Page 101

ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 99

Alexander Graham Bellschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Er is een aparte sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die dit nodig hebben.

tijd , activiteiten in samenwerking met andere scholen en sportdagen.

Ambulante begeleiding

Reizen Indien nodig kan speciaal vervoer (taxi) geregeld worden. De gemeente van herkomst vergoedt over het algemeen de kosten voor openbaar vervoer.

Bij ziekte van een docent vangt een andere docent de leerlingen op.

De A.G. Bell biedt ambulante begeleiding voor leerlingen met problematiek op het gebied van gehoor en taal, met een communicatieve of auditieve hulpvraag, die op reguliere scholen hun lessen volgen. Hiervoor is ook een beschikking nodig.

Extra begeleiding

Bijzonderheden

Er is een huiswerkklas en een bibliotheek. Bijna alle leerlingen krijgen logopedie. Het zorgteam bestaat uit een afdelings coĂśrdinator, psycholoog, maatschappelijk werker en een interne begeleider. Ook kan een schoolarts worden ingeschakeld. Bij de begeleiding van de leerlingen zijn verder de mentor, logopediste, akoepediste, psycholinguĂŻste en fysiotherapeute betrokken.

Huisvesting Een groot aantal lokalen is voorzien van speciaal voor slechthorenden aangebrachte apparatuur (solo apparatuur, vocalight).

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor.

Opvang bij lesuitval

Burgemeester Eliasstraat 76 1063 EX Amsterdam Nieuw-West 020 - 611 1213 info@agbell.nl www.agbell.nl Stichting Orion openbaar

Ouderbetrokkenheid Via ouderraad en medezeggenschapsraad.

Computers In elk lokaal is minstens een computer aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Excursies, cursussen na school-

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 2 Aanvullende informatie Voortgezet onderwijs aan leerlingen met hoor-, taal- en/of spraakproblemen. Leerlingen met een auditieve en communicatieve hulpvraag.

Kennismaken

Schoolprofiel De missie van de A.G. Bell Scholengemeenschap: De opgroeiende dove of slechthorende leerling en de leerling met ernstige spraak/taalmoeilijkheden in zijn/haar groei naar volwassenheid die vorm van aangepast onderwijs te bieden waarop zij volgens aanleg en wens recht hebben, zodat zij zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden.

Schoolprofiel

De visie van de A.G. Bell Scholengemeenschap: Leerlingen die tot de doelgroep van de school behoren, hebben recht op een opleiding die optimaal bij hun cognitieve niveau past, met andere woorden de handicap op zich mag geen belemmering vormen voor de gewenste leerroute. Lessen worden, waar nodig, gegeven in het Nederlands ondersteund door gebaren.

Kennismaking en informatie verloopt via de interne begeleider.

99

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen