Page 1


*·ÊEGLGJ;Q;D=F=OKG;LG:=J)-$*((0

F=OK

Al¿kY[gf[]hlfgo$Zml@gf\YakY\YeYfll`akoadd^gjel`]ZYkakg^Yo`gd]f]ojYf_]&K]]gmjeg[c%mh Z]dgo$ja_`l!^gjYfa\]Yg^`gol`]jgY\Zac]oadddggc

@gf\Y[gf[]hl¾gf jgY\afl`j]]q]Yjk¿

(ONDAUNVEILSACONCEPT6WITHOUTWHEELSBUTITSFARMORE IMPORTANTTOALLOFUSTHANJUSTADESIGNERSFLIGHTOFFANCY Yf\q&\gof]k eglgj[q[d]f]ok&[ge

D

""Ñ Liç ›`Ñ ÓˆiÑ åi‹Å`Ñ åˆii’ÈÑ >›`Ñ VÅ>ëçÑ ÈÓ狛€Ñ rÑ ÓˆiÑ Å>`‹V>’Ñ V ›Vi°ÓÑ L‹‘iÑ  ›`>ÑÅiäi>’i`Ñ>Óђ>ÈÓÑåii‘ÂÈÑ

’ €›iÑ -ˆ åÑ ‹ÈÑ  ww‹V‹>’Ñ V ›w‹Å–>Ӌ ›ÑӈiÑw‹Å–Ñ勒’ÑLiÑ Lŋ›€‹›€Ñ>ÑÅ>›€iÑ wћiåÑ6}Ñ L‹‘iÈÑÓ ÑӈiÑÅ >`ы›ÑӈiÑäiÅçÑ ›i>ÅÑwÞÓÞÅiµ /ˆ‹Èі `i’Ñ‹ÈÑ>Ñ°ÞÅiÑ`iȋ€›Ñ V ›Vi°ÓÑ >ÓÑ Óˆ‹ÈÑ ÈÓ>€iÑ LÞÓÑ  ›`>Ñ ÞÅ °iÑ L ÈÈÑ >őÑ

>ä‹iÈÑ È>‹`Ñ ‹ÓÑ V ޒ`Ñ LiÑ ‹›Ñ °Å `ÞVӋ ›Ñ w Å–Ñ å‹Óˆ‹›Ñ ӈÅiiÑçi>ÅÈыwÑ°ÞL’‹VÑÅi>VӋ ›Ñ ‹ÈÑ° È‹Ó‹äiÑi› Þ€ˆµÑ › ÓˆiÅÑ  ›`>Ñ ‹›È‹`iÅÑ Åiäi>’i`Ñ Óˆ>ÓÑ ‹›Š`i°ÓˆÑ –>Ŋ ‘iÓÑ ÅiÈi>ÅVˆÑ >›`Ñ w VÞÈÑ €Å Þ°ÈÑ V ›Viś‹›€Ñ ӈiÑ ›iåÑ L‹‘iш>`Ñ>’Åi>`çÑLii›Ñ€ ‹›€Ñ  ›Ñ ¿w ÅÑ >Ñ V ›È‹`iÅ>L’iÑ >– Þ›ÓÑ wÑӋ–iÀµ /ˆiÑ – ÈÓÑ ’‹‘i’çÑ w Å–Ñ ‹ÈÑ >Ñ L‹€Ñ V>°>V‹ÓçÑ 6}Ñ Óˆ>ÓÑ å Þ’`Ñ Åi°’>ViÑӈiÑ6,nííÑ>›`ÑӈiÑ

,§§íí88Ñ -Þ°iÅÑ ’>V‘Š L‹Å`Ñ ‹›Ñ ӈiÑ ›`>Ñ Å>›€iµÑ /ˆiÑ6}Ñ°Å `ÞVӋ ›ÑL‹‘iÑ勒’Ñ LiÑ>Ñ°ÞÅiÑÅ >`і>Vˆ‹›iÑrыÓÑ å‹’’Ñ› ÓÑLiÑ>ÑÅ>V‹›€ÑÅi°’‹V>ÑrÑ Óˆ>ÓÑÅ ’iÑ勒’ÑÈӋ’’ÑLiÑÓ>‘i›ÑLçÑ

ӈiы›’‹›iÑw ÞŊV璋›`iÅÑ‹ÅiŠ L’>`iÑ>›`ÑÎííVVÑ ,Îíí,,µÑ /ˆiÑ °Å `ÞVӋ ›Ñ 6}Ñ å‹’’Ñ ȋÓÑ >ÓÑӈiÑÓ °Ñ wÑӈiÑ ›`>ÑÅ >`Ñ L‹‘iÑ Å>›€iÑ LÞÓÑ LiÑ `‹ÈӋ›VÓÑ wÅ –ÑӈiÑÅ>ViÑÅi°’‹V>Ñ‹ÅiLŠ ’>`iÑ Óˆ>ÓÑ å‹’’Ñ Åi–>‹›Ñ ӈiÑ ˆi‹€ˆÓÑ  wÑ Å>V‹›€Ñ °iÅw Å–Š >›ViÑ ›ÑӈiÑÅ >`µ

>ä‹iÈÑ È>‹`\Ñ ¿wÑ ÓˆiÑ °ÞL’‹VÑ Åi>VӋ ›Ñ ‹ÈÑ ° È‹Ó‹äiÑ >›`Ñ ÓˆiÑ °i °’iÑLiˆ‹›`ÑӈiÑ°Å iVÓÑ>ÓÑ  ›`>Ñ >’’Ñ °Þ’’Ñ Ó €iӈiÅÑ  ›Ñ ӈ‹È]Ñ >Ñ 6}Ñ °Å `ÞVӋ ›Ñ L‹‘iÑ L>Èi`Ñ >Šޛ`Ñ Óˆ‹ÈÑ V ›Vi°ÓÑ V Þ’`ÑLiÑ ›ÑӈiÑÅ >`Ñå‹Óˆ‹›Ñ ӈÅiiÑçi>ÅÈÑrÑӈ>ÓÂÈÑӈiћ ÅŠ –>’Ñ Ӌ–iÑ LiÓåii›Ñ >›Ñ ‹`i>Ñ >›`ÑÅi>’‹ÓçµÑÓÑV Þ’`ÑLiÑiäi›Ñ ºÞ‹V‘iÅыwћii`ÑLiµÀ ‹’’i`Ñ>ÈÑӈiÑÈÓ>ÅÓÑ wÑ>ћiåÑ iÅ>Ñ >ÓÑ  ›`>]Ñ ÓˆiÑ 6}Ñ V ›Š Vi°ÓÑå>ÈÑ`iȋ€›i`Ñ>ÓÑ ›`>ÂÈÑ "È>‘>Ñ ,iÈi>ÅVˆÑ >›`Ñ iäi’Š  °–i›ÓÑ >Å–Ñ LÞÓÑ Lދ’ÓÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ ÞÅ °i>›Ñ–>őiÓÑw‹Å–’çÑ ‹›Ñ–‹›`µÑ/ˆiÑV ›Vi°Óі>őÈÑ ÕíÑçi>ÅÈÑ>›`Ñnní]íííÑ ›`>Ñ 6}ÈÑ È ’`Ñ >Šޛ`Ñ ÓˆiÑ å Å’`Ñ È‹›ViÑ ÓˆiÑ  Å‹€‹›>’Ñ ,yííÑ Å>V‹›€ÑL‹‘iÑå>ÈÑLŠހˆÓÑ ÞÓÑ ‹›ÑӈiÑyíí*ÑV’>Èȵ  ›`>Ñ ÞÅ °iÑ *Åiȋ`i›ÓÑ -ˆ‹€iÅÞÑ />€>‘‹Ñ È>‹`\Ñ ¿/ˆiÑ Åi>È ›Ñ åiÑ ˆ>äiÑ `iäi’ °i`Ñ Óˆ‹ÈÑ L‹‘iÑ ‹ÈÑ LiV>ÞÈiÑ  wÑ

9ll]flagf_jYZZ]j2l`]ogjd\¿khj]kk_Yl`]jYk@gf\Yj]n]YdkalkjY\a[Ydf]o\aj][lagf

@7EHAVETO DESIGNBIKES THATAPPEALTO THEHEART K@A?=JML9?9CA$@GF<9 =MJGH=HJ=KA<=FL ÞÅ °iµÑ ‹wÓçÑ çi>ÅÈÑ >€ Ñ  ›`>Ñ V>–iÑ Ó Ñ ÞÅ °iÑ w ÅÑ ÓˆiÑ w‹ÅÈÓÑ Ó‹–iÑ Ó Ñ Ó>V‘’iÑ ÓˆiÑ ȒiÑ wÑ>›Ñ//ÑÅ>ViÈÑrÑӈiÑ

+(Q=9JKG>C=Q@GF<9N,k )1/1FJ-((º>ajklN,^jge @gf\Yk]ll`][gmjk]^gjl`] ]f_af][gf^a_mjYlagf )10*N>/-(Kº>ajkljgY\% _gaf_@gf\YN, )10*JK)(((JOºL`]JK¿k hgo]jj]_mdYjdqlgj]lqj]k lgk`j]\kafjY[]k )10.N>J/-(ºK]ll`] klYf\Yj\^gjYdd%jgmf\Zac]k )10/FJ/-(ºGnYdhaklgf]\ l][`fgdg_qk`go[Yk]

)100J;+(ºD]_]f\Yjq Ogjd\Kmh]jZac]jY[]j )101N>J,((%Gf]g^ @gf\Y¿kZa__]klk]dd]jk )11,J;,-º<geafYl]\l`] Akd]g^EYfLLYf\lggcY Ogjd\Kmh]jZac]lald]oaf ^gjBg`fCg[afkca )110N>J0((º;gehd]l] mh\Yl]g^l`]/-( *((/J;*)*Nº:madl^gj Eglg?H¿kf]o0((]jY

:G<QOGJC @aflkg^l`]]paklaf_ >aj]ZdY\][YfZ]k]]faf l`]ka\]%^Yajaf_Yf\l`] lYadha][]&L`]^jgflda_`lak YfP%k`Yh]^jgel`]^jgfl na]oYf\oaddZ]mk]\YkY klqdaf_l`]e]^gjmhYf\ [geaf_Zac]k&

– ÈÓÑ`i–>›`‹›€ÑÅ>ViÈы›ÑӈiÑ å Å’`µÑ-‹›ViÑӈi›Ñ ›`>ш>ÈÑ `iw‹›i`ыÓÈi’wÑå‹ÓˆÑˆ>Å`ÑÓiVˆŠ ›‹V>’Ñ € >’ÈÑ rÑ Óˆ>ÓÑ ˆ>ÈÑ –>`iÑ ÞÈÑ>ђi>`‹›€ÑÈ°‹Å‹Óы›Ñ– Ó ÅŠ VçV’iȵÑ/ˆ‹ÈÑV ›Vi°ÓыÈÑ>ћiåÑ `i°>ÅÓÞÅiÑw ÅÑ ›`>ÑrÑ°ÞÅiÑ – Ó ÅVçV’‹›€Ñ >L‹’‹ÓçÑ ‹ÈÑ › Ñ ’ ›€iÅÑ i› Þ€ˆÑ rÑ åiÑ ‘› åÑ åiÑ ˆ>äiÑ Ó Ñ V –L‹›iÑ ÈÓç’iÑ å‹ÓˆÑw Å–Ñ>›`ÑwޛVӋ ›µÑ7iÑ –ÞÈÓÑ VÅi>ÓiÑ °Å `ÞVÓÈÑ Óˆ>ÓÑ >°°i>’ÑÓ Ñӈiшi>ÅÓÑ>ÈÑåi’’Ñ>ÈÑ Óˆiшi>`µÀ  ›`>Ñ 1ÂÈÑ >äiÑ >›Š V V‘Ñ ˆ>ÈÑ Lii›Ñ V’ Èi’çÑ ‹›ä ’äi`ы›ÑӈiÑ`iäi’ °–i›ÓÑ  wÑ – ÈÓÑ  wÑ ÓˆiÑ ‹–° ÅÓ>›ÓÑ  ›`>Èы›ÑӈiÑ°>ÈÓÑÛyÑçi>ÅÈÑ rÑ ‹›V’Þ`‹›€Ñ ӈiÑ 6,Ìyí]Ñ 6,níí]Ñ -Þ°iÅÑ ’>V‘L‹Å`]Ñ iäiÅçÑi䠒ÞӋ ›Ñ wÑӈiÑ‹ÅiLŠ ’>`iÑ >›`Ñ €i›iÅ>Ӌ ›Ñ  wÑ ÓˆiÑ

,ÎííµÑ iÑ È>‹`\Ñ ¿/ˆiÑ – ÈÓÑ ‹–° ÅÓ>›ÓÑ >È°iVÓÑ  wÑ Óˆ‹ÈÑV ›Vi°ÓÑL‹‘iÑӈ>Óі>›çÑ °i °’iі>çћ ÓÑÅi>’‹ÈiыÈÑӈ>ÓÑ

‹ÓÑ –>őÈÑ ÓˆiÑ ÈÓ>ÅÓÑ wÑ È –iŠ ӈ‹›€Ñ ›iåµÑ 7ˆi›Ñ ç ÞÑ Åi–i–LiÅÑåˆ>ÓÑӈiѠŋ€‹›>’Ñ §œœÛÑ ‹Åi ’>`iÑ `‹`Ñ w ÅÑ ÓˆiÑ å Å’`Ñ  wÑ L‹‘iÈÑ ‹ÓÑ å>țÂÓÑ >›Ñ i>ÈçÑÈÓ>ÅÓÑw ÅÑӈiÑL‹‘iµÑ ¿ i>’iÅÈÑ å>›Ói`Ñ >Ñ §íííVVÑ L‹‘iÑ Ó Ñ Ó>‘iÑ  ›Ñ ӈiÑ 9>–>ˆ>Ñ <,§íííÑ æÞ°Ñ>›`Ñӈiђ‹‘iµÑ 7ˆ>ÓÑ ÓˆiçÑ € ÓÑ å>ÈÑ >Ñ œííVVÑ È° ÅÓÈL‹‘iÑ Óˆ>ÓÑ å>ÈÑ › Óˆ‹›€Ñ ’‹‘iÑ >›çӈ‹›€Ñ i’ÈiÑ  ›Ñ È>’iÑ Óˆ>ÓÑ `iw‹›i`Ñ >›`Ñ ÈÓ>ÅÓi`Ñ ‹ÓÂÈÑ  å›Ñ›‹VˆiµÑ ¿ÑÅi–i–LiÅÑÈ –iÑ`i>’iÅÈÑ È>狛€\ÑÁ7ˆ>ÓÑ` Ñåiћii`Ñ>Ñ œííVVÑ L‹‘iÑ w Å»Ñ 7ˆ>ÓÑ €  `Ñ ‹ÈÑ Óˆ>ÓÑ Ó Ñ ÞÈ»Ñ /ˆiÅiÑ ‹È›ÂÓÑ >Ñ œííVVÑV’>ÈȵÂÑ/ˆiÑ6}ÑV ›Vi°ÓÑ å‹’’Ñ` Ñӈ>ÓÑw ÅÑ ›`>Ñ>€>‹›Ñ rÑӈiÑ°Å `ÞVӋ ›ÑÅi>’‹ÓçÑ勒’Ñ ÈiÓÑ>ћiåÑ>€i›`>µÀ /ˆiÑ V ›Vi°ÓÑ ‹ÈÑ >›Ñ ‹–° ÅŠ Ó>›ÓÑ`i°>ÅÓÞÅiÑw ÅÑ ›`>ÑrыÓÑ –>őÈÑ >Ñ ›iåÑ –iӈ `Ñ  wÑ å Å‘‹›€Ñ刋VˆÑ勒’ÑÈiiћiåÑ L‹‘iÈÑ>’’ åi`ÑÓ ÑLiÑ`iȋ€›i`Ñ


)0·ÊEGLGJ;Q;D=F=OKG;LG:=J)-$*((0

F=OK

@q\jg_]f%hgo]j]\ Kmrmcagfl]klljY[c "UTDONTEXPECTTOSEETHEGASONFORECOURTSANYTIMESOON :qC]naf9k`

