Page 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MODÜL YAZIM FORMATI

ANKARA


MODÜLÜN BÖLÜMLERİ 1. İÇİNDEKİLER 2. AÇIKLAMALAR 3. GİRİŞ 4. ÖĞRENME FAALİYETLERİ a.- AMAÇ b.- ARAŞTIRMA c.- BİLGİ KONULARI d.- UYGULAMA FAALİYETİ e- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME i. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) ii. UYGULAMALI TEST iii. DEĞERLENDİRME 5. MODÜL DEĞERLENDİRME a.- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) b.- PERFORMAS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) c.- DEĞERLENDİRME 6. CEVAP ANAHTARLARI 7. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 8. KAYNAKÇA

NOT: Bu sayfa sadece genel çerçeveyi göstermektedir, modül içerisinde ayrıca yer almayacatır.


İÇİNDEKİLER •

İçindekiler Sayfası ; modülü oluşturan kısımların sayfa numaralarını gösteren bölümdür.

Bu bölüm modül tamamlandıktan sonra oluşturulmaktadır.

NOT: İçindekiler sayfası bilgisayar uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Modül yazarları yalnızca “içindekiler” sayfası için boş sayfa ayıracaklardır.

2


AÇIKLAMALAR KOD ALAN

Modülün ait olduğu alan yazılmalıdır

DAL/MESLEK

Modülün ait olduğu dal yazılmalıdır

MODÜLÜN ADI

Modül ile kazandırılacak yeterliği temsil eden kısa ve öz bir ad seçilmelidir. Farklı modüller aynı adı taşımamalıdır. Modül bilgi sayfasından alınacaktır.

MODÜLÜN TANIMI

SÜRE ÖN KOŞUL

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Modülün içeriği ve kapsamı hakkında bilgiler içerecek şekilde yazılmalıdır Modül bilgi sayfasından fatdalanılacaktır. 40/8-40/16-40/24-40/32-40/40 Modül bilgi sayfasından alınacaktır. Modülü başarabilmek için daha önce alınması gereken modül/modüllerin adları yazılmalıdır. Modül bilgi sayfasından alınacaktır. Modül ile öğrenciye kazandırılacak yeterlik yazılmalıdır. Yeterlik tanımı “mek, mak” ile bitecektir. Yeterlik çerçeve öğretim programından alınacaktır. Genel Amaç: Modül ile kazandırılacak yeterliği kapsayan ”öğrenci, koşul, standart, davranış ”öğelerini içeren bir genel amaç cümlesi yazılır. Amaçlar: Modüldeki faaliyetler ile ilgili amaçlar yazılırken işlemler esas alınır. Her işleme karşılık standart öğesini de içeren bir amaç cümlesi yazılır. Genel amaç ve amaçlar cümlesi modül bilgi sayfasından alınarak “yapabileceksiniz, uygulayabileceksiniz” vb ifadeleriyle bitirilmelidir.

3


EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Hazırlanan modül ile gerekli olan ortam, donanım, öğretme araçları ve materyaller yazılmalıdır Öğretim programları İşlem analiz formundan yaralanılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modül ile kazandırılacak yeterliğin, öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını ölçen, ölçme araçları ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi ve öneriler yazılmalıdır. Öğrencinin faaliyetler sonunda kendini değerlendirebileceği araçlara yer verilmelidir

4


GİRİŞ Giriş sayfası öğrenciyi modül için motive etmeyi amaçlar. Bu nedenle “ neden “ öğrenilmesi gerektiği iyi anlatılmalı ve öğrenci konuların önemine inandırılmalıdır. Giriş oluştururken dikkat edilecek noktalar: •

Öğrenciye hitap edilmelidir. Örneğin: “Sevgili Öğrenci” şeklinde başlanabilir.

Modülün alan ve meslek içindeki yeri hakkında bilgi verilebilir.

Modül ile ilgili kazananımların mesleki beceri ve günlük yaşamda kullanımı hakkında bilgi verilebilir.

Öğrenciyi motive edici bilgilere yer verilmelidir.

Ortalama 100-200 kelimeden oluşan bir metin yazılmalıdır.

5


ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ Amaç cümlesi modül bilgi sayfasından yararlanarak tamamlanır. Amaç cümlesinde faaliyette kazandırlacak davranış, koşul ve standart öğeleri yer almalıdır. ARAŞTIRMA Öğrenciyi faaliyete hazırlamak amacıyla oluşturulur. Araştırma konusu belirlenirken öğrenciye, araştırma, yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmalıdır.. • • • •

değerlendirme,

Araştırma konusu öğrenme faaliyetini destekleyecek şekilde belirlenmelidir. Öğrencinin, faaliyete başlamadan önce hazırbulunuşluk düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla öğrencinin faaliyetle ilgili kazanacağı bilgiler toplayarak sınıfa getirmesi ve diğer öğrencilerle paylaşması istenebilir. Bilgiye ulaşma, ödev, gezi, gözlem, inceleme, deney, edinilmiş bilgileri kullanma, tartışma, grup çalışması, rapor hazırlama, sunma ve öğrenmeyi öğrenmeye yönlendirecek öneriler yazılmalıdır. Araştırma konusu kısa ve öz olmalıdır. Öğrenciyi öğrenme faaliyetine motive etmek amacıyla verilmelidir. Ağır ve uzun konulardan kaçınmak gereklidir. BİLGİ KONULARI (konu başlıkları yazılacaktır)

Konu başlıkları, modül bilgi sayfasında yer alan içerik bölümünden yazılmalıdır.

Bu bölüme öğrenme faaliyetinin ismi verilerek başlanacaktır.

Konu başlıkları alınmayacaktır.

Bilgi ve uygulamalar bir birini takip etmelidir ve tamamlamalıdır.

Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

Alıntılar kaynak gösterilerek kullanılmalıdır.

Öğrencinin, öğreticiye sık sık başvurmasını engellemek için, bilgi ve uygulamalar açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.

ve

öğrenme

faaliyeti

6

başlıkları

çerçeve

içerisine


Her yaşta ve düzeyde öğrencinin anlayabileceği sözcükler kullanılarak öğrenme kolaylaştırılmalıdır.

Basitten – karmaşığa; somuttan – soyuta doğru bir sıra takip edilmelidir

Öğrencinin, içeriğe dikkatini çekecek şekil, cümle ve başlıklar seçilmelidir Metin kısımları resim, grafik ve şekillerle desteklenmeli ve anlatım kısımlarında resim, şekil ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır.

“Aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz, inceleyiniz” vb talimatlar verilmelidir.

Mesleğe özel teknik ve yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları veya açıkalamaları parantez içinde verilmelidir.

Bilgi konularında verilen bilgiler, uygulama faaliyetlerini destekleyecek bilgilerden oluşmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ •

Öğrenciye faaliyet sonunda kazandırılacak beceriler için gerekli uygulamalar yer alır.

İşlem analizlerinde yer alan işlem basamaklarına göre düzenlenir.

İşlem analizlerinde yer alan becerilerileri kazandırmaktır.

İşlem analiz formlarında yer alan tavır-tutumlar yansıtılır.

“Aşağıdaki uygulamaları yapınız” gibi talimatlar önerilir.

İşlem basamakları ve öneriler tablosu kullanılarak öğrenme faaliyetleri verilebilir. Uygulamanın özelliğine göre aşağıdaki tablo şeklinde veya farlı biçimlerde hazırlanabilir. Öneriler (İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler)

İşlem Basamakları • •

Öğrenciden yapılması istenen işlem basamakaları yazılır. Bu bölüm modülün en önemli kısmıdır. Ortaya çıkarılmak istenen hizmet veya ürünün kalitesi açısından işlemlerin düzgün sıralanmış ve hizmet veya ürünün ortaya çıkması için öğrenciyi 7

• • • •

Öğrenciye, faaliyetini tamamlaması için yardımcı olacak özel talimatlar verilir. Kullanılacak yöntem ve teknikler belirtilir. Özel güvenlik tedbirleri yer almalıdır. Gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağı belirtilir.


• • • •

yönlendirmeye yeterli olması gerekir. İşlem basamakları işlem analiz formundan alınarak gerekli görüldüğü taktirde EARGED grubu ve program koordinatörü ile irtibat kurarak geliştirilebilir. Bu faaliyetler numaralandırılmaz. İşlem basamakları eylem cümleleriyle biter; (okuyunuz, izleyiniz, vb.) Öğrenciye hitap edilerek yazılır, öğrencinin anlayabileceği bir dil kullanılır. Öğrenme faaliyetlerini destekleyecek bilgi, resim, şekil ve grafikler verilmelidir. Bilgi konuları mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır.

8

• • • • • • •

Dikkat edilecek konular açıklanır. Görsel malzemeler belirtilir. Uyarılar ve yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin yararlanabileceği kaynaklar önerilir. Faaliyet hakkında ek bilgilere yer verilir. İşlem basamakları ile ilgili olarak bilgi konularına atıfta bulunulur. Resim, şekil ve grafiklere atıfta bulunulur.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ) Öğrenme ve öğretme süreci boyunca öğrenme faliyetlerinin hedeflerine ulaşma derecelerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak amacı ile her faaliyetin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmalıdır Söz konusu ölçme araçları ölçülmek istenen davranışın özelliğine göre; -Objektif Testler: Doğru-Yalış, Tamamlamalı, Çoktan Seçmeli, Eşleştirilmeli soru tiplerinden oluşan, faaliyette verilen bilgileri ölçmak amacıyla kullanılan testlerdir. -Uygulamalı Testler: Beceri gerektiren psikomotor davranışları ölçen ölçme araçları. Faaliyette yapılan uygulamalar ile kazanılan becerileri bu ölçme araçları ile öçlülür. Modülde hazırlanan testlerin başında açıklamalar (yönerge) yazılmalıdır.

testin

uygulanmasına

yönelik

Testler öğrencilerin bireysel öğrenme yöntemleri doğrultusunda kendi kendilerini ölçerek değerlendirebilecekleri şekilde hazırlanmalıdır. A.- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) •

Her faaliyetin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme soruları yer almalıdır.

Test hazırlanırken açık ifadeler kullanılmalıdır.

Öğrencinin faaliyet sonunda kazanacağı bilgi ve beceriler ölçülmelidir.

Tüm soru teknikleri kullanılabilir. ( çoktan seçmeli, doğru–yanlış, eşleştirme.. vb. )

Ucu açık sorular teslerde kullanılmamalıdır.

Objektif testler bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. CEVAP ANAHTARI

Test sonunda öğrenci cevap anahtarına yönlendirilmelidir. Öğrenme faaliyetlerinin cevap anahtarları modülün sonunda yer almalıdır.

9


DEĞERLENDİRME Öğrencilere cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırark değerlendirme yapmalarına yönlendirilmelidir. Öğrenciye yanlış verdiği cevaplar için faaliyetin ilgili yerlerine giderek tekrar etmesi için öneride bulunulması gerekir. Örneğin: Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme kriterleri) karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. B.- UYGULAMALI TEST •

Faaliyette kazanılan davranışları (becerileri) ölçen araçlar hazırlanmalıdır.

Değerlendirme için kriterler belirlenmelidir

Öğrencilerin öğrenme faaliyetinde kazandıkları becerilerin tamamı bu testte yer almalıdır.

Öğrencinin faaliyetin özelliğine göre yaptığı uygulamalar ile ilgili süreç, ürün ya da her ikisinide ölçen araçlar geliştirilebilir.

Ölçme araçlarında faaliyette gerçekleştirilen uygulamaların kontrol edilmesi istenebileceği gibi farklı bir uygulamalar verilerek kazandığı becerilerin ölçülmesi istenebilir. DEĞERLENDİRME

• • •

Değerlendirme, değerlendirme kriterlerine göre yapılmalıdır Değerlendirme kriterleri “evet-hayır, artı-eksi veya derecelendirme” şeklinde düzenlenebilir. Başarı kriterinin altında olan öğrencilere faaliyeti tekrarlaması önerilmelidir.

Örneğin: Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. •

Ölçme ve değerlendirmeler, ölçme değerlendirme uzmanları ile iletişim kurularak hazırlanmalıdır.

Her öğrenme faaliyeti sonunda öğrencinin kendi kendini ölçerek değerlendireceği öneriler yapılacaktır. 10


MODÜL DEĞERLENDİRME Modül ile kazandırılmak istenilen yeterliğin kazanılıp kazanılmadığını yada ne derece kazanıldığını (kazandırılacak davranışların tamamını kapsayan) ölçebilen, modül sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme aracı hazırlanmalıdır A.- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) •

Modülde bulunan öğrenme faaliyetlerinin tümünü kapsayan sorular hazırlanarak öğrencilerin teorik bilgileri öğrenip öğrenmedikleri ölçülür.

Modülün sonunda öğrencinin kendini değerlendirme soruları yer almalıdır.

Test hazırlanırken açık ifadeler kullanılmalıdır.

Öğrencinin modül sonunda kazanacağı bilgi ve beceriler ölçülmelidir.

Tüm soru teknikleri kullanılabilir.(çoktan seçmeli, doğru–yanlış, eşleştirme. vb.)

Ucu açık sorular teslerde kullanılmamalıdır.

Objektif testler bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır.

değerlendireceği

ölçme

ve

CEVAP ANAHTARI Test sonunda öğrenci cevap anahtarına yönlendirilmelidir. Öğrenme faaliyetlerinin cevap anahtarları sorular ile aynı veya karşılıklı sayfaya gelmemelidir. DEĞERLENDİRME Öğrenciler cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırark değerlendirme yapmaya yönlendirilmelidir. Öğrenciye yanlış verdiği cevaplar için modüldeki ilgili faaliyete giderek tekrar etmesi için öneride bulunulması gerekir. Örneğin: Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme kriterleri) karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz. Yanlış cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 11


PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) •

Öğrencinin modül sonunda, hedeflenen yeterliği kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.

Bilgi, beceri, tavır-tutum ve davranışları ölçen ve modül içerisindeki öğrenme faaliyetlerinin tümünü kapsayan performans testi ile ölçülmelidir.

Öğrencinin kazanımlarının ölçülmesinin yanı sıra sürecin değerlendirileceği (öğrenci bilgi ve gözlem dosyaları) portföylerde önerilebilir.

Modülde kazanılan davranışları (becerileri) ölçen araçlar hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin modülde kazandıkları becerilerin tamamı bu testte yer almalıdır.

Öğrencinin modülde kazandırılan yeterliğin özelliğine göre yaptığı uygulamalar ile ilgili süreç, ürün ya da her ikisinide ölçen araçlar geliştirilebilir.

Performan testlerinde öğrencilere farklı bir uygulama verilerek modülde kazandığı yeterliğin ölçülmesi istenebilir. DEĞERLENDİRME •

Öğrenci yeterliklerini değerlendirme kriterleri belirlenir.

Kazanımların nasıl değerlendirileceğine yönelik öneriler yapılır.

Öğrenciler yeterliği kazanıp kazanmama durumuna göre bir sonraki modüle geçmeleri ya da modül tekrarına yönlendirilmelidir.

Değerlendirme, değerlendirme kriterlerine göre yapılmalıdır

Değerlendirme kriterleri “evet-hayır, artı-eksi veya derecelendirme” şeklinde düzenlenebilir.

Başarı kriterinin altında olan öğrencilere modülü tekrarlaması önerilmelidir.

Örneğin: Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. •

Ölçme ve değerlendirmeler, ölçme değerlendirme uzmanları ile iletişim kurularak hazırlanmalıdır.

