอย่างแน่นอน สัมมนา Turn Passion to Action เป็นคอร์สสัมมนา ต่อเนือ่ ง 10 ครัง้ ซึง่ เราจะพบกันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.00 น. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ • • • • •

คุณจะได้เรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยี Cutting Edge ในการค้นพบพรสวรรค์ และทักษะทีแ่ อบแฝงอยูใ่ นตัวคุณอย่างต่อเนือ่ ง คุณจะรู้สึกถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง และเกิดความรู้สึกมั่นใจในการที่จะลงมือทำ เพื่อสานฝันของคุณให้เป็นจริง สร้างความเชื่อและนิสัยใหม่ๆ ที่ขาดไม่ได้ต่อการไปให้ถึงเป้าหมาย เปิดโอกาสให้คณ ุ ได้ฝกึ ฝนจากการปฏิบตั จิ ริงจนเกิดความชำนาญ และกลายเป็นนิสยั ทีส่ ามารถก่อให้เกิดผลลัพธได้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายแบบก้าวกระโดด เช่น จากระยะเวลาที่ตั้งไว้ 3 ปี เหลือเพียง 1 ปี หรือ จาก 1 ปี เหลือเพียง 3 เดือน

คุณต้องการไปถึงความฝันของคุณแค่ไหน คุณพร้อมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ความฝันนั้นมาหรือไม่ อย่าให้ใครมากำหนดความฝันของคุณ แต่จงกำหนดฝันของคุณด้วยตัวคุณเอง ผจญภัยไปกับเราได้แล้ววันนี้กับสุดยอดของสัมมนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด


เปลี่ยนคุณให้เป็น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำเลดี โดยไม่ต้องลงทุนสักบาท แถมยังมีกระแสเงินสด บวกเข้ามาทุกเดือน


INVESTMENT COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

เจาพออสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ Real Estate Tycoon (คอร์ส 3 วัน)

หลายๆ คนอาจคิดว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก ต้องใช้เงินเยอะ แต่สัมมนานี้จะทำให้คุณ เปลี่ยนความคิด และจะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านโดยไม่รู้ตัว

ทำไมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ?

ในโลกของนักลงทุนนั้น สิ่งที่สำคัญมีอยู่ 2 ข้อคือ 1. Positive Cash Flow หรือกระแสเงินสดบวกทุกๆ เดือน 2. Capital Gains หรือได้กำไรส่วนต่างจากการขาย การลงทุนหลายๆ อย่างจะได้รับผลตอบแทนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น สามารถได้ทั้งสองอย่าง และที่สำคัญที่สุดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนตัวเองเลยสักบาท เพราะเราสามารถใช้เงินคนอื่นในการลงทุนได้ ซึ่งนั่นแหละคือเคล็ดลับของคนร่ำรวย

ทำอย่างไรให้สำเร็จ ?

การที่จะสำเร็จในการลงทุนแขนงนี้ได้นั้น จำเป็นต้องรู้จักกับเวทมนตร์ 3 ข้อดังนี้ 1. การเลือกซือ้ เลือกซือ้ อย่างไรให้ราคาถูก ขายง่าย ปล่อยเช่าง่าย การทีค่ ณ ุ จะชนะในเกมนีไ้ ด้นน้ั คุณต้องได้กำไร ตัง้ แต่ตอนซือ้ 2. การตลาด ทำอย่างไรให้มีคนเช่าตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งใคร และทำให้คุณมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าตลอด เวลา โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเอเจนซี่ 3. การเงิน ทำอย่างไรให้คุณสามารถกู้เงินในการลงทุนได้เพิ่มเป็น 5 เท่า เช่น สมมุติว่าปกติสามารถกู้เงินธนาคารได้ 3 ล้านบาท ก็ทำให้สามารถกู้เพิ่มได้เป็น 15 ล้านบาท นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณมีการวางแผนเครดิตที่ดี วันนี้การที่จะสำเร็จได้นั้น หากขาดเวทมนตร์ข้อไหนก็ตามเพียงข้อเดียว คุณจะไม่สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ วันนี้หากคุณได้เรียนรู้เวทมนตร์ทั้ง 3 ข้อแล้ว จะสามารถทำให้คุณมีระบบที่จะทำให้คุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง 2 ที่ 3 ที่ หรือ 10 ที่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีคนเช่าตลอดเวลา และยังมีเงินสดบวกเข้าในบัญชีของคุณทุกเดือนอย่าง ต่อเนื่อง ความรู้ที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้เวทมนตร์ทั้ง 3 ข้อนี้อย่างละเอียดและใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ให้คุณ มานั่งฟังและกลับไปแบบงงๆ เรายังจะให้คุณได้ลงมือทำจริง และจะมีผู้สำเร็จตัวจริง ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองมาก กว่า 16 ที่ มูลค่ากว่าร้อยล้านบาท โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลย และท่านๆ นี้จะมาโค้ชให้อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลลัพธ์ให้ กับคุณได้อย่างแน่นอน


