Page 1

Stappen in buurt- en dorpskracht Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd


Stappen in Buurten dorpskracht

***2


Voorwoord Waarom een e-boek? Met dit e-boek willen we overzicht en inzicht geven in buurt- en dorpskracht initiatieven in Nederland. Deze lokale projecten kenmerken zich door dynamiek en betrokkenheid van veel verschillende partijen. Dan is een groeiend en dynamisch e-boek een goed medium. Kenmerk van een e-boek is dat het interactief is en dagelijks aangevuld kan worden. Elke lokale situatie wordt beschreven door middel van een verhaal, een filmpje met interviews en/of foto’s. U kunt dit e-boek ook printen als pdf of emailen. Via social media worden nieuwe versies aangekondigd, bijvoorbeeld op twitter@buurtkracht.

Leeswijzer

Dit e-boek bevat tekst, foto’s, video’s en links naar andere interessante websites en documenten. Vanuit iedere pagina kunt weer naar de inhoudsopgave via het icoontje rechts bovenaan de pagina. Een icoontje van een televisie betekent dat er video klaar staat. Dit e-boek groeit de komende maanden steeds verder uit met meerdere interviews en verslagen. De laatste versie is steeds te lezen op: www.movisie.nl/projectbuurtkracht

3***


Inhoud Inleiding

Witteveen dorpskracht

***4


Hoofddorp Buurtfirma

Someren Noord Wijkkracht

Heusden Dorpssteunpunt

5***


***6


In Inleiding Wat is buurtkracht? Hoe loopt het?

7***


Inleiding De verhoudingen tussen overheid en burger zijn sterk aan het veranderen. Alle partijen in het sociale domein ‘kantelen’. Actief burgerschap, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, terugtredende overheid, decentralisaties, Welzijn Nieuwe Stijl. Discussies zijn gaande over de manier van ondersteuning door instellingen en de wijze van regievoering door de overheid. Zorgen zijn er over de risico’s dat kwetsbare burgers worden uitgesloten. De burger wordt niet langer gezien als ‘consument’, maar nu ook als facilitator, producent en beheerder.

Movisie is in 2012 begonnen aan het project Buurt- en dorpskracht. Hoe verloopt het proces als alle partijen in het sociale domein veranderen - zowel bij de overheid als de instellingen met een welzijnsfuncties? Hoe gaat de nieuwe rol- en taakverdeling eruit zien? Welke risico’s treden op? Welke innovaties komen eruit? Welke nieuwe krachten komen naar voren?

Wat is buurtkracht? ‘Principieel is dat we starten met denken vanuit kracht. Met buurt- en dorpskracht bedoelen we het vermogen dat ingezet wordt om de leefomgeving leefbaar te maken. De krachten kunnen uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan sociale (vrijwilligers, actieve buurtbewoners, instellingen, corporatie), economische (MKB, bedrijven, zzp-ers), fysieke (identiteit, gebouwen, pleinen) creatieve krachten (kunstenaars, scholen) of het vermogen tot samenwerken, verenigen en organiseren. De initiators zijn niet alleen bewoners, maar kunnen ook professionals, scholen of ondernemers zijn. Eigenlijk alle aanwezigen partijen of actoren, in de buurt kunnen trekker zijn. Er hoeft ook niet één trekker te zijn, maar het kan juist ook een samenwerkingsverband zijn tussen verschillende partijen. Om de krachten in de buurt te benutten en slagkracht te organiseren, wordt gezocht naar de optimale mix van partijen. Ieder gebied is daarin uniek. * * * 8 Inleiding


Hoe loopt het? Van 2012 tot en met 2014 volgt MOVISIE 25 lokale situaties. Het gaat daarbij om actieonderzoek. Adviseurs van het team Gebiedsgericht doen tegelijkertijd onderzoek én ondersteunen lokale organisaties bij het zoeken naar nieuwe oplossingen: • Volgen, advies en ondersteuning bij een voorgenomen of al lopend proces van buurtkracht • Het verzamelen en doorgeven van de kennis daarvan (d.m.v. beschrijving, expertmeetings, social media e.d.). • Beschrijven van een lokale praktijk van buurtkracht. • Actieve uitwisseling van ervaringen.

Veertien trajecten worden nu gevolgd. En nog acht andere trajecten hebben zich gemeld. Belangrijk criterium voor MOVISIE om zich te verbinden aan de trajecten is dat de burgers/bewoners (-organisaties) partner zijn. Verder vinden we het van belang dat het zowel om hele ‘gewone’ kwesties kan gaan als om nieuwe verrassende vraagstukken en invalshoeken. Een derde punt dat voor ons belangrijk is, is te kijken in hoeverre Wmo-taken worden opgepakt als burgers medebeslissers, mederegievoerders zijn.

burger-, bewoner(initiatieven en verbanden)

instellingen (welzijn, zorg, politie, corporatie)

overheid

Inleiding 9 * * *


In de volgende plaatsen zijn we gestart: • • • • • • • • • • • • • •

Witteveen: werkgroep Nieuw Grijs van Plaatselijk Belang, Asten/Heusden: Zorgsteunpunt door dorpsraad Utrecht: Ladyfit Amsterdam, meevaart Hoofddorp: wijkfirma van vrouwen Almere: burgerinitiatief van vrouwen ontmoetingscentrum Haarlem: 3 moedercentra en welzijnsstichting in verandering Zierikzee: burgerinzet met behulp van tijdpunten systeem Someren-Noord: wijkraad oude stijl naar nieuwe stijl Amersfoort: 3 buurtcentra in zelfbeheer Den Haag, Krajiceksportveld in buurtbeheer Holwierde: buurtsuper als voorziening voor dorp en kwetsbare inwoners Den Haag: Multicultureel Ontmoetingscentrum naar sociale onderneming Boxtel: Makershuis: met inzet van kunst en cultuur naar buurtontmoetingscentrum door de buurt • Amsterdam, Meevaart

De thema’s zijn breed. • In een krimpgemeente werken senioren aan een toekomstbestendig dorp. • In enkele plaatsen gaat het om buurtcentra in zelfbeheer. • Er is een dorpsraad die een eigen zorgsteunpunt heeft ingericht en het draagvlak en de samenwerking met andere organisaties wil opzetten. • Het gaat om vrouwen die in de wijk een ondernemersschool willen starten en om vrouwen die een wijkfirma starten. • Er is een burgerinitiatief waar burgerinzet wordt geloond door middel van tijdpunten. En tenslotte een wijkraad die toe wil naar een geїntegreerd wijkplan nieuwe stijl.

* * * 10 Inleiding


Inleiding 11 * * *


* * * 12


Witteveen dorpskracht Wie Witteveen Levend & Jong Naoberschap Inloopochtend Welzijnswerk Midden Drenthe De rol van MOVISIE

Jel Engelen, J.Engelen@movisie.nl

13 * * *


Witteveen Dorpskracht Witteveen. Een mooi en rustig plattelandsdorp midden in Drenthe. Hoewel het dorpje idyllisch aandoet, staat het 600 inwoners tellende dorp de komende jaren voor grote uitdagingen. Het dorp is in veel opzichten afhankelijk van de omliggende dorpen. Zo zijn er in het dorp nagenoeg geen voorzieningen, rijdt er bijna geen openbaar vervoer en is onlangs de plaatselijke basisschool gefuseerd met en verhuisd naar een school in Balinge. Een typisch krimpdorp, zou je zeggen. Maar zo wil Liesbeth Langen, lid van de werkgroep Nieuw Grijs, de situatie niet noemen. Wat er dan wel aan de hand is? Een veranderende bevolkingssamenstelling, dát is wat er speelt! De werkgroep Nieuw Grijs en Welzijn Midden-Drenthe gaan op zoek hoe de bewoners van Witteveen samen de gevolgen van de bevolkingssamenstelling aanpakken. Een mooi voorbeeld van dorpskracht!

Witteveen Levend & Jong Wat houdt dat nu precies in, zo’n veranderende bevolkingssamenstelling? En hoe bereid een inwoner zich daarop voor? Is het mogelijk om als oudere in een dorp te blijven wonen waar nauwelijks voorzieningen zijn? Deze en andere vragen kwamen aan het licht tijdens een inloopavond van de projectgroep ‘Witteveen Levend & Jong’, een initiatief dat is ontstaan vanuit de Dorpsvereniging Plaatselijk Belang. De projectgroep heeft de opdracht gekregen het dorp en de bewoners te stimuleren zich voor te bereiden op de consequenties van de veranderende bevolkingssamenstelling en is onderverdeeld in diverse werkgroepen, ieder met een eigen thema. Nieuw Grijs is één van de werkgroepen die valt onder Witteveen Levend & Jong en heeft als voornaamste doel: ervoor zorgen dat ook oudere inwoners van Witteveen in het dorp kunnen blijven wonen, ondanks de beperkte dorpsvoorzieningen.

* * * 14 Witteveen Dorpskracht


Dorpsvereniging plaatselijk belang

Projectgroep Levend & Jong

Werkgroep “Veilig door het Veen”

Naoberschap krijgt een vernieuwende impuls door middel van het idee van dorpskracht.

Werkgroep “Nieuw Grijs”

Werkgroep “Kindbreed”

Naoberschap Om dat doel te realiseren, werd op 22 februari 2012 de eerste brainstormsessie van de werkgroep Nieuw Grijs georganiseerd in het plaatselijke dorpshuis De Tille. Tijdens deze avond stond het thema ‘de betekenis van oud worden in Witteveen’ centraal met als doel te inventariseren wat de behoeften zijn van een oudere in een plattelandsdorp. De animo voor het onderwerp bleek groot; zo’n 30 ouderen uit het dorp kwamen op deze brainstormsessie bijeen om te praten over dit actuele en voor hun zeer relevante onderwerp. ‘Dé behoefte’ van een Witteveense oudere bleek meer te omvatten dan ‘alleen’ een woonen zorgwens. Ouderen van het kleine Drentse dorp willen contact, een ontmoetingsplek waar ze naartoe kunnen om een praatje te maken met dorpsgenoten. Behoefte aan een ontmoetingsplek en aan ‘naoberschap’; je naobers (buren) bijstaan met raad en daad indien dat nodig is. Naoberschap krijgt een vernieuwende impuls door middel van het idee van dorpskracht.

Witteveen Dorpskracht 15 * * *


Inloopochtend Al snel werd er een concrete invulling gegeven aan die behoefte, in de vorm van een inloopochtend in het plaatselijke dorpshuis. Samen koffie drinken, de krant lezen en gezellig kletsen met je dorpsgenoten. Afsluiten met een kop soep en een tosti. Ongedwongen en vrijblijvend. Hoewel de bewoners ontzettend genoten van deze vorm van contact met dorpsgenoten, ontstonden al gauw aanvullende ideeën vanuit de bezoekers zelf. Deze ideeën werden gehoord en een paar maanden later al gerealiseerd. En zo komt het dat er elke maand, tijdens één van de inloopochtenden, een spreker langskomt die een link heeft met Witteveen. Hij of zij vertelt dan over zijn leven en de rol van Witteveen daarin. Ook ondernemen de inwoners

* * * 16 Witteveen Dorpskracht

diverse activiteiten met hun ‘naobers’, waarbij ook ‘die vrouw aan de andere kant van het dorp’ eens wordt meegevraagd. Een ander mooi initiatief is dat op de eerste inloopwoensdag van de maand, zowel oudere als jongere Witteveense vrouwen, samen breien ‘Aan de breitafel ‘. Als vanzelf staan er experts op het gebied van breien en handwerken op, die de andere aanwezigen kunnen helpen met het één of ander. Door een klein zetje in de goede richting, is het echte, pure naoberschap in Witteveen ontstaan. Nieuw Grijs is van begin af aan een groot succes. Ondanks dat het project zich in de verkennende fase bevindt, hebben de projectleden nu al heel concrete en dankbare resultaten geboekt.


Dorpskracht Witteveen Witteveen is er al aan gewend dorpskracht in te zetten. Daarop wordt voortgebouwd. In dit geval betekent dit: het ‘oude’ vraagstuk van krimp en vergrijzing op een nieuwe manier aanpakken. Op zoek naar de talenten en tijd van 55-plussers, de mogelijkheden en talenten van jongere bewoners. Verbreden van thema’s. Vernieuwen van ontmoetingsmogelijkheden. Welzijnswerk krijgt steeds meer faciliterende en informerende rol.

