Page 1

M OUD S t ř í pk y mi nul os t i Dej av u, Mi nul éž i v ot y , Čas , Cok dy by


Mi l í čt enář i

z

asponěj akédoběs et uhl ás í m sdal š í m Moudem.T i ,kt eř í čet l i mi nul éčí s l o,s i as i vš i ml i ,ž ej s em t r ochuz měni l ades i gn. J et opr ot o,abychměl agr af i ku“podl enor em” .V budoucnubys emi Moudmohl hodněhodi t . Cos et ýkát ohot očí s l a,t akveS t ř í pkáchmi nul os t i j deopr avdu hodněomi nul os t ,al enaj det et ui mnohočl ánků kmi nul os t i , př í t omnos t i abudoucnos t i ves r ovnání .T éma j s em z vol i l a př edevš í m kvůl i S chl os s f es t u,nakt er ém j s em byl aados ts emi t am l í bi l o,t akž ej s em neodol al auděl atr ecenz i . Nat émat udal š í hočí s l aj s mes eužs hodl yai r oz ebr al ypoddt émat aamát es eopr avdunacot ěš í t .Pr oz r adí mj akovž dyj ennáz eva t enj eDot eks mr t i .Vyj deněkdykol em Hal l oweenu.

R

A ngel i que

kor ekt ur a:Gi Gi ,l i ber ament e. bl og. cz Cher i eS pr i ng,mer i cher i es pr i ng. bl ogs pot . s k čl ánky:Angel i que,gr aphi cs hut . bl og. cz El i z abet h,i nmybl ack. dr eams . bl og. cz Bl oger kaKl ár ka,f i t nes s az dr avi . bl ogs pot . cz Pet unyDi e,pet unydi e. bl ogs pot . s k Baauuu,baauuu. webnode. cz Phai dr a,l evandul ovakomnat a. bl ogs pot . cz ; Kat eř i naPos pí š i l ová|Daki s 13

2


IVIVIVIVV IIIIV

Obs ah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ces t az avys něnoupos t avouaneb z ačát eknovéhož i vot a Mi nul os ťužnez mení meal e pr í t omnos ťt vor í budúcnos ť Oči maf ot ogr af a Suči t el em z vaným ž i vot Pr i ncez novs kés nění ? S chl os s f es t-s t ř edověkýf es t i val Déj àvu–mi nul os tnebopř í t omnos t ? Kebybol okeby Čas Cos es t ř í pkymi nul os t i -mi nul os t í ?

Nez as t avi t el nývl ak Děkuj i vš em,kt eř í . . . Mi nul éž i vot yovpl yvňuj únáš s účas nýž i vot Moudnaf acebooku( . . . / moudcz s k)

3


Ces t az avys něno up oes t avou anebz ačát knovéhož i vot a

A

hoj .Moj ej ménoj eVer oni kaaj emi 19l et .Měř í m 175cm aváž í m 73kg.Pr očvám ř í kám i výš kuaváhuhnedt akhl enaz ačát ku? Cht ěl abychvám povypr ávětpř í běhot om,j aks edos l ova zoš kl i véhokáčát kas t al al abuť .Mož nát ot eďz ní namyš l eně,al e z achví l i pohopí t e.

Kdyžmi byl o16l et ,př es t oupi l aj s em nagymnáz i um.Nebyl aj s em ni j akhez ká,al e nepř i š l aj s em s ianioš kl i vá.Moj epos t avaodpoví dal anor mál u.Př edodchodem způvodní š kol yj s em měř i l aas i 163cm amoj eváhas epohyboval akol em 5860 kg. Nebyl aj s em vychr t l á, al eani ni j akt l us t á. Kdyžj s em nas t oupi l anagymnáz i um, naj ednou j s em s e oci t l a mez idl ouhonohýmia kr ás nýmihol kami ,kt er é měl y obl i čejipos t avuj akozmódní hočas opi s u.S naž i l aj s em s enaj í ts imez ini mikamar ádky, al ebohuž el s emi t onedař i l o. Kaž dáměodbyl at í m, ž es esněkým, j ako j s em j á,nebudoubavi t .Př i š l aj s em s i hr oz něos aměl á.Nevěděl aj s em,pr očs eke mnět akchovaj í .Kl ucis emnouneml uvi l iahol kyměz amýmiz ádypoml ouval y. Mys l el aj s em,ž eužt onemůž ebýthor š í .S pl et l aj s em s e. As ipo 2měs í cí ch s t udi as e miz ačal ivys mí vat .Z a kaž dou hl oupos t ,z a kaž dé s l ovo.Poz děj i užt oměl oi náz nakyš i kany.Čmár al i mi poobl ečení ,s t ř í hal i vl as ya ni či l iučebni ceis eš i t y.Do š kol yj s em chodi l a hr oz něner ada.Nemohl aj s em s e s ous t ř edi tnaučení abyl ot ovi děti namém pr os pěchu. At adyt oz ačí ná.S t r esj s em z ačal ař eš i tj í dl em.Z ačí nal aj s em nabonbonecha př eš l apř esčokol ádovét yči nkykcel ým t abul kám čokol ády.Pakužj s em nej edl a ni cj i néhonežs l adkémouční ky,s l adképeči voar ůz néml s ání .Namépos t avěs e t os amoz ř ej mě pr oj evi l oa t o mým s pol už ákům dával oj endal š ípodnětkpos měchům.Nakonci r okuj s em př i mévýš ce168cm váž i l as kor o100kg!Byl aj s em neš ť as t ná,nevěděl a,coděl at .T ehdys edot ohovl ož i l amoj emamka. Z ačal aj s em navš t ěvovatodbor ni cis ez aměř ení m na dět s kou obez i t u.Př eš l a j s em na j i nouš kol ua ipř esmouváhus inaš l a kamar ádku.Byl aš t í hl á a hr oz ně pěkná.Měl ahodnéhopř í t el e,kt er éhomipř eds t avi l a.Bylmi l ý,nevys mí vals emi j ako dř í ve os t at ní .Naj ednouj s em z as e měl a chuťdo ž i vot a.Odbor ni ce mis es t avi l aj í del ní čeka cvi čebnípl án.Než ebychs est akovouváhoumohl a něj ak moc hýbat ,al ez ačal aj s em chodi tna pr ocház ky.Moc j s em t oho neuš l a,al e s pol ečně s es pr ávnous t r avouj s em dal az a 3měs í ce 5kg dol ů.Š l ot o hodně pomal u,al enevz dal aj s em t o.

4


Hodně mě podpor oval a ikamar ádka,kt er ás e mnou chodi l a na pr ocház ky. J ednouměvz al anakol o.Uj el aj s em as i 4km,dál j s em nemohl a.Pochopi l at oa s l ez l yj s mezkol a.As i hodi nuj s mej ent aks eděl yapakj el ynaz pět .Z a2dnyj s me j el yz novu.Měl as emnous vat out r pěl i vos t . Z ačal yj s mes pol uj ez di tnakr át kévýl et y 3x t ýdně.S naž i l aj s em s e dodr ž ovati j í del ní ček.Z adal š í 3měs í cej s em měl ao 5kgméně.Měř i l aj s em 170cm aváž i l a 90 kg. Občas j s em s iz ahř eš i l a, al e věděl a j s em,kam j du a čeho chci dos áhnout .Chodi l aj s em pěš ky,j ez di l a na kol ea výs l edkys epomal udos t avoval y. Hubnut í neš l o t ak r ychl e j ako nabí r ání ,al e st í m j s em od z ačát ku počí t al a. Na koncidr uhého r oční ku j s em měl a173cm a80kg. . Kamar ádka mij ednou navr hl a,ž e by měvz al adopos i l ovny.Doml uvi l aj s em s i os obní hot r enér a,pr ot ož ej s em neměl a ž ádné z kuš enos t ia necht ěl aj s em s i ubl í ž i t .Kamar ádka měl a spos i l ovnou z kuš enos t i ,už j inavš t ěvoval a dél ea věděl a,co j ís edía co má cvi či t .Po pr vnínávš t ěvěj s em věděl a,ž et ohl ej e t a ces t a,po kt er é chcij í tz as voupos t avou.Z ačí nal aj s em na s pi nner u,r oopeduaběž í cí m pás e.J eš t ěj s em cht ěl as hodi t .Popůl r ocej s em měř i l a175cm aváž i l a75kg. T oužt r enérus oudi l ,ž ebybyl ovhodnéz ačí tspos i l ování m.Z ař adi l ij s mes i l ové t r éni nkya moj et ěl os ez ačal ot var ovat .Bř i chos emiz ačal ot var ovat ,na s t ehnechmi poz at nut í vys koči l mal ývýs t upekanar ukoumal ýkopeček.Moj eváha s epohybuj emez i 7374kg.Užj s em nevyr os t l a,t akž eměř í m 175cm. Ví m,ž e bezodbor ni ce na výž i vu,t r enér a a hl avně podpor ymé r odi nya kamar ádkybycht o nedokáz al a.Ni kdyužnechcis padnoutt am,kde j s em byl a. Nechcibýtt l us t á,t eď j s em s es ebous pokoj ená.Mám š ť as t nýž i vot .Mi l ovanou kamar ádku,mi l uj í cí hopř í t el e,ucház ej í cí pr os pěchnagymnáz i uaděl ám t o,co mě baví .Cvi čenís es t al o mým koní čkem a užs ibeznějnedokáž upř eds t avi t ž i vot .Mám s er áda,j s em s es ebous pokoj ená.At akt omábýt . Bl oger kaKl ár a

5


Mi nul os ťužan eítz me ní me ,ť l epr omnos ťt vor í budúcnos

S

pomi enkamáveľ kús i l u.S t ačí „dot yk“acel kom vásdokáž enapl ni ť .Pr i do br ýchs pomi enkachs anechámevl ákaťdomi nul os t i .Pr i z l ýchs pomi enkachj et okompl i kovanej š i e.Čl oveks ai ms í cenevyhne,pr et ož ež i vot ni kdynepr i náš al endobr éveci ,al eakhot i es pomi enkypohl t i a,ner obí t odobr ot u. S ama t ých z l ých s pomi enok nemám mál o a keď s a mis t ane,ž ez abl údi m myš l i enkami domi nul os t i ,dos l ovamat oz aval í as om zt ohos mut ná.J ednuvec s om s a vš aknauči l a:poki aľbudem s t ál e mys l i eťna mi nul os ť ,ni kdys a od nej neos l obodí m a ni kdy nebudem s chopná ž i ťv pr í t omnos t ia t vor i ťt ak s voj u budúcnos ť ,kt or ú mám eš t e cel ú pr ed s ebou.Ako dokáž em mys l i eťna s voj e pl ánydož i vot a,keďbudem s t ál ež i ťt ým,čos audi al opr edš i es t i mi r okmi ? A pr áve t ot oj et enz ás adnýmoment .Nechbol a vaš a mi nul os ťakokoľ vekz l á, mus í t es i r azpovedať ,ž et oužnez mení t e.Ž i j et epr eds adnesani evčer a,či pr ed r okom.Mus í t es iuvedomi ť ,ž e vášž i vots a eš t e nekončía mát e pr ed s ebou nej akúbudúcnos ť .Aakbudet ednesž i ťvčer aj š kom,z aj t r aj š okbudeeš t ehor š í . Al eakonami nul os ťnemys l i eť ? Venuj t es at omu,čopl ánuj et e.Ur čt es i ci el eat eš t es anane.Poki aľ s i s pomeni et enani ečohr oz né,čos avám udi al o,pr ebi t et omyš l i enkounat o,čovásčaká, načos at eš í t e.Poki aľ s avám t onedar í ,s kús t es i vz i aťpapi er ,s pomi enkunapí s ať as páľ t eho,ukr yt eho.Mož not aks as pomi enkapr es t anepokúš aťpr eni knúťvám domys l e. J a,kt or ápí š em bás ne,s om s as t r et l asveľ kouúľ avouodz l ýchs pomi enoknaj mä pr os t r ední ct vom bás ní .Z ver š oval as om poci t ,kt or ýmnoupr eni kol s os pomi enkou anechal at onapapi er i .Uľ avi l os ami as pomi enkamanet r ápi ažt akčas t o,hoci s om s a smi nul os ť ou úpl ne nez mi er i l a.Avš akz mi er i ťs a smi nul os ť ou j e úpl ný z ákl ad,pr výkr ok,kt or ýmus í t eur obi ť .Mnet os í cet r ochut r vá,al emys l í m,ž es a bl í ž i m kci eľ u.Pods t at né j e,abys t es iver i l i .Dokáž t e mi nul os t i ,ž e užnad vami nemát akúmocaž i t edňom,kt or ýj ednes .Robt eveci t ak,abys avám vbudúcnos t i vypl at i l i . Ar aznads pomi enkami ,kt or évásdnest r ápi avyhr át e. T omuver t e.: )

6

El i z abet h


Oči maf ot ogr af a

F ot kyj akovz pomí nkyf oť ákt voř í , ni cnez ůs t anes t ej né. Mr akyobl ouhouj akoz ávodběž í , ni kdynevi dí št ys amé. Vž dykdyžkoukám namr aky,docház í mi ,ž ečasběž í aběž í .Řeknus i “t eď”az a5s ekundt obyl opř ed5s ekundami .Př í t omnos tj et ak kr át kýmomental epř i t om j edi ný,kt er ýmůž eněcoměni t .Vz pomí nat není š pat né.Š pat néj ež í tvevz pomí nkáchai gnor ovatvš eos t at ní . Angel i que

7


Suči t el em z vaným ž i vot

T

ak,j akobudovachát r á,t akj akos et echni kavyví j í ,mění s ei čl ověk.At o nej envr ámci gener ací ,al ei j edi necvr ámci j ehož i vot a.Ur či t ěz nát ef r áz i : , , On/ as ez měni l a. “No,pokuds i mys l í t e,ž et oj eš pat ně,kdyžvám t oněkdo ř eknenebot oněkdes l yš í t e,není .J et oz cel apř i r oz enávěc,nadkt er ous e l i di j enznez náméhodůvodupoz as t avuj í .

Kdyžs ečl ověknar odí ,ni cos ys t émut ohot os vět aneví .Nenadar mos eř í ká,ž e mi mi nkaj s ounevi nné.Spos t upem čas u( š kol ka,š kol a,r odi na)s enaučí ,očem t ent os větj e.A t o učeníni kdynes končí .Učínást ot i žkaž dá s ekunda naš eho ž i vot a.J s mej akohmot avpr os t or u,kt er ouf or muj eokol í ,al enaz f or movánímá vl i vi mat er i ál hmot y( naš epovaha,výchova) .Někdoj et vár něj š í ví cněkdomí ň, al evs amot ném výs l edkuj s out vár ní vš i chni . Měl ibychom s evš akt var ovatt ak,j akt os amichceme.Nepr ot o,abychom s e z avděči l idr uhým.Oninej s ou my,a pr ot o ni kdynemůž eme býtš ť as t ní ,když budemež í tpodl eni ch.J s em t ohonáz or u,ž et i ,cováspoml ouvaj í ,s enaj dou vž dy.Al es t ej nět aks enaj doui l i di ,cováspochvál í .Al emus í mí tz aco. J e bl bos tohl í ž ets e na s vůjnebo na něčíž i vota ř í kats i ,co a kdo uděl al š pat ně.V t é době j s t e byl ij i ní .A ne A n g e l i q u e j en vy,al e il i diokol o vás .Pokud P h o t o s h o pCS 6 někdo uděl al něco š pat ného, neměl o bys es oudi tpodl e mi nul os t i , al epodl et oho,j aks echová t eď.J e t os t ej né j ako t es t y ve š kol e.Mát e pět ku,pak s e vám t o dos t ane do hl avyaj s t el epš í .Z aněj akoudobut o t ř ebaz apomenet e,t akz as euděl át e chybu.A ažs e vám t o př i pomene, dos áhnet el epš í hovýs l edku.Apř es ně t akt oj et ois ež i vot em.Akor átnaž i votneex i s t uj ež ádnákni haanipř í pr ava.A pr ot oj et ot ennej t ěž š í př edmětnaučení . Nej vět š í kouz l ož i vot aj evt om,ž eneví t e,covásčeká.Neví t e,j ací budet ez a10 l etanebot ř ebai pouhýr ok.Al et akt omábýt .Kdybychom měl i vědění cel ého s vět a,vyt r at i l a bys eor i gi nal i t ař eš enís i t uacíavpods t at ěbybylž i votnudný, pr ot ož e bychom věděl i ,co př es ně j akuděl at .Z měna neníš pat ná.Z měna z namená,ž enász as ež i votněconauči l . Angel i que

8


Pr i ncez novs kés nění ?

