Page 1

1

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ประวัตคิ วามเป็ นมาของหมู่บ้าน บ้ านดงอินตา หมูท่ ี่ 6 ตำาบลบ้ านเหล่า ในอดีตประชากร ส่วนใหญ่อพยพมาจาก บ้ านกิ่ว อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง เมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยการนำาของพ่ออุ้ยอินตา อุตตะมะ การอพยพครัง้ แรกได้ ตังบ้ ้ านเรือนอยูท่ ี่บ้านสันคอกม้ า ปั จจุบนั เป็ นฌาปนสถานบ้ านดงอินตา จำานวน 30 ครัวเรื อน ต่อมามีผ้ ู อพยพตามมาอยูเ่ รื่อยๆ จำานวนผู้คน มีมากขึ ้น และประชากรส่วน ใหญ่ได้ มา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บริ เวณบ้ านดงอินตา (ใน ปั จจุบนั ) สำาหรับพ่ออุ้ยอินตา อุตตะมะ ได้ เสียชีวิตด้ วยโรคชราในปี พ.ศ. 2505 ประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานมาใหม่จงึ ได้ ตงชื ั ้ ่อหมูบ่ ้ านเพื่อเป็ น อนุสรณ์ให้ พอ่ อุ้ยอินตา อุตตะมะ ว่า บ้ านดงอินตา หมูท่ ี่ 6 และเมื่อ มี ประชากรมากขึ ้น จึงแยกหมูบ่ ้ านออกเป็ นบ้ านดงอินตา หมูท่ ี่ 9 และ บ้ านดงอินตาเหนือ หมูท่ ี่ 11 ตำาบลบ้ านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา ตามลำาดับ ปั จจุบนั มีนายสนัน่ สายเครื อวงศ์ เป็ นผู้ใหญ่ บ้ าน

สถานที่ตงั ้

อยูห่ า่ งจากที่วา่ การอำาเภอแม่ใจไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยูห่ ่าง จาก ตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 31 กิโลเมตร


2

อาณาเขตติดต่ อ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตพื ้นที่ ติดต่อกับเขตพื ้นที่ ติดต่อกับเขตพื ้นที่ ติดต่อกับเขตพื ้นที่

หมูท่ ี่ 11 บ้ านดงอินตาเหนือ ตำาบลบ้ านเหล่า หมูท่ ี่ 9 บ้ านดงอินตาใต้ ตำาบลบ้ านเหล่า ตำาบลห้ วยแก้ ว กิ่งอำาเภอภูกามยาว หนองเล็งทราย

ขนาดพืน้ ที่ของหมู่บ้าน บ้ านดงอินตา หมูท่ ี่ 6 ต.บ้ านเหล่า มีพื ้นที่ทงหมดประมาณ ั้ 2,060 ไร่ แยกเป็ น พื ้นที่อยู่ อาศัย 90 ไร่ พื ้นที่ทำาการเกษตร 1,970 ไร่


3

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ บ้ านดงอินตา ตังอยู ้ ร่ ะหว่างบ้ านดงอินตาเหนือ หมูท่ ี่ 11 และบ้ านดงอินตาใต้ หมูท่ ี่ 9 และอยูท่ างทิศตะวันออกของอำาเภอแม่ใจ สภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นพื ้นที่ราบลุม่ มีลำาน้ำ าห้ วย และมีคลอง ชลประทานจากอ่างเก็บน้ำ าแม่ปืม ซึง่ เป็ นแหล่งน้ำ าสำาหรับทำาการเกษตรในหมูบ่ ้ าน ดังนันจึ ้ งไม่คอ่ ยมีปัญหา เรื่ องแหล่งน้ำ าโดยสามารถทำานาครัง้ ที่ 2 และปลูกพืชเช่น แตงโม แคนตาลูปและพืชอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ งได้ สำาหรับภูมิอากาศก็เหมือนกับภูมิอากาศในประเทศไทยโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะภูมิอากาศ แบบภาคเหนือตอนบน คือจะประกอบด้ วย 3 ฤดู คือฤดูร้อนจะมีอากาศร้ อนจัดแบบร้ อนชื ้น ฤดูหนาวจะมี อากาศหนาวจัดยกเว้ นบางปี ที่มีสภาพอากาศปรวนแปรและฤดูฝนซึง่ จะเริ่ มตังแต่ ้ เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี


4

แผนที่หมู่บ้าน


5

จำานวนประชากร/จำานวนครัวเรื อน มีจำานวนครัวเรือนทังหมด ้ จำานวน 212 ครัวเรื อน มีประชากรทังสิ ้ ้น 815 คน แยกเป็ น ชาย 421 คน หญิง 394 คน

การประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรม เช่น การทำานา ทำาไร่ ทำาสวนรับจ้ าง ค้ าขาย โดย สามารถจำาแนกการประกอบอาชีพของราษฎรในหมูบ่ ้ านได้ ดงั นี ้ - อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม จำานวน 124 ครัวเรื อน คิดเป็ น 58.30 % - อาชีพรองลงมา คือ ค้ าขาย จำานวน 25 ครัวเรื อน คิดเป็ น 11.84 % ช่าง จำานวน 4 ครัวเรื อน คิดเป็ น 1.90 % อุตสาหกรรมในครัวเรื อน จำานวน 5 ครัวเรื อน คิดเป็ น 2.36 % ข้ าราชการ จำานวน 6 ครัวเรื อน คิดเป็ น 2.85 %


6

รับจ้ าง/บริการ

จำานวน 48 ครัวเรื อน

คิดเป็ น 22.75 %

รายได้ ประชากร (ตามข้ อมูล จปฐ. ปี 2554) - รายได้ รวมทังหมดทั ้ งหมู ้ บ่ ้ าน 23,788,502 บาท / ปี - รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 145,051 บาท / ครัวเรื อน / ปี - รายได้ เฉลี่ยต่อคน 38,430 บาท / คน / ปี

การคมนาคม/การโทรคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค มีถนนลาดยางเชื่อมจากถนนพหลโยธินบริ เวณบ้ านสันทราย ตำาบลแม่ปืม อำาเภอเมือง พะเยาถึงถนนพหลโยธินบ้ านแม่เย็นนอก หมูท่ ี่ 8 ตำาบลป่ าแฝก อำาเภอแม่ใจ ตังอยู ้ ห่ า่ งจากที่ว่าการอำาเภอ แม่ใจ 10 กิโลเมตร และใช้ เวลาในการเดินทางจากหมูบ่ ้ านถึงที่ว่าการอำาเภอแม่ใจโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที่ การเดินทางนับว่าสะดวกและรวดเร็ ว ไม่มีปัญหาเรื่ องการจราจร ในหมูบ่ ้ านมีสาธารณูปโภค เช่น มีระบบประปาชุมชน โรงผลิตน้ำ าดื่มในหมูบ่ ้ าน มีโทรศัพท์ สาธารณะ 1 แห่ง

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

- ศิลปการฟ้อนเจิง - ศิลปะการเล่นดนตรี พื ้นเมือง(สล้ อ ซอ ซึง) - ประเพณีตานตอด - ประเพณีตานก๋วยสลาก - ประเพณีสงกรานต์ - ประเพณีรดน้ำ าดำาหัวผู้สงู อายุ - ประเพณีบวชนาค /ทำาขวัญนาค - ประเพณีสง่ เคราะห์/สืบชะตา - ประเพณีแห่เทียนเข้ าพรรษา - ประเพณีแต่งงาน - ประเพณีขึ ้นบ้ านใหม่


7


8

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

1. ภูมิปัญญาด้ านการรักษาโรคด้ วยการอบสมุนไพร 2. ภูมิปัญญาด้ านหัตถกรรมพื ้นบ้ าน


9

บริการในตำาบล - โรงพยาบาลชุมชน จำานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชนดงอินตา หมูท่ ี่ 6 มีเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข 4 คน และโรงพยาบาลชุมชนตำาบลบ้ านเหล่า หมูท่ ี่ 10 มีเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข 5 คน - หน่วยบริการประชาชน(ตำารวจ) ตังอยู ้ ห่ มูท่ ี่ 1 ตำาบลบ้ านเหล่า