Witteveen Dorpskracht 17 * * *


Opbouwwerker Harry Tijms

Welzijnswerk Midden Drenthe

Nieuw Grijs is van begin af aan een groot succes

* * * 18 Witteveen Dorpskracht

Opbouwwerker Harry Tijms van Welzijnswerk Midden Drenthe vertelt: “In Witteveen zijn de mensen creatief en actief. Als opbouwwerker begeleid ik het proces, geef ik advies en kijk ik samen met de inwoners - en specifiek met de oudere inwoners van Witteveen - hoe we het dorp leefbaar kunnen houden. De inloopochtend is daarvan een mooie eerste aanzet. Zo’n activiteit creëert draagvlak onder de inwoners van Witteveen. Men leert dorpsgenoten (beter) kennen en spreekt met elkaar over alledaagse zaken. Het doel is om die inloopochtend verder uit te bouwen naar de woon- en zorgvraagstukken en daarbij gebruik te maken van het aanwezige talent in het dorp. Hoe we dat precies gaan invullen, is nog onbekend. Er zijn genoeg ideeën, die wekelijks veranderen en aangepast worden. Het uiteindelijke doel, die stip aan de horizon, staat nog niet helemaal vast. Dat is niet erg, want we zitten in een verkennende fase. Dat komt vanzelf!”.


Welzijnswerk heeft naast een adviserende rol, ook een signalerende rol. Als opbouwwerker inventariseert Harry Tijms of het dorp recht heeft op subsidies of steun kan krijgen vanuit andere (landelijke) fondsen. Ook houdt hij in de gaten of er vergelijkbare projecten elders in het land spelen, waar Witteveen lering uit kan trekken. Met name in dat laatste wordt hij ondersteund door MOVISIE.

De rol van MOVISIE MOVISIE heeft 4 rollen: adviseren, volgen, beschrijven en kennis doorgeven. De projectleider van MOVISIE, in de persoon van Jel Engelen, adviseert op strategisch niveau. Ze houdt in de gaten wat er speelt in de rest van Nederland op het gebied van Buurtkracht en of Witteveen op welke manier dan ook kan samenwerken met andere burgerprojecten in het land. Krimp en een veranderende bevolkingssamenstelling in kleine plattelandsdorpen zijn immers niet alleen in Drenthe aan de orde van de dag, maar ook in Limburg, Zeeland en Noordoost Groningen. MOVISIE bevordert de kennisdeling met andere burgerinitiatieven zoals die in Witteveen. Ook heeft de organisatie een signalerende rol naar de overheid, om deze en andere leefbaarheid kwesties onder de aandacht van de overheid te brengen. En soms geeft de projectleider van MOVISIE simpelweg adviezen aan de projectleden, welke tot hele mooie (tussen)stappen kunnen leiden. Jel Engelen komt regelmatig in Witteveen, om de voortgang te bespreken en waar nodig die stip aan de horizon concreter te maken.

Witteveen Dorpskracht 19 * * *


* * * 20


H Hoe Ho eoofddorp Buurtfirma Het idee van de buurtďŹ rma Wat is de buurtďŹ rma? Terugkoppeling Buurtkracht Hoofddorp

Saskia van Grinsven, S.vangrinsven@movisie.nl Jamila Achahchah, J.achahchah@movisie.nl

21 * * *


Hoofddorp Buurtfirma Buurtkrachtprojecten kunnen vele vormen aannemen. Vanuit een garagebox in de wijk Graan voor Visch is het idee ontstaan om verschillende initiatieven van vrouwen samen te brengen tot een professionele Buurtfirma. Buurtvrouwen bundelen hun krachten en worden ondersteund door de woningcorporatie Ymere.

Graan voor Visch is een wijk en straatnaam in het zuidoosten van Hoofddorp. De naam van de wijk is afkomstig van een boerderij die in de buurt stond, en verwijst naar het feit dat er destijds akkerland lag waar voorheen water was geweest: het voormalige Haarlemmermeer. Ten zuiden van de wijk ligt Graan voor Visch-Zuid,

een bedrijventerrein. Dit grenst aan het excentrische NS-station, dat bij de aanleg van de Schiphollijn is aangelegd; van daar duurt een treinrit naar de luchthaven vijf minuten. Een ouder stationsgebouw staat nog wel in het centrum van Hoofddorp, maar biedt uitzicht op het voormalige tracĂŠ van een lokaal lijntje.

