Page 1

Ekim 2004


Projenin Finansman›: Avrupa Birli¤i Projeden Faydalanan: Millî E¤itim Bakanl›¤›, MEKSA, TOBB, TÜS‹AD, TESK, T‹SK, TÜRK-‹fi, D‹SK, HAK-‹fi, KESK, M‹LLÎ E⁄‹T‹M VAKFI, MEMUR-SEN Konfederasyonu Dan›flmanl›k ve Teknik Hizmetler Konsorsiyumu: DHV Consultants-Konsorsiyumun Lideri (NL) CEC Cambridge Education Consultants (UK) Aarus Technical Collage (DK) Helsinki Consulting Group (SF) Fontys International (NL) ABU Consult GmbH (DE) R&R Bilimsel ve Teknik Hizmetler Ltd. (TR) Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (TR) Merkez Teknik Dan›flmanl›k Ekibi: Yönetim Ekibi: Reinhard ROLLA, Ekip Lideri Dr. Recep ALTIN, Efl Yönetici Güngör ALAM, Kalite Güvencesi Efl Uzman Fatih TOKATLI, Ekip Lideri Asistan› ‹rem DURDA⁄, Proje Asistan› Cengiz ERO⁄LU, Lojistik Destek Mali ve ‹dari ‹fller Ekibi: Jens MORTENSEN, Uzman Birgül KALE, Mali ve ‹dari ‹fller Asistan› Gülnur YEN‹DO⁄AN, Muhasebe Sorumlusu Eren BA⁄ATIR, Mali ve ‹dari ‹fller Asistan› Sat›n Alma Ekibi: Eike DOSE, Uzman Özlem KAYA, Efl Uzman E¤itim ve Ö¤retim Ekibi: Lars WILHELMSSON, Uzman fiennur ÇET‹N, Efl Uzman Besim DURGUN, E¤itim ve Ö¤retim Asistan› Laura A. COELLO, Stajyer ‹fl Piyasas› Ekibi: Jan de VOOGD, Uzman Mustafa AKSOY, Efl Uzman Gizem EMEL, ‹fl Piyasas› Asistan› ‹letiflim ve Bölgesel Çal›flmalar Ekibi: Prof. Dr. O¤uz BORAT, Uzman Osman YALÇIN, Efl Uzman Gözde DO⁄AN, ‹letiflim ve Bölgesel Çal›flmalar Asistan› Ebru TAfiKIN, Mesleki E¤itim Bilgi Merkezi Asistan›

Grafik Tasar›m: Punto Tasar›m - 0.312. 341 50 70 Bask›: Mesut Matbaas› - 0.312. 341 50 70 - 342 42 35

MEGEP etkinlikleri tüm h›z›yla devam ederken, yaflam boyu ö¤renme, ulusal yeterlilik sistemi, meslek standartlar›n›n gözden geçirilmesi, sosyal ortakl›¤›n önemi ve yerelleflme her f›rsatta alt› çizilen önemli konulard›r. 30 ilde, 6 bölge merkezinde çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü MEGEP, AB üye ülkelerinin bilgi birikimleri ve deneyimleri ile Türkiye aras›nda bir köprü görevi görmektedir. Hem kültür hem de bilgi paylafl›m›n›n temel oldu¤u Avrupa Birli¤i anly›fl› çerçevesinde önüzmüdeki aylardaki etkinliklere damgas›n› vuracak bir etkinlikte pilot okullar›m›z›n AB’ ye aç›lacaklar› efllefltirme etkinlikleri olacakt›r. Bu do¤rultuda yabanc› k›sa dönemli uzmanlar görev yapmakta ve çeflitli toplant›larla il millî e¤itim müdürleri olmak üzere pilot kurum yetkilileri efllefltirme ve yönetiflim konusunda bilgilendirilmektedir. Efllefltirme faaliyetinin alt yap› haz›rl›klar› devam ederken, Meslekî E¤itim ile ilgili çeflitli rapor , kitap ve dokümanlar›n›n temin edilebilece¤i, konu hakk›nda ilgili bilgi ak›fl›n›n kolayl›kla sa¤lanaca¤›, ö¤rencilere rehberlik verilece¤i bir merkez olacak Meslekî E¤itim Bilgi Merkezi ile ilgili çal›flmalar tüm h›z›yla devam ediyor. Oluflturulacak olan Meslekî E¤itim Bilgi Merkezi ile ilgili detayl› bilgi ve merkezin üç boyutlu çizimlerine web sitemizden ulaflabilirsiniz. Her türlü soru, öneri ve MEGEP etkinlikleri hakk›nda bilgi almak için yeni içerik ve düzenlemesiyle web sitemiz hizmetinizdedir. www.megep.meb.gov.tr


Milli E€itim Bakan› Hüseyin Çelik’in ‹lk Ö€retim Müfredat› ‹le ‹lgili Aç›klamas› Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in 11 A¤ustos 2004 Tarihinde Kabatafl Erkek Lisesi'nde yeni haz›rlanan ‹lkö¤retim Müfredat› ile ilgili toplant›da yapt›¤› konuflman›n tam metnini www.megep.meb.gov.tr’ den bulabilrsiniz:

Düzenlemifl oldu¤umuz bas›n toplant›s›na hofl geldiniz. Haz›rlad›¤›m›z yeni ilkö¤retim müfredat›n›n amac› ve hedefi, reel yaklafl›mlar› ve dayand›¤› mant›kla ilgili genel bir çerçeve sunaca¤›z. Cumhuriyetin kuruluflu y›llar›nda yeni bir e¤itim ve yeni bir insan yetifltirme modeli tasarlanm›flt›r. Fakat bu dönemdeki yenileflmeci e¤itim anlay›fl› yaz›k ki daha sonraki y›llarda sürdürülememifltir. Bugün iflimiz daha da zor, zor ama imkans›z de¤ildir. Di¤er dinler tarihinde yeni bir dogma yaflan›yor. Geliflmifl ülkeler tarif etti¤i, uygun olan e¤itim modellerini bilgi toplumu için yeterli olmad›¤›n› sanayi toplumlar› fark etti. K›ta Avrupas›nda, Kuzey Amerika'da, Uzakdo¤u'da bilgi alan›n› son derece yo¤un bir reform dalgas› gösteriyor. E¤itim sistemi, bugünkü e¤itim sistemimiz ne yaz›k ki ekonomiye, demokrasiye ve biliflim teknolojilerine yeterince ›srarl› olmad›¤› için sanayi toplumu ile sanayi kalitesi ve e¤itim düzeyi aras›nda çok farkl› küresel faktörlerin bask›s› hat safhadad›r. Avrupa Birli¤i vizyonu standard›m›z› gözden geçirmeyi zorunlu hale getiriyor. Mutlaka bunu baflarmak zorunday›z. Belli noktalar›n tarihsel sistem de¤ildir. Böyle dönemlerde baflar›l› olmak toplumu tüm kesimleriyle meseleye koymaya ve ayr›ca böyle de¤iflim ve dönüflümleri gerçeklefltirmek için uygun bir ortam›n da konjonktürü olmal›d›r diye düflünüyorum. Bizim yapt›¤›m›z demokratik hesaplara göre 2023 y›l›nda Türkiye'de ilk ve orta ö¤retimdeki ö¤renci say›m›zda 3 milyon azalma olacakt›r. Ancak bu arada yüksek ö¤retime devam etmek isteyen yüksek ö¤retim potansiyeli durumunda olan ö¤renci say›s›nda bir artma olacakt›r. Bunlar›n hepsinin hesab›n› yapmak durumunday›z. E¤itimin ideolojinin nesnesi olmaktan ç›kart›p bilimin ve eti¤in nesnesi haline getirmek e¤itimin kendi mecras›na girmesini temin edecektir.

