Page 1

Programación de INFORMÁTICA


2 ÍNDICE  OBXECTIVOS XERAIS de INFORMÁTICA 4ºE.S.O. .................................. 3  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. ...................................................................... 3  CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA ÁREA. .................................................. 5  SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS. ......................................................... 6  UNIDADE 1. REDES DE ÁREA LOCAL...................................................... 7  UNIDADE 2. SISTEMAS OPERATIVOS E XESTIÓN DE REDES. ............. 8  UNIDADE 3. TRATAMENTO DE IMAXES. ................................................. 9  UNIDADE 4. MONTAXES MULTIMEDIA. ................................................. 10  UNIDADE 5. PRESENTACIÓN DA INFORMACIÓN. ............................... 12 UNIDADE 6. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. ................................... 13  UNIDADE 7. PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB. .................................... 15  UNIDADE 8. A WEB 2.0. ........................................................................... 16  AVALIACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS ................................................. 18  COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS ................... 18 


1. Utilizar os servizos telemáticos axeitados para responder a necesidades relacionadas, entre outros aspectos, coa formación, o ocio, a inserción laboral, a administración, a saúde ou o comercio, valorando en que medida cobren ditas necesidades e se fano de forma apropiada. 2. Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias producións, valorando a importancia do respecto da propiedade intelectual e a conveniencia de recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización. 3. Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, achegando as súas competencias ao crecemento das mesmas e adoptando as actitudes de respecto, participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas. 4. Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons, e manexar as funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, o son e a imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa. 5. Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír e expresar unidades complexas de coñecemento en forma de presentacións electrónicas, aplicándoas en modo local, para apoiar un discurso, ou en modo remoto, como sínteses ou guión que facilite a difusión de unidades de coñecemento elaboradas. 6. Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para elaborar contidos propios e publicalos na web, utilizando medios que posibiliten a interacción (formularios, enquisas, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión de elementos multimedia decidindo a forma na que se poñen a disposición do resto de usuarios. 7. Coñecer e valorar o sentido e o repercusión social das diversas alternativas existentes para compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións propias. 8. Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e do propio individuo en súas interaccións en Internet. 9. Valorar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación e as repercusións que supón o seu uso.

  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  Esta materia contribúe de maneira plena á adquisición da competencia referida a Tratamento da información e competencia dixital, imprescindible para desenvolverse nun mundo que cambia, e cámbianos, empurrado polo constante fluxo de información xerado e transmitido mediante unhas tecnoloxías da información cada vez máis potentes e omnipresentes. Na sociedade da información, as tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen ao suxeito a posibilidade de converterse en creador e difusor de coñecemento a través da súa comunicación con outros suxeitos interconectados por medio de redes de información. A adaptación ao ritmo evolutivo da sociedade do coñecemento require que a educación obrigatoria dote ao alumno dunha competencia na que os coñecementos de índole máis tecnolóxica se poñan ao servizo dunhas destrezas que lle sirvan para acceder á información alí onde se atope, utilizando unha multiplicidade de dispositivos e sendo capaz de seleccionar os datos relevantes para poñelos en relación cos seus coñecementos previos, e xerar bloques de coñecemento máis complexos. Os contidos da materia de Informática contribúen en alto grao á consecución deste compoñente da competencia. Sobre esta capa básica se lapela o desenvolvemento da capacidade para integrar as informacións, reelaboralas e producir documentos susceptibles de comunicarse cos demais en diversos formatos e por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. Estas actividades implican o progresivo fortalecemento do pensamento crítico diante das producións alleas e propias, a utilización da creatividade como ingrediente esencial na elaboración de novos contidos e o enriquecemento das

3

OBXECTIVOS XERAIS de INFORMÁTICA 4ºE.S.O. 