K

1<1Â-Ñ ºÞiÈÓÑ Ó Ñ °iÅwiVÓÑ >›Ñ >’Óiś>Š Ó ‹ ä i ’ ç Š w Þ i ’ ’ i `Ñ – Ó ÅVçV’iÑ ˆ>ÈÑ Åi>Vˆi`Ñ >› ÓˆiÅÑ –‹’iÈÓ ›iµÑ ÓÈÑÅ>`‹V>’шç`Å €i›ÑwÞi’ŠVi’’Ñ ° åiÅi`Ñ Å ÈÈV>€iÑ °Å Ó Š Óç°iÑå>ÈÑ°ÅiÈi›Ói`ы›Ñ>ћiå]Ñ – ÅiÑ >`ä>›Vi`Ñ w Å–Ñ Ó Ñ Èi’iVÓi`ѐ Þś>’‹ÈÓÈы›Ñ>°>›]Ñ >›`Ñ-Þëޑ‹Ñˆ>Èш‹›Ói`Ñӈ>ÓÑ>Ñ È° ÅӋiÅ]Ñ °Å `ÞVӋ ›Ñ äiÅȋ ›Ñ V Þ’`ÑLiÑ ›ÑӈiÑV>Å`ÈÑÈ  ›µ ÞÓÑ-Þëޑ‹Ñ‹Èћ ÓÑӈiÑ ›’çÑ  ›iÑ Vˆ>ȋ›€Ñ ›iå]Ñ Å>`‹V>’’çŠ ° åiÅi`Ñ – Ó ÅVçV’i鵄 ÈÑ V ›ViśÈрŠåÑ äiÅÑiV Ñ>›`Ñ w Èȋ’Ñ wÞi’È]Ñ ÓˆiÅiÂÈÑ ÈÞ``i›’çÑ >Ñ ÈÞŀiÑ ‹›Ñ ӈiÑ `iäi’ °–i›ÓÑ  wÑ È °ˆ‹ÈӋV>Ói`Ñ L>ÓÓiÅçŠ ° åiÅi`Ñi’iVÓŋVÑL‹‘iÈ]ÑÈÞVˆÑ >ÈÑӈiÑ Å>–– Ñ ›iÅӋ>Ñ>›`Ñ <iÅ µÑ /ˆiÑ °Ó‹ ›ÈÑ>›`Ñ° ÈȋL‹’‹Š ӋiÈш>äiћiäiÅÑLii›Ñ>ÈрÅi>Óµ

ÞÓÑ >ÅiÑ >›çÑ wÑ ÓˆiÈiÑ Åi>’’çÑ ÓˆiÑ wÞÓÞÅi»Ñ ›`Ñ åˆ>ÓÑ ‹ÈÑ ÓˆiÑ

Å ÈÈV>€iÑ ’‹‘iÑ Ó Ñ Å‹`iµÑ 7iÑ `iV‹`i`ÑÓ Ñw‹›`Ñ ÞÓp 7ˆ‹’iÑ ÓˆiÑ Å ÈÈV>€iÑ ‹ÈÑ È°i>ňi>`‹›€Ñ ˆç`Å €i›Ñ Vi’’Ñ ÓiVˆ› ’ €çÑ ‹›Ñ – Ó ÅVçV’iÈ]Ñ ‹ÓÂÈÑ V>ÅÑ –>›Þw>VÓÞÅiÅÈÑ åˆ Ñ

@4HEBIGGEST PROBLEMISTHE AVAILABILITYOF HYDROGEN ’i>`Ñ ÓˆiÑ å>çÑ äiÅ>’’Ñ `ÞiÑ Ó Ñ Óˆi‹ÅÑ –ÞVˆÑ L‹€€iÅÑ LÞ`€iÓÈÑ >›`Ñ w>ÅÑ Ó Þ€ˆiÅÑ i–‹Èȋ ›ÈÑ ’i€‹È’>Ӌ ›µÑ /ˆiÅiÑ >ÅiÑ >’È Ñ wޛ`>–i›Ó>’Ñ °Å L’i–ÈÑ å‹ÓˆÑ ӈi‹ÅÑ ›iåÑ ÓiVˆ› ’ €çÑ åˆi›Ñ ‹ÓÑ V –iÈÑ Ó Ñ –>‘‹›€Ñ ‹ÓÑ å Å‘Ñ  ›ÑL‹‘iȵ /ˆiі ÈÓÑÈÞVViÈÈwޒÑ>’ÓiŊ

›>ӋäiÑwÞi’’i`Ñäiˆ‹V’iÑÓ Ñ`>ÓiÑ ‹ÈÑ>ÑV>ÅÑrÑӈiÑ/ ç Ó>Ñ*ŋÞÈ]Ñ>Ñ °iÓÅ ’Ši’iVÓŋVÑ ˆçLŋ`Ñ Óˆ>ÓÑ Èå‹ÓVˆiÈÑ LiÓåii›Ñ ‹ÓÈÑ °iÓÅ ’Ñ i›€‹›iÑ>›`ÑL>ÓÓiÅ犰 åiÅi`Ñ i’iVÓŋVÑ – Ó ÅµÑ /ˆiÑ –>‹›Ñ >`ä>›Ó>€iÑ  wÑ Óˆ‹ÈÑ ‹ÈÑ Óˆ>ÓÑ ‹ÓÂÈÑ >’’ åi`Ñ ‹›Ó Ñ ’ åÑ  ÅÑ ëiÅ Ñ i–‹Èȋ ›Ñ렛iÈы›ÑL‹€ÑV‹Ó‹i鵄 /ˆiÑ  L䋠ÞÈÑ `‹È>`ä>›Ó>€iÑ ‹ÈÑ Óˆ>ÓÑ ‹ÓÑ ˆ>ÈÑ Ó Ñ V>ÅÅçÑ ˆi>äçÑ L>ÓÓiŋiÈÑ >›`Ñ i’iVÓŋV>’Ñ iºÞ‹°–i›Óы›Ñ>``‹Ó‹ ›ÑӠыÓÈÑ V ›äi›Ó‹ ›>’Ñ i›€‹›iÑ >›`Ñ ÓÅ>›È–‹Èȋ ›µ ÞÓшçLŋ`і Ó ÅVçV’iÈÑ>ÅiÑ V –‹›€µÑ *‹>€€‹ Ñ ‹ÈÑ V’ ÈiÑ Ó Ñ Åi’i>ȋ›€Ñ w ÅÑ È>’iÑ ‹ÓÈÑ ç-Ñ ˆçLŋ`]Ñ>›Ñ*ՊL>Èi`ÑÈV  ÓŠ iÅÑ å‹ÓˆÑ L>ÓÓiŋiÈÑ >›`Ñ >›Ñ i’iVÓŋVÑ – Ó ÅÑ ‹›V Å° Å>Ói`Ñ ‹›Ó Ñ ӈiÑ ÓÅ>›È–‹Èȋ ›]ÑÑ V>°>L’iÑ wÑ>L ÞÓѧÌ햰€µÑ -Ó Å>€iÑÈ°>Viы›iä‹Ó>L’çыÈÑ ’‹–‹Ói`Ñ>›`ÑӈiѰŋViÑ勒’ÑLiÑ ÈÞLÈÓ>›Ó‹>’’çÑ ˆ‹€ˆiÅÑ Óˆ>›Ñ >Ñ ÈÓ V‘Ñ*Õ]ÑLÞÓыÓÂÈÑ>Ñȋ€›‹w‹Š

>addaf_mheYqZ]YhjgZd]eº^]o`q\jg_]fklYlagfk]pakl


G;LG:=J)-$*((0EGLGJ;Q;D=F=OKÊ·Ê)1

WWWMOTORCYCLENEWSCOM O@9L¿KAL DAC=LGJA<=7 BYhYf]k]bgmjfYdakl QYkmfgjaG_YoYl]kl]\ l`];jgkk[Y_]2 ¼A¿n]Zmll]j^da]kafeq klgeY[`&L`]j]¿k hj]kkmjak]\`q\jg_]f Z]lo]]feqd]_k$+-(ZYj -(((hka!ogjl`ºo`Yla^ l`ako`gd];jgkk[Y_] eY[`af]Zdgokmh7Lmjf l`]c]qYf\Yo]aj\ ¾k[`oaf_¿l]ddkqgml`]^m]d []dd`Ykca[c]\aflgda^]&Af d]kkl`Yf^an]k][gf\kY _j]]fda_`lafl`]kh]]\g l`YlkYqk¾j]Y\q¿klYjlk ^dYk`af_&>afYddq$hmk`l`] Zdm]¾jmf¿Zmllgfoal`l`] ja_`ll`meZYf\l`] hjg[]kkak[gehd]l]&9 loaklg^l`]ojakldYmf[`]k l`];jgkk[Y_]Yf\$n]jq ima[cdq$qgm¿j]YkkYmdl]\ Zqf]ok]fkYlagfk& L`]j]¿kkad]f[]]p[]hl ^gjl`]^Yfkhj]Y\af_ `q\jg_]fafka\]l`]^m]d []dd$l`]]d][lja[eglgj

@)HADTHE FEELINGOF TRAVELLING THROUGHTIME Q9KMFGJAG?9O9 ;jgkk[Y_]jmfkkad]fldq]p[]hl^gjl`]kda_`lo`ajj^jgealk^m]d[]dd^YfYf\]d][lja[eglgj

GfdqoYkl]hjg\m[l^jgeZac]¿k`q\jg_]f^m]d[]ddakoYl]j V>›ÓÑ ÈÓi°Ñ w Åå>Å`µÑ ›Ñ V ›ÓÅ>ÈÓ]ÑӈiÑ Å ÈÈV>€iÑÞÈiÈÑ  ›’çÑ>›Ñi’iVÓŋVі Ó ÅÑ>›`Ñ>Ñ ˆç`Å €i›ÑwÞi’ÑVi’’Ñ‹›ÈÓi>`Ñ wÑ L>ÓÓiŋi鵄 /ˆ‹ÈÑ €i›iÅ>ÓiÈÑ i’iVÓŋV‹ÓçÑ LçÑ V –L‹›‹›€Ñ ˆç`Å €i›Ñå‹ÓˆÑ æç€i›Ñ²wÅ –Ñ ӈiÑ >Ӗ È°ˆiÅi³Ñ ‹›È‹`iÑ ÓˆiÑ Vi’’µÑ "›iÑ wÑӈiÑL‹€Ñ>`ä>›Ó>€iÈÑ  wÑӈ‹ÈыÈÑӈ>Ó]Ñ>ÓÑw>ViÑä>’Þi]Ñ ÓˆiçÂÅiÑ §íí´Ñ Á€Åii›Â]Ñ å‹ÓˆÑ  ›’çÑ å>ÓiÅÑ >ÈÑ >Ñ å>ÈÓiÑÑ °Å `ÞV /Å ÞL’iÑ ‹È]Ñ Óˆ>ÓÑ ` ițÂÓÑ >VV Þ›ÓÑ w ÅÑ ÓˆiÑ i›iŀçÑ ÅiºÞ‹Åi`Ñ Ó Ñ €i›iÅ>ÓiÑ ÓˆiÑ ˆç`Å €i›Ñ wÞi’Ñ ‹›Ñ ӈiÑ w‹ÅÈÓÑ °’>ViÑ rÑ ÞÈÞ>’’çÑ wÅ –Ñ w Èȋ’Ñ wÞi’Ñ° åiÅÑÈÓ>Ӌ ›Èµ 7ˆ>ÓÂÈÑ – Åi]Ñ >’Óˆ Þ€ˆÑ ÈiäiÅ>’Ñ –>›Þw>VÓÞÅiÅÈÑ >ÅiÑ ’  ‘‹›€Ñ>ÓÑwÞi’ÑVi’’ÑL‹‘iÈ]ÑӈiÑ L‹€€iÈÓÑ°Å L’i–Ñ‹ÈÑӈiÑ>ä>‹’Š >L‹’‹ÓçÑ wшç`Å €i›ÑrÑ ›’çÑ>Ñ ˆ>›`wޒѠwÑÈÓ>Ӌ ›ÈÑÈÞ°°’ç‹›€Ñ ‹ÓÑiæ‹ÈÓы›ÑӈiÑå Å’`µÑ /ˆ>ÓÑÅiÈޒÓÈы›Ñ>Ñ >ÓVˆÑÛÛÑ È‹ÓÞ>Ӌ ›\Ñ wiåÑ ˆç`Å €i›Ñ äiˆ‹V’iÈÑ V>›Ñ LiÑ ÞÈi`Ñ È Ñ `i–>›`Ñw Åі ÅiÑÈÓ>Ӌ ›ÈыÈÑ

Koal[`gfYf\^an]k][gf\k dYl]jl`]j]Y\qda_`lakgf

› ÓÑ ˆ‹€ˆÑ i› Þ€ˆÑ Ó Ñ ÞÈӋwçÑ Lދ’`‹›€Ñ ӈi–µÑ 1›Ó‹’Ñ ӈ‹ÈÑ Vˆ>›€iÈ]Ñ – ÈÓÑ `iäi’ °–i›ÓÑ å‹’’ÑLiÑ ›ÑˆçLŋ`鵄 ÓÂÈё› å›Ñ ›`>ыÈÑå Å‘Š ‹›€Ñ ›Ñ>шçLŋ`ÑÓ堊åˆii’iÅÑ Þȋ›€Ñ ‹ÓÈÑ iæ‹ÈӋ›€Ñ ˆçLŋ`Ñ V>ÅÑ ÓiVˆ› ’ €çµÑ ÞÓÑ L‹‘iÈÑ È ’i’çÑ ° åiÅi`Ñ LçÑ i’iVÓŋV‹ÓçÑ >ÅiÑ LiV –‹›€Ñ ‹›VÅi>ȋ›€’çÑ °Å>VӋV>’Ñ å‹ÓˆÑ ӈiÑ – ÅiÑ å‹`i’çÑ >ä>‹’>L’iÑ ’‹Óˆ‹Þ–Ñ ‹ ›Ñ L>ÓÓiŋiÈÑ ²ÈiiÑ L æ³µÑ /ˆ‹ÈÑ ‹ÈÑ ÓˆiÑ Åi>È ›Ñ Liˆ‹›`Ñ ÓˆiÑ >°°i>Å>›ViÑ  wÑ –>›çÑ ›iåÑ i’iVÓŋVÑ L‹‘iÈ]Ñ ÈÞVˆÑ>ÈÑӈiÑ<iÅ µ ÞÓÑ Ó Ñ `>ÓiÑ ÓˆiÑ €Å åÓˆÑ ‹›Ñ ӈiÑ Vˆi>°iÈÓÑ È–>’’Ñ i’iVÓŋVÑ ÈV  ÓiÅÈÑ ‹ÈÑ Li‹›€Ñ `ŋäi›Ñ – ÈӒçÑ LçÑ ˆ‹€ˆÑ  ‹’Ñ °Å‹ViÈÑ Å>ӈiÅÑ Óˆ>›Ñ >›çÑ –> ÅÑ ’i>°Ñ w Åå>Å`Ñ ‹›Ñ ӈiÑ ÓiVˆ› ’ €çÑ ›ii`i`µÑ  åiäiÅ]ыwÑ>ћiåё‹›`Ñ wÑ i’iVÓŋV‹ÓçÑ ÈÓ Å>€iÑ V –iÈÑ >’ ›€Ñ 刋VˆÑ ȋ€›‹w‹V>›Ó’çÑ LiÓÓiÅÈђ‹Óˆ‹Þ–Ñ‹ ›ÑL>ÓÓiŋiÈÑ  ›Ñ ° åiÅÑ `i›È‹ÓçÑ >›`Ñ V ÈÓ]Ñ Óˆi›Ñ åiÑ å‹’’Ñ ÈiiÑ >Ñ –> ÅÑ ‹›VÅi>ÈiÑ ‹›Ñ ӈiÑ ›Þ–LiÅÑ  wÑ i’iVÓŋVÑL‹‘iȵ

Zmrraf_$lqj]klmjfaf_Yf\ ZjYc]hY\k_jYZZaf_ \ak[k&Oal`l`]l`jglld] oa\]gh]fY^l]j)(( e]lj]kl`]kh]]\goYk bmklYZgn],(ce'` *-eh`!& Hgo]jeYp]kgmlYl YZgml+Z`h$gjYZgmll`] kYe]Ykl`]Yn]jY_]-([[ Zac]&:mll`]\a^^]j]f[]ak Y\]dan]jql`Yl¿kmll]jdq daf]YjYf\hj][ak]oal`Y lYkl]g^l`]^mlmj]l`jgof af&GC$kgY)(%eafml]ja\] akfgl]pY[ldq[gf[dmkan]$ Zmlalak]f[gmjY_af_&>gj l`gk]k`gjleafml]k$A`Y\ l`]^]]daf_g^ljYn]ddaf_ l`jgm_`lae]&½

;jgkk[Y_]akkdgoZmlal ^]]dkko]]lYf\hj][ak]

=;G>M=DK>9;=LGM?@;@9DD=F?=K @q\jg_]f`YklgZ]klgj]\ ]al`]jYln]jq`a_`hj]kkmj]$ Yjgmf\-(((hka$gjaf [jqg_]fa[lYfcko`a[`klgj] alYkYdaima\YlYjgmf\ %*-(˜;&Af[jqg_]fa[lYfck nYhgjakaf_`q\jg_]f`Yklg Z]d]Yc]\lgl`] Ylegkh`]j]kgl`]lYfc _jY\mYddq]ehla]k]n]f o`]ffglafmk]&:gl`lqh]k g^lYfcYj]`]YnqYf\Zmdcq Yf\hj]k]flkY^]lqakkm]k$

Yf\Ydl`gm_`lYfc l][`fgdg_qakY\nYf[af_ jYha\dq$^allaf_l`]k]lYfck kY^]dqgfeglgj[q[d]kak egj]\a^^a[mdll`Yfaf[Yjk& >gj]d][lja[Zac]k$l`]Z]kl lqh]kg^ZYll]ja]kfgo YnYadYZd]Yj]dal`ameagf$Yk mk]\gfeYfqdYhlgh [gehml]jk&L`]k]`Yn] Yjgmf\\gmZd]l`]hgo]j \]fkalq l`]Yegmflg^ ]d][lja[alql`]q[Yfklgj]^gj

Y_an]fkar]!g^l`]hj]nagmk Z]klfa[c]de]lYd`q\ja\] ZYll]ja]k&:mldal`ameagf ZYll]ja]kYj][mjj]fldqgfdq eYfm^Y[lmj]\afkeYddkar]k o`a[`af[j]Yk]k[gklkYf\ Zjaf_kj]daYZadalqakkm]koal` oajaf_l`]eYddlg_]l`]j& >gjl`]f]pl_]f]jYlagfg^ ]d][lja[[Yjkl`gm_`al¿k dac]dqem[`dYj_]j$hmjhgk] eY\]dal`ameagfZYll]ja]k oaddZ]eYfm^Y[lmj]\&


+*XEGLGJ;Q;D=F=OKG;LG:=J)-$*((0

JG9<L=KL

<g]kal ogjcq]l7 %RIK"UELLBELIEVESHIS#2ISA NO NONSENSE MODERNCAFERACER4O OTHERS ITSAWEIRDVARIANTOFTHE FLAWED23OISITALLSORTED

HYjc]\mhaf:]jdafZ]^gj]E;F¿kl]kl2:m]dd¿kf]o))*-;J[ge]kafY[`ga[]g^j]\gjZdY[c lj]ngj&^jYfcdaf eglgj[q[d]f]ok&[ge

:

,1/Ñ ‹ÈÑ › ÓÑ ÓˆiÑ å Å`Ñ Ó Ñ `iÈVŋLiÑ –çÑ  Å‹€‹›>’Ñ Þ`€iŠ –i›ÓÑ  ›Ñ Þi’’ÂÈÑ È° ÅÓȊw VÞÈi`Ñ §§Ûy,]Ñ `iÈ°‹ÓiÑåˆ>Óі>›çÑ Þi’’Ñw>›ÈÑ –‹€ˆÓÑÈ>çµÑÁ>‹ÅÑ>›`ѐÞÈӋw‹i`ÂÑ ‹ÈÑ>ÑLiÓÓiÅÑ`iÈVŋ°Ó‹ ›Ñ wіçÑ VŋӋV‹È–ÈÑ wÑ>ÑL‹‘iÑӈ>ÓÑw>‹’i`Ñ Ó ÑÓ>ÈÓiÑ>›çӈ‹›€Ñ’‹‘iÑ>ÈÑÓ>ÈÓçÑ >ÈыÓÈы›€Åi`‹i›ÓÈш>`Ñ°Å –Š ‹Èi`µÑwÓiÅÑ>’’]ш>䋛€Ñ Þi’’ÂÈÑ w>–i`Ñ ºÞ‹V‘ŠÈÓiiŋ›€Ñ Vˆ>Ȋ ȋÈ]Ñ >Ñ ›iåÑ §}yLˆ°]Ñ §§ÛyVV]Ñ ’‹ºÞ‹`ŠV  ’i`Ñ >›`Ñ >Ñ 6ŠÓå‹›Ñ wÅ –Ñ, Ó>æÑrÑ>’’ÑÓ °°i`Ñå‹ÓˆÑ >›Ñ >ÓÓi›Ó‹ ›Š€Å>LL‹›€Ñ ÈÓ璊 ‹›€Ñ iæiÅV‹ÈiÑ rÑ ‹ÓÑ V Þ’`Ñ ˆ>äiÑ Lii›Ñ>–>닛€µÑ i>ŒçÑ>Ñçi>ÅÑ ›Ñ>›`Ñ Þi’’Ñ V’>‹–ÈÑ Ó Ñ ˆ>äiÑ ÅiVӋw‹i`Ñ ÓˆiÑ §§Ûy,ÂÈÑ Èˆ ÅÓV –‹›€ÈÑ ²ÈiiÑ >V‘Ñ  ›Ñ ÓÅ>V‘]Ñ Å‹€ˆÓ³µÑ ›`Ñ Óˆiћiåѧ§Ûy ,]Ñ>ћ Šˆ ’`ÈÑ L>ÅÅi`]ÑÈ ÅÓi`]ћ>‘i`ÑäiÅȋ ›Ñ  wÑӈiѧ§Ûy,]ыÈÑӈiÑ°Å  wÑ wÑ ÓˆiÑ°Þ``‹›€µ ‹‘iÑ – ÈÓÑ  wÑ ÞÈ]Ñ ÓˆiÑ w‹ÅÈÓÑ ’i>‘i`Ñ°‹VÓÞÅiÈÑ wÑӈiÑ ,ђi`Ñ Ó Ñ ›iÑȋ›€’iÑӈ Þ€ˆÓ\ÑÁ ’‹–Š içuÂÑ çÑ ˆ °iÑ Óˆi›Ñ å>ÈÑ Óˆ>ÓÑ –>çLiÑ ÓˆiÑ °‹VÓÞÅiÈÑ `‹`Ñ › ÓÑ ` Ñ‹ÓѐÞÈӋViÑ>›`]Ñw>ViÑÓ Ñw>ViÑ å‹ÓˆÑ ӈ‹ÈÑ LÅÞÓi]Ñ ‹ÓÑ å Þ’`›ÂÓÑ

LiÑÈ Ñހ’çµÑ/ˆ>›‘wޒ’ç]ÑÑå>ÈÑ Å‹€ˆÓµ ›Ñ >Ñ LÞÅÈÓÑ  wÑ È Þ›`Ñ >›`Ñ ’‹€ˆÓ‹›€ÑiwwiVÓÈ]ÑӈiћiåÑ ,Ñ >°°i>Åi`Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ å Å’`Ñ °ÅiÈÈÑ ’>ޛVˆÑå‹ÓˆÑÈÓޛÓÑ`iä‹’Ñ Å>‹€Ñ  ›iÈр‹ä‹›€Ñ‹ÓÑ>’’Ñ‹›Ñ>ÑÅ ’’‹›€Ñ LÞśŠ ÞÓµÑÓÑå>ÈÑ>ÓÑӈ>ÓÑ° ‹›ÓÑ Ñ w‹€ÞÅi`Ñ >Ñ V’>‹–i`Ñ §}yLˆ°Ñ

@&ACETOFACE WITHTHISBRUTE ITDOESNTLOOK ALLTHATUGLY 6ŠÓå‹›Ñ å‹ÓˆÑ ްŋ€ˆÓÑ L>ÅÈÑ V ޒ`ÑLiÑwޛ]ÑiÈ°iV‹>’’çÑåˆi›Ñ ӈiÑL‹‘iђ  ‘Èі>`Ñ>›`ÑL>`]Ñ åˆ‹VˆÑӈiÑ ,Ñ` iȵ -ÞŰŋȋ›€’ç]Ñ Óˆ Þ€ˆ]Ñ ÓˆiÑ

,Ñ ` ițÂÓÑ V –iÑ å‹ÓˆÑ ްŋ€ˆÓ]Ñi>ÈçÑӠрÅ>Lш>›`’iŠ L>ÅȵÑ›ÈÓi>`ыÓш>ÈÑV’ÞL–>›Ñ L>ÅÈÑ rÑ –iŋV>›ŠÈ°i>‘Ñ w ÅÑ >ViÑL>ÅÈ]Ñӈiђ‹‘iÈÑ wÑ刋VˆÑÑ ˆ>äi›ÂÓÑ € ÓÑ Ó Ñ €Å‹°ÈÑ å‹ÓˆÑ ȋ›ViÑӈiÑ`>çÈÑ wÑӈiÑ9>–>ˆ>Ñ -§ Ñ>›`Ñ, Õyí µÑ/ˆiÈiÑ >ÅiÑ ˆi’`Ñ ‹›Ñ ӈiÑ ÓÅ>`‹Ó‹ ›>’Ñ å>ç]Ñ V’>–°i`Ñ Ó Ñ ÓˆiÑ Ó °Ñ 砑i]Ñ Óˆi›Ñ Ȉ>°i`Ñ Ó Ñ Åi>VˆÑ Šޛ`Ñi>VˆÑȋ`iÑ wÑӈiÑ`>ÈˆÑ Liw ÅiÑ>›€’‹›€Ñ ÞÓå>Å`ÈÑ>›`Ñ

Ȓ‹€ˆÓ’çÑ ` å›µÑ Þi’’Ñ V’>‹–ÈÑ ÓˆiçÑ €‹äiÑ ÓˆiÑ È>–iÑ Å‹`‹›€Ñ ° È‹Ó‹ ›Ñ>ÈÑӈiÑÈ° ÅÓÈѧ§Ûy,µ wÑç ÞÂÅiы›Ñӈiі>őiÓÑw ÅÑ >Ñ ’>ŀiŠV>°>V‹Óç]Ñ >’’ŠwÞ›Ñ ›>‘i`Ñ –‹Èȋ’i]Ñ ç ÞÂ`Ñ Èˆ °Ñ >Šޛ`µÑ9 ÞÑå Þ’`Ñޛ` ÞLӊ i`’çђ  ‘Ñ>ÓÑåˆ>ÓÑ Þi’’ÑÈ>çÈÑ ‹ÈÑӈiѧ§Ûy ,ÂÈÑV –°iӋӋ ›]Ñ ÓˆiÑ °Å‹’‹>Ñ /Þ › Ñ >›`ÑÑ /ŋޖ°ˆÑ -°ii`Ñ /ŋ°’i]Ñ Ó Ñ ›>–iÑLÞÓÑÓå µÑÞÈÓÑ>L ÞÓÑ>’’Ñ  wÑ Óˆi–Ñ ˆ>äiÑ å‹`iÑ >›`РÅÑ Þ°Å‹€ˆÓÑ L>Å鵄 - Ñ åˆ>ÓÑ ‹ÈÑÑ –iŋV>ÂÈÑ ›’çÑå>ÓiŊV  ’i`]Ñ ’>ŀiÑ V>°>V‹ÓçÑ ÈÓÅiiÓÑ w‹€ˆÓiÅÑ ` ‹›€Ñå‹ÓˆÑ>ÑÅ>ViŠ’‹‘iÑŋ`‹›€Ñ ° È‹Ó‹ ›» °°>Åi›Ó’çÑ ÓˆiÑ –iŋV>›ÈÑ ’‹‘iÑӈiÑL>V‘È‹`iŠÞ°]ÑVŋV‘i`Š ›iV‘ÑÈÓç’iÑӈiÑV’ÞL–>›ÑL>ÅÈÑ €‹äiµÑ7ˆ>ÓÑё› åыÈ\Ñ>ÓÑӈiÑ ’>ޛVˆ]ÑL>Èi`Ñ>ÓÑ>ÑȖ>’’ÑÓiÈӊ ‹›€Ñ V‹ÅVދÓÑ  ÞÓȋ`iÑ iŒ‹›]Ñ ÓˆiÑ >ÈÓiÅ›Ñ L’ VŠVÅiåÑ €>äiÑ ‹ÓÑ ÓˆiÑ ÓˆÞ–LȊ` å›µÑ ÞÈÓÑ >L ÞÓÑ iäiÅ砛iÑ åˆ Ñ å>țÂÓÑ Å>‹Èi`Ñ  ›Ñ  –ÂÈÑ >°°’iÑ °‹iÑ w>ä ÞÅi`Ñ ÓˆiÑ  °Ó‹ ›>’ŠÓ Š LÞçÑްŋ€ˆÓÑL>Å鵄 ›`Ñ Â–Ñ Þ›‹Ói`Ñ ²w ÅÑ  ›Vi³Ñ å‹ÓˆÑ  ÞÅÑ >ÈÓiÅ›Ñ LÅiӈÅi›Ñ  ›Ñӈ‹Èі>ÓÓiŵÑ/ˆiÑÅi>È ›ÈÑ >Åi\Ñ ÓˆiÑ §§Ûy ,Ñ ‹ÈÑ >Ñ åˆ ’iÑ ’ ÓÑ – ÅiÑ V –w ÅÓ>L’i]Ñ ç ÞÑ V>›Ñ °Þ’’Ñ È –iÑ –‹›€‹›€Ñ åˆii’‹iÈÑ äiÅç]Ñ äiÅçÑ i>ȋ’çÑ

EYkkan]Yajk[gghkdggc Y`]ddg^YdglZ]ll]jaf l`]^d]k`l`Yfl`]q \gafha[lmj]k


G;LG:=J)-$*((0EGLGJ;Q;D=F=OKX++

HA;K<GM:D=J=<

WWWMOTORCYCLENEWSCOM =PH=JL

=JAC:M=DD$-0$ :M=DD¿K;@A=> L=;@FA;9D G>>A;=J O`]fl`]\mklk]lld]\ Y^l]jl`]gja_afYddYmf[` g^l`]:m]dd))*-Jkhgjl Zac]$im]klagfko]j] Ykc]\o`qal\a\f¿l h]j^gjeY[[gj\af_lg hdYf&Kaf[]l`]f:m]dd`Yk dYZgmj]\lg[mj]l`] hjgZd]ek&Akalkgjl]\7 ¼DYklq]Yjo]`Y\Yf]o hjg\m[loal`l`]@]da[gf ]f_af]o`]f^gjq]Yjk :m]ddhjg\m[]\Zac]koal` Yaj%[ggd]\]f_af]k$½kYa\ =jac&¼9^l]jl`]afalaYd dYmf[`g^l`]))*-Jo] j]Ydak]\o]`Y\Ydgllg d]Yjfoal`l`]f]o ]f_af]&L`]=;Mmh\Yl] ea\%oYql`jgm_`l`]q]Yj

F]oK`goY^gjc afl]jfYdk]imYd aehjgn]\ljY[c `Yf\daf_

å‹ÓˆÑ >Ñ ˆ>’wŠˆi>ÅÓi`Ñ °Þ’’Ñ ›Ñ ӈiÑL>ÅÑi›`ÈÑ>›`Ñi>ȋ’çÑV ›Š ÓÅ ’ыӵы›>’’ç]ыÓѐÞÈÓÑwii’ÈÑÈ Ñ €  `Ñåˆi›ÑVÞÓӋ›€ÑÞ°ÑŠހˆÑ ӈŠހˆÑ ӈiÑ Li›`ÈÑ å‹ÓˆÑ ˆi>°ÈÑ wÑ° åiÅÑ>›`ÑӠźÞiµ *ޒ’Ñ  ÅÑ °ÞÈˆÑ  ›Ñ ӈiÑ L>ÅÈ]Ñ Èˆ åÑ ÓˆiÑ å Å’`Ñ Liˆ‹›`Ñ  ›iÑÑ Vˆii‘Ñ wwÑӈiÑi`€iÑ wÑӈiÑÈi>ÓÑ >›`Ñ Liw ÅiÑ ç ÞÑ V>›Ñ È>çÑ Á  `Ñ – Å›‹›€]Ñ –iŋV>Â]Ñ ‘›iiÑ>›`ÑL  ÓÑȒ‹`iÅÑ>Åiы›Ó‹Š –>ÓiÑå‹ÓˆÑÓ>Ŗ>V]Ñ>›`Ñӈ>ÓÂÈÑ å‹ÓˆÑ>Ñy––Ñ’ ›€iÅÑÈ勛€>Å–Ñ Óˆ>›Ñӈiѧ§Ûy,Ñw Åы›VÅi>Èi`Ñ ÈÓ>L‹’‹ÓçµÑ /ˆ‹ÈÑ ‹ÈÑ ÓˆiÑ ° ‹›ÓÑ åˆiÅiÑ ÓˆiÑ Ó>’’iÅÑ L>ÅÈÑ –>‘iÑ Èi›ÈiµÑ +ދV‘Ñ ÈÓiiŋ›€Ñ ‹ÈÑ

