Page 39

an

s-

an s-

es

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 37

Augustinus College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Teammanager onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Leerlingen krijgen begeleiding en les in een of meer vakken van de mentor. De mentor houdt de resultaten bij, helpt de leerling waar nodig en onderhoudt contact met de ouders. Er is extra begeleiding van leerlingbegeleiders. Decanaat De decaan verzorgt loopbaanoriëntatie en begeleiding. Opvang bij lesuitval Docenten worden vervangen bij uitval. Roosterwijzigingen komen op internet. Extra begeleiding Bijles Er is begeleidingsles in kleine groepjes (Nederlands, rekenen, lezen), extra hulp bij andere vakken kan in studiebegelei-

dingsuren. Huiswerkbegeleiding Voor huiswerkbegeleiding zijn vaste tijden ingeroosterd. Begeleiding bij dyslexie Er is extra ondersteuning van een Remedial Teacher. Extra taalondersteuning In de onderbouw is extra aandacht voor begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Leerlingen met faalangst kunnen apart of in groepjes een training krijgen. Dat kan zowel tijdens als na schooltijd. Anders In het zorg-adviesteam zitten o.a. de leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, buurtregisseur en schoolarts.

Kosten 1e leerjaar € 115 : werkweek 1e jaar € 53 : overig € 24 : buitenschoolse activiteiten

Zittenblijven

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 4 vmbo-k-g met en zonder lwoo 1 vmbo-t met en zonder lwoo 1

Bijzonderheden Huisvesting Het Augustinus College heeft veel ruimte en rust in het gebouw, eigen gymzalen en het schoolgebouw wordt dit jaar verbouwd. Veiligheid We streven een veilige omgeving na door intensieve persoonlijke begeleiding en goede omgangsregels. Verder is er toezicht in de buurt en we hebben goede afspraken met de buurtregisseur. Computers Bij alle vakken werken de leerlingen met computers.

Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd is er o.a. dans, muziek, theater, fitness, internet en sport. Er zijn dertig verschillende clubs. Ook zijn er theatervoorstellingen of concerten waarvoor leerlingen de stad in gaan en zijn er regelmatig workshops met kunstenaars. Reizen Alle klassen maken excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad in oprichting. Verder Onze school is op weg naar een nieuw beroepscollege in Zuidoost. Leerlingen met een beroepsgerichte opleiding kunnen hier in een versneld traject een mbo-startkwalificatie halen.

Schoolprofiel

aantal leerlingen 16 18 18

aantal brugjaren 2 2 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l zaterdag

vaak voor. Als het nodig is kan een leerling in dezelfde (of een volgende) klas geplaatst worden en op eigen niveau verder werken. Deze leerling hoeft dan niet alles over te doen.

Zittenblijven komt bij ons niet

Soorten onderwijs Brugklassen

Dubbelink 1 1102 AL Amsterdam Zuidoost Zuidoost 020 699 0221 augustinus@augustinus-college.nl www.augustinus-college.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. E. Dasburg interconfessioneel 386 bus 41, 60, 61, 177, metro 53 (Venserpolder) of 50, 54 (Strandvliet)

15 januari 2011 van 12.00 tot 17.00 uur

37

Het Augustinus College is een overzichtelijke, gestructureerde en veilige vmbo-school met een prettig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. Voor elke leerling is er een goede afwisseling van leer- en doevakken. Onze school heeft oog voor talent. Op het gebied van sport hebben we een speciale sportklas in de onderbouw. Leerlingen komen in het tweede leerjaar al in aanraking met verschillende beroepen. Maar ook leerlingen die na het behalen van het vmbo-diploma door willen leren op een havo of mbo school krijgen de juiste aandacht. Leerlingen waarvan de ouders of de school vinden dat extra begeleiding goed voor ze is krijgen dat ook. Ons onderwijs wordt geleid door de principes leren leren, leren lezen en leren kiezen. Het lukt onze leerlingen bijna allemaal (95,9% in 2009) om een diploma te behalen. De lessen zijn meestal om 15.30 uur afgelopen. Daarna kunnen leerlingen meedoen aan buitenschoolse activiteiten zoals sport, dans, muziek en show.

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen