MotorBladet Juli 2010

Page 1

MOTOR Officielt Organ fOr DMU

bladeT

Nr. 7 · 92. årgaNg · juli 2010

ANALYse

MOTOCrOSS: To -TAkTS

MaSkiNer

pÅ veJ

iNdtAger NY roLLe

stor Dansk

Side 6-9

Speedway SOMMer

SAMMeNLiGNiNG

dRØMMeN

trial:

Side 18-19

ClaSSiSk huSflid Side 14-15

perspektiv

NyskabeNde bMX-saMarbejde

I SønDErjyllanD Side 24-26

Road Racing: padborg park klar til race

SIDE 28-29


2010 FIM Dansk Metal Nordic Speedway Grand Prix Lørdag 11. september kl. 19.00 speedway.dk

BE THERE!

BILLETTER • 70 263 267 • www.billetlugen.dk • www.speedway.dk


indhold dMU

MOTORbladeT Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Christian Primby, tlf. 41 16 32 32 Email: cp@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist E-mail: joy@teamrike.dk

MoTocRoSS og oFF-TRacK SIDE 6-17

SPEEdWaY SIDE 18-23

BMX SIDE 24-27

Road Racing SIDE 28-31

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 8.700 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Sept. 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 9. september. 2010. Deadline for stof torsdag den 19. August 2010. Okt. 2010: Forventes hos abonnenterne torsdag den 7. oktober 2010. Deadline for stof torsdag den 16. september 2010. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

dMU:

➤ Leder: Miljø på fremmarch MoTocRoSS:

➤ To-takt maskiner i ”ny” rolle oFF-TRacK:

➤ Enduro: Så bliver det ikke bedre SPEEdWaY:

➤ Stor Speedway Sommer forude

BMX:

➤ Nyskabende klubsamarbejde i SønderjyllandE Road Racing:

➤ Padborg Park med ny Chikane Road Racing:

➤ MotoGP: Rossis fald dMU:

➤ Klumme: Udvikling og kontrol!

4 6 10 18 24 28 30 35

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 7 · 92. årgaNg · juli 2010

ANALYse

MOTOCrOSS: To -TAkTS

MaSkiNer

pÅ veJ

iNdtAger NY roLLe

stor Dansk

Side 6-9

Speedway SOMMer

SAMMeNLiGNiNG

dRØMMeN

trial:

Side 18-19

ClaSSiSk huSflid Side 14-15

perspektiv

NyskabeNde bMX-saMarbejde

I SønDErjyllanD Side 24-26

Road Racing: padborg park klar til race

SIDE 28-29

Forsiden: Morten Therkildsen, BMX - Elite Men ved EM i Valkenswaard (fotograf Kim Heè).

3


dMU

DMU-FOrManD:

Miljøarbejde på fremmarch Danmarks Motor Unions formand, jørgen Bitsch, ser masser af udfordringer i miljøarbejdet. Men er også overbevist om, at arbejdet bliver udvidet i de kommende år, både ude i klubberne, i samarbejdet med partnere og interessegrupper og sidst men ikke mindst - internationalt.

TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn

Arbejdet med miljø strækker sig over flere områder i Danmarks Motor Union (DMU). I år har der specielt været fokus på den generelle 2 dB sænkning af kildestøjen fra motorcyklerne. Hvor det i løbet af foråret undervejs har været nødvendigt at dispensere 4-takt 250-450cc klassen frem til 31. december 2010, da at viste sig at hovedparten af producenterne havde svært ved at opfylde målsætningen. DMU har gennem flere år arbejdet for at være ”et skridt foran” på dette område. Men står i dag ikke alene, da den Internationale Motorcykel Union (FIM), på enkelte områder, som fx lyddæmpere i Speedway, er længere fremme end vi. ”Miljøarbejdet er en konstant udfordring, som vi - uanset om vi vel det eller ej, må forholde os til”, siger DMU-formand Jørgen Bitsch til MotorBladet. ”På området for kildestøj er vi med god grund meget offensive. En generel sænkning af kildestøjen har enorm betydning for klubbernes muligheder for aktivitetsudvidelser. I år har vi godt nok måttet konstatere, at vi for 4-takt 250-450cc må gå knap så hurtigt frem som forventet. Men det vigtigste er dog, at vi holder ved - for nedsættelsen af kildestøjen er meget vigtig for vores langsigtede muligheder i sporten. Det er også en stor udfordring for os, at vi skal have øget vores kontrol - herunder DMU’s og klubbernes egenkontrol. Og i den kommende

