Page 1

Danuta Gryca Joanna Sobierska Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska Konsultacja: Małgorzata Wieruszewska

Nowa matura ustna

Oxford Repetytorium matura podstawowa

Podręcznik do języka angielskiego

przykładowe strony

Jenny Quintana


Rok 2012 przyniesie zmianę w ustnym egzaminie maturalnym, który od tej pory będzie egzaminem zdawanym na jednym poziomie – trochę trudniejszym od obecnie obowiązującej matury podstawowej i nieco łatwiejszym od matury na poziomie rozszerzonym. Uczeń będzie mógł uzyskać na egzaminie 30 punktów, przy czym oceniane będą następujące obszary: • sprawność komunikacyjna – 18 punktów (max. 6 punktów za każde zadanie), • zakres struktur leksykalno-gramatycznych – 4 punkty, • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych – 4 punkty, • wymowa – 2 punkty, • płynność wypowiedzi – 2 punkty. Uczeń posiadający doskonałą sprawność komunikacyjną powinien podczas rozmowy z egzaminatorem nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego z nich. Powinien również poprawnie posługiwać się różnymi strukturami gramatycznymi i używać bogatego słownictwa, unikając nadużywania wyrazów, którymi uczniowie nagminnie się wspomagają, np. nice, interesting, fine czy OK.

3 minuty

  Rozmowa z odgrywaniem roli

Twój kolega ze Szwecji zastanawia się nad podjęciem studiów wyższych w Polsce. Rozmawiasz z nim na temat studiowania na polskich uczelniach. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie. rodzaje zakwaterowania

koszty utrzymania

nauka języka polskiego

życie towarzyskie

(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

4 minuty

  Rozmowa na podstawie ilustracji

Describe the picture.

Nowy egzamin ustny składa się z 3 zadań, które poprzedza rozmowa wstępna. Nie jest ona oceniana przez egzaminatorów za sprawność komunikacyjną, ale rzutuje na ocenę pozostałych obszarów. Rozmowa wstępna ma za zadanie wprowadzić ucznia w tematykę egzaminu, który obejmuje 3 tematy maturalne.

Zadanie 1 to rozmowa z odgrywaniem roli. Różnicę między obecnym egzaminem, a tym czekającym uczniów w 2012, stanowi fakt, że w materiale dla ucznia określono tylko zagadnienia, które uczeń ma poruszyć.

Zadanie 2 to rozmowa na podstawie ilustracji, czyli opis obrazka i odpowiedzi na 3 pytania z nim związane. Należy tu zwrócić uwagę na pytanie 3, które zawsze postawione jest w czasie przeszłym, a więc zmusza ucznia do posłużenia się czasami przeszłymi w odpowiedzi. W tym sensie zadanie to jest trudniejsze od obecnie występującego na poziomie podstawowym matury ustnej. Pytania dla egzaminującego: 1 Why do you think the teenager is studying in bed? 2 Do you prefer studying on your own or with other people? Why? 3 Tell me about a day at school you really enjoyed recently.


5 minut

Zadanie 3 polega na rozmowie na podstawie materiału stymulującego, który stanowią przynajmniej dwa elementy wizualne, pozostające przeważnie w jednym temacie maturalnym. Uczeń musi wczuć się w rolę przypisaną mu w zadaniu, a następnie wybrać jeden z elementów, uzasadnić swój wybór zgodnie z rolą jaka została mu przypisana i odrzucić pozostałe elementy odpowiednio argumentując swoją decyzję. Po tej wypowiedzi, uczeń będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, związane z tematyką tego zadania. Te dwa pytania widoczne są jedynie w zestawie dla egzaminatora, który wybiera je spośród czterech pytań.

Nowy egzamin maturalny pozwala uczniowi na pewną swobodę wypowiedzi. Każde z zadań maturalnych może więc być wykonane na różnych poziomach zaawansowania językowego.

Jakie wyzwania stawia nowa matura ustna przed „słabym” uczniem? Przede wszystkim: • uczeń musi mieć coś do powiedzenia. Jeśli do tej pory jego typową odpowiedzią na pytanie o opinię było wzruszenie ramion lub odpowiedź ‘I don’t know’, może mieć kłopoty z wieloma pytaniami, które zada mu egzaminator. • uczeń powinien umieć uzasadnić swoją odpowiedź. Do otrzymania maksymalnej ilości punktów za sprawność komunikacyjną nie wystarczy odpowiedź jednym prostym zdaniem. • uczeń powinien używać poprawnych konstrukcji gramatycznych i dobrze wymawiać słowa. Pamiętajmy, że jeśli egzaminator nie będzie w stanie zrozumieć ucznia, zadanie zostanie źle ocenione.

Mamy szczerą nadzieję, że Oxford Repetytorium Matura Podstawowa pomoże Państwa uczniom sprostać powyższym wyzwaniom, a Państwu przyniesie wiele satysfakcji i przyjemności z pracy.


01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 2

Vocabulary Vocabulary Bank s. 15 Vocabulary Plus s. 195

Vocabulary Vocabulary Bank s. 25 Vocabulary Plus s. 196

1 Życie rodzinne i towarzyskie s. 6

2 Sport s. 16

Vocabulary Vocabulary Bank s. 47 Vocabulary Plus s. 198

4 Zakupy i usługi s. 38

Vocabulary Vocabulary Bank s. 69 Vocabulary Plus s. 201

6 Podróżowanie i turystyka s. 60

7 Szkoła s. 72

Vocabulary Vocabulary Bank s. 81 Vocabulary Plus s. 202

SPRAWDŹ SIĘ! (5–6) s. 70

Vocabulary Vocabulary Bank s. 59 Vocabulary Plus s. 200

5 Człowiek s. 50

SPRAWDŹ SIĘ! (3–4) s. 48

Vocabulary Vocabulary Bank s. 37 Vocabulary Plus s. 197

3 Dom s. 28

SPRAWDŹ SIĘ! (1–2) s. 26

SłoWnictWo

Rozdział

Wprowadzenie s. 4

Gerund Bezokolicznik Grammar Plus s. 178 Konstrukcje czasownikowe

Stopniowanie przymiotników Przyimki Grammar Plus s. 176 Przymiotniki i przysłówki

Pytania ogólne i szczegółowe Grammar Plus s. 175 Pytania o podmiot

be going to will Grammar Plus s. 173 Przyszłość

There is / There are / There was / There were Some / any / a / an Grammar Plus s. 170 It is Zaimki nieokreślone

Past simple Past continuous Grammar Plus s. 167 Przeszłość

Present simple Present continuous Przyimki czasu Grammar Plus s. 165 Teraźniejszość

GRamatyka

Dobieranie informacji do fragmentów tekstu

Zadanie prawda / fałsz

Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstów

Zadanie wielokrotnego wyboru

Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu

Zadanie prawda / fałsz

Dobieranie informacji do tekstów

Rozumienie tekStu czytaneGo

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli

Rozmowa z odgrywaniem roli

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli

móWienie

Zadanie prawda / fałsz

Zadanie wielokrotnego wyboru culture Spot The Channel Tunnel

Dobieranie informacji do osób culture Spot Australia

Dobieranie informacji do miejsc culture Spot Macy’s department store

Zadanie prawda / fałsz culture Spot Buckingham Palace

Zadanie wielokrotnego wyboru

Dobieranie informacji do osób culture Spot Thanksgiving Day

Rozumienie ze Słuchu

Wypełnianie ankiety Układanie ankiety culture Spot Universities in Britain

List oficjalny: reklamacja – składanie reklamacji, wyrażanie prośby

List prywatny – spójniki

List oficjalny: reklamacja – zwroty rozpoczynające i kończące list; opisywanie problemu; wyrażanie prośby

Wiadomość – skróty

Pocztówka – przysłówki stopnia culture Spot Wimbledon

List prywatny – rozpoczynanie i kończenie listu prywatnego

WypoWiedź piSemna

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie ilustracji

móWienie

1 SPIS TREŚCI

2

10/3/11 14:53:25

01_4


:53:25

Vocabulary Vocabulary Bank s. 91 Vocabulary Plus s. 204

01_431156 OxRepMatPod_contents.indd 3

Vocabulary Vocabulary Bank s. 103 Vocabulary Plus s. 205

Vocabulary Vocabulary Bank s. 135 Vocabulary Plus s. 210

12 Nauka i technika s. 117

Vocabulary Vocabulary Bank s. 157 Vocabulary Plus s. 213

14 Żywienie s. 148

Strategie egzaminacyjne s. 160 Lista czasowników nieregularnych s. 163

SPRAWDŹ SIĘ! (13–14) s. 158

Vocabulary Vocabulary Bank s. 147 Vocabulary Plus s. 211

13 Praca s. 138

SPRAWDŹ SIĘ! (11–12) s. 136

Vocabulary Vocabulary Bank s. 125 Vocabulary Plus s. 208

11 Kultura s. 116

SPRAWDŹ SIĘ! (9–10) s. 114

Vocabulary 10 Państwo i społeczeństwo Vocabulary Bank s. 113 s. 104 Vocabulary Plus s. 206

9 Zdrowie s. 94

SPRAWDŹ SIĘ! (7–8) s. 92

8 Świat przyrody s. 82

Functions Bank Writing Bank

s. 214 s. 217

Mowa zależna Grammar Plus s. 192 Pytania pośrednie

Zdania przydawkowe definiujące z who, that i which Grammar Plus s. 190 Zdania przydawkowe definiujące z whose, where i when Zdania przydawkowe niedefiniujące

Strona bierna w czasach: present simple, past simple, future simple Grammar Plus s. 189 Strona bierna w czasach present perfect i past perfect

Present perfect Grammar Plus s. 187 Present perfect continuous

Czasownik modalny must Czasownik have to Grammar Plus s. 186 Czasowniki modalne: must, mustn’t, don’t have to i needn‘t

Czasowniki modalne: can, could, may i should Grammar Plus s. 184 Czasowniki modalne: must i can’t, might, ought to

Przedimki Pierwszy tryb warunkowy Grammar Plus s. 181 Formy dzierżawcze Zdania warunkowe

Grammar Plus odpowiedzi do quizów

Dobieranie zdań do luk w tekście

Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu

Zadanie wielokrotnego wyboru

Zadanie prawda / fałsz

Dobieranie zdań do luk w tekście

Zaznaczanie informacji występujących w tekście

Zadanie wielokrotnego wyboru

s. 165 s. 194

s. 195 s. 234

s. 227

Zaproszenie − rozpoczynanie, informowanie o miejscu i czasie, informowanie o rodzaju imprezy, kończenie

List oficjalny; podanie o pracę − rozpoczynanie podania, opisywanie kwalifikacji i doświadczenia, kończenie podania

List oficjalny: zapytanie culture Spot Bill Gates

Ogłoszenie

List oficjalny: list do redakcji − wyjaśnianie celu listu, wyrażanie opinii, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opinią wyrażoną w artykule

Wiadomość

Ogłoszenie

Matura Practice Test 1

Zadanie prawda / fałsz culture Spot Traditional breakfast in the USA

Dobieranie zawodów do osób culture Spot London taxi drivers

Zadanie prawda / fałsz

Zadanie wielokrotnego wyboru culture Spot Graffiti

Dobieranie tematów do rozmówców culture Spot The British political system

Zadanie wielokrotnego wyboru culture Spot Obesity among teenagers in the USA

Dobieranie zdań podsumowujących culture Spot Storm chasers

Vocabulary Plus Matura Practice Test 2

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie ilustracji

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie ilustracji

1

3

10/3/11 14:53:25


7

Szkoła

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 1 Pracując w parach, przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom i na zmianę opiszcie je. W której klasie chcielibyście się uczyć? Dlaczego? 1

2

3

4

Vocabulary School subjects 2 Dopasuj niektóre nazwy przedmiotów do podanych opisów. maths music history biology art geography RE (religious education) physics chemistry IT (information technology) English PE (physical education)

1 It’s the study of energy and matter, and things such as light, sound, heat and electricity. 2 You can learn about colour, shading and perspective in this subject. 3 It’s the study of the world’s surface: its climate, countries, populations, etc. 4 It involves playing instruments and learning about rhythm, etc. 72

5 You learn about the past in this subject, e.g. life during the 2nd World War. 6 In this subject you can find out how to use the internet and how to create websites. 7 It’s the study of plants, animals and humans. 8 It’s the scientific study of the structure of substances.

3 Pracując w parach, opiszcie pozostałe przedmioty z ćw. 2. Czy znacie jeszcze inne nazwy przedmiotów szkolnych? Jeśli, tak dopiszcie je do listy w ćw. 2. 4 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 What are your favourite school subjects? Why? 2 What subjects do you dislike? Why? Vocabulary Plus s. 202

7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 72

10/3/11 09:09:17

01_4


:09:17

71 Grammar

3 you / are / look forward / go / on holiday / to

Gerund (czasownik + -ing) 5 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie przetłumacz podane zdania na język polski.

4 you / about / are / nervous / do / your exams

Po niektórych czasownikach używamy czasowników w formie z -ing (tzw. gerund), np.: avoid, can’t stand, don’t mind, enjoy, hate, feel like, suggest itd. Lista czasowników, po których używa się formy gerund, znajduje się na s. 178. 1 I enjoy studying maths and English.

5 you / can / speak English / use a dictionary / without

8 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem pytania z ćw. 7 i odpowiedzcie na nie. Bezokolicznik 9 Przeczytaj poniższe informacje, a następnie przetłumacz podane zdania na język polski.

2 I can’t stand playing sport.

(Uwaga: to jest przyimkiem w powyższym zdaniu, nie częścią bezokolicznika)

Po wielu czasownikach używamy bezokolicznika z to, np.: afford, decide, hope, need, offer, want, would like itd. Lista czasowników, po których używamy bezokolicznika z to, znajduje się na s. 178. 1 I need to buy some more schoolbooks.

4 I’m a bit worried about failing my exams.

2 I offered to help my friend with his homework.

Formy czasownika z -ing używamy też po przyimkach. 3 I’m looking forward to going back to school.

6 Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami z końcówką -ing. Następnie przetłumacz te zdania na język polski. listen

go

leave do

10 Popraw zdania, które zawierają błąd. Następnie przetłumacz wszystkie zdania na język polski. 1 The students chose to do the test today.

study 2 The teacher began to read out the questions.

1 The students don’t enjoy

science. 3 We all agreed doing the project together.