@"ADGERYOUR SUPPLIERTO THROWINASET OFHIGHBARS V ޛÓiÅ>VÓi`Ñ å‹ÓˆÑ i>ÈçÑ Ó Ñ >°°’çÑ  °° È‹ÓiÑ ÈÓiiŋ›€Ñ ‹›°ÞÓµ 7‹ÓˆÑӈiђ åiÅÑL>ÅÈÑiäiÅçÑ ’‹ÓӒiÑ – äi–i›ÓÑ wÅ –Ñ ӈiÑ wÅ ›ÓÑ åˆii’Ñ  ÅÑ ÓˆÅ Þ€ˆÑ ӈiÑ -ˆ å>ÑwÅ ›ÓÑw Å‘ÈыÈÑwi’ÓÑ>ÈÑ>Ñ Óå‹ÓVˆ]Ñ>›`ыÓыțÂÓÑ>ÈÑi>ÈçÑÓ Ñ €Å>LÑ ÓˆiÑ Lޒ’Ñ LçÑ ÓˆiÑ ˆ Å›ÈÑ >›`Ñ –>‘iÑ Èˆ ÅÓÑ å Å‘Ñ  wÑ >Ñ ÈiŋiÈÑ  wÑ ’iwӊӠŠÅ‹€ˆÓÑ w’‹°Š w’ °ÑÓÞśȵÑÑȋ–°’iÑä‹iåÑ wÑ ÓˆiÈiÑ L>ÅÈÑ ‹ÈÑ ÓˆiçÂÅiÑ "Ñ ‹wÑ ÓÅ>V‘Ñ ÞÈiÑ ‹ÈÑ € ‹›€Ñ Ó Ñ LiÑ ÓˆiÑ L‹‘iÂÈÑ –>‹›ÈÓ>ç]Ñ  ÓˆiÅå‹ÈiÑ L>`€iÅÑӈiÑÈÞ°°’ç‹›€Ñ`i>’iÅÑ Ó Ñ‹›V’Þ`iÑӈiÑÒ§Ûíш‹€ˆÑL>ÅÈÑ ²å‹ÓˆÑ ’ ›€iÅÑ LÅ>‘iÑ ’‹›i³Ñ ‹›Ñ ӈiÑ`i>’µ Þi’’Ñ ˆ>ÈÑ å Å‘i`Ñ ˆ>Å`Ñ Ó Ñ €‹äiÑ ‹ÓÈÑ ›iåÑ L‹‘iÑ >Ñ ÈÓ>›ViÑ åˆ‹VˆÑ ` ițÂÓÑ ’  ‘Ñ ’‹‘iÑ ÓˆiÑ

–iŋV>›ÑV –°>›çш>ÈÑȋ–Š °’çÑ Å‹°°i`Ñ  wwÑ ‹ÓÈÑ È° ÅÓÑ LŠӈiÅÂÈÑ Ó °Ñ ˆ>’wŠw>‹Å‹›€]Ñ åˆ‹VˆÑ‹Óш>鵄 Ñ V å’‹›€Ñ ‹›V Å° Å>ÓiÈÑ >Ñ ›iåÑ ˆi>`’‹€ˆÓÑ åˆ‹VˆÑ ȋÓÈÑ LiÓåii›Ñ ӈiÑ  äiÅȋëiÑ >‹ÅÑ ÈV  °ÈÑ Ó Ñ €‹äiÑ ‹ÓÑ >Ñ Lޒ’‹ÈˆÑ ’  ‘ÑwÅ –ÑӈiÑwÅ ›ÓÑ>›`Ñ>Ñ Š ‹›€Ñ VÞ–Ñ  ›`>Ñ 8Š§§Ñ ²w Å–iŒçÑ wÑӈ‹ÈÑå Å’`³ÑwÅ –Ñ ӈiÑ È‹`iµÑ ÈÑ È>‹`]Ñ ‹ÓÑ >‹›ÂÓÑ >ÈÑ L>`Ñ >ÈÑ ç ÞÑ w‹ÅÈÓÑ Óˆ‹›‘µÑ  ]Ñ Èiŋ ÞȒç]ыÓыțÂÓµ /ˆiшޛVˆi`]ÑÈÓޛÓi`ђ  ‘Ñ ‹Èі>`iі ÅiÑ`Å>–>ӋVÑå‹ÓˆÑ ӈiшހiÑ>‹ÅÑÈV  °ÈÐÅ>`‹>Ó ÅÑ >›`Ñ wÅ>–iÑ °Å ÓiVÓ ÅÈÐL  LÈÑ ÅiÓ>‹›i`Ñ wÅ –Ñ ӈiÑ §§Ûy,Ñ rÑ Óˆ‹Èђ  ‘Ñ勒’ÑV>ÞÈiÑ>Ñ`‹ä‹`iÑ L‹€€iÅÑӈ>›Ñ ›€’>›`ÂÈћ ÅӈÐÑ È ÞӈÑÈ°’‹ÓµÑ /ˆiÑ w>VÓÑ ‹ÈÑ ÓˆiÑ ,ÂÈÑ w’çŠ ÈVÅii›Ñ‹ÈÑ>ђ ÓÑLiÓÓiÅђ  ‘‹›€Ñ ӈ>›Ñ §§Ûy,ÂÈÑ  äiÅÑ È ’iÑ Þ°°iÅÑw>‹Å‹›€ÑrÑiäi›Ñӈ Þ€ˆÑ ӈiÑ §§Ûy,ÂÈÑ w>‹Å‹›€Ñ å Å‘È]Ñ

-Óiä‹iÑ 7 ›`iÅÑ V Þ’`ÂäiÑ Vˆ>’‘i`Ñ È –iӈ‹›€Ñ >Ñ ’ ÓÑ – ÅiÑÓ>ÈÓiwޒµ

:9;CGFLJ9;C / Ñ §§Ûy ,Ñ å>ÈÑ ›iäiÅÑ € ‹›€ÑÓ ÑLiÑȈ ÅÓÑ ›Ñwޛ]ÑLÞÓÑ ‹ÓÑ V Þ’`Ñ ˆ>äiÑ Lii›Ñ ‹wÑ Þi’’Ñ ˆ>`›ÂÓÑ°iÅȋÈÓi`ы›Ñ€iÓӋ›€Ñ‹ÓÈÑ i’‹V ›Ñ², Ó>æÑLދ’Ó³Ñi›€‹›iÑ Ó Ñ å Å‘Ñ ŋ€ˆÓÑ w ÅÑ ÓˆiÑ ÛííœÑ §§Ûy,Ñ ›Ñ ` ‹›€Ñ È Ñ ÓˆiÑ ,Ñ Li›iw‹ÓÈÑ wÅ –Ñ Èiŋ ÞÈÑ >›`Ñ › ÓÑÈ ÑÈiŋ ÞÈÑVˆ>›€iÈÑÓ ÑӈiÑ  Å‹€‹›>’Ñ`iȋ€›µ /ˆiÑ Óå‹›Ñ Î§––Ñ ӈŠÓӒiÑ L `‹iÈÑ ˆ>äiÑ Åiä‹Èi`Ñ ‹›iVÓ ÅÑ ° È‹Ó‹ ›Ñ >›€’iÈÑ ²` å›Ñ §Õc³Ñ Ó Ñ >䠋`Ñ ˆ‹ÓӋ›€Ñ ӈiÑ L>V‘Ñ  wÑ ÓˆiÑ °‹ÈÓ ›ÈÑ åˆ‹VˆÑ °Å `ÞVi`Ñ `Å °’iÓÈÑ Å>ӈiÅÑ Óˆ>›Ñ w‹›iÑ >Ó –‹È>Ӌ ›Ñ€iÓӋ›€Ñ‹›Ó ÑӈiÑ V璋›`iÅÑ ˆi>`鵄 /ˆiÑ w‹›iÅÑ >›€’i`Ñ Èˆ ÓÑ  wÑ Þ›’i>`i`Ñ ÅiÈޒÓÈÑ ‹›Ñ ‹–°Å äi`Ñ ÓˆÅ ÓӒiÑ V ›ÓÅ ’µÑ /ˆiÑ "ÛÑ Èi›È ÅÈÑ ˆ>äiÑ Lii›Ñ Åi° È‹Ó‹ ›i`Ñ Ó Ñ

°Åiäi›ÓÑ äiňi>Ӌ›€]Ñ åˆ‹VˆÑ å>ÈÑ>Ñ°Å L’i–Ñ ›ÑӈiѠŋ€‹Š ›>’Ñ ÛíínÑ §§Ûy,Ñ LiV>ÞÈiÑ ‹ÓÈÑ >`ä>›ViÐÅiÓ>Å`Ñ ‹€›‹Ó‹ ›Ñ VÞÅäiÈÑåiÅiÑ ÞÓÑӠђޛVˆÑrÑÞ°Ñ Ó Ñ}ícы›ÑÈ –iÑ>Åi>ÈÑ>VV Å`Š ‹›€Ñ Ó Ñ Å‹‘Ñ Þi’’µÑ /ˆ‹ÈÑ >’È Ñ –i>›Óш ÓÑÅޛ›‹›€Ñ>›`Ñ>LçȊ –>’Ñ wÞi’Ñ V ›Èޖ°Ó‹ ›µÑ >‹ÅÑ °’>çÑÓ Ñ Þi’’Ñw ÅÑ>`–‹ÓӋ›€Ñ‹ÓÑ å>țÂÓÑŋ€ˆÓµ /ˆiÑV ›ÈiºÞi›ViыÈÑ>ћiåÑ 1Ñ å‹ÓˆÑ wÞi’Ћ€›‹Ó‹ ›Ñ –>°ÈÑ Ó Ñ ‘ii°Ñ ÞÈÑ >’’Ñ ˆ>°°çµÑ 7i’’]ћi>Œçш>°°çµÑ9iÈ]ÑӈiÑ – Ó ÅÑ ‹ÈÑ >’’Ñ LÞÓÑ wÅiiÑ  wÑ ’ åÑ ` å›ÑÈÓÞÓÓiŋ›€Ð€’‹ÓVˆiȵÑÓÂÈÑ >’Ó €iӈiÅÑ >Ñ ’ ÓÑ – ÅiÑÑ V‹ä‹’‹Èi`Ñ >ÓÑ >›çÑ ° ‹›ÓÑ ÓˆiÑ ÓˆÅ ÓӒiыÈÑå Þ›`Ñ ÅÑVÅ>V‘i`Ñ  °i›µÑ /ˆiÅiÑ ‹ÈÑ >Ñ È–>’’Ñ ˆ‹VŠ VÞ°Ñ>ÓÑyíííÅ°–Ñ ›Ñ>ћiÞÓÅ>’Ñ ӈŠÓӒi]ÑLÞÓÑ>ÈÑӈ‹ÈыÈÑ>Ñ° ‹›ÓÑ ‹›Ñ ӈiÑ ÅiäÑ Å>›€iÑ åˆiÅiÑ ‹ÓÂÈÑ Þ›V –– ›ÑÓ ÑLiÑV ›ÈÓ>›Ó’çÑ `‹>’’i`ы›Ñ‹ÓыțÂÓÑ>Ñ°Å L’i–Ñ>ÈÑ ;gflafm]kgn]j

L`]`mf[`]\dggcg^l`]))*-;JakeY\]lgdggc]n]fegj]\jYeYla[oal`l`]`m_]Yajk[gghk

@!LLPROBLEMS HAVEBEEN RESOLVEDAND WEREPROUD OFTHEBIKES =JAC:M=DD$ L=;@FA;9D;@A=> oYkf¿lY^apYkkm[`^gjl`] jmffaf_g^l`]Zac]Zmllg [gfljgdl`]]d][ljgfa[k Z]ll]j&L`]aehgjlYfl l`af_oYklg[ml\gofl`] Yegmflg^lae]l`]^Yf oYkjmffaf_Z][Ymk]l`] klYlgjoYkf¿lkljgf_ ]fgm_`lg[`Yj_]l`] ZYll]jq&>gj*((1Zgl` Zac]koadd^]Ylmj]Yf]o klYlgj& ¼L`]hjgZd]ekoal` gn]j`]Ylaf_$hggj^m]d ][gfgeqYf\^m]ddaf_ `Yn]Z]]fj]kgdn]\&Al oYkf¿l]YkqYf\al[Ymk]\ YfYo^mddglg^`]Y\ k[jYl[`af_& ¼Afl`]]f\o]k]flgmj eYflgJglYplgk]]o`Yl oYk_gaf_gfYf\l`akak o`]fo]^gmf\YhjgZd]e j]dYl]\lgl`]eYhhaf_ hjg[]\mj]&L`]a_falagf oYkkg^Yjgmlgn]j[]jlYaf hgaflk& ¼L`]f]oeYhhaf_ak YnYadYZd]Zq^dYk` \gofdgY\lgYdd))*-J gof]jk^jgel`]aj \]Yd]jk&L`]\a^^]j]f[] oaddZ]afklYfldq fgla[]YZd]& ¼L`]))*-;JakYj]kmdl g^eq\j]Yelghjg\m[]Y eg\]jf[Y^]jY[]joal` [ml%\gofklqd]$ Y__j]kkan]dggckYf\Zmadl lgZ]Yklj]]lZdYkl]j&Oal` Yddl`]hjgZd]ekj]kgdn]\ AZ]da]n]l`]Zac]kogjc o]ddYf\o]¿j]hjgm\g^ l`]e&9ddA[YfkYqlg h]ghd]ak_gja\]gf]&½


,.XEGLGJ;Q;D=F=OKG;LG:=J)-$*((0

KHGJL

<gg`Yf2 ¾Jgkka¿kFg) ladd`]imalk¿ &IVE TIMES'0CHAMPSAYS YOUNGGUNSCANTBEAT6ALENTINO eYll`]o&Zajl eglgj[q[d]f]ok&[ge

9

1-- ђi€i›`Ñ‹V‘Ñ

 ˆ>›Ñ ˆ>ÈÑ Ó‹°°i`Ñ 6>’i›Ó‹› Ñ , ÈÈ‹Ñ Ó Ñ V ›Ó‹›ÞiÑ ` –‹›>ӊ ‹›€Ñ ӈiÑ  Ó *Ñ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñ ޛӋ’Ñ ˆiÑ `iV‹`iÈÑӠѺދÓÑÅ>V‹›€µ

 ˆ>›ÑLi’‹iäiÈÑӈiÑV’>ÈÈçÑ Ó>’‹>›Ñ勒’ÑÅi–>‹›ÑÓ  ÑÈÓÅ ›€Ñ >›`Ñ È>ääçÑ w ÅÑ ˆ‹ÈÑ ç Þ›€iÅÑ €i›iÅ>Ӌ ›Ñ ŋä>’ÈÑ ’‹‘iÑ >ÈiçÑ -Ó ›iÅ]Ñ >›‹Ñ *i`Å È>Ñ >›`Ñ ‹>ÓÑ 9>–>ˆ>Ñ Ói>–Š–>ÓiÑ  Å€iÑ Åi›ë µ

 ˆ>›]Ñ åˆ Ñ ` –‹›>Ói`Ñ ÓˆiÑ yííVVÑ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Š Ȉ‹°ÑLiÓåii›Ñ§œœ}Ñ>›`ѧœœnÑ Liw ÅiÑ ‹›ÞÅçÑ i›`i`Ñ ˆ‹ÈÑ V>ÅiiÅÑ ‹›Ñ i>ŒçÑ §œœœ]Ñ È>‹`\Ñ ¿1›Ó‹’шiÑ`iV‹`iÈÑӈ>Óшiш>ÈÑ ˆ>`Ñi› Þ€ˆÑˆiыÈÑ ›’çр ‹›€Ñ ӠрiÓÑÈÓÅ ›€iŵÀ

 ˆ>›]Ñ }}]Ñ >’È Ñ Li’‹iäiÈÑ -Ó ›iÅÑ å‹’’Ñ LiÑ >L’iÑ Ó Ñ ’i>Å›Ñ wÅ –ÑӈiÑL‹ÓÓiÅÑÓ>ÈÓiÑ wÑ`iwi>ÓÑ >ÓÑ ÓˆiÑ ˆ>›`ÈÑ  wÑ , ÈÈ‹Ñ Óˆ‹ÈÑ çi>ÅµÑ iÑ >``i`\Ñ ¿Â–Ñ ÈÞÅiÑ 6>’i›Ó‹› Ñ ÅiV €›‹ÈiÈÑ ˆ åÑ ÈÓÅ ›€Ñ >ÈiçÑ ‹ÈÑ >›`Ñ ˆiÑ ˆ>ÈÑ Å‹``i›ÑÈ –iы›VÅi`‹L’iÑÅ>ViÈÑ Óˆ‹ÈÑçi>ÅÑÓ ÑLi>Óш‹–µÀ

 Ñ È° ‘iÑ Ó Ñ ÓˆiÑ w‹äiŠ Ӌ–iÈÑ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Ñ >ÓÑÑ *ˆ‹’’‹°Ñ Ȓ>›`Ñ >L ÞÓÑ , Èȋ]Ñ -Ó ›iÅ]Ñ  Åi›ë ]Ñ  ›`>ÂÈÑ w ÅÓޛiÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ È‹›€’iÑ ÓçÅiÑ Åޒip