MOTIVATION COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

หากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว สุดยอดผู้นำนั้นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด แต่สร้างขึ้นมาต่างหาก คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด และบุคคลสำคัญ ต่างๆ บนโลกนี้ต่างก็เป็นสุดยอดผู้นำ การที่เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จได้นั้น จุดเริ่มต้นทั้งหมดคือการมีความเป็นผู้นำที่ สุดยอด ในคอร์ส Enlightened Leadership Camp คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญ ในการเป็นผู้นำที่ประสบ ความสำเร็จ ทั้งยังจะได้ฝึกฝนศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำในแคมป์บ่อยครั้ง จนเกิดความชำนาญและกลายเป็นธรรมชาติของ คุณในที่สุด ซึ่งจากปกติที่ต้องใช้เวลานานนับปี แต่ที่นี่คุณสามารถเป็นสุดยอดผู้นำได้ โดยใช้เวลาเพียง 5 วันเท่านั้น Enlightened Leadership Camp จะช่วยให้คุณกลายเป็นสุดยอดผู้นำ ซึ่งจะสร้างความแตกต่างระหว่างคุณกับ คนธรรมดาทั่วๆ ไป

ส่วนหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ใน 5 วันนี้ การมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รู้ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่ถูกต้องภายใต้สภาวการณ์ที่กดดัน เรียนรู้ระบบการวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหา ศาสตร์แห่งการจูงใจและมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้อง หลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นสุดยอดผู้นำ Enlightened Leadership Camp จะช่วยผลักดันให้คุณ มีโอกาสเป็นผู้นำกลุ่ม เพื่อฝ่าด่านกิจกรรมที่ท้าท้ายมากกว่า 10 กิจกรรม โดยคุณจะได้รับการ ประเมินและตอบรับจากกลุ่มที่คุณเป็นผู้นำด้วย แน่นอนที่สุดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนานี้ คือ คุณจะมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง และกล้าที่จะเป็นผู้นำคนอื่นอย่างสมบูรณ์แบบใน ทุกสถานการณ์ • • • • • •


“เรียนรูเทคนิคและเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับ การลงทุนในหุน, options, future และ commodities งายตอการเรียนรู และไดผลลัพธ 100%”


INVESTMENT COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

 ป 6 า ล ว เ น ใ ย า ภ น า  ล 0 0 1 ิ น ง เ สรา ง สัมมนา Millionaire Wealth Machine (Stock) เป็นสัมมนาขั้น Advance ในการลงทุนในหุน และ Commodities (ทอง, น้ำมัน) และ Currency หรือการแลก เปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยทานจะไดเรียนรูเทคนิค และเคล็ดลับมากมาย งายตอการเรียนรู และไดผลลัพธ 100% โดยวิทยากรที่จะมาบรรยายในคอรสนี้เป็นผู เชี่ยวชาญจากการลงทุนในหุน ซึ่งประสบความสำเร็จและ

ร่ำรวยจากการเลนหุนจริงๆ และยังมีวิทยากรรับเชิญชื่อดัง ซึ่งไมเคยเป็นวิทยากรใหกับที่ไหนมากอน โดยบุคคลเหลานี้ จะมาเป็นโค้ชสวนตัวใหกับคุณ และเนื่องจากคอรสนี้ ตองการใหทุกๆ ทานไดรับประโยชน และมีประสบการณ ในการซื้อ-ขาย และทำกำไรไดจริงในระหวางสัมมนา ดังนั้นจึงจำกัดจำนวนคนในหอง ใหเป็นเพียงหองเล็กๆ ทำใหวิทยากรสามารถดูแลทุกทานไดอยางทั่วถึง