periode vil der derfor være et øget fokus på bredden, så vi sikrer at fokus ikke kun er rettet mod de kørere der deltager i løb .” DMU har på miljøområdet flere samarbejdspartnere. Specielt firmaet Grontmij-Carl Bro, Accoustica, der fungerer som DMUs miljøsekretariat, og hjælper klubberne når de har brug for ekspertbistand. Men gennem årene har der også været mindre samarbejdspartnere som har løst konkrete udviklingsopgaver for at sænke lydniveauet. ”Når DMU entrerer med forskellige partnere på miljøområdet, det være sig producenter eller leverandører af forskellige ydelser, så sker det udelukkende for at skabe nye muligheder. Vi ved jo godt, at DMU, som en organisation drevet af frivillige, ikke er i stand til at rumme al den viden og ekspertise, som er nødvendig. Hvis vi vil frem, så må vi nogle gange indgå aftaler udenfor egne rækker. Det helt afgørende er, at vi bevarer fokus på det som er vigtigst, nemlig at vi som organisation ikke bare kan forholde os passive på miljøområdet. For når vi involverer os, så bliver vi klogere, og ser løsningerne hvor de er,” siger Jørgen Bitsch. Sporten er afhængig af det omgivende samfund, men også af de maskiner der kommer fra producenterne. Så hvorfor venter vi ikke bare og ser, hvad de nye maskiner kan opfylde i forhold til kildestøj, og sætter vores krav derefter? ”At tro, at motorsportens organisationer, med det pres der er fra tilsynsmyndighederne på mange baner, blot kan sætte grænserne

efter de producerede maskiner, er ikke realistisk. Men vi er selvfølgelig i god dialog med producenternes repræsentanter, Motorcykel Importørforeningen (MIF), omkring hvad de forventer der vil ske på deres område. Det er et godt samarbejde som vi udvider, da både DMU og MIF har interesse i fællesaktiviteter som peger fremad. Internationalt er FIM ved at udvikle sig til en aktiv spiller og dermed tvinges motorcykelindustrien til at følge med. Vi har inter nationalt sagt og ønsket at dette skulle ske i mange år - for som en lille tætbefolket nation er vi specielt under pres fra myndighederne”, slutter Jørgen Bitsch.

Danmarks Motor Unions formand jørgen Bitsch forventer, at miljøarbejdet fortsat udvikles, ikke mindst internationalt og lokalt i klubberne omkring egenkontrol. Og så forventer han, at DMUs samarbejde med bl.a. Motorcykel Importørernes Forening (MIF) udvides.

4


dMU

GR

Bedre rustet på

OR

2010

danmarks Motor Unions

BUND

DMU har gennem flere år arbejdet progressivt med miljøarbejdet, for der i gennem at tilgodese de behov mange pressede danske klubber har. Flere gange er DMU blevet hædret både nationalt (af DIF) og internationalt (af FIM) for arbejdet. Senest er DMU udvalgt til at være blandt de 9 DIFspecialforbund, som har modtaget prædikatet ”Grønt forbund” - som følge af forbundets arbejde.

ØNT F

fremtiden Det danske miljøarbejde har lige fra starten af været et spørgsmål om eksistens. TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn.

Da Danmarks Motor Union i 2003 ansatte en miljøkonsulent, skete det på baggrund af en undersøgelse blandt DMUs ca. 60 banedrivende MC-klubber. Ud af disse kunne 43 pct. berette om dystre forventninger til fremtiden. Klubberne havde enten fået skåret i deres muligheder for aktivitet, eller så forventede de at blive beskåret indenfor nærmeste fremtid. Blandt klubberne var endda en stor procentdel på ca. 15 som både var blevet beskåret i aktivitetsniveau og samtidig forventede yderligere indskrænkninger. I bund og grund en skæbnesvanger situation, når man samtidig tog med i betragtning, at det var, og er, meget svært at få etableret nye baneanlæg, som erstatning for gamle som enten bliver ramt af indskrænkning i aktivitetsniveau eller lukket. Et i DMU berømt eksempel på dette er Højbjergbanen på Fyn, som for snart 20 år siden blev lukket for aktivitet, og som siden hen har kæmpet for at blive genåbnet eller alternativt få anvist et andet sted at dyrke sporten. Ingen af delene er endnu lykkedes – der arbejdes dog stadig på højtryk for at få