O`Yl¿kqgmj aehj]kkagfg^`go NYd]flafg`Yk eYfY_]\lgoafZY[c l`]lald]7 Ñӈ‹›‘Ñ‹ÓыÈрÅi>ÓµÑ"Lä‹ ÞȒçÑ ˆiÑ ˆ>`Ñ >Ñ V Þ°’iÑ  wÑ ˆ‹VVÞ°ÈµÑ ›ÑÛííÎÑӈ‹›€ÈÑ`‹`›ÂÓÑw>’’ш‹ÈÑ å>çÑ >›`Ñ ’>ÈÓÑ çi>ÅÑ ‹ÓÑ Èii–i`Ñ ’‹‘iі ÅiÑ wÑ>ÑÓçÅiÑ°Å L’i–Ñ


G;LG:=J)-$*((0EGLGJ;Q;D=F=OKX,/

?GD<9F<?GGK=

WWWMOTORCYCLENEWSCOM

Dgj]frgeY\]l`]ja_`l\][akagflgjY[]afbmj]\\]khal]kge]`Yajqege]flk$kYqk<gg`Yf

Bgj_]Dgj]frgYl QYeY`YYf\;Yk]qYl <m[Yla$\gqgml`afc @gf\Yea_`l`Yn]lg ^Y[]kge]egj] ZYjj]fq]Yjk7

Jgkkaakkladdaehjgnaf_$Y[[gj\af_lgEa[c<gg`Yf$d]^l$o`ghj]\a[lkl`]AlYdaYfoadd[gflafm]`akoaffaf_^gjef]plk]Ykgf ӈ>›Ñ >›çӈ‹›€Ñ i’ÈiÑ >›`Ñ ˆiÑ å>țÂÓÑ ›Ñ ӈiÑ Å‹€ˆÓÑ iºÞ‹°Š –i›ÓµÑ /ˆ‹ÈÑ çi>ÅÑ ˆiÑ ˆ>ÈÑ € ÓÑ ÓˆiÑ L‹‘iÑ å Å‘‹›€Ñ åi’’Ñ >›`Ñ ˆiÂÈÑ ›ÑӈiÑŋ€ˆÓÑÅÞLLiÅÑ>›`Ñ ç ÞÑ V>›Ñ ÈӋ’’Ñ ÈiiÑ ˆiÑ ˆ>ÈÑ € ÓÑ ÓˆiÑ w‹ÅiÑ ÓˆiÅiÑ Ó Ñ å‹›Ñ ÓˆiÑ Å>ViȵÑÑ` ›ÂÓÑӈ‹›‘Ñ6>’i›Ó‹› Ñ ˆ>ÈÑVˆ>›€i`Ñ>›`ыwÑ>›çӈ‹›€Ñ ‹ÓÑ –>`iÑ ˆ‹–Ñ – ÅiÑ `iÓiŊ –‹›i`µÑiÂÈћ ÓрiÓӋ›€Ñ>›çÑ ç Þ›€iÅÑ È Ñ ˆiÂÈÑ °Å L>L’çÑ °ÞÓӋ›€Ñ ‹›Ñ – ÅiÑ °ˆçȋV>’Ñ °Åi°>Å>Ӌ ›Ñ ӈ>›Ñ ˆiÑ ˆ>ÈÑ Liw ÅiÑ>›`шiÂÈÑÈӋ’’Ñ‹–°Å äŠ ‹›€µÑ1›Ó‹’шiÑ`iV‹`iÈÑӈ>ÓшiÑ ˆ>ÈÑ ˆ>`Ñ i› Þ€ˆÑ ˆiÑ ‹ÈÑ  ›’çÑ € ‹›€ÑӠрiÓÑÈÓÅ ›€iŵ

<gqgml`afcl`] eaklYc]k;Yk]qeY\] YlnalYdklY_]ko]j] `ae[jY[caf_mf\]j hj]kkmj]7

>ÈiçÑ ‹ÈÑ V ›w‹`i›ÓµÑ ÓÂÈÑ € ÓÑ › Óˆ‹›€ÑÓ Ñ` Ñå‹ÓˆÑӈ>ÓµÑ/ˆiÑ °ÅiÈÈÞÅiÑ wÑ勛›‹›€Ñ>Ñå Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñ ‹ÈÑ Ó Þ€ˆÑ

i› ހˆ]Ñ>›`ÑӈiÑ°ÅiÈÈÞÅiÑ wÑ ÓÅ狛€ÑÓ ÑL>V‘Ñ‹ÓÑްыÈÑӠހˆµÑ ›`Ñ ÓˆiÅiÂÈÑ  ›’çÑ  ›iÑ ° È‹Š Ӌ ›ÑӠр ÑwÅ –Ñåˆi›Ñç ÞÑ>ÅiÑ å Å’`ÑVˆ>–°‹ ›µ

Ӌ› Ñ ˆ>ÈÑ L>ȋV>’’çÑ Lii›Ñ >L’iÑ Ó Ñ°‹V‘ÑÞ°Ñ>’’ÑӈiÑ°‹iViÈÑ>›`Ñ ˆiÑ ˆ>țÂÓÑ w Åwi‹Ói`Ñ >Ñ Å>ViµÑ * ‹›ÓÈÑ –i>›Ñ °Å‹ëiÈÑ >›`ÑÑ 6>’i›Ó‹› Ñˆ>Èр ÓÑӈiі ÈÓµ

@go[gf^a\]flYj]qgm l`Yl`]oaddZgmf[] ZY[c7

Akf¿lall]klYe]fllg ;Yk]ql`gm_`l`Yl NYd]flafgj][cgfk`]¿k `Y\lgja\]Yl`akZ]kl ]n]jlgoafl`]lald]7

iш>Èђ ÈÓÑӈiÑå Å’`ÑVˆ>–Š °‹ ›Èˆ‹°Ñӈ‹ÈÑçi>ÅÑLÞÓÑÑӈ‹›‘Ñ iäiÅçӈ‹›€Ñ ˆiÑ ˆ>ÈÑ ’i>śi`Ñ å‹’’Ñ ÓÅ>›È’>ÓiÑ ‹›Ó Ñ –ÞVˆÑ ÈÓÅ ›€iÅÑçi>ÅÈы›ÑӈiÑwÞÓÞÅiµÑ /ˆiÑ °ÅiÈÈÞÅiÑ >ÓÑ ÓˆiÑ Ó °Ñ ‹ÈÑ –>Èȋäiµ

<gqgml`afc;Yk]q oYkbmklhmk`af_lgg `Yj\lgljqlgZ]Yl NYd]flafg7 wÑç ÞÑ` ›ÂÓÑå>›ÓÑӠђ ÈiÑç ÞÑ ˆ>äiр ÓÑÓ Ñ` Ñåˆ>ÓÑç ÞÑV>›µÑ äiÅçL `çÑi’ÈiыÈÑVÅ>Ȉ‹›€Ñ>ÈÑ åi’’]ÑȠыÓыÈћ Óђ‹‘iшiÑå>ÈÑ ÓˆiÑ ›’çрÞçÑVÅ>Ȉ‹›€]ÑLÞÓшiÑ å>ÈÑ ÓˆiÑ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Ñ È Ñ ÓˆiÑw VÞÈÑå>ÈÑ ›Ñˆ‹–µÑ6>’i›Š

LÈ ’ÞÓi’çµÑ >ÈiçÑ ‹ÈÑ >Ñ €Åi>ÓÑ Å‹`iÅÑ >›`Ñ >Ñ Ó Þ€ˆÑ V –°iӋŠ Ó ÅµÑ 6>’i›Ó‹› ]Ñ Â–Ñ ÈÞÅi]Ñ ÅiV €›‹ÈiÈÑ Óˆ>ÓÑ >›`Ñ ˆiÑ ˆ>ÈÑ Å‹``i›ÑÈ –iы›VÅi`‹L’iÑÅ>ViÈÑ Óˆ‹ÈÑçi>ÅÑÓ ÑLi>Óш‹–µÑÓÂÈш‹ÈÑ V ›w‹`i›ViÑ Óˆ>ÓÑ V>ÅŋiÈÑ ˆ‹–Ñ ӈŠހˆµÑiш>ÈÑ ›’çш>`ÑÓ Ñ °ÞȈш‹–Èi’wÑLiV>ÞÈiÑ wÑӈiÑ ’iäi’Ñӈ>ÓÑ >ÈiçыÈÑ>Óµ

<gqgml`afcl`]jY[] l`Ylkomf_l`]lald]af NYd]flafg¿k^YngmjoYk DY_mfYK][Y7 /ˆiёiçÑÓ ÑӈiÑå Å’`ÑVˆ>–Š °‹ ›Èˆ‹°Ñ‹ÈрiÓӋ›€Ñӈiі ÈÓÑÑ

@(AYDENRIDES LIKEACOWBOY SOHECOULD TAMETHE$UKE EA;C<GG@9F ° ‹›ÓȵÑ/ˆiÅiыÈћ Ñw>‹ÅçÓ>’iÑ Ó Ñ ‹ÓµÑ 9 ÞÑ ÞÈÓÑ ˆ>äiÑ Ó Ñ å‹›Ñ >›`Ñ LiÑ V ›È‹ÈÓi›ÓµÑ ÓÑ å>ÈÑ >Ñ €Åi>ÓÑÅ>ViÑ>›`Ñ>ÑäiÅçÑiæV‹Ó‹›€Ñ Å>ViÑ w ÅÑ iäiÅ砛iÑ Ó Ñ å>ÓVˆ]Ñ LÞÓÑ ‹›Ñ Åi>’‹ÓçÑ  ›ViÑ Óˆ>ÓÑ ‹ÈÑ  äiÅÑӈiçÑ>ÅiÑӈ‹›‘‹›€Ñ>L ÞÓÑ ÓˆiÑ ›iæÓÑ  ›iµÑ >ÈiçÑ å>țÂÓÑ È>狛€Ñ ˆiÑ å>ÈÑ ` ›iÑ >›`Ñ `‹`›ÂÓр‹äiÑÞ°Ñ>wÓiÅÑӈ>ÓÑÅ>ViµÑ iÑåi›ÓÑÓ ÑӈiћiæÓÑ ›iÑÓ Ñ å‹›Ñ ‹ÓÑ >›`Ñ ˆiÑ `‹`›ÂÓÑ ˆ>äiÑ >Ñ €Åi>ÓÑ Ó‹–i]Ñ LÞÓÑ ‹wÑ ç ÞÑ ’  ‘Ñ Ó  Ñ `ii°’çÑ ‹›Ó Ñ ‹Ó]Ñ Óˆ>ÓÂÈÑ >’’Ñ ç ÞÂÅiÑ` ‹›€µ

O`Yl\a\qgmeYc]g^ l`]\][akagfZq@gf\Y Yf\<YfaH]\jgkYlg koal[`lg:ja\_]klgf]7 ›`>ыÈÑ>ÑÅ>V‹›€ÑÓi>–Ñ>›`Ñ ÓˆiçÑå>›ÓÑӠр Ñ ÞÓÑ>›`Ñ勛µÑ

>›‹Ñ å>›ÓÈÑ Ó Ñ å‹›Ñ >›`Ñ ˆiÑ wi’Óђ‹‘iшiш>`і ÅiÑ °° ÅŠ Óޛ‹ÓçÑ  ÅÑ >Ñ LiÓÓiÅÑ Vˆ>›ViÑ  wÑ å‹››‹›€Ñ ‹wÑ ˆiÑ å>ÈÑ  ›Ñ ӈiÑ È>–iÑ ÅÞLLiÅÑ >ÈÑ ÓˆiÑ  ÓˆiÅÑ €Þç鵄 Ñ Óˆ‹›‘Ñ ‹ÓÑ å>ÈÑ >Ñ €  `Ñ >›`Ñå‹ÈiÑ`iV‹È‹ ›ÑLçÑ ›`>Ñ Ó Ñ€ Ñ‹›Ñӈ>ÓÑ`‹ÅiVӋ ›Ñ>ÈÑåiÑ È>åÑ å‹ÓˆÑ 9>–>ˆ>µÑ iÂÈÑ € ÓÑ Ó Ñ –>‘iÑ ÓˆiÑ L‹‘iÑ å Å‘Ñ >Šޛ`ÑӈiÑÓçÅi]Ñw‹›`‹›€ÑӈiÑ Å‹€ˆÓÑ ÈiÓӋ›€Ñ È Ñ >ÓÑ ’i>ÈÓÑ w ÅÑ ›iæÓÑ çi>ÅÑ ÓˆiçÑ å‹’’Ñ LiÑ Óˆ>ÓÑ ’‹ÓӒiÑL‹ÓÑV’ ÈiŵÑÑ>°°’>Þ`ÑӈiÑ – äiÑLçÑ ›`>Ñ>›`Ñ >›‹ÑÓ Ñ € ÑÓ Ñ Å‹`€iÈÓ ›iµ

H]\jgkY¿kkoal[`lg:ja\_]klgf]koYk[gjj][l$af<gg`Yf¿kna]oºZmll`Yl¿kfgll`]]f\g^al

:mloal`NYd]flafgYf\

1°Ñ ޛӋ’Ñ ӈiÑ –‹``’iÑ wÑ ÓˆiÑ Èi>È ›Ñ >›‹Ñå>ÈÑŋ€ˆÓÑӈiÅiµÑ  ›`>Ñ >ÓÑ ’i>ÈÓÑ È>‹`]Ñ Á7i’’]Ñ åiÑ ˆ>äiÑ Ó Ñ ` Ñ È –iӈ‹›€µÑ 7iÑ>Åiћ ÓшiÅiѐÞÈÓÑӠі>‘iÑ Þ°Ñ ÓˆiÑ ›Þ–LiÅÈ嵄 ÓÑ å>țÂÓÑ ° ’‹Ó‹V>’’çÑ V ÅÅiVÓÑ LÞÓÑ ÓˆiçÑ >ÅiÑ >Ñ Å>ViÑ Ói>–Ñ >›`Ñ ÓˆiçÑ ›ii`ÑӠр Ñ ÞÓÑ>›`Ñ勛µÑ/ˆiÑ L‹‘iыțÂÓÑÓ  ÑL>`Ñ>›`Ñ >›‹Ñ‹ÈÑ V ›È‹ÈÓi›ÓÑ >›`Ñ w>ÈÓ]Ñ È Ñ åiÑ å‹’’Ñ ÈiiµÑ 7i’’Ñ ÈiiÑ ˆ åÑÑ ›`Åi>Ѳ  ä‹ë‹ È ³Ñ€ iÈÑ>›`Ñ –>çLiÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ Å‹€ˆÓÑÑ ÈÞ°° ÅÓÑ >Šޛ`Ñ ˆ‹–Ñ ˆiÑ –‹€ˆÓÑ LiÑ >L’iÑ Ó Ñ €iÓÑ Óˆ>ÓÑ V ›È‹ÈÓi›VçÑ Ó  µÑ  ›`>Ñ ‹ÈÑ `iw‹›‹Ói’çр ‹›€ÑÓ ÑLiÑ>Ñw ÅViÑ Ó Ñ LiÑ ÅiV‘ ›i`Ñ å‹ÓˆÑ ›iæÓÑ çi>ŵ

Dggcaf_^jgel`] gmlka\]$o`Yl\gqgm l`afcakl`]Z]klZac] gmll`]j]Yll`] ege]fl7 /ˆiÑ9>–>ˆ>Ñ`iw‹›‹Ói’çђ  ‘ÈÑ ’‹‘iÑ ÓˆiÑ LiÈÓÑ °>V‘>€iÑ >ÓÑ °ÅiÈi›ÓÑ >›`Ñ ‹ÓÑ ˆ>ÈÑ € ÓÑ ÓˆiÑ LiÈÓÑŋ`iÅÑ ›Ñ‹ÓµÑ/ˆiÑ ÞV>Ó‹Ñ ˆ>ÈÑ € ÓÑ ÓˆiÑ È°ii`Ñ LÞÓÑ  ›’çÑ

>ÈiçÑV>›ÑåÅiÈӒiыÓÑ>Šޛ`Ñ ÓˆiÑ °’>ViµÑ /ˆiÑ  ›`>Ñ ÞÈÓÑ Èii–ÈÑÓ ÑLiÑ>Ñ ›`>Ñ>›`ыÓÑ ` ițÂÓÑ` Ñ>›çӈ‹›€Ñ°>ÅӋVފ ’>Œçр  `Ñ ÅÑ°>ÅӋVޒ>ŒçÑL>`Ñ >›`ыÓÑÈii–ÈÑÓ ÑLiрiÓӋ›€Ñ>Ñ L‹ÓÑ LiÓÓiÅµÑ -Þëޑ‹Ñ >›`Ñ >å>È>‘‹ÑÈii–ÑÓ ÑLiÑ>ђ‹ÓӒiÑ L‹ÓÑ Liˆ‹›`Ñ >ÓÑ ÓˆiÑ – –i›ÓµÑ /ˆiÑLiÈÓÑå>çÑÓ Ñå Å‘Ñ‹ÓÑ ÞÓÑ å Þ’`Ñ LiÑ Ó Ñ °ÞÓÑ 6>’i›Ó‹› Ñ  ›Ñ >’’Ñ  wÑ Óˆi–Ñ w ÅÑ ÓˆiÑ `>çÑ >›`шiÑå Þ’`ÑÓi’’Ñç Þµ

