Page 1

Lideratge positiu

LIDERATGE

“Lideratge és l’art de fer que els altres portin a terme el que un vol que facin procurant que ells ho vulguin fer i se sentin a gust fent-ho”

“Clima positiu i lideratge fort = qualitat educativa”

“Direcció, catalitzadora dels canvis”

“Un professorat motivat i compromès camina cap a un ensenyament de qualitat”

Marques, R. “Profesor@s muy motivad@s. Un liderazgo positivo promueve el bienestar docente” Editorial nancea. Col. Educadores XXI. Madrid 2008

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

INTRODUCCIÓ

Podem parlar de tres tipus de professors, els excel·lents, els mitjans i els mediocres. En els centres educatius la gran majoria estan en el grup dels mitjans però sempre hi ha una petita part del professorat que podem anomenar excel·lent. El professorat excel·lent, és el que no es pot substituir fàcilment, el que tots els pares volen que tingui relació amb els seus fills, el que tothom coneix, el que bona part del professorat tendeix a escoltar. El professorat mitjà constitueix el 80% del professorat d’un centre, sol estar compromès, competent però fàcilment substituïble per altres igual de competents. El professorat mediocre, és distingeixen fàcilment, sol estar sempre queixos, cansat, te mala relació amb els alumnes i també amb les famílies , el seu motiu de conversació és sovint la jubilació, el malament que actua l’administració, el malament que eduquen les famílies. Les direccions dels centres han d’aprofitar el professorat excel·lent, els hi ha de donar poder de decisió, autonomia, elogiar-los públicament i agrair-los el seu treball si vol un centre educatiu que tendeixi a l’excel·lència. Unes primeres idees per fomentar el creixement i un bon clima d’un Centre educatiu: No hi ha d’haver hiperregulació: s’ha de deixar espai a la iniciativa personal i a la creativitat. Les regles maten l’autonomia. Tres preguntes a l’hora d’instaurar una regla: Quin és el meu autèntic objectiu? Permetrà aquesta regla acomplir l’objectiu? Què sentiran els millors professors quan instauri aquesta regla? És millor lloar que criticar: La crítica bloca al professorat. Cal escoltar, recolzar, reforçar, lloar. Reforçar comportaments positius, crea una atmosfera agradable a la comunitat educativa, facilita la comunicació i augmenta les expectatives de professors i alumnes. Mirar el que funciona, no centrar-nos en els errors. L’elogi eficaç: Autèntic: verdader, per petites coses. Específic: per bondat, per eficàcia d’un fet, acció, habilitat. Immediat: no deixar passar temps. Net: no interessat, no seguit d’un “però” o d’un “si” Privat: saber diferenciar quan ha de ser públic o privat.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

 Establir una gestió participativa:    

Estimular la participació i la creativitat. Establir compromisos i compartir objectius. Implicar a tothom en la presa de decisions. Valorar les idees que sorgeixen de la base. Desenvolupar un fort sentit de col·legialitat i confiança. Proporcionar als docents pràctiques reeixides (formació interna). Periòdicament fer avaluació de necessitats. Reunions, creació de “focus groups” per tractar com fer l’escola +eficaç. Compartir els èxits. Ex: “Tota l’escola ha treballat molt per a fer possible això”...”La nostra escola, ha fet.....”

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

LA COMUNICACIÓ És un aspecte fonamental que ha de tenir en compte un líder educatiu per a guanyar-se el professorat. Un principi comunicatiu bàsic: les coses són per com les percep l’altre +que pel que nosaltres volem dir. En compte amb les percepcions, sentiments i emocions del professorat. Un altre principi...No respondre, és respondre! L’altre, aporta les experiències prèvies pel que fa a: Formació específica i pedagògica. Creences sobre la seva professió. No es pot tractar tot el professorat per igual: + compromesos ++ elogi i recompensa

- compromesos ++ informació de sobre mitjans de formació

Una bona comunicació Escolta atenta: Saber comprendre el que diu l’altre. Fer preguntes i reformular-les Donar temps per parlar. Atenció a la comunicació no verbal: Contacte visual. Cos. Silencis. Control d’interrupcions. Lloc i distància amb l’interlocutor. No mirar el rellotge. No continuar escrivint a l’ordinador. Si hi ha pressa, dir a l’altre que ho podem deixar per +tard. No seguir parlant per telèfon. No donar informació d’un alumne tot caminant pel passadís. Mostres d’interès: Donar temps per parlar i expressar els punt de vista de l’altre. Millor donar temps per parlar que donar respostes i apuntar solucions. No només rapidesa en interessar-se sinó dedicar temps al cas i seguiment del mateix, millor seguiment oral que escrit. Retroinformació/retroalimentació/feedback: Fer preguntes obertes que mostrin interès. Mostrar sempre “porta oberta” Recopilar dades de qüestionaris de satisfacció i millora a final de curs i donar-hi resposta. Fer ajustaments a partir dels suggeriments.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

