Page 1

MOTOR TERMODİNAMİĞİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1. Petrolden elde edilen sıvı yakıtların üstünlükleri nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Birim ağırlıklarının enerjisi yüksektir, 2.Enerji çok hızlı bir şekilde ısıya dönüşebilmektedir, 3.Hava ile kolay karışım oluştururlar, 4.Yandıktan sonra kül bırakmazlar, 5.Taşınmaları ve depolanmaları kolaydır. 2. Karbon ve hidrojenin oluşturdukları bileşiklere…… (HC) hidrokarbonlar…….. denir. 3. Hidro karbonların yakıt olarak kullanılmalarının en önemli sebepleri nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.yüksek ısıl verimlerinin yüksek olması 2. Elde edilmeleri kolaydır, 3. depolanmaları kolaydır, 4. Taşıma işlemleri kolaydır. 4. Hidrokarbonları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Yazınız. CEVAP:1. karbon sayıları 2. Atomlar arasındaki bağların durumu 5.

İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtların muhteviyatlarında bulunan hidrokarbonlar nelerdir? Yazınız. CEVAP:1. alkanlar, 2.alkenler, 3.alkanların izomerleri 4.aromatik hidrokarbonlar 6. Hidrokarbonları sınıflandırarak aşağıdaki şema içerisine yerleştiriniz. CEVAP:

7.Alkanların özellikleri nelerdir? Yazınız. CEVAP:1.Polar olmayan bileşiklerdir 2.Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri zayıftır. 3.Düz zincirli alkanların bütana.C5 kadar olanları gaz C5 ten C17 ye kadar olanları sıvıdır. 4.Suda çözülmezler. 8. Alkanların kapalı genel formülü….CnH2n+2…….dir. 9. Alkinlerın kapalı genel formülü….CnH2n-2…….dir. 10. Alkenlerın kapalı genel formülü….CnH2n…….dir. 11. Aromatiklerın kapalı genel formülü….CnH2n-6…….dır.


12.Aynı C ve H sayılarına sahi olmalarına rağmen,dallanmış zincir şekline sahip olan alkanlara …………İZOALKANLAR………..denir. 13.Tek çift bağa sahip olan olefinlere………..MONOOLEFİNLER………denir. 14.İki çift bağa sahip olan olefinlere…………DİOLEFİNLER………denir. 15.Günümüz içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtlar nelerdir? Yazınız. CEVAP: Buji ile ateşlemeli motorlarda benzin, LPG(sıvı petrol gazı) (propan,bütan karışımı), jet motorlarında kerozen, dizel motorlarda motorin, ağır dizellerde mazot, kullanılmaktadır. 16.Uçak benzinlerinde kullanılan hidrokarbonlar………………C5H10-----C7H16…………………dır. 17.Pistonlu motor benzinlerinde kullanılan hidrokarbonlar……C5H10-----C12H26…….……….….dır. 18.Motorin yakıtında kullanılan hidrokarbonlar……………....C15H32-----C18H38……….…......…dir. 19.Benzinin yapısında en az bulunması istenen hidrokarbon grubu…..PARAFİNLER…..dir. 20. Benzinin yapısında en çok bulunması istenen hidrokarbon grubu…..BENZENİK…..tir. 21.Benzinin içinde bulunan hidrokarbonlar nelerdir? Yazınız. CEVAP:Parafinik,etilenik,naftanik ve benzenik hidrokarbonlardır. 22.Benzinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Soğukta motorun kolay çalışmasını sağlamalıdır, 2.Buhar tamponunu önlemelidir, 3.Motorun ani güç değişikliklerine cevap verebilmelidir, 4.Ekonomik olmalıdır, 5.Reçine teşekkülü olmamalıdır, 6.Korozyona neden olacak yanma sonu artıkları olmamalıdır, 7.Yağlama yağlarının özelliğini bozmamalıdır, 8.Vuruntuya dayanıklı olmalıdır. 23.Sıvıların kaynama noktası ile uçuculuğu arasındaki bağıntıyı yazınız. CEVAP:Sıvının kaynama noktası yüksekse uçuculuk düşüktür. Kaynama noktası düşükse uçuculuk yüksektir. 24.Sıvı yakıtlarda uçuculuğun çok fazla olması istenmez. Bunun sebebi nedir? CEVAP: Araç motoru ısındığı zaman, yakıt sistemi elemanlarının ısısı da artar eğer uçuculuk çok fazla olursa artan sıcaklığın etkisiyle yakıt, motora ulaşmadan buharlaşır, bu durum ise yakıt pompası veya borularında buhar tıkacı oluşmasına neden olur.


25. Sıvı yakıtların depolandıkları ortamda oksijenle reaksiyona girerek oluşturdukları çöküntüye …………REÇİNE………….. denir. 26.Oktan sayısını arttırıcı katıklar nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Kurşun tetraetil 2. Benzen 3. Demir penta karbonil, 4. Mono metil anilin, 5. Metanol ve etanol alkolleri 27.Oktan sayısının önemini kısaca açıklayınız. CEVAP: Benzinde oktan sayısı, motorun sıkıştırma oranını, dolayısıyla da verimini çok yakından ilgilendiren bir özelliktir. Oktan sayısı ne kadar yüksek olursa yakıtın vuruntu dayanımı da o kadar yüksek olmaktadır. 28.Vuruntu(detenasyon) ne demektir? Açıklayınız. CEVAP: Buji çaktıktan sonra oluşan alevin; bir alev cephesi halinde yanma odasının diğer kısımlarına ulaşmadan, karışımın,yanma odasının başka noktalarında tutuşması sonucu motorun piston ve silindir cidarlarında oluşan seslere vuruntu denir. 29.Vuruntunun motora vereceği zararlar nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Rahatsız edici bir ses 2. Mekanik tahribat 3. Segmanlardan gaz sızıntısı ve sızan gazlar sonucu yağlama yağında bozulma 4.Güç ve verim kaybı 5.Zararlı gaz çıkışında artma 30.Motorlarda vuruntuyu önlemek için neler yapılmalıdır? Yazınız. CEVAP:1. Sıkıştırma oranı oktan sayısına göre belirlenmelidir. 2. Giriş basınç ve sıcaklıkları düşük tutulmalıdır. 3. Motor uygun devrinde çalıştırılmalıdır. 4. Mümkün olan en düşük ateşleme avansı verilmelidir 5. Yakıt/hava oranı optimum değerlerinde olmalıdır. 6. Silindirde kalan egzoz gazI miktarı en aza indirilmelidir. 7. Bujiler egzoz supabına mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 8. Yanma odası yüzey/hacim oranı küçük olursa vuruntu eğilimi azalmaktadır. 9. Silindirler iyi bir şekilde soğutulmalıdır. 31.Motorin yakıtında aranan özellikler nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Yakıtın tutuşma gecikmesinin düşük olması istenir. 2.Buharlaşmanın optimum değerlerde olması istenir. 3.Akıcılığın (viskozite) beklentilere cevap verecek düzeyde olması istenir. 4.Korozyona sebep olmamalıdır. 5.Yanma sonu is miktarının az olması istenir. 6.Çinko aktivitesi mümkün olduğunca düşük olmalıdır. 7. Motorinin akma noktası çalışma şartlarında donmayı engelleyecek ve akma kabiliyetini kaybettirmeyecek düzeyde olmalıdır. 8.Alev alma tehlikesi düşüktür.


32. Silindirdeki yakıt/hava karışımının buji ateşlemeden önce tutuşmasına………. ………erken ateşleme…………… denir. 33.Motorlarda erken ateşlemeye sebep olabilecek etkenler nelerdir? Yazınız. CEVAP:1. Silindirin iyi soğutulamaması, 2.Bujilerin yanlış seçilmiş olması, 3.Supap tablalarının incelmiş olması, 4.Kapak contasının yanlış takılması 34.Motorine katılan katkı maddeleri nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Yakıt sistemi elemanlarının temizlenmesini sağlamak amacıyla temizleyici karışımlar, 2.Yakıt içindeki suyun dağıtılmasını sağlayıcı katkılar, 3.Setan sayısını artırıcı katkı maddeleri, 4.Kış aylarında motorinin donmasını engelleyici antifrizler 5.Enjektörler ile yakıt pompasını temizleyici katkı maddeleri 35.Motorinin silindir içinde hava ile karışarak kendi kendine alev alabilme kabiliyetine……TUTUŞABİLİRLİK…….denir. 36.Setan sayısındaki yüksek veya düşük olmasının motora ne gibi etkileri vardır? Yazınız. CEVAP:Setan sayısı motorinin tutuşma kabiliyetidir. Setan sayısındaki artış tutuşma gecikmesini (TG) azaltmakta, düşük setan sayısı ise tutuşma gecikmesini artırarak dizel vuruntusuna neden olmaktadır. 37.Dizel motorlarında setan sayısı hangi sınırlar içerisinde olmalıdır. Bu sınırlar aşılırsa hangi istenmeyen durumlar oluşur? Yazınız. CEVAP: Dizel motorlarda setan sayısı 70’in üzerinde olduğunda yanma kötüleşmekte ve is miktarı artmaktadır. Setan sayısı 40’ın altında olduğunda ise TG süresi uzamakta ve dizel vuruntusu meydana gelmektedir. Çalışma şartlarına göre dizel motorlarında kullanılacak motorinin setan sayısı 40 ile 70 arasında olmalıdır. 38.Günümüzde içten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılan diğer yakıtlar nelerdir? CEVAP: LPG, doğal gaz, metanol, etanol, bitkisel yağ esterleri ve benzerleri kullanılmaktadır. 39.LPG kullanmanın avantajları nelerdir? Yazınız. CEVAP:1.Silindir içindeki karışım homojen olur. 2. Piston ve piston kolları üzerinde daha az kuvvet bırakır. 3.Motorun ömrü uzar 4.Motor yağının ömrü en az iki katına çıkar. 5.Motor verimi yüksektir. 6.Silindirler arası güç dengesi daha iyidir. 7.Zararlı gaz çıkışı azdır. 8.Egzoz sistemi ve bujilerin kullanım ömrü uzar. 9.Kaza anında lpg yakıt deposu daha dayanıklıdır. 10.Ekonomiktir. 40. LPG kullanmanın dezavantajları nelerdir? Yazınız. CEVAP:1.Yakıt deposu bagaj hacmini daraltır. 2.Dönüşüm ek maliyet getirir. 3.Motor çıkış gücünde % 2 - % 3’lük bir kayıp oluşabilir. 4.Deponun %80 den fazla doldurulması sakıncalıdır. 5.Aynı mesafede benzine göre daha fazla LPG tüketilir.

termodinamik+2.dönem+2.yzl+çlş+sor.  
termodinamik+2.dönem+2.yzl+çlş+sor.  

1. Petrolden elde edilen sıvı yakıtların üstünlükleri nelerdir? Yazınız. CEVAP: 1.Birim ağırlıklarının enerjisi yüksektir, 2.Enerji çok hızl...

Advertisement