<gqgml`afc@Yq\]f [YflYe]l`]<m[Yla7 iÑ ‹ÈÑ >Ñ L‹ÓÑ wÑ >Ñ V åL çÑ ‹›Ñ ÓiŖÈÑ wÑӈiÑå>çшiÑŋ`iÈÑӈiÑ L‹‘iÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ ˆ>›`’iL>ÅÈÑ ÈӋV‘‹›€Ñ  ÞÓÑ ’‹‘iÑ >Ñ L‹€Ñ `‹ÅÓÑ L‹‘iµÑ>çLiшi’’ÑLiÑ>L’iÑÓ Ñ åÅiÈӒiыÓÑ>Šޛ`µÑ›`Ñ >ÈiçÑ V –iÈÑwÅ –Ñ>Ñ`‹ÅÓÑL‹‘iÑL>V‘Š €Å Þ›`]ÑȠі>çLiÑӈ>ÓÂÈр  `Ñ w Åш‹–µÑÑӈ‹›‘Ñ ‹V‘çћii`ÈÑ Ó Ñ LiÑ >L’iÑ Ó Ñ Å‹`iÑ ÓˆÅ Þ€ˆÑ °Å L’i–ÈÑ>ÑL‹Óі ÅiÑӈ>›ÑˆiÑ ` iÈÑå‹ÓˆÑӈiÑ ›`>]і>çLiÑ ÓˆiÑ ÞV>ӋÑ勒’Ñ>’’ åш‹–ÑÓ Ñ ` Ñӈ>Óµ

@goem[``YkBgj_] Dgj]frgaehj]kk]\ qgml`akk]Ykgf7 ›‹Ó‹>’’ç]Ñå‹Óˆ ÞÓÑ>Ñ` ÞLÓ]шiÑ ÈÞŰŋÈi`Ñ>ђ ÓÑ wÑ°i °’iÑ>›`Ñ ˆiÑå>ÈÑ ÞÓÑ wÑӈiÑL æÑLiÓÓiÅÑ Óˆ>›Ñ >›çL `çÑ Óˆ Þ€ˆÓÑ ˆiÑ å Þ’`Ñ LiµÑ Ñ Óˆ‹›‘Ñ å‹ÓˆÑ ӈiÑ nííÈÑ Li‹›€Ñ ’‹‘iÑ >Ñ L‹€Ñ Ûyí]Ñ >›`ÑiÈ°iV‹>’’çÑå‹ÓˆÑӈiÑi’iVŠ ÓÅ ›‹VÈ]Ñ ‹ÓÑ ˆi’°ÈÑ Óˆ ÈiÑ €Þç鵄 /ˆ>ÓÑ ‹ÈÑ Þ›Ó‹’Ñ ‹ÓÑ ’iÓÈÑ € ]Ñ >›`Ñ åˆi›Ñ‹ÓÑ` iÈђiÓр Ñ‹ÓÑV>›ÑLiÑ L‹€µÑ  åÑ ˆiÑ ‹ÈÑ °Å L>L’çÑ Li‹›€Ñ’iÓÑ` å›ÑLçћ Óш>䋛€Ñ ӈiÑ È>–iÑ ÅÞLLiÅÑ >ÈÑ 6>’i›Ó‹Š › µÑ iæÓÑ çi>ÅÑ  ›Ñ ӈiÑ Å‹`€iÈÓ ›iÈÑ>›`Ñå‹ÓˆÑåˆ>ÓÑ 9>–>ˆ>ш>äiђi>śi`Ñå‹ÓˆÑ>Ñ Èi>È ›Ñ ›Ñӈi–]Ñ–ÑÈÞÅiшiÑ å‹’’ÑLiÑ>ÑӠހˆÑV –°iӋӠŵ

Bgj_]jY[]\Ydglo`ad] afbmj]\l`akk]YkgfYf\ qgmcfgoegj]l`Yf egklo`Yll`Ylakdac]& <gqgml`afc`]eY\] l`]ja_`l\][akagf7 *i °’iÑ >ÅiÑ V –°iӋӋäiÑ >›`Ñ °i °’iÑ –>‘iÑ –‹ÈÓ>‘iÈÑ >›`Ñ ÓˆiçÑ` ›ÂÓÑå>›ÓÑӠђ ÈiÑӈi‹ÅÑ Å‹`iµÑ/ˆi›ÑӈiçÑV ›Ó‹›ÞiÑÓ Ñ Å‹`iшÞÅÓÑ>›`ыwÑç ÞÂÅiÑŋ`‹›€Ñ – Ó ÅVçV’iÈÑç ÞÂÅiр ‹›€ÑÓ Ñ VÅ>ÈˆÑ – Ó ÅVçV’i鵄 Ñ Þ›`iŊ ÈÓ>›`ÑåˆçшiÑå>›Ói`ÑÓ ÑÅ>ViµÑ *i °’iш>äiÑ>’å>çÈр ÓÑ °‹›Š ‹ ›ÈÑLÞÓÑ °‹›‹ ›ÈÑ` ›ÂÓÑÓÞÅ›Ñ ‹›Ó Ñ°Å‹ëiȵÑ ÅіiыÓÑå>ÈÑ>Ñ €  `Ñ`iV‹È‹ ›Ñw Åш‹–ÑÓ Ñŋ`iÑ  ›µÑiыÈы›ÑӈiÑ° È‹Ó‹ ›ÑˆiыÈÑ ‹›Ñw Åі>‘‹›€Ñˆ‹ÈÑ å›Ñ–‹›`Ñ Þ°Ñ >›`Ñ Ó>‘‹›€Ñ ˆ‹ÈÑ V>ÅiiÅÑ åˆiÅiÑ ˆiÑ Óˆ‹›‘ÈÑ ˆiÑ Èˆ Þ’`Ñ

@)FYOUHAVE 2OSSISBIKE YOUSTILLHAVE TOBEATHIM EA;C<GG@9F

€ Ñå‹ÓˆÑ‹ÓµÑwÑç Þђ‹ÈÓi›i`ÑÓ Ñ iäiÅçL `çÑ ç ÞÂ`Ñ ›iäiÅÑ €iÓÑ  wwÑӈiÑV ÞVˆµÑwÑç ÞÂÅiÑŋ`Š ‹›€Ñ ‹›ÞÅi`Ñ ç ÞÑ ‘› åÑ Óˆ>ÓÂÈÑ ÓˆiÑå>çÑç ÞÑ>ÅiÑ>›`Ñç ÞÑÓÅçÑ Ó Ñ>`>°ÓÑ>ÈіÞVˆÑ>ÈÑç ÞÑV>›Ñ Ó ÑӈiÑ° È‹Ó‹ ›Ñç ÞÂÅiы›µÑÂäiÑ VÅ>Ȉi`Ñ LiV>ÞÈiÑ Ñ ˆ>äi›ÂÓÑ Lii›Ñ >ÓÑ §ííÑ °iÅÑ Vi›ÓÑ >›`ÑÑ ç ÞÂÅiÑ ÓÅ狛€Ñ Ó Ñ Å‹`iÑ Ó Ñ >Ñ ’iäi’Ñ ӈ>ÓÑ ç ÞÂÅiÑ °ˆçȋV>’’çÑ

› ÓÑV>°>L’iÑ wµÑÓыÈÑi>ȋiÅÑÓ Ñ –>‘iÑ >Ñ –‹ÈÓ>‘iÑ LÞÓÑ Óˆ>ÓÂÈÑ °>ÅÓÑ  wÑ ÓˆiÑ €>–iÑ >›`Ñ ç ÞÑ Þ›`iÅÈÓ>›`Ñ Óˆ>ÓÑ Liw ÅiÑ ç ÞÑ ˆ °Ñ  ›Ñ ӈiÑ –>Vˆ‹›iµÑ 9 ÞÑ V>›ÂÓÑÓ>‘iÑåii‘ÈÑ wwÑLiV>ÞÈiÑ ÓˆiÑ Ói>–ÈÑ ` ›ÂÓÑ å>›ÓÑ Óˆ>ÓÑ Þ›’iÈÈÑç ÞÂÅiÑÅi>’’çшÞÅÓµÑÓÂÈÑ LiÓÓiÅÑÓ Ñ°‹V‘ÑÞ°Ñ>ÑwiåÑ° ‹›ÓÈÑ Å‹`‹›€Ñ>Šޛ`Ñ>ÈÑw>ÈÓÑ>ÈÑç ÞÑ V>›Ñ‹›Ñӈ>ÓÑV ›`‹Ó‹ ›µ

O`Yl\gqgml`afc YZgmll`]f]okaf_d] lqj]jmd]7 Ñ `‹`Ñ –çÑ åˆ ’iÑ V>ÅiiÅÑ  ›Ñ ‹Vˆi’‹›Ñ >›`Ñ >ÓÑ  ›iÑ ÈÓ>€iÑ ÓˆiçѰޒ’i`Ñ ÞÓÑ°>ÅӋ>’’çÑ>›`Ñ

ޛ’ °Ñ å>ÈÑ ÓˆiÑ ÓçÅiÑ Ó Ñ LiÑ  ›µÑÑå>ÈÑ°ÞȈ‹›€Ñ ›`>ÑÓ Ñ € ÑÓ Ñ Þ›’ °Ñ>ÈÑåi’’Ñ>›`Ñ>ÈÑ>Ñ Å‹`iÅÑÑޛ`iÅÈÓ>›`Ñç ÞÑå>›ÓÑ Ó Ñ LiÑ  ›Ñ ӈiÑ –>‹›ÑÑ iºÞ‹°–i›ÓµÑ ÞÓÑ ‹Vˆi’‹›Ñ °ÅiÓÓçÑ –ÞVˆÑ ` –‹›>Ói`Ñ ÓˆiÑ È° ÅÓÑ>›`ÑӈiÅiÑå>Èћ ÓÑÅi>’Š ’çÑ >›çÑ  ÓˆiÅÑ °’>çiÅµÑ ÓÂÈÑ >’– ÈÓÑLii›Ñ’‹‘iÑ>ÑV ›ÓÅ ’’i`Ñ ÓçÅiÑ >›çå>çÑ w ÅÑ >Ñ wiåÑ çi>ÅÈÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ åˆ ’iÑ €Å‹`Ñ  ›Ñ ‹Vˆi’‹›Ñ>ÓÑӋ–iȵ

<gqgm]ph][ll`] kYe]_mqklgZ]\gaf_ l`]oaffaf_f]pl k]Ykgf7 9 ÞÑV>›ÑVˆ>›€iÑӈiі>Vˆ‹›Š iÅçÑ>›`ÑӈiрÞçÈÑ ›ÑӈiÑL‹‘iÈÑ LÞÓÑӈiÑÈ>–iÑŋ`iÅÈÑ勒’ÑÈӋ’’Ñ LiÑ ‹›Ñ ӈiÑ Ó °Ñ ӈÅiiµÑ ,‹`iÅÈÑ ’ äiÑiæVÞÈiÈÑ>›`Ñ>ђ ÓÑ wÑ°i Š °’iі‹€ˆÓÑӈ‹›‘Ñ‹wÑӈiçш>äiÑ 6>’i›Ó‹› ÂÈÑ L‹‘iÑ Óˆi›Ñ ӈiçÑ –‹€ˆÓÑ Li>ÓÑ 6>’i›Ó‹› µÑ 9 ÞÑ –‹€ˆÓÑ ˆ>äiÑ ÓˆiÑ È>–iÑ L‹‘iÑ LÞÓÑç Þш>äiÑÈӋ’’Ñ€ ÓÑÓ ÑLi>ÓÑ 6>’i›Ó‹› µÑ‹wiыțÂÓр ‹›€ÑÓ Ñ LiÑ>›çÑi>ȋiÅÑw ÅÑ>›çL `çÑÓ Ñ Li>ÓÑ6>’i›Ó‹› Ñ ÅÑ >Èiçµ

<gqgml`afcl`Yl ]d][ljgfa[kfgohdYq lggem[`g^Yjgd]7 9iÈÑ >›`Ñ › µÑ /ˆiÅiÑ >ÅiÑ >Ñ ’ ÓÑ  wÑŋ`iÅÑ>‹`ÈÑ>›`ыÓÂÈћ Óі>‘Š ‹›€ÑÅ>ViÈђ  ‘Ñ>ÈÑÈ°iVÓ>Vޒ>ÅÑ >ÈÑ ÓˆiçÑ åiÅiÑ å‹Óˆ ÞÓÑ ÓˆiÑ >‹`ȵÑ’È Ñ‹›ÑºÞ>’‹w狛€Ñ› å]Ñ å‹ÓˆÑ iäiÅ砛iÑ ’‹€ˆÓÑ  ›Ñ wÞi’Ñ >›`Ñ ›Ñ›iåÑÅÞLLiÅ]ÑӈiÑӋ–iÈÑ >ÅiÑäiÅçÑV’ ÈiµÑ"›ViÑӈiÑÅ>ViÑ ÈÓ>ÅÓÈÑ>›`ÑӈiÅiÑ>ÅiÑӈÅiiÑ ÅÑ w ÞÅђ>°Èр ›i]ыÓыÈÑÈӋ’’ÑӈiÑ È>–iÑ €ÞçÈÑ Åi€>Å`’iÈÈÑ  wÑ åˆiӈiÅÑ ÓˆiçÂäiÑ € ÓÑ ÓˆiÑ å Å’`ÂÈі ÈÓÑ>`ä>›Vi`Ñi’iVŠ ÓÅ ›‹VÈÑ Åћ Óµ


-(·ÊEGLGJ;Q;D=F=OKG;LG:=J)-$*((0

KHGJL

:K:oaddkmjnan] 4HESERIESPROMOTERSINSISTSTHATLOSINGSEVENTOPRIDERSTO 73"INTWOSEASONSWILLNOTDRAGTHECHAMPIONSHIPDOWN

:K:oYffYZ]k2 9"1Ñ ›’çÑ ˆ>äiÑ Ó Ñ ’  ‘Ñ >ÓÑ ÓˆiÑÈÞ°° ÅӋ›€ÑV’>ÈÈiÈÑ ›ÑӈiÑ - Ñ °Å €Å>––iÑ Ó Ñ ÈiiÑ ÞÈÓÑ ˆ åÑ Å‹VˆÑ ӈiÑ Ó>’i›ÓÑ °  ’Ñ >VÓÞ>’’çыÈÑŋ€ˆÓћ åµÑiÅiÂÈÑ §íш ÓÑ°Å È°iVÓÈѲi‹€ˆÓÑÓii›Š >€iÅÈÑ >›`Ñ Óå Ñ ÈÞ°iŖ Ó Ñ V ›äiÅÓÈ³Ñ Ó Ñ ‘ii°Ñ >›Ñ içiÑ ‹›Ñ ӈiћiæÓÑV Þ°’iÑ wÑçi>ÅÈ\ Baeeq@add )1!$BmfK'klg[c Lgeeq¿kqgmf_]jZjgl`]j ^afak`]\kapl`afBmfagj

Kmh]jklg[c$lYcaf_logoafk Yf\loggl`]jhg\ame ^afak`]kgfl`]L]Ye=e[g QYeY`Y& D]]Bg`fklgf )1!$Bmf K'klg[c Gfdqg^^l`]hg\ameloa[]Ydd q]Yj$\geafYl]\l`] Kmh]jklg[c.(([dYkklgoaf l`]lald]Zq,)hgaflk^jge f]Yj]kljanYdJgZZa]:jgof& EYll@gqd] )/!$?H)*OjYhh]\mhl`]?H)*-lald]

Oal`alk^gmjlghja\]jkºKqc]k$@YkdYe$;jml[`dgoYf\:qjf]º\]^][laf_lgOK:$[Yf:K:c]]halkj]hmlYlagfYkl`]ogjd\¿klgh\ge]kla[kmh]jZac]k]ja]k7 _Yjq&haf[`af eglgj[q[d]f]ok&[ge

L

 Ñ –>ÈÈÑ iæ `ÞÈÑ  wÑ Ó °Ñ Å‹Ó‹ÈˆÑ -Þ°iŊ L‹‘iÑ Å‹`iÅÈÑ Ó Ñ 7- Ñ å‹’’Ñ  ›’çÑ L  ÈÓÑ ÓˆiÑ ÈiŋiÈ]Ñ >VV Å`‹›€Ñ Ó Ñ -iŋiÈÑ