Müfredat›n haz›rlanmas› konusunda Türkiye çap›nda büyük bir uzlaflma temin edilmifltir. Ayr›ca bir baflka uzlaflma alan› daha var; Bugün e¤itimin önemi konusunda tarihi bir uzlaflmaya tan›kl›k ediyoruz. Çocuklar›m›z›n mevcut sistemi hak etmedi¤i konusunda hemen hemen tüm velilerimiz, ö¤rencilerimiz, ö¤retmenlerimiz, yazar çizerlerimiz ve entelektüel birikime sahip olan bütün insan›m›z hem fikirdir. AB vizyonuna ulaflmada sihirli kavramlardan biridir. Sivil toplum kurulufllar› sürekli olarak e¤itimin öne ç›kar›lmas›n› vurguluyorlar. Küresel dinamikler ekonominin gereklilikleri k›saca e¤itim ile ilgili aktörlerin tamam› bir talepte bulufluyor. Nedir o talep? E¤itim sisteminin de¤iflmesi temennisiyle özetlenebilecek bir taleptir. Peki ama gerçekten bir de¤iflime ihtiyaç var m› sorusu soruldu¤u zaman cevap: Evet de¤iflime kesinlikle, kuvvetle ihtiyaç vard›r. Çünkü dünyada e¤itimle ilgili paradigma de¤iflmifltir. Üretime dayal› olmayan, pratik olmayan bir e¤itim anlay›fl›yla kalk›nman›n sa¤lanmas› mümkün de¤ildir. Çocuklar›m›za ço¤ulcu bir toplumda her türlü farkl›l›¤a ra¤men huzur ve bar›fl içerisinde nas›l yaflanabilece¤ini ö¤retmek zorunday›z. Ö¤rencilerimize “veya”c›l›¤› de¤il “ve”cili¤i ö¤retmek zorunday›z. “Veya” olan ortamlarda bir kargafla olmas›, bir kaos ortam› olmas› do¤ald›r ancak “ve” iki harften oluflan bu sihirli kelime bu sorunu çözer. “Veya”c› de¤il “ve”ci bir toplum, bir nesil yetifltirmek zorunday›z, bu da demokratik de¤erlerin özümsenmesiyle olur. Farkl›l›klara tahammülle olur. MEB olarak de¤iflimle ilgili ilkelerimizi flu flekilde s›ral›yoruz:Devletimizin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlet olma özelli¤ini ana çerçeve olarak kabul eden, bilimin yol göstericili¤ini ön plana ç›karan, dünyadaki geliflmeleri dikkate alan, AB vizyonunu ölçüt alan anayasal ve yasal çerçevede öngörülen insan yetifltirme modelini k›lavuz edinen kat›l›mc› bir de¤iflim. Bakanl›¤›m›z bu ilkeler ›fl›¤›nda e¤itimimizin sorunlar›n› masaya yat›rm›flt›r. Bu çerçevede 6 problem alan› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Okullaflma oran›; dünya standartlar›n›n alt›nday›z. Fiziksel flartlar›n›n iyilefltirilmesi; okul binalar›m›z, s›n›flar›m›z. ö¤retmen kalitesinin artt›r›lmas›, ö¤retmen niteliklerinin daha iyi hale getirilmesi. Teknolojinin okullara yans›t›lmas›. Okullar›n gerçek manada teknolojik altyap›ya kavuflturulmas›. Ve müfredatlar›n ça¤a uygun hale getirilmesi. Bu 6 problemli alanla ilgili olarak bakanl›¤›m›zda birçok proje yürümektedir. Ben fiziksel alt yap› ile ilgili çok fazla detaya girmeyece¤im. Çünkü müfredat üzerinde durmal›y›z. Hedefledi¤imiz bir fley var. 2005 y›l› sonuna kadar internet ba¤lant›s› olmayan okul b›rakmayaca¤›z.

1


Yukar›da sayd›¤›m›z 6 problem alan›ndan bir tanesi de müfredatt›r. Müfredat›n ça¤›n gereklerini yerine getirecek flekilde düzenlenmesi e¤itim sistemimizin geliflmesinde olmazsa olmaz bir ön flartt›r. Geliflmifl ülkelerin bir ço¤unda genel olarak 10–15 y›lda bir müfredat yeniden tasarlan›r. Ders kitaplar›n›n müfredat› çok daha s›k aral›kla en az›ndan 5 y›lda bir gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Bizde ise müfredat de¤iflimi çal›flmalar› birbirinden kopuk olarak ne yaz›k ki gerçeklefltirilmifltir. Büyük ölçüde paradigmaya dayal› lineer sistemi destekleyen mevcut müfredat bugüne kadar yap›lan eksiltme ve eklemelerle iç tutarl›l›¤›n› kaybetmifl yatay ve düfley eksende bütünlükten uzaklaflm›flt›r. Nedir Newtoncu yaklafl›m? Meseleye düz mant›kla, lineer mant›kla bakan iyi, kötü, do¤ru, yanl›fl, e¤ri, düz, hep, hiç, siyah, beyaz düzleminde, ikileminde insanlar› flartland›ran bir anlay›flt›r ve iki nokta aras›ndaki tonlar›n, tonlamalar›n gösterilmedi¤i bir mant›k anlay›fl›d›r. Mutlak suretle aradaki tonlar› kavratmaya yönelik hep, hiçi sevmeyen bir yaklafl›mla çocuklar›m›z› e¤itmek zorunday›z. Böyle bir yaklafl›m oldu¤u zaman tek yol, tek yol diyen ve kamplaflmalara giden bir nesil ortaya ç›kmaktad›r. O dramatik kamplaflmalar›n temelinde de bu aranmal›d›r. AB e¤itimde ortak e¤itim çerçevesi benimsemektedir. AB ülkeleri müfredatlar›n› ortak e¤itim çerçevesinde oluflturmaktad›r. Tam üyeli¤i ulusal hedef olarak benimsemifl Türkiye'nin de müfredat›n› AB çerçevesinde düzenlemesi gerekmektedir. Baz› ilklerle yola ç›k›lm›flt›r. Bunlardan en önemlisi kat›l›mc›l›k ve paylafl›mc›l›kt›r. Bu ba¤lamda 38 sivil toplum kuruluflundan do¤rudan veya dolayl› olarak görüfl al›nm›flt›r. 8 Üniversitenin ö¤retim üyelerinin birikimlerinden yararlan›lm›flt›r. Bunlar ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Marmara, Hacettepe, Karadeniz Teknik ve Bilkent üniversiteleridir. AB uzmanlar›n›n katk›s› sa¤lanm›flt›r. 53 Akademisyen fiili olarak bu projede yer alm›flt›r. 26 bin 304 ö¤rencinin görüfllerine baflvurulmufltur. 9 bin 192 veli anketlere verdikleri cevaplarla katk›da bulunmufltur. 2 bin 259 ö¤retmen do¤rudan ve dolayl› olarak katk› sa¤lam›flt›r. 697 müfettiflin do¤rudan yada dolayl› olarak yararlan›lm›flt›r. Yani masa bafl›nda olmayan bir de¤iflim hedeflenmifltir. Müfredat de¤iflimi için öncelikle felsefi bir temel oluflturulmufl ve ö¤retim kademeleri hücresel olarak tasarlanm›flt›r. Eylül 2003 tarihinden beri üzerinde çal›fl›lan müfredat 8 y›ll›k kesintisiz temel e¤itim bir bütün olarak ele al›nm›fl, Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde haz›rl›k yap›lm›flt›r. Fizik, Kimya, Biyoloji, Co¤rafya programlar›n›n 2004 y›l› sonuna kadar tamamlanmas› planlanm›flt›r. Baflta bilgisayar teknolojisinin okullara sokulmas› ve ö¤retmenlerimizin mutlak suretle bundan yararlanmas› ve çocuklar›m›z› yararland›rmas› için bütün ö¤retmenlerimize bir hizmet içi e¤itim program›m›z vard›r.

2

Ve bu suretle yeni müfredat bilgisine sahip olan ö¤retmenlerin 5 y›l içinde müfredat›n dayand›¤› düflünce sistemati¤i ve uygulamalar›na haiz olmas› planlanmaktad›r. Bu nedenle biliflim sistem teknolojisi e¤itimimizin atak yapabilmesi için en önemli kald›raçlardan biridir. Internetin e¤itim sistemimizdeki iletiflim modellerimizi h›zland›rmas›yla h›zl› bir geliflime neden olmas› ayr›ca önemli bir f›rsatt›r. Bu müfredatta ne de¤iflti¤i sorulursa biraz sonra müfredat kitaplar›nda nas›l bir de¤iflim oldu¤unu izleme f›rsat› bulacaks›n›z. Kat› bir yaklafl›mdan bilimsel ve yap›land›r›c› bir programa geçildi. Sadece ö¤retim de¤il e¤itimde vurguland›. Eski müfredat 5 y›l esas›na göre haz›rlanm›flt›r. Yeni müfredat 8 y›la göre haz›rland›. 5 y›la s›k›flt›r›lm›fl bir programd›, 8 y›la yay›lm›flt›r. AB standartlar› dikkate al›nm›flt›r. Çocuklar›m›zda eksik olan 8 beceri belirlendi. Daha önceki ö¤retim sistemi enformatik bir ö¤retim yöntemiydi yani bilgi kopyalama fleklindeydi ve yüzde 80 ö¤retmeni aktif yapan, ö¤renciyi sadece nesne konumuna düflüren bir ö¤retim anlay›fl›yd›. Biz buradan kesinlikle konstraktif bir anlay›fla geçilmifltir. Ve nedir bu 8 beceri alanlar›? Elefltirel düflünme, problem çözme , bilimsel araflt›rma, yarat›c› düflünce, giriflimcilik, iletiflim, bilgi teknolojilerini kullanma ve Türkçe'yi do¤ru – etkin kullanma. Spor kültürü , sa¤l›k, çevre, kariyer, giriflimcilik ve afetlere karfl› haz›r olma gibi konular derslerin omurgas›na konulmufltur. Yüzeysel anlay›fl yerine bilgi, beceri, davran›fl ve tutumlar konulmufltur. Dürüstlük, ahlak gibi nasihat konumdaki ifadeler ç›kar›lm›flt›r. Bunlar› göstermek tercih edilmifltir. ‹çsellefltirme benimsenmifltir. Sebep sonuç iliflkisine dayal› bir ilke benimsenmifltir. Programlar etkinliklerle zenginlefltirilmifl, ölçme de¤erlendirme anlay›fl›nda sadece sonuçlar› de¤il sürecide belirleyen bir anlay›flta belirlenmifltir. Türkçe'ye duyarl›l›k tüm derslerin merkezine getirilmifltir. Az bir kelime haznesiyle de¤il genifl sözcük da¤arc›¤›yla kullanma fluuru yönünde bir anlay›fl getirmifltir. Özetle bu müfredat›n hedefledi¤i insan tipi nedir diye sorulursa; 3 basamakl› olarak cevap verebilirim; ‹yi birey, iyi vatandafl ve iyi insan.