สิ่งที่ทานจะไดรับจากสัมมนา Millionaire Wealth Machine (Stock) • • • • • •

วิธีการมีเงิน 100,000,000 บาท ภายใน 6 ปี โดยลงทุนเพียงแคเดือนละ 10,000 บาท ใชเวลาแค 15 นาที ถึง 1 ชม. ตอวัน ในการเทรด หุนขึ้นก็ไดกำไร หุนลงก็ยิ่งไดกำไร ไมตองนั่งเฝาหนาจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และไมรบกวนเวลางานที่คุณรัก หรือไลฟ์สไตลที่คุณปรารถนา เรียนรูเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ที่มีประโยชน งาย และใชไดจริง คลาสต่อเนื่องอีก 4 – 6 สัปดาห์ เพื่อให้ทุกท่านได้รับผลลัพธ์อย่างแท้จริง


คุณจะคนพบศักยภาพอันไรขีดจำกัด ที่จะนำคุณไปสูการปรับเปลี่ยน แผนธุรกิจในทิศทางทีด่ ขี น้ึ จากการเรียนรูผ า นกิจกรรม เหตุการณตวั อยาง ที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง และทั้งหมดที่คุณไดเรียนรูจาก BUSINESS MARKETING WIZARD จะทำใหคุณหยุดเสียเวลากับเรื่องหยุมหยิม หรือ ผลลัพธเพียงเล็กนอย แตคุณจะเริ่มสรางความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญใหกับธุรกิจ ที่คุณไดเลือก…ดวยตัวคุณเอง


INVESTMENT COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

สรางธุรกิจเงินลานดวยมือคุณ คนสวนใหญตางตองการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แตจะมีกี่คนที่สามารถสรางธุรกิจใหประสบความสำเร็จได โดยสาเหตุ หลักนั้นเกิดจากการขาดทักษะความรูในการลงทุนทำธุรกิจ และไมมีกลยุทธที่ดีในการรับมือกับสถานการณทางเศรษฐกิจ ที่ผันผวน ซึ่งทักษะความรูเหลานี้ไมมีสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แตคุณสามารถเรียนรูไดจากผูที่มีประสบการณจริง เทานั้น ในหลักสูตรสัมมนานี้ คุณจะไดเรียนรูกลยุทธอันหลากหลาย ที่จะทำใหคุณประสบความสำเร็จมหาศาลอยางรวดเร็ว กับธุรกิจที่คุณไดเลือก จากผูมีประสบการณในการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จมาแลวโดยตรง

นี่คือบางสวนที่คุณจะไดรับจากการสัมมนาในครั้งนี้ • • • • • • • •

วิธีสรางไอเดียเงินลานใหเกิดขึ้นภายใน 60 นาที การสรางหรือรักษาทรัพยสิน โดยใชเทคนิคการตอรองอันชาญฉลาด ทำอยางไรจึงจะสรางธุรกิจจากเงินลงทุนเพียงเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นผูเชี่ยวชาญทางการตลาด และสามารถเป็น ที่ปรึกษาสรางรายไดถึง 100,000 บาทตอวัน วิธีกอตั้งบริษัทที่ใหผลกำไรมหาศาล โดยไมตองทำงาน กลยุทธการขายแบบ วิน – วิน ที่ไดรับความนิยมทั่วโลก รูวิธีการสรางรายไดจากการขาย 1 ลานบาทในทุกๆ กิจการ เรียนรูการใชระบบออนไลนเป็นตัวชวยในธุรกิจ


INVESTMENT COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

คุณทราบหรือไมว่า...

คนสวนใหญใชเวลากวา 30-40 ปี หมดไปกับการทำงานอยางหนัก เพื่อหวังออมเงินไวใชในชวงวัยเกษียณ แตแลว กลับตองสูญเสียเงินเหลานั้นไปกับคารักษาพยาบาล เนื่องจากการตรากตรำทำงานหนักเกินไป คุณเคยถามตัวเองหรือไม วาจะทำงานหนักแบบนี้ตอไปอีกนานเทาไร และเมื่อไรที่ครอบครัวของคุณจะมีชีวิตที่สุขสบาย แตคำถามเหลานี้จะหมดไป เพราะวันนี้คุณสามารถมีอิสรภาพทางการเงินไดภายใน 2-3 ปี