Modül sonunda mutlaka öğrencinin değerlendireceği öneriler yapılmalıdır. 12

kendi

kendini

ölçerek


13


CEVAP ANAHTARLARI Cevap anahtarları tablo şeklinde ve büyük harf kullanılarak hazırlanmalıdır. Her cevap anahtarının başına hangi faaliyetin cevap anahtarı olduğu belirtilmelidir.

14


ÖNERİLEN KAYNAKLAR Öğrenciye konuyla ilgili önerilen kaynaklar yazılır.

KAYNAKÇA Modül yazımında yararlanılan kaynak adları yazılır. Önerilen Kaynaklar ve Kaynakça yazımında aşağıdaki öneri ve örnekler dikkate alınır. •

Yazılı kaynaklar

Görsel kaynaklar

Web adresleri

Kütüphaneler

İlgili kişi ve kuruluşlar yazılabilir.

Kitap, dergi ve diğrer kaynaklar alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Alfabetik düzenleme yazarın soyadının ilk harfine göre olmalıdır.

Soyad yazıldıktan sınra yazarın adı yazılmalıdır.

Kitabın adı, basım yeri, ili ve yılı yazılır.

Çift isimli eserlerde ikinci isim ad ve soyad şeklinde yazılacaktır.

Kaynaklar soyad gözetilerek alfabetik sıraya göre yazılacaktır.

Örnek: ARICI Hüsnü, İstatistik Yöntemleri ve uygulama, Ankara, 1972 ÇAVDAR Tevfik, Neden Araştırma, Milliyet Gazetesi, 29 Mayıs 1974,s.5 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967, Ankara, 1963 Türk Üniversitelerinde Bir Tarama, Araştırma Eğitimi, TÜBİTAK, Ankara, 1985 MEB, Özel Kalem Müdürlüğü, Resmi Yazışmaların Düzenlenmesi Hakkında Talimat, Ankara, 1971 BESTt, John W. ,Research in Education, Englowood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1959 15


BORG, Walter R. and M.D. GALL, Educational Research An Introduction, Secoond edition, New York, David McKay, 1971 SİNANOĞLU, Samim, Tahsin SARAÇ, Emin ÖZDEMİR, Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi I. , Türk Dil Kurumu, Ankara, 1972 Muhtelif intenet adreslerinin bölüm ve sahifeleri

16


BİLGİSAYAR İLE YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. İçindekiler bölümü yazılmayacak. İçindekiler için sadece İÇİNDEKİLER isimli büyük bir başlık yazılacak ve sayfanın geri kalanı boş bırakılarak bir sonraki sayfadan devam edilecektir. 2. Sayfalara Ekle menüsünden Kesme konulmayacak ve sayfa numarası verilmeyecektir. 3. Paragraf başı yapılmayacak paragraf olacak satır geldiğinde bir satır boşluk bırakılacaktir. İlk satır girintisi olarak 1 cm ayarlanacaktır. 4. Madde imleri için aşağıdaki format kullanılacaktır.  Birinci madde •

İkinci derecede alt madde o Üçüncü dereceden altmadde

 İkinci madde 5. Her konunun başlığı için (örnek: ARAŞTIRMA, ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 gibi) sadece başlık yazılacak başlığın yazıldığı yere renkli çubuk şekil yada ayraç konulmayacaktır 6. Sayfa yapısı Kağıt boyutu için 19,5 genişlik, 27,5 yükseklik ayarlanacak Kenar boşlukları için ise Üst:4, Sağ-Sol-Alt:2,5 olacaktır 7. Uzun tablolar oluşturmaktan kaçınılacak. Tablo hazırlanacaksa iki tablo birleştirilmeyecek hazırlanan tablo tek parça olacaktır 8. Performas testi yazılırken hazırlanan tablonun baş kısmında büyük harfle ve koyu DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ yazılacak ve işaretlenecek yerlerin başına (Evet, Hayır) veya (+ , – ) konulacaktır (bkz. Aşağı) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Maskesini hazırlayabileceğiniz bir karakter seçtiniz mi? Seçtiğiniz karakteri yansıtabilecek bir model tespit ettiniz mi? Modele uygun kalıp hazırladınız mı?