Mesleki E€itim ve Ö€retim Sisteminde Yeni Ö€retim Program Yaklafl›m›n›n Uygulamas› Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in 31 A¤ustos 2004 tarihinde Conrad Otel’inde yeni haz›rlanan meslekî ve teknik e¤itim müfredat› ile ilgili toplant›n›n tam metnidir. “E¤itim, demokrasi ve ekonomi” konular›ndaki toplumsal duyarl›l›¤›m›z giderek artmaktad›r. 1990 l› y›llardan beri e¤itim sisteminin de¤ifltirilmesi üzerinde dünyan›n birçok ülkesinde ve ülkemizde kamu oyunda görüfl birli¤i oluflmufltur. AB ülkelerinde gerekli de¤iflimler 1992 den sonra bafllat›lm›flt›r. Klasik e¤itim sistemi merkezî yap›lanman›n da etkisinden dolay› büyük bir atalet momentine sahiptir. Sosyo-tekno-ekonomik etkenler toplumun de¤iflik birimlerinde yüksek de¤iflim h›zlar›na sebep olabilmektedir. Klasik e¤itim sistemi, yüksek ataleti yüzünden de¤iflim gösterememekte ve beklenen hedeflere ulaflamamakta, amaçtan uzaklafl›lmakta, yani amaç kaymas› ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüzden e¤itimciler “ifl piyasas›na, meslek standartlar›na ve yerel isteklere uyumlu, esnek, kolay ve h›zl› de¤iflim gösterebilen, modüler yap›da ve bütünselli¤ini koruyabilen” bir sistemi gelifltirmifllerdir. Bu sistemin kurulmas›nda “saydaml›k ve k›yaslanabilirlik, ö¤renimdeki engellerin kald›r›lmas› ve rekabet edebilirlik, yatay ve dikey geçifl, yaflam boyu ö¤renim ve yerelleflme” ilkelerine sad›k kal›nmaktad›r. Geliflmifl ülke ekonomileri art›k “bilgi-esasl›” olarak tan›mlanmaktad›r. Endüstriyel geliflmelerin yap›sal analizi sonuçlar›na göre ça¤›m›z, üretim sistemlerinde artan bilgi yo¤unlu¤u ile karakterize edilmektedir. Bu de¤iflimler e¤itimi etkilemekte; bilhassa bilgi-esasl› sektörlerde bulunan organizasyon özelliklerin okullara yans›t›lmas›na önem verilmekte, okullar ö¤renen ve ö¤reten organizasyonlar›na dönüflmektedir. Bütün dünyada e¤itimcilerin yapt›¤› gibi, Bakanl›¤›m›z da meslekî ve teknik e¤itimdeki alan çal›flmalar›n› ve haz›rlanan müfredat programlar›n› pilot uygulamalarla yürütmektedir. Uygulama boyunca ortaya ç›kacak aksakl›klar ve eksikler tespit edilmekte, ilgili sanayi ve hizmet sektörlerinin istekleri, gözlemleri, görüflleri ve önerileri do¤rultusunda çal›fl›lmakta, noksanlar›n tamamlanmas› ve en mükemmele ulafl›lmas› için geri beslemeli (feed-back’li) bir Ar-Ge faaliyeti ve denetim yap›s› kullan›lmaktad›r. Bakanl›¤›m›z bünyesindeki Genel Müdürlüklerden baflka koordinasyon için Projeler Koordinasyon Merkezi, Ar-Ge faaliyetleri için E¤itim Araflt›rma ve Gelifltirme Dairesi (EARGED) aktif rol almaktad›rlar. Bu çal›flmalarda AB destekli “Türkiye'de Meslekî E¤itim Ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi”, “Meslekî ve Teknik E¤itimin Modernizasyonu” ve Dünya Bankas› kredili projelerin

pilot uygulamalar› kullan›lmaktad›r. Toplumumuz, baflta medya ve sivil toplum kurulufllar›m›z olmak üzere e¤itim istemimizi izlemekte, sorgulamakta, alternatif çözümleri de¤erlendirebilmektedir. E¤itimde merkezî bir yap›ya sahip olmam›za ra¤men son y›llarda saydam, kat›l›mc› yaklafl›m ve ilgili yasal düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Yerel ifl piyasas›n›n, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ‹l Meslekî E¤itim Kurullar›’nda temsil edilmesi sa¤lanm›flt›r. Böylece merkezî karar sistemi yerine, yetki da¤›l›m› (dekonsantrasyon) ile kararlar›n yerinde ve tabanda haz›rlanarak merkeze gelmesi sa¤lanm›flt›r. Ancak bu gene de tam yerelleflme say›lmamaktad›r. Meslekî ve teknik e¤itimle ilgili AB destekli projelerde ifl gücü piyasas› ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin yürütüldü¤ü kurulufllar›n ulusal ve yerel bazda kat›l›m›yla Ulusal Koordinasyon Kurulu, Politika ve Strateji Grubu ve Bölgesel Dan›flma Kurullar› gibi birimler teflkil edilmifltir. Bu yap›lanmada sivil toplum kurulufllar› sosyal ortak olarak isimlendirilmektedir. Meslekî ve teknik e¤itimle ilgili sosyal ortaklar›m›z “TOBB, T‹SK, TESK, KESK, HAK‹fi, TÜRK‹fi, D‹SK, MEKSA, TÜS‹AD” gibi birlik, konfederasyon, vak›f ve derneklerden oluflmaktad›r. Sosyal ortaklar e¤itim sisteminden mezun olan insan gücü ile temasa geçecek veya onlar› istihdam edecek kurulufllard›r. Sosyal ortaklar meslek tan›mlar›, iflgücü profili, e¤itim standartlar› ve ö¤retim programlar›n›n tasar›m, iflleyifl, gözetleme ve denetim aflamalar›nda karar verici aktörler olarak rol almaktad›rlar. Di¤er bir ifade ile pilot uygulamalarda yerinden yönetimyerelleflme (desentralizasyon) uygulamalar›na geçilmifl bulunulmaktad›r. Gerek e¤itim sisteminin, gerekse yetifltirilen bireylerin “k›yaslanabilir ve rekabet edebilir” olmas› için e¤itim sistemindeki ifl tan›m› yan›nda s›nav-test ve diplomasertifikalama sistemleri de saydam bir yap›ya dönüfltürülmekte; sosyal ortaklar›n a¤›rl›kl› olarak temsil edildi¤i, yetki ve sorumluluk verildi¤i bir Ulusal Yeterlilik Sistemin kurulmaktad›r. Böylece AB ülkeleri aras›nda oluflturulmaya çal›fl›lan saydaml›k, eflde¤erlilik ve uzun vadeli standartlaflma hedeflerine ülkemizde ulaflm›fl olacakt›r. Pilot projelerin genel amac›; 12 y›ll›k temel e¤itime geçifl için gerekli alt yap›y› haz›rlamak; meslekî e¤itim sistemini AB ve geliflmifl ülkelerdeki seviyeye yükseltmek, sosyo-tekno-ekonomik gereksinimler ve yaflam boyu ö¤renme ilkeleri do¤rultusunda güçlendirmektir.

3


Mevcut ve Yeni Mesleki Ö€retim Programlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Mevcut Ö¤retim Programlar›

Pilot Okullarda Denenmek Ve Gelifltirilmek Üzere Haz›rlanan Modüler Ö¤retim Programlar›

Dar Tabanl› Meslekî E¤itim(Örnek: Tesviye Bölümü, Nak›fl Bölümü, )

Genifl Tabanl› Ve Alan/Dal Ve Sertifika Esas›na Göre Düzenleme (Tektil Konfeksiyon Alan›nda Düz Örme (Triko)Konfeksiyon Dal›

Klasik Program Yaklafl›m›

Modüler Program Yaklafl›m› (Yeterli¤i Esas Alan, Esnek, Aç›k, Ekonomik, Kullan›fll›, Heterojen Gruplarda Kullan›labilme)

‹fl Piyasas›n›n Ihtiyaçlar›n› Yeterince Yans›tm›yor.

Program Gelifltirme Sürecine Ifl Piyasas›n›n Ve Sosyal Ortaklar›n Aktif Kat›l›m›

Meslekleri Tan›madan Do¤rudan Alana Kay›t

Genel Ve Meslekî Liselerin Ortak 9. S›n›flar›nda Meslekleri Tan›yarak Ilgi Ve Yeteneklere Göre Meslek Seçimi • (Elektrik Ve Enerji, Elektronik Ve Otomasyon Kod-522-523 • Motorlu Tafl›tlar, Gemi Ve Uçaklar Kod-525 • El Sanatlar› Ve Materyaller Kod-215-543 • Turizm Ve G›da Kod-541-811-812 • Tekstil (Konfeksiyon) Kod-542 • Yap›/‹nflaat Kod-582 • Makine Ve Metal Kod-521

Program›n Uygulanmas›nda Ö¤retmen Ö¤renciden Daha Aktif

Ö¤renci Merkezli, Ö¤renci Daha Aktif Ve Ö¤rencinin Ö¤renme H›z›na Göre Ö¤retim.

Uluslar Aras› Temele Dayal› De¤il

Mesleklerin Uluslar Aras› S›n›fland›r›lmas› (Isced 97) Temel Al›nm›flt›r.

Ö¤retim Programlar› Genellikle Konu Bafll›klar›ndan Oluflmaktad›r.

Ö¤retmen Ve Ö¤renci Için Iki Ayr› Modül Haz›rlanm›fl Olup, Modülün Içeri¤inde; YöntemTeknik, De¤erlendirme, Kaynaklar Ve Araç Gereçler Gibi Unsurlar Vard›r.

Ö¤rencinin Ö¤retim Sürecinin Herhangi Bir Noktas›nda Ayr›lmas› Durumunda Tasdikname Verilmekte

Ö¤retim Sürecinin Herhangi Bir Noktas›nda Ayr›lma Durumunda Sertifika Alabilme Esnekli¤i

Alanlar Aras›nda Geçifl Yok

Alan Ve Dal Programlar› Aras›nda Esnek Geçifller

Program Gelifltirme Sürecinde Sosyal Ortaklar Sadece Toplant›lara Kat›lmakta Ya Da Haz›rlanan Programlara Görüfl Bildirmekte

Program Gelifltirme Sürecine Sosyal Ortaklar›n Aktif Olarak Kat›l›m› Var (Tobb,Tusiad, Tisk, Tesk, Disk, Türk-‹fl, Hak-‹fl,Meksa Vakf› Vb)

Bilgi Ve Becerilerin % 80-90 Oran›nda Ortak Oldu¤u Alanlar›n Her Birisi Için Ayr› Program Aç›lmas› Söz Konusu (Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Telekomünikasyon, T›p Elektroni¤i, Kontrol Ve Enstrümantaasyon Bölümleri)

Benzer Meslekleri Genifl Tabanda Toplanm›flt›r.

Her Ifl Gücü Için Ortak Olan “Ortak Becerilerin” Ö¤retimi Yok

4

(Örnek; Elektrik-Elektronik Tekonolojisi, (Tekstil, Otomotiv)

Ortak Becerilerin Ö¤retimi Var (‹letiflim, Problem Çözme, Ö¤renmeyi Ö¤renme, Analiz Vb)


Her Ifl Gücü Için Ortak Olan “Ortak Becerilerin” Ö¤retimi Yok

Ortak Becerilerin Ö¤retimi Var (‹letiflim, Problem Çözme, Ö¤renmeyi Ö¤renme, Analiz Vb)

Yerel Ifl Gücünün Ihtiyaçlar›n› Yeterince Dikkate Alacak Esneklikte De¤il, Merkez Odakl›

Yerel Ifl Gücünün Ihtiyaçlar›na Duyarl› Ve Yerel Ifl Gücü Ihtiyaçlar›na Göre Sertifika E¤itimi Yapma Imkan›

Ö¤retim Süresi 3 Y›l

Hem Genel Liselerde Hem De Meslek Liselerinde Ortak S›n›fla Birlikte Ö¤retim Süresi 4 Y›l

Ö¤retim Içerikleri Ile Program Isimleri Uyumlu De¤il (Motor Bölümü)

Ö¤retim Programlar› Ile Içerikleri Uyumlu ( Otomotiv Teknolojisi)

Meslek De¤ifltirmek Isteyenlere Ö¤retim Sürecine Yeniden Bafllamak Zorunda

Meslek De¤ifltirmek Isteyenlere Sadece Eksik Modülleri Alarak Meslekî E¤itim Alma Imkan›

Sadece Kay›t Olunan Meslek Alan›nda Diploma Al›nabilmekte

Kay›t Olunan Meslek Alan›n›n Diplomas› Ile Birlikte 3. Seviye Sertifika Al›nabilmekte

De¤erlendirme Sonucunda Kald›Geçti

E¤itim Sonunda Ö¤rencinin Her Meslek Tan›t›m Modülüne Iliflkin Olarak Haz›rlad›¤› Ödev, Araflt›rma Raporlar› Ve Projeler De¤erlendirmeyi Etkileyecektir.

Sadece Örgün E¤itime Devam Edenler Için Tasarlanm›flt›r.

Örgün E¤itimle Birlikte Yayg›n E¤itimde Ve Yaflam Boyu E¤itimde De Etkili Olarak Kullan›labilme Esnekli¤i

Genellikle Program Gelifltirme Yaklafl›m›nda Konu Ekleme Ve Ç›kartma Söz Konusu

Yeterli¤e Göre De¤erlendirme Ve Yeni Teknolojik Geliflmeleri Modüler Ö¤retim Programlar› Sayesinde K›sa Sürede Ö¤retime Yans›tabilme Esnekli¤iModuler Ö¤retim Programlar› Sonucunda Teknolojik De¤iflmeyi Esnek Bir fiekilde Geçifl Sa¤lanmas›