LIDERATGE O GESTIÓ Al segle XXI no n’hi ha prou que un líder educatiu sigui un gran gestor. Capacitats del lideratge Previsió. Ambició per l’escola i pel treball en grup. Formació adequada i qualitats per abastar gestió i lideratge Quines qualitats: Li ha d’agradar treballar en grup. Donar confiança i tenir carisma. Tenir coneixements profunds sobre administració i gestió. Gran intel·ligència intrapersonal i interpersonal. Una estratègia de treball: L’informe setmanal Procés: Agafar notes al llarg de la setmana. Redactar-lo quan ens sentim bé. Obrir el cor, deixar córrer les emocions. Elaborar-lo el dijous a la tarda. Fer-lo arribar al professorat el divendres al matí. Arribar a tothom al mateix moment. Un exemplar a la sala de professors. Contingut: Calendari per la setmana següent amb activitats previstes. Adjuntar articles o bibliografia interessant, pedagògica, educativa o altres textos formatius. Format atractiu. Paper de color únic. Cites i caricatures, divertit i informatiu. Espai per qüestions personals, naixement d’un fill, aniversaris del professorat.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

FER QUE CADA DIA SIGUI DIFERENT El clima positiu Indicadors: • Respecte uns pels altres. • Compte uns pels altres. Pensar en els altres. • Moral elevada. • Moltes idees i suggeriments. • Creixement acadèmic i personal continuo. • Valoració constant de la innovació. • Cohesió. • Confiança. • Menys problemes de disciplina. • Major puntualitat de tothom. • Millor aprofitament escolar. • Més responsabilitat de tothom. • Mes respecte, entusiasme, interès i participació de tota la comunitat educativa. Estudi a Indiana (Whitaker 1997. Citat R. Marques) Director de centre de clima positiu Se sentia responsable del clima. Sempre estava visible. Avisava quan havia de marxar i perquè ho havia de fer.

Director de centre amb menys clima positiu Feien responsables als professors. Poc visible. No se sabia què feia ni on era. No comunicació diària.

Establia comunicació diària oral i escrita. Moltes reunions però curtes dins un ambient fraternal i informal. Molt respecte per les diferències individuals del professorat. Valorava el professorat de més categoria professional i fomentava que aquests fos model dels altres.

Poques reunions, llargues i sobre qüestions logístiques. No acceptaven les diferències personals. Els directors desconfiaven dels professors amb més categoria en la seva formació educativa. Poca preocupació pel benestar físic del professorat.

Fomentava ambient físic bonic, net, airejat, i cuidat.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

La visibilitat del director • • • • • • • • • • • • •

Saludar sempre. Moure’s per l’escola. Divertir-se en el bar, en el menjador. Mai parlar de política o religió. Aparèixer allà on menys l’esperem. Activitats extracurriculars de diferents àmbits. Avisos al començar la jornada. Compartir amb els altres. Donar a entendre que sap el que passa. Mostrar interès - contacte visual. Recorri i parli amb els especialistes, en faci ús i els valori. Ha de saber que segurament compta amb grans professionals interdisciplinars. Incentivi aquest professorat. Quan el director surt del centre, el professorat ha d’estar informat. Fins hi tot és pot escriure una petita nota a ma a la sala del professorat perquè tothom es pugui assabentar. Coneixement de l’individu: - l’estil d’ensenyament i la pràctica docent. - Documentació i publicació de la formació que fan els seus docents. - Foment constant de l’ajut entre el professorat.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

COM TREURE PARTIT DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT Qüestionaris amb afirmacions que no portin confusió. No emetre judicis de valor sinó descripció de fets i millor en forma de pregunta cap el professorat. Seguir el procés des dels objectius fins l’avaluació del que pretén el professor. Creïble. Això es conquista amb: • Comunicació regular. • Comentaris positius. • Reunions productives. • Observacions regulars, no formals.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

REUNIONS I MÉS REUNIONS ...........interessants i productives  

Molt ben preparades des de la coordinació. Curta. Ordre del dia no extens. Coordinació no ha de permetre intervencions que s’apartin de l’ordre del dia.

Per escrit Dades; llocs; aconteixements presents i passats; descripció de situacions; distribució d’informació. Oral Discussió de problemes; definició d’objectius.

Com fer una “Ordre del dia”      

Recollir informació dels responsables intermedis. Bústia de suggeriments. Preguntar periòdicament la comunitat educativa. No + de dues hores de reunió. Ordre del dia curt. Tothom ha de poder parlar. Començar i acabar amb una nota positiva. No fer sempre les reunions al mateix lloc. Somriure freqüentment. Cuidar ‘espai. Atenció amb el professorat que vol confrontació. Informació oral i escrita, no tothom parla a la reunió però de ben segur que tenen coses interessants a dir: la bústia de suggeriments, qüestionaris...