4

destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar aos comportamentos cotiáns o intercambio de contidos será posible grazas á adopción dunha actitude positiva para a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación. Esa actitude aberta, favorecida pola adquisición de condutas tendentes a manter contornos seguros, permitirá proxectar para o futuro os coñecementos adquiridos na fase escolar. Dita proxección fomentará a adopción crítica dos avances tecnolóxicos e as modificacións sociais que estes produzan. Desde este formulación, os coñecementos de tipo técnico débense enfocar ao desenvolvemento de destrezas e actitudes que posibiliten a localización e interpretación da información para utilizala e ampliar horizontes comunicándoa aos outros e accedendo á crecente oferta de servizos da sociedade do coñecemento, de forma que se evite a exclusión de individuos e grupos. desta forma contribuirase de forma plena á adquisición da competencia, mentres que centrarse no coñecemento exhaustivo das ferramentas non contribuiría senón a dificultar a adaptación ás innovacións que deixarían obsoleto nun curto prazo os coñecementos adquiridos. Ademais, a materia contribúe de maneira parcial á adquisición da competencia cultural e artística en canto que esta inclúe o acceso ás manifestacións culturais e o desenvolvemento da capacidade para expresarse mediante algúns códigos artísticos. Os contidos referidos ao acceso á información, que inclúe as manifestacións de arte dixital e a posibilidade de dispoñer de informacións sobre obras artísticas non dixitais inaccesibles fisicamente, a captación de contidos multimedia e a utilización de aplicacións para o seu tratamento, así como a creación de novos contidos multimedia que integren informacións manifestadas en diferentes linguaxes colaboran ao enriquecemento da imaxinación, a creatividade e a asunción de regras non alleas a convencións compositivas e expresivas baseadas no coñecemento artístico. A contribución á adquisición da competencia social e cidadá céntrase en que, en tanto que achega destrezas necesarias para a busca, obtención, rexistro, interpretación e análise requiridos para unha correcta interpretación dos fenómenos sociais e históricos, permite acceder en tempo real ás fontes de información que conforman a visión da actualidade. Posibilítase deste modo a adquisición de perspectivas múltiples que favorezan a adquisición dunha conciencia cidadá comprometida na mellora da súa propia realidade social. A posibilidade de compartir ideas e opinións a través da participación en redes sociais brinda unhas posibilidades insospeitadas para ampliar a capacidade de intervir na vida cidadá, non sendo alleo a esta participación o acceso a servizos relacionados coa administración dixital nas súas diversas facetas. A contribución á adquisición da competencia para aprender a aprender está relacionada co coñecemento da forma de acceder e interactuar en contornos virtuais de aprendizaxe, que capacita para a continuación autónoma da aprendizaxe unha vez finalizada a escolaridade obrigatoria. Neste empeño contribúe decisivamente a capacidade desenvolvida pola materia para obter información, transformala en coñecemento propio e comunicar o aprendido poñendo en común cos demais. Contribúe de maneira importante na adquisición da competencia en comunicación lingüística, especialmente nos aspectos da mesma relacionados coa linguaxe escrito e as linguas estranxeiras. Desenvolverse perante fontes de información e situacións comunicativas diversas permite consolidar as destrezas lectoras, ao tempo que a utilización de aplicacións de procesamento de texto posibilita a composición de textos con diferentes finalidades comunicativas. A interacción en linguas estranxeiras colaborará á consecución dun uso funcional das mesmas. Contribúe de maneira parcial á adquisición da competencia matemática, achegando a destreza no uso de aplicacións de folla de cálculo que permiten utilizar técnicas produtivas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos e a súa aplicación á resolución de problemas. Por outra parte, a utilización de aplicacións interactivas en modo local ou remoto, permitirá o formulación e comprobación de hipóteses acerca das modificacións producidas pola modificación de datos en escenarios diversos. Á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, contribúese en tanto que proporciona destrezas para a obtención de información cualitativa e cuantitativa que acepte a resolución de problemas sobre o espazo físico. A posibilidade de interactuar con aplicacións de simulación que permitan observar procesos, cuxa reprodución resulte especialmente dificultosa ou perigosa, colabora igualmente a unha mellor comprensión dos fenómenos físicos. Por último, contribúe á competencia de autonomía e iniciativa persoal na medida que un contorno


CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA ÁREA.  1. Instalar e configurar aplicacións e desenvolver técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos interconectados. Valórase con este criterio a capacidade de localizar, descargar e instalar aplicacións que preveñan o tráfico non autorizado en redes sobre diversos sistemas operativos. Pola súa vez, trátase de identificar elementos ou compoñentes de mensaxes que permitan catalogalos como falsos ou fraudulentos, adoptar actitudes de protección pasiva, mediante a instalación e configuración de aplicacións de filtrado e eliminación de correo lixo, e de protección activa, evitando colaborar na difusión de mensaxes deste tipo. 2. Interconectar dispositivos móbiles e sen fío ou cableados para intercambiar información e datos. Preténdese avaliar a capacidade de crear redes que permitan comunicarse a diferentes dispositivos fixos ou móbiles, utilizando todas as súas funcionalidades e integrándoos en redes xa existentes. Tamén se trata de coñecer os distintos protocolos de comunicación e os sistemas de seguridade asociados, aplicando o máis adecuado a cada tipo de situación ou combinación de dispositivos. 3. Obter imaxes fotográficas, aplicar técnicas de edición dixital ás mesmas e diferencialas das imaxes xeradas por ordenador. Este criterio pretende valorar a capacidade de diferenciar as imaxes vectoriais das imaxes de mapa de bits. Céntrase na captación de fotografías en formato dixital e o seu almacenamento e edición para modificar características das imaxes tales como o formato, a resolución, o encadramento, a luminosidade, o equilibrio de cor e os efectos de composición. 4. Capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio. Os alumnos han de ser capaces de instalar e utilizar dispositivos externos que permitan a captura, xestión e almacenamento de vídeo e audio. Aplicaranse as técnicas básicas para editar calquera tipo de fonte sonora: locución, son ambiental ou fragmentos musicais, así como as técnicas básicas de edición non linear de vídeo para compoñer mensaxes audiovisuais que integren as imaxes capturadas e as fontes sonoras. 5. Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na exposición de ideas e proxectos. Preténdese avaliar a capacidade de estruturar mensaxes complexas coa finalidade de expoñelos publicamente, utilizando o ordenador como recurso nas presentacións. Valorarase a correcta selección e integración de elementos multimedia en consonancia co corpo da mensaxe, así como a corrección técnica do produto final e o seu valor como discurso verbal. 6. Desenvolver contidos para a rede aplicando estándares de accesibilidade na publicación da información. Preténdese que os alumnos utilicen aplicacións específicas para crear e publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, aplicando os estándares establecidos polos organismos internacionais, aplicando ás súas producións as recomendacións de accesibilidade e valorando a importancia da presenza na web para a difusión de todo tipo de iniciativas persoais e de grupo. 7. Participar activamente en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e iniciativas comúns. Este criterio céntrase na localización en Internet de servizos que posibiliten a publicación de contidos, utilizándoos para a creación de diarios ou páxinas persoais ou de grupo, a subscrición a grupos relacionados cos seus xuros e a participación activa nos mesmos. Valorarase a adquisición

5

tecnolóxico cambiante esixe unha constante adaptación. A aparición de novos dispositivos e aplicacións asociadas, os novos campos de coñecemento, a variabilidade dos contornos e oportunidades de comunicación esixen a reformulación das estratexias e a adopción de novos puntos de vista que posibiliten resolución de situacións progresivamente máis complexas e diversas.


SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS.  O primeiro bloque do libro do alumno está dedicado ás redes informáticas (unidades 1 e 2). A primeira unidade dedícase ao estudo dos elementos físicos que forman unha rede: ordenadores, enrutadores, pontes, adaptadores de rede … A segunda parte está relacionada cos sistemas operativos e as posibilidades que dous deles (Windows e Linux) ofrecen aos usuarios e administradores dunha rede. O seguinte bloque está dedicado ao multimedia, ao tratamento da imaxe fixa (unidade 3) e do vídeo (unidade 4). Na nosa sociedade e en Internet a imaxe fixa ou en movemento teñen cada vez máis importancia. Xa non mostramos as fotografías en papel, senón que elaboramos presentacións para ver no ordenador ou incluso no televisor coa axuda dun lector de DVD ou de arquivos en formato avi. Cobra especial relevancia o coñecemento dos sistemas de codificación e de comprensión, tanto de fotografías como de vídeos, grazas á importancia da distribución en Internet asociada ao fenómeno da web 2.0. Prestouse especial atención ás aplicacións de carácter gratuíto que podemos empregar para editar imaxes ou vídeo. O seguinte bloque é máis empresarial, dedicado ás ferramentas ofimáticas (unidades 5 e 6). Na unidade 5 centrámonos nos procesadores de textos e nas presentacións multimedia. O obxectivo deste bloque é mostrar aos alumnos algunhas das posibilidades menos básicas ou coñecidas destas aplicacións. Moitas delas, de gran importancia no mundo empresarial, como o emprego de macros. Para iso optouse por non excluír á maior parte dos usuarios, que utilizan ou ben o paquete ofimático Microsoft Office ou o paquete gratuíto OpenOffice.org. O último bloque está relacionado con Internet, o fenómeno técnico que tivo máis importancia na sociedade. Na unidade 7 abórdase a elaboración de páxinas web. Na nosa sociedade calquera persoa debe ser capaz de elaborar unha páxina, aínda que sexa sinxela, ben a modo de blog ou con outro formato. Na unidade 8 o tema tratado é a web 2.0. Os usuarios de Internet xa non son meros espectadores; contribúen a manter a Rede, achegando contidos: fotografías, vídeos, comentarios sobre noticias, participando en foros, ….

 

6

de hábitos relacionados co mantemento sistemático da información publicada e a incorporación de novos recursos e servizos. No ámbito das redes virtuais hase de ser capaz de acceder e manexar contornos de aprendizaxe a distancia e busca de emprego. 8. Identificar os modelos de distribución de software e contidos e adoptar actitudes coherentes cos mesmos. Trátase de avaliar a capacidade para optar entre aplicacións con funcionalidades similares cando se necesite incorporalas ao sistema, tendo en conta as particularidades dos diferentes modelos de distribución de software. Terase en conta o respecto ás devanditas particularidades e a actitude á hora de utilizar e compartir as aplicacións e os contidos xerados coas mesmas. Así mesmo, o respecto aos dereitos de terceiros no intercambio de contidos de produción allea.


Obxectivos • Coñecer cales son os principais elementos que poden formar parte dunha rede informática. • Saber que tipos de redes informáticas existen e cal é axeitada para cada situación no fogar ou na empresa. • Coñecer os fundamentos técnicos que permiten o funcionamento dunha rede informática e o fluxo de datos. • Coñecer os medios que poden empregarse para canalizar a información nunha rede. Contidos Mínimos • Introdución ás redes informáticas. • Planificación e deseño da rede. • Configuración da rede. Protocolos TCP/IP. • Administración de rede e seguridade. Procedementos, destrezas e habilidades • Seleccionar os dispositivos de interconexión. • Seleccionar a localización do concentrador. • Establecer a unión física do router. • Seleccionar as direccións IP da rede e os equipos. • Instalar unha tarxeta de rede PCI. • Configurar unha tarxeta de rede en Gnu/Linux. • Configurar unha tarxeta de rede en Windows. • Comprobar a configuración da rede. • Acceder ao router. • Configurar a conexión sen fío. • Abrir portos nun router. • Protexer unha rede sen fío. • Resolver problemas nunha rede. Actitudes • Fomentar o respecto para as instalacións dos demais á hora de utilizar redes sen fío alleas non públicas. • Interese por coñecer o funcionamento das redes informáticas, algo básico hoxe día para calquera cidadán, independentemente da súa formación. • Interese por coñecer os elementos de hardware necesarios para o correcto funcionamento dunha rede. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia en comunicación lingüística Na unidade refórzase o vocabulario específico das redes informáticas que nos permite diferenciar aparellos que teñen funcións parecidas nunha rede, aínda que non iguais, por exemplo: router, ponte, pasarela… Competencia matemática As direccións de rede están formadas por catro conxuntos de números. O coñecemento da linguaxe binario axudará a comprender como se identifican os equipos nunha rede e saber que significa un número do IP. Competencia social e cidadá Os usuarios dunha rede informática deben respectar algunhas normas. Aínda que os aspectos relacionados co software abordaranse na unidade seguinte, os alumnos e alumnas deben ser conscientes dos problemas ocasionados polo correo non desexado. Vivimos nunha sociedade na que moitas persoas empregan o correo electrónico case unicamente como elemento de ocio, para distribuír chistes, bromas, etc. Nun contorno profesional os usuarios deben coñecer que o envío