Yasmin Kaddour, projectleider Ymere ondersteunt en participeert actief mee

* * * 22 Hoofddorp Buurtfirma


Het idee van de buurtfirma Start van het project ligt bij woningcorporatie Ymere en bewoners van de wijk. Zij willen een atelier/leer- en werkplek met winkeltje starten voor vrouwen uit allerlei culturen en van allerlei leeftijden en met diverse achtergronden mogelijk maken. Zo kunnen de vrouwen elkaar ontmoeten tijdens het gezamenlijk werken aan laagdrempelige textielkunstprojecten en andere verschillende soorten ambachten zoals schilderen, mozaiĂŤken, breien/haken, etc.

Het atelier is bedoeld als opstap naar eenopleiding of (vrijwilligers)werk voor vrouwen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor vrouwen die een zinvolle dagbesteding zoeken in een veilige, inspirerende omgeving. Er is veel vraag naar zo’n ontmoetingsplek en uit verschillend onderzoek blijkt het belang van een buurtplaats waar bewoners zich thuis voelen, zich verder kunnen ontwikkelen (en daardoor ook meer zeggenschap krijgen over de aanpak en uitstraling van

Hoofddorp Buurtfirma 23 * * *


hun buurt(ownership). Al langer kwamen een aantal, voornamelijk allochtone, vrouwen bijeen in een garagebox. De samenkomsten bracht de vrouwen op het idee om hun krachten te bundelen: voor kinderopvang, om deskundigheid uit te wisselen of kennis. Al snel was er de vraag: “kunnen we de kosten niet delen van deze gemeenschappelijke ruimte en dan een buurtfirma oprichten waar bedrijvigheid hand in hand gaat met sociale contacten.” Saskia van Grinsven, projectleider van MOVISIE vertelt: “Het duurde even voordat er consensus was bij de verschillende vrouwen. Leek er eerst overeenstemming te zijn over de oprichting en inrichting van een Buurtfirma, later bleek

* * * 24 Hoofddorp Buurtfirma

dat een aantal gewoon hun eigen kapperszaakje of naaiatelier wilde beginnen. Om de verwach-tingen gelijk te krijgen, hebben we een studiedag georganiseerd.” “De dag heeft als belangrijke winstpunt dat er een aanzet is voor een projectplan,” vult Jamila Achahchah, collega van Saskia aan. “Het plan geeft handvatten om financiering te vinden voor de overkoepelende activiteiten, dus uitdrukkelijk niet over de individuele bedrijfjes. “We zijn zeer benieuwd of en hoe ze uitvoering geven aan dit plan. Het hoeft niet alleen om financiën te gaan. Je kan ook denken aan ondersteuning in de vorm van kennis inbrengen of het geven van een workshop.


Fatiha Kadou, vrijwilliger bij de Buurtfirma

Hatun Kucun, wil graag haar onderneming starten

Hoofddorp Buurtfirma 25 * * *


Wat is de buurtfirma? De buurtfirma in Hoofddorp is een ontmoetingsruimte en leerervaringsplek ineen. De ondernemingen van de vrouwen vormen de basis. De meerwaarde is dat kinderen kunnen worden opgevangen ĂŠn dat kosten worden gedeeld. Daarbij hebben zij een gezamenlijk gezicht in de vorm van een stichting of corporatie.

Buurtkracht Hoofddorp Samenbrengen van verschillende initiatieven van vrouwen om te komen tot een wijkfirma. Gebruikmaken van de kracht van de buurtvrouwen. Afstemming in gelijkwaardigheid met corporatie Ymere.

* * * 26 Hoofddorp Buurtfirma


Hoofddorp Buurtfirma 27 * * *


* * * 28


Someren Noord Soe Wijkkracht Someren Noord Wijkkracht Start gemaakt

Jel Engelen, J.Engelen@movisie.nl

29 * * *


Someren Noord Wijkkracht Het Buurtkrachtproject Someren Noord is een voorbeeld van hoe buurtbewoners, wijkorganisaties en overheid samenwerken voor een leefbaar Someren Noord, nu en in de toekomst. De Wijkraad Someren Noord en gemeente hebben de ambitie om een samenhangend Wijkplan te maken. Hoe leg je verbinding tussen wat loopt en hoe creëer je meer samenhang en betrokkenheid van bewoners?

