Page 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MESLEKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANKARA 2008


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.

Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.

Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.


İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 .................................................................................................... 3 1. KAYIT İŞLEMİ ................................................................................................................... 3 1.1. Gerçek Kişilerin Kayıt İşlemi ....................................................................................... 5 1.1.1. Ticaret Odalarına Kayıt ......................................................................................... 5 1.1.2. Sanayi Odalarına Kayıt.......................................................................................... 6 1.1.3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarına Kayıt ................................................................................................................................ 8 1.2. Tüzel Kişilerin Kayıt İşlemi.......................................................................................... 9 1.2.1. Ticaret Odalarına Kayıt ......................................................................................... 9 1.2.2. Sanayi Odalarına Kayıt.......................................................................................... 9 1.3. Oda Kayıt Beyannamesi................................................................................................ 9 1.4. Sanayi Sicil Belgesi Alma........................................................................................... 15 1.4.1. Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi Işletmelerine Sağladiği Faydalar ....................... 16 1.4.2. Müracaat Şekli..................................................................................................... 16 1.4.3. Sanayi Sicil Belgesi ............................................................................................. 19 1.4.4. Sanayi Sicil Belgesinde Değişiklik...................................................................... 19 1.4.5. Sanayi Sicil Belgesinin İptali............................................................................... 20 1.4.6. Aynı Adreste Birden Fazla Sanayi İşletmesinin Faaliyeti ................................... 20 1.4.7. Sanayi Sicil Belgesinin Vizesi............................................................................. 20 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 23 ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 .................................................................................................. 25 2. ODA AİDATLARI............................................................................................................. 25 2.1. Aidatları Ödemek........................................................................................................ 25 2.2. Kontrol ........................................................................................................................ 28 2.3. Oda Üyelerinin Hakları ............................................................................................... 31 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 35 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 36 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 38 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 40 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 42

i


AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD

344MV0008

ALAN

Muhasabe ve Finansman

DAL/MESLEK

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

MODÜLÜN ADI

Mesleki Kuruluş İşlemleri

MODÜLÜN TANIMI

Mesleki kuruluşlar olan meslek odaları, özellikleri ve meslek mensuplarının odalarla olan işlemlerin tanıtıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/8

ÖN KOŞUL YETERLİK

Mesleki kuruluş işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç Türkiye’deki mesleki kuruluşları hakkında bilgi sahibi olacak, kuruluşların üyelerine olan hizmetlerini öğrenecek ve odalarla ilgili hertürlü işlemi yapabileceksiniz. Amaçlar: 1. Tacirlerin mesleki kuruluşlara kayıt işlemlerini yaptırabileceksiniz. 2. Meslek odalarına aidat ödemelerini ve takibini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Bilgisayar, yazıcı, kâğıt, üyelik kayıt formu, aidat takip formu.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii


GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci; Her meslek elemanının bir odasının olduğunu mutlak duymuşsunuzdur ve merak etmişsinizdir. Acaba bu meslek kuruluşlarının içeriği ne, işlevleri neler diye aklınızdan geçirmişsinizdir. Meslek kuruluşları ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. Her geçen gün ekonomik rekabet artmaktadır. Aynı mesleği icra eden tacirlerin, esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek birlik ve beraberlik, dayanışma, ortak menfaat gibi tek çatı altında meslek kuruluşları olan odalar şeklinde örgütlenmesinin muhasebe mesleği açısından son derece önemlidir. Türkiye'de ilk ticaret odasının ne zaman gelişmeye başladığını biliyor muydunuz? Abdülaziz döneminde (1861–1876) son aylarında gündeme gelmiştir. Fakat Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası ancak 1882'de faaliyete geçebilmiştir. Türkiye'de ilk ticaret odası, 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinimine yanıt vermek üzere, İnebolu'da kurulmuştur. “BİRLİKTEN GÜÇ, KUVVET DOĞAR” özlü sözü birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır. Tacirlerin, esnaf ve sanatkârların ve geleceğin muhasebecisi olacak olan sizlerin, kendi meslektaşlarınız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabileceğiniz, meslekleğiniz olan muhasebe ile ilgili yenilikleri takip edebileceğiniz ve güzel vakit geçirebileceğiniz meslek odalarındaki sıcak ortamı görebileceksiniz. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile muhasebe ve finansman alanında meslekte birlik ve beraberliğin sembolü olan meslek kuruluşlarını tanımanız sizler için çok yararlı olacaktır.

Resim 1.1: Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu

1


2


ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 AMAÇ Bu öğrenme yaptırabileceksiniz.

faaliyeti

ile

tacirlerin

mesleki

kuruluşlara

kayıt

işlemlerini

ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

Çevrenizdeki muhasebeci, avukat, eczacı, noter, market, terzi, hırdavatçı, beyaz eşya dükkanı, tuhafiyeci vb. mesleklerle uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin hangi meslek odasına kayıtlı olduğunu araştırınız.

Çevrenizde yer alan gerçek veya tüzel kişilerin şu an bağlı oldukları meslek odalarına nasıl kayıt yaptırdıklarını araştırınız.

Resim 1.2: Araştırmacı

1. KAYIT İŞLEMİ Gerçek veya tüzel kişi işletmelerinin, kendi meslekleri ile ilgili meslek odasına üye olabilmesi için yapması gereken işlemleri içermektedir. Kayıt işlemi için hangi meslek odasına bağlı olunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda mesleki kuruluşlar ve o kuruluşlara üye olabilecek tacirler verilmiştir.