7

UNIDADE 1. REDES DE ÁREA LOCAL. 


UNIDADE 2. SISTEMAS OPERATIVOS E XESTIÓN DE REDES.  Obxectivos • Saber cales son os distintos tipos de usuarios dunha rede e os permisos de que goza cada un deles. • Coñecer algunhas normas de seguridade básicas no manexo de redes informáticas. • Coñecer cales son os recursos que poden compartir os equipos dunha rede informática. • Aprender algúns aspectos esenciais necesarios para compartir arquivos e cartafois, tanto en Windows como en Linux. • Saber como se adxudican permisos nunha rede. • Saber instalar controladores de diversos dispositivos nun equipo. Contidos Mínimos • Sistemas operativos (SO). • O SO Windows. • O SO Linux. • Usuarios e grupos. • Outros xeitos de arrincar un ordenador. • Xestión de redes de ordenadores. Procedementos, destrezas e habilidades • Instalar controladores. • Desinstalar unha aplicación. • Desfragmentar o disco. • Instalar software en Linux. • Crear usuarios en Windows. • Incorporar un usuario a un grupo. • Adxudicar permisos a usuarios dunha rede. • Adxudicar permisos nun grupo. • Instalar Linux sobre un sistema que xa dispoña de Windows. • Integrar o ordenador nun grupo de traballo. • Compartir recursos para outros usuarios e equipos da rede. • Acceder aos recursos dispoñibles na rede.

8

masivo de arquivos de vídeo, presentacións, etc., pode colapsar a rede ou, polo menos, limitar o seu correcto funcionamento. Competencia para aprender a aprender A capacidade de aprendizaxe por conta propia é esencial á hora de aprender informática. Incluso despois de acabar os estudos superiores, os profesionais da informática deben estar, máis que moitos outros, dispostos a seguir cunha formación continua: aváncelos técnicos sucédense. Destacar neste momento a achega de Internet e fomentar o seu uso para adquirir novos coñecementos, a través de páxinas web, blogs, foros… Criterios de avaliación •Diferenciar e utilizar correctamente os principais elementos que poden formar parte dunha rede informática. • Diferenciar os distintos tipos de redes informáticas existentes e dicir que tipo de rede é axeitada para cada situación no fogar ou na empresa. • Detectar a fonte de erro no mal funcionamento dunha rede. • Saber acceder á configuración dun router para xestionar unha rede. • Establecer medidas de protección para evitar o acceso indesexable a unha rede informática sen fío.


Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia social e cidadá Fomentar o respecto para as instalacións dos demais á hora de utilizar redes sen fío alleas non públicas. Ademais, cando compartamos espazo nas redes informáticas con outros usuarios (nun centro de ensino, nun centro laboral), habemos de seguir as directrices elaboradas polo persoal encargado da rede; por exemplo: • Almacenar soamente os arquivos necesarios. • Non sobrecargar os servidores con arquivos persoais moi pesados (música, películas…). E realizar limpeza de vez en cando para non acumular megabytes sen necesidade. Competencia para aprender a aprender As redes e os dispositivos empregados nelas evolucionan constantemente. Faise necesario, pois, unha predisposición ao autoaprendizaje, algo que cada día é máis fácil coa axuda de Internet (foros, portais sobre redes, etc.). Criterios de avaliación • Diferenciar cales son os distintos tipos de usuarios dunha rede e os permisos de que goza cada un deles. • Coñecer algunhas normas de seguridade básicas no manexo de redes informáticas. • Sinalar cales son os recursos que poden compartir os equipos dunha rede informática. • Determinar cales son os aspectos esenciais necesarios para compartir arquivos e cartafoles, tanto en Windows como en Linux. • Determinar como se adxudican permisos nunha rede. • Instalar controladores de dispositivos nun equipo. • Realizar labores de mantemento nun ordenador.

  UNIDADE 3. TRATAMENTO DE IMAXES.  Obxectivos • Diferenciar mapas de bits de debuxos vectoriais. • Coñecer algunhas das aplicacións máis empregadas á hora de manexar fotografías dixitais, crear debuxos vectoriais ou converter entre formatos de imaxe. • Saber escanear unha imaxe, determinando os parámetros máis axeitados segundo a procedencia e o uso posterior que se lle vaia dar. • Retocar fotografías dixitais. • Coñecer os formatos de arquivo máis comúns á hora de traballar con imaxes dixitais. • Saber organizar fotografías dixitais. Contidos Mínimos. • Adquirir imaxes. • Edición dixital de imaxes. • Organizar fotografías dixitais. Procedementos, destrezas e habilidades • Dixitalizar unha imaxe co escáner. • Seleccionar unha parte da imaxe. • Crear unha nova capa transparente. • Debuxar formas básicas.