2 My brother avoids weekends. 3 I don’t usually feel like weekdays. 4 My sister can’t stand she’s working. 5 I can’t imagine

homework at 4 I decided leaving my homework until after lunch. out on

to music when

home for university.

7 Ułóż pytania, korzystając z podanych wyrazów i wyrażeń. 1 you / are / good / learn / languages / at Are you good at learning languages? 2 you / in / are / interested / study / physics

5 My sister failed finishing the text in time. 6 I need to buy some new stationery.

Grammar Plus s. 178

PLUS Napisz zdania o sobie, stosując poniższe czasowniki i wyrażenia czasownikowe. enjoy can’t stand be good at be bad at would like hope

7 Szkoła 01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 73

73

10/3/11 09:09:17


17 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 1 Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i odpowiedz na pytania. 1 What do you think these schools are like? 2 Which one is most like yours? 1

3

1.43 Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

4 Pracując w parach, opiszcie polski system edukacji. We start school when we are ...

2

Exam training Dobieranie informacji do fragmentów tekstu Wskazówka Czytając opisy miejsc, zwracaj uwagę na różnice i podobieństwa między nimi. Pomoże ci to dopasować do nich właściwe zdania.

Vocabulary Types of schools 2 Uzupełnij tekst o szkołach w Wielkiej Brytanii, wstawiając wyrazy z ramki. independent single-sex nursery primary secondary college comprehensive mixed grammar

5 Pracując w parach, przeczytajcie szybko teksty w ćw. 6. Jakiego rodzaju to teksty? Wybierzcie z podanych poniżej możliwych odpowiedzi. 1 adverts 2 newspaper articles 3 recipes

6 Przeczytaj ponownie poniższe teksty i wskaż jeszcze przynajmniej trzy różnice między nimi, oprócz tej podanej poniżej.

In Britain very young children go to 1

one is in the city; one is in the countryside A

schools. Then, when they are four or five years old, they go to

The European Academy has around 500 primary and secondary students. The school is in a beautiful 200-year-old building in the heart of the British countryside. Pupils come from different countries in Europe, including France, Italy, Holland and Germany. They spend half their day learning different subjects in English and the other half studying their own language. This is a fee-paying school. Please see website for details.

school. At the age of eleven they go on

2

to 3

school.

A

school is a school for children aged

4

11–18, that you don’t have to pay for and you don’t have to pass an exam to get in to. A/An 5 school is a selective school. This means you do have to pass an exam to go there. Parents have to pay fees for schools. Some

their children to go to 6 schools are 7

so they are for boys or for

girls only, but most schools are 8

.

When they are 16, pupils take their GCSE examinations. When they are 18, they do A level examinations. At 16, they can leave school and go to work, or they can go to a 9

of further education. Here

they can do traditional subjects as well as vocational training such as learning to become a mechanic or a beautician.

74

The European Academy

B

The High The High is a day school in London for young musicians aged 11–18. Pupils study a full range of subjects including the sciences, maths, English and a choice of languages. However, special importance is given to music. We give concerts throughout London, the UK and Europe 4–6 times every year. Entry to the High is by audition. Fees are paid by the own własny government.

fee opłata full range pełny zakres audition przesłuchanie

7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 74

10/3/11 09:09:19

01_4


:09:19

71 7 Dobierz opisy szkół z ćw. 6 do poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. A

A

B

C

D

1 You have to pass an exam for this school.

B

1 It’s necessary to be talented to go to this school.

2 They have a new building on the site.

2 You can start when you are four or five.

3 This school has increased its staff.

3 Parents have to pay for their children’s education.

4 This school takes very young children.

4 The pupils travel regularly.

5 It’s a single-sex school. 6 Most pupils go on to further education.

8 EXAM TASK Zapoznaj się z informacjami na temat czterech różnych typów szkół w Wielkiej Brytanii i przyporządkuj je do zdań 1–7. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Każdej litery możesz użyć więcej niż jeden raz.

7 The school is for artistic people. voice-related skills umiejętności związane z głosem become successful in odnosić sukces w a wide range of szeroki zakres on offer w ofercie appeal to podobać się (komuś), przemawiać do (kogoś) (NIE apelować)

A

Chelsea School

t school Chelsea school is an independen d in Berkshire, which offers a balance m education for girls aged 11–18. Exa ils pup of 99% with nt elle success is exc nd atte m who of y man going to university, by is ce ran Ent ge. Oxford and Cambrid examination and interview only.

9 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 Would you like to go on to further education? Why? Why not? 2 Would you ever consider doing a course in another country? Why? Why not?

B

The Project School

The Project School is one of Britain’ s best full-time theatre arts training sch ools. It’s a mixed school and pupils age d 3–18 study a range of ‘normal’ aca demic subjects. They also study acting and voice related skills including classical ball et, musical theatre, and singing. The exam pass rate is excellent and the num ber of students who go on to become suc cessful in drama is very high.

PLUS Zanotuj wszystkie najważniejsze informacje dotyczące twojej szkoły i przygotuj się, aby opowiedzieć o niej kolegom i koleżankom z klasy. Weź pod uwagę poniższe elementy. • kind of school • number of students • equipment and facilities • best / worst thing

C

Richmond School Richmond school is a comprehensive school for boys and girls aged 11–18. Mathematics, science and design, and technology results are particularly good. There have recently been some improvements at the school. These include: three more science and technology teachers; twenty new wireless laptops; interactive whiteboards in every classroom.

D

Farnham School

n-selective, mixed Farnham school is a no ers an excellent comprehensive and off and a pleasant academic programme It is a Specialist nt. learning environme s recently built Sports College, and ha main field. The its a sports complex on ge of sports that school offers a wide ran tastes. appeal to all ages and

7 Szkoła 01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 75

75

10/3/11 09:09:22


17 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 1 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem poniższe pytania i odpowiedzcie na nie. How nervous do exams make you feel? What do you do to stay calm?

Vocabulary

Exam training Zadanie prawda / fałsz 1.44 Wysłuchaj wypowiedzi osoby, która radzi, 5 w jaki sposób przygotować się do egzaminu. Którego z poniższych tematów nie porusza? 1 the length of time you should study for 2 different methods of studying 3 the best way to cope during the exam

Exam words 2 Dopasuj poniższe wyrazy do definicji ich znaczeń. diploma or certificate cheat or copy concentrate pass learn by heart degree revise fail 1 to give your full attention to something 2 to study something so you can repeat it from memory 3 to act in an unfair way in order to get an advantage for yourself 4 the qualification you get when you complete a course 5 to be unsuccessful in an exam 6 to be successful in an exam 7 a document that you receive when you complete a course of study 8 to read or study something again to prepare for an exam

Verbs: do, make, take 3 W każdym zdaniu zakreśl właściwy czasownik. 1 Have you ever done / made a language course abroad? 2 Is it a good idea to have / make a gap year before you go to university? 3 How often do you make / take a break when you are studying? 4 Would you like to make / do a degree in languages? 5 When was the last time you made / did an exam? 6 Do you usually do / make your homework on the day you get it? 7 Do you ever do / make any revision the night before an exam? 8 How much progress are you making / doing with your English? 9 How often do you make / do a lot of mistakes in your written English? 10 Do you enjoy making / doing projects in English?

4 Pracując w parach, zadajcie sobie pytania z ćw. 3 i odpowiedzcie na nie. 76

6

Wysłuchaj ponownie nagrania i na jego podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które − nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli. 1.44

True False 1 It’s best to take regular, short breaks. 2 Try to study every day. 3 Avoid taking notes. 4 Do practice exams under strict exam conditions. 1.45 Wysłuchaj nagrania i na jego 7 EXAM TASK podstawie określ, które zdania są zgodne z jego treścią (True), a które – nie (False). Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce w tabeli.

room miejsce move on przejść do/dalej True

False

1 Taking exercise just before an exam is a bad idea. 2 Spend the same amount of time on each question. 3 It’s better to concentrate on the questions you can do. 4 It’s important to write clearly. 5 Never add ideas at the end of the exam. 6 Talking about the exam afterwards makes you feel better.

8 Które z usłyszanych rad dla uczniów uważasz za przydatne? Dlaczego? PLUS Napisz jeszcze trzy porady dotyczące tego, jak zdać egzamin.

7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 76

10/3/11 09:09:23

01_4


:09:23

71 MÓWIENIE 1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

1 Describe an exam you had to take. 2 How did you prepare for it? 3 How did you feel?

Wskazówka Pamiętaj o tym, aby odnieść się do wszystkich proponowanych opcji.

Exam training 5 Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij poniższe zdania. Następnie w parach przedyskutujcie sugerowane opcje. Użyjcie podanych argumentów i dodajcie własne.

Rozmowa z odgrywaniem roli 1.46 Zapoznaj się z treścią zadania i wysłuchaj 2 rozmowy. Czy uczeń zawarł wszystkie wymagane informacje? Rozmawiasz z koleżanką z Anglii na temat wspólnej powtórki do egzaminu. W rozmowie z nią porusz następujące kwestie: • miejsce na powtórkę, • niedogodność proponowanego przez koleżankę miejsca, • potrzebne materiały, • plan działania. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Oglądasz podręczniki, które możesz wykorzystać, pomagając w nauce angielskiego dziesięcioletniemu synowi znajomych. • Wybierz tę książkę, która już samą okładką zachęci dziecko do nauki i uzasadnij swój wybór. • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe opcje. 1

2

3

Wskazówka Egzaminujący może nie zgodzić się z twoją opinią. Pamiętaj o tym, aby używać przekonujących argumentów na poparcie swojego stanowiska.

3

Wysłuchaj ponownie rozmowy i uzupełnij luki. Examiner So, shall we go to the cafe to study? 1.46

Student

No, I don’t think we should. It will be and we won’t be able to 2 . 1

Examiner But it will be relaxing in the cafe and we can 3 . Student

Hmm, maybe, but we can at my house and it will be 5 . Nobody will disturb us and we’ll have all the books we need. 4

Examiner OK. What time should I come over? Student

Come at five. That will give us 6

.

Examiner Five’s too early, I’m afraid. Student

Six then? Remember, we 7 whole material.

the

1 The cover shows , which may be attractive for the boy. 2 The title suggests , so I would / wouldn’t choose it for my student. 3 A ten-year-old boy may like / not like the picture on the cover because .

6 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzamnacyjne. Chcesz się zapisać na wakacyjny kurs językowy. Masz do wyboru dwie szkoły, które reklamują się w internecie za pomocą poniższych zdjęć z zajęć. • Wybierz ten kurs, który najbardziej ci odpowiada, i uzasadnij swój wybór. • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą ofertę. 1

2

4 EXAM TASK Pracując w parach, wykonajcie zadanie egzaminacyjne.

Rozmawiasz z kolegą z USA o czekającym cię w przyszłym tygodniu egzaminie. W rozmowie z nim porusz następujące kwestie: • termin egzaminu i jego formę, • wymagania egzaminacyjne, • relaks, jaki planujesz po egzaminie, • egzaminy w jego szkole. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

Pytania egzaminującego: 1 Describe your favourite learning methods. 2 How do you relax before an exam?

PLUS Odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 6. 7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 77

77

10/3/11 09:09:27


17 WYPOWIEDŹ PISEMNA 1 Pracując w parach, opiszcie poniższe zdjęcia i odpowiedzcie na podane pytania. 1 What kind of things do you do socially at school? 2 Would you like more opportunities to socialize? 1

3

2

Vocabulary Extracurricular activities 2 Dobierz wyrazy z ramki A do wyrazów z ramki B, aby utworzyć całe wyrażenia. A do

practise

play

organize

go

B in a band on trips voluntary work charity events sport a sailing course

3 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 Which of the activities in exercise 2 have you done? 2 Which would you like to do?

Exam training Wypełnianie ankiety

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

5 Przeczytaj poniższą ankietę i powiedz, czy uczeń przekazał wymagane informacje.

Student Questionnaire: Clubs and societies To ensure that we provide our students with highquality extracurricular activities, we would like you to answer some questions. Please complete an evaluation form for each activity or society you joined.

1

2

Wskazówka Odpowiadając na pytania w ankiecie, udzielaj zwięzłych i rzeczowych odpowiedzi lub tylko zaznacz odpowiednią kratkę. Możesz używać równoważników zdań.

4 Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego. Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kół zainteresowań, do których się zapisałeś/zapisałaś. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić następujące informacje: • rodzaj koła zainteresowań, do którego się zapisałeś/ zapisałaś, • co ci się w tych zajęciach najbardziej podobało, • co ci się podobało najmniej, • swoją całkowitą ocenę koła.

78

3

4

Which club or society did you join? The rowing club. Do you think the club met often enough? Please explain. Yes No  At the moment the club meets twice a month. I think the club should meet once a week. What did you enjoy most about the class? I liked the friendly atmosphere and the social events. What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good  Good Not very good Please give your reasons. I learned how to row and I met a lot of really nice people.

7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 78

10/3/11 09:09:31

01_4


:09:31

71 6 EXAM TASK Wykonaj zadanie egzaminacyjne. Studiujesz za granicą i wziąłeś/wzięłaś udział w kilkorgu dodatkowych zajęciach. Poproszono cię o wypełnienie ankiety dotyczącej kursu informatycznego. W swoich odpowiedziach musisz uwzględnić swoją opinię dotyczącą: • długości kursu, • łącznej liczby godzin, • tej części kursu, która podobała ci się najbardziej, • ogólnej oceny kursu. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

1 Do you think each lesson is long enough? Please explain. Yes No

2 Were you happy with the number of classes in the course? Please explain. Yes No

8 EXAM TASK Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego i wykonaj je. Jesteś uczestnikiem/uczestniczką wakacyjnego obozu w USA, na którym pracowałeś/pracowałaś jako asystent/asystentka. Poproszono cię o przygotowanie ankiety dotyczącej prowadzonych na obozie zajęć. W swojej ankiecie musisz uwzględnić pytania dotyczące: • liczby różnych zajęć, • ich wartości rozrywkowej, • organizacji zajęć, • ogólnej oceny zajęć. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

PLUS Przeczytaj tekst o brytyjskich uniwersytetach i opisz krótko polski system szkolnictwa wyższego.

Culture Spot

3 What was your favourite part of the course? 4 What is your overall opinion of the class or society? Excellent Very good Not very good Please give your reasons.

Good

Układanie ankiety Wskazówka • Układając ankietę, ułóż oddzielne pytanie do każdego punktu polecenia. • Zwróć szczególną uwagę na poprawne użycie czasów gramatycznych i odpowiedni szyk wyrazów.

7 Niektóre poniższe pytania zawierają błąd. Popraw go. 1 Did enjoy you the course overall? 2 How did you feel about the number of lessons? 3 What you enjoyed most about the classes? 4 What have you learned from the course? 5 Would you another course do at this centre? 6 Was there enough social events? 7 Why did you choose this course? 8 Did you to meet many interesting people?

Most universities in Britain do not have entrance examinations. Students have to get certain grades in the school exams called A levels. Many students take a year out called a gap year and travel around the world or work before they go to university. University students are called undergraduates. Most students spend three or four years studying for a degree. At the end of the year they take their final examinations. If they are successful, they graduate with a BA (Bachelor of Arts) or a BSc (Bachelor of Science). If they do well, they can stay and do a further qualification: either an MA (Master of Arts) or an MSc (Master of Science).

7 Szkoła 01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 79

79

10/3/11 09:09:33


17 MÓWIENIE 1 Pracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania. 1 What do you think is the best way to learn English? Why? 2 How do you think learning English will help you in the future?

4 Na zmianę z kolegą lub koleżanką wybierzcie zdjęcie z ćw. 3, opiszcie je sobie nawzajem i odgadnijcie jego numer. 5

Wysłuchaj trzech różnych wypowiedzi uczniów odpowiadających na pytania egzaminującego. Jak sądzisz, na które pytanie odpowiada każdy z uczniów, 1, 2 czy 3? Z opinią którego zdającego się zgadzasz? 1 Do you think living in an English-speaking country is the best way to learn English? Why? 2 Do you think everybody should learn English? Why? 3 Describe a situation when you had to use a foreign language outside the classroom. 1.48

Vocabulary Ways of learning 2 Pracując w parach, zadajcie sobie nawzajem poniższe pytania i odpowiedzcie na nie. 1 Which of these ways do you use to improve your English? surf the Internet visit English speaking countries go to English classes do extra grammar exercises watch films in English or with English subtitles listen to songs in English read English newspapers and magazines read adapted English novels

6

1.48 Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz wyrażenia, których użyły wypowiadające się osoby.

USEFUL! Giving your opinion In my opinion ... In my view ... I think ... I don’t think ...

1 2 3 4

keep a vocabulary book 2 Which way do you think is the best way to improve your English? Why?

7 EXAM TASK Pracując w parach opiszcie poniższe zdjęcie i odpowiedzcie na pytania egzaminującego.

Exam training Rozmowa na podstawie ilustracji 1.47 Wysłuchaj wypowiedzi ucznia, który 3 opisuje jedno ze zdjęć. Które to zdjęcie? 1

3

2

4

1 Do you think the students are enjoying the class? What makes you think this? 2 Do you think you can learn more by studying alone or in a group? Why? 3 Did you like your first English lessons? Why? Why not?

PLUS Wybierz jedno z zamieszczonych na tej stronie zdjęć i opisz krótko, co przedstawia, a następnie odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 5.

80

7 Szkoła

01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 80

10/3/11 09:09:39

01_4


:09:39

71

VOCABULARY BANK School subjects art plastyka biology biologia chemistry chemia English angielski foreign langauages języki obce geography geografia history historia IT (information technology) informatyka mathematics / maths matematyka music muzyka PE (physical education) wychowanie fizyczne physics fizyka RE (religious education) religia sciences przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia) subject przedmiot Types of schools academy szkoła, akademia coeducational / mixed koedukacyjna college szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów comprehensive (BrE) państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w nauce fee-paying school szkoła płatna grammar school (BrE) szkoła średnia z egzaminami wstępnymi language językowa nursery przedszkole primary podstawowa private / independent /public (BrE) prywatna secondary średnia single-sex tylko dla chłopców lub dziewcząt state, public (AmE) państwowa university uniwersytet vocational training szkolenie zawodowe People in a school classmate koleżanka lub kolega z klasy head teacher (BrE) dyrektor pupil uczeń student uczeń teacher nauczyciel

Being at school break przerwa certificate świadectwo get a ~ uzyskać classroom klasa copybook / notebook zeszyt coursebook / textbook podręcznik education wykształcenie grade stopień get a good ~ dostać dobry holidays wakacje library biblioteka playground boisko register dziennik study hard uczyć się pilnie take part in a lesson brać udział w lekcji term semestr summer ~ letni winter ~ zimowy timetable plan lekcji

Phrasal verbs fall behind mieć zaległości get into university dostać się na uczelnię get through exams zdawać egzaminy look sth up in a dictionary sprawdzać coś w słowniku put up your hand podnosić rękę stay up late nie kłaść się / czuwać Verbs: do, make, have do robić ~ exercises ćwiczenia ~ a language course kurs językowy ~ a project projekt ~ revision powtórkę do a degree in sth studiować coś do an exam zdawać egzamin do an experiment przeprowadzać eksperyment do one’s best bardzo się starać do your homework odrabiać lekcje have a gap year mieć rok przerwy w nauce make robić ~ a mistake błąd ~ progress postępy ~ a presentation prezentację take zrobić ~ a break sobie przerwę ~ notes notatki

Leaving school A-levels egzamin na zakończenie szkoły średniej BA (Bachelor of Arts) licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych BSc (Bachelor of Science) licencjat w dziedzinie nauk ścisłych get otrzymać ~ a degree stopień naukowy ~ a diploma dyplom ~ a scholarship stypendium get into university dostać się na uczelnię graduate absolwent graduate from (a university) kończyć studia MA (Master of Arts) magister nauk humanistycznych MSc (Master of Science) magister nauk ścisłych PhD dr qualification kwalifikacja undergraduate student (przed uzyskaniem stopnia licencjata) Examinations concentrate skupiać się confident pewny siebie copy kopiować, przepisywać distracted rozproszony entrance exam egzamin wstępny exam egzamin cheat in an ~ ściągać na fail an ~ oblać pass an ~ zdać retake an ~ ponownie przystępować do revise for an ~ powtarzać do examiner egzaminator final examination egzamin końcowy learn by heart uczyć się na pamięć mock / practice exam egzamin próbny nervous nerwowy, stremowany panic panika question pytanie relaxed zrelaksowany run out of time zabrakło czasu spelling mistake błąd ortograficzny stressed zestresowany test sprawdzian ~ in maths z matematyki take / write a ~ pisać tired zmęczony

Ways of learning English go to English classes chodzić na lekcje angielskiego keep a vocabulary book prowadzić zeszyt ze słówkami listen to songs słuchać piosenek read czytać ~ English newspapers angielskie gazety ~ adapted novels adaptacje powieści surf the internet szperać po Internecie visit English speaking countries odwiedzać kraje anglojęzyczne watch films oglądać filmy ways of learning sposoby uczenia się Extracurricular activities club klub do a sailing course robić kurs żeglarski do a sport uprawiać sport do voluntary work pracować społecznie extracurricular activities zajęcia pozalekcyjne go on trips jeździć na wycieczki join a society wstąpić do towarzystwa organize charity events organizować imprezy charytatywne play in a band grać w zespole (muzycznym) rowing club klub wioślarski social event impreza towarzyska summer camp obóz letni

Vocabulary Plus s. 202

7 Szkoła 01_431156 OxRepMatPod_unit1-7.indd 81

81

10/3/11 09:09:40


1 SPRAWDŹ SIĘ! (7-8) Słownictwo

1

1 W każdym zdaniu uzupełnij lukę odpowiednim wyrazem. 1 People in parks should pick they go home. 2 I sometimes English. 3

their litter before

mistakes when I’m speaking

is the study of subjects such as light and sound.