K

až dádí vkanas vět ěs i př ej ebýtpr i ncez nou.Nos i tkor unkuaž í tš ť as t něaž dos mr t i s es vým pr i ncem.Ž í tvhonos ném pal áci aděl atj ent o,nacos i vz pomene.Š koda,ž epr avépr i ncez nyneměl yt akúž as nýž i vot .J akýž e homěl i ?

No,kdyžpř ekous net enoš eníkor z et ůa f akt u,ž epot ř ebného vz duchubudet e mí tpoměr něvel mi mál o,t akonádher néš at yaj i nékus yobl ečení nebudet emí t nouz i .Vásbohat ýkr ál ovs kýot ec vám z apl at ícokol i .S t ačíj en,kdyžbudet e kol em s eber oz dávatr oz t omi l éús měvy. T aké mus í t e pos l ouchata býtdokonal á.Umětvyš í vata háčkovat ,t ancovat j akol abuťanej l épez pí vatj akos l aví k.Vaš ekr ás aas pani l os tmus í býts amoz ř ej mos t í .Chyt r os t í bys t eneměl apř es ahovatmuž eamus í t evědět ,ž evaš emí s t oj e vž dyažponěm.J akopr i ncez namůž et evš akj edi něz akr ál ovs kými s ynyaj i nými kr ál ovs kými muž i . Nej t ěž š ít o mát e sl ás kou.J en vel mivychyt r al á pr i ncez na,al ej en mož ná,s i dokáž evz í tmuž es výchs nů.Doml uvenýs ňat ekj eběž nékr ál ovs kékaf e.Nej l épe z at vr ť t es vés r dce,pr ot ož esr oz t až eným s ež í tvět š i nounedáavášž i vots končí br z y.

A n g e l i q u e

Kdyžužj s meut ohoumí r ání j et evdoběnemocíanedos t at kuhygi eny.Radš i P h o t o s h o pC S 6.Ži buďt e pr i ncez na vco nej poz děj š ídobě.Douf ej t e,ž e vásmužnes písž ádnou nemocnoudvor ní dámou,či než i j et evmí s t echvel kýchepi demi í . Ž i votnení f ér .Ani pr opr i ncez ny.T akco,poř ádchcet ebýtpr i ncez na?Mněbyt o nevadi l o,al emus el obyt obýtj akovmýchobl í benýchpohádkách.T ot i žt ady ví t ěz ídobr o nad z l em a t aké pr avá l ás ka.A nakonec,kdo bynecht ěls ní to pr i ncez novs kém š ť as t něaždos mr t i ? Daki s 13

9


S chl os s f es tvNeubur gu

N

ěkdyvbř ez nunásveš kol ei nf or moval i ,ž emámemož nos tj etdo Neubur gu( Německo) .Bydl ení byl oz aj i š t ěnour odi n( oni j el i oměs í c dř í vknám naopl át ku) .Byl ot ona4dny.Užneví m,pr očj s em s e r oz hodl adot ohoj í t ,kdyžmi němči navůbecnej de,al ebyl aj s em zt ohonadš ená.

Kdyžj s met am j el i ,z ačal ikol ovatvaut obus ez věs t iot om,ž epodobunaš eho pobyt us et am konás t ř edověkýf es t i val .J ás amoz ř ej měoni čem nevěděl a,t ak j s em j ensnadš ení m pos l ouchal aadouf al a,ž et obudepr avda.Noabyl a. Z j i s t i l aj s em t ohned,kdyžj s em doj el ador odi ny.Př í pr avynaf es t i valt ot i žbyl yv pl ném pr oudu.Cel kem měi př ekvapi l o,j akz odpovědněs et ěchpř í pr avz hos t i l i . Š i l is ivl as t níkos t ýmy.T át a od německé hol ky,př eskt er ou t o byl oz ař í z ené,s i nechal kvůl i t omunar ůs ti vous y.

10


Dal š ídenr ánonas t alpr vnídenf es t i val u.Byl aj s em př í j emněpř ekvapena,když mi nabí dl i ,ž es i můž ui j ápůj či ts t ř edověkéš at y.T akt r ochuj et ot i žmáobl í bená ér ahi s t or i e-s t ř edověk,t akž ej s em byl avs edmém nebi .Ahl avněpot é,coj s em naf es t i valpř i š l a.Ří kej t es ioněmcí chcochcet e,al e90% l i díbyl ovkos t ýmech, cožvčes kuj epodl eměnemož né.Pl nol i dí bys eunásnat ovykaš l al o. T y3dnyS chl os s f es t u nez apomenu ni kdy.T en poci t ,kdyžchodí t e vul i cí ch a kol em váss t avbyz es t ř edověku( Neubur gmá pr ot enf es t i valf akts kvěl épodmí nky) .J ako,kdybynebyl ot ěchaut ,cot am byl aobčasz apar kovaná,byl oby t o vys t ř i ž ené př es ně j ako z es t ř edověku.At mos f ér ut ot i žkr omě s t ř edověce l aděných hos pod dopl ňoval a iž i vá hudba –pochod bubení ků,t r umpet i s t ů, s t ř edověkýchkapel … Aconat om f es t i val ubyl onej l epš í ?Zpr ogr amus emi nej ví cl í bi l ohňos t r oj ,kt er ý měl i váž něvymakaný,apakj s em vel mi oceni l a,ž ej s em vi děl az ápas yr yt í ř ůna koni .J ent akovámenš íi r oni ebyl a,ž enaur či t ýchmí s t echf es t i val ubyl omož né chyt i tf r eewi f i . DoS chl os s f es t uj s em s i oNěmeckumys l el a,ž ej et oz emě,kt er ánemáconabí dnout ,al epř í j emněměpř ekvapi l a.S i cenet ak,abybyl můj s ent am vdos pěl os t i bydl et ,al eur či t ěbychnebyl apr ot i ,kdybychměl adoNěmeckaj etnaněj akou akci .