9

Actitudes • Actitude responsable á hora de colocar recursos compartidos nunha rede. • Interese por aprender a manexar, a dar de alta equipos, etc., nunha rede informática.


Actitudes • Gusto pola orde á hora de organizar centos ou miles de fotografías dixitais, engadindo etiquetas. • Respecto aos dereitos de autor que poida ter unha imaxe atopada en Internet. • Interese por compartir as creacións propias cos demais. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia social e cidadá O uso de cámaras dixitais e de teléfonos móbiles con cámara traeu como consecuencia outro problema: a violación da intimidade. Hoxe calquera pode tomar fotos doutra persoa ou gravala en vídeo. E, coa chegada de sitios de Internet que permiten aloxar fotos ou vídeos, estas imaxes poden ser vistas por miles de persoas en só unhas horas. Os alumnos deben ser conscientes de que determinadas actividades deste tipo poden constituír unha falta ou un delito. Competencia cultural e artística O uso das imaxes dixitais permite poñer a proba o talante creativo dos alumnos. A gran vantaxe dos ordenadores actuais é que non son necesarios coñecementos exhaustivos de deseño ou saber debuxar para poder retocar fotografías, realizar fotomontaxes, ….. . Competencia para aprender a aprender O autoaprendizaxe é esencial á hora de manexar as aplicacións informáticas, aínda que uns bos consellos iniciais non están de máis. No mundo da edición gráfica, é tal a cantidade de aplicacións existentes que se fai necesario fomentar accións destinadas á busca individualizada de información, ás veces dentro da axuda da aplicación que esteamos manexando. Criterios de avaliación • Diferenciar mapas de bits de debuxos vectoriais e determinar o tipo de imaxe máis adecuado para cada uso. • Manexar con soltura algunhas das aplicacións empregadas á hora de manexar fotografías dixitais, crear debuxos vectoriais ou converter entre formatos de imaxe. • Escanear unha imaxe, determinando os parámetros máis axeitados segundo a procedencia e o uso posterior que se lle vaia dar. • Retocar fotografías dixitais mellorando o contraste, aclarando ou escurecendo a imaxe, proporcionando un ton sepia ou branco e negro… • Diferenciar os formatos de arquivo máis comúns á hora de traballar con imaxes dixitais e saber utilizar un ou outro en función das necesidades: impresión a alta calidade, utilización en páxina web... • Organizar fotografías dixitais engadindo categorías.

UNIDADE 4. MONTAXES MULTIMEDIA.  Obxectivos • Saber extraer o audio dun CD ou doutra fonte e aprender a editalo co software apropiado. • Aprender a capturar vídeo a partir de distintos dispositivos.

10

• Crear unha circunferencia con degradado de cor. • Aplicar un degradado de cor. • Crear unha brocha. • Unir as esferas mediante rutas convertidas en selección. • Crear un texto e aplicarlle efectos. • Crear unha presentación de imaxes con XnView. • Crear un álbum fotográfico web.


Contidos Mínimos • Formatos básicos e sistemas de comprensión. • Captura de audio e vídeo a partir de diferentes fontes. • Edición e montaxe de son dixital. • Edición e montaxe de vídeo. • Elaborar un DVD de vídeo. Procedementos, destrezas e habilidades • Extraer música dun CD de audio. • Capturar vídeo desde unha cámara de vídeo dixital. • Xerar ruído. • Xerar ondas básicas. • Organizar e desprazar pistas sonoras. • Editar pistas de son. Aplicar efectos. • Preparar unha pista para karaoke. • Preparar a nosa colección de fontes. • Arrastrar pezas sobre a liña de tempo. • Aplicar efectos e transicións aos fotogramas. • Crear títulos con Windows Movie Maker. • Renderizar a película. • Converter o son do vídeo. • Converter un ficheiro avi en mpg para usalo nun DVD. • Crear un DVD con DVDStyler. Actitudes • Interese por realizar creacións multimedia vistosas e prestando atención aos detalles. • Respecto para as creacións dos demais. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia social e cidadá Hoxe día é algo habitual colgar vídeos en sitios como Youtube. É recomendable, sen embargo, ter en conta que talvez algunhas persoas que aparecen nun vídeo que gravamos síntanse ofendidas se o vídeo se colga en Youtube e está dispoñible vía Internet. Quen manipulen imaxes e vídeos nos que aparecen outras persoas deben ter isto en conta. Competencia cultural e artística A unidade préstase para que os alumnos desenvolvan a súa capacidade artística á hora de mesturar vídeo e son ou elaborar presentacións ou películas. É interesante, non obstante, que os alumnos non engadan demasiados elementos chocantes ás presentacións, nin excesivas transicións que sobrecargan unha película. Competencia para aprender a aprender O mundo da edición de vídeo avanza a gran ritmo, debido, sobre todo, ás melloras nas prestacións dos ordenadores que empregamos. En Internet, sen embargo, existe abundante documentación onde podemos aprender a manexar diferentes aplicacións, con presenza de titoriais, preguntas e respostas, etc. O mundo dos códecs de vídeo é complexo. Todo aquel que editou vídeo visitou algunha destas páxinas, foros, etc., para aprender. Autonomía e iniciativa persoal

11

• Saber utilizar os códecs de maneira correcta, buscando o códec necesario para reproducir un arquivo de vídeo. • Aprender a editar o vídeo importado con algunha aplicación. • Coñecer a importancia dos códecs e da comprensión cando se traballa con vídeo. • Saber elaborar presentacións a través de fotografías. • Saber como se gravan os arquivos de vídeo nun disco en formato DVD.