3


Sıra No 1 2

3

Gerçek veya Tüzel Kişi Esnaf ve sanatkârlar (Terzi, bakkal, ayakkabı tamircisi vb.) Tacir niteliğine haiz olanlar (Esnaf ve sanatkâr faaliyetini aşanlar; şirketler, süpermarketler vb. ) Özel kanunla faaliyet gösterenler (muhasebeci, avukat, noter, eczacı vb)

Mesleki Kuruluş Esnaf ve Sanatkârlar odası Ticaret Odaları veya Sanayi Odaları * Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler odası * Baro * Noter odası * Eczacılar odası

Şekil 1.1: Meslek mensupları ve kayıt yaptıracakları mesleki kuruluşlar

Hangi meslekî faaliyetin tacir niteliğine haiz olduğu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenmektedir. İl * Ticaret Odaları * Sanayi Odaları

Üst Birlikler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye (TESK)

Esnaf

ve

Sanatkârlar

Konfedarasyonu

Esnaf ve Sanatkârlar Birliği

*Serbest Muhasebeci Mali Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Müşavirler Odası Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) * Yeminli Mali Müşavirler Odası Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Eczacılar Odası Türkiye Noterler Birliği (TNB) Noter Odası Şekil 1.2: Meslek odaları ve üst birlikler

Kayıt işlemi yasal zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Üye olabilmek için birtakım bürokratik işlemler yerine getirilmesi, zaman ayrılması ve de üyelik aidatlarının zamanında ilgili odaya veya hesabına yatırılması gerekmektedir.

Resim 1.3: Türk Eczacılar Birliği ve Logosu

4


1.1. Gerçek Kişilerin Kayıt İşlemi Gerçek şahısların Şekil 1.1’de görüldüğü üzere, mesleki faaliyet alanına göre değişik mesleki kuruluşlara kayıt yaptırmaktadır.

1.1.1. Ticaret Odalarına Kayıt 5174 Sayılı Kanun’un Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin mensup olacakları meslek odalarına veya ajanlıklarına kaydolmak zorundadır. Sermayesinin tamamı devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolmaya mecburdurlar.

Resim 1.4: Odaya kayıt

Şube: Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunun veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerlerdir. Odaya kayıt için gerekli evraklar      

Sicil Tasdiknamesi (aslı) İlan Gazetesi (aslı) İmza Sirküleri (aslı) Nüfus Kayıt örneği (aslı-resimli) İkametgâh ilmuhaberi (aslı- resimli) 2 adet fotoğraf

Gerçek kişilerin, adres değişikliği, ünvan değişikliği ve iştigal konusu değişikliği tescili gerektirmektedir.

5


Ticaret siciline kaydolmak ile ticaret odasına kaydolmak birbirinden farklı bir işlemdir. Ticaret odası bir meslekî kuruluştur; yani bir meslek odasıdır. Oda kayıt evraklarını hazırlayan bir meslek mensubu bağlı bulunduğu ticaret odasına gidip kayıt işlemini yaptırabilir.

1.1.2. Sanayi Odalarına Kayıt Sanayicinin Tanımı:

Resim 1.5: Odaya kayıt

5174 Sayılı Kanunun 5. Maddesi’ne göre sanayicinin tarifi: Tezgah, cihaz makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Kayıt İçin Müracaat Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü Hükümleri’ne uygun şekilde kanunî gerekleri tamamlayarak sınaî işletmelerini Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirmiş olan ve idare merkezleri ile fabrikaları veya bunlardan herhangi biri bulunduğu il sınırı içinde olan meslek mensupları ait oldukları ilin sanayi odasına kayıt yaptırmak için başvuruda bulunurlar. Örneğin, Ankara il sınırları içinde bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler Ankara Sanayi Odası'na kaydolmaya mecburdurlar.

Kayıt İçin İstenen Belgeler Ticaret Sicili Memurluğu'na usulüne uygun şekilde tescil işlemini yaptırmış bulunan sanayici sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişiye müracaatı üzerine kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname ilgili tarafından doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte Sicil ve Arşiv Müdürlüğü'ne teslim edilir.

6


1.

Türkiye ticaret sicili gazetelerinin asılları veya onaylı örnekleri.

2.

Gerçek kişiler için sahibinin, tüzel kişiler için temsilcilerinin noter tasdikli imza sirküleri,

3.

Makine listesi,

4.

Personel listesi ,

5.

Vergi levhası ve son yıl bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunun fotokopisi,

6.

İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira akdi fotokopisi,

7.

Firma başka Odaya kayıtlı ise; yeni tarihli oda sicil kayıt sureti,

8.

Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile 3 adet fotoğrafları,

9.

Gerçek kişilerde firma sahibinin, tüzel kişilerde temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

10.

Kayıt ücreti,

Odaya Kayıt Zorunluluğu Ticaret siciline kayıtlı sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler sanayi odasına kaydolmak zorundadır. Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. Her türlü sanayi işletmeleri, şubeleri ve fabrikaları bulundukları ildeki sanayi odasına kaydolmak zorundadırlar.

Resim 1.6: Kayıt formu doldurma

7


1.1.3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarına Kayıt Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Resim 1.7: TÜRMOB web sitesi

Bu kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest muhasebeci malî müşavirler, yeminli malî müşavirler odalarını ifade eder. Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Kayıt İçin Müracaat Stajerliğini tamamlayıp meslek mensubu olarak faaliyet gösterecek olan serbest muhasebeci, malî müşavirler ait oldukların ilin serbest muhasebeci mali müşavirler odasına başvuruda bulunacaklardır. Örneğin, Ankara’da faaliyet gösterecek olan bir mali müşavirin Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na başvuruda bulunması gerekmektedir.

Resim 1.8: SMMM Logosu

Oda Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TURMOB yazı aslı (serbest muhasebeci mali müşavirlik yapabilir) Banka dekontu Kimlik fotokopisi- Noter İkametgâh belgesi Savcılık belgesi Diploma fotokopisi- Noter 9 adet vesikalık fotograf

8


8. 9.

Giriş aidatı Yıllık aidat

1.2. Tüzel Kişilerin Kayıt İşlemi Hükmü şahsiyetlerin kayıt işlemleri, işletmenin türüne göre değişiklik arz etmektedir. Sanayici niteliğine haiz olanlar, sanayi odalarına kayıt olmak zorundadırlar.

1.2.1. Ticaret Odalarına Kayıt Tüzel kişiler de, gerçek kişiler gibi 5174 Sayılı Kanun’a göre bağlı bulundukları ilin ticaret odalarına kayıt yaptırmak zorundadır. Gerçek kişilerden farklı olarak, tüzel kişiliğin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.       

Ticaret sicil tasdiknamesi (aslı) İlan gazetesi (aslı) İmza sirküleri (aslı) Ana sözleşme (aslı) Şubeler için kuruluş merkez gazetesi Şirket ortakları için nüfus cüzdanı sureti Şirket ortakları için ikametgah ilmuhaberi

Yukardaki belgeleri hazırlayan bir hükmi şahsiyet, bağlı bulunduğu ilin ticaret odasına müracaatta bulanarak oda kayıt işlemini tamamlayabilir. Hükmi şahıslarda; ünvan değişikliği, iştigal konusu değişikliği, sermaye arttırımı, adres değişikliği ve ortak değişikliği gibi işlemler tescil işlemini gerektirmektedir.

1.2.2. Sanayi Odalarına Kayıt 5174 Sayılı Kanunun 5.maddesi’nde sanayicinin tanımı yapılmıştır. Sanayici niteliğine sahip olan işletmeci, bulunduğu ildeki sanayi odasına kayıt yaptırmak zorundadır.

1.3. Oda Kayıt Beyannamesi Her odanın kendi formatı mevcuttur. Örneğin, Ankara Sanayi Odası (ASO) ‘na bir meslek mensubu aşağıda yer alan elektronik formları doldurarak odaya kayıt yaptırabilir.

9


ANKARA SANAYİ ODASI ÜYELİK KAYIT FORMU(Şahıs Firmaları İçin) Resim 1.9: ASO amblemi Ankara Sanayi Odası Başkanlığına

Sanayici niteliğine haiz bulunan firmamızın üye olarak Odanıza kaydının yapılmasını arz ederiz. Saygılarımızla, İMZA VE KAŞE

HAKİKİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna ait yönetmelik hükümlerine göre odaya kaydımızın yapılmasını rica ederiz. * Zorunlu alanlar Ticaret unvanı * Adı, soyadı * Babasının adı Doğum yeri ve tarihi * Tabiiyeti

T.C.

Ecnebi ise; a)İkametgah tezkeresinin tarihi b)Numarası c)Müddeti Tahsil derecesi Ev adresi Ticaret sicil numarası * Ticaret sicilinde tescil tarihi * Ticari ikametgah adresi Fiilen işe başladığı tarih

10


Sermaye (yazı ve rakam ile) (Ticari işletmeye ayrılan sermaye) Esas iştigal konusu * Tali iştigal konuları Şubeleri varsa, adresleri Namına imzaya yetkili olanlar varsa, bunların isim ve adresleri (Vekaletname sureti eklenecek) Hakiki şahsa ait; a)Bizzat ticari işletmesine tahsis ettiği menkul kıymetleri yekünü b)Ticari işletme dışında kalan menkul kıymetler yekünü (Maliyet üzerinden) Hakiki şahsa ait; a)Bizzat ticari işletmesine tahsis ettiği gayrimenkul kıymetler yekünü b)Ticari işletme dışında kalan gayrimenkul mallar kıymet yekünü (Maliyet üzerinden) Hükmi şahsiyeti haiz ticari ve sınai işletmelere ortak olup olmadığı Ortak ise, bu işletmelerin ticari ünvanları ve adresleri Türkiye’ye münhasır acentelik, mümessillik, bayilik veya distribütörlük gibi faaliyet ve imkanları varsa, bunların isimleri ve mevzubahis madde ve mamüllerin markası Temsil ettiği yabancı firmaların isimleri ve adresleri İthalatçının veya memleket dahilinde imalat yapan bir ticari işletmenin bölge veya şehir için tali bayii ise, bunların isimleri, adresleri, maddenin cinsi ve markası Acentelik, mümessillik bayilik ve distribütörlük veren vesaikin tarih ve numaraları Fax(Fabrika)

(90- )

Fax (Yazıhane)

(90- )

Telefon (Fabrika)

(90- )

Telefon (Yazıhane)

(90- )

11


Telefon (Ev)

(90- )

Web sayfası adresi

http://w w w .

E-posta adresi

@

Beyanname sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası Hakiki şahıs sınai faaliyette bulunuyorsa; a)Yazıhane adresi b)Fabrika adresi c)Muharrik kuvvet tutarı (H.P. olarak) ç) Yılın fiili çalışma günleri ortalamasına göre günlük işçi sayısı d)Fabrika binasının hakiki şahsın malı olup olmadığı, kiralanmış ise, kira bedeli

a) b) c) ç) d)

Makine ve Taçhizat Listesi ADET

CINS VE TEKNIK ÖZELLIKLERI DEGERI(TL)

Formu ASO'ya Gönder

GÜCÜ( HP-KW )

Formu Temizle

Şekil 1.3: Ankara Sanayi Odası şahıs firmaları üyelik formu

12


ÜYELİK KAYIT FORMU(Şirketler İçin) Ankara Sanayi Odası Başkanlığına Sanayici niteliğine haiz bulunan firmamızın üye olarak Odanıza kaydının yapılmasını arz ederiz. Saygılarımızla; İMZA VE KAŞE

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna ait yönetmelik hükümlerine göre odaya kaydımızın yapılmasını rica ederiz. Tarih, Kaşe ve Yetkili İmzalar

Hükmi şahsın nev’i Ticaret unvanı * Ticari ikametgahı Esas mukavelenamesinin tescil ve ilan tarihi Ticaret sicili Nu * Fiilen işe başladığı yer ve tarih * Şirketin süresi * Tabiiyeti

T.C.

1330 sayılı kanuna tabi yabancı şirket ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin belgesinin numarası ve tarihi Hükmi şahsın; a)Müseccel sermayesi (rakam ve yazı ile) b)Ödenmiş sermayesi (rakam ve yazı ile) Esas iştigal konusu * Tali iştigal konuları

13


Hükmü şahıs ihracatla iştigal ediyorsa, ihracatını yapacağı madde ve mamüllerin grup isimleri ile ruhsatnamenin tarihi ve numarası : İthalatla iştigal edenler, a)İthalatını yapacağı madde ve mamüllerin isimleri (gruplar itibariyle) : b)Türkiye ve Türkiye dahilinde bir bölge için münhasır mümessillik almışsa, yabancı firma ile mevcut mukavelesinin tarihi ve numarası (Bir suret ve Türkçe tercümesi beyannameye eklenecek) Tali bayilik halinde, a)Bayiliği veren firmanın ismi b)Bayii bulunulan malın cinsi ve markası c)Anlaşmaya müteallik vesikanın (Tarihi ve numarası) Kollektif ve komandit şirketlerde, imzaya yetkililerin isim ve adresleri (imza sirküleri eklenecektir) Hükmi şahsın yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin isimleri Faks (Fabrika)

(90- )

Faks (Yazıhane)

(90- )

Telefon (Fabrika)

(90- )

Telefon (Yazıhane)

(90- )

Web sayfası adresi

http://w w w .

E-posta adresi

@

Hükmi şahsın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası “Kollektif ve Komandit şirketlerde ortakların hesap numaraları da ayrı ayrı gösterilecektir.” Hükmi şahıs sınaî faaliyette bulunuyorsa; a)Yazıhane adres b)Fabrika adresi c)Muharrik kuvvet tutarı (H.P. olarak) ç) Yılın fiili çalışma günleri ortalamasına göre günlük işçi sayısı d)Fabrika binasının, müessesenin malı olup olmadığı, kiralanmış ise kira bedeli

a) b) c) ç)

Hükmi şahsın ayrıca iştirak ettiği sınai teşebbüsler varsa bunların; a)Ünvan ve adresleri

14


b)İştigal konuları

Makine ve Taçhizat Listesi ADET

CINS VE TEKNIK ÖZELLIKLERI DEGERI(TL)

Formu ASO'ya Gönder

GÜCÜ( HP-KW )

Formu Temizle

Şekil 1.4: Ankara Sanayi Odası şirketler için üyelik formu

Elektronik ortamda düzenlenecek olana bu form ilgili sanayi odasının web sitesinde yer almaktadır. Formun gönderilmesi ile beraber otomatik olarak üyelik işlemi başlamış olacaktır.

1.4. Sanayi Sicil Belgesi Alma 12 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete ve Sayı: 26754 ile yayınlanan tebliğ ile sanayi işletmelerine sanayi sicil belgesi alma işlemleri yeniden düzenlenmiştir. En az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir. Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır.

Şekil 1.5: Sanayi sicil belgesi

15


1.4.1. Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi Işletmelerine Sağladiği Faydalar     

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.) Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarif namesinden öderler.(%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.) Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

1.4.2. Müracaat Şekli İşletmenin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe ekinde istenen belge ve bilgiler şunlardır; 

 

Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A ve SANSİC C Formları hazırlanır. (sadece Gayrimaddi hak(lisans,knowhow,patent,vb) kullananlar) Not: Sansic A formu www.sanayi.gov.tr/download/sansicbeyannamesi.xls adresinden indiriniz. Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B Formu doldurulur. Bu formda işletmenin bir önceki yılda yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgiler yer alır. Kuruluşa veya unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi, (Bu gazede adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi yeterlidir. Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.) Onaylanmış veya süresi dolmamış kapasite raporu: Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve teçhizatlarını, ürün çeşitlerini ve kapasitelerini liste halinde verir. Ürün sınıflamasında, Türkiye sanayi ürünleri listesi dikkate alınır. Bakanlık yatırımın büyük ölçüde tamamlandığı sanayi işletmelerine yaptığı incelemeden sonra düzenlenen rapor ile ön kapasite raporu verir. Ön kapasite raporunun geçerlilik süresi ile sınırlı sanayi sicil belgesi düzenlenir.

16


T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Doldurmadan önce arka sayfadaki açıklamaları okuyunuz)

SANSİC ( B ) YILLIK İŞLETME CETVELİ Sanayi Sicil No:

Firma Ünvanı: Firma Adresi: Yıl İçerisinde Çalışan Ort. Personel Sayısı Dönem Cirosu (TL)

Mühendis:

İşçi

:

Teknisyen:

İdari

:

Tüketilen Elektrik

Birim

*

Enerjisi Miktarı KWS

Toplam: KAPASİTE-ÜRETİM-İHRACAT DURUMU

Ürün Kodu

Tipi

Fiili Üretim Miktarı

Birim * K.K.O

Yerli Muhteva Oranı %

Mamülün Markası

ATIK MADDELER Ürün Kodu

MİKTARI

BİRİMİ

*

Birim *

Dolar (000x$)

Bu cetveldeki bilgilerin doğrulunu beyan ederim ......../....../....... Firma Yetkilisi Adı Soyadı Kaşeİmza Damga Pulu

AÇIKLAMALAR (Sansic B formunun arka sayfasındaki açıklamalar) 1- Bu form üzerindeki bilgiler bilgisayara yükleneceğinden kesinlikle daktilo makinesi ile doldurulacaktır ve her bir dilekçe ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine veya Bakanlığımız Merkez Teşkilatına verilecektir. 2- Form üzerinde birimleri belirtilmiş değerler mutlaka o birim cinsinden yazılacak ve birimi yazılı olmayan değerlerin ise birim hanelerine en uygun olan birim yazılacaktır. 3-* İşeretli kutular boş bırakılacaktır. 4-Sanayi Sicil Numarası kısmı ile müracaat esnasında bilinmediğinden boş bırakılacak Sanayi Sicil belgesi alındıktan sonra mutlaka doldurulacaktır. 5-İşyerinde Elektrik enerjisi haricinde tüketilen diğer enerji kaynaklarının bulunması durumunda çok önemli büyüklükteki enerji maddeleri (odun, gazyağı, fuel-ol, mazot v.b.) uygun olan birimler esas alınarak yazılacaktır. 6-Kapasite Kullanım Oranı (K.K.O) fiili üretim miktarının yıllık kapasiteye bölünmesiyle bulunacaktır. 7-Yerli Muhteva Oranı=Nihai ürün fiyatı-İthalat girdi tutarı X 100 / Nihai ürün fiyatı 8- Mamulün adı ve tipi bölümü fazla sayıda üretilen maddenin bulunması sebebiyle kafi gelmezse aynı formdan yeteri kadar kullanılacaktır Üretim bölümüne imal edilen her ürün tek tek yazılacaktır .Bir çok üretimden dolayı toplam bir değer yazılmayacaktır. 9-6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun maddelerine aykırı hareket eden işletmeler hakkında cezai müeyyide uygulanması cihetine gidilecektir. 10-“Firma Adresi” bölümüne işyeri adresi yazılacaktır. 11-Mamulün markası Türk Patent Enstitüsü’nce Tescil olunmuş marka/markalar belirtilecektir. 12-Atık Maddeler: Üretim esnasında oluşan 17 atık maddeler belirtilecektir.


SANSİC C Formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Patent,Know-How) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.

18


AÇIKLAMALAR (Sansic C formunun arka sayfasındaki açıklamalar) 1. Bu form işletmeyi ilgilendirmiyorsa diğer formlara eklenmiyecektir. 2. Bu form üzerindeki bilgiler bilgisayara yükleneceğinden KESİNLİKLE daktilo makinesi ile doldurulacaktır. 3. Üretilen maddelerin SIRA NUMARASI Sansic 1 (b) formundaki sıra numaralarını MUTLAKA tutacaktır. Aksii taktirde değerlendirme yapılamaz. 4. Gayri maddi haklan denilince Lisans, Know-how, patent, Teknik Yardım ve marka anlaşmaları kasdedilmektedir. Bunlardan uygun olanları kullanma hakları hanesine yazılacaktır. Teknik Yardım Anlaşması kısaca (T.Y.A.) olarak yazılacaktır. Gayri maddi hak sahibinden Lisansör Firma kasdedilmektedir. 5. Gayri Maddi haklar için ödenen ücretin ödeme kısmına, a) Peşin ödeme: Bir defada veya bir kaç taksitte yapılan ödemedir. b) Royalty: Satışlar üzerinden hesaplanarak her sene yapılan ödeme, c) Peşin ödeme + Royalty: Bu üç ödeme şeklinden biri yazılacaktır. 6.Yabancı uzmanlara ödenen ücret brut değer üzerinden gösterilecektir.

1.4.3. Sanayi Sicil Belgesi Bakanlıkça uygun görülen başvurudan sonra Sanayi Sicil Belgesi bir nüsha olarak düzenlenir. Belgenin geçerlilik tarihi, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yapılan kayıt tarihinden itibaren başlar. Unvan değişikliği, ürün ilavesi ve değişikliğinde değişiklik için yapılan müracaat tarihi, belge tarihi olarak kabul edilir. Adres değişikliklerinde belge tarihinde değişiklik yapılmaz.

1.4.4. Sanayi Sicil Belgesinde Değişiklik Sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinin unvan değişikliği, adres ilavesi ya da değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi yapmaları durumunda Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. Sanayi Sicil Belgesi değişikliği için istenen belgeler:     

Sanayi Sicil Belgesi’nin aslı (zayi olması halinde zayi ilanı), Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A, www.sanayi.gov.tr/download/sansicbeyannamesi.xls adresinden indiriniz. Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B, Değişiklik yapılmış ve sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış Kapasite Raporu, Unvan değişikliği halinde, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi veya Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi. Olarak belirlenmiştir.

19


1.4.5. Sanayi Sicil Belgesinin İptali Sanayi sicil belgesi aşağıdaki haller gerçekleştiğinde bakanlık tarafından iptal edilir. 1)

2)

3)

Sanayi işletmesinin, faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, Sanayi Sicil Belgesi aslını, şayet belge kayıp ise Gazete zayii ilanını bir dilekçe ekinde üretim yerinin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne verir. Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermemesi halinde, sanayi işletmesinin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde denetim yapılır. Sanayi işletmesi belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum bir tutanak ile tespit edilir. (1) inci ve (2) inci fıkralarda belirtilen durumlarda, faal olmayan sanayi işletmesine ait Sanayi Sicil Belgesi ve sanayi işletmesinin elektronik ortamdaki kaydı iptal gerekçesi belirtilerek iptal edilir.

1.4.6. Aynı Adreste Birden Fazla Sanayi İşletmesinin Faaliyeti Aynı adreste faaliyette bulunan 1(bir) den fazla firmaya Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için; a) Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması, b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın olmaması, c) Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması, ç) Ortak personel kullanılmaması, d) Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması, gerekmektedir.

1.4.7. Sanayi Sicil Belgesinin Vizesi 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na gore sanayi sicil belgesi, veriliş tarihi itibariyle 2 (iki) yılda bir vize edilir. Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır. Bir dilekçe ve ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim biriminin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne aşağıdaki form ile müracaat edilir.

20


T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE MÜRACAAT FORMU

Firma Adı:

Adresi:

Verilen Bilgilerin ait Olduğu Yıl:

Dönem Cirosu:

Vergi No:

Tüketilen Diğer Enerji Kaynakları

Miktar

Birimi

Tüketilen Elektrik Enerjisi/Kwh)

Personel Sayısı Mühendis: İşçi: Toplam:

KAPASİTE-ÜRETİM-İHRAACAAT DURUMU

Ürün Kodu

Mamulün Adı

Fiili Ür. M.

Yıl. Kapasite

Birim İhr.Miktarı

İdari:

Teknisyen:

Değer ($)

Bu Formdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu

Beyan Ederim ..../..../....

Firmayı Temsile Yetkili Kişilerin Adı

Soyadı

Kaşe-İmza

Müracaatlar Son İki Yıla Ait Bilgiler İçeren İki Adet Vize Müracaat Formu Doldurulacaktır.

Vize işlemi sırasında, Sanayi Sicil Belgesi’ndeki unvan, adres, ürün bilgileri ile en son yıla ait işletme cetvelinde yer alan aynı bilgiler karşılaştırılır. Firma bilgileri değişmişse yeni bilgiler istenerek belge düzenlenir.

21

Pul


UYGULAMAFAALİYETİ FAALİYETİ UYGULAMA İşlem Basamakları  Bağlı olunan odaya (mesleki kuruluş) gidiniz.  Oda kayıt beyannamesini düzenleyiniz.

Öneriler  Gerçek veya tüzel kişinin özellikle hangi meslek mensubu olduğuna dikkat ediniz.  Her bir odanın kendi kayıt beyannamesi vardır, yanlış beyanname doldurmayınız.

 Gerçek kişiler için gerekli belgeleri temin ediniz.

 Gerçek kişilere ilişkin bilgilerin güncel olmasına dikkat ediniz.

 Tüzel kişiler için gerekli belgeleri temin ediniz.

 Tüzel kişilere ilişkin belgeler işletmenin faaliyet konusuna göre özellik göstermektedir. Tüzel kişiliği araştırınız.

 Sanayi sicil belgesi için ilgili belgeleri hazırlayınız.

 Boş belgelerinizi ve dilekçenizi faaliyette belirtilen siteden indirebilirsiniz.

 Sanayi sicil belgesi ve eklerini ilgili birime teslim ediniz.

 Hazırladığınız dosyayı öğretmeninize teslim ediniz.

22


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.- OBJEKTİF TESTLER (Ölçme Soruları) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9.

10.

Yanlış

Her meslek elemanının bir odası (mesleki kuruluşu) muhakkak vardır. Meslek odalarına kayıt olmak, gerçek veya tüzel kişilerin sorumlulukları arasında yer almaz. Tacir niteliğine haiz olanlar, ticaret odaları veya sanayi odalarına kayıt yaptırırlar. Serbest muhasebeci mali müşavirler, bağlı bulundukları ilin esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt yaptırır. Eczacılar Odası, TURMOB (Türkiye Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemlinli Mali Müşavirler Odaları Birliği)’ne bağlıdır. İsteyen meslek mensubu istediği mesleki kuruluşa (meslek odasına) kayıt yaptırabilir. Ticaret siciline kaydolmak ile ticaret odasına kaydolmak birbirinden farklı bir işlemdir. Ticaret odası bir mesleki kuruluştur yani bir meslek odasıdır. Ticaret odasına kayıtlı gerçek kişilerin, adres değişikliği, unvan değişikliği ve iştigal konusu değişikliği tescili gerektirmez. Sanayi odalarına kayıt için meslek mensubunun vergi levhası ve son yıl bilânçosu ile ayrıntılı gelir tablosunun fotokopisi olmalıdır. Meslek mensupları odalara kayıt olabilmek için kayıt ücreti veya giriş aidatı adı altında ücret ödemesi yapmaktadır.

DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

23


B.- UYGULAMALI TEST Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Mesleki Kuruluşlara Kayıt Yaptırmak A) Gerçek veya tüzel kişilerin (meslek mensuplarının) hangi odalara kayıt yaptıracağını, öğrendiniz mi? B) Odaların, üst birliklerini kavradınız mı? C) T.C. Sanayi Bakanlığı’nın odalara kayıttaki işlevini öğrendiniz mi? Gerçek Kişilerin Kayıt İşlemleri A) Ticaret odalarına kayıt için gereken belgeleri temin ettiniz mi? B) Sanayi odaları’na kimlerin hangi belgelerle kayıt yaptıracağını biliyormusunuz? C) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlerin hangi odaya nasıl müracaat yapacağını öğrendiniz mi? Tüzel Kişilerin Kayıt İşlemleri A) Ticaret odalarına kayıt için tüzel kişilerin düzenlemesi gereken belgelerin neler olduğunu öğrendiniz mi? B) Sanayi odalarına kayıt için tüzel kişilerin düzenlemesi gereken belgelerin neler olduğunu öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

24


ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile meslek odalarına aidat ödemelerini ve takibini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

Resim 2.1: Araştırma işlemi

Çevrenizdeki muhasebeci, avukat, eczacı, noter, market, terzi, hırdavatçı, beyaz eşya dükkânı, tuhafiyeci vb. mesleklerle uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin bağlı bulundukları meslek odalarına en son ne kadar aidat ödediklerini araştırınız.

Çevrenizde yer alan gerçek veya tüzel kişilerin şu an bağlı oldukları meslek odalarında ne gibi hakları olduğunu araştırınız.

2. ODA AİDATLARI Meslek odalarının faaliyetlerini yerine getirmeleri için üyelerin aidatlarını zamanında ödemeleri gerekmektedir. Aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

2.1. Aidatları Ödemek Her yıl günün şartlarına göre oda yönetimince aidatlar tespit edilir. Üyeler aidatlarını düzenli bir şekilde, meslekî kuruluş olan odaların veznelerine, banka hesaplarına veya kredi kartı slipi ilede çektirebilir. Uygulamada üye aidatlarını iki çeşit üye aidatı mevcuttur.

25


Maktu aidat, odaya üye olan herkesin meslekî faaliyette bulunsun veya bulunmasın ödemekle mükellef olduğu aidattır. Nispi (munzam) aidat, üyelerin belirlenen takvim yılında elde ettikleri kazançları üzerinden yüzde olarak alınır. Nispi aidatın alt ve üst sınırı vardır. Örneğin, nisbi aidat maktu aidatın altında olamaz. Örneğin, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın maktu aidatı 2006 için 115YTL’dir. Nispi aidat ise bir önceki serbest meslek kazancının %1’i olup bu tutar maktu aidattan az, maktu aidatın 20 katından fazla olamaz. Ödeme zamanları ise maktu aidat ocak ayının sonuna kadar, nispi adiat ise mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24. Maddesi odalarda kayıt ücreti ve yıllık aidat düzenlemiştir. Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlüğe girere. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı da önetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir.