Design Your Financial Freedom

หลักสูตรที่จะทำใหคุณคนพบทางเลือกใหมที่แมไมตองทำงาน คุณก็สามารถมีเงินใชอยางสุขสบาย โดยไมตองกังวล เรื่องคาใชจายตางๆ ไมวาคุณจะอยูในชวงวัยใดหรือมีฐานะอยางไร การสัมมนาในครั้งนี้จะชวยใหคุณมีอิสรภาพทางการเงิน ไดดวยตัวคุณเอง และยังคงมีตอเนื่องใหกับลูกหลานของคุณไดอีกดวย

จากการสัมมนา คุณจะไดเรียนรูเคล็ดลับตางๆ ดังนี้ • • • • • • •

เพราะเหตุใด เศรษฐีจึงยังคงร่ำรวยตอไปอยางไมรูจบ ทำอยางไรเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และมีผลตอบแทนสูง เทคนิคและยุทธวิธีในการลงทุนที่ทดสอบแลววาสามารถพัฒนาและเพิ่ม Passive Income ไดอยางกาวกระโดด วิธีการหาแหลงเงินทุน และหาโอกาสทองทางธุรกิจ วิธีการเลือกชมรมนักธุรกิจ เพื่อใหมีเครือขายกวางขวาง และสรางความมั่งคั่งไดอยางมหาศาล ไดเรียนรูทุกๆ วิธีการลงทุน ซึ่งกอใหเกิด Passive Income เชน หุน อสังหาริมทรัพย ทอง เงิน และอื่นๆ จาก ผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จมาอยางมากในแตละสาขา ไดฝึกฝนทักษะดานการลงทุนจากเกมสเสมือนจริง ซึ่งสามารถนำไปใชไดจริง

“คุณพรอมหรือยัง?” พรอมที่จะกาวสูเสนทางแหงอิสรภาพทางการเงินและเวลากับ สูตรสำเร็จของความมั่งคั่งอยางตอเนื่องของคุณ


MOTIVATION COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

ค้นพบพลังที่แท้จริงสู่ความสำเร็จโดยไม่มีข้อแม้

(แคมป์ 5 วัน)

หลายคนอาจคิ ด ว า ชี วิ ต มั ก เต็ ม ไปด ว ยสิ่ ง ที่ ท ำไม ไ ด มากกวาสิ่งที่ทำได แตความจริงแลวนั่นเป็นเพราะวาคุณยัง ไมคนพบพรสวรรค และความสามารถที่แทจริงอีกมากมายที่ ซอนอยูในตัวคุณ กุญแจสำคัญที่จะชวยปลดล็อกศักยภาพอันไรขีดจำกัด ในตัวคุณคือ การเขาถึงตัวตนที่แทจริงเพื่อนำไปสูเสนทาง แหงความสุขและความสำเร็จ คุณจะไดรับประสบการณมาก มายจากแคมปนี้ ซึ่งไมใชแคการเรียนรูทฤษฎีวาคุณตองทำ อยางไร แตคุณจะไดลงมือปฏิบัติจริงควบคูไปดวย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ • • • • • •

ความลับที่ทำใหคุณแข็งแกรงและมั่นใจ การเลิกพึ่งพาคำชื่นชมและการยอมรับจากคนอื่น แต เรียนรูที่จะยอมรับตนเอง ตอบสนองตอสถานการณจากการเลือก ไมใชการตอบ สนองดวยความคิดจากอดีต การอยูดวยคุณธรรมและยึดมั่นคำพูดเป็นหลัก มีความกลาหาญที่จะลงมือทำ ไมวาคุณจะมีความ กลัว กังวล หรือไมแนใจ การเป็นคนที่สรางผลลัพธ และใชชีวิตแบบไมมีอะไร มาหยุดยั้งคุณได

หากคุณเชื่อวาชีวิตยังเต็มไปดวยเรื่องราวผจญภัยอันทาทาย และมุงมั่นอยางแนวแนที่จะสรางชีวิตใหมีคุณคา เตรียม พรอมสูเปาหมายดวยพลังแหงชีวิต เพื่อกาวไปใหถึงฝันที่คุณวาดไว Ultimate Warrior Camp จะเสริมสรางใหคุณมี จิตใจที่แข็งแกรง และเปิดโอกาสใหคุณไดเห็นตัวเองในมุมมองใหมที่เป็นตัวตนที่สมบูรณแบบ แนนอนที่สุดวาการเรียนรูนี้จะ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกตใชไดกับทุกดานของชีวิต อันจะนำไปสูความสำเร็จที่คุณ ควรจะไดรับ