17

Evet Hayır


9. Yazılan tüm yazılar 11 punto Times New Roman ve iki yana yaslı şekilde olacaktır. 10. Metne konulacak resimler temizlenmiş düzgün resimler olacaktır. 11. Başlıklar yazılırken aşağıdaki gibi yazılacak ve numaraları aşağıdaki gibi verilecek numara yazılıp nokta konduktan sonra bir boşluk bırakılacak sonra başlık yazılacaktır.

1. İLK KONU BAŞLIĞI 1.1.İlk Konunun Alt Başlığı 1.1.1. Üçüncü Derecede Alt Başlık

2. İKİNCİ KONU BAŞLIĞI 1.2.İkinci Konunun Alt Başlığı 1.2.1. Üçüncü Derecede Alt Başlık 12. Ana başlıklar 20, konu başlıkları 14, alt başlıklar 12, Times New Roman ve bold olarak yazılacaktır. Metin kısımları 11 punto Times New Roman iki yana yasla olarak yazılacaktır 13. Resim alt yazıları 10 punto ve Times New Roman olacak, tüm yazılar bold olacak. Şekil 1.2: Düz şerit testere makinesi 14. Modül kapağında 1 resim kullanılacak ve modülün özelliklerini yansıtacak resim olacaktır. 15. Modülde kullanılan fotoğraf, resim, dijital çekim vb. EARGED ekibine teslim edilecektir.

18


TÜRKÇE VE DİLBİLGİSİ YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Hitap cümlesi,

Sevgili Öğrenci,

2. Öğrenme Faaliyeti – 1

şeklinde yazılacak.

şeklinde yazılacak

3. Çizimlerin altına Şekil 1.2: Düz şerit testere makinesi, fotoğrafların altına Resim 5.1:Toz tutucu şeklinde yazılacak 4. Yeterlik bölümünde 5. Modül tanıtımı,

–mak / -mek

kullanılacak

……….öğrenme materyalidir.

6. Uygulama faaliyetleri bitirilecek.

yapınız, çalışınız, uygulayınız

7. Modülün amacı bitirilecek.

-acaksınız / -ebileceksiniz

8. Numaranın kısaltılması

nu, nu’dan, nu’lu

şeklinde bitirilecek. şeklinde şeklinde şeklinde olacak.

9. Açıklamalar bölümüne modülün adı yazılırken sözcüklerin yalnızca baş harfleri büyük olacak. Örnek: Taşlama İşlemleri Dökülen İşleri Makineyle Temizleme 10. Genel amaç ve diğer amaçlar belirtilirken şeklinde koyu renk yazılacak.

Genel Amaç, Amaçlar

11. Alt ve yan başlıklarda sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak, herhangi bir noktalama işareti kullanılmayacak. 12. Çoktan seçmeli sorularda seçenekler büyük harfle yazılacak.

A) B) C) D)

şeklinde

13. Sorularda sadece olumsuzluk bildiren sözcüğün altı çizilecek. Örnek: ………..değildir? …………yoktur? 14. Öğrencilere önerilen kaynaklar belirtilirken ÖNERİLEN KAYNAKLAR Yazarın yararlandığı kaynaklar belirtilirken KAYNAKÇA yazılacak yazarın soyadı büyük harflerle yazılacak aşağıdaki sıralama uygulanarak aralarına virgül konulacak.  İÇÖZ Orhan, Seyahat Acenteleri, Ankara, 1999

19


15. „Birden çok yazar adı olan bir kitaptan yararlanılmışsa; ilk yazarın soyadı adı, diğer yazarların adı soyadı sıralaması uygulanır.  İÇÖZ Orhan, Ahmet AKAT, Seyahat Acenteleri , Ankara, 1999 16. Yazarlar soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılacak.

20

T  

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç: Modül ile kazandırılacak yeterliği kapsayan SÜRE 40/8­40/16­40/24­40/32­40/40 Modül bilgi sayfasından alınacaktır...

Advertisement