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

LIDERS INTERMITJOS I CONFLICTES “Un problema té més d’una solució” Els líders educatius davant un problema han de saber respondre i planificar a partir de les següents preguntes: Quines pràctiques hem de canviar? Quins canvis hem d’introduir en el currículum? Quins nous procediments d’ensenyament hem d’introduir? De quina manera el professorat pot adquirir les competències necessàries per a aquests nous procediments d’ensenyament? Quins materials d’ensenyament i equipaments nous fan falta? Quins canvis s’han de fer en el calendari escolar? Àrees de treball dels líders intermedis: Formació del professorat. Adaptació curricular. Relacions entre centre i pares. Activitats complementàries. Grups informals: Grups de curs, cicle o nivell. Per temes puntuals. Intercanvi d’idees. Balanç d’activitats. Avaluació. Discussió de problemes disciplinaris. Formació pedagògica. Grups d’estudi: Projectes d’innovació pedagògica. Autoformació. Formació cooperativa. La oportunitat de formació: Per a moments de relaxació fora del centre, convivència amb altres. Per a tornar a l’escola amb +optimisme i major voluntat d’experimentar coses noves. Durant l’estiu. Una jornada de formació al mateix centre: claustre pedagògic. Dins la formació: • Ambient còmode. • Descansos intermedis. • Cada persona pel seu nom. • Activitats de presentació i jocs de rol. • Rutes culturals. • Celebració de dates, organitzar esdeveniments conjuntament amb els pares.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

PAPER DELS TUTORS I DELS CAPS DE DEPARTAMENT Què no ha de fer un bon líder:   

No parli de coses importants en el passadís del centre. No parli malament quan els companys no estiguin presents. Escolti i parli poc. No manipuli els companys. No vagi amb pressa.

Pautes per a un bon funcionament:   

Guardi els números de telèfon dels companys al seu mòbil. Guardi els correus electrònics dels seus companys. Estimuli els companys recent arribats a l’escola. Posis al lloc dels companys. Sigui lleial i franc. Comparteixi materials amb els companys.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

AMBIENT ESCOLAR I FELICITAT DOCENT El benestar del líder: Per a controlar l’estrés, cal bon humor i elogi. Davant pensaments negatius deixem les decisions o resolucions de problemes per un altre moment. L’orientació del professorat novell: Acollida. Acompanyament les primeres setmanes: cultura del centre, projecte educatiu, informacions diverses.

.....més idees: Crear comoditat: temperatura, llum. No diferencia significativa amb espai de direcció, crea +estimació i més valoració. Ordre i tranquil·litat. Cuidar espais exteriors. Atenció entrada, passadissos, cafeteria. Indicadors de qualitat de vida a les escoles: Satisfacció dels alumnes. Compromís dels alumnes i les famílies amb el treball escolar. Relació dels alumnes amb el professorat. Com motivar l’alumnat: Participació en les decisions de centre. Crear i mantenir interès mitjançant les activitats d’ensenyament aprenentatge. Atenent a les variables afectives. Relacionar l’aprenentatge amb les necessitats dels alumnes, els seus interessos, preocupacions i experiències. Explicitar el valor de l’aprenentatge. Compartir el valor de l’aprenentatge. Estimular els alumnes a perseguir els seus interessos específics i a trobar àrees en què siguin realment bons. Estimular la curiositat,oferint informació novadora, sorprenent i estimulant. Promoure discrepància, provoqui desequilibri. Preguntes estimulants i que animin a la investigació. Fer més concretes els continguts abstractes, posant exemples i explicant experiències. Partir dels coneixements previs. Presentar les activitats en diferents formats de manera que es pugui treballar auditivament, visualment, manipulativament, amb moviment.

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

LA PRÀCTICA REFLEXIVA COM A MODEL DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL  

Base dialògica. La pròpia pràctica. La pràctica dels altres. El treball en grups cooperatius

“No hay desarrollo profesional sin reflexión y sin formación.....Una escuela en la que los profesionales tengan oportunidad de formación tiende a ser un lugar que promueva el compromiso i el entusiasmo por la enseñanza i el aprendizaje….De ahí la importancia que deben conceder los líderes educativos a clima, a la moral de los profesores, a la formación continua y al desarrollo personal y profesional”. (R. Marques - pàg. 118)

Ma Mercè Pallí@


Lideratge positiu

Per acabar:

“No cabe duda de que existe una fuerte relación entre el clima de la escuela, el bienestar y la moral elevada de los profesores……..Cuando los profesores se muestran poco comprometidos y tienen pocas expectativas con respecto a los alumnos, la moral de estos tiende a disminuir……Gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre en la escuela estriba en la forma de ejercer el liderazgo…..El líder debe entusiasmar a los profesores…” (R. Marques – pàg.130)

Ma Mercè Pallí@

Profesores muy motivados  

Lideratge educatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you