“สร้างรายได้มากกว่า 1,000,000 บาท จากการขึ้นเวทีเพียงแค่ 3 วัน”


MOTIVATION COURSE

โทร. 0-2251-0022, 08-1797-9270 E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

เทรนเนอร์ เป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าตื่นเต้นและสามารถเติมเต็มชีวิตของคุณได้อย่างมาก แต่ในการเป็นเทรนเนอร์นั้น คุณจำเป็นที่จะต้องมีทักษะและความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะ ความเป็นผู้นำ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคุณทราบหรือไม่ว่าหลายคนที่เข้ามาเป็นเทรนเนอร์ยังขาดคุณสมบัติหลายๆ อย่าง จึงไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้ กับตนเองได้ หากคุณต้องการเป็นเทรนเนอร์ คำตอบที่จะตอบโจทย์เหล่านั้นอยู่ที่นี่แล้วกับโปรแกรม Train the Trainer Certification Train the Trainer Certification จะช่วยไขปริศนาความลับสู่ความสำเร็จ ด้วยการเลียนแบบจากบุคคลที่มั่งคั่งและ ประสบความสำเร็จในด้านการพูดในที่สาธารณะ รวมถึงเทรนเนอร์ชื่อดังซึ่งสามารถพูดปราศรัยกับผู้คนได้นับร้อยนับพัน และสามารถกอบโกยเงินจำนวนมหาศาลได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย คุณจะได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้ถึงวิธีการสร้างความมั่งคั่งจากการสอนสิ่งที่คุณรัก คุณจะค้นพบกับพรสวรรค์อันน่าทึ่ง และมีความมั่นใจในศักยภาพที่คุณมี แล้วคุณจะต้องแปลกใจกับความสำเร็จที่ยิ่ง ใหญ่ในศาสตร์แขนงนี้อย่างแท้จริง และที่สำคัญที่สุด คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้มากกว่า 1,000,000 บาท จากการขึ้นเวทีเพียงแค่ 3 วัน

และนี่คือส่วนหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ • ฝึกสอนให้คุณเป็น “สุดยอดเทรนเนอร์” • สามารถออกแบบโปรแกรมที่มีพลังภายใน 2-3 ชั่วโมง และมีโอกาสที่จะ พัฒนาโปรแกรมใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงที่คุณจบจากการเข้าร่วม สัมมนานี้ • ทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมและรักษาพลังที่อยู่ภายในห้องไว้ได้ • การเลียนแบบเคล็ดลับของตลาดสัมมนา ที่คุณจะประสบความสำเร็จจาก การมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คนต่อครั้ง • เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาของคุณสามารถ เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้มากขึ้น • เรียนรู้ขั้นตอนในการเริ่มและสร้างรายได้ในทันที • ได้รับโอกาสในการฝึกสอนและได้รับการตอบรับ ซึ่งบ่งบอกถึงจุดแข็งและ จุดอ่อน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองของคุณ


Tools for Success

DREAM BOOK (set)

(Dream Book + Idea Book) Dream Book สมุดที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง!

Dream Book หรือ สมุดความฝัน เป็นสมุดวิเศษทีจ่ ะช่วยให้ผใู้ ช้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยมี เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เครื่องมือเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้ใช้ได้ชัดเจนกับความฝันและเป้าหมาย ทำให้ คุณโฟกัสกับเป้าหมาย และลงมือทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ ทำให้ไม่หลงทาง คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ภายในระยะเวลาแค่ 3 เดือน เพียงแค่คุณใช้สมุดเล่มนี้ทุกวัน

Idea Book

ไอเดียบุค๊ จะเป็นสมุดเล่มเล็กๆ ทีม่ หี ลายสี ซึง่ ทำให้คณ ุ สามารถพกติดตัวได้อย่างสะดวกสบาย ทุกๆ ครัง้ ทีค่ ณ ุ มีไอเดียอะไรดีๆ ทีค่ ดิ ออกมา แค่เพียงเขียนบันทึกลงไปในไอเดียบุค๊ เพียงเท่านีค้ ณ ุ ก็จะไม่มวี นั พลาดโอกาส ดีๆ จากไอเดียเหล่านัน้ ได้เลย นอกจากนัน้ แล้ว ทุกๆ ครัง้ ทีค่ ณ ุ มีเรือ่ งราวหลายๆ อย่างอยูใ่ นสมอง ให้คณ ุ ดาวน์โหลดหรือบันทึกข้อมูล เหล่านัน้ ลงในสมุดไอเดียบุค๊ เพือ่ เป็นการจัดเรียงข้อมูล แล้วคุณจะไม่สบั สนอีกต่อไป

100% ACTION WRISTBAND

สายรัดข้อมือนักรบ สายรัดข้อมือนีเ้ ป็นเครือ่ งมือเตือนใจ ทีจ่ ะทำให้เราไม่โทษคนอืน่ ไม่บน่ และไม่มขี อ้ อ้าง ลงมือทำอย่าง 100% แบบไม่มขี อ้ แม้ ซึง่ เป็นลักษณะของคนสำเร็จอย่างแท้จริง


www.maximumpartners.com

Audio CDs Turn Passion to Wealth 4 Audio CDs เปลีย่ นความฝันสูค่ วามมัง่ คัง่

เป็น CD เสียง ทีเ่ นือ้ หาอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับต่างๆ ทีจ่ ะทำให้คณ ุ กลายเป็นคนสำเร็จในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ บรรยายโดย คุณอัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ และ คุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ 2 สุดยอดเทรนเนอร์ ผูอ้ อกแบบสัมมนา Turn Passion to Wealth โดยเนือ้ หาประกอบด้วย Disc 1 ความฝัน การชัดเจนกับความฝัน ซึง่ เป็นสุดยอดเคล็ดลับไปสูค่ วามสำเร็จ Disc 2 การปลดล็อคความเชือ่ ทีม่ าหยุดยัง้ คุณไว้จากความสำเร็จ Disc 3 การค้นหาสิง่ ทีร่ กั และจุดแข็ง และการนำมาใช้ให้เกิดคุณค่าได้จริง Disc 4 กฎเคล็ดลับสมองเงินล้าน

WARRIOR T-SHIRT นักรบคือผูท้ ท่ี ำทุกอย่าง แลกทุกอย่าง เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ ไม่วา่ จะเหนือ่ ย จะท้อขนาดไหน เสือ้ ยืดนักรบเป็นเครือ่ งเตือนสติของผูท้ ต่ี อ้ งการมี จิตใจเป็นนักรบ ให้กา้ วเดินไปสูค่ วามสำเร็จ ด้านหลังของเสือ้ ยืดมีคำประกาศิตสุดยอด นักรบ 5 ข้อ เนือ้ ผ้าทำจากผ้า Cotton 100%


ทดลองเรียนสัมมนา

หัวข้อของสัมมนา “Mini Turn Passion to Wealth” นี้ จะเป็นฉบับย่อของสัมมนา “Turn Passion to Wealth” จาก 3 วัน เหลือเพียง 2 ชม.โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะได้รับคือ

• • • •

เพิ่มพลัง เพิ่มไฟ และเพิ่มความกระตือรือร้นในการทำงาน การชัดเจนกับความฝันและเป้าหมายในชีวิต วิธีการก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรคที่มาหยุดยั้งเราไว้จากความสำเร็จ วิธีสร้างคุณค่าและความมั่นใจในตัวเอง

สุดพิเศษ!

สำหรับท่านใดที่ต้องการให้เทรนเนอร์ของเราไปอบรมให้กับทีมงาน หรือองค์กรของคุณ ที่มีมากกว่า 50 ท่านขึ้นไป คุณสามารถเชิญวิทยากรของเราไปอบรมนอกสถานที่ได้ในหัวข้อ สัมมนา “Mini Turn Passion to Wealth” FREE!

สนใจโปรดติดต่อทีมงานของเราได้ที่

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด โทร 0-2251-0022, 08-1797-9270 , 08-1787-9240, 08-6316-9013 แฟกซ์ 0-2658-7554 E-mail : admin@passiontowealth.com , sales@passiontowealth.com


