Page 1

EVROPA ZA DRŽAVLJANE


“Nova obzorja za vas in za EU”

Izdajatelj: MOVIT NA MLADINA, Dunajska 22, 1000 Ljubljana Za izdajatelja: Janez Škulj Naklada: 8.000 Letnik: 2009 Oblikovanje: Studio Amfibius Tisk: Tiskarna Bograf Fotografije: Centralna avdiovizualna knjižnica EK, iStockPhoto, Stockxpert

2


Evropa za državljane Program Evropa za državljane (EZD) omogoča podporo mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi in krepiti aktivno evropsko državljanstvo. S povezovanjem prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženjem nevladnih in drugih nepridobitnih or­ ganizacij želi Evropska unija izboljšati sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju skup­ ne evropske prihodnosti.

Za koga?

Za vse evropske državljane, prebivalce evropskih držav, stare in mlade, ki želijo postati del civilnega dialoga. Državljani so v središču pozornosti programa, ki se odziva na potrebo po izboljšanju sode­ lovanja civilne družbe pri oblikovanju Evropske unije.

Zakaj? Program EZD si prizadeva okrepiti ak­ tivno evropsko državljanstvo, oblikovati evropsko identiteto in podpirati skupno lastništvo projekta povezovanja evrop­ skih držav z enim samim namenom: v oblikovanje jutrišnje Evrope vključiti kar največ ljudi, saj je to edino zagotovilo uspešne Evropske unije, ki bo temeljila tudi na medsebojni solidarnosti in so­ bivanju vseh državljanov držav članic Evropske unije.

Pri projektih se spodbuja vključevanje različnih generacij in medgeneracijska solidarnost.

Trajanje:

Program traja od leta 2007 do 2013.

Pravna podlaga:

Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o ustano­vitvi „programa Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013.

Odgovornost za izvajanje:

Za izvajanje programa je odgovorna Evropska komisija, ki je za sprejem prijavnic, ocen­ jevanje projektov in finančno administracijo programa pooblastila Izvajalsko agencijo (EACEA).

3


Finančni okvir:

Skupni proračun programa EZD v letih od 2007 do 2013 znaša 215 milijonov evrov. Pov­ prečna višina dodeljenih sredstev se razlikuje od ukrepa do ukrepa. Višina dotacije za sre­ čanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti je v letu 2008 v povprečju znašala dobrih 8.000 € na projekt, medtem ko je bila povprečna dotacija za projekte, ki jih predlagajo društva, zavodi, ustanove in druge nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, približno 32.000 € na projekt.

Cilji programa Evropa za državljane Projekti, ki se potegujejo za sprejem v program in s tem za finančno podporo, morajo čim bolj prispevati k uresničevanju ciljev programa. Ti so: • povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi, da bodo medsebojno izmenje­ vali izkušnje, mnenja in vrednote, se učili iz skupne zgodovine in gradili skupno prihodnost; • s sodelovanjem organizacij državljanov na evropski ravni spodbuditi delovanje, razpravljanje in razmislek o evropskem državljanstvu, demokraciji, skupnih vrednotah, skupni zgodovini in kulturi; • s predstavljanjem evropskih vrednot in dosežkov približati Evropo njenim držav­ljanom in ob tem ohranjati spomin na njeno preteklost; • spodbujati sodelovanje med državljani in njihovimi organizacijami vseh sode­ lujočih držav, in sicer s prispevkom k medkulturnem dialogu in z izpostavljan­jem pomena tako evropske raznolikosti kot enotnosti, pri čemer se posebna po­­z­or­­nost posveča dejavnostim, namenjenim spletanju tesnejših vezi med državljani vseh dr­ žav članic Evropske unije. 4


Kdo lahko sodeluje? Prijavitelji projektov v programu EZD so lahko občine ali od njih pooblaščene nepridobi­ tne organizacije, zveze oz. združenja lokalnih organov, društva, zavodi, ustanove, razisko­ valni centri in inštituti, možganski trusti, sindikati, verske organizacije, organizacije s po­ dročja amaterskega športa, muzeji, združenja preživelih, združenja družin žrtev in druge nepridobitne organizacije. Prijavitelji projektov in partnerji morajo biti pravne osebe iz naslednjih držav: Države članice EU Avstrija Belgija Bolgarija Ciper Češka Danska Estonija Finska Francija

Grčija Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Madžarska Malta Nemčija

Druge sodelujoče države Albanija

Hrvaška

Nizozemska Poljska Portugalska Romunija Slovaška Slovenija Španija Švedska Velika Britanija Makedonija

V program se lahko v prihodnje vključijo še druge države z zahodnega Balkana ter članice EFTE in EGP. Informacija o novih programskih državah je dosegljiva na spletnem naslovu Evropske komisije ali informacijske pisarne EZD v Sloveniji.

Pomen sodelovanja med prebivalci lokalnih skupnosti iz Evrope

Z namenom da bi se Evropska unija bolj približala svojim državljanom in da bi lah­ ko prebivalci v celoti sodelovali pri obliko­ vanju vedno tesneje povezane Evrope, jih je treba nagovoriti in spodbuditi k med­ sebojnim srečanjem in sodelovanju, ki bo prispevalo k oblikovanju občutka pripad­ nosti skupnim evropskim vrednotam. Pri tem se posebna pozornost posveča lokalnim skupnostim, ki imajo neposre­ den stik s prebivalci in se zato lažje odzi­ vajo na njihove potrebe, jih vključujejo v odločanje in ponudijo odgovore celo na nekatere evropske izzive. Partnerstva med lokalnimi skupnostmi so neprecen­ ljiva priložnost za izmenjavo idej, iskanje skupnih rešitev in medsebojno učenje, ki bo pripomoglo k trajnostnemu razvoju evropske družbe. 5


Možnosti programa Evropa za državljane Program omogoča pridobitev finančne podpore za prijavljene projekte. Ta podpora je mož­ na bodisi v obliki pavšalnega zneska bodisi kot delež sofinanciranja upravičenih stroškov. Oblika financiranja je odvisna od posameznega ukrepa in vrste prijavljenega projekta.

AKCIJA 1: Aktivni državljani za Evropo Akcija 1 je osredotočena na projekte, pri katerih sodelujejo prebivalci lokal­ nih skupnosti. Te dejavnosti vključujejo naslednji dve vrsti ukrepov: Prebivalci na srečanjih razpravljajo o temi, ki se jim zdi po­ membna za skupno prihodnost. Pri načrtovanju projekta je to­ rej treba prisluhniti željam udeležencev projekta in jih aktivno vključiti tako v fazi načrtovanja kot tudi pri izvajanju projekta.

Partnerstvo lokalnih skupnosti Ta ukrep podpira dejavnosti, ki spodbujajo neposredna srečanja med prebivalci dveh ali več partnerskih (pobratenih) lokalnih skupnosti in s tem njihovo udeležbo pri razvijanju partnerstva med lokalnimi sku­ pnostmi. Te dejavnosti so lahko enkratne ali v obliki tematskih, večletnih projektov, ki so natančneje načrtovani, vključujejo večje število partnerjev in zajemajo vrsto različ­ nih dejavnosti, kot so srečanja prebivalcev, konference in seminarji o aktualnih evrop­ skih izzivih ter z njimi povezane publikacije.

Projekti v okviru tega ukrepa morajo de­ javno prispevati h krepitvi medsebojnega poznavanja in razumevanja med evropskimi državljani in kulturami. Po­ membno je, da prebivalci, ki sodelujejo v takih aktivnostih, niso zgolj pa­ sivni udeleženci, ampak aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi po­ sameznih dejavnosti. Projekti prebivalcev in podporni ukrepi Ta ukrep podpira mednarodne projekte, ki s svojo vsebino posegajo na različna področja življenja lokalne skupnosti. Prednost imajo projekti, ka­ terih cilj je spodbujanje udeležbe državljanov v družbenem in političnem življenju na lokalni ravni. Takšni projekti se po obsegu in velikosti prilaga­ jajo dogajanju v družbi in na inovativen način raziskujejo možne odzive na ugotovljene potrebe. Spodbujajo uporabo novih tehnologij, zlasti tehno­ logij informacijske družbe. Projekti v okviru tega ukrepa morajo vključevati prebivalce iz različnih družbenih in socialnih okolij, ki bodo sodelovali ali razpravljali o skupnih izzivih ter obenem ustvarjali medsebojno razumeva­ nje in zavest o evropskem povezovanju. Za krepitev partnerstev med lokalnimi skupnostmi in projektov prebival­ cev je mogoče razviti podporne ukrepe z namenom izmenjave dobrih praks, prenosa izkušenj na lokalnih in regionalnih ravneh ter razvoja novih znanj in spretnosti. 6


AKCIJA 2: Aktivna civilna družba v Evropi Strukturna podpora za raziskovalne organizacije evropskih politik Organizacije, ki ponujajo nove zamisli in premislek o evropskih vprašanjih, so pomemben sogovornik, ki lahko institucijam Evropske unije ponudi ne­ odvisna strateška priporočila. Prevzamejo lahko dejavnosti, ki prispevajo predvsem k razpravi o državljanstvu Evropske unije ter o evropskih vredno­ tah in kulturi. Cilj ukrepa je namenjen podpori institucionalne zmogljivosti takšnih organizacij, ki so reprezentativne, zagotavljajo resnično evropsko dodano vrednost, imajo pomemben množitveni učinek in so usposoblje­ ne za sodelovanje z drugimi upravičenci programa z namenom krepitve evropskih mrež. Strukturna podpora nevladnim in neprofitnim organizacijam na evropski ravni Organizacije državjanov, ki so organizirane na evropski ravni in predstav­ ljajo pomemben del civilnih, izobraževalnih, kulturnih in političnih dejav­ nosti državljanov, so vabljene, da v okviru posvetovanj sodelujejo tudi pri oblikovanju politik. Ta ukrep je usmerjen k zagotavljanju podpore za njihov obstoj, delovanje in sodelovanje na evropski ravni.

Podpora projektom, katerih pobudniki so društva, zavodi, ustanove in druge nepridobitne pravne osebe zasebnega prava Nepridobitne organizacije zasebnega prava na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni z razpravami, publikacijami, zagovorništvom in drugimi konkretnimi nadnacionalnimi projekti vključujejo prebivalce ali zastopajo njihove interese. Z uvajanjem evropske razsežnosti v svoje dejavnosti lahko organizacije državljanov povečajo svojo sposobnost delovanja in pritegne­ jo širši krog ljudi. Neposredno sodelovanje med nevladnimi organizacijami iz različnih programskih držav lahko prispeva k večjemu medsebojnemu razumevanju različnih kultur in stališč ter k prepoznavanju skupnih izzivov in vrednot. Program se izvaja v obliki posamičnih projektov, dolgoročnejši pristop pa zagotavlja trajnejši učinek ter razvoj mrež in sinergij. 7


AKCIJA 3: Skupaj za Evropo V Akciji 3 se zagotavlja podpora za različne aktivnosti, ki jih izvaja Evropska komisija. Odmevne prireditve Ukrep je namenjen večjim in odmevnejšim prireditvam, ki jih organizira Komisija. Njihov namen je nagovarjati prebivalce v Evropi, krepiti njihov občutek pripadnosti skupnosti ter jih osveščati o zgodovini, dosežkih in vrednotah Evropske unije. Odmevne prireditve prebivalce vključujejo v medkulturni dialog in prispevajo k razvoju evropske identitete. Takšne pri­ reditve so lahko v obliki komemoracij v spomin na zgodovinske dogodke, slovesnosti ob evropskih dosežkih, umetniških dogodkov, osveščanja o posebnih vprašanjih, evropskih konferenc in podelitev nagrad za najboljše projekte (Golden Stars).

Študije Z namenom boljšega razumevanja aktivnega državljanstva na evropski ravni lahko Evropska komisija izvede študije, ankete in javnomnenjske razis­kave. Informiranje in razširjanje informacij Ukrep je osredotočen na informiranje prebivalcev v Evropi, ki lahko preko spletnega portala in drugih orodij pridobijo informacije o raznolikih pobu­ dah na področju aktivnega državljanstva, različnih dejavnostih programa, o drugih evropskih akcijah v zvezi z državljanstvom in drugih pomembnih dogodkih. 8


AKCIJA 4: Aktivno evropsko spominjanje Akcija 4 omogoča podporo projektom, ki se osredotočajo na aktivnosti z naslednjimi cilji: • ohranjanje lokacij in spomenikov, povezanih z množičnimi deporta­cijami in nekdanjimi koncentracijskimi taborišči ter dru­ gih mest nacističnega in fašističnega nasilja, arhivskih zbirk z do­ kumentacijo o teh dogodkih ter ohranjanje spomina na žrtve in tiste, ki so v skrajno težkih razmerah reševali ljudi pred holoka­ vstom; • ohranjanje spomina na žrtve množičnih pobojev in deportacij v času stalinizma ter ohranjanje spomenikov in arhivov o teh do­ godkih.