Criterios de avaliación • Extraer o audio dunha fonte e editalo co software apropiado. • Capturar vídeo a partir de distintos dispositivos co formato e a comprensión axeitada ás necesidades. • Utilizar os códecs de maneira correcta, buscando o códec necesario para reproducir un arquivo de vídeo. • Editar o vídeo importado con algunha aplicación, unindo clips, torándoos, engadindo comentarios, unha banda sonora de fondo, transicións… • Explicar en que consiste un códec e explicar a importancia da comprensión cando se traballa con vídeo. • Elaborar presentacións a través de fotografías. • Renderizar o vídeo editado. • Exportar o vídeo renderizado a un disco en formato DVD.

UNIDADE 5. PRESENTACIÓN DA INFORMACIÓN. Obxectivos • Saber utilizar algunhas das funcións máis avanzadas de programas de carácter ofimático. • Saber cales son as similitudes e as diferenzas existentes entre Microsoft Word e OpenOffice.org Writer. • Saber como engadir táboas, gráficos ou imaxes a un documento de texto dándolles o formato desexado. • Saber cales son as similitudes e as diferenzas existentes entre Microsoft Powerpoint e OpenOffice.org Impress. • Aprender a engadir elementos dinámicos a unha presentación multimedia. Contidos Mínimos • Plantillas e estilos. • Enviar un documento a un programa de deseño de presentacións. • Traballar con documentos mestres. • Automatización de tarefas: campos e macros. • Formato avanzado de documento. Utilización de imaxes. • Revisións. • Presentacións. Deseño dunha presentación. • Presentacións multimedia. Xestión de presentacións. • Exportar documentos. Procedementos, destrezas e habilidades • Seleccionar un patrón. Modificar e crear un patrón. • Crear un esquema de documentos con estilos. • Xerar unha presentación desde un procesador de textos. • Crear un documento mestre. • Inserir un campo. • Crear unha macro para automatizar tarefas en Word. Crear unha macro para automatizar tarefas en Writer. • Inserir o número de páxina. • Traballar con varias imaxes. • Preparar o documento para revisións. • Engadir contido á presentación. Modificar o deseño dunha presentación. • Inserir un son a unha presentación. Inserir transicións. • Personalizar a animación dun texto. Personalizar a animación dunha imaxe.

12

É interesante animar a todos os alumnos a crear as súas propias películas. Algúns, loxicamente, terán máis soltura que outros, pero isto non debe desanimar a quen peor dominen as ferramentas de edición de vídeo ou de autoría de DVD.


Actitudes • Gusto pola orde e o bo acabado á hora de presentar documentos de texto ou presentacións multimedia. • Respecto para a propiedade intelectual á hora de empregar software. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia en comunicación lingüística O manexo de procesadores de texto contribúe a esta competencia. Os alumnos deben escribir. Aínda que un procesador incorpora ferramentas de corrección ortográfica e gramatical, tamén comete erros nas revisións. Os alumnos deben ser conscientes, pois, das limitacións das correctores automáticos neste sentido. Competencia social e cidadá Á hora de presentar documentos, sobre todo se o público vai ser amplo, é desexable empregar documentos contrastados, con fondo claro e texto escuro ou viceversa, empregando tipos de letra grande e facilmente comprensibles. Competencia cultural e artística A presentación de documentos de texto (incorporen ou non táboas, gráficos, imaxes, etc.) debe coidarse. Os alumnos deben asimilar o feito de que unha boa presentación nun documento facilita notablemente a comprensión a quen leo. Hai que usar con moderación os diferentes cores, distintos tipos de letra, etc. Criterios de avaliación • Utilizar algunhas das funcións máis avanzadas de programas de carácter ofimático. • Crear macros en Word e/ou en Writer. • Explicar as similitudes e as diferencias existentes entre Microsoft Word e OpenOffice.org Writer. • Engadir táboas, gráficos ou imaxes a un documento de texto dándolles o formato desexado. • Sinalar as similitudes e as diferencias existentes entre Microsoft Powerpoint e OpenOffice.org Impress. • Engadir elementos dinámicos a unha presentación multimedia. • Engadir son a unha presentación. • Utilizar a vista patrón para xerar diapositivas con elementos comúns. • Crear documentos en HTML ou con extensión pdf a partir de documentos de texto ou de presentacións multimedia.

UNIDADE 6. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. Obxectivos • Manexar con soltura unha aplicación para manexar datos numéricos, unha folla de cálculo, como Excel ou Calc. • Saber utilizar o tipo de gráfico máis adecuado aos datos que estamos representando nunha folla de cálculo. • Manexar con soltura unha aplicación para manexar bases de datos, como Base ou Access. • Aprender a realizar consultas co obxectivo de filtrar información nunha base de datos. • Saber establecer relacións entre as táboas dunha base de datos.