F ot oi čl ánek:Angel i que


Déj àvu

Z

12

mi nul os tnebopř í t omnos t ?


Pr i ncez novs kés nění ?

Kebybol okeby Bol t oobyčaj nýdeň.L ež al as om ukamar át kynagauči as pol us mes abavi l i apoz er al i t el eví z i u.Keďmi z ačal z voni ťmobi l ,z dvi hl as om s aapr i j al ahovor .Z t el ef ónus adomôj houchaoz valr oz t r as enýhl asmoj ejmami .Vr avel ami ,ž e môj t r oj r očnýbr at r anecs pol usr odi čmi mal i aut onehodu. S i t uáci aunásvr odi nebol anapät á.Ni kt onevedel ,akonat om s ú.Vr aji š l iz dovol enky,vodi čachyt i l mi kr os pánok,vt edyz i š l i zces t yaz ačal i s akot úľ aťpo pol i . T ýž dne ubi ehal i .Navš t í vi l is me i ch v nemocni ci . Vš et cit r aj a zt oho vyvi az l ibez váž nych z r anení . Vodi č,či ž eot ecmôj hobr at r anca,s azt ohocel ého vi ni l .Neus t ál e opakoval :Keby s om. . . ,Keby s a. . . , Kebyt o. . . .S amékeby.A vt edymuj ehož enapovedal a:„Kebybol okeby,bol i bys mevnebi .S mevpor i adku,t aks at ým net r áp. “ Čo s a má s t ať ,s t ane s a.Mi nul os ťnedokáž eme z meni ť ,vymaz ať ,al e dokáž eme na ňu z abudnúť . Mi nul os ť ou s a ner adno z aober ať ,j ednot l i vé z l é s pomi enky nás môž ui ba z ni či ť .Pr et ož i me pr e pr í t omnos ťabuduj mebudúcnos t . Pet unyDi e

13


Čas

H

ar moni ckámel odi emi z ní vuš í chaj emi t oj akés i povědomé. Př emýš l í m,comi t oj enpř i pomí ná.Z ačí náz l ehka,párt i š š í cht ónu, kt er ér os t oudohl ubš í ch.Nás l eduj ez l om,kdys evš epr ohl oubí , z t mavne,z es í l í … Ot az ní kys ez mění vj as nét ečkyči j eš t ěj as něj š í vykř i ční ky… Naj ednout i cho.Avš ej akobyz ačal oodz ačát ku. Nádher nél ehkét ónyhudbyhl adí duš i .T ěš í náss amot né.Př i pomí nát i t oněco? Ž e ne? … Di vné.Mně t edy ano.Cel ýt ent o popi sj es ouhl as ný sper i odou ž i vot a… St r ochouf ant az i ebyt ent opopi smohl vyj adř ovati něcot aks l ož i t ého, j akoj eČAS …J et oz ákon.„J ednoudol e,podr uhénahoř e. “ Pr očs el i dédí vaj ínami nul os t ?Př emýš l ínadt í m,cos ekdyudál o,z dal it obyl o dobr éči š pat né.S amé„coby,kdyby. “T akhl es ypous ůl dož i vér ány,š kodí s ami s obě… Pr omar ňuj íčasněčí mt akt mavým,j akoj evz pomí nka.Ano,vz pomí nky umí býtkr ás né,dokáž ounám vyvol atpoci tš t ěs t í .S t ej něj s out mavé… Pr ot ož ej e t ovz pomí nka,t o,conej deož i vnoutanevr át í met o.J et o„j en“obr azčas u,kt er ý běž el př edněkol i kadnynebol et y.Pokudchceme,abychom z až i l i copř edt í m, mus í mes i t oz ař í di t .I t oj eněkdykni čemu,j el i kož ,pokuds emáněcos t átopakovaně,s t ane s et oz novu,ani žbychom t omuj akkol inapomáhal i .Mi nul os tmá mnohot vář í .Kaž dýj imáj i nou.Uněkohot oj s our oz poz nat el névr ás kyznepr os panýchnocí ,s kl eněnéočiods l z ,kt er évyj adř oval ys mut ekabez naděj ,nebo t ř ebahl adkér t ydávaj í cí pol i bkyt omupr avému,kt er ývásděl áš ť as t ným.Mi nul os tj eobl i čej .Kaž dýhomáj i ný,al ej emož nénaj í ts pol ečnér ys y. Pr očnevní mámepř í t omnos t ?–z apekl i t áot áz ka.J et os pí š et akovýmůj pos t ř eh, ž es i mocdobř eneuvědomuj eme,coj eT EĎ-Moment ál ní s t av–důl ež i t ýkous ek můž ez měni tcel ýnášž i vot .Nevní máme,covl as t něděl áme.Odbanál ní chvěcí , j ako j et ř eba vykr očeníl evou nohou mí s t o pr avé,po t ydůl ež i t ěj š í ,např í kl ad pouš t ěnít epl é vodymí s t os t udené,ažpo t yz l omové,j ako t ř eba ř í di tvpodnapi l ém s t avu.Vš echnyt yt oči nnos t imaj ínás l edky.( Ne) ús pěch,opař ení ,s mr t . Vš í mám s i ,j akj e vš echnof i kaněpr opoj ené.T ocobude,s epr omění vt o,coj e, pot ét aké v t o,co byl o.T akž e vš ej es vým z půs obem mi nul os t .T akž e,než uděl ámekr okdopř edu,neboněj akér oz hodnut í ,pr omys l emes it o.Nechceme s i př ecekaz i tmi nul os t . Budoucnos tj s ou t o dveř e,u kt er ých máme mož nos tj e poot evř í tpomocí kar t ář ek,věš t ců a j i ných t aj emných l i dí .Z vykneme s ina t o,ž et y dveř e nemůž eme ot evř í tcel é a kouknouts e,co s ez a ni mis kr ývá.Anineví m,pr oč bychom j e měl iot ví r at .Kdyby z a ni minás l edoval a nádher ná ces t a z a ús pěchem,j i s t ot a veš ť as t nél ás cea výhr a vl ot er i i ,j enbychom s et ěš i l i ,ažby