Het opsporen van wijkkracht is begonnen op 16 april 2013 met een grote bijeenkomst in Wijkcentrum De Weijers waarbij gemeente, politie, wijkraad, woningcorporatie en andere instanties bijeen kwamen om onder leiding van MOVISIE een Buurtkracht Analyse te houden en een marsroute voor de toekomst. Na een korte wijkschets door wijkraad voorzitter Wim Verhees waarbij vooral de vergrijzing, opvalt, worden er 10 aandachtgebieden gepresenteerd (zie kader). 23,3 % is boven de 65 jaar tegen een gemiddelde van 16%. Aan de aanwezigen de vraag om hun ambities op gekleurde post-it plakkers te schrijven en die te plakken op de verschillende posters. Deze ‘brown paper’ sessie levert meteen levendige discussies op en een bonte verzameling aan ideeën. Jel Engelen, projectleider bij MOVISIE, bespreekt de bonte verzameling aan ideeën en suggesties plenair. Zwaartepunt van deze eerste bijeenkomst is de Netwerkanalyse. Doel is het opsporen van buurtkracht en aansluiten bij wat er al bekend is om vandaaruit verder versterken. Dit zijn de organisaties en mensen die nodig zijn voor de vervolgstappen. Bovendien kan gekeken worden of deze mensen en organisaties kunnen meedoen wanneer er uiteindelijk een kwestie is geselecteerd om aan te werken. Daarna is het belangrijk om af te stemmen tussen voorzieningen, burgers en de overheid.

* * * 30 Someren Noord Wijkkracht


Wethouder Theo Maas zegt daarover het volgende:

De zes actoren en factoren zijn ondernemers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, sleutelfiguren, burgerinitiatieven en voorzieningen.

Wijkkracht Someren-Noord De wijkraad en het gemeenschapshuis de Weijers van Someren-Noord willen drie doelen bereiken: 1. Nieuwe betrokkenheid van vrijwilligersorganisaties en actieve bewoners bij zaken in de wijk. 2. Bredere thematiek door meer bewoners. 3. Relatie met gemeente en welzijn opnieuw tegen het licht houden en beslissen wat de beste vorm is.

Someren Noord Wijkkracht 31 * * *


Start gemaakt De eerste bijeenkomst heeft een duidelijk beeld gecreÍerd wat er speelt en wat voor kracht er in de wijk zit. Ook heeft het laten zien hoe deelnemers denken over de aan te pakken onderwerpen. Belangrijke thema’s zijn Wonen, Veiligheid, Werk en het stimuleren van burgerinitiatieven. Op de tweede bijeenkomst wordt de buurt

Tien aandachtsgebieden: 1. Leefomgeving (bijv. uitstraling, imago) 2. Wonen 3. Veiligheid (breed) 4. Verkeer 5. Actieve bewoners 6. Zorg & welzijn 7. Economie 8. Kinderen/Jongeren 9. Ouderen 10. Voorzieningen

* * * 32 Someren Noord Wijkkracht

betrokken en gekeken wat er volgens hen speelt en welke buurtkracht zij bij elkaar krijgen. Vervolgens moeten beide partijen samen aan de slag met als uiteindelijk resultaat het opstellen van een samenhangend en uitvoerbaar wijkontwikkelingsplan, uitgaande van krachten van de wijk en voortkomend uit de bewoners.


Sfeerimpressie bijeenkomst 1, Someren Noord

Wijkraad voorzitter Wim Verhees

Someren Noord Wijkkracht 33 * * *


* * * 34


He

Heusden Dorpssteunpunt Wat is een dorpssteunpunt? Voor welke vragen kunnen bewoners zoal terecht? Buurtkracht!

Bora Avric, b.avric@movisie.nl

35 * * *


Heusden Dorpssteunpunt In het Noord Brabantse Heusden (gemeente Asten) wonen relatief steeds meer ouderen. Het Zorgsteunpunt, de KBO (Katholieke Ouderen Bond) en de gemeente Asten vinden het belangrijk dat ouderen prettig kunnen wonen en blijven wonen in Heusden. De 55+’ers in Heusden zijn tevreden, zo blijkt uit onderzoek in 2012. Ze wonen er prettig, maar extra zorgvoorzieningen zijn nodig om er te kunnen blijven wonen. Wanneer de 55+ers meer informatie nodig hebben of hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg willen ze graag dat het Zorgsteunpunt hierbij helpt. Ook voor andere vragen. Meer vragen. Het zorgsteunpunt is gegroeid naar een dorpssteunpunt.