9


Prijava projektov in podpora prijaviteljem Informacije o pravilih za prijavo projektov

Priporočljivo je, da se še pred začetkom načrtovanja projektov pridobi čim več informacij o zahtevah in pričakovanjih do predlogov projektov, ki želijo pridobiti podporo iz programa. V Vodniku po programu EZD lahko najdete opise posameznih akcij v programu in pravi­ la, ki jih morate upoštevati pri prijavi projektov na posamezen ukrep. Besedilo Vodnika je dostopno na spletni strani www.ezd.si.

Obrazci za prijavo in poročanje

Prijavitelji morajo prošnjo za sprejem projekta v program oddati na ustreznem obrazcu za posamezno akcijo in vrsto projekta in ob ustreznem prijavnem roku. Za vsako akcijo oziroma ukrep obstajajo posebni obrazci, ki se razlikujejo tudi glede na obliko financira­ nja (pavšal, sofinanciranje dejanskih upravičenih stroškov). Vsi obrazci so dostopni preko spletne strani www.ezd.si, kjer so podane tudi informacije o prijavnih rokih za posamezno akcijo ali ukrep.

Oddaja prijavnice

Za pravočasno oddane predloge projektov se štejejo tisti, ki so odposlani na naslov Izva­ jalske agencije najkasneje na dan posameznega prijavnega roka, ne glede na nedeljo ali drug po zakonu dela prost dan. Naslov je na voljo v Vodniku po programu EZD.

Sprejem v program

Upravičenci so o sprejemu njihovih projektov v program in s tem o dodelitvi dotacije pra­ viloma obveščeni v četrtem mesecu po roku za oddajo prijavnic.

Informacijska pisarna EZD v Sloveniji

Informacijska pisarna EZD v Sloveniji izvaja aktivnosti z namenom razširjanja informacij o mož­ nostih sodelovanja v programu, podpore prijaviteljem in obveščanja o rezultatih izvedenih projektov v Sloveniji. Prav tako prijaviteljem pomaga pri iskanju tujih projektnih partnerjev s pomočjo mreže informacijskih točk, ki delujejo v večini držav, ki sodelujejo v programu. Ob­ veščanje zainteresirane javnosti o aktualnih razpisih, zanimivostih in dogodkih, ki jih organi­ zira Informacijska pisarna EZD v Sloveniji, poteka z e-novicami, na katere se lahko naročite na spletni strani www.ezd.si, kjer je na voljo tudi več informacij o programu Evropa za državljane. Delovanje informacijske pisarne omogočata Ministrstvo RS za kulturo in Evropska komisija.

10


Drugi programi EU na področju izobraževanja, kulture in medijev MLADI V AKCIJI

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Program MLADI V AKCIJI nudi podporo za evropske in med­ narodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom poveče­ vanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.

Namen programa Vseživljenjsko učenje je prispevati k raz­ voju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodar­ skim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

www.mva.si

www.cmepius.si

KULTURA

MEDIA

Program Kultura spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kul­ turnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških del in umetniških in kulturnih izdelkov ter medkulturni dialog. S spodbujanjem kulturnega sodelovanja med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami prispeva k oblikovanju evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kul­ turni dediščini, ter krepi zavest o evropskem državljanstvu.

Program MEDIA je program Evropske unije z dvema glavni­ ma ciljema: izboljšati konkurenčnost evropskega filma, tele­ vizije in novih medijskih industrij ter izboljšati mednarod­ni obtok evropskih avdiovizualnih izdelkov. Podpora progra­ ma MEDIA je osredotočena na štiri prednostna področja: usposabljanje, razvoj projektov, distribucija ter promocija/ festivali.

www.ccp.si

www.mediadesk.si

Pri iskanju informacij o teh in drugih evropskih priložnostih se lahko obrnete na:

www.eurodesk.si


INFORMACIJE MOVIT NA MLADINA Informacijska pisarna programa Evropa za državljane Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Tel: 01/430 47 47 E-pošta: info@ezd.si Splet: www.ezd.si

Drugi uporabni viri za program EZD: Evropska komisija – Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo – Enota Državljanstvo http://ec.europa.eu/citizenship/ Izvajalska agencija za izobraževanje, kulturo in avdiovizualno področje – Državljanstvo http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

Publikacija je narejena s pomočjo Evropske komisije in Ministrstva RS za kulturo. Vsebina publikacije je izključno odgovornost izdajatelja ter v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Predstavitvena brošura programa Evropa za državljane  
Predstavitvena brošura programa Evropa za državljane  

Opis akcij in možnosti, ki jih ponuja program Evropa za državljane, upravičeni prijavitelji in druge pomembne informacije o programu. Za pod...

Advertisement