14


Déj àvu

nám t ol ez l onamoz ek.Kdybychom t am s pat ř i l i něco,ř ekněmet mavého,coby nám vyr az i l odechavz al ovš echenkys l í kpr ot o,ž es emás t átněconepř í j emného a bol es t ného, věděl i bychom př es né dat um,hodi nu, čekal ibychom a t r ápi l is e,ž e něco končí .Nedokáz al ibychom s it ak už í tvt eř i nu z byl ého čas u, pr ot ož e by nás poř ád ž r al at a př eds t ava,ž ez a xdnít u nebudeme. Pr oč bych měl a vědět nás l eduj í cípr ůběh mého ž i vot a? Věcis es t anout ak,j akbys es t át měl y.S t ej nět oneovl i vní m, vr ámci mož nos t í .Budoucnos t s imůž eme mal ovat na pl át no r ůz nými bar vami .Můž eme vt unel uvi dětt munebos vět l o.J et onanás . J áos obněneočekávám ž ádnéz áz r aky.Nechcibýtz kl amanázněčeho,cos e nes t al o,al e cht ěl aj s em,abys et os t al o.Chcibýtpř ekvapená z eš ť as t ných okamž i kůanádher nýchchvi l .Avěř í m,ž et ěchbudeví ce. Časj eněco,conást l ačí apohání .Kaž dýhober ej i nak.Někomupř i j demi nut a nekonečná,pr oněkohoj et opouhých,r ychl eubí haj í cí ch60s ekund. Baauuu

S t ř í pkymi nul os t i .Bol í , ves vět l es el es knout . Co s ni mi uděl áš ? Pos bí r ášj eneboj et am nechášaodej deš ?Chcešz as ebout ahatmi nul os t ,a nebož í tves t r achu,ž et ěj ednoudos t i hne?Ni kdyni čemuneut ečeš ,al edr ž etj i vkl ecinemůž eš .Pr ávem t imi nul os tnahánís t r ach.J es pr ávné al ež í tž i votve s t r achu?Neex i s t uj es naž š íz půs ob?Pr oz r adí mt ij ednumoudr os t .Ni kdoneř í kal , ž ež i votj el ehký.J ent o,ž ez at obudes t át .Dokonal os tneex i s t uj e.Ni kdonemá mi nul os t bez chyby. Pr ot onení důvods ez a ni s t ydět .Raděj i koukej dopř edu, abys mohl být pyš ný na t o,co dokáž eš . Neuví z ni v mi nul os t i ,t a t ě nes pas í .Ž i jvpř í t omos t ia t í m t voř budoucnos t . Angel i que

15


Nez as t avi t el nývl ak

K

Kdyžj s em l ež el avnemocni ci ,kdebyl akz ábavěj edi nět el evi z eapl no dět s kýchher ,j s em z nuděněl ež el anal ůž kuas naž i l as ei gnor ovatf i l mo Bar bi e.Z at udobou,kt er ouj s em t am s t r ávi l a,j s em př emýš l el aos pous t ě věcía j ednou zni ch bylčas .T eď bych s e svámicht ěl a poděl i to moj e,čas t oz mat ené,myš l enky,kt er é mipr obl es koval yhl avou,kdyžs eř ekne s l ůvko‚ čas ‘ . Čas ,kt er ýj epr ovš echnys amoz ř ej mý. Čas ,kt er ýj enez as t avi t el ný. Čas ,kt er ýpl ynes t ál es t ej ným t empem. J ej enom na nás ,j aksní m nal ož í me.Kaž dýhos podař ís es vým čas em j i nak. Někdos i mys l í ,ž ehománekonečněmoc,al eopakj epr avdou.Časut í kár ychl e ast í ms emus í mes mí ř i t . Kčemubys t epř i r ovnal i čas ? J á bychho př i r ovnal a kr ychl í ku.Kr ychl í ku,kt er ývyj ede z es t ani ce vokamž i k naš eho pr vní ho nádechua z as t avívmomentpos l ední ho výdechu.Zt ohohl e vl akunel z eni j akvys t oupi t ,al emohoudo nějna ur či t oudobunas t oupi tdr uz í . Naš ipř át el é.Rodi čej edouz ár oveňvnaš em a z ár oveňvj ej i chvl as t ní m vl aku. T yt ovl akyj s oupour či t oudobus poj eny,al ej ednohodnes emus í r oz děl i t .Vl aky naš i chr odi čůz as t aví .Čas t os et oděj evt unej nevhodněj š í s i t uaci . Doš l aj s em kz ávěr u,ž enemás mys l s edonekonečnat r ápi taohl í ž ets edomi nul os t i .Ž i j emepř í t omnos t í .Př í t omným čas em,okamž i kem.Kaž dýmus í mej í tt ounaš í ces t ou.S pl ynoutsčas em,r ychl í kem,kt er ýnez as t avuj e. Mi chel angel opr ones l :Není vět š í š kody,nežz t r acenýčas . A má pr avdu.Kaž dýznáss imus íuvědomi t ,ž e časnej de z pomal i t ,z r ychl i t , z as t avi tanivr át i tnebopř et oči t .Chyby,kt er éj s mej i žuči ni l i ,nemůž emez měni t . Můž emes ezni chpouči tapr opř í š t ěs ej i chvyvar ovat . Pr avděpodobněkaž dýz námeněkoho,kdož i j epr ací .Ránobr z ovs t ává.Dř í vnež dět i ,manž elnebo manž el ka.Br z o odcház ído pr áce.T am s e nes t ačíot áčet , vět š i nou aninemá časdoj í ts ina oběd,z avol atr odi ně.Domů př i cház ível mi poz dě-unavený,spovol enoukr avat ouas akem vr uce.Dět i amanž el kaužs pí . Dot yčnýs er ychl eos pr chuj eaz al ehne.T akt os et oopakuj ecel évěky.Ucház í