genåbnet banen i Højbjerg. Siden 2003 da miljøarbejdet for alvor blev accelereret i DMU har Miljøstyrelsen i 2005 publiceret en ny ”Vejledning for Motorsport”, som anviser hvordan lovgivningen på området i praksis skal forvaltes, og Danmark har gennemgået en større kommunalreform. Amterne som tidligere var miljøtilsynsmyndighed over for Motorsportsbanerne er blevet nedlagt - og tilsynsopgaven er overdraget til kommunerne. De to nævnte ændringer er vigtige, men reglerne for tilsyn med motorsports-aktivitet er grundlæggende ikke ændret. Men det som konkret er ændret, er at klubberne i dag står bedre rustet, når tilsynsmyndighederne henvender sig. Det er gennem årene, blandt klubfolk, livligt blevet diskuteret hvorledes man som klub bedst benytter sig af de regler, som der nu engang er. For når et område reguleres - så er kendskab til reglerne en afgørende forudsætning for at vide hvor man står - og hvilke muligheder man har. Og miljøområdet er så komplekst, at der kræves eksperthjælp, for at kunne svare myndighederne professionelt, når de henvender sig.

Miljøsekretariat

Siden 2006 har DMU benyttet firmaet Grontmij - Carl Bro, Accoustica til at bistå klubberne når der er problemer af den ene eller anden art. Carl Bro, eller DMUs Miljøsekretariat som det også benævnes, er bemandet af eksperter på området. Og ordningen bliver flittigt benyttet. "Der bliver flere klubber som får henvendelser fra tilsynsmyndighederne om at få revideret deres miljøtilladelser, og der går vi ind og er pennefører for klubben. I første omgang tager vi en snak med klubben, om der er noget vi kan gøre, som vil være til fordel for den pågældende klub” fortæller Henrik Højlund Larsen, miljøsekretariatets leder. Den nye vejledning som kom i 2005, har ifølge Henrik Højlund Larsen, ikke ændret afgørende på de muligheder som der er. Men den væsentligste effekt har været, at med vejledningen var der klubber som fik øjnene op for, at der reelt var nogle muligheder som sporten kunne udnytte. ”I dag vil jeg skønne at vi i gennemsnit, har en til tre klub henover bordet en gang i måneden, og ofte er det noget som har en positiv effekt for klubbernes drift,” uddyber Henrik Højlund Larsen.

arbejdsopgaverne som

Miljøsekretariatet ser på er delt op på: 10 pUNkter SpøRGSMåL FRA kLUBBeRNe OM STøj BISTAND veD UDARBejDeLSe AF MILjøTILLADeLSe MøDe MeD kLUBBeR OM MILjø OG STøj ÆNDRING AF BANeR eTABLeRING AF Nye BANeR ÆNDRING AF køReTIDeR kLUBhjÆLp I FORhOLD TIL kOMMUNeR UDARBejDeLSe AF BReve FRA kLUBBeR TIL kOMMUNe MåLINGeR I FORBINDeLSe MeD ”BILAG 1” vÆRDIeR TeLeFON-kONSULTATION Af disse er det specielt bistand ved udarbejdelse af miljøtilladelse og klubhjælp i forhold til kommuner, som fylder. Men det sidste år har sekretariatet også haft et par meget positive opgaver med etablering af nye baner, hvor der bl.a. er en bane undervejs i Ringkjøbing - Skjern Kommune - og så er der en på vej i Ålborg området, men dette projekt er endnu i et meget tidligt stadie. /kmm

5


MoTocRoSS

2-TAkTS MASkiNeR i Ny RoLLe:

eN "Ny "

TalE nT EM fokus på 125cc falder godt i tråd med dansk sats. TEkST: MarTIn WIGh knUDSEn. FOTO: BIrThE hanSEn