13

• Integrar todas as presentacións. • Crear unha presentación personalizada. • Crear un documento HTML. Crear un documento pdf. • Crear unha presentación para publicación web. • Instalar o plugin de compatibilidade con ficheiros odf. Imprimir unha presentación.


Procedementos, destrezas e habilidades • Crear o orzamento dunha ONG. • Analizar a economía dos países de América Central. • Mellorar o estudo realizado. • Representar graficamente o orzamento. • Editar gráficos. • Facer un cuestionario. • Crear unha cabeceira para os documentos de folla de cálculo. • Recoller os datos dos cuestionarios nunha táboa. • Crear unha base de datos empregando un asistente. • Realizar a táboa de centros colaboradores. • Editar unha táboa de centros engadindo un campo relacionado da táboa voluntarios. • Establecer relacións entre táboas a través da aplicación gráfica. • Elaborar un formulario para inserir datos. • Crear unha consulta para indagar o nome dos voluntarios que traballan nun país. • Confeccionar un listado de centros por países. Actitudes • Gusto pola orde e o bo acabado á hora de elaborar follas de cálculo ou bases de datos. • Respecto para a propiedade intelectual á hora de empregar software. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia matemática As follas de cálculo deben ser empregadas tamén en áreas científicas. Son moitas as aplicacións que podémoslles dar: • Cálculos estatísticos. • Representación de gráficas. • Cálculos repetitivos en táboas. Así mesmo, para sacar todo o partido ás follas de cálculo é necesario coñecer algunhas das principais funcións matemáticas. Competencia cultural e artística Á hora de representar graficamente datos numéricos existen diferentes opcións relacionadas non soamente co tipo de gráfico, senón coas cores empregados, o formato do texto, a ubicación das lendas. Recalcar que os gráficos deben resultar, ante todo, claros para o lector. Aínda que incorporar algúns elementos de deseño pode axudar á interpretación dos datos. Competencia para aprender a aprender As follas de cálculo ou os xestores de bases de datos son aplicacións bastante complexas. Realmente resulta complicado dominar todas e cada unha das funcionalidades que posúen. Por iso é interesante desenvolver estratexias de busca de información. Á hora de manexar un programa ou aplicación é necesario, polo menos, saber que é o que dita aplicación pode facer. O como facelo pódese buscar na axuda do programa.

14

Contidos Mínimos • As follas de cálculo. • Utilización de funcións. • Representación gráfica. • Outras aplicacións das follas de cálculo. • Programas xestores de bases de datos. • Relacións en bases de datos.


UNIDADE 7. PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB.  Obxectivos • Saber elaborar páxinas web de distintas formas: usando un editor de texto ou empregando un editor de páxinas web. • Aprender a diferenciar os elementos dunha páxina web. • Saber inserir e editar ligazóns nunha páxina web. • Saber como se inclúen ligazóns internos (anclas) nunha páxina web. • Saber que debemos facer para publicar unha páxina web. Contidos Mínimos • Os sitios web. • Páxinas web e HTML. • Editores de páxinas web. • Ligazóns. • Elementos dunha páxina web. • Traballar con follas de estilo. • Publicar un sitio web. Procedementos, destrezas e habilidades • Crear o sitio web local. • Crear a páxina web. • Agregar contidos. • Crear o sitio web no editor. • Crear unha nova páxina web con Nvu. • Traballar con Nvu. Formatos. • Crear unha ligazón. Engadir unha ligazón relativo. • Editar unha ligazón. Inserir unha ligazón interno. • Crear unha páxina con vínculos. • Separar elementos da páxina. • Inserir unha imaxe nunha páxina web. • Organizar as fotografías mediante táboas. • Agregar un son. • Agregar estilo ao documento. • Inserir unha folla de estilo. • Configurar o servidor FTP. • Publicar unha páxina web. Actitudes • Interese por proporcionar un servizo ao resto de internautas elaborando unha páxina web que poida resultar útil aos demais. • Interese por formar parte dunha comunidade virtual e comunicarnos con outras persoas a través de foros ou blogs, por exemplo.

15

Criterios de avaliación • Utilizar con soltura unha folla de cálculo, como Excel ou Calc. • Elixir o tipo de gráfico máis adecuado aos datos que estamos representando nunha folla de cálculo. • Manexar con soltura unha aplicación para manexar bases de datos, como Base ou Access. • Realizar consultas co obxectivo de filtrar datos nunha base de datos. • Establecer relacións entre as táboas dunha base de datos.


UNIDADE 8. A WEB 2.0. Obxectivos • Coñecer a evolución experimentada pola web: desde a web meramente comunicativa, onde o internauta buscaba información, ata a web participativa, onde o usuario achega contidos. • Saber como podemos elaborar un blog. • Aprender a compartir fotos ou vídeos con outros internautas. • Aprende a colaborar en comunidades virtuais. • Aprender a publicar noticias ou comentarios. • Saber cales son os requisitos necesarios para participar en determinados sitios web (rexistro, etc.). Contidos Mínimos • Introdución. Un pouco de historia. • Servizos básicos de Internet. • Comunicar. • Compartir. • Comunidades virtuais. • Colaborar. • Divertirse. Procedementos, destrezas e habilidades • Crear un blog.

