Page 1

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN, HELHEDSPLAN FOR UDEAREALER

Projektet er udarbejdet af: Arkitekt maa Helene Plet Nygårdsvej 75 6700 Esbjerg 75 12 17 36

SEPTEMBER 2005


Indledning Blåbjergparken ligger i udkanten af Esbjerg. Området er generelt grønt og meget velholdt, men udearealerne mangler aktiviteter, så som opholdspladser, gode fællesarealer og aktiviteter til alle aldre, så der skabes gode rammer til sociale relationer. Derudover er der elementer i bebyggelsen, der skaber stor utryghed. Eksisterende forhold • Ankomst. Blåbjergparken ligger gemt bag et levende hegn (kommunalt) ud til en ringvej. Det første øjet fanger, når man ankommer, er en lang grå betonmur.

Vision

Det er visionen af skabe et boligområde, der tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og med arkitektoniske tilføjelser tilfører området trygge og smukke rammer samt et indhold, der styrker det sociale liv i området.

Fordelingsvejen. Fordelingsvejen er en bred asfaltvej, uden trafikchikaner og træbeplantning.

Gårdrummene. Gårdrummene er grønne rum med plæner og fritstående træer og med forskellige buske der danner hække mod boligerne. I 2 gårdrum er der legearealer til mindre børn med bl.a. gynger, vippedyr og mindre klatrestativer.

Hovedstien. Hovedstien er en 5 m bred SF stensbelagt sti med lamper i midten. Stien har et lige forløb.

Torvet. Torvet er et SF stensbelagt areal v. fælleshus/festsal og vaskeri. Der er enkelte trækummer med bevoksning på torvet. Derudover er der et springvand, der er ude af drift.

Grønt fællesareal. Arealet ligger som et græsbelagt areal med en høj og tæt beplantning i dele af yderarealet. Der er ingen aktiviteter på området.

Generelt om belægninger. Belægningerne er generelt SF og de ligger med fin jævn overflade.

Generelt om belysning. Standerplaceringen er fin og belysningen svag.

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

1


Motorisk Naturleg ved højen

Teltplads Samlingsplads Boldspil

Multibane Petanqué

OVERSIGTSPLAN

Gårdrum

Hovedstien

Gårdrum

Gårdrum Gårdrum Festsal / fælleshus Parkering

Vaskeri

Nyt torv

Cykler / knallerter

Beplantning fjernes Beplantning udtyndes

Gårdrum

Hække

Cykler / knallerter

Privat ophold til festsal Træer

Parkering Gårdrum Parkering

Fordelingsvej Gårdrum Parkering

Hovedsti af SF sten med beton bælte

Boldspil på græs

Oplevelsespunkt Grønt fællesareal

Fordelingsvej

Hæk

Spor i eksisterende belægning

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN Ankomst

2


1 Rutschebane 2 Rutschebane

3+ 3+

B: 50 cm B: 50 cm

H: 120 cm H: 210 cm

828002 828011

Kr. 13.576 Kr. 20.109

Vores rutschebaner fremstilles i 2 mm rustfri stål (A2). Rutschebanerne leveres som standard i 50 og 100 cm bredde, i højder fra 120-300 cm og som både terrænrutschebaner og tilslutningsbaner. 1

2

3

2

Ruchebane

Multibane

4 3

”Når vi leger ude – kan jeg holde Mathias i hånden ovre i hulen”

3+

m

4+

m

3+

m

3+

4,5 x 5,8 m 4,9 x 6,8 m 4,2 x 6,7 m Pris pr. par Bjælkebro

820145 820148 820147 820149

6

5

3 Gynge m. 2 dækgynger 3 Gyngedæk m. kæde 3 Rullebeslag til gyngedæk, stk

3+

m

4,6 x 8,0 m

3+

820130 822000 822040

Kr. 10.975 Kr. 9.575 Kr. 13.995 Kr. 1.350 Betonmur

Inspiration

Kr. 12.995 Kr. 1.249 Kr. 355

NATU RLEG

Rambuk Armgang Galge m. klatrenet Stylter Kostet beton

Fordelingsvejen. Problemet med fordelingsvejen er, at den er lang, bred og lige, hvilket opfordrer til hurtig kørsel. Derudover virker vejen gold i sit udtryk, hvilket ikke er det rette indtryk at give, da området ellers fremstår meget grønt og velholdt.

Gårdrummene. Enkelte træer er ved at gå ud og der mangler farver i det tidlige forår

Hovedstien. Problemet er at hovedstien er lang og lige – den virker som en markant deling af området, hvor knallerter kører vildt, hvilket bliver forværret af, at der ikke er en deling af arealet mellem gående og knallerter/cyklister. Hovedstien er et utrygt sted at færdes på grund af disse omstændigheder. Det eneste der markerer delingen er placeringen af lamper og en meget svag farveskift i belægningen.

Torvet. Problemet med Torvet er, at det virker goldt og uinspirerende og det fungerer hverken som samlingssted eller til ophold. Fra Torvet er der ingen visuel kontakt til det grønne fællesareal eller noget der leder hen til arealet.

Grønt fælles areal. Problemet med det grønne fællesareal er, at det ikke har nogen egentlig funktion i dag. Der er kun rester af et gammelt kuperet cykelanlæg og en svævebane tilbage. Derudover lukker den tætte beplantning af for indkig fra vigtige steder i bebyggelsen, så sammenhængen ikke fornemmes.

Belysning. Problemet med belysningen er, at det lyser for svagt og har den uhyggelige gule farve – det virker meget utrygt og ikke kriminalpræventivt.

Asfaltbuler

11

1 Klatresystem 6

Blomsterløg

4+

m

8,0 x 9,5 m

820120

Kr. 37.995

Alle vores naturlegepladser er fremstillet i træsorten Robinia Pseudoacacia, som p.g.a. sin selvimprægneringsevne giver en ekstrem lang holdbarhed, også i jordkontakt. For at få den varme glød behandles træet med linolie.

8

Armgang

på ww

w.

ma

x-ho

Klatresystem

m

ere

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

e

7

r s e ns . dk

1

S

5 6 7 8

Problem • Ankomst. Problemet er, at man ikke fornemmer, at der er boliger bag det tætte hegn og at man ikke kan se indkørslen fra vejen. Derudover virker det meget trist med den lange betonmur, som det første element øjet møder, når man drejer ind i Blåbjergparken.

3


ANKOMST 1:200

Løsning • Ankomst. Der tyndes ud i partier af hegnet, så der står træer på langt græs, som man kan kigge ind under og fornemme boligerne. Ved indkørslen tyndes ligeledes ud, så der står træer på klippet græs. Herved åbnes der op ind til bebyggelsen. Langs betonmuren brydes asfalten op og der plantes en bøgehæk. Under de store træer i græsset og i kanten af bøgehækken sættes der blomsterløg, så der er lyspunkter i foråret.

Forskønnelse / trafikchikane Fordelingsvej

Fordelingsvejen. Der etableres træbeplantning med underplantning af bøg langs med vejen, hvilket binder vejen sammen med bebyggelsen og understreger bebyggelsen som et grønt område. Ud over at forskønne virker beplantningen som fartnedsættende.

Gårdrummene. Der fældes enkelte træer og suppleres med nye. Derudover sættes der blomsterløg i plænerne. Hvert rum får sin forårsidentitet gennem de løg, der vælges til det enkelte rum.

Ankomst

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

4


TORVET OG HOVEDSTIEN 1:400

Eks. bøg

Løsning • Hovedstien. Hovedstien deles op, så den giver et klart signal om, hvor hvem må færdes. Delingen udføres ved, at der fjernes SF sten i et ”bælte” og i denne hældes beton, der kostes og der sættes store og mindre sten samt betonplinte der også virker som bænke. Derudover indarbejdes sving, så farten nedsættes samtidig med, at det har en forskønnende effekt. Hvor der er sving placeres kummer af cortenstål beplantet med træer. Som supplement til det rent praktiske tilføres der oplevelsespunkter /identitetspunkter der ligger fordelt langs hele stien – disse vil variere gennem forløbet og give identitet til de forskellige boliger i området (”jeg bor ved asfaltbølgerne”). Med disse tiltag tages der udgangspunkt i den eksisterende belægning, men hovedstien ændrer fuldstændig karakter fra at være den golde og utrygge sti der delte bebyggelsen til at være den ”røde tråd” gennem bebyggelsen der skaber trygge forhold at færdes i, steder at mødes og steder til leg v. stien. Kort sagt bliver stien et socialt og aktivt omdrejningspunkt med æstetiske oplevelser! •

Torvet. Torvet bliver et æstetisk rum til ophold og nydelse – et visuelt punkt, der er omdrejningspunktet for hovedstien og det fælles grønne anlæg. Der tages udgangspunkt i den eks. belægning, hvor en stor part fjernes og i stedet etableres bede (f.eks m. klippet taks, lavendel og bunddækkeroser). Hovedstien slår et slag ind i Torverummet og til adskillelse sættes markante betonsøjler, med klatreplanter – denne løsning sikrer visuel og fysisk kontakt med hovedstien samtidig med, at det virker som adskillelse. Beplantningen i rummet sikrer, at der er oplevelser for sanserne året igennem. Fra Torvet ligger der ledespor frem til det grønne fællesareal.

Belysning. Belysningen renoveres med nye lampehoveder og bedre belysningskilde, så lysintensiteten forbedres og lysfarven ændres, så området på ny bliver tryg at færdes i.

Asfaltbølger med skibe af stammer

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

5


PERSPEKTIV FRA HOVEDSTI MOD ASFALTBØLGER

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

6


GRØNT FÆLLESAREAL 1:500 Naturleg ved høj

Offentlig sti

Telemast

Petanque

Løsning • Grønt fællesareal. Det grønne fællesareal bliver det nye samlingspunkt med mulighed for fysisk aktivitet for alle aldre gennem multibane, en petanquebane og en motorisk naturlegeplads med en rutchebane ned ad højen, sten, stubbe, stammer, større klatrestativ, rambuk, armgang, bjælkebro m.m. Naturlegepladsen skal være sjov og udfordrende for både små og større børn. Samtidig er der mulighed for at sætte et stort telt op til fællesarrangementer i bebyggelsen. Der udtyndes i beplantning i yderzonen, så man kan kigge ind under trækronerne. Derudover fjernes der beplantning i et areal, så der sikres visuel og fysisk kontakt i direkte linje fra Torvet og frem til det fælles grønne areal. Der suppleres med træer og blomsterløg.

Multibane

Sti mod torvet

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

7


PERSPEKTIV SET FRA PETANQUÉ MOD NATURLEG

BOLIGFORENINGEN 32, AFD. 12 - BLÅBJERGPARKEN

8

Blåbjergparken  

Landskabsplan for alement boligområde, fokus på beboernes ønsker og stedets muligheder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you