Resim 2.2: Aidat ödeme

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün içinde oda meclisine itaraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık adatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendileren tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve aidatlarını yarısı kadar ödeme yaparlar.

26


Munzam aidat ve navlun hâsılatından alınacak pay 5174 Sayılı Kanunun 25. Maddesi, odalarca her yıl için gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkinbeyannamelerinde gösterilen ticari kazanca toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilânço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Resim 2.3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Binası

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam adiat ödemezler. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilânço kârı üzerinden hesaplanır.

27


Müstakil bilânçosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatı, şube veya fabriakanın bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması; fakat bilânçolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır. Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için berilnemiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez. Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam adiatları ise, bu durumun kenidlerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilânçolarını talep üzerine odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5 Maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebelir. Üye tarafından bilânçonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir nöcek iyılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapar. Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk bayraklı gemilerin tür limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonaj üzerinden uluslar arası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanının aşmamak kaydıyla oda yönetim kurulunca teklif ve oda meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili ilaman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde, ticaret veya ticret ve sanayi odasına ödenir.

2.2. Kontrol Üyelik aidatlarına ilişkin bilgilerin takip edilmesidir. Aidatlar, zamanında ödenmediğinde üyelere birtakım yaptırımlar getirmektedir. Günlük gecikme zammı, üyeliğin askıya alınması ve ticaret sicilinden silinmek gibi çeşitli yaptırımlar yer almaktadır.

28


Resim 2.4: Hesap inceleme

Aidatları, muhasebe hesaplarına, her yıl ödenen aidat makbuzlarını veya banka dekontlarını işleyerek takip edilmektedir. Odaların üyelerine yaptığı hizmetlerden biri de web sitelerinde üyelerin aidat ödemelerine ilişkin bilgi vermek yer almaktadır. Örneğin, Ankara Ticaret Odası (ATO) oda sicil aidat tablosu, üyeleri aidat konusunda bilgilendirmektedir.

29


ODA SİCİL AİDAT TABLOSU

Ticaret Sicil veya Oda Sicil Numaranızı girerek Aidat Tablonuza ulaşabilirsiniz.

Ticaret Sicil Nu:

Giriş

Meslek Grubu Kodu Oda Sicil No Şirket Tipi Ticaret Sicil Örnek Oda Sicil Nu Örnek

Giriş

: 185902

: Oda Sicil Numaranız 3 / 2036 ise Meslek Gurubu Kodu'nda 3.Grubu seçin, Oda Sicil No kısmına ise 2036 yazın, Hükmi şirketseniz Şirket Tipinden Şirket'i, Şahıs şirketi iseniz Şahıs'ı seçiniz. Şekil 1.1: A.S.O. oda sicil aidat tablosu

30


2.3. Oda Üyelerinin Hakları Üyeler oda yönetiminin teşekkül etmesinden, alınacak kararlara kadar birçok fonksiyonu icra etmektedirler. Meslek odalarının kuruluş amaçları arasında üyelerine azami hizmet sunmak hedef alınmıştır. Üyelik görevlerini yerine getiren her meslek mensubu bu hizmetlerden yararlanma imkânına sahiptir.        

Oda yönetimine seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Oy kullanabilmektedir. İhtiyaç duyulan belgeleri ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri alabilirler. Kapasite raporlarını isteme hakkı vardır. Üyelerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda odanın hakemlik yapmasını isteme hakkı vardır. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere ilişkin bilgiler alabilirler. Mesleki menfaati gerektiren durumlarda, odadan ilgili davaya bakmayı isteyebilirler. Ticaret ve Sanayiye ilişkin bilgi ve haberleri isteyebilirler. Mesleki ahlaka, disipline ve dayanışmaya riayet etmeyen üyeleri şikâyet edebilirler.

Oda organları 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 13. Maddesinde, şöyle sıralanmıştır: a) Meslek komiteleri b) Meclis c) Yönetim kurulu d) Disiplin kurulu Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi üyeleri arasında dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Oda meslek komiteleri, meslekleri ile ilgili yararlı ve gerekli gördükleri bilgileri, oda meclisi veya yönetim kuruluna vermektedir. Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gurplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Oda meclisinin görevleri     

Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından birlik genel kurulu delegelerini seçmek. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

31


 

  

    

 

Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. Oda iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. Yurtiçi ve yurtdışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Resim 2.5: Yönetim kurulu

32


Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemez. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamaz. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar gündeme yeni madde eklenir. Oda yönetim kurulunun görevleri  Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.  Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.  Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.  Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.  Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.  Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.  Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.  Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.  Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.  Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.  Oda personelinin disiplin işlerini bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.  Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.  Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  Hakem veya hakem heyeti seçmek.

33


Bu kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.

Oda disiplin kurulu Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Oda disiplin kurulunun görevleri  

Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

34


UYGULAMAFAALİYETİ FAALİYETİ UYGULAMA İşlem Basamakları  Bağlı olunan odaya (mesleki kuruluş) gidiniz.

 Meslek kuruluşuna yapmış olduğunuz ödemeyi kontrol ediniz. Doğruysa ödeme makbuzunuzu alınız.

Öneriler  Gerçek veya tüzel kişinin özellikle hangi meslek mensubu olduğuna dikkat ediniz.  Ödeme esnasında sakin ve soğukkanlı olunuz.  Odaya yaptığınız ödeme ile makbuzun birbirini teyit edip etmediğine dikkat ediniz.

 Odaların düzenledikleri toplantılara katılınız.

 Oda toplantılarını, takvimden işaretleyiniz ve günlük kontrol ediniz.

 Üyelik ile kazandığınız hakları biliniz.

 Meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurunuz, sosyal çevrenizi genişletiniz.

 Oda aidatını oda kasasına ödeyiniz.

