Page 1

1ª FASE: ELABORACIÓ DEL PLA DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI Temporalització: 25 setembre – 31 d’octubre de 2013 (20 hores aprox.) OBJECTIUS: Dissenyar i elaborar un programa d’assessorament familiar. Elaborar el material necessari per implementar el programa d’assessorament. Conèixer l’interès i la participació dels pares interessats. ACTIVITATS I CONTINGUTS:  Disseny i elaboració del programa d’assessorament familiar: calendari, activitats, presentacions gràfiques, lectura de llibres, documentació, bibliografia i recursos. Tasques a realitzar: Reunions de coordinació i col·laboració amb la psicòloga del centre per anar detallant tots els detalls del programa. Recerca bibliogràfica de recursos i materials necessaris per a l’elaboració i definició del programa. Lectura de les fonts d’informació i selecció. Elaboració de material: presentacions gràfiques de totes les sessions, qüestionaris i enquestes de satisfacció i avaluació, activitats de dinàmiques de grups... Avaluació inicial: qüestionaris als pares interessats. CRITERIS D’AVALUACIÓ: Compliment dels acords presos en les reunions de coordinació. Adequació del material elaborat a la temàtica, temporalització i expectatives suggerides. Resultats dels qüestionaris inicials dels pares interessats: observar si el programa és interessant o no. 2ª FASE: IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT A LES FAMÍLIES INTERESSADES. Temporalització: Novembre i desembre (9 hores aprox) OBJECTIUS: Dur a terme les activitats programades en les diferents sessions teòriques i pràctiques. Observar l’evolució del procés d’implementació per a l’avaluació formativa i sumativa de tot el procés. ACTIVITATS I CONTINGUTS:  Implementació del programa d’assessorament conjuntament amb la psicòloga del centre. Tasques a realitzar: Explicació teòrica del programa amb l’ajuda de la presentació elaborada, a les famílies interessades. Dinamització de les activitats pràctiques, a cadascun dels tres grups de pares. Observació directa de les sessions i registre d’anotacions de quelcom rellevant. Reunions amb la psicòloga per fer l’avaluació formativa i anar reorientant el procés.


CRITERIS D’AVALUACIÓ: Adequació i qualitat del material elaborat. Consecució dels objectius proposats. Evolució i resultats de cada sessió d’assessorament tant la part pràctica com la teòrica. Valoracions conjuntes de psicòloga i psicopedagoga de com ha anat cada sessió. Satisfacció de les famílies. 3ª FASE: SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT Temporalització: Novembre i desembre ( 4 hores aprox.) OBJECTIUS: Avaluar el procés d’intervenció i totes les seves fases. Detallar en les valoracions tant els aspectes positius de la intervenció com aquells aspectes susceptibles de millora. Especificar propostes de millora i la prospectiva del projecte dut a terme. ACTIVITATS I CONTINGUTS:  Seguiment i avaluació del programa d’assessorament conjuntament amb la psicòloga. Tasques a realitzar: Reunions abans, durant i després de la intervenció. Aplicació i anàlisi de qüestionaris i enquestes. Observació directa i anàlisi de fonts: blog, enregistraments realitzats, resums de les reunions. CRITERIS D’AVALUACIÓ: Satisfacció dels pares (qüestionaris) Assistència i participació de les famílies. Valoracions conjuntes de psicòloga i psicopedagoga. Adequació i qualitat del material elaborat. Consecució dels objectius proposats. Col·laboració i coordinació psicòloga i psicopedagoga. Plantejament de propostes de millora i continuïtat del projecte.

Fases del projecte del PRACTICUM II de psicopedagogia  
Fases del projecte del PRACTICUM II de psicopedagogia  

Descripció de les fases del projecte d'assessorament a famíiles del PRACTICUM II.

Advertisement