Courses Registration Register now for exciting courses! No. : ............................................. Referred by (แนะนำโดย) : ___________________________________________________________________ Please fill up the program you wish to register (โปรดระบุสัมมนาที่คุณต้องการลงทะเบียน) Course Name ( ชื่อสัมมนา ) : ______________________________________________ Price ฿ Quantity ( จำนวนทาน ) : __________________________________________________ (ราคา) *Mandatory ( *โปรดระบุรายละเอียด ) 1. *Name (ชื่อ) : __________________________________ *Surname (นามสกุล) : ___________________________ Nickname (ชื่อเล่น) : ________________________________ Position (ตำแหน่ง) : ________________________________ Company (ชื่อบริษัท) : ______________________________ *Address Home/ Company (ที่อยู่บ้าน/บริษัท)_________ ________________________________________________ ________________________________________________ *Province (จังหวัด) : ____________________________ *Postcode (รหัสไปรษณีย์) : ______________________ *Phone (โทรศัพท์บ้าน) : _________________________ *Mobile (โทรศัพท์มือถือ) : ________________________ Fax (เบอร์แฟกซ์) : _________________________________ *Email (อีเมล) : _______________________________

2. *Name (ชื่อ) : __________________________________ *Surname (นามสกุล) : ___________________________ Nickname (ชื่อเล่น) : ________________________________ Position (ตำแหน่ง) : ________________________________ Company (ชื่อบริษัท) : _____________________________ *Address Home/ Company (ที่อยู่บ้าน/บริษัท)_________ ________________________________________________ ________________________________________________ *Province (จังหวัด) : ____________________________ *Postcode (รหัสไปรษณีย์) : ______________________ *Phone (โทรศัพท์บ้าน) : _________________________ *Mobile (โทรศัพท์มือถือ) : ________________________ Fax (เบอร์แฟกซ์) : __________________________________ *Email (อีเมล) : _______________________________

 Cash (เงินสด)  Debit/ Credit (เดบิต/ เครดิตการ์ด)  Visa  Master Card  Other Please specify อื่นๆ โปรดระบุ : _____________________ Card No : - - -  Expiry :  CW / CID :   Direct Deposit (โอน) Saving Account : Maximum Potential Partners Co., Ltd. Bank : KBank (Central Chidlom Branch) Account no. : 787-2-03366-6 บัญชีออมทรัพย์ : บจก. แม็กซิมม่ั โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลชิดลม เลขที่บัญชี : 787-2-03366-6  Other (อื่นๆ) _________________________________

Visit our website www.maximumpartners.com บจก. แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พารทเนอรส 16/107 ซอยสุขุมวิท10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel : 0-2251-0022, 08-1797-9270 Fax : 0-2658-7554 E-mail : admin@passiontowealth.com ที่อยูจัดสงเอกสาร : 540 อาคารเมอร์คิวรี่ี ชั้น11 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Full Payment (ชำระเต็ม)

 Deposit (มัดจำ) Total Balance (ยอดค้างชำระ)

฿ ฿ ฿

Total Balance Payment Date ______ / ______ / ______ (วันกำหนดชำระ) DD MM YYYY ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขของ บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส

Signature (ลายเช็น) : ______________________________ Date (วันที่) : _____________________________________

Ramark :

Handled by :

Recipt

(For official use only)