Da man for flere år siden indførte B 125cc klassen i Danmark, var man nok mere forudseende end man måske selv anede. Men faktum er, at det var en rigtig god ide, som nu er blevet ”kopieret” i andre lande samt internationalt af Youthstream, med den nye EM 125cc klasse, der køres sammen med nogle af VM MX1/MX2 afdelingerne. Den nye internationale fokus på 125cc klasserne, giver selvfølgelig også mere fokus på vores egen 125cc klasse. Og når landstræner Brian Kjær Jørgensen samtidigt har meldt ud, at han mener den bedste vej fra lille til stor maskine, går via en 125cc maskine, så kunne noget tyde på,

6


MoTocRoSS

KlaSSE Kør hvid og blå - kom på podiet at stå

Find din nærmeste forhandler på

Polini XP65R

Polini X3R

.dk 7


MoTocRoSS

at de fremtidige talenter skal forbi den klasse – og at det dermed bliver en ny ”rugekasse” i Danmark. B 125 klassen blev oprindeligt lavet fordi mange kørere tøvede med at rykke op, da 4-takterne blev den fortrukne maskine i maxi, og overgangen fra 85cc til maxi blev for stort et spring. Dengang blev klassen lavet uden oprykningspoint og dermed uden tvungen oprykning, så den blev en attraktiv overgang til B 144 (hvor der normalt køres 4-takt) for de 13 til 18-årige kørere. Manglen på oprykningspoint kan dog også udgøre et problem for unge talenter, der helst ikke vil "spilde" en sæson uden oprykningspoint i kampen om, at blive den næste store kører - en kamp der i forvejen er meget hård. Det er noget man har gjort sig tanker om i Motocross organisationen.

fox oG sc

2009 Mo

t

125 klassen er den rigtige vej når kørerne rykker op fra mini

ott tøJ

deller

no fear

DET

øJ 2008 Mo deller trøJe + b uks tilbuden e Gæ

"Der er ikke umiddelbart planer om, at lave om på B 125 klassen, hverken fra Sportskommisionens eller fra Mini/Maxi udvalgets side. Men der er stillet et forslag om frivillig oprykning til A klassen, så dem der ligger i toppen og gerne vil rykke op kan gøre det, men dem der stadigvæk ikke føler sig klar, har mulighed for at udvikle sig videre i 125cc klassen. Det er selvfølgelig noget vi kigger på, men det er ikke behandlet endnu." fortæller formand for Sportskommissionen Motocross Anders Johansen. Det forslag byder landstræneren meget velkommen, men han ser gerne man går skridtet videre endnu. "Jeg syntes det ville være en rigtig god ide med en form for oprykningsmulighed, og jeg er ret sikker på, at 125 klassen er den

MX 85 JR Dkr. 33.900,-

÷ 30%

rigtige vej når kørerne rykker op fra mini. Faktisk så jeg gerne, at man indførte en aldersgrænse på fx 15 eller 16 år, inden man må køre på en større motorcykel end 125cc." fortæller landstræner Brian Kjær Jørgensen. Netop den aldersgrænse som landstræneren her omtaler, er allerede indført i Frankrig, og i lande som Holland samt Tyskland er der også vedtaget regler om max 125cc i ungdomsklasserne - heriblandt ADAC Youngsters klassen, som jo er meget populær blandt danske kørere. Derfor påpeger landstræneren også, at valget af 125cc næsten giver sig selv, hvis en kører vil noget internationalt. Noget tyder også på, at motorcykelfabrikanterne satser på 125cc 2-takt igen, og dermed så tegner der sig et billede af, at den hjemlige B125 klasse i fremtiden vil få endnu større fokus fra de danske talenter.

MX85

...kig forbi butikken eller vores hjemmeside for detaljer

kr. 700,-

lder kun

laGer va rer

www.jegstrupcross.dk Sam Pack Korneliussen KørerTM 85 for Jegstrup Cross www.korneliussenracing.dk

JG Motor · rinGveJen 6 · 9560 Hadsund telefon 98 57 48 92 · www.JGscooter.dk

8

Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk Importør til Norden af TM Racing & Cobra - Lagerførende af reservedele.


nE r E r ø k r E n E M

MoTocRoSS

Motorbladet har spurgt de kørere der pt. udgør top-3 i B 125 klassen om, hvorfor de netop valgte B 125 frem for evt. en 85cc eller 4-takt maxi maskine, samt hvad deres næste trin i karrieren er. Deres svar falder fint i tråd med det oprindelige formål for klassen, landstrænerens holdning samt udviklingen internationalt.