แหล่ งท่ องเที่ยวในตำาบล - อ่างเก็บน้ำ าแม่ปืม ตังอยู ้ ท่ ี่ หมูท่ ี่ 5 ตำาบลบ้ านเหล่า - วัดพระธาตุจำาม่วง ตังอยู ้ ท่ ี่ หมูท่ ี่ 11 ตำาบลบ้ านเหล่า


10

ส่ วนที่ 2 ประเมินผลการพัฒนา ผลการสำารวจข้ อมูล จปฐ.และข้ อมูล กชช. 2 ค.และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูล จปฐ. ปี 2554 - ตัวชี ้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำานวน 31 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 15,16,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,34,35,36,38,39,40,41,42 - ตัวชี ้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำานวน 6 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 9,10,17,31,32,33 - ไม่มีข้อมูล 5 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 1,2,25,26,37 ข้ อมูล กชช. 2 ค. ปี 2554 - มีปัญหามาก จำานวน 3 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 2,17,28 - มีปัญหาปานกลาง จำานวน 1 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 30 - มีปัญหาน้ อย จำานวน 20 ตัวชี ้วัด คือตัวชี ้วัดที่ 1,3,4,5,6,7,8,10,15,16,18,19,21,22 23,24,25,26,27,31


11

ที่

เรี ยงลำาดับความสำาคัญของปั ญหา วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ ไข ชื่อปั ญหา สาเหตุและปั ญหา

1 ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน -การคมนาคมในหมูบ่ ้ านไม่ สะดวก

2 ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ -ปั ญหาความยากจน

-ปั ญหาหนี ้สิน

-ปั ญหารายได้ ตา่ำ ไม่เพียงพอต่อ การใช้ จ่าย

3 ปั ญหาด้ านสังคม,การเมือง,การ ปกครอง -เด็กและเยาวชนมีคา่ นิยมด้ าน

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา

-ถนนในหมูบ่ ้ านบางสายชำารุดเป็ น -ของบประมาณจากเทศบาลหรื อ หลุมเป็ นบ่อ ทำาให้ เกิดอันตรายกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุน ผู้ใช้ ถนน -ถนนทำาการเกษตรไม่ดี -ไม่มีงบประมาณดำาเนินการ -ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่าำ -มีรายได้ น้อยหนี ้สินเยอะ -ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ -ขาดโอกาสในสังคม -รายได้ ไม่พอกับค่าใช้ จ่าย -ปั จจัยการผลิตมีมีราคาสูง ขาดทุน -ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟย -ค่าครองชีพสูง -ประกอบอาชีพการเกษตรซึง่ ผลผลิตส่วนมากมีราคาถูก -ปั จจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน -ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่างมีราคาเพิ่มสูง ขึ ้นอย่างมาก

-มีตลาดมารองรับโดยไม่ผ่านพ่อค้ า คนกลาง -หน่วยงานของรัฐเข้ ามาฝึ กอาชีพส่ง เสริ มให้ กบั ชาวบ้ านเพื่อให้ มีรายได้ -ใช้ ชีวิตแบบพอเพียง -จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย -สร้ างนิสยั ประหยัดและออม ไม่เล่น การพนันและดื่มสุรา ยาเสพติด -สร้ างรายได้ ให้ เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย -ผลิตสินค้ าใช้ เอง เช่น น้ำ ายาล้ าง จาน -ส่งเสริ มวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอ เพียง -ส่งเสริ มการพึง่ พาตนเอง เช่น การ เลี ้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การปลูก พืชผักสานครัว

-เนื่องจากปั จจุบนั เด็กและเยาวชน -ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่กบั เด็กและ


12

วัตถุ -เกิดการแตกแยกของคนใน หมูบ่ ้ านจากการเลือกตัง้

ที่

ชื่อปั ญหา

4 ปั ญหาด้ านการศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี -ภูมิปัญญาชุมชนไม่ได้ รับการ ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง 5 ปั ญหาด้ านสาธารณะสุข -คนในชุมชนยังนิยมทานอาหา รสุกๆดิบๆ -ชาวบ้ านนิยมใช้ ยาชุดรักษาเมื่อ ไม่สบาย -ปั ญหาสุขภาพ การเจ็บป่ วยด้ วย โรคเรื อ้ รัง เช่น เบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ไขมันในเส้ นเลือด ข้ อ เสื่อม ฯลฯ 6 ปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ -การเผาป่ า -ขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ ้น

สามารถรับรู้ขา่ วสารต่างๆผ่านสื่อ หลายรูปแบบ เช่น อินเตอร์ เน็ต สื่อ สิ่งพิมพ์ -เกิดความไม่เข้ าใจของคนใน หมูบ่ ้ าน -การแบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย สาเหตุและปั ญหา

เยาวชนในปั จจุบนั ให้ มากกว่าเดิม -สร้ างความเข้ าใจให้ แก่คนในชุมชน -ใช้ วดั เป็ นศูนย์กลางในการสร้ าง ความเข้ าใจและความสามัคคี แนวทางการแก้ ไขปั ญหา

-ขาดผู้สืบทอด -เด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ ความสนใจ -เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ ้นในสังคม

-เทศบาลและทุกฝ่ ายต้ องให้ การ สนับสนุนอย่างจริ งจัง

-ไม่มีความรู้ -ค่านิยมแบบดังเดิ ้ ม

-รณรงค์ให้ ชาวบ้ านรับประทาน อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ -รณรงค์การลด ละ เลิก -เมื่อไม่สบายให้ ไปพบแพทย์ที่ อนามัยใกล้ บ้าน -ให้ ความรู้เรื่ องสาธารณสุข -ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต -ตรวจสุขภาพประจำาปี

-การไม่มีความรู้เรื่ องภัยอันตรายที่ จะตามมา -ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการ ดูแลสุขภาพ -การบริ โภคอาหารไม่ถกู ต้ อง -ขาดการเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ

-ชาวบ้ านไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการเผาป่ า -ค่านิยมในการจับจ่ายใช้ สอยและ ไม่นิยมใช้ ตระกร้ าไปตลาด

-รณรงค์ให้ ชาวบ้ านไม่ให้ เผาป่ า -รณรงค์การใช้ ตระกร้ าไปตลาด -รณรงค์การคัดแยกขยะ -การใช้ ขยะรี ไชเคิล


13

ส่ วนที่ 3 แนวโน้ มทิศทางการพัฒนา การวิเคราะห์ ศักยภาพของหมู่บ้านและการวิเคระห์ SWOT 1.ปั จจัยภายในที่เป็ นจุดแข็ง(S=STRENGTH) หมายถึงจุดแข็งของชุมชน 1.1 ทุนทางสังคม ความเป็ นพี่น้อง การเกื ้อกูลกันระหว่างคนในหมูบ่ ้ าน 1.2 ผู้นำา แกนนำาชุมชน มีการรวมตัวกัน มีความสามัคคี ร่วมใจกัน 1.3 มีผ้ ทู รงคุณวุฒในหมูบ่ ้ านเป็ นที่ปรึกษา 1.4 มีกลุม่ องค์กรต่าง ๆ ในหมูบ่ ้ านมากมายหลายกลุม่ เช่น กลุม่ ผลิตน้ำ าดื่ม กลุม่ ทำา ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ าชีวภาพ กลุม่ ผู้สงู อายุฯลฯ 1.5 มีศนู ย์เรียนรู้ชมุ ชนและพิพิธพันธ์พื ้นบ้ าน 1.6 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ด้ านแพทย์แผนไทย ภูมปั ญญาด้ านหัตถกรรม 1.7 มีเจ้ าหน้ าที่พฒ ั นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เจ้ าหน้ าที่เกษตร ครู กศน.และ เจ้ าหน้ าที่เทศบาลบ้ านเหล่า ให้ การสนับสนุน 2. ปั จจัยภายในที่เป็ นจุดอ่อน(W=WEAKNESS) หมายถึง จุดอ่อนของชุมชน 2.1 ประชาชนยังประกอบอาชีพโดยการพึง่ พิงปั จจัยภายนอก เช่นการใช้ ป๋ ยเคมี ุ ในการ ทำานาซึง่ นอกจากจะมีราคาแพงแล้ วยังเกิดผลกระทบต่อโครงสร้ างดิน การใช้ สาร เคมีในนาข้ าวเพื่อกำาจัดหอยเชอรี่ ซึง่ นอกจากจะเพิ่มต้ นทุนการผลิตแล้ วยังส่งผล ต่อสุขภาพทังตั ้ วเกษตรกรและผู้บริ โภค 2.1 ประชาชนมีภาวะหนี ้สิน การบริ โภคฟุ่ มเฟื อย 3. ปั จจัยภายนอกที่เป็ นจุดแข็ง (O=OPPORTUNITY) หมายถึงโอกาส สภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลในด้ านบวกต่อการพัฒนาหมูบ่ ้ าน 3.1 ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล เน้ นให้ มีการพัฒนาแบบพึง่ พา ตนเองหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำาริ ซงึ่ สอดคล้ องกับแนวทาง การพัฒนาหมูบ่ ้ าน 3.2 การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เอื ้อประโยชน์ตอ่ การพัฒนา ชุมชนในการจัดทำาแผนแม่บทชุมชน 4. ปั จจัยภายนอกที่เป็ นจุดอ่อน(T=THREAT) หมายถึงสิ่งแวดล้ อมภายนอกที่มีผลใน