5


‹SKOÇYA ve ‹NG‹LTERE’DE MESLEKÎ E⁄‹T‹M S‹STEM‹

‹ngiltere için e¤itimin ne kadar önemli oldu¤unu ünlü ve eski okullara sahip olmas›n›n yan›nda yeni ve modern teknolojiyle donanm›fl okullara sahip olmas›ndan anlayabiliriz. Her zaman e¤itimle alakal› konular ö¤retmen, aile ve ö¤renciler aras›nda tart›fl›lmaktad›r.‹ngiltere, ‹skoçya, Galler ve Kuzey ‹rlanda'daki e¤itim sistemi genelde ayn› yap›ya sahiptir. Ama ‹skoçya'da uygulanan sistem di¤er ülkelerdeki sistemlerden baz› farkl› yönler içerir. ‹ngiltere'de Lise E¤itimi ‹ngiltere e¤itim sistemine göre bir ö¤renci okula 6 yafl›nda bafllar ve 10 y›l süreyle e¤itimine devam eder ve ö¤renci 16 yafl›na kadar zorunlu e¤itimini tamamlam›fl olur. Bu yüzden ‹ngiltere e¤itim sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise gibi kavramlardan daha çok “devlet” ve “ba¤›ms›z okul” ayr›m› önemli yer tutar ve e¤itim sistemi “devlet” ve “ba¤›ms›z” olarak iki ayr› süreçte devam eder. Ö¤rencilerin yüzde yedisi ba¤›ms›z okul sistemine ba¤l› okullarda e¤itim almaktad›r. Bu sistem ‹skoçya’daki baz› farkl›l›klar haricinde tüm ‹ngiltere genelinde ayn› uygulanmaktad›r. Devlet okullar›na ö¤renciler befl yafl›ndan on bir yafl›na kadar ilkokul k›sm›na ve on birden on alt›ya ya da on sekize kadar orta k›sm›na devam edebilirler. Ba¤›ms›z okullarda ö¤renciler on üç yafl›na dek haz›rl›k okuluna devam ettikten sonra lise e¤itiminin verildi¤i okullara bafllarlar. On alt› yafl›na geldiklerinde devlet ve ba¤›ms›z okullar› tamamlayan tüm ö¤renciler “General Certificate of Secondary Education (GCSE)” s›nav›na tabi tutulurlar. GCSE s›nav›nda ö¤renciler 5-10 konu içinden herhangi bir konu hakk›nda s›nava al›n›rlar. Bu s›navdan sonra ö¤rencilerin üniversiteye devam etmeleri için bir-iki y›ll›¤›na A-Level diploma veya buna eflde¤er bir e¤itimi tamamlamalar› gerekir. S›navlar ‹ngiltere e¤itim sisteminde e¤itim kurumlar›nda en az 16 yafl›na kadar bir e¤itim verilir. Bu verilen e¤itimin amac› ö¤rencileri GCSE, SCE veya Standart Lisans s›navlar›na haz›rlamakt›r. Ö¤renciler bu s›navlar için beflle on konu aras›nda e¤itim al›rlar ve ö¤rencilerin bu s›navlara haz›rlanmas› iki y›ll›k bir süreci kapsamaktad›r. E¤itim Kurumlar› Çeflitleri ‹ngiltere’de son zamanlarda verilen e¤itim konu bölümleri fleklindedir ve bu kurslar çerçevesinde ö¤renciler istedikleri konu bölümlerini seçerek bir diploma derecesi için puan al›rlar. Ö¤renciler bir ya da 6

daha fazla konu bölümlerini seçerek ö¤renimlerine devam edebilirler. ‹ngiltere ö¤rencilere çok çeflitli e¤itim kurumlar› sunar. Bunlar • • • •

‹leri e¤itim ve alt›nc› s›n›f kolejleri Ba¤›ms›z Okullar (7-18) Yüksekokullar ve Enstitüler Üniversiteler.

E¤itim-Ö¤retim Süresi: E¤itim-Ö¤retim süresi her derece ve programa göre farkl›l›k gösterir. • Derece öncesi programlar bir ya da iki y›l devam eder. • Lisans derecesi üç ya da dört y›l devam eder. • Yüksek Lisans dereceleri (dersli) dokuz ayla bir y›l aras› sürer. • Doktora e¤itimi üç y›l ya da daha fazla sürer. ‹ngiltere’de verilen e¤itimin temel amac› kifliye meslek kazand›rmakt›r. Medya çal›flmalar›, iflletme ve mühendislik bölümlerindeki kurslara devam eden ö¤rencilere devam ettikleri bölümleri uygulama f›rsat› sa¤lan›r. Günümüzde ‹ngiltere daha fazla insan›n ö¤renim görmesi için yeni üniversiteler açm›fl ve varolan üniversitelerin birço¤unu geniflletmifltir. Son y›llardaki bu geliflmelerden sonra on y›l önce sekizde bir (% 12,5) olan yüksek ö¤renime devam eden yirmi bir yafl alt› genç say›s› günümüzde üçte bire (% 33 e) ulaflm›flt›r. Meslekî E¤itim Okullar› (Career-Based High Schools) Bu okullar meslekî e¤itim veren yüksek ö¤renim kurumlar›d›r. Okullar›n amac› ö¤rencilere belli bir alanda meslekî e¤itim vererek ö¤rencileri ifl yaflam›na haz›rlamakt›r. ‹ngiltere’de akademik bir çevrede teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye dayal› olarak verilen meslekî e¤itimi baflar›yla tamamlayan ö¤renci hem do¤rudan ifl yaflam›na at›labilir hem de istedi¤i takdirde ald›¤› meslekî e¤itime üniversitede devam edebilir. Bu okullarda ö¤rencilere ifl yaflam›, mühendislik, bilgisayar, sanat ve tasar›m ana alanlar olmak üzere birçok genifl alanda e¤itim verilmektedir. Verilen e¤itim en basitten en ileri düzeye kadar her düzeyde geçerlidir. Bu okullarda farkl› çal›flma programlar› farkl› yöntemlerle ö¤rencilere sunulur ki ö¤rencilerin kendi amaçlar›na ulaflmas› sa¤lan›r. Meslekî e¤itim alan ö¤rencilere ifl tecrübesi kazanma veya belli bir ifl projesinde çal›flma olana¤› verilir.


(BTEC-EDEXCEL)’nin sundu¤u sanat ve tasar›m, ifl idaresi ve mühendislik bu okullara girer. Access ve foundation Okullar›: Bu okullar bir y›l sürer ve bu okullar genelde üniversiteye haz›rl›k okullar› olarak görülür. Bu yüzden genellikle bu okullardan sonra bir üniversite derecesine devam edilir. Mühendislik, muhasebe, müzik ve ifl idaresi bu kurslara giren baz› alanlard›r.