‹ÅiVÓ ÅÑ-ÓÞ>ÅÓÑ‹€€Èµ ‹ÈÑ ä‹iåÑ ‹ÈÑ Óˆ>ÓÑ ’ È‹›€Ñ -ˆ>›iÑ çśi]Ñ / –Ñ -ç‘iÈ]Ñ i ›Ñ >Ȓ>–Ñ >›`Ñ >’Ñ

ÅÞÓVˆ’ åÑÓ ÑӈiÑ7- Ñ°>`Š ` V‘Ñ勒’Ñ› ÓÑ ›’çÑÈÓÅi›€Óˆi›Ñ - ÂÈÑ° È‹Ó‹ ›Ñ>ÈÑӈiÑå Å’`ÂÈÑ ’i>`‹›€Ñ ` –iÈӋVÑ ÈÞ°iÅL‹‘iÑ ÈiŋiÈ]Ñ ‹ÓÑ å‹’’Ñ >’È Ñ – Ó‹ä>ÓiÑ ç Þ›€iÅÑ Å‹Ó‹ÈˆÑŋ`iÅÈÑÓ Ñw ’Š ’ åы›Ñӈi‹ÅÑw  ÓÈÓi°Èµ ‹€€ÈÑÈ>‹`\Ñ¿шi>ÅÑ°i °’iÑ È>狛€Ñ - Ñ å ›ÂÓÑ LiÑ ÓˆiÑ È>–iÑ å‹Óˆ ÞÓÑ ÓˆiÑ Ó °Ñ w ÞÅÑ Å‹`iÅȵÑÑ`‹È>€ÅiiµÑ/ˆi‹ÅÑŋ`iÈÑ

勒’ÑLiÑw‹’’i`Ñ>›`ÑӈiÑw>›ÈÑ勒’Ñ ˆ>äiÑ>ћiåÑVÅ °Ñ wÑŋ`iÅÈÑÓ Ñ VˆiiÅÑ  ›µÑ - Ñ ˆ>ÈÑ >’å>çÈÑ å Å‘i`Ñ ›ÑӈÅiiђiäi’ȵÑ9 ÞÑ ˆ>äiÑ ÓˆiÑ ç Þ›€Ñ ŋ`iÅÈÑ åˆ Ñ >ÅiÑ – ä‹›€Ñ Þ°Ñ ÓˆiÑ ’>``iÅ]Ñ ÓˆiÅiÑ >ÅiÑ ÓˆiÑ iæ°iŋi›Vi`Ñ Å‹`iÅÈÑ åˆ Ñ å‹’’Ñ >’å>çÈÑ Å>ViÑ ‹›Ñ - ]Ñ >›`Ñ Óˆi›Ñ ӈiÅiÑ >ÅiÑ Óˆ ÈiÑ删ш>äiÑLii›ÑÓ ÑӈiÑ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Èˆ‹°ÈÑ >›`Ñ >ÅiÑÅiÓÞś‹›€µ ¿›Ñ>›Ñ‹`i>’Ñå Å’`]ÑåiÂ`ÑÈiiÑ Å‹`iÅÈÑ – ä‹›€Ñ Ó Ñ ÓˆiÑ å Å’`Ñ ÈÓ>€iÑiäiÅçÑÓå Ñçi>ÅÈ]ÑLÞÓыÓÑ ÞÈÓÑ ˆ>°°i›ÈÑ åiÂäiÑ Èii›Ñ Èiäi›Ñ Ó °Ñ - Ñ Å‹`iÅÈÑ – äiÑ  ›Ñ‹›ÑӈiÑ°>ÈÓÑÓå Ñçi>Å鵄 ÞÓÑ › Ñ ›iÑÈ>åÑ-ç’ä>‹›Ñދ›Ó ’‹Ñ V –‹›€Ñ Ó Ñ - Ñ rÑ  ÅÑ  ÓˆiÅÑ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñ ŋ`iÅÈÑ Ó>’‘‹›€Ñ >L ÞÓÑ V –‹›€Ñ ˆiÅiµÑ ÓÂÈÑLiV>ÞÈiÑӈiçÑÈiiÑ - Ñ>ÈÑ>Ñ

@4HEFANSWILL HAVEANEW CROPOFRIDERSTO CHEERON KLM9JL@A??K$ :K:K=JA=K<AJ=;LGJ VÅi`‹Ó>L’iÑ °Ó‹ ›Ñ QÓ Ñ å Å’`Ñ Vˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñ Å>V‹›€RµÑ ÓÑ Èˆ åÈÑ åiÑ >ÅiÑ Åޛ›‹›€Ñ >Ñ å Å’`Ñ V’>ÈÈÑ ÈiŋiÈÑ >›`Ñ ‹ÓÂÈÑ –>Èȋäi’çі Ó‹ä>Ӌ›€Ñw ÅÑӈiÑ ›iæÓÑå>äiÑ wÑ Å‹Ó‹ÈˆÑŋ`iÅȵ ¿Ñ ˆi>Å`Ñ ,>›`çÑ >– ’>Ñ È>çÑ  ›Ñ /6Ñ Óˆ>ÓÑ ދ›Ó ’‹Ñ 堛ÂÓÑ w‹›`Ñ >›çåˆiÅiÑ ˆ>Å`iÅÑ Ó ÑÅ>ViÑӈ>›Ñ - µÑ/ˆiÑ>ÓӋŠ ÓÞ`iыÈыwÑç ÞÑV>›ÑVÅ>V‘Ñ‹Óы›Ñ ӈiÑ ˆ>Å`Ñ ‘› V‘ÈÑ  wÑ - ]Ñ ‹ÓÑ

°Å äiÈÑç ÞÑ>ÅiÑ>ÑÅ>ViŵÀ çśiÑ >›`Ñ >Ȓ>–Ñ ˆ>äiÑ L ÓˆÑLii›ÑÓ ÑӈiÑå Å’`ÑÈÓ>€iÑ >›`ÑÅiÓÞśi`]Ñ,çދVˆ‹Ñ‹ç Š ›>Å‹Ñ å>ÈÑ , ÂÈÑ € ’`i›Ñ L çÑ wÅ –Ñ >°>›Ñ LÞÓÑ -ç‘iÈ]Ñ

ÅÞÓVˆ’ å]Ñ>Ȓ>–]Ñ ›>ӈŠ >›Ñ,i>Ñ>›`Ñ/ ––çÑ‹’’Ñ>ÅiÑ ˆ –iŠ€Å å›Ñ Ó>’i›ÓÈÑ rÑ È Ñ åˆçÑ >ÅiÑ È Ñ –>›çÑ Å‹`iÅÈÑ ‹›Ñ  ›iÑ VÅ °Ñ € ‹›€Ñ Ó Ñ 7- Ñ åˆi›ÑåiÂäiÑÈÓÅހ€’i`ÑӠрiÓÑ Å‹Ó‹ÈˆÑŋ`iÅÈÑ ›Ó ÑӈiÑå Å’`Ñ ÈÓ>€iы›ÑӈiÑ°>ÈÓ» ‹€€ÈÑÈ>‹`\Ñ¿ÓÂÈÑ>’’Ñ` å›ÑÓ Ñ ÓˆiÑ - ÑÈÓÅÞVÓÞÅiÑӈ>ÓÂÈÑLii›Ñ ‹›Ñ°’>ViÑȋ›ViѧœœÎ]ÑLÞÓыÓÂÈÑ>Ñ ÈÓÅÞVÓÞÅiÑӈ>ÓÂÈÑÓ>‘i›ÑӋ–iÑÓ Ñ ÈiÓӒiµÑ/ˆ‹ÈÑVÅ °Ñ‹ÈÑiwwiVӋäi’çÑ ÓˆiÑ V’>ÈÈÑ  wÑ Ûíí§Ñ åˆ Ñ åiÅiÑ w>ÈӊÓÅ>V‘i`ÑwÅ –ÑӈiÑޛ‹ ÅÑ -Þ°iÅÈÓ V‘Ñ °Å €Å>––iµÑ *i °’iі‹€ˆÓђ  ‘Ñ>ÓÑӈiÑ,ÎÑ

Þ°Ñ >ÈÑ >Ñ ÈÞVViÈÈÑ >›`Ñ çiÈ]Ñ ‹ÓÑ €>äiÑ ViÅÓ>‹›Ñ °i °’iÑ >›Ñ ‹›ÈÓ>›ÓÑ °Å w‹’i]Ñ LÞÓÑ LçÑ Óˆi›Ñ ӈiÑVÅ °Ñå>ÈÑ ›Ñ‹ÓÈÑå>çµ ¿  Ñ  ›iÑ ‹ÈÑ – ÅiÑ °>Èȋ ›Š >ÓiÑ>L ÞÓÑŋ`iÅÑ`iäi’ °–i›ÓÑ Óˆ>›Ñ, LÑQV ’›i>ÑrÑ9>–>Š ˆ>Ñ Å>ViÑ Ói>–Ñ L ÈÈÑ >›`Ñ ÓˆiÑ –>›Ñ åˆ Ñ VÅi>Ói`Ñ ÓˆiÑ ,ÎÑ

Þ°Ñ ÈÓÅÞVÓÞÅiRÑ LÞÓÑ ‹ÓÑ å>ÈÑ °Å L>L’çÑ VÞÓӋ›€Ñ ӈiÑ ÈÞ°°’çÑ ’‹›iµÑÓÑå>ÈрÅi>ÓÑw ÅÑӈiÑ勛Š ›iÅÑ åˆ Ñ € ÓÑ ÓˆiÑ w>VÓ ÅçÑ ÈÞ°iÅL‹‘iÑ ² ÅÑ ÈÞ°iÅÈ° ÅÓ³Ñ Å‹`i]Ñ LÞÓÑ  ÞÓȋ`iÑ  wÑ Óˆ>ÓÑ ‹ÓÑ `‹`›ÂÓÑ  wwiÅÑ >Ñ €Åi>ÓÑ `i>’Ñ Ó Ñ ÓˆiÑÞ°Š>›`ŠV –‹›€Ñŋ`iÅµÑ ¿ ÞÓÑåˆ>ÓÑåiш>äiћ åыÈÑ -Þ°iÅÈÓ V‘ÑÎííÑ刋VˆÑˆ>ÈÑ>Ñ È‹–°’iÑw Å–>ÓÑ >›`Ñ ‹ÈÑ å‹`i’çÑ >VViÈȋL’iÑrÑȠіÞVˆÑÈ ]ÑåiÑ w‹›‹Èˆi`Ñ ÓˆiÑ Èi>È ›Ñ å‹ÓˆÑ ÎÕÑ Å‹`iÅÈÑVˆ>ȋ›€ÑÕnрŋ`ÑȒ ÓȵÀ

Baeeq@add[]d]ZjYl]kYBmfagjKmh]jklg[coafYl;Y\o]dd

L@=O=9DL@G>:JALAK@L9D=FL<=>=;LAF?LGOK:'OKK Q]Yj

)11/

)110

)111

*(((

*(()

*((*

*((+

*((,

*((-

K`Yf]:qjf]:gjf<][)()1/. ;Yd;jml[`dgo:gjfG[l*1)10- D]gf@YkdYe:gjfEYq+))10+ Lgeeq@add:gjf>]Z1)10- =m_]f]DYn]jlq:gjfBmf+)10. BgfYl`YfJ]Y:gjf>]Z*)10/ LgeKqc]k:gjf9m_)1)10-

)11/;dmZk'khgjl )! )11/:jalK[ggl]j )!  

)110:KK .! )110:jal)*- /!  

)111:K: )-! )111MCBmfagj )! )111KhYfak`)*- ,!  

*(((:K: ),! *(((K'l]]fk -! *(((?H)*- */l`!  

*(():K:;mh )! *(()K'l]]fk )! *(()?H-(( )1!  

*((*:K: ,! *((*BmfK'klg[c ,! *((*?H*-( )0! *((*:jalK'klg[c 7!  *((*BmfK'klg[c *!

*((+:K: )! *((+J.;mh *! *((+:K: )*! *((+J.;mh )! *((+:jal)*- +! *((+:jal)*- )-! *((+:KK +!

*((,Eglg?H *(! *((,:KK )(! *((,OK: 0! *((,:K: 1! *((,:jal)*- *! *((,:KK afb! *((,:KK .!

*((-Eglg?H *-! *((-:KK +! *((-:K: ,! *((-:K: )*! *((-:KK 1! *((-:K: ).! *((-:KK -!


G;LG:=J)-$*((0EGLGJ;Q;D=F=OKÊ·Ê-)

WWWMOTORCYCLENEWSCOM

L]YeZgkk]kY_j]]gf :K:¿kklYl]g^`]Ydl`

BYe]kO]klegj]dYf\2Y klYf\gmlja\]jaf:jalak` Kmh]jkhgjll`akq]Yj

- Â-ÑÓ °ÑÓi>–ÑL ÈÈiÈÑiVˆŠ  i`Ñ -ÓÞ>ÅÓÑ ‹€€ÈÂÑ wii’‹›€ÈÑ  ›Ñ ӈiÑ  ›€ ‹›€Ñ ÈÓÅi›€ÓˆÑ  wÑ ÓˆiÑ - ÑÈiŋiÈѲÈiiÑÈÓ ÅçÑ ›Ñ ’iwÓ³µÑ7ˆ‹’iÑiäiÅ砛iÑ>€ÅiiÈÑ ÓˆiÑVˆ>–°‹ ›Èˆ‹°Ñˆ>ÈћiäiÅÑ Lii›ÑÈÓÅ ›€iÅ]ћ Ñ ›iÑÅi>’’çÑ ˆ>ÈÑ >Ñ V>Èӊ‹Å ›Ñ ӈi ÅçÑ  ›Ñ åˆçÑ åiÂÅiÑ i› ç‹›€Ñ ÈÞVˆÑ >Ñ Å‹VˆÑ äi‹›Ñ  wÑ Ó>’i›ÓÑ V –‹›€Ñ ӈŠހˆµÑ ÞÓÑ >’’Ñ  wÑ Óˆi–Ñ ˆ>äiÑ>Ñä‹iå\ ;GDAFOJA?@L$ L=9EE9F9?=J$ 9AJO9N=K<M;9LA

H]ghd]kYq:K:ak o]Yc]f]\Zqdgkaf_alk lgh^gmjja\]jk&O`Yl \gqgml`afc7

)(`glhjgkh][lk Yl:jYf\k$\]khal]eakkaf_ jY[]kYlfme]jgmkjgmf\klg hYjla[ahYl]afl`]J]\:mdd Jggca]k&;mjj]fldql]klaf_ l`]Ydd%f]oEYpljY?H)*-& Dmc]Bgf]k )0!$BmfK'klg[c :jalak`)*-?H[`Yehagfaf *((/$Bgf]kegn]\mhlg Kmh]jklg[cYf\lggc^gmj oafk& ;`jakFgjl`gn]j **!$Bmf K'klg[c K[gj]\l`j]]k][gf\hdY[]k YlL`jmplgf$GmdlgfHYjc$ Cfg[c`addYf\:jYf\k@Yl[` Yf\^afak`]\l`aj\afl`] hgaflk& 9ddYfBgfN]fl]j )1!$Bmf K'klg[c JY[]\Y:dY\]afKmh]jklg[c Yf\^afak`]\^gmjl`afl`ak q]Yj¿kBmfagjKmh]jklg[c$ af[dm\af_Yoafgfl`]E9H =eZYkkqLjameh`YlGmdlgf& BYe]kO]ZZ )1!$:KK 9^l]jYljYmeYla[klYjllgl`] q]Yj$O]ZZ_glaflg_]Yj ea\%k]Ykgfgfl`]HY\_]llk @gf\YYf\^afak`]\k]n]fl`

gn]jYddºaf[dm\af_Yl`aj\Yl ;Y\o]dd& BYe]kO]klegj]dYf\ )1!$ :KK 9^l]joaffaf_l`]*((/ Kmh]jkhgjl;mh$ O]klegj]dYf\Y[`a]n]\log k][gf\hdY[]^afak`]kYl Cfg[c`addYf\;jg^lYf\oYk ^gmjl`afl`]hgaflkgfl`] ;]flmjagf@gf\Y& KYeOYjj]f *.!$J);mh L`]*((.:jalak`kmh]jeglg [`YehagfeY\]Yf aehj]kkan]koal[`lgjgY\ jY[af_l`akq]Yj$^afak`af_ l`aj\afl`]J);mh$oaffaf_ gf]jY[]Yf\f]llaf_^gmj gl`]jfglYZd]hg\ame ^afak`]k& ;`jaklaYfA\\gf *+!$Bmf K'klg[c L`]kmh]jeglgklYjakj]Y\q lgeYc]l`]ljYfkalagflgjgY\ jY[af_Yf\oYkaehj]kkan]gf `akklg[c.((YlGmdlgfHYjc& Mf^gjlmfYl]dq$Yojaklafbmjq c]hl`aegmlg^^mjl`]jjgY\ jY[]Y[lagf&