www.maximumpartners.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป 1. การจัดอบรมสัมมนา ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปที่ได้ระบุไว้ตามนี้ บริษัท Maximum Potential Partners หรือ MPP จะจัดให้มีการประชุม สัมมนาแก่ท่านตามรายละเอียดที่ได้แนบไว้นี้ หรือตามวันเวลาที่ MPP ได้บอกกล่าวให้ผู้สมัครทำการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาเป็น ระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันสัมมนา (วันที่ทำการยืนยันการสัมมนา) ซึ่งจะถูกแจ้งโดย MPP 2. การชำระเงิน การชำระเงิ น สำหรั บ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาจะต้ อ ง ถูกชำระแบบเต็มจำนวนภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้ลงนามใน สัญญานี้ การชำระเงินอาจถูกแบ่งออกเป็นงวดในกรณีที่ MPP ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และการชำระเงินเป็นงวด จะต้องทำโดยการหักผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ได้รับการยอมรับ จาก MPP หรือทำการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีของ MPP 3. การยกเลิกและการคืนเงิน ผู้สมัครจะสามารถยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยทำการแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง MPP แสดงถึงเจตนาที่จะยกเลิกสัญญานี้ MPP จะคืนเงินที่ผู้สมัครได้ชำระให้กับ MPP แล้วตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ข้างล่างนี้ 3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครได้ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้ลงชื่อในสัญญานี้ MPP จะคืนเงินให้ผู้สมัคร จำนวน 90% ของเงินที่ได้ชำระให้กับ MPP 3.2 ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รยกเลิ ก การเข้ า ร่ ว มสั ม มนา ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำการยืนยันการสัมมนา MPP จะคืนเงิน จำนวน 50% ให้กับผู้สมัคร 3.3 ในกรณีท่ผี ้สู มัครทำการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา แต่ไม่แสดงตัวในวันทีม่ กี ารสัมมนา หรือยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หลังจากวันที่ทำการยืนยันการสัมมนา 7 วัน ผู้สมัครทราบดี ว่าผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ และ MPP จะมีสิทธิ ในเงินที่ชำระเต็มจำนวนนั้น 3.4 MPP มีสทิ ธิท์ จ่ี ะเพิกถอนหรือยกเลิกการประชุม สัมมนาแต่เพียงลำพัง ในกรณีน้ี MPP จะคืนเงินให้กบั ผูส้ มัครแบบเต็ม จำนวน 4. ค่าปรับ หากมีการตกลงให้มีการชำระเงินเป็นงวด และผู้สมัครไม่ สามารถชำระเงินในวันที่กำหนดชำระสำหรับงวดนั้นๆ ผู้สมัครจะ ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 200 บาทต่อวัน จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็ม จำนวน 5. การโอนสิทธิ การยืนยันการเข้าร่วมประชุมสัมมนานั้นสามารถโอนสิทธิ ได้ หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ผู้สมัครอาจโอนการจอง ไปยังผูเ้ ข้าร่วมรายใหม่ และจะต้องแจ้งให้ MPP ทราบถึงการโอนสิทธิิ นั้น รวมไปถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าร่วมรายใหม่อย่างน้อย 15 วันก่อนวันสัมมนา 6. ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้สมัครทราบอย่างเต็มเปี่ยมว่า MPP เป็นผู้มีสิทธิ กรรมสิทธิ์

ใบอนุญาต และผลประโยชน์ทั้งหมดในวัสดุอุปกรณ์ รายละเอียด ข้อมูลที่ใช้และพัฒนาระหว่างการประชุมสัมมนาทั้งหมด MPP ไม่ทำ การโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ ใบอนุญาต หรือทรัพย์สินทาง ปัญญาอื่นใดให้กับผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงที่จะไม่ใช้ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการประชุมสัมมนา หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ แนะนำต่อผู้อื่นว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นของผู้สมัคร 7. การไม่เปิดเผยข้อมูล ผู้ ส มั ค รรั บ รู้ ว่ า เนื้ อ หาและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ร ะหว่ า งการ สัมมนาที่ได้เกิดขึ้น รวบรวมและพัฒนาโดย MPP และถือว่าเป็น ความลับทางการค้า ผู้สมัครตกลงที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูล และ วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ MPP จัดหามาให้เป็นความลับ และจะไม่ เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดให้กับบุคคลอื่น 8. เหตุสุดวิสัย หากการกระทำตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้ของคู่ สัญญาฝ่ายใดก็ตามถูกขัดขวาง ถูกยับยั้ง หรือถูกแทรกแซงด้วย ไฟไหม้ การระเบิด การเกิดโรคระบาด น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม สงคราม การปฏิวตั ิ การเคลือ่ นไหวทางการเมือง การสกัดกัน้ การ คว่ำบาตร หรือกฎหมาย คำสัง่ ประกาศข้อกำหนด ข้อเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ ของรัฐบาล หรือหน่วยองค์กรย่อย เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผูใ้ ดก็ตามทีม่ าจากรัฐบาลนัน้ คูส่ ญ ั ญาฝ่ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เมือ่ ทำการแจ้งอย่างรวดเร็ว ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายแล้ว จะถูกละเว้นจากการกระทำตามหน้าที่ ของตนจนกว่าการขัดขวาง การบังคับ หรือการแทรกแซงนัน้ จะหมดไป

ผู้สมัคร __________________________________________

(

)

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

(

__________________________________________

)


Sponsor by


บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด 540 เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2251-0022, มือถือ 08-1797-9270, 08-1787-9240, 08-6316-9013 แฟกซ์ 0-2658-7554, E-mail : admin@passiontowealth.com www.maximumpartners.com

Magazine MPP  
Magazine MPP  

ภายในแม๊คกาซีนมี ประวัติบริษัท ประวัติเทรนเนอร์ แนะนำStaffของMPP รายละเอียดสัมมนาMPP และรายละเอียดสินค้าของเราน่าสนใจในเล่มเดียว สนใจติดต่อเ...

Advertisement