Page 1

Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 1

Activitat 1 de la PAC2

Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 2 Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Pràctica 2. Activitat 1: Canvi conceptual.

Maite Piñol Curto Aula 1 Data de lliurament: 16 d’abril de 2010

Índex Introducció

2

Comparació dels coneixements previs

3

Recursos gràfics comparatius

5

Anàlisi comparatiu

6

Argumentació

7

Conclusions

8

Bibliografia i webgrafia

9


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 2

Activitat 1 de la PAC2

Introducció L’ensenyament – aprenentatge basat amb l’aprenentatge significatiu implica treballar amb una metodologia constructivista, que és molt més complexa que l’ensenyament tradicional d’explicar conceptes i practicar-los amb exercicis. Un aprenentatge significatiu s’ha de basar amb els coneixements previs formats per l’experiència individual que moltes vegades ens porta a establir relacions conceptuals que no són clarament definides o en alguns casos, errònies.

Amb la metodologia tradicional no es qüestionen aquestes relacions o coneixements previs sinó que es dóna una teoria per pressuposada. Aquestes primeres relacions s’han de qüestionar i treballar reestructurant els esquemes de coneixements existents en activitats que siguin significatives, és a dir, que impliquin l’activitat de l’alumne en l’elaboració de la informació i l’assimilació no la simple pràctica d’una teoria preestablerta. La PAC1 d’aquesta assignatura ha estat un exemple d’activitat significativa, amb la metodologia constructivista. Aquest document és una valoració i comparació de les activitats realitzades així com l’argumentació de per què es tracta d’una activitat significativa i constructiva. Per tant, poden dir, que es tracta del document de síntesi de la PAC1 amb l’autoavaluació del treball realitzat i a més, una exposició pràctica de les relacions que hem establert entre aquesta PAC i conceptes treballats al mòdul “TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva significativa” i als casos pràctics.


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 3

Activitat 1 de la PAC2

Comparació dels coneixements previs

Al començar l’assignatura els coneixements previs que tenia eren el resultat de les relacions arbitràries que havia establert d’acord amb la meva experiència personal i professional.

Amb la comparació dels dos mapes de conceptes (que es detallarà al punt següent), el de coneixements previs i el de conclusió de la PAC1, es pot observar que el nombre de conceptes, connexions, enllaços i relacions s’han ampliat notòriament havent-hi una reestructuració i reorganització que ha permès un aprenentatge significatiu. L’elaboració del mapa conceptual final ha suposat una revisió de la teoria del mòdul i de les activitats realitzades establint relacions significatives i alhora complexes.

Si comparem els coneixements previs exposats en les qüestions de desenvolupament breu a l’avaluació inicial, ara mateix puc evidenciar incongruències conceptuals com: l’objecte d’estudi de la Tecnologia Educativa, el comentari de la frase “el context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d’explicar i donar sentit a una idea”, moltes respostes de l’activitat “situa’t de 0-10, altres conceptes relacionats en idees relacionades amb els mòduls com a valorar, com a alumna, les aportacions de realitzar activitats TIC dins d’una context significatiu. Considero que és molt important aquest últim punt donat que som professionals de l’ensenyament i com a tal, hem d’aprendre a dissenyar contextos d’E-A que potenciïn l’aprenentatge constructiu.

Què ha permès aquest canvi conceptual? La resposta està en les activitats que hem anat treballant a la PAC 1 així com l’estudi dels mòduls, l’article de Domènech i Tirado i els dossiers d’argumentació i de casos.

L’argumentació, en el debat CTS, ha estat un recurs molt important en aquest procés, que ens ha proporcionat justificar la nostra posició, estructurant les nostres aportacions i coneixements extraient conclusions ben fonamentades. No era fàcil argumentar des d’una posició determinista, ja que topàvem amb les refutacions de l’altre bàndol. El debat es realitzava després de la lectura del mòdul i això suposava una contrastació constant entre el què sabíem i la posició que havíem de defensar, reforçant els nous conceptes mitjançant la interacció amb els companys i companyes. El consultor, en aquest cas, planteja un problema que permet una evolució i regulació d’allò que s’ha estudiat. Aquesta experiència significativa ens portava a la síntesi del debat: les


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 4

Activitat 1 de la PAC2

interelacions entre els conceptes de ciència, tecnologia i societat des d’una mirada interactiva. A més, se’ns mostrava una manera de fer més pràctic i constructiu el debat amb el model d’argumentació de Toulmin que exigia seguir les aportacions dels companys i fer aportacions relacionades i ben estructurades facilitant així els reforços i refutacions que anaven conformant l’argumentació de síntesi.

Tant l’argumentació com l’elaboració dels diferents mapes d’argumentació i de conceptes s’han dut a terme amb una metodogia TIC: debat virtual i l’aplicació del programari Cmap tools podent observar així com les eines tecnològiques en situacions d’aprenentatge significatiu potencien el canvi conceptual donant lloc a un aprenentatge constructiu.


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació

Activitat 1 de la PAC2 5

Recursos gràfics comparatius Visualment podem observar un canvi substantiu entre el primer mapa de conceptes (fig.1), sobre els coneixements previs de les relacions entre Ciència, Tecnologia i Societat, i el segon (fig.2), amb els coneixements formats després de les activitats significatives de la PAC1:

1.

2.


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 6

Activitat 1 de la PAC2

ANÀLISI COMPARATIU:

Criteris

MAPA INICIAL (1)

MAPA FINAL (2)

Format

Realitzat a mà

Realitzat en cmap

Nombre de conceptes

Molt inferior

Molt superior

Tipus de relacions

Senzilles

Complexes

Amplada de la xarxa

Reduïda

Més ampliada

Proposicions diferents

Mínimes

Més extenses

Profunditat

Restringida: les relacions

Ampliada: les relacions

són directes entre CTS

s’amplien notòriament perquè hi ha més conceptes

Proposicions utilitzades

Es repeteixes bastant

Més variades

Tipus de relacions

Causals

Causals i jeràrquiques

Nivells representats

1

3

Conceptes subordinats

Ampliació del concepte

Més específics

superior Connexions

No les hi ha

Sí les hi ha

significatives

Observant la taula anterior, ens adonem del canvi conceptual que hi ha entre l’avaluació inicial i la finalització de la PAC1.


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 7

Activitat 1 de la PAC2

Argumentació

Creus que s’ha produït canvi conceptual? Per què? Si entenem per canvi conceptual una reorganització de les estructures del coneixement, amb la comparació anterior dels dos mapes conceptuals podem afirmar que durant la PAC 1 sí s’ha produït canvi conceptual. El document de coneixements previs i el de síntesi són testimoni de l’ampliació, de l’evolució i de la reestructuració dels conceptes. Inicialment, vam establir unes hipòtesis sobre els conceptes que posteriorment havíem de treballar mitjançant una sèrie de problemes que havia d’anar resolent. Aquestes hipòtesis inicials, a mesura que anàvem fent les diferents activitats, amb les diferents argumentacions i experiències han anat canviat. A tall d’exemple, en teoria quan havíem de fer el debat tothom s’havia llegit el mòdul 1 i l’article i en ambdós casos podíem entendre les limitacions de les postures deterministes, però, quina ha estat l’activitat que ens ha fet adonar d’aquestes limitacions? Se’ns dubte, el debat. Aquesta resposta és la que explica el meu canvi conceptual respecte a la frase: “el context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d’explicar i donar sentit a una idea”. En un principi pensava que el context es referia als coneixements que cadascú té, és a dir els coneixements previs que limiten o possibiliten l’actuació professional del docent, en canvi fent la revisió, m’adono que la frase fa referència a la importància de crear un context significatiu per tal que els alumnes realment puguin donar sentit allò que aprenen i no estiguin simplement memoritzant. Al llarg de la nostra vida tenim exemples de canvis cognitius com aquests, que tenen en comú la contextualització de l’aprenentatge i el conflicte cognitiu generat entre els coneixements previs i els nous conceptes. Per posar un exemple, recordo que quan tenia uns 14 anys, pensava que la forma rondó era un tipus de cançó i el dia que a la classe de música ens van fer escoltar un rondó (sense dir-nos que era un rondó) i ens el van fer analitzar auditivament, vaig descobrir que el rondó no era un tipus de cançó sinó una estructura musical que pot tenir estils molt variats!! En conclusió, podem dir que la PAC 1 ha estat una activitat que ha promogut el canvi conceptual mitjançant les TIC. Aquest canvi conceptual i conflicte cognitiu és necessari en qualsevol procés d’E-A, per tant, com a professorat és important que sapiguem dissenyar

activitats

contextualitzat.

que

donin

lloc

a

un

aprenentatge

significatiu

i


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 8

Activitat 1 de la PAC2

Conclusions Per tal que un aprenentatge sigui significatiu és molt important seguir el cicle d’aprenentatge que segueix 4 fases: la fase d’exploració dels coneixements previs, la fase d’evolució i regulació amb les diferents activitats que poden propiciar un canvi conceptual, la fase d’estructuració i síntesi que suposa una exposició per part de l’alumnat, i finalment, la fase d’aplicació d’allò que s’ha après en altres contextos.

L’estructuració de la PAC 1 ha seguit aquest esquema. La primera fase amb el document que vam lliurar d’avaluació inicial; la segona fase ha consistit en la lectura del mòdul i de l’article i la participació al debat; la tercera fase d’elaboració personal ha estat el document de síntesi de la PAC 1 i l’última fase és aquest mateix document que analitza l’activitat des de la perspectiva constructivista.

En resum, podem concloure que les activitats realitzades han seguit l’estructura i l’organització de la metodologia constructivista , sent les TIC un recurs, que en les condicions anteriorment especificades, promouen un aprenentatge significatiu. L’objectiu d’aconseguir un canvi conceptual s’ha assolit tal com hem pogut observar amb la reestructuració de les idees prèvies i amb els canvis que hem observat amb els dos mapes conceptuals.


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació 9

Activitat 1 de la PAC2

Bibliografia i webgrafia •

Cabero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. Barcelona: UOC.

Domènech, M; Tirado, F.J (2002) Ciència, tecnologia i societat: nous interrogants per a la psicologia. http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/domenech-tirado0302/domenechtirado0302.html

Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Barcelona: UOC.

Dossier de casos: http://cv.uoc.edu/continguts/XW04_02048_01088/index.html

PAc 2.1  
PAc 2.1  

Treball sobre noves tecnologies de la uoc

Advertisement