35


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Yanlış

Oda aidatları, meslek odalarının gelirlerinden biridir. Oda aidatlarını ödemek, meslek mensubunun isteğine bağlıdır. Maktu aidat, odaya üye olan herkesin meslekî faaliyette bulunsun veya bulunmasın ödemekle mükellef olduğu aidattır. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat öder. Üye aidatlarını zamanında ödemeyen meslek mensuplarına herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Üyeler oda yönetiminin teşekkül etmesinden, alınacak kararlara kadar birçok fonkisyonu icra etmektedirler. Oda meslek komiteleri, oda yönetim kurulu ve disiplin kurulunu seçmekdir. Oda yönetim kurulu, bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunar. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamaz. Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilebilirler.

DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

36


B.- UYGULAMALI TEST Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Meslekî kuruluşlara, Üyelik Aidatının Ödenmesi A) Üyelik aidat çeşitlerini ve ödeme zamanlarını öğrendiniz mi? B) Üyelik aidatının ödenmesi sonrasında alınması gereken belgeleri neler olduğunu öğrendiniz mi? Üyelik Aidatlarının Kontrol Edilmesi A) Aidatların ödenip ödenmediğini takip ettiniz mi? B) Aidatların zamanında ödenmediğinde yaptırımlar hakkında bilgi edindiniz mi? Oda Üyelik Hakları A) Üyelik haklarının neler olduğunu öğrendiniz mi? B) Hangi hallerde üyelik haklarının başladığı ve bittiğini öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız ilgili öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise modül değerlendirme kısmına geçiniz.

37


MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME A.- OBJEKTİF TESTLER (Ölçme Soruları) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Meslek odaları, meslek mensuplarına hizmet için vardır. Tacirler, esnaf ve sanatkârlar ve serbest meslek erbabı isterlerse meslek odalarına kayıt olmayabilirler. Muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler odası’na kayıt yaptırırlar. Esnaf ve Sanatkârlar bağlı bulundukları ilin serbest muhasebeci mali müşavirler odası’na kayıt yaptırırlar. Noter odaları, TURMOB (Türkiye Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemlinli Mali Müşavirler Odaları Birliği)’a bağlıdır. Odaya üye olacaklar diledikleri meslek odasını seçebilirler. Sanayi odalarına kayıt yaptıran bir meslek mensubunun ayrıca ticaret odası’na kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Gerçek kişilerin, adres değişikliği, unvan değişikliği ve iştigal konusu değişikliği, ticaret odalarına kayıtlı olanlarda tescili gerektirir. Sanayi odalarına kayıt için ayrıca ticaret siciline kayıt yaptırmaya gerek yoktur. Meslek mensupları odalara kayıt olabilmek için ücret adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Meslek odaları, mensuplarına hizmet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklar arasında oda aidatları da vardır. Meslek mensupları isterlerse oda aidatlarını öderler. Aidatlar, meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yıla ve kârına göre değişmektedir. Meslek mensubu aidatını ödemek zorundadır. Aidatlarını zamanında ödeyen meslek mensupları ilgili meslek odası tarafından ödüllendirilmektedir. Oda organları, üyelerin demokratik oy kullanması ile oluşur. Oda meclisi, oda yönetim kurulu ve disiplin kurulunu seçemez. Bütçeyi hazırlayıp oda meclisine sunma görevi, oda yönetim kurulunun vazifesidir. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. Yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe üst üste başkanlık göreve için yeniden seçilebilirler.

38

Yanlış


PERFORMANS TESTİ (Yeterlik Ölçme) Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Mesleki Kuruluşlara Kayıt Yaptırmak A) Gerçek veya tüzel kişilerin (meslek mensuplarının) hangi odalara kayıt yaptıracağını, doğru öğrendiniz mi? B) Odaların, üst birliklerini öğrendiniz mi? C) T.C. Sanayi Bakanlığı’nın odalara kayıttaki işlevini doğru öğrendiniz mi? Gerçek Kişilerin Kayıt İşlemleri A) Ticaret odalarına kayıt için gereken belgeleri temin ettiniz mi? B) Sanayi odalarına kimlerin hangi belgelerle kayıt yaptıracağını biliyor musunuz? C) Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlerin hangi odaya nasıl müracaat yapacağını öğrendiniz mi? Tüzel Kişilerin Kayıt İşlemleri A) Ticaret odalarına kayıt için tüzel kişilerin düzenlemesi gereken belgelerin neler olduğunu öğrendiniz mi? B) Sanayi odalarına kayıt için tüzel kişilerin düzenlemesi gereken belgelerin neler olduğunu öğrendiniz mi? Meslekî Kuruluşlara, Üyelik Aidatının Ödenmesi A) Üyelik aidat çeşitlerini ve ödeme zamanlarını öğrendiniz mi? B) Üyelik aidatının ödenmesi sonrasında alınması gereken belgeleri neler olduğunu öğrendiniz mi? Üyelik Aidatlarının Kontrol Edilmesi A) Aidatların ödenip ödenmediğini takip ettiniz mi? B) Aidatların zamanında ödenmediğinde yaptırımlar hakkında bilgi edindiniz mi? Oda Üyelik Hakları A) Üyelik haklarının neler olduğunu öğrendiniz mi? B) Hangi hallerde üyelik haklarının başladığı ve bittiğini öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

39


CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI D Y D Y Y Y D Y D D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI D Y D Y Y D Y D D Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40


MODÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D Y D Y Y Y D D Y Y D Y D Y Y D Y D D Y

41


KAYNAKÇA KAYNAKÇA 

Ankara Sanayi Odası, www.aso.org.tr

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, www.asmmmo.org.tr

Ankara Ticaret Odası, www.atonet.org.tr

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfedarasyonu, www.tesk.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, www.tobb.org.tr

TURMOB, www.turmob.org.tr

TURMOB, Temel Eğitim ve Staj Merkezi, Ankara, 2005

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

42

Microsoft Word - MeslekiKurulusIslemleri  

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you