J.;MH:DGG<DAF= L@=J.;mh_Yn]qgmf_ca\kYd]n]dhdYqaf_^a]d\lgk`go[Yk] l`]ajja\af_kcaddk$oal`Yddl`]Zac]kZ]af_a\]fla[YdYf\gfl`] kYe]kh][lqj]k&L`]hjar]oYkY¾ogjck¿ja\]afl`]Naj_af QYeY`Y:K:gj:KKl]Ye& @]j]¿ko`]j]l`][`YehagfkYj]fgo2 ;`Yehagfk`ah *((+ *((, *((- *((. *((/

Oaff]j Lgeeq@add Ja[`Yj\Oj]ff :addqE[;gff]dd Lge?jYfl :BLgYd

*((0 afbmj]\ j]laj]\ :K:EKKCYoYkYca nYjagmk :KKNaj_afQYeY`Y

¿Â6 ш>`Ñ>V ›‹ÂÈі>›>€iÅ]Ñ ދ›Ó ’‹ÂÈÑ –>›>€iÅÑ >›`Ñ ދ›Ó ’‹Ñ  ›Ñ ӈiÑ °ˆ ›iÑ Ó Ñ –iµÑ >ÅÅi’’ÑQi>’içRш>Èш>`Ñ Åi€ Å‹ ÑQ>䋒’>RÑÓ>’‘‹›€ÑÓ Ñ ˆ‹–µÑ 7iÂäiÑ ˆ>`Ñ ÅiºÞiÈÓÈÑ Ó Ñ V ›È‹`iÅÑ  ÈˆÑ Å  ‘iÈÑ >›`Ñ Å VÑ *>ői鵄 /ˆ>ÓÑ °Å äiÈÑ Li砛`Ñ ` ÞLÓÑ Óˆ>ÓÑ - Ñ ‹ÈÑ ÓˆiÑLiÈÓћ>Ӌ ›>’ÑÈiŋiÈы›ÑӈiÑ å Å’`µ

O`qakl`]j]km[`Y _gg\[jghg^ja\]jk ja_`lfgo7 ¿7 ÂÑ ›’çÑ ‘› åÑ ˆ åÑ €  `ÑӈiçÑÅi>’’çÑ>Åiы›Ñ>ÑV ÞŠ °’iÑ  wÑ çi>ÅÈÂÑ Ó‹–iµÑ /ˆiÅiÑ ˆ>äiÑÓ ÑLiÑ勛›iÅÈÑ>›`ђ ÈŠ iÅÈÑ ‹›Ñ ӈ‹ÈÑ È° ÅÓÑ >›`]Ñ LçÑ `iw‹›‹Ó‹ ›]Ñ ‹ÓÂÈÑ › ÓÑ ° ÈȋL’iÑ w ÅÑ>’’Ñ wÑӈi–ÑÓ ÑŋÈiÑÓ ÑӈiÑ Ó °µÑ/ˆiђ ÈiÅÈÑV Þ’`ÑLiÑL>V‘Ñ ˆiÅiÑ >ÈÑ ºÞ‹V‘Ñ >ÈÑ ÓˆiçÑ ’iwÓÑ rÑ å‹Óˆ ÞÓÑLi‹›€Ñ‹›ÑӈiÑ° È‹Ó‹ ›Ñ Ó Ñ `i–>›`Ñ ÓˆiÑ È ÅÓÑ  wÑ V ›Š ÓÅ>VÓÈÑ ÓˆiçÑ ˆ>äiÑ  ›Ñ  wwiÅÑ Å‹€ˆÓћ åµÑ ÞÓÑÑ` ›ÂÓÑL’>–iÑ Óˆi–Ñ w ÅÑ Vˆ>ȋ›€Ñ ӈi‹ÅÑ `Åi>–ȵÀ F=ADLMPOGJL@$ L=9EE9F9?=J$ @EHD9FL@GF<9

O`q\g]k:K:`Yn]Y o]Ydl`g^lYd]flja_`l fgo7 ¿/ Ñ - ÑÈÓÅÞVÓÞÅiыÈÑäiÅçÑ €  `µÑ 7iÂäiÑ € ÓÑ *§Ûy]Ñ -Þ°iÅÈÓ V‘ÑÎíí]Ñӈi›ÑӈiÅiÂÈÑ ÓˆiÑ ›>ÓÞÅ>’Ñ °Å €ÅiÈȋ ›Ñ Ó Ñ -Þ°iÅÈÓ V‘Ñ §íí]Ñ -Þ°iÅÈ° ÅÓÑ >›`Ñӈi›Ñ-Þ°iÅL‹‘iµÑ7iÑ>’È Ñ ˆ>äiÑ >Ñ äiÅçÑ ˆ‹€ˆÑ ’iäi’Ñ  wÑ Ói>–ÈÑ >›`Ñ È° ›È ÅÈ]Ñ >ÈÑ åi’’Ñ >ÈÑŋ`iÅȵÀÑ

*((1 OK:9dl]Y@gf\Y

O`gYj]l`]f]oqgmf_ _mfk7

lZY lZY lZY

¿/ , Ñ >ÅiÑ >Ñ ’ ÓÑ  wÑ €  `Ñ Å‹`iÅÈÑ>VÅ ÈÈÑ>’’ÑӈiÑVˆ>–°‹Š  ›Èˆ‹°Èы›ÑӈiÑ - Ñ°>`` V‘Ñ °’ÞÈÑӈiÅiÂÈÑ>ђ ÓÑ wы›Óiś>Š Ӌ ›>’Ñŋ`iÅÈÑV –‹›€µÑ ÞÓыÓÂÈÑ

*((.

*((/

*((0

*((1

*((.:K: .! *((.:KK )! *((.:K: *! *((.:K: 0! *((.:KK +! *((.:K: ,! *((.:KK *!

*((/:K: -! *((/:K: 1! *((/:K: +! *((/:K: )(! *((/?H*-( *-! *((/:K: *! *((/:K: .!

*((0:K: )! *((0:K: +! *((0:K: *! *((0OKK F9'afbmj]\! *((0?H*-( *("! *((0OKK *"! *((0:K: ,"!

*((1OK:Kl]jda_Yj\Y<m[Yla *((1OKKQYeY`YAlYdaY *((1OK:Kla__q@gf\Y *((1OK:9dl]Y@gf\Y *((1OKKHYjcYd_Yj@gf\Y7 *((1OK:L]fCYl]@gf\Y *((1OK:QYeY`YAlYdaY ";mjj]flhgkalagf3[`Yehagfk`ahmf^afak`]\

JgZE[=df]YkYqkl`]J.;mh`]dh]\Yf]ooYn]g^ja\]jk › ÓÑ ÞÈÓÑ >L ÞÓÑ ÓˆiÑ ÁÓ °ÂÑ ç Þ›€ÈÓiÅ鵄 7iÑ Ó  ‘Ñ >’Ñ Q ÅÞÓVˆ’ åRÑ ’>ÈÓÑ çi>Å]Ñ åˆ Ñ ˆ>`Ñ ›iäiÅÑ å ›Ñ >Ñ - Ñ Å>ViÑ >›`Ñå>Èћ‹›ÓˆÑ‹›ÑӈiÑVˆ>–°‹Š  ›Èˆ‹°ÑrÑ>›`Ñåiр ÓÑVŋӋV‹Èi`Ñ w ÅÑ ‹ÓµÑ /ˆ‹ÈÑ çi>ÅÑ ˆiÂÈÑ å ›Ñ Å>ViÈÑ >›`Ñ w‹›‹Èˆi`Ñ Óˆ‹Å`Ñ  äiÅ>’’µÑ- –iӋ–iÈыÓÂÈÑ>L ÞÓÑ È° ÓӋ›€Ñ ӈiÑ Ó>’i›ÓÑ  ÞÓÑ ÓˆiÅiµÀ JG:E;=DF=9$ L=9EGOF=J$ JEJ9;AF?Q9E9@9

O`q\g]k:K:`Yn]Y o]Ydl`g^lYd]fl_gaf_ lgl`]OK:hY\\g[c7 ¿"" Ñ ºÞiÈӋ ›µÑ ›Ñ ӈiÑ °>ÈÓÑåiÑÞÈi`ÑӠрiÓÑ ›iр  `Ñ €ÞçÑ V –‹›€Ñ ӈŠހˆÑ ‹›Ñ >Ñ L’Þiі  ›µÑ/ˆi›Ñåiр ÓÑӈiÑ Q,ÎRÑ Þ°Ñ€ ‹›€]Ñ°ÞÓÑӈiё‹`ÈÑ  ›Ñ >Ñ ÈÓ>€iÑ >›`Ñ ÓˆiçÑ € ÓÑ ÓˆiÑ LÅi>‘µÑ›`ÑåiÂäiр ÓÑÈiäiÅ>’Ñ ӈŠހˆÑ ‹›Ó Ñ 7- µÑ Ñ Óˆ‹›‘Ñ ӈiÑ çi>ÅÑ ÓˆiçÑ ÈÓi°°i`Ñ Þ°Ñ Ó Ñ -Þ°iÅÈ° ÅÓ]Ñ ÓˆiÑ L‹‘iÈÑ åiÅiÑ Åi>’’çÑ €  `Ñ >›`Ñ Óˆ>ÓÑ ˆi’°i`Ñ Óˆi–Ñ ›Ñ ӈiÑ ’ ›€Ñ ÓiŖµÑ -Þ°iÅÈ° ÅÓÑ åi›ÓÑ wÅ –Ñ –ÞȈçŠÓçÅi`Ñ §§íŠ§ÛíLˆ°Ñ L‹‘iÈÑÞ°ÑӠѧ}íLˆ°Ñ ›ÑÅi>’’çÑ €  `Ñ ÅÞLLiÅ]Ñ È Ñ åˆi›Ñ ӈiÑ ‘‹`Èр ÓÑ ›Ñӈi–Ñӈiçш>`ÑÓ Ñ ’i>Å›Ñ Ó Ñ Å‹`iÑ Óˆi–Ñ °ÅiÓÓçÑ –ÞVˆÑ ’‹‘iÑ >Ñ -Þ°iÅL‹‘iµÑ 7ˆi›Ñ ӈiçÑ € ÓÑ  ›Ñ -Þ°iŊ L‹‘iÈ]Ñ åˆ‹VˆÑ åiÅiÑ ÞÈÓÑ >ÈÑ ’‹€ˆÓÑ Q>ÈÑ ÈÞ°iÅÈ° ÅÓÑ L‹‘iÈR]Ñ ÓˆiÑ° åiÅÑ`i’‹äiÅçÑå>Èі ÅiÑ ÞÈiŊwŋi›`’ç]ÑӈiÑi’iVÓÅ ›‹VÈÑ °>V‘>€iÑVÞÓÑ` å›Ñӈiш‹€ˆŠ ȋ`iÈÑ >›`Ñ ÓˆiçÑ åiÅiÑ >L’iÑ Ó Ñ ÅÞ›Ñ ÓˆiÑ È>–iÑ ˆ‹€ˆÑ V Å›iÅÑ È°ii`ÈÑӈiçш>`ÑLii›ÑÞÈi`ÑÓ Ñ  ›Ñ-Þ°iÅÈ° ÅÓÑL‹‘iȵÀ

A^l`Yl¿kl`][Yk]$o`g \gqgmk]]Ykl`]f]pl Zmf[`g^Kmh]jkhgjl _mqk[geaf_l`jgm_`7 ¿//Â-Ñ >Ñ `‹ww‹VޒÓÑ ›i]Ñ LiV>ÞÈiÑ ç ÞÂäiÑ € ÓÑ  ’`iÅÑ €ÞçÈђ‹‘iÑ’i›Ñ,‹Vˆ>Å`ÈÑ>›`Ñ Þ`È ›Ñ i››>ހˆÑ Åޛ›‹›€Ñ Þ°ÑwÅ ›ÓµÑ’i›ÂÈÑ` ›iÑ>Ñw>›Š

@7EUSEDTOGET ONEGOODGUY COMEALONGINA BLUEMOON JG:E;=DF=9 Ó>ÈӋVѐ L]ÑLÞÓі>çLiÑLiV>ÞÈiÑ ÓˆiçÑ >ÅiÑ  ’`iÅÑ ˆ>›`ÈÑ åiÂäiÑ › ÓÑ Lii›Ñ °>狛€Ñ ӈiÑ È>–iÑ >ÓÓi›Ó‹ ›Ñ>ÈÑåˆi›Ñåiш>`ђ>ÈÓÑ çi>ÅÑ å‹ÓˆÑ ӈiÑ ç Þ›€Ñ €Þ›ÈÑ Ó>‘‹›€Ñ VˆÞ›‘ÈÑ  ÞÓÑ  wÑ i>VˆÑ  ÓˆiŵÑ>çLiÑåiÑȈ Þ’`ÑÈ°‹›Ñ ӈ>ÓÑ >Šޛ`Ñ >›`Ñ Óˆ‹›‘Ñ ӈ>ÓÑ ’i›ÂÈÑÅ>‹Èi`ÑӈiÑL>ÅÑ>›`ё‹`ÈÑ ’‹‘iÑ >›Ñ  åÅçÑ >›`Ñ >–iÈÑ 7iÈӖ Åi’>›`]Ñ åˆ Ñ ˆ>äiÑ ` ›iÑ >Ñ €  `Ñ  L]Ñ `iÈiÅäiÑ >Ñ °Þ›ÓÑQ ›Ñ>Ñ-Þ°iÅL‹‘iRµ FA;CEGJ?9F$ L=9EGOF=J$ EKKC9O9K9CA

O`q`Yk:K:km\\]fdq hjg\m[]\Y[jghg^lgh [dYkkja\]jk7 ¿/Â-Ñ>ћ>ÓÞÅ>’Ñ°Å €ÅiÈÈȋ ›Ñ ӈ>ÓÑ ÈÓ>ÅÓi`Ñ L>V‘Ñ ‹›Ñ ޛ‹ ÅÑ -Þ°iÅÈÓ V‘Ñ LÞÓÑ V>Åŋi`Ñ  äiÅÑ åˆi›Ñ ӈiÑ €ÞçÈÑ ’‹‘iÑ >’Ñ >›`Ñ -ç‘iÈÑ åi›ÓÑ ‹›Ó Ñ ÈÞ°iÅÈ° Å *iÅiÑ ,‹L>Ñ å>ÈÑ ˆiÅiÑ Óˆi›]Ñ >Ñ L‹ÓÑ wÑ>ђi€i›`ÑQwÅ –Ñ7 Å’`Ñ -Þ°iÅÈ° ÅÓRÑ >›`Ñ ÓˆiÑ ç Þ›€Ñ ‘‹`ÈÑ ÈÓi°°i`Ñ Óˆi‹ÅÑ €>–iÑ Þ°Ñ Ó ÑÅ>ViÑå‹ÓˆÑ°i °’iђ‹‘iш‹–µÀ

O`g¿k_gaf_lgj]hdY[] l`]efgo7 ¿/ , Â-Ñ °’i›ÓçÑ wÑ €  `Ñ ‘‹`ÈÑ V –‹›€Ñ ӈŠހˆ]Ñ LÞÓÑ –>çLiћ ÓћiæÓÑçi>ÅµÑ ÞÓÑӈiÑ ÈiŋiÈÑ ‹ÈÑ € ‹›€Ñ Ó Ñ LiÑ Åi>’’çÑ ÈÓÅ ›€Ñå‹ÓˆÑȠі>›çÑw Åi‹€›Š iÅÈÑ È›‹ww‹›€Ñ >Šޛ`µÑ /ˆiÅiÂÈÑ >’È Ñ >Ñ ’ ÓÑ  wÑ –>›Þw>VÓÞÅiÅÑ ÈÞ°° ÅÓ]Ñ åˆ‹VˆÑ >ÓÓÅ>VÓÈÑ ÓˆiÑ w Åi‹€›iÅÈ]ÑÓ  µÑ/ˆ>Óі>‘iÈÑ ÓˆiÑ ‘‹`ÈÑ w‹€ˆÓÑ ˆ>Å`iÅÑ w ÅÑ >Ñ Å‹`iµÑ /ˆiç’’Ñ ’  ‘Ñ >ÓÑ åˆ>ÓÑ

>’]Ñ-ç‘iÈçÑ>›`Ñ>Ȓ>–ш>äiÑ >Vˆ‹iäi`Ñ >›`Ñ å>›ÓÑ wÑ °‹iViÑ  wÑӈiÑ>VӋ ›]ÑÓ  µÀ


MCN October 15 sample issue  

Check out our free sample of the October 15 edition of MCN .

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you