Meslekî e¤itim kurumlar›nda e¤itim veren görevliler verdikleri dalda ifl tecrübesine sahip ve bilgi yönünden yeterlidirler. Bir çok meslekî e¤itim nitelikleriyle e¤itimini tamamlayan ö¤renci için bu okullar üniversiteye giriflte A-Level veya girifl (access) ve temel (foundation) kurslar›na alternatiftir. ‹ngiltere’de 500 den fazla kolej meslekî e¤itim vermektedir. Bu meslekî e¤itim veren kurumlara flehir merkezlerinde ve k›rsal alanlarda rastlamak mümkündür. ‹fl tecrübesine sahip ö¤renciler di¤er resmi özellikleri tafl›mamalar›na ra¤men ço¤u zaman meslekî e¤itim okullar›na giriflte daha flansl›d›rlar. Meslekî e¤itim okullar›na baflvurular›n yap›lmas›nda herhangi bir merkezî sistem yoktur. Meslekî e¤itim okullar›na devam etmek isteyen ö¤renciler baflvurular›n› do¤rudan bu e¤itimleri veren e¤itim kurumlar›na yaparlar. E¤itim Çeflitleri Yeterlilik Kurslar› (Competency-based Courses): Berberlik, terzilik gibi belli becerilerin gerektirdi¤i mesleklerin e¤itiminin verildi¤i okullard›r. Bu okullar ifl tecrübesine sahip fakat iflinde yeterli olmayan kiflilerin kendilerini o ifl dal›nda gelifltirmeleri için düzenlenmifltir. ‹ngiltere’deki Millî Meslekî E¤itim Derecesi (NVQNational Vocational Qualification) ve ‹skoçya’daki ‹skoç Meslekî E¤itim Derecesi(SVQ-Scottish Vocational Qualification) bu tür kurslara girer. Genel Meslekî E¤itim Okullar› (General Vocational Courses): Bu okullar›n amac› ö¤rencilere hem teorik hem de pratik ifl yaflam› bilgisini beraber harmanlayarak vermektir. Bu okullar sayesinde ö¤renci ya ald›¤› e¤itime üniversitede devam eder ya da ifl yaflam›na bafllamadan önce haz›rl›kl› olur. Genel Meslekî E¤itim Derecesi (GNVQs-General National Vocational quatilifications) ve ‹fl ve Teknoloji E¤itim Konseyi

Yüksek Seviye Okullar› (Higher Level Courses):GNVQs ve foundation kurslar›nda oldu¤u gibi bu okullarda da rapora çok önem verilmektedir. Önemli olan sürekli ö¤renmedir ve yeni düflüncelerin sindirimidir. Pratik bilgi durum çal›flmalar› ve diyaloglarla prati¤e dökülerek ö¤renilir. BTEC ve Scottish Qualification Authority Higher National Certificate and Diploma kurslar›ndaki sanat ve tasar›m, ifl idaresi, mühendislik, turizm ve otelcilik alanlar› bu kurslar içinde say›l›r. Profeyonel Okullar (Professional Courses): Bu okullar iflinde birkaç y›l tecrübeli ve kendini gelifltirmek isteyen kiflilere göre düzenlenmifltir. Bu kurslarda amaç k›sa süre içinde ö¤rencinin en verimli e¤itimi almas›n› sa¤lamakt›r. Chartered Institute of Marketing (CIM) diplomas› ve Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) taraf›ndan sunulan dereceler bu kurslara girmektedir. ‹skoçya E¤itim Sisteminin Farklar› fiimdiye kadarki bölümler genel olarak tüm ‹ngiltere hakk›ndad›r. Fakat baz› yönleriyle ‹skoçya’daki e¤itim sitemi farkl›l›klar içerir. Alt›nc› s›n›f seviyesinde afla¤›daki özellikler haricindeki her fley ‹skoçya dahil tüm ‹ngiltere’ye özgüdür. Lisans dereceleri dört y›l sürer. GCSE ve A-level yerine SCE (‹skoçya E¤itim Sertifikas›) vard›r. SCE Yüksek Sertifikas› bir y›l sürmesine ra¤men A-Level haz›rl›¤› genelde iki y›l devam eder ve SCE ile GCSE denklik bak›mdan eflittir. ‹skoçya’daki SVQ (‹skoçya Meslekî Yeterlilik) derecesi GNVQ derecesinin dengidir. ‹skoçya’daki yüksek ö¤renim kurumlar›na ö¤renciler on iki y›l e¤itim ald›ktan sonra girerken normalde tüm ‹ngiltere’de bu süre on üç y›ld›r. Bundan ötürü üniversiteler ‹skoçya’da dört y›l sürer. ‹skoçya’daki her kurum ö¤rencilerin e¤itim ald›klar› alandan baflka alanlarda da çal›flmalar yapmalar›n› destekler. ‹skoçya'da üniversiteler ve yüksekokullardan baflka yüksek ö¤renim kurumlar› vard›r. Bu kurumlar genel olarak meslekî e¤itim verseler dahi son zamanlarda lisans e¤itimi de vermektedirler. 7


YÜKSEK Ö⁄RET‹ME GEÇ‹fi

1999 Y›l›na kadarki yüksek ö¤retime geçifl uygulamalar›nda her hangi bir orta ö¤retim okulu mezunu ö¤renci Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme S›nav›nda baflar›l› oldu¤u takdirde ; alan ya da okul türü ayr›m› ve farkl› katsay› uygulamas›na tâbi olmaks›z›n eflit flartlarda yüksek ö¤retim programlar›na girebiliyordu. Mesleki ve teknik orta ö¤retim okullar›ndan olan Anadolu Teknik Liseleri ve Teknik Liselerinden mezun olan ö¤renciler ö¤renimleri s›ras›nda Lise Fen alan›n›n derslerini de takip ettikleri için Lise Fen alan› mezunu da say›l›yordu. 1999 Y›l›nda Yüksek Ö¤retime Geçiflte, ö¤rencilerin mezun olduklar› orta ö¤retim programlar›n›n devam› niteli¤inde kabul edilen yüksekö¤retim programlar›n› tercih etmeleri durumunda ÖSS puan›na etki eden a¤›rl›kl› orta ö¤retim baflar› puan› 0,5 katsay› ile alan› d›fl›nda kabul edilen bir yüksek ö¤retim program›n› tercih etmeleri durumunda ise 0,2 katsay› ile çarp›larak ÖSS puan› hesaplanmas›na geçilmifltir.

2002 Y›l›nda ise yukar›da belirtilen katsay› uygulamas› 0,8 - 0,3 olarak de¤ifltirilmifl ve halen yürürlükte olan uygulama bu flekildedir. 2002 ÖSS’ye kadar a¤›rl›kl› orta ö¤retim baflar› puan› katsay›s› (AOBP) 0,5-0,2 olarak uygulanmakta iken genel lise mezunu ile mesleki ve teknik orta ö¤retim mezunu ö¤renci aras›nda AOBP 20.24 idi. 2003 ÖSS’de ilk defa uygulamaya konulan 0.8-0.3 katsay› uygulamas› ile bu fark 45 puana ç›km›flt›r. Her iki puan aral›¤›nda 10.000 ö¤renci bulundu¤u göz önüne al›n›rsa, ÖSS’de ayn› puan› alan genel lise mezunlar› ile meslekî ve teknik orta ö¤retim okullar›ndan mezunlar› aras›nda 450.000 ö¤renci bulunaca¤›ndan, meslekî ve teknik orta ö¤retim okulu mezunu ö¤rencilerin alan›n›n devam› niteli¤indeki ö¤retmenlik programlar›n›n d›fl›nda bir lisans program›na yerlefltirilme flanslar› bulunmamaktad›r.