16


muž i votkol em něj .Ni kdynenauči l s védět i j ez di tnakol e,pl avat .Z meš kal pr vní kr ůčky,pr vnís l ova,př í pr avy na pr vnír ande.T akových s i t uací .T ent o čl ověk pr omr hal s vůj časvyměř enýkbyt í . Můj nej vět š í s t r achj ezt oho,ž es es t anupr ávět í mt ot ypem čl ověka.Ni kdybych s ineodpus t i l a,kdybychnes l yš el apr vnís l ovoméhodí t ět e.Nebokdybychsní m nebyl apř i pr vní odř eni ně.Můž es evám z dát ,ž et oj s ouz byt ečnémal i čkos t i .Al e vel mi pods t at né. Nej hor š ínačas ej e,ž eni kdyneví me,kol i knám hot uj eš t ěz bývá.Můž out obýt r oky,měs í ce,nebopouhémi nut y.

Někt er á

nekonečna j s ouvět š í , „ nežj i nánekonečna“-J ohnGr een Kat eř i naPos pí š i l ová

Děkuj i vš em,kt eř í

♦př ekr ucuj í más l ova,pr ot ož eměnauči l i ,ž eněkdyj el epš í ml čet . ♦mi vyčí t aj í kaž doumal i čkos t ,pr ot ož eměnauči l i ,ž el i di s i vž dyumí naj í tněj akouchybu. ♦mi odmí t noupomoci ,pr ot ož eměnauči l i ,ž evš emůž uz vl ádnout s ama. ♦mi l ž ou,pr ot ož eměnauči l i váž i ts i vz ácnos t i adůl ež i t os t i upř í mnos t i . ♦s eměs naž i l i vychovatpodl eobr az us vého,pr ot ož eměnauči l i , j akmocdůl ež i t éj ez achovávats i vl as t ní náz or . ♦měi gnor uj í ,pr ot ož eměnauči l i s i váž i tt ěch,kt eř í s enaměnevykaš l al i . ♦mědovádí ks l z ám,pr ot ož eměnauči l i nez vdávats eaboj ovat . ♦měz r adi l i ,pr ot ož eměnauči l i ,ž es pol éhatmůž uj ens amanas ebe. ♦mi někdyř ekl i ,ž enaněconemám,pr ot ož eměnauči l i ,ž el i di s eboj í ús pěchuj i ných. ♦odeš l i zméhož i vot a,pr ot ož eměnauči l i ,ž enení s amoz ř ej mos tt r ávi t čassdanými l i dmi . ♦měnenávi dí ,pr ot ož eměnauči l i ,ž enevš i chni s i z as l ouž í moupomoc. ♦naměz apomněl i ,pr ot ož eměnauči l i ,ž epr oněkohonez namenám ni capr oj i néhovš e. ♦mi ukáz al i s voš pat nous t r ánku,pr ot ož et akt oví m,j akábýtnechci . Angel i que

