Page 1

Öğrenme Yaklaşımları

1

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 26

Öğrenme Ortamları


İÇİNDEKİLER SLAYT 1 ................................................................................................................................................. 4 SLAYT 2 ................................................................................................................................................. 4 SLAYT 3 ................................................................................................................................................. 5 SLAYT 4 ................................................................................................................................................. 5 SLAYT 5 ................................................................................................................................................. 6 PROJE TABANLI ÖĞRENME .......................................................................................................... 6 SLAYT 6 ................................................................................................................................................. 7 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME................................................................................................... 7 SLAYT 7 ................................................................................................................................................. 8 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ................................................................................................ 8 SLAYT 8 ................................................................................................................................................. 9 BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME .......................................................................................................... 9 SLAYT 9 ............................................................................................................................................... 10 (AKTİF) ETKİN ÖĞRENME........................................................................................................... 10 SLAYT 10 ............................................................................................................................................. 11 YAŞAM BOYU ÖĞRENME ........................................................................................................... 11 SLAYT 11 ............................................................................................................................................. 12 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME..................................................................................................... 12 SLAYT 12 ............................................................................................................................................. 13 TAM ÖĞRENME ............................................................................................................................. 13 SLAYT 13-14........................................................................................................................................ 14 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ................................................................................................................ 14 SLAYT 15 ............................................................................................................................................. 15 DİL ZEKÂSI ..................................................................................................................................... 15 SLAYT 16 ............................................................................................................................................. 16 MÜZİKAL ZEKÂ............................................................................................................................. 16 SLAYT 17 ............................................................................................................................................. 17 SOSYAL ZEKÂ................................................................................................................................ 17 SLAYT 18 ............................................................................................................................................. 18 ÖZEDÖNÜK/İÇSEL ZEKÂ ............................................................................................................. 18 SLAYT 19 ............................................................................................................................................. 19 MATEMATİK ZEKÂSI ................................................................................................................... 19 SLAYT 20 ............................................................................................................................................. 20 DOĞACI ZEKÂ................................................................................................................................ 20 SLAYT 21 ............................................................................................................................................. 21 BEDENSEL ZEKÂ........................................................................................................................... 21 SLAYT 22 ............................................................................................................................................. 22 UZAMSAL (GÖRSEL-MEKANSAL) ZEKÂ ................................................................................. 22 SLAYT 23 ............................................................................................................................................. 23 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................ 23 ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ .......................................................................................... 24 SLAYT 27 ............................................................................................................................................. 24 PROJE ÇALIŞMASI......................................................................................................................... 24 SLAYT 28 ............................................................................................................................................. 25 PROBLEM ÇÖZME ......................................................................................................................... 25 SLAYT 29 ............................................................................................................................................. 26 SORU –CEVAP ................................................................................................................................ 26 SLAYT 30 ............................................................................................................................................. 26 GÖSTERI TEKNIĞI (DEMONSTRASYON )................................................................................. 26 SLAYT 31 ............................................................................................................................................. 27 GÖZLEM GEZISI............................................................................................................................. 27 2


SLAYT32 .............................................................................................................................................. 27 ROL YAPMA TEKNIĞI .................................................................................................................. 27 SLAYT 33 ............................................................................................................................................. 28 ÖRNEK OLAY INCELEMESI ........................................................................................................ 28 SLAYT 34 ............................................................................................................................................. 28 BENZETIM TEKNIĞI...................................................................................................................... 28 SLAYT 35 ............................................................................................................................................. 29 BEYIN FIRTINASI .......................................................................................................................... 29 SLAYT 36 ............................................................................................................................................. 29 TARTIŞMA ...................................................................................................................................... 29 SLAYT 37 ............................................................................................................................................. 30 SLAYT 38 ............................................................................................................................................. 30 SLAYT 39 ............................................................................................................................................. 31 SLAYT40 .............................................................................................................................................. 31 SLAYT 41 ............................................................................................................................................. 32 SLAYT 42 ............................................................................................................................................. 33 SLAYT 43 ............................................................................................................................................. 33 SLAYT44 .............................................................................................................................................. 34 SLAYT 45-46........................................................................................................................................ 35 ÖĞRENME ORTAMI BOYUTLARI .............................................................................................. 35 SLAYT 47 ............................................................................................................................................. 36 SLAYT 48 ............................................................................................................................................. 36 SLAYT 49 ............................................................................................................................................. 37 SLAYT 50 ............................................................................................................................................. 37 SLAYT 51 ............................................................................................................................................. 38 SLAYT 52 ............................................................................................................................................. 38 SLAYT 53 ............................................................................................................................................. 39 SLAYT 55 ............................................................................................................................................. 40 SLAYT 56 ............................................................................................................................................. 41 SLAYT 57 ............................................................................................................................................. 41 SLAYT 58 ............................................................................................................................................. 42 SLAYT 59 ............................................................................................................................................. 42 SLAYT 60 ............................................................................................................................................. 43 SLAYT61 .............................................................................................................................................. 43 SLAYT 62 ............................................................................................................................................. 44 SLAYT 63 ............................................................................................................................................. 44 SLAYT64 .............................................................................................................................................. 45 SLAYT 65 ............................................................................................................................................. 45 SLAYT 66 ............................................................................................................................................. 46 SLAYT 67 ............................................................................................................................................. 46 SLAYT 68 ............................................................................................................................................. 47 SLAYT 69 ............................................................................................................................................. 47 SLAYT 70 ............................................................................................................................................. 48 SLAYT 71 ............................................................................................................................................. 48 SLAYT 72 ............................................................................................................................................. 49 SLAYT 73 ............................................................................................................................................. 49 SLAYT 74 ............................................................................................................................................. 50 SLAYT 75 ............................................................................................................................................. 50 SLAYT 76 ............................................................................................................................................. 51 SLAYT 77 ............................................................................................................................................. 51