Frederik Goul Jensen 15 år - pt. nr. 1 i B 125

Rasmus Skytte Christensen18 år - pt. nr. 2 i B 125

Thor Lykke Nielsen 14 år - pt. nr. 3 i B 125

MB: hvorfor deltager du i B 125cc klassen i år?

MB: hvorfor deltager du i B 125cc klassen i år?

MB: hvorfor deltager du i B 125cc klassen i år?

Frederik: Det gør jeg fordi jeg ikke er så gammel endnu, og for at blive lidt mere moden, nu når jeg kommer lige fra 85’eren.

Rasmus: Det er fordi jeg kun har det år her tilbage i klassen. jeg er 18 år nu, så det er mit sidste år jeg kan køre i klassen og jeg er bedst til at køre på 125. jeg er mest til 2-takt.

Thor: Vi mente det var et bedre trin for at komme op på en større crosser, og at jeg ville blive en bedre crosskører af at køre på sådan en.

MB: hvilken klasse deltager du i næste år?

Leatt® 160-10

Frederik: Det har vi ikke rigtigt taget stilling til endnu, men det bliver formentlig et år mere på 125’er.

MB: hvilken klasse deltager du i næste år? Rasmus: jeg tror det bliver på en 250 4-takt i B klassen.

MB: hvilken klasse deltager du i næste år? Thor: jeg ved det ikke helt. jeg kunne forestille mig, at det blev B 125 igen. jeg tror ikke det bliver B 144, for den kan man ikke rigtigt køre på internationalt.

n: ampio X Ch MA S A 0 1 y e 20 Dung Ryan white

/blac

k yello

blue/w

w/gre

hite red/b

Approved Personal Protective Equipment directive 89/686/eec

+4563180065 | info@motopro.dk

En del af salget af Leatt-Brace bliver doneret til Wings for Life Rygmarvs Fonden. www.wingsforlife.com

y

lack

e nned isbelø en pr federe. d II vet Club GPX l er nu ble a in ig r o att © Le

Corp

oratio

n 201

0

9


EndURo

EnDUrO På kanTEn

Så BlIVEr DET ikke bedre! kong vinter havde trukket pinen ud i det uendelige, og vi havde alle efterhånden vænnet os til, at træning medfører pigdæk, varmepuder i handskerne, samt at sved på kroppen i minusgrader bliver til is. hele vinteren igennem har det været grusgrave og små skovbryn, der har måttet lægge ryg til de længselsfulde entusiaster, der trodsede vinteren på disse breddegrader, men nu var det endelig tid til den traditionsrige tur til Toscana i Italien. TEkST OG FOTO: SørEn nISSEn

Ugen efter påske, besøgte et dansk hold på 12 kørere ”la Conga”, som ligger i bjergene udenfor byen Sansepolcro. De danske deltagere var gennem 3 dage med kørsel på smalle stier i bjergene, gennem floder og vandløb, over stok og sten. alt supporteret af lokale guider der kendte de mest udfordrende steder.

10


EndURo

Træningen var tilrettelagt med længere ture i området og decideret teknisk træning med danske instruktører, der bl.a. har deltaget i Six days Enduro. Turen var arrangeret med 2 hold, således, at både de mere øvede, som mindre øvede, fik tilrettelagt dagene tilpasset deres niveau. Målet med turen var at deltagerne efterfølgende skulle være bedre rustet til sommerens løb i ind- og udland.

i var en gruppe på 12 forventningsfulde enduro drenge, med stor spændvidde i alder som erfaring, som i slutningen af april havde flyttet os selv og cyklerne ned til Sansepolcro i Toscana. Få dage før vores ankomst, havde det sneet, og et par steder på toppen af bjergene, kørte vi igennem snedriverne. I modsætning til den lange