17


Mi nul éž i vot y

H

ovpl yvňuj únášs účas nýž i vot

ovor í s a,ž et o,čočl ovekz až i j evnej akom mi nul om ž i vot e,s auchová vj ehopamät i aodnes i es i t odos účas néhož i vot a.Z ál ež í vš aki s t ena t om,či t omus ami ver í me,al eboni e.Mys l í ms i ,ž et opr avdaj e,aj keď s i t oni ekt or í ľ udi ani es ús chopní uvedomi ť .Z ál ež í aj nat om,akou f or mous anám danás pomi enkapr i pomeni e. Čomys l í t e,mohl obybyťt ohodôkaz om aj déj avu–al ebot edapoci t ,ž e podobnús i t uáci us t ez až i l i ,al ebož es t eužnapodobnom mi es t ebol i ?J et o z áhadouuždl hoakaž dýs i ot om mys l í s voj e.At akj et oaj vpr í padepos mr t néhož i vot a–j et ovl as t net aki s t or ei nkar náci a. J aos obnemám poci tdéj avudos ťčas t o.Amys l í ms i ,ž et o,čí ms om bol av mi nul om ž i vot es aodr az i l onavl as t nos t i ach,či cel kovonachar akt er e,kt or ý mám. Razs om s akdes i dočí t al a,ž epodľ ani ečohos adáz i s t i ť ,kým s t ebol i vmi nul om ž i vot e.Vr aj s om bol api r át .Nookamž i t es om s i t os poj i l ast ým,ž emám r ada voduavodaj evl as t nemoj í mž i vl om vz namení š kor pi óna.Pot om mi napadl o, ž evnej akom i nom mi nul om ž i vot es om mus el amaťnej akýs t r etsohňom,al ebo s om mus el abyťčar odej ni cou,kt or ábol aupál ená,pr et ož edness anes kut očne des í m ohňa. J emož nát akát os poj i t os ť ? Mys l í m,ž eur či t e.Pr i z naj mes i t o–naz emi ex i s t uj úveci ,kt or ým ani vedci nevedi apr í s ťnakĺ b.Ex i s t oval i užoddávnaaľ udi a,kt or í oni chvedel i ,bol i považ ovaní z akací r ov,čar odej ní kov. Rei nkar náci aj evš aks poj enáaj snaš ouvi er ou.Akos om naz ači at kus pomí nal a, žd e l š í d o bu j s e m n adt í mt op. ř e mý š l el a , a l e e pe r v e t e ďv j s e mt od os o p r avdy vž dyU t o z á l e ž í o d ná s , čo mu v er í me N i ek t o s i t i e t ot „d t ai l y “ š í ma a j e i i c h dě l a l ah . Gr a h i c s h t e a f i c k ýr b l o g ar cá pc ái t a č s o pn i s j e a k t n ou z ovka vedou mý , i n é ot op n e t r á pu i aj pg or v a ž u j e e i n ka n ut am s v oa j e mi u l éf ž i v o t y z a a a mo u f b t r á n k u t o ko i no va t ? l e ho ov j e ej l e pď š í u d ě l a t u du výmy s en l . J a vt i e t os v e c i v er í m. Amb umň a t o nD i e j emé l en i en r e – ke ž e p í š e mMo po s a mo s t at nou a c e b o k o vo u s t r á nk u .me Můt ž e t eS mi p ř e s iu po í l a t k d okol i v vi edk y , j ep r e mň af r ei n k ao r n á c i a s kv e l ý m n á o m. my š l i e nn ko ns a n i e č o k r o mě r e d a k c e p ř í s p ě v k y , d o ml o u v a t s e s e mn o u n a č e mk o l i v k Mo u d u. podobnés apohr ávam uždl ho. Cel kovět ot ous t r ánkouchciví cpr ováz at .Z a kaž dýl aj klt eď budumoc r á d a. A i z a j aké ko l i vž k r i t i k yj k t omu t o n e b on mi ul é č í s l un .á Ch c i a s t e Uvaž u j e m n ad t ým, ž e mo n o a mo j af a nt á z i a i en j e omu vpl y v n e l e n gb éy n mi i v ys č t e ná ř i mě i n a t oj mt s o pmá i s ep o l , t a kr s e e b o j t e . : ) ( pr et o ž e o m v r o d i nel a z da edo i nč áa ,k t o t ad kí b e z h a nn i č n ú f a n t á z i u) ,al emôž e A n g e l i que t obyťaj darznej akéhomi nul éhož i vot a.

18


Nonapr i ekt omu,ž es mes chopní s i ni ekt or éveci zmi nul ýchž i vot ovz apamät ať , j edobr e,ž es i nedokáž emes pomenúťnavš et ko.Pr et ož ecel ét i ež i vot ynemus el i byťr už ové( al et oni ej eani s účas nýž i vot ,vš ak?)a mož no,kebys mes i pamät al i vš et ko,mohl i bys me ľ ahkos konči ťsnočnými mor ami či snej akou ps ychi ckouuj mou. Vš et komás voj evýhody,al eaj nevýhody. Kaž dopádne,ni ekedys i vš i mni t e poci t ydéj avu.Mož nonani ečoz auj í mavé pr í det e.: ) El i z abet h

f acebook. com/ moudcz s k

Moudnaf b

Uždel š í dobuj s em nadt í mt opř emýš l el a,al et epr vet eďj s em t odoopr avdy uděl al a. Gr aphi cs hutj egr af i ckýbl ogacpátt am čas opi sj ef aktnouz ovka anamouf bs t r ánkut okombi novat ?Dl eméhoj enej l epš íuděl atMoudu s amos t at nou f acebookovou s t r ánku.Můž et e mipř esnipos í l atkdokol i v kr oměr edakcepř í s pěvky,doml ouvats es emnouna čemkol i vkMoudu. Cel kovět ot ous t r ánkouchciví cpr ováz at .Z a kaž dýl aj klt eď budumoc r áda.Ai z aj akékol i vkr i t i kykt omut onebomi nul émučí s l u.Chci abys t e i vy-čt enář i měl i nat omt očas opi s epodí l ,t aks eneboj t e.: ) Angel i que

19


Chcešpř i š pětdoMoudu?

Doml uvs es emnoupř esf bs t r ánkuMoud ( moudcz s k) ,popř í paděpř esemai l Angel i queXD@s ez nam. cz( pr ef er uj i al ef bs t r ánku) .

1 5 . 9 . 2 0 1 5

Moud  

2. číslo Střípky minulosti Zdroje fotek: http://nd06.jxs.cz/987/081/c18b3d874b_101746854_o2.png

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you