14

ด้ านลบหรือเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาหมูบ่ ้ าน 4.1 รายได้ สว่ นใหญ่ของประชากรผูกพันกับรายได้ ทางการเกษตรซึง่ กำาหนดราคาโดย พ่อค้ าคนกลางทำาให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่างต้ นทุนการผลิตและราคาขาย 4.2 หน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังขาดการประสานงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อการแก้ ไขปั ญหาของประชาชน แนวโน้ มและทิศทางการพัฒนาของบ้ านดงอินตา จังหวัดพะเยาและอำาเภอแม่ใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอแม่ใจมีนโยบายให้ ทกุ หมูบ่ ้ านมีความเข้ มแข็งทังในด้ ้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมียทุ ธศาสตร์ ที่ชดั เจน เช่น ส่งเสริ มการ ดำาเนินงานโครงการพะเยาเมืองน่าอยู่ มีการบูรณาการแผนชุมชนกับทุกหน่ายงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของจังหวัดพะเยา แนวทางการแก้ ไขปั ญหา 1. เพิ่มความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน โดยใช้ จดุ แข็ง(STRENGTH) ของหมูบ่ ้ านเป็ นพื ้นฐาน 2. เสริมสร้ างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 3. สร้ างจิตสำานึกให้ แก่คนรุ่นใหม่เพื่อทดแทนคนรุ่นปั จจุบนั (ส่งเสริ มงานเยาวชน) 4. เพิ่มศักยภาพในการใช้ ชีวิตตามแนวพระราชดำาริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ มากยิ่งขึ ้น เช่น การปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้ บริ โภคในครัวเรื อน ส่งเสริ มการเลี ้ยงปลาดุกในบ่อดินหรื อบ่อซีเมนต์เพื่อ ลดค่าใช้ จ่ายในการบริโภค 5. จัดระบบการศึกษาที่ฝึกการคิดเป็ น ทำาเป็ น ปฏิบตั ิเป็ น 6. สร้ างจิตสำานึกใหม่ให้ กบั คนในหมูบ่ ้ านให้ มีคา่ นิยมในการลดการพึง่ พาจากภายนอก รู้จกั การพึง่ ตัวเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันให้ มากขึ ้น 7. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั หมูบ่ ้ าน มีทิศทางการพัฒนาที่ชดั เจนปฏิบตั ิได้ ทนั ที 8. เสริมสร้ างระบบธรรมาภิบาลในระบบการเมือง การปกครงในท้ องถิ่น 9. สนับสนุนการสร้ างระบบสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 10. ส่งเสริมระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพเชิงรุก เช่นการออกกำาลังกาย