3


SLAYT 1

Öğrenme Yaklaşımları

1

SLAYT 2

Öğrendiklerimizin ... %1

TATMA

%2

DOKUNMA

%4

KOKLAMA

%10

DUYMA

%83

GÖRME

ÖĞRENME

2

4


SLAYT 3

Her bir öğrenci; Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

3

SLAYT 4

Çağdaş Öğrenme Kuramları ¾ Proje Tabanlı Öğrenme, ¾ Probleme Dayalı Öğrenme, ¾ İş Birliğine Dayalı Öğrenme, ¾ Beyin Temelli Öğrenme, ¾ Aktif Öğrenme,

¾ Yaşam Boyu Öğrenme ¾ Buluş Yoluyla Öğrenme ¾ Tam Öğrenme ¾ Çoklu Zeka kuramı, ¾ Kolb öğrenme kuramı 4

5


SLAYT 5 PROJE TABANLI ÖĞRENME

PROJE TABANLI ÖĞRENME ;

;

Proje tabanlı öğrenmede hedefler: karmaşık zihinsel problemleri çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, yaptığı çalışmaların sonucunda bir ürün ortaya koyabilen ve uzun vadede hayat boyu öğrenebilen özerklik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Yaklaşımın temeli, bir konun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgileri kullanabilmeleridir. 5

Bu yaklaşımda, genel kavramlara, düşünceler ve bir disiplinin ilkelerine odaklanılır. Öğrenenlerin işbirliği içerinde yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. Öğrenci merkezli ve çalışmaları gerçek dünyadaki konularla bütünleştirici bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrenenler, kendi kendilerine öğrenirken, öğretmenler öğrenenlerin projelerini gerçekleştirebilmeleri için onlara yardımcı olmaktadır. Öğrenenler projelerini gerçekleştirmek için ön planda iken, öğretmenler işleri kolaylaştırmak için arka plandadır. Yani öğretmen danışman ve yol göstericidir. Öğrenciler ise, öğretmeni dinleyerek not etmek yerine, proje geliştiren, problemleri araştıran, bir ürün ortaya koyan ve araştıran bir rol üstlenmektedir. Bu yaklaşımda değerlendirme, süreç ve ürünün birlikte ele alındığı, bütünsel bir ölçme ve değerlendirme sistemi benimsenmiştir. Değerlendirme öğrenenlerin ders içi ve dışı çalışma zamanlarında ne öğrendiklerini ve ne kadar öğrendiklerini yansıtır. En iyi değerlendirme öğrenenlerin kendi kendilerini ölçerek, “ne anlıyorum, nasıl yapıyorum” sorularının cevaplarını kendilerinin bulmalarıdır.

6


SLAYT 6 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME ; Bu öğrenme yaklaşımının temeli “yaparak-yaşayarak öğreneme ilkesidir. ; Temel amacı; öğrencileri mesleki yaşamda; karşılaşılabilecek durumlara uygun koşullarla karşı karşıya getirerek onlara günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 6

Probleme dayalı öğrenmede; öğrencilerin, hem gerekli bilgi ve becerileri edinme, hem de problem çözme becerilerini geliştirme ihtiyacına yönelik programlar geliştirilmelidir. Bu öğrenme kuramında özgün ölçme ve değerlendirme kullanılır ve süreç değerlendirme yapılır. Bu süreçte öğrencilerin öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak, gerekli düzeltmeleri yapmak, programa sürekli dönüt sağlamak amacıyla izleme testi, kısa sınavlar vb. uygulanabilir. Amaç; bilgiyi hatırlama değil, bilgiyi yeni durumlara transfer etmeyi sağlamak ve sınamaktır. Probleme dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, öğrencilere doğrudan bilgileri veren kişi olmak yerine, öğrenci gruplarını yönlendiren, öğrenmeyi kolaylaştırma rolünü üstlenir. Öğrenme öğrencilerin kontrolünde organize edilir, bir başka anlatımla kendi kendine öğrenme gerçekleşir.

7


SLAYT 7 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ; İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler; çok öğrenme ortamları içerisinde; kendi öğrenmelerine yapılandırılmaktadırlar. ; Bireysel farklılıklarına karşılık bulabilmektedirler. ; Eksikliklerini tamamlamakta, bildiklerini daha iyi pekiştirmekte, öğretirken öğrenmektedirler. 7

İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı, takım halinde başarılı olmak isteyen öğrencilerin, takım arkadaşlarının çaba göstermesini özendirecekleri, destekleyecekleri ve yardımcı olacakları düşüncesine dayanır. Grup üyeleri ile tartışarak, problemleri çözerek, yeni çözümler ortaya koyarak, yanlışları saptayıp düzelterek üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektedirler. İşbirlikçi grup tüm gurubun başarılı olması için tüm öğrencilerin konuyu bilmesi ve bir emek sarf etmesi anlamına gelen bireysel sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmenlerin; bilgiyi sunma, işbirlikli gruplar oluşturma ve sürdürme, bağımsız çalışma ödevleri yaratma, bireyle grup gelişimini izleme, küçük gruplara öğretme, gelişme kayıtlarını düzenleme ve ödül sağlamaktan sorumlu olmalarını gerektirir. Bu öğrenme teknikleri, öğrencilerin öğrenme için birlikte çalışacağı ve kendi öğrenmeleri yanında takım arkadaşlarının öğrenmelerinden sorumlu olacakları düşüncesine dayanır.

8


SLAYT 8 BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME 9

9

9

Beyin temelli öğrenme bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olması için sunulan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Beyin temelli öğrenme, insan beyninin yapısına ve işlevine dayanan bir öğrenme kuramıdır. Bu kuramda anahtar kavram; normal beyin süreci ile tutarlı öğrenme fırsatları sağlamadır. Bu kurama göre; her şey bireyin fizyolojik işlevini ve öğrenme kapasitesini etkiler. Stresle başa çıkma, beslenme, egzersiz ve dinlenme, öğrenme süreçleri ile ilişkilendirilmelidir.

8

Derslerin genellikle ilgi çekici, anlamlı ve öğrencilere zengin seçenekler sunması gerekir. Programlar karmaşık ve zor değil, tüm bireylerin anlayabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim programları, öğrenenin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirilmelidir. Programlarda, öğrenenin öğrenme yaşantılarına etkin katılımını sağlayan buluş yoluyla öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, ikili ve grup çalışmaları gibi strateji, yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. Her bireyin farklı olduğunu vurgulayan, herkesin farklı nedenlerle, farklı yollarla, farklı hızlarda öğrendiğini savunan, çoklu zekâ kuramı Beyin Temelli Öğrenme ortamının düzenlenmesinde önemlidir. Bu öğrenme yaklaşımının uygulandığı sınıfta; değerlendirme, öğrenen değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi olarak iki şekilde yapılır. Öğrenenlerin ne düşündüğünü ya da ne bildiğini öğrenmek için onlar çalışıyorken süreci gözlemek, ortaya koydukları ürünlere bakmak, duygu ve düşünceleri hakkında konuşmak gerekir. Bu nedenle beyin temelli öğrenmede daha çok süreç değerlendirmesi yapılır.

9


SLAYT 9 (AKTİF) ETKİN ÖĞRENME

AKTİF(ETKİN) ÖĞRENME 9 9

9 9 9 9

Etkin eğitim, öğrenmeyi öğrenme amaçlı eğitimdir. Böyle bir eğitim sürecinde, öğrenciler gelişir, büyür, olgunlaşır, öğrenerek yaşamdan zevk alır, sağlam, güvenli ve ileri görüşlü kişiler durumuna gelir. Öğrencilerin fikri katılımlarını ve uygulamalarını gerektirir. İşin çoğunu öğrenciler yapar. Beyinlerini kullanırlar, fikirleri dönüştürürler, problemleri çözerler ve ne öğrendiler ise uygularlar. Hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir.

9

Etkin Öğrenme ya da diğer adıyla deneysel öğrenme; aynı zamanda yaparak öğrenme anlamına da gelmektedir. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Etkin Öğrenme; Deneysel öğrenme Görme Duyma Yapma Çoklu ortam İşbirliği Olumlu güdüleme Düşük stres Eğlenceden oluşur.

Öğrencilerin zihinlerini etkin kullanabilmelerini desteklemek bakımından, beyin fırtınası, oyunlar, küçük grup çalışması, işbirlikçi grup çalışması, rol yapma, inceleme, benzetişim, vb. etkin öğrenme stratejilerinin öğretmenler tarafından kullanılması sınıf içinde öğrencilerin ilgisini arttıracaktır. Etkin öğrenme ile gerçekleştirilen öğrenmelerin değerlendirilmesinde, özellikle öğretmenlerin, öğrenciler çalışırken yaptıkları gözlemler önemlidir. Bunun dışında test ve kısa sınavlar, çalışma dosyası hazırlama ve projelerin değerlendirilmesi de etkin öğrenmeyle yapılan öğrenmelerin değerlendirilmesinde kullanılır. Hazırlanacak ölçme araçları, problem çözmeye dayalı olmalı ve öğrencilerin düşünme becerilerini derinlemesine yansıtmalarına olanak sağlamalıdır.

10


SLAYT 10 YAŞAM BOYU ÖĞRENME

YAŞAM BOYU ÖĞRENME 9

9

9

Yaşam boyu öğrenmenin temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Yaşam boyu öğrenme, hem mesleki gelişime hem de yaşamı zenginleştirmeye/ bireysel gelişime katkıda bulunur. Yaşam boyu öğrenme sürecinde eğitim öğretmen merkezli değil, öğrenen merkezli olmalıdır. Öğretmenin bilginin tek kaynağı olma rolü değişmiştir. Öğretmen hem öğrencileri hem de kendisi için öğrenmeyi artıran kişidir. Bu yaklaşımda; öğrenme içeriği ve yöntemler, bireyin yaşamına ve iş deneyimlerine uygun olarak belirlenmelidir. 10

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişiklikler bireylerin okullarda kazandıkları bilgi ve becerileri sürekli yenilemelerini gerektirmektedir. Sanayideki en önemli sorunlardan birisi, teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgi-becerilerin çok çabuk güncelliğini kaybetmesidir. Teknoloji tüm mesleklerde değişiklik yaratmakta, hatta bazı meslekler her birkaç yılda bir yenilenmektedir. Hızlı değişikliklere uyum sağlamak için yeni becerileri kazandırıcı sürekli eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim kazanılması istenen yeni ihtiyaçları karşılamalı ve bireylerin nitelikli eleman olarak çalışmaya devam etmesine yardımcı olmalıdır. Öğretmenler yönlendirici rolü üstlenmeli, öğrenme kaynaklarından yalnızca birisi olmalıdır. Öğretmenler, kendileri de yaşam boyu öğrenenler olmalı, bilgilerini sürekli yenilemeli ve öğrenenlerinin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ortamı oluşturabilmelidir. Öğrenenler kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmeli, öğrenme sürecinde sorumluluk üstlenmeli ve kararlara katılmalıdır.

11


SLAYT 11 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME 9 Buluş Yoluyla Öğrenmede, öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, içsel tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişidir. 9 Öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. 9 Öğrenme için fazla zaman gerekmektedir. 11

Buluş Yoluyla Öğrenme adımları: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Öğretmen örnekleri sunar, Öğrenciler örnekleri betimler, Öğretmen ek örnekler verir Öğrenciler ek örnekleri betimler ve öncelikleri karşılaştırır, Öğretmen ek örnekleri ve örnek olmayanları sunar, Öğrenciler zıt örnekleri karşılaştırır, Öğretmen öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da ilkeleri vurgular, Öğrenciler tanımlama yapar, ilişkileri özellikleri ifade eder, Öğretmen öğrencilerden ek örnekler ister.

Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir.

12


SLAYT 12 TAM ÖĞRENME

TAM ÖĞRENME 9

9 9

Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanıdığı ve bunun için öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verdiği için öğrenciler arasında eşitliği sağlayan öğrenme kuramıdır. İlk aşamadan son aşamaya kadar öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Öğrencilere başarıncaya kadar zaman tanınması kendisine olan güvenini artırır.

12

Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanıdığı ve bunun için öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verdiği için öğrenciler arasında eşitliği sağlayan öğrenme kuramıdır.

13


SLAYT 13-14 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI

ÇOKLU ZEKA KURAMI

13

ÇOKLU ZEKA KURAMI

14

14


SLAYT 15 DİL ZEKÂSI

DİL ZEKÂSI Bir bilgiyi sözel ya da yazılı olarak bir başkasına açıklayabilme veya verilen bir talimatı anlayabilme gücüdür. Örnek: bazı elektronik araçların kullanım kılavuzlarında kısa yollar açıklanır ve diğerlerini anlamak zorken, bunlar kolayca anlaşılabilmektedir. 15

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Dilin nasıl kullanıldığını analiz etme Hatırlama Espri yapma Açıklama, öğrenme, öğretmen Söz dizimi kurallarını kavrama ve kelimeleri anlama Etkili konuşma, insanları ikna etme

15


SLAYT 16 MÜZİKAL ZEKÂ

MÜZİKAL ZEKÂ Günlük hayatımızda bizi uyaran seslerin öğrenilme ve duyulma kapasitesi. Örnek: Bir kişiyi ayak seslerinden tanıma, trafik yoğunluğunu veya hava durumunu seslerden kestirme.

16

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ses rengi, ton ve perdelerine duyarlılık Seslere karşı duyarlılık Melodi ve ritim yaratma Müzik duymak için şemalar kullanma Müziğin yapısını kavrama

16


SLAYT 17 SOSYAL ZEKÂ

SOSYAL ZEKÂ Bir grupla iş birliği ve ekip ruhunun güçlenmesini sağlama gücüdür. Örnek: Bir grup çalışmasında elde edilen ürünlerin tek tek bireylerin eseri değil grubunun gücünü ürünü olduğuna inanma ve bu yönde çaba harama.

17

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Başkalarının bakış açısıyla bakma Grupta işbirliği yapma İnsanların farklılıklarına dikkat etme ve onları ayırt etme Sinerji kazanma ve yaratma Sözlü ya da sözsüz iletişim kurma

17


SLAYT 18 ÖZEDÖNÜK/İÇSEL ZEKÂ

ÖZEDÖNÜK/İÇSEL ZEKÂ Kişinin kendisi ile ilgili bilgisi olması ya da yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk alması ile ilgili kapasitesidir. Örnek: Problemler hakkında kendi kendine verilen kararları analiz ederek değerlendirme yapma.

18

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Konsantrasyon Üst düzeyde düşünme ve akıl yürütme Kendi düşünme sürecini değerlendirme Duygularının farkında olma ve bunları dile getirme Başkaları ile ilişki kurarken kendini anlama Düşünceli olma

18


SLAYT 19 MATEMATİK ZEKÂSI

MATEMATİK ZEKÂSI Sayılar ve akıl yürütme, birbiri ile ilişkili kavramlar ve düşünceler arasındaki ilişkileri anlama gücüdür. Örnek: Öğrenilen sayı ilişkileri ve matematik işlemlerini günlük hayatta kullanma.

19

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Soyut örüntüleri tanıma Tümevarım yoluyla akıl yürütme Tümdengelim yoluyla akıl yürütme İlişki ve bağlantıları ayırt etme Karışık hesaplamalar yapma Bilimsel yöntemleri kullanma

19


SLAYT 20 DOĞACI ZEKÂ

DOĞACI ZEKÂSI Doğal çevreyi tanıma, anlama ve koruma ile ilgilidir. Örnek: Çevremizdeki canlılarla ilgilenme, onları tanıma ve besleme

20

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Doğa ile bütünleşme, doğal olaylara, ilgi duyma Canlı varlıklarla etkileşim kurma ve onları koruma Canlı türlerini tanıma ve sınıflama Bitki yetiştirme, hayvan besleme Doğal olaylarla ilgilenmekten zevk alma

20


SLAYT 21 BEDENSEL ZEKÂ

BEDENSEL ZEKÂ Vücut hareketlerini kontrol etme ve yorumlamayı, vücut ile zihin arasında bir uyum oluşturma kapasitesidir. Örnek: Çevremizdeki insanlarla konuşurken kullandığımız jest ve mimikler, vücut dillerindeki farklılıklar.

21

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Zihin ve beden arasında bağ kurma Bedeni bütünüyle iyi kullanma Önceden planlanmış hareketleri kontrol etme Bedenin tümünü ve tepkilerinin farkında olma Rol yapma, oynama İstemli hareketleri kontrol etme

21


SLAYT 22 UZAMSAL (GÖRSEL-MEKANSAL) ZEKÂ

UZAMSAL (GÖRSEL-MEKANSAL) ZEKÂ Kişinin kendi görsel ve mekana bağlı yaşantılarını yeniden geliştirme kapasitesidir. Örnek: Bulutlara bakarak, şekilleri, hayvanlara, objelere, yüzlere ve olaylara benzeterek hayal gücünü kullanma.

22

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Nesneleri doğru şekilde algılama Nesneler arasındaki ilişkileri tanıma Görsel resimler yaratma (fotoğraf, heykel, resim, video, vb.) Şekil görüntü resim çizme Uzayda yer ve yön bulma Zihinde canlandırma

22


SLAYT 23 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE ÖLÇME DEĞ DEĞERLENDİ ERLENDİRME Çoklu zekâ kuramında çoktan seçmeli ya da boşluk doldurmalı testlerin yerine öğrencilerin belli bir beceri, konu ya da alandaki yeterliğini çeşitli yollarla gösterebilmesi benimsenmiştir.

23

Ölme ve değerlendirmede öğrencilerin ne kadar yapabileceklerinin belirlenmesi değil, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması önemlidir. Bireyler ölçme sonrası durumları ile ilgili bilgileri almalı ve kendileri hakkında bir sonuca varmalıdır. Öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerini bilirse hem kendilerini daha iyi tanırlar hem de gelecekleri hakkında karar verebiliriler.

23


ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 26

SLAYT 27 PROJE ÇALIŞMASI

PROJE ÇALIŞMASI Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır.Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir.

27

Öğrencilerin somut bir ürüne ulaşmaları için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun süre çalışmalarıdır. Bireysel projeler olabileceği gibi,projelerin genellikle gruplar halinde yürütülmesi daha yararlıdır. 24


SLAYT 28 PROBLEM ÇÖZME

PROBLEM ÇÖZME Problem çözme öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir. Amacı öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve yaşam boyu kullanabilecekleri karar verme yeteneği kazandırmaktır. Problem çözme bir düşünme becerisidir.

Eğer öğrenciler depolamakta oldukları bilgilerle düşünmeyi öğrenemezlerse,gerçek anlamda o bilgilere sahip değildirler. Problem çözmeye dayalı öğrenme, eğitim ortamında (modüler öğretim), öğrencileri düşünmeye, bilmeye ve yapmaya yönelten bir öğretim stratejisidir. Problemlere bilimsel yaklaşımı gerektirir.

25


SLAYT 29 SORU –CEVAP

SORU –CEVAP 9 Bu yöntem öğrencilerin düşünmeleri, dil becerilerini kullanmaları ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. 9 Soru-cevap, öğretmenin yapılandırdığı soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplandırmalarına dayalı bir öğretim yöntemidir. 9 Etkili kullanılırsa, öğrencinin analitik düşünme yetilerini uyandırmaya yarar.

29

SLAYT 30 GÖSTERİ TEKNİĞİ (DEMONSTRASYON )

GÖSTERİ TEKNİĞİ (DEMONSTRASYON) 9 Gösteri yöntemi, öğretmenin öğrencilere bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. 9 Gösterini önemli özelliği herhangi bir şeyin ustaca nasıl yapılacağının gösterilmesidir. 9 Gösteri sonunda öğrencilerin gösteriyi uygulamalarına fırsat verilmelidir.

30

Yararları: ¾ Göze ve kulağa hitap ettiği için öğrenmeyi zenginleştirir. ¾ Öğrencileri güdülmek ve ilgilerini çekmek için etkili bir yöntemdir. ¾ Öğretmene yanlış düşünceleri anında düzeltme olanağı verir. 26


SLAYT 31 GÖZLEM GEZİSİ

GÖZLEM GEZİSİ Gözlem gezisi öğretim amaçlarına uygun olarak, belirli bir plan çerçevesinde olayların ve durumların yerinde incelenmesine yönelik etkinliklerdir. Örneğin, fabrika, müze, sanat galerisi, çeşitli iş yerlerine vs. yapılan ziyaretlerdir.

31

SLAYT32 ROL YAPMA TEKNİĞİ

ROL YAPMA TEKNİĞİ 9 Rol oynama yöntemi, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlar. 9 Amaç, belli durumlara ilişkin öğrencinin gerçek duygularını anlamaktır.Rol yapma tekniği öğrencinin düşünme becerisini ve düşündüklerini topluluk karşısında söyleme alışkanlığı kazanması açısından yararlıdır.

32

27


SLAYT 33 ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 9 Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. 9 Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. 9 Örnek olay üzerinde çalışan öğrenciler olayın içeriğini öğrendikten sonra, verileri analiz ederek değerlendirirler ve sonunda çözüme ulaşırlar.Bazen de konuya ilişkin örnek olayı öğrencilerin yazmaları istenebilir.

33

Örnek olay incelemesi öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektirir. Olay gerçek yada hayali olabilir ve genellikle yazılıdır.

SLAYT 34 BENZETİM TEKNİĞİ

BENZETİM TEKNİĞİ 9 Benzetim öğrencilerin sınıf içinde bir konuyu gerçekmiş gibi ele alıp, üzerinde çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. 9 Öğrenciyi gerçek ortamlarda yetiştirmenin güç, tehlikeli ve masraflı olduğu durumlarda gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma ve yetişme olanağı sunduğu için etkili yöntemdir. 9 Benzetim ile öğrenciler gerçek durumun bir benzeri üzerinde eğitilirler. Örneğin; uçuş personelinin uçak modelleri ile eğitilmesi, sürücü adaylarının özel pistlerde araç kullanması, sanayide işçilerin modeller üzerinde eğitilmesi gibi. 34

28


SLAYT 35 BEYİN FIRTINASI

BEYİN FIRTINASI 9 Beyin fırtınası bir probleme çözüm getirmek ve çeşitli konularda fikir ve düşünce üretmek için kullanılan bir öğretim tekniğidir. 9 Bir öğrencinin fikrinin diğer öğrencide başka fikirler hatırlatacağı varsayılarak çok sayıda fikrin ortaya atılması esastır. 9 Bir problem, konu ya da soru hakkında ilk akla gelen söylenmelidir. Burada önemli olan herkesin fikirlerini açıkça ve istediği kadar söyleyebilmesidir. Fikirlerin niteliği değil niceliği önemlidir. İyi ya da kötü fikir yoktur. Her fikir kabul edilebilir. 35

Fikirler gelmeye devam ettiği sürece oturuma devam edilir.Tüm fikirler okunur, benzer ya da aynı olanları numaralandırılır ve sıraya konulur. Belirlenen sorunun çözüm yollarını içeren sınıfımızın çözümü şeklinde uygun bir panoya asılır.

SLAYT 36 TARTIŞMA

TARTIŞMA 9 Tartışma yöntemi, dinleme, sorgulama, fikir alışverişi ve bir konuyu değerlendirme gibi etkinlikler içerir. 9 Tartışma yöntemi, öğretmenin konunun öğrenciler tarafından nasıl kavrandığının saptanması, bilgilerin harekete geçirilmesi ve hayatla ilişkilendirilmesine fırsat tanır. 9 Tartışma yöntemi; öğrencilerin bir konunun kavranması amacıyla karşılıklı görüşler, düşünceler üreterek o konuyu kapsamlı ve detaylı olarak irdelemeleridir. 9 Bu yöntem öğrencilerin etkili konuşma, dinleme, sorgulama, düşünme, fikir alışverişinde bulunma, gibi yetilerini geliştirir. Planlı yapılması gerekir.

36

Tartışma yönteminin münazara, panel, forum gibi modelleri bulunmaktadır. 29


SLAYT 37

Öğrenme Ortamları Bu dokümanın içeriğinde öğrenme ortamlarının çeşitleri görülecektir.

SLAYT 38

ÖĞRENME ORTAMI Tanım : Hedef ve hedef davranışlarını kazanmak için, bireyin bilgi, beceri ve tutumlarına ilişkin öğrenme süreçlerinin gerçekleştirildiği yerdir.

38

30


SLAYT 39 SINIF İÇİNDE ÖĞRENME

AÇIK İMKANLI ÖĞRENME

GRUP HALİNDE ÖĞRENME

e-ÖĞRENME

39

SLAYT40

SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI İnsanlar hatırlar... Simülasyon Oyunlar

YAPTIKLARININ % 90’ını

Canlı e-sınıf İnteraktif e-kurs

SÖYLEDİKLERİNİN/YAZDIKLARININ % 70’ini DUYDUKLARININ ve GÖRDÜKLERİNİN % 50’sini

Çevrimiçi kendi kendine çalışma rehberi Video Powerpoint

GÖRDÜKLERİNİN % 30’unu OKUDUKLARININ % 10’unu

Audio/video ile e-kurs

e-posta e-belgeler e-okuma

Düşük

e-öğrenme

Öğretimsel tasarım düzeyi

Yüksek

40

Öğrenme ortamlarının nitelendirilmesinde öğretim süreçlerine ilişkin kimin kontrol eder durumda olduğu önemli bir ipucudur. Öğrenme ortamında benimsenen yaklaşımlara göre, öğretmen, öğrenci ve grup öğretimde etkin durumda olabilir. Hangi öge öğretimde etkin ise öğrenme ortamlarının sınıflandırılması da ona göre yapılmaktadır. Öğrenme ortamları için yukarıda belirtilen 4 boyut söz konusudur.Bu dört boyut öğrenme ortamının tasarımında sorulması gereken 4 temel soruyu içerir. 31


SLAYT 41 ÖĞRENME ORTAMINA NASIL BAKILMALIDIR? Kontrol kimde? 9Öğretmen? 9Öğrenci? 9Grup? 4 Boyut 9Nerede? 9Ne zaman? 9Ne ile? 9Nasıl?

41

Çağdaş öğrenme yaklaşımları içinde öğrenme ortamlarının belirlenmesinde öğretmenin geleneksel bilgi merkezi olma rolü azalmakta, yönlendirici ve rehber olma rolü daha çok ön plana çıkmaktadır. Buna karşılık olarak öğrencinin ortam içindeki etkinliği bireysel öğrenme çerçevesinde giderek artmaktadır.

32


SLAYT 42 ÖĞRENME ORTAMLARININ SINIFLANDIRILMASI

1

Öğretmen rehberliğindeki öğrenme ortamları

2

İşbirliğine dayanan öğrenme ortamları

3

Kendi başına öğrenim için öğrenme ortamları 42

SLAYT 43 1. Öğretmen Rehberliğindeki Öğrenme Ortamları 9Öğretmenin belirleyici,denetleyici olduğu bir öğrenme ortamıdır. 9Öğrenci,sadece öğretmenin öğrettiği bilgileri öğrenir. 9Öğretmen bir uzman ve bilgi kaynağı olarak görülür.

Sınıf Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğretmen

Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

43

33


SLAYT44 2. İşbirliğine Dayanan Öğrenme Ortamları 9Öğrencilerin kendi aralarında yada öğretmenlerin de bir işbirliği çerçevesinde öğrenmeye çalıştıkları ortam 9Burada esas olan iş birliğidir.

Öğretmen Öğrenci İnternet Öğrenci

Öğrenci Kütüphane

Öğrenci

Multimedya

Çalıştırıcı İletiş letişim

44

Öğrenme ortamlarının yukarıda belirtilen boyutlar olmaksızın oluşturulması güçtür. Bu dört boyut öğrenmenin etkinliğinde belirleyici değişken olarak kabul edilmektedir.

34


SLAYT 45-46 ÖĞRENME ORTAMI BOYUTLARI

3. Kendi Başına Öğrenim İçin Öğrenme Ortamları 9Öğretmen denetleyicilikten uzak bir pozisyondadır. 9Öğrenci bilgiye yazılı yada elektronik eğitim araçlarını kullanarak ulaşır. 9Gerektiğinde öğretmenin yardımı da istenebilir.

45

ÖĞRENME ORTAMININ BOYUTLARI

Z A

ZAMAN BOYUTU

ALTYAPI BOYUTU

M S

MEKAN BOYUTU

SOSYOPSİKOLOJİK

BOYUT 46

35


SLAYT 47

1. Zaman Boyutu Öğrenme Süresi kişiye ,gruba ,zamana ve ortama göre değişiklik gösterir. Bu süre aşağıdaki unsurlara bağlıdır: Program (gündem roster) , Yer (sınıf, uygulama sınıfı) Öğrenme görevinin türü (bireysel, grup, uygulama, staj) Gerekli miktarda zaman. Birkaç saat ya da bir okul uygulaması esnasında. 47

SLAYT 48

2. Mekan Boyutu Mekansal boyut öğrenim ya da çalışmanın gerçekleştirildiği yere atıfta bulunur: ÂOkulda, ÂEvde, ÂŞirkette staj, ÂÖğretmen staj görevlerinde, ÂSanal sınıfta

Bu her öğrenme ortamı ortamı için değ değişiklik gö gösterebilir. Öğrenme gö görevinin baş başarı arılması lması için ne gereklidir? 48

36


SLAYT 49 YERLER VE ORGANİZASYON

Öğretim

Rol Oynama/ ma Oynama/Tartış Tartışma

Gruplar Halinde Çalış mak alışmak

Çalış alışttırıcı

Bireysel 49

SLAYT 50 DEĞİŞİK ORTAMLARDA ÖĞRENME UYGULAMALARI

SINIF ORTAMI Sınıfta öğrenme ¾ aynı yer ¾ aynı zaman ¾ aynı hız ¾ aynı konu

Öğretmen

50

37


SLAYT 51 AYNI ORTAMDA FARKLI UYGULAMALAR

Açık imkanlar merkezi ¾ aynı yerler ¾ değişken zaman ¾ değişken hız ¾ değişken konu

çalıştırıcı

51

SLAYT 52

SANAL SINIF

Sanal (görüntülü) sınıf ¾ değişken yerler ¾ aynı zaman ¾ değişken hız ¾ değişken konular

çalıştırıcı

52

38


SLAYT 53

2. e-ÖĞRENME ORTAMI

e-öğrenme ortamı ¾ değişken yer ¾ değişken zaman ¾ değişken hız ¾ değişken konu

çalıştırıcı

web sunucusu

53

Öğrenme ortamının değerlendirilmesinde, yer, zaman, hız ve konu boyutlarına ilişkin “aynı” ya da “değişken” olma özelliği, ortamın öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüsünü tayin etmektedir. Örneğin e öğrenme ortamları, diğer ortamlardan farklı olarak sözü edilen boyutların hepsine “değişken”lik özelliği kazandırmaktadır. Bu duruma bakıldığında, e öğrenme ortamları, çağın gereksinimlerine en uygun ortam olarak değerlendirilebilmektedir.

FARKLI E-ÖĞRENME ORTAMLARI

54

39


SLAYT 55

3. ALTYAPI BOYUTU Altyapıyı oluşturan öğeler; ÂEkipman, ÂEğitim materyalleri (CD, VCD…vs.) ÂBİT altyapısı (Internet altyapısı) ÂÖrgüt yapısı. (Merkez ve merkeze bağlı okul) 55

Öğrenme ortamlarının gerçekleşebilmesi için bu ortama uygun alt yapının tamamlanmış olması gerekir. Bu alt yapının unsurları, sürece ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişim göstermektedir.

40


SLAYT 56

4. SOSYO-PSİKOLOJİK BOYUT Öğrenme sürecinde etkileşim; im ÂÖğrenciler ve öğretmenler ÂÖğrenciler ve diğer öğrenci arkadaşları, arasında “sosyal bir ortamda” gerçekleşir. Bu boyut, aynı zamanda kişisel görüşleri, değerleri, standartları ve öğrenme niyetlerini de içerir. 56

SLAYT 57 ÖĞRENME SÜ M ORTAMLARI SÜRECİ RECİNDE FARKLI ETKİ ETKİLEŞİ LEŞİM

57

41


SLAYT 58

Etkileşim Öğrenci Öğrenci Öğrenci

Öğrenci

Bilgisayar Çalıştırıcı

58

SLAYT 59

Karışımın tadı katışıksız olandan daha güzeldir.

59

42


SLAYT 60

1. WEB SAYFASI KULLANMAK

60

SLAYT61 BAŞARILI WEB SORGULARI OLUŞTURMAK

61

43


SLAYT 62 SORGU TABANLI ÖĞRENME NEDİR? ►Dünyayı araştırmayı, keşifler yapmayı, yeni kavrayışlar için bu keşifleri test etmeyi içeren öğrenmedir. ►Geleneksel eğitim, doğal sorgu sürecinden vazgeçmeye neden olur. Öğrenciler çok fazla soru sormamayı öğrenirler ve bunun yerine beklenen yanıtları vermeleri istenir. 62

SLAYT 63 GELENEKSELE KARŞI SORGU TABANLI 9Kapalı sistem 9Gerçekler vurgulanır. 9Kaynaklar sınıfla sınırlıdır. 9“Kutu dışındaki” sorular bırakılır. 9Kazanılan bilgiyle ilgili değerlendirme yapılır.

9Açık sistem 9Öğrenme vurgulanır. 9Kaynakların ucu açıktır. 9Akla gelen tüm sorular incelenir. 9Sürecin tüm adımlarıyla ilgili değerlendirme yapılır. 63

44


SLAYT64 SORGU TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI 9Öğrencilerin “gerçek” sorularını belirleyerek bunları öğrenme fırsatlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. 9Tüm öğrencilerin öğrenme sürecine getirdikleri deneyim ve bilginin geçerliliğini kontrol eder. 9Öğrencilerde güven, ilgi ve özsaygı uyandırır. 9İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarına uygundur. 9Tüm yaş gruplarıyla çalışabilir. 64

SLAYT 65

ÖNEMLİ OLAN 9Neyi bildiğimiz yerine nasıl bildiğimiz üzerine odaklanmaktır. 9Çocuklarda soru sorma ve yaşamları boyunca bunların yanıtlarını arama isteği yaratmaktır. 9Internet boğucu hale gelebilir. Bizim görevimiz, çocukların bilgiden nasıl anlam çıkarılacağını anlamalarını sağlamaktır. 65

45


SLAYT 66 ETKİLİ WEB SORGULARININ ÖZELLİKLERİ ;Öğrenci motivasyonunu artırır ;Güvenilirlik ;Eleştirel düşünme becerileri geliştirir ;İşbirliğine dayalı öğrenme ;Teknoloji bütünleştirme

66

SLAYT 67 VİDEO KONFERANSI VE ÖĞRENME ORTAMI

Öğretmen laboratuvar da , öğrenci sanal ortamda öğretmeni ile iletişim kurmakta

UYDU PROJESİ

67

46


SLAYT 68

SANAL SINIF Ulus çapı apında 3 pilot çalış ma alışma Her pilot çalışma aşağıdakilerden oluşur: Â1 Merkez okul Â4 uydu okul

68

SLAYT 69

UYDU PROJESİ CNC - Tezgah Merkez Okul

server

Öğretmen

server PC

PC

PC

Uydu Okul PC Öğrenci

Uydu okul 2

Uydu okul 3

MERKEZ OKUL Uydu okul 1

Uydu okul 4 69

47


SLAYT 70 VİDEO İLETİŞİM ARAÇLARI İLE EĞİTİM ORTAMI

Speakers Internet veya ISDN

Kamera

Sunum

Kodek

Mikrofon

70

SLAYT 71 Video iletiş iletişimi ile öğretmen ve öğrenciler aynı aynı anda birbirleri ile iletiş iletişim kurabilirler.

9 Video iletişimi 9 Beyaz Tahta 9 Uygulama Paylaşımı 9 Veri Göndermek

71

48


SLAYT 72

SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI ¾Blackboard coursesites.blackboard.com’da görülebilir. ¾Bir hesap yaratın. ¾MEGEP kursu terimi için arama yapın. ¾Kursa kayıt olabilirsiniz. ¾WebCT 72

SLAYT 73 SANAL ÖĞRENME ORTAMININ İŞLEVSELLİĞİ

¾Bilgi ¾İletişim ¾Değerlendirme ¾Yazı araçları ¾Kurs yönetimi araçları

73

49


SLAYT 74

WEB SORGUSU NEDİR? Bilginin tamamının veya bir kısmının öğrenciler tarafından ağdan alındığı sorgu tabanlı bir faaliyettir. Web Sorguları, öğrencilerin zamanlarını iyi kullanacakları, bilgi aramak yerine bilgiye odaklanacakları ve analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde öğrencilerin düşünmesini destekleyecek şekilde tasarlanır. (Bernie Dodge)

74

SLAYT 75

WEB SORGULARI? ¾Neden? ¾Ne? ¾Nasıl? ¾Örnekler

75

50


SLAYT 76 WEB UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENİ RETMENİN ROLÜ ROLÜ NEDİ NEDİR?

9Öğrenmeyi kolaylaştırır. Daha fazla sorunun ortaya çıkmasını sağlayan sorular sorar. 9Amaç hakkında düşünür ve planlar yapar. 9Engellemelere karşı sürekli tetikte olur.

76

SLAYT 77

Teşekkür Ederiz…

77

51

SLAYT 1  

Yaşam Boyu Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Tam Öğrenme Çoklu Zeka kuramı, Kolb öğrenme kuramı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you