16

Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia en comunicación lingüística Elaborar unha páxina web significa comunicar. Ademais, unha páxina web é unha fiestra aberta a todo o mundo, polo que debe servir ao alumno como adestramento á hora de expresar as súas ideas por escrito. Competencia social e cidadá Como dixemos antes, unha páxina web pode ser vista por persoas de todo o mundo, moitas veces con costumes moi diferentes das nosas. É xa que logo que debemos ser respectuosos para os costumes dos demais, independentemente da súa nacionalidade, as súas crenzas relixiosas ou os seus costumes. Competencia cultural e artística As páxinas web, ao igual que outros documentos, incorporan elementos destinados á decoración e a que resulten máis atractivas. Non obstante, debe primar a claridade. Poñer como exemplo a páxina do buscador Google, cuxo éxito se debeu, en parte á claridade da páxina e ao rápido que mostraba os resultados das procuras. Autonomía e iniciativa persoal Fai uns anos elaborar unha páxina web vistosa era unha tarefa reservada a especialistas. Hoxe día todo cambiou. Con editores como Nvu ou ferramentas automáticas de creación de blogs, como as que ofrecen Blogger, WordPress ou a propia Kalipedia, se conseguen deseños excelentes con moi pouco esforzo. Criterios de avaliación • Elaborar páxinas web de distintas formas: usando un editor de texto ou empregando un editor de páxinas web. • Diferenciar os elementos dunha páxina web. Inserir táboas, imaxes, elementos con distintos cores, liñas, etc., nunha páxina web. • Inserir e editar ligazóns nunha páxina web. • Incluír ligazóns internos (anclas) nunha páxina web. • Publicar unha páxina web.


Actitudes • Respecto para as opinións dos demais, incluso cando son totalmente opostas ás propias. • Interese por formar parte desta nova web 2.0 participando, enviando comentarios ou compartindo as creacións propias cos demais. • Valoración das contribucións colectivas presentes na web, como Wikipedia. Competencias básicas Ademais da competencia en Tratamento da información e competencia dixital, nesta unidade desenvólvense as seguintes competencias: Competencia en comunicación lingüística Algunhas das achegas que se realizan na nova web son escritas. Sería aconsellable mostrar aos alumnos a importancia de expresarse ben. Débese evitar, por exemplo, a linguaxe habitual dos SMS, posto que moitos dos internautas que logo lerán eses comentarios non están habituados a dito linguaxe. Así mesmo, a presenza do inglés e outras linguas estranxeiras na web é notable. Tarde ou cedo o alumno se atopará fronte a unha páxina web escrita en inglés, e debe poder afrontala. Competencia social e cidadá É certo que agora somos parte da web. Por iso mesmo hai que prestar especial coidado aos nosos comentarios, que serán vistos por persoas con costumes moi diferentes das nosas. Á hora de participar nun foro, por exemplo, hai que evitar comentarios que poidan resultar ofensivos para os demais. Competencia cultural e artística Á hora de deseñar páxinas web podemos seguir camiños moi diversos, como se dixo na unidade anterior. Destacar que moitas das ferramentas de creación de blogs, por exemplo, dispoñen de bastantes opcións de configuración para determinar, por exemplo, o fondo da páxina, a cor do texto, etc. Autonomía e iniciativa persoal A web 2.0 nútrese das contribucións de todos. Hai que fomentar nos alumnos un espírito de contribución: na web actual non abonda con ollar; hai que participar. Hai que axudar aos demais se intervimos en foros. Todos temos cousas que achegar. A nosa experiencia conta; por exemplo, cando nos atopamos con algún problema informático. Criterios de avaliación • Explicar en que consiste a web 2.0. • Elaborar o noso propio blog. • Compartir fotos ou vídeos con outros internautas. • Colaborar en comunidades virtuais. • Publicar noticias ou comentarios en distintos medios. • Sinalar cales son os requisitos necesarios para participar en determinados sitios web (rexistro, etc.). Levalos a cabo para poder ser partícipes da web 2.0

17

• Crear un miniblog con Twitter. • Compartir un vídeo con Youtube. • Compartir imaxes con Flickr. • Participar nunha comunidade virtual. • Participar en Kalipedia. • Publicar unha noticia en menéame. • Colaborar en Wikipedia. • Crear a túa comunidade de xogos. • Ver a televisión.


Realizaremos unha revisión e seguimento da programacións de informática para detectar posibles desviacións e realizar accións encamiñadas a solucionar ditas desviacións para que finalmente podamos chegar ao planificado. Estas revisións as realizaremos como mínimo nas reunións de departamento con datas próximas as avaliacións. Ditas revisións serán recollidas no libro de actas do departamento e tamén na memoria de final de curso

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  Dona MARÍA do PILAR HERMIDA PÉREZ : (Xefa Departamento)

3º e 4º E.S.O. (Matemáticas),

Dona PILAR LÓPEZ RODRÍGUEZ :

1º e 2º E.S.O. (Matemáticas)

Don ANÍBAL GARCÍA PINAL:

4º E.S.O.(Informática)

18

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Programacion Informatica CPI Vedra  

programacion informatica cpi de vedra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you