4 Did you hear thunder? I think there is going to be a . 5 Tigers have a lot of teeth, big paws and very sharp . 6 When there’s a

, there’s no rain for a long time.

7 My sister needs to pass her exams if she wants to get university.

4

A Someone is having an interview for a course B Someone is welcoming a group of students to a university C Someone is giving an answer machine message at a school D Someone is giving a lecture in a college E Someone is talking on the radio about education invaluable nieoceniony, bezcenny get on robić postępy, odnosić sukces student loan pożyczka studencka entrance wejście

Mówienie

9 My sister is

4 Co powiesz w poniższych sytuacjach? Napisz swoje sugestie.

a course in hairdressing at college.

.

Gramatyka 2 W każdym zdaniu wybierz właściwy wyraz lub właściwe wyrażenie, aby utworzyć poprawne gramatycznie zdania. 1 I enjoy to listen / listening to music with my friends. 2 I can’t imagine to travel / travelling somewhere on my own. 3 My brother chose to go / going to a university in the US. 4 The students managed to understand / understanding the lesson eventually. 5 The astronauts went to the / − moon. 6 We went to the / − Warsaw last weekend. 7 I saw an / the old friend of mine last night. 8 If you water plants, they are growing / will grow. 9 If it rains tomorrow, we stay / ‘ll stay at home. 10 The students don’t pass / won’t pass their exams unless they study hard.

Rozumienie ze słuchu

92

3

8 In England, children aged four to eleven go to school. 10 The river that runs through our town is 3 metres

3

2

Wysłuchaj czterech wypowiedzi i do każdej z nich dopasuj zdanie (A−E), które ją najlepiej podsumowuje. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę tabeli. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1.56

1 Rozmawiasz o szkole. a Zapytaj swojego kolegę z USA o jego ulubione przedmioty. b Powiedz nauczycielce angielskiego, jak przygotowujesz się do egzaminu maturalnego z tego języka. c Zapytaj kolegę z USA, jakie ma plany dotyczące obchodzenia zakończenia egzaminów. d Powiedz nauczycielowi, co zamierzasz robić po maturze. 2 Rozmawiasz o pogodzie z koleżanką z Anglii. a Powiedz, że uważasz, że później będzie słonecznie. b Powiedz, że możliwe, że jutro będzie padał deszcz. c Powiedz, że lato będzie zdecydowanie upalne. d Powiedz, że nie jesteś pewien/pewna, ale zdaje się, że prognoza pogody na weekend jest niezła.

SPRAWDŹ SIĘ! (7-8)

02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 92

10/3/11 09:29:55

02_4


:29:55

1 5 Opisz ilustrację. Następnie uzupełnij wypowiedź ucznia wyrażeniami z ramki. first of all

secondly in my opinion

Examiner

Do you think people should ride bikes instead of driving cars?

Student

1

, people should certainly ride

because bikes not drive cars. 2 riding bikes helps save the environment, and 3

because riding bikes keeps you fit.

Wypowiedź pisemna 6 Zapoznaj się z zadaniem egzaminacyjnym. Następnie wybierz właściwe wyrazy lub wyrażenia w przykładowym ogłoszeniu. Jesteś w szkole językowej w Oksfordzie. Chcesz rozwijać umiejętność mówienia w języku angielskim i postanawiasz nakłonić innych słuchaczy do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz: • co chcesz zorganizować, • jakie masz pomysły na wspólne zajęcia, • kto może się przyłączyć, • co należy zrobić, aby się przyłączyć. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

English Speaking Practice! Are you interested in 1 improve / improving your English? I want 2 to form / forming a club for people to practise speaking 3 the / − English. I would like us 4 to go / going on trips together. People of all language 5 positions / levels are welcome and the more different nationalities we have, the better! If you are keen on 6 do / doing something like this, please meet in Room 12 on Friday lunchtime.

7 Napisz zdanie uzupełniające ogłoszenie w ćw. 6 informacją dotyczącą konkretnych wycieczek, które mogłyby uatrakcyjnić proponowane zajęcia.

SPRAWDŹ SIĘ! (7-8) 02_431156 OxRepMatPod_p92-93.indd 93

93

10/3/11 09:29:56


1

GRAMMAR PLUS 6

Przymiotniki i przysłówki

(not) as ... as; not so ... as

1 Jogging is

Gdy chcemy porównać dwie osoby lub rzeczy, możemy użyć struktury (not) as + przymiotnik + as – „(nie) tak … jak”. Yolanda’s as tall as Isabelle. London isn’t as big as New York. I’m not so good at maths as Thomas is.

1 Przyjrzyj się poniższym informacjom i napisz zdania, stosując przymiotniki w nawiasach i konstrukcję (not) as ... as lub not so ... as. 1 The Palace of Culture and Science in Warsaw height 237 metres The Gherkin in London

height 180 metres

(tall) 2 Claudio Jorge

2

English exam 97% English exam 75%

3 Your new dress is

nice.

4

fantastic this film is!

5 I had

much fun at the party.

6

an amazing singer you are!

a great performance the dancers gave!

8 Sam did

well in his music exam.

(good at English) 3 Wawel Castle built in 14th Century Edinburgh Castle built in 9th century (old) 4 Moscow St Petersburg

funny you look in that hat!

7

good exercise.

-13ºC -13ºC

(cold)

so, such, how, what Wyrazów: so, such, how, what używamy, aby wzmocnić przymiotniki. So („tak”) używamy przed przymiotnikiem, a such („taki”) przed przymiotnikiem i następującym po nim rzeczownikiem. It’s so hot today. Brad Pitt is such a great actor. How („jak”) używamy przed przymiotnikiem, a what („jaki”) przed przymiotnikiem i następującym po nim rzeczownikiem. Wyrazy te często stoją na początku zdania. How lovely you look today! What a fantastic party!

2 Uzupełnij zdania, wstawiając: so, such, how lub what. Następnie przetłumacz uzupełnione zdania na język polski.

too, enough Too („za”, „zbyt”) wstawiamy przed przymiotnikiem, natomiast enough („dość”, „wystarczająco”) − po przymiotniku. The film was too long. It isn’t warm enough to go to the beach.

3 Uzupełnij zdania, wstawiając too lub enough. Następnie przetłumacz uzupełnione zdania na język polski. 1 It’s

cold to go out tonight.

2 We weren’t good

to win the match.

3 These shoes are

small for me.

4 The car is

expensive. I can’t afford it.

5 She’s not tall

to be a model.

6 The house isn’t big

for our family.

7 The sun’s

hot to sit outside.

8 The story wasn’t interesting

176 Grammar Plus 03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 176

to finish.

14/3/11 09:31:11


straight

4

front through

the

cross

the

. The library is

the right. It’s next 5 pharmacy.

cinema and turn 3

this road. Then go 2

8

on. Then 7

left at the traffic

pool will be in 10

of you.

the road and walk 9 the lights. park. Come out of the park. The swimming

Go 6

Excuse me. I’d like to 11

at our

a room.

breakfast. We provide

in the 17

Vocabulary Plus

4 The hotel was fully booked.

3 We had a double room with a sea view.

2 There was a train crash and everything was delayed.

1 The car broke down on the way to the airport.

7 Określ, które z podanych zdań przekazują dobrą wiadomość (√), a które − złą (x).

of the

every evening.

everyday and there is live

Many of our rooms have 18 sea.

16

clean 15

room

14

John No, I haven’t. Receptionist Well, all of our rooms have 13 so they’re nice and cool, and the cost of the

Receptionist Yes, of course. Have you 12 hotel before?

John

entertainment air-conditioning views includes stayed book towels lounge

Man

Woman Excuse me. Where’s the swimming pool?

turn

down past

Excuse me. Where’s the library?

right to

Woman Go 1

Man

on

6 Uzupełnij poniższe dialogi wyrazami z ramek.

1 2 3 4

bike boat lorry motorbike underground airline tram ship fly land take off flight hand luggage boarding pass economy class petrol station 5 tracks platform buffet car motorway 6 traffic jam hitchhike flat tyre arrivals

5 W każdej grupie słów zakreśl wyraz niepasujący do pozostałych.

VocAbULARy PLUS

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 202

202

1

6 Education 7 The holidays 8 A register

2 A head teacher 3 Breaks 4 A notebook a b c d e f

14/3/11 09:31:11

is when students stop working for a while. are when schools and colleges close. is something you write in. is somebody you study with. is a list of students’ names. is something that contains information about your subject. g is the person that’s in charge of a school. h is the teaching or training of people.

5 A textbook

1 A classmate

2 Dopasuj początki zdań do ich zakończeń.

such as car mechanics.

8 Find a course which helps you learn a practical skill

parents money.

7 Find four words that describe a school that costs

aged 3−5.

6 Find a type school that is for very young children

government and is free.

5 Find the type of school that is run by the

chemistry.

4 Find a course that may include biology, physics or

subject such as English.

3 Find the type of school that may only teach one

a degree.

2 Find a place where young adults go to study for

and girls are taught together.

1 Find an adjective that describes a school where boys

state school language school co-educational fee-paying nursery university vocational training independent the sciences private public

1 Przeczytaj zdania i napisz właściwe wyrazy i wyrażenia.

7 Szkoła

8 There were few tourists on the beach.

7 There was an emergency at the hospital.

6 We found a hotel that wasn’t too expensive.

5 We travelled on a fast train.

my best in class.

a break. You look tired.

Some students

4

of Arts) or a BSc (Bachelor of

5

They do a first degree which is called either

examination, the students are known as 7

).

of arts) or an MSc (9

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 203

an MA (8

of Science).

Some students then do a second degree. This may be

6

When they have done the course and passed the

a BA (

3

When students first go to university they are known as

exam, but this isn’t necessary for most universities.

or Cambridge university, they have to do a(n) 2

decide to go to university. If they want to go to Oxford

are 16-18 which are called 1

In Britain, young people do qualifications when they

Master (x2) PhD undergraduates entrance Alevels arts science graduates Bachelor final

5 Uzupełnij tekst wyrazami i wyrażeniami z ramki.

1 You need to get / take / make good grades if you want to go to college. 2 Children should learn / read / study hard at school. 3 My brother has just had / got / made into university. 4 You should have / get / take part in the lessons by asking and answering questions. 5 My sister made / got / took a scholarship to a really good music school. 6 My mother has learned / got / had a physics degree. 7 I hate making / taking / getting exams. I always get so nervous. 8 If you want to do well you need to revise / concentrate / stress for every test.

4 Przeczytaj poniższe zdania i zakreśl jeden z podanych czasowników.

8 You should

7 I often mistakes in my written English, so I always check my work.

a gap year before

experiments in chemistry

6 Many students in Britain they go to university.

5 I used to enjoy lessons.

a presentation when he 4 My brother had to went for his interview at the bank.

notes at university.

a project on Ancient Egypt at

3 Students always have to

2 I always

1 In history, we the moment.

3 Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi formami czasowników do, make i have.

How was your English exam?

retake question

mistakes mock

is a longer

6

. . At least it was only a exam. You’ll know better next time.

Well, don’t 5

lots of spelling 4

anything.

to complete something that’s difficult to go to bed later than usual to raise something to be slower at doing something than other people to find information in a book, on the internet, etc. to get a place at a college, university etc.

put up get through

6 Do you ever

5 How often do you

late the night

203

1

14/3/11 09:31:12

Vocabulary Plus

with your homework?

your hand in a lesson?

4 Do you think it’s a good idea to before an exam?

university?

3 What exams do young people in Poland need to

exams?

English words in

2 How difficult do you find it to

1 How often do you a dictionary?

8 Uzupełnij poniższe zdania właściwymi czasownikami złożonymi z ćw. 7. Następnie odpowiedz na pytania.

1 2 3 4 5 6

fall behind look up get into stay up

7 Dopasuj poniższe czasowniki złożone do ich definicji.

want to have to 7

Lucia That’s true. I must past the real thing. I don’t

Tess

left to do. So, I didn’t have time to

check my work which means I probably made

one 3

Lucia It was very difficult! I ran out of 1 . When the 2 said ‘five more minutes’ I still had

Tess

time panic examiner

6 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.

course and involves a lot of research.

These are two-year courses. A 10

VocAbULARy PLUS


1

FUNCTIONS BANK Rozpoczynanie rozmowy

Uzyskiwanie i udzielanie informacji na dworcu

Excuse me. Can I tell / ask you something? Przepraszam. Czy mogę ci coś powiedzieć / o coś cię zapytać? Can I talk to you for a moment?  Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać? Can I speak to Mr Laing?  Czy mogę rozmawiać z panem Laing? Good morning. I am calling about (your ad). Dzień dobry. Dzwonię w sprawie (waszego ogłoszenia). Hello. Is that travel agent’s? Dzień dobry. Czy dodzwoniłem/dodzwoniłam się do biura podróży?

I’d like a single / return ticket to (Edinburgh) please. Poproszę bilet w jedną stronę / bilet powrotny do Edynburga. How much is that?  Ile to kosztuje? What time is the next train (to Edinburgh)? O której jest następny pociąg (do Edynburga)? Could you tell me the time of the next train (to Edinburgh), please? Czy może pan/pani mi powiedzieć, kiedy odjeżdża następny pociąg (do Edynburga)? Which platform does the train (to Edinburgh) leave from? Z którego peronu odjeżdża pociąg (do Edynburga)? Is there a buffet car on the train?  Czy w pociągu jest wagon restauracyjny?

Kończenie rozmowy OK, that’s great.  Okej, świetnie. OK. Thank you.  Dobrze. Dziękuję. I’ll go away and think about it.  Muszę się nad tym spokojnie zastanowić. That’s fine. Bye.  W porządku. Do widzenia. See you around.  Do zobaczenia. I’ll call you soon.  Wkrótce zadzwonię.

Uzyskiwanie informacji Good afternoon, madam. Can I help you? Dzień dobry pani. W czym mogę pomóc? What (decorations) can we have?  Jakie (dekoracje) są dostępne? What about (food and music)?  A co z (jedzeniem i muzyką)? Can you tell me whether (you have anything like that here)? Czy może pan/pani mi powiedzieć, czy (macie coś w tym rodzaju)? Could you tell me how much (it costs)? Czy mógłby pan/mogłaby pani mi powiedzieć, ile (to kosztuje)? Do you know what’s (on at the cinema)? Czy wiesz, co (grają w kinie)? Do you mind if (we go for a walk by the river first)? Czy miałbyś/miałabyś coś przeciwko, gdybyśmy (najpierw poszli nad rzekę)?

Udzielanie informacji I’d like to (book your club for a 21st birthday party). Chciałbym/Chciałabym (zarezerwować salę w klubie na dwudzieste pierwsze urodziny). You can have (a three-course meal, or a buffet). Może pan/pani wybrać (posiłek składający się z trzech dań lub bufet).

214

Robienie zakupów I’m looking for …  Szukam… I’d like to try on this / these ...  Chciałbym/chciałabym przymierzyć… Do you have it / them in a small / medium / large? Czy jest też rozmiar S / M / L? Do you have it / them in red / green / blue? Czy jest też w kolorze czerwonym / zielonym / niebieskim? Excuse me, where are the changing / fitting rooms? Przepraszam, gdzie są przymierzalnie? How much are they?  Ile one kosztują? How much is this?  Ile to kosztuje? I’ll take this one.  Wezmę to.

Podawanie instrukcji First, …  Najpierw, … Then, …  Potem, … After that,  Następnie, … Finally, …  W końcu, … Press the button.  Naciśnij przycisk. Place (the document) face down.  Połóż (dokument) tekstem w dół. Insert (the new SIM card).  Włóż (nową kartę SIM). Reassemble (your phone).  Złóż ponownie (telefon). Take out (the SIM card).  Wyjmij (kartę SIM).

Pytania dotyczące pracy What does the job involve?  Na czym polega ta praca? What are the conditions and pay?  Jakie są warunki i wynagrodzenie? What about the pay?  Jaka jest pensja? What are the hours?  Jakie są godziny pracy? When does the job start?  Od kiedy mogę zacząć pracować? How many days’ holiday are there?  Ile dni urlopu mi przysługuje?

Functions bank

03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 214

14/3/11 09:31:12


1

WRITING BANK Wiadomość • Pisz krótko i zwięźle. • Pamiętaj, aby w pełni przekazać wszystkie cztery wymagane informacje. Mieszkasz z kolegą z Anglii. Kiedy się wprowadzałeś/wprowadzałaś, uzgodniliście, że będziecie wspólnie wykonywać prace domowe i robić zakupy. Napisz do niego wiadomość, w której: • poinformujesz, jakie prace domowe już wykonałeś/wykonałaś, • poprosisz o wykonanie innych prac, • wyjaśnisz, jakie zakupy chcesz zrobić, • powiesz, co on ma kupić. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Możesz stosować formy skrócone i niepełne zdania.

Zakończ wiadomość, podpisując się.

Na początku wiadomości napisz imię adresata.

John I’ve swept all the floors and hoovered the carpet in the living room. I’ve also cleaned the bathroom. Could you please clean the kitchen and tidy up? I’m going to the supermarket now to get bread, milk, cheese, pasta and rice. Do you think you could go to the market later on this afternoon? We need some fruit and vegetables. Hope that’s OK with you! See you later XYZ P.S. We definitely need onions and tomatoes.

Możesz stosować formy skrócone i niepełne zdania.

Pisząc wiadomość, używaj skrótów.

Useful! This is to let you know …  Piszę, żeby cię poinformować o… Sorry.  Przepraszam. Thanks.  Dzięki. Thanks a lot.  Dziękuję bardzo. Could you … ?  Czy możesz…? How about … ?  A może…? I can’t make it.  Nie uda mi się. Hope that’s OK with you!  Mam nadzieję, że ci to odpowiada. Remember to …  Pamiętaj, żeby… Don’t forget to …  Nie zapomnij, żeby… Please let me know. / Call me back asap.  Daj znać / Oddzwoń proszę jak najszybciej. See you soon.  Do zobaczenia. Love  Pozdrawiam Skróty asap (as soon as possible)  jak najszybciej etc (and so on)  i tak dalej Rd (road)  droga St (street)  ulica P.S. (postscriptum)  P.S. e.g. (for example)  na przykład Tel. (telephone number)  numer telefonu Writing bank 03_431156 OxRepMatPod_endmatter.indd 217

217

14/3/11 09:31:13


Oxford Repetytorium matura podstawowa

Podręcznik do języka angielskiego Repetytorium przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym wraz z przykładowymi testami maturalnymi Do wykorzystania w klasie i do samodzielnej pracy w domu – ta książka to cztery w jednym:

4 w 1

1 podręcznik, 2 zeszyt ćwiczeń,

3 zbiór testów, 4 zbiór dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych.

Znajdziesz w niej wszystkie tematy egzaminacyjne i typy zadań, a także strategie egzaminacyjne oraz dodatkowe wskazówki dotyczące użycia języka. Metoda „Uwierz w siebie”

Autorki książki zwracają uwagę zarówno na to, jak wiele już umiesz, jak i na to, czego jeszcze musisz się nauczyć.

Zrozum, zamiast wkuwać

Wszystkie zagadnienia wymagane na maturze są przystępnie wyjaśnione, dzięki czemu łatwiej i szybciej je zapamiętasz.

Każde słowo jest ważne

Pojawiające się w podręczniku nowe słowa są też utrwalone. Potrzebujesz więcej słownictwa? Na końcu każdego rozdziału znajdziesz słowniczek tematyczny, a na końcu książki − dodatkowe ćwiczenia słownikowe.

Mistrzowskie pisanie

Kultura w każdym rozdziale Wielki finał

www.oxford.pl

Oxford Wordpower Nigdy nie zabraknie Ci słów!

Ciekawe informacje kulturowe też mogą Ci się przydać na maturze! Sprawdź się – rozwiąż próbne testy znajdujące się na końcu książki.

2

3

A także mówienie, słuchanie i czytanie – wszystkie sprawności językowe potrzebne na egzaminie doskonalisz, rozwiązując różnorodne ćwiczenia w rozdziałach tematycznych oraz powtórzeniowych. Na końcu książki znajdziesz zbiór modelowych tekstów pisemnych oraz zwrotów i wyrażeń, które przydadzą Ci się zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

Quintana

Gramatyka oswojona

W każdym rozdziale znajdziesz zrozumiale wytłumaczone wiadomości gramatyczne, które lepiej przyswoisz sobie po rozwiązaniu ciekawych ćwiczeń. Wszystko po to, aby matura Cię nie zaskoczyła.

Jenny Quintana Nowa matura ustna Oxford Repetytorium matura podstawowa

Nowa matura ustna

Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska

Konsultacja: Małgorzata Wieruszewska

Nowa matura ustna

Oxford Repetytorium matura podstawowa

Podręcznik do języka angielskiego

Oxford Repetytorium Matura Podstawowa  

Nowe wydanie bestsellerowego repetytorium, uwzględniające zmiany na maturze ustnej od 2012 roku. Książka zawiera nowe sekcje poświęcone spra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you