Gelukkig zijn in Heusden

* * * 36 Heusden Dorpssteunpunt

Voorzitter van de Dorpsraad Herman Kuijpers licht toe: “Twee jaar geleden is het steunpunt opgericht om aan de stijgende hulpvraag van ouderen te voldoen. We hadden het motto ‘gelukkig oud worden in Heusden’, maar doordat we goed zichtbaar waren in het dorp kwamen er ook andere, bredere vragen. Niet alleen over zorg en wonen. We hebben daarom in goed overleg met de gemeente besloten uit te breiden en een professionaliseringsslag te maken. We hebben nu voor 5 uur in de week een betaalde dorpsondersteuner. Er is bijvoorbeeld nu ook eetpunt een ontmoetingsruimte, een klussen- en servicedienst, en nog veel meer. Ons aanbod is groter maar ons motto kleiner: ‘Gelukkig zijn in Heusden’. Zie website van de het steunpunt www.hartvanheuze.nl”


Wat is een Dorpssteunpunt? Een steunpunt in het dorp voor aanvraag van zorg, informatie en advies over wonen, welzijn en zorg, diensten en groepsactiviteiten. Doel is inwoners hulp bieden om zo lang mogelijk zelfstandig in Heusden te kunnen blijven wonen. Het steunpunt is bedoeld voor alle inwoners van iedere leeftijd. Lidmaatschap van een organisatie is niet nodig. De organisatie van het Dorpssteunpunt is in handen van vrijwilligers. Er is deskundige inzet van een dorpsondersteuner. Zij werken beiden op basis van vraag en behoefte van de inwoners van Heusden met inzet van professionele krachten en vrijwilligers. Het Dorpssteunpunt werkt samen met de gemeente en met instellingen voor wonen, welzijn en zorg en met vrijwilligersorganisaties.

Voor welke vragen kunnen bewoners zoal terecht?

Voorzitter van de Dorpsraad: Herman Kuijpers

Buurtkracht!

Het dorpssteunpunt in Heusden is een Aanvraag voor thuiszorg en andere zorg. mooi voorbeeld van Buurt- en dorpsEn alle vragen voor het Wmo-loket van kracht. Een netwerk van organisaties en de gemeente Asten, voor wonen, welzijn vrijwilligers die de handen ineen slaan en zorg, zoals onder meer vervoersvooromdat zij voorzien dat een doelgroep, zieningen voor mensen met beperkingen namelijk ouderen, het steeds moeilijker en andere voorzieningen. Maar ook voor krijgt met hun stijgende zorgvraag en servicediensten zoals een klussendienst en tegelijkertijd de tendens dat de overheid een vervoersdienst. Denk hierbij aan haar invloed verkleint in dit domein. Deze activiteiten of boodschappen binnen buurtkracht heeft geleid tot een grote Heusden en Asten met een vrijwilliger. bekendheid en een gebouw de Brede Indien nodig is bezoek aan een polikliniek Maatschappelijke Voorziening, “Hart mogelijk. Verder kunnen mensen terecht van Heuze midden in het dorp. Er heeft voor tuinonderhoud, verstelwerk, en een uitbreiding en professionalisering plaatswas- en strijkservice. Hulp en advies bij het gevonden. invullen van formulieren behoort ook tot aanbod. Heusden Dorpssteunpunt 37 * * *


Colofon

MOVISIE is hÊt landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

VSBfonds VSBfonds steunt het project buurt- en dorpskracht omdat het mensen wil faciliteren om zelf een bijdrage te leveren aan het verbeteren van hun wijk of do rp. VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

* * * 38


Projectleider MOVISIE Jel Engelen

Samenstelling Brand Me Up, Ivan Bartholomeus

Vormgeving Blinq communicatie, Jenny Poelen

14-06-2013 Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: Š MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

39 * * *

E book buurt dorpskracht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you