ส่ วนที่ 4 รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน 4.1 ภาพรวมผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมกรมการพัฒนาชุมชน ระดับหมู่บ้าน 1. โครงการหมูบ่ ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา งบประมาณ 130,320 บาท ดำาเนินการในหมูบ่ ้ านซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ มัง่ มี ศรี สขุ ปี 2554


15

2. โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้ อมูล จปฐ. ปี 2554 จำานวน 211 ครัวเรื อน ได้ รับการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บจากเทศบาลตำาบลบ้ านเหล่า จำานวน 3,165 บาท 3. โครงการจัดเก็บข้ อมูล กชช. 2 ค. ปี 2554

4. โครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน(กข.คจ.) ซึง่ ดำาเนินการตังแต่ ้ ปี 2542 งบประมาณ รวม 298,720 บาท 5. ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ประจำาหมูบ่ ้ าน 6. ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานองค์กรพัฒนาสตรี ระดับหมูบ่ ้ าน(กพสม.) 7. ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานกลุม่ ผลิตน้ำ าดื่มดงอินตา 8. ส่งเสริมการดำาเนินงานกลุม่ ผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ดงอินตา 9. ส่งเสริมการดำาเนินงานการใช้ น้ำาหมักชีวภาพในการเกษตร 10. ส่งเสริมการดำาเนินงานกลุม่ ทำาดอกไม้ ประดิษฐ์


16


17


18

4.2 สรุ ปภาพรวมของหมู่บ้าน/จุดเด่ น/จุดด้ อย บ้ านดงอินตา หมูท่ ี่ 6 ตำาบลบ้ านเหล่า เป็ นหมูบ่ ้ านที่ราษฎรในหมูบ่ ้ าน ดำารงชีวิตแบบเกษตรกร โดยใช้ แนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็ นพื ้นฐาน จนหมูบ่ ้ านได้ รับการจัดอันดับเป็ นหมูบ่ ้ าน เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ “มัง่ มี ศรีสขุ ” ทุกครัวเรื อนอยูร่ ่วมกันแบบพึง่ พาอาศัยและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ด้ วยความสงบสุข โดยจะขอสรุปจุดเด่น จุดด้ อย ของหมูบ่ ้ านได้ ดงั นี ้ จุดเด่ น - เคารพและให้ ความนับถือผู้สงู อายุในหมูบ่ ้ าน - ผู้สงู อายุเป็ นแบบอย่างที่ดีของคนในหมูบ่ ้ าน - มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน - มีผ้ ทู รงคุณวุฒในหมูบ่ ้ านคอยให้ คำาแนะนำาและช่วยเหลือ - ราษฎรในหมูบ่ ้ านดำารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง - มีกิจกรรมในหมูบ่ ้ านที่หลากหลาย เช่น การผลิตน้ำ าดื่ม การทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรี ย์ การทำา น้ำ าหมักชีวภาพไว้ ใช้ เอง การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ซึง่ แต่ละกิจกรรมดำาเนินการในรูปแบบของกลุม่ มีการบริหารจัดการภายในกลุม่ จุดด้ อย - ประชาชนยังประกอบอาชีพโดยการพึง่ พิงปั จจัยภายนอก เช่นการใช้ ป๋ ยเคมี ุ ในการ ทำานาซึง่ นอกจากจะมีราคาแพงแล้ วยังเกิดผลกระทบต่อโครงสร้ างดิน การใช้ สาร เคมีในนาข้ าวเพื่อกำาจัดหอยเชอรี่ ซึง่ นอกจากจะเพิ่มต้ นทุนการผลิตแล้ วยังส่งผล ต่อสุขภาพทังตั ้ วเกษตรกรและผู้บริ โภค - ผลกระทบจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจซึง่ ทำาให้ คา่ ครองชีพต่าง ๆ สูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก ด้ านสังคมจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านสังคมในปั จจุบนั ก็สง่ ผลการทบถึงภายใน หมูบ่ ้ านเป็ นเงาตามตัว


19

บ.ดงอินตา ม.๖ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) บ.ดงอินตา ม.๖ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you