Yüksekö¤retime Geçiflte A¤›rl›kl› Orta Ö¤retim Puan›n›n Hesaplanmas›nda Katsay› Uygulamalar›

YILLAR

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Orta Ö¤retim Program›n›n Devam› Niteli¤inde Bir Yüksek Ö¤retim Program›n›n Tercih Edilmesi Durumunda Uygulanan Katsay›

Orta Ö¤retim Program›n›n Devam› Niteli¤inde Olmayan Yüksek Ö¤retim Program›n›n Tercih Edilmesi Durumunda Uygulanan Katsay›

Farkl› Katsay› Uygulamas› Yok 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8

Farkl› Katsay› Uygulamas› Yok 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Farkl› Katsay› Uygulamalar›nda Puan Farklar›

Katsay› Uygulamalar›

0,2-0,5 Katsay› Uygulamas› 0,3-0,8 Katsay› Uygulamas›

8

Genel Lise Mezunu ‹le Mesleki Ve Teknik Orta Ö¤retimden Mezun Olanlar›n A¤›rl›kl› Orta Ö¤retim Puan› Fark› 20,24 45


Katsay› Uygulamas›nda Teklif Edilen Durum Ö¤rencinin Mezuniyet Durumu Mezun olunan orta ö¤retim program› ile iliflkilendirilmifl bir yüksek ö¤retim program›n›n tercih edilmesi durumunda Alan› sözel olan bir ö¤renci eflit a¤›rl›kl› bir program› tercih etmesi durumunda Alan› sözel olan bir ö¤renci say›sal bir program› tercih etmesi durumunda

Millî E¤itim Bakan› Say›n Hüseyin Çelik 01 Eylül 2004 tarihinde ‹stanbul Conrad Otelinde Sosyal Taraflar›n (T‹SK, Türk-‹fl, Hak-ifl, D‹SK, TESK, TOBB, TÜS‹AD) Baflkan ve Yöneticileri ile birlikte MEGEP tan›t›m toplant›s› ve "Yeni Ö¤retim Y›l›na Bafllarken Meslekî ve Teknik E¤itimde Reform" konulu bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirmifltir.

Uygulanacak Katsay› 0,80 0,60 0,45

Medyan›n yo¤un kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›da, meslekî e¤itimde ortakl›¤›n alt› çizilirken, AB üyelik sürecinde mesleki e¤itimin güçlendirilmesinin öneminin benimsendi¤i ve bu anlamda her türlü iflbirli¤ine haz›r olundu¤u vurgulanm›flt›r.

9


Haberler

• Strateji gelifltirme üzerine yönetici e¤itimi 2. modülü uygulamalar› Ankara, ‹stanbul ve Gaziantep’te 6 Ekim tarihinde bafllam›flt›r. • 11-15 Ekim ve 18-22 Ekim tarihlerinde 10., 11. ve 12. s›n›flar için program gelifltirme toplant›lar› EARGED’ in katk›lar›yla, pilot kurum De¤iflim Önderi Ö¤retmen ve Program Koordinatörlerinin kat›l›mlar›yla gerçeklefltirilmifltir. • 1-8 Ekim tarihlerinde oluflturulmufl ifl piyayas› çal›flma plan› çerçevesinde ifl piyasas› ihtiyaç analizi ve meslek standartlar› konular›nda seçilmifl 7 ö¤retmene e¤itim verilmifltir. Bu ö¤retmenler ‹fl Piyasas› Görev Gücünde, sosyal ortak temsilcileri ile birlikte güncel veri toplanmas› ve de¤erlendirilmesi üzerine çal›flmalar yürütmektedir. • Modül kitaplar› bas›lm›fl, Talim Terbiye Kurulu taraf›ndan onaylanm››fl ve pilot kurumlara da¤›t›lm›flt›r. • MEGEP yay›nlar›n›n ilki olan Meslekî E¤itim ve Ö¤retimde Ö¤retmen E¤itimi Uluslararas› Konferans›’ n›n kitab› kurumlar için MEGEP merkez ofisinden temin edilebilir. Kitap taleplerinizi megep@meb.gov.tr adresinden de yapabilirsiniz. • Ulusal Koordinasyon Kurulu toplant›s› 13 Ekim tarihinde sosyal ortak temsilcileri, Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkilileri ve teknik dan›flmanl›k ekibi kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifl ve taraflar aras›ndaki ortakl›¤›n önemi bir kere daha vurgulanm›flt›r. • 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri aras›nda ‹skoç Meslekî E¤itim ve Ulusal Yeterlilik Sistemini karfl›laflt›rmal›

olarak analiz etmek üzere Politika ve Strateji Grubu ‹skoçya’ ya bir inceleme gezisi gerçeklefltirmifltir. ‹nceleme raporuna www.megep.meb.gov.tr’ den ulaflabilirsiniz. • 2-12 Ekim tarihleri aras›nda MEB uzmanlar› Danimarka’da proje yönetim döngüsü ve proje de¤erlendirme üzerine e¤itim alm›flt›r. • 1 Ekim 2004 tarihinde Millî E¤itim Bakan› ve sosyal ortaklar›n üst düzey kat›l›m› ile bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirilmifl ve MEGEP programlar› kamuoyuna aç›klanm›flt›r. • 25-26 Ekim tarihlerinde Türk Hava Yollar› E¤itim Akademisi ile yetiflkin e¤itimi metodolojileri hakk›nda görüflme yap›lm›flt›r. Bu görüflmeler sonucunda pilot kurumlar taraf›ndan e¤iticilere ö¤renme mekanflzmalar› hakk›nda bilgi aktar›lmas›na, s›n›flarda simulasyon programlar›n›n kullan›lmas›na, sivil havac›l›k sektöründeki uluslararas› meslek standartlar›n›n ‹flkur’a verilmesine, JAR’ in adapte edilmesinde havac›l›kla iliflkili 4 kuruma ( Bursa, Eskiflehir, ‹stanbul ve Kayseri) destek sa¤lanmas›na ve sertifikal› de¤erlendiriciler yetifltirilmesine karar verilmifltir. • 6 ve 21 Ekim 2004 tarihlerinde TUS‹AD ve T‹SK’ e MEB yetkilileri ve MEGEP ekibi taraf›ndan Meslekî E¤itimdeki yeni yaklafl›mlar aktar›lm›flt›r. • Bölge Dan›flma Kurulu, Sivil Toplum Kurulufllar› ve sektör toplant›lar› devam etmektedir.

...........................................................................................

Bizimle ‹letiflim Kurun...

Sorular›n›z ve önerilerinizi bekliyoruz www.megep.meb.gov.tr megep@meb.gov.tr Tel: 0.312. 215 04 20 Fax: 0.312. 215 01 75

...........................................................................................

bülten4  
bülten4  

Her türlü soru, öneri ve MEGEP etkinlikleri hakk›nda bilgi almak için yeni içerik ve düzenlemesiyle web sitemiz hizmetinizdedir. www.megep.m...

Advertisement