Page 1

Rådgivere

v/ arkitekt m.a.a. Inger Callisen

Projektet er udarbejdet 2002 for

v/ arkitekt m.a.a. Helene Plet

Underrådgivere

Esbjerg Kommune

S&I arkitekter K/S

v/ arkitekter m.a.a. Hans Toksvig Larsen og Lotte Haag jensen

Kontakt og bevægelse mellem havn og by Publikation

Bymidteprojekt ESBJERG


By

Indhold “Der skal være noget på pladsen - gerne i niveauer, som har en aktiv funktion, så der bliver flere attraktive funktioner ud over den egentlige plads og udsigtsplatform.” “Oplevelser skal være nøgleordet for projektet - pladsen skal ikke blot være en udkikspost.”

Havn

Esbjerg

Side 2

»Kontakt og bevægelse mellem havn og by« Problemdefinition Projektidé Mulige afledte projekter Forventninger til havnens og byens sociale liv Oversigt over projektområde Parterreetage 1:500 Parkeringsetage 1:500

Side 3

Byrummet 1:500 Facade mod Toldbodvej 1:500 Snit AA og snit BB 1:500

Side 11 Side 12 Side 13

Perspektiv »filmfremvisning om aftenen« Nedkopieret planche

Side 14 Side 15

Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10

1


“Grøn kile”

“Mennesker ved havet”

Park

Højgadepark

Trianglen

Rådhus Park Torvet

N

Byrumsprojekt Dokhavn

Banegård

“Tobakken” Musikhus i bypark

Esbjerg

Efter tabet af Sydslesvig blev Esbjerg i 1868 udpeget til at blive vestkystens udskibningshavn for den danske eksport af landbrugsprodukter.

Offentlige rum i Esbjerg 1:20 000

Dokhavnen, ”byens vugge” blev Esbjergs første havnebassin og herfra udvikledes byen, som i dag er en international by og vestkystens regionscenter med en aktiv erhvervshavn og et indbyggertal på 80.000 indbyggere. Esbjerg en by med mange facetter. En betydelig industri- og erhvervshavn, universiteter, forskning og mange uddannelsesinstitutioner kombineret med et rigt musik- og kulturliv samt turister fra landets bedste badestrande og noget af Danmarks mest unikke natur, Vadehavet, lige uden for døren. Der har gennem en årrække været arbejdet på at give bymiljøet og kultur- idrætslivet et kvalitetsløft. Esbjerg er godt på vej til at få skabt sammenhæng i byen gennem bevidst materialevalg og en målrettet belysningspolitik. Esbjerg har alle forudsætninger for at kunne rumme og have publikum til at bruge et stort byrum der markerer sammenhængen mellem havnen og byen – skabe: ”Kontakt og bevægelse mellem havn og by”.

2


”Kontakt og bevægelse mellem havn og by”

Som Svend Wiig Hansens 9 m høje skulptur ”Mennesker ved Havet” ligger Esbjerg indre by placeret på kleven – hævet 9m over havnen. Kleven er det gennemgående landskabelige element – der skiller byen fra havnen. På den bymæssige strækning er den karakteriseret ved sin byparkkarakter med bygninger placeret på plateauer. Kleven strækker sig langs kysten fra Hjerting i nord og fortsætter gennem byen – på denne strækning møder man som perler på en snor oplevelser som ”Mennesker ved Havet”, parken på Højgadegrunden, Musikhuset, Havneadministrationsbygningen m.m. Det sted på kleven, hvor havnen og byen har mulighed for at mødes, skabes endnu en perle på snoren: et nyt byrum - ”kontakt og bevægelse mellem havn og by”. Her fremstår kleven som en stejl mur og for foden ligger et stort tomt område – et ”hul”, en vej og derefter Dokhavnen. Fra byniveau på 1. sal har man udsigten over havnen og havet med Fanø i baggrunden.

Klatrekube

“Klatrefunktion kunne være en fin funktion på pladsen.”

3


Problemdenition

Det, at Esbjerg by ligger hævet over havnen på en kleve og havnen breder sig for foden, indebærer at byen og havnen er stærkt adskilt. – I byen har man ingen fornemmelse af, at man bender sig ved havet. Esbjerg Havn er en af de få havne i Danmark, der er i rivende udvikling Med baggrund i dette har det, p.g.a. de sikkerhedsmæssige aspekter ved lastning og losning af skibe, ikke været havnens ønske at opfordre byens borgere og turister til færdsel på området. Det er således en udfordrende opgave at få skabt: ”kontakt og bevægelse mellem havn og by”, der tilgodeser alle og ikke mindst respekterer havnen som en aktiv og dynamisk erhvervshavn. Demokratisk bæredygtighed Udviklingsprojektet ”kontakt og bevægelse mellem havn og by” er udarbejdet i tæt samarbejde mellem borgere, Esbjerg havn og Esbjerg Kommune. Projektet indgår i Bymidteprojekt Esbjerg. Der er nedsat en styregruppe bestående af havnedirektør, planlægningschef og som formand er udpeget en repræsentant fra Bymidteprojekt Esbjerg. Under Styregruppen er der etableret en Projektgruppe bestående af interessenter fra havn og by. Ud over ovennævnte formelle struktur, hvor der er sikret demokratiproces gennem høring og koordinering med de øvrige projekter i byen, er der gennemført interviewsrunde med 30 borgere, erhvervsledere, interessenter og politikere. Gennem interviewsrunden er ideer omkring en pladsdannelse og p-hus drøftet konstruktivt og inspirerende – uden denne proces var projektet ikke nået så langt med hensyn til form og indhold. Med baggrund i dette er Havn, By og borgere klar til en realisering af projektet. Organisering Når projektet forhåbentligt bliver valgt som et af de projekter der støttes vil processen omkring demokratisk bæredygtighed blive videreført – således naboer, brugere og interessenter omkring pladsdannelsen involveres i projektet, ligesom projektgruppen vil blive indkaldt til møde.

Niveau 2 - basket i lysflimmer

“Det vil være rigtig dejligt med vand på pladsen.”

Drift Projektet - anlægges og drives af Esbjerg Kommune i samarbejde med Esbjerg Havn. Der vil blive nedsat brugergrupper repræsenterende de forskellige aktiviteter – Musikhus, Tobakken, Museer, foreninger og andre der måtte have interesse i pladsens muligheder m.h.t. aktivitet. Tidsplan Realiseringsfasen er marts 2003 til ca. 2005.

4


Vinter Projekt-ide

Byrummet tænkes skulpturel og erfunktionel, i ere planer - et aktiv og dynamisk byrum, der hviler i sig selv i form at sin skulpturelle nøgne enkelthed eller som base for dynamiske aktiviteter, der ikke er dikteret i pladsens udformning men udfordrer til brugerens fantasi… ..en plads i forandring, hvor ingen dag er ens – altid i forandring …på den store ”scene”, hvor naturen danner kulissen, og hvor havnens elementer er aktørerne og mennesker passive tilskuere og på den lille ”scene” med havnen som kulisse og mennesker i bevægelse på pladsen som aktører/tilskuere. En skulptur hvor arkitektur, kunst, belysning og funktioner er uadskillelige og danner elementet – byens nye rum. Et byrum hvor materialernes struktur afspejler vejret – solen der reekteres i vandet, skyformationer der ændrer kubernes facader, byens lys og døgnrytmen, træet der ændrer farve efter sol/regn og årene der går, metallet der funkler i solen og dæmpes i gråvejr……kort sagt foranderlighed ….som del af hverdagen ! Projektideen er derfor udarbejdet som en proces, med ere faglige input samt med skyldig hensyntagen til den ”demokratiske” følgeproces, som overordnet har givet idegrundlaget dets bæredygtighed i Esbjerg.

Niveau 1 - Skøjtegalla

Som bidragsyder i processen er der rent fagligt hentet bistand hos kunstner Anita Jørgensen samt belysningskonsulent, arkitekt Gunvor Hansen.

5


Mulige aedte projekter

Projektet er med sin placering i bykontexten tænkt som den 1.etape der i en større planlægning sigter på en bedre sammenhæng og udvikling af overgangszonen mellem by og havn.

Sommer

Et Bedre Byrums projekt vil derfor være den katalysator, der vil skubbe en række projekter i gang og medvirke til en sammenhæng i planniveauet. Af disse tiltag kan følgende som enkelte etaper indgå en udvikling over tid, der samlet vil forbedre de overordnede sammenhænge i området. Her kan nævnes – • • • • •

Omlægning af Nordre Dokkaj Omlægning/forskønnelse af Havnegade Omlægning af stiforbindelsen fra Havnegade/Smedegade ned til Dokkajen Omlægning/forskønnelse af Smedegade En samlet grøn bearbejdning af Esbjerg Kleve

Samtidig er det oplagt at en udvikling på dette sted i Esbjerg vil rette en øget fokus på den nuværende Føtex ´s placering og udformning langs Havnegade/Smedegade. Både i forhold til Føtex´s arkitektoniske udformning, men også på baggrund af de byggetekniske og vedligeholdelsesmæssige problemstillinger, som butikken med tilhørende tagparkering – og dermed ”facadeløse” bygning mod Havnegade giver ejendommens ejere. Et forhold som optager mange esbjergensere med interesse for byens fysiske miljø og kvalitative udvikling af byen.

Niveau 1 - Beachvolley

Udvikling af projekt ’Bedre Byrum’ er udarbejdet af IC Byfornyelse v/ arkitekt m.a.a. Inger Callisen og arkitekt m.a.a. Helene Plet i samarbejde med Bymidteprojekt Esbjerg, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn. Underrådgivere er arkitekt m.a.a. Hans Toksvig Larsen, S&I arkitekter – medarbejder: arkitekt m.a.a. Lotte Haag Jensen

6


Forventninger til pladsens bidrag til havnen og byens sociale liv

Følgende er citater plukket fra arbejdsprocessens interviewrunde og afspejler grundlaget for hovedideen Om stedets betydning • Pladsen skal have et navn der printer sig fast – man skal udskrive en konkurrence om navnet • Oplevelser skal være nøgleordet for projektet - pladsen skal ikke blot være en udkikspost • Pladsen skal bestemt ikke signalere tivoli – det skal være en æstetisk plads …. når man kommer dertil, er der ro • Stedet skal være unik, andre byer skal ikke efterlignes. Vi skal være nytænkende, mere kunstneriske, mere original • Esbjerg er ikke en by til bindingsværk – det er en by med puls, den er hurtig og moderne og det skal understreges • Pladsen må godt være udtryk for den sjæl som byen er bygget på. Gamle mennesker bliver også smukke med alderen – det er sjælen der får ting til at stråle Om Esbjerg by – og Havn • Pladsen er et rigtig godt bindeled mellem by og havn og det er dejligt at se et projekt der respekterer at havnen er en aktiv erhvervshavn • Det skal være en skulpturplads – eller et multirum – det er ikke afgørende. Det vigtigste er mødet mellem byen og havnen • Den største attraktion for borgerne og turister er havn, skibe, kraner og daglig aktivitet • Pladsdannelsen er helt ideelt som overgang mellem havn og by. Der er ikke noget der forhindrer havnen i at fungere. Logistikken er optimal m.h.t. placering. Der er direkte adgang fra byens indfaldsveje. Fra søsiden kan man lægge til ved honnørkajen • Det at Esbjerg Havn er en arbejdende havn – er jo netop kvaliteten, der er Esbjergs varemærke … det må man ikke ødelægge, men tværtimod fremhæve og værne om !!! Om byrummets karakter • Byen er død om aftenen – pladsen og området bør kunne byde på liv • Esbjerg mangler et sted, hvor der sker noget om søndagen • Ideen med at lade pladsen fremstå skulpturelt er god • Der skal være noget på pladsen – gerne i 2 niveauer, som har en aktiv funktion så der bliver ere attraktive funktioner ud over den egentlige plads og udsigtsplatform

Niveau 1 - Skatere og mooncars på amfirampe

“Rulleskøjter og skatere bør uden tvivl have rum på pladsen - det er der gang i!”

Om byrummets funktioner • Vand, kunst, belysning og lys i forbindelse med en bevægelig skulpturel plads og p-dæk er spændende • Det er en god ide at anvende siloen til lys og storskærm • Fin ide med en skøjtebane • Det vil være rigtigt dejligt med vand på pladsen • Gerne en scene med mulighed for at holde koncerter • Rulleskøjtere og skater bør uden tvivl have rum på pladsen – det er der gang i !! • Klatrefunktion kunne være en n funktion på pladsen • Der skal være toiletfunktion på pladsen • Belysning er en vigtig del af pladsen • Der skal ikke være træer på pladsen • Stien bag IAT er meget anonym, så den bør renoveres i forbindelse med pladsprojektet • City-parkering for udefra kommende • Kan vi ikke lave aktiviteter på det øverste P-dæk, når det ikke anvendes ?

7


Centrum

Musikhus Bypark

Ny forbindelse Havneadministration Føtex (Evt. fremtidige boliger)

Kleven Havnegade Klevestien

Sti Metal, brosten og asfalt

IAT

Storskærm Bassin Valsemøllen

Silo Havnerundfartsstop

Oplevelsessti

EOB

Brostenbelægning

Asfalt

Toldbodvej Honnørkaj Dokhavn

Oversigtstegning af projektområde

Oversigt over projektområde

8


EOB Valsemøllen Toldbodvej Nordre Dokkaj Dokhavn

Honnørkaj

Lager

Støttemur Ud 20 p-pladser

+ 4,4

Rampe til niveau 2

20 p-pladser

+ 6,3 Transformer 13 p-pladser

Neonrør i loft (viser bassinets placering)

Elevator Trappe

Føtex

+ 4,4 Depot

8 p-pladser

Ind

Silo

Parkering Akse, hvorfra man ser det blå område 6 p-pladser

6 p-pladser

6 p-pladser

Lysspalte 3 p-pladser

Klatrekube

Havnegade

IAT

Støttemur

Parterreetage - niveau 1 1:500

9


EOB Valsemøllen Nordre Dokkaj Dokhavn

Toldbodvej

Honnørkaj

Basket

Basket

Porte kan skydes for Plinte og pullerter blokerer og tillader passage 20 p-pladser

20 p-pladser

13 p-pladser

Lys og imrehuller

Rampe til niveau 3

Elevator Trappe + 7,6

“Dreamteambasket i lysimmer”

Toilet

Føtex

Parkering / sportsrum

Hockey

Akse, hvorfra man ser det blå område

Silo

3 p-pladser

6 p-pladser

3 p-pladser

6 p-pladser

Lysspalte Klatrekube

Basket

Basket

Havnegade

IAT

IAT

Parkeringsetagen - niveau 2 1:500

10


EOB

Valsemøllen Parkering

Nordre Dokkaj Dokhavn

Toldbodvej

Honnørkaj

Dokhavn Oplevelsespromenade

A

Cafésiddepladser

Café / bod

Cykelparkering

Sladrehjørne

Stormodssted

A

+ 12

Lyshuller

Bassin / skøjtebane / beachvolley

Elevator Trappe

Føtex

Trampe Trampe

Toilet

Toilet

B

Siddeplinte

Silo

Storskærm

Amrampe

+ 12

+ 14 Klatrekube

Havnegade

B

IAT

Byrummet - niveau 3 1:500

11


Valsemøllen

IAT

Facade mod Toldbodvej 1:500

12


Føtex Stormodssted

Lys og imrehuller Havnegade

Honnørkaj Toldbodvej

Dokhavn

Storskærm

Snit AA 1:500

Lysindtag Føtex

Stormodssted Havnegade

Dokhavn

Honnørkaj

Toldbodvej

Snit BB 1:500

13


14

Havn og By  

En plads der binder by og havn sammen gennem året

Havn og By  

En plads der binder by og havn sammen gennem året

Advertisement