Page 8

Uðite na naše internetske stranice na adresi www.croatiaairlines.com Access our web page at: www.croatiaairlines.com Odaberite Polazište i Odredište, vrstu putovanja (jednosmjerni ili povratni let), datume polaska i povratka, broj (1–6) i vrstu putnika te naèin pretraivanja letova (u razdoblju +/- 3 dana ili samo na odabrane datume). Kliknite na tipku Trai. Select departure and arrival airport, type of trip (one way or return), dates of travel, the number (1–6) and type of passengers, and how you wish to search the flights (In the period of +/- 3 days or only for selected dates). Click on Search. Iz prikaza ponuðenih letova i cijena odaberite ponudu koja vam najbolje odgovara te kliknite na tipku Izaberi. Choose the most suitable offer from the offered flights and prices and click Select. Provjerite plan leta, ponuðenu cijenu i uvjete cjenovnog razreda i kliknite na Podaci o putniku. Verify the flight itinerary, the available fare and fare notes and click Traveller details. Unesite osobne podatke putnika. Ako elite potvrdite da æete u slijedeæem koraku zatraiti odreðeno sjedalo i/ili poseban obrok te kliknite na Plaæanje. Enter the personal data of passenger(s). If you wish confirm that you will request a specific seat and/or preferred meal at the next step and click Purchase. Pregledajte još jedanput detalje u vezi s odabranim letovima i cijenom, proèitajte uvjete kupnje i potvrdite da ih prihvaæate i kliknite na Potvrdi putovanje. Go through the details related to chosen flights and fare, read the Purchase conditions and confirm your acceptance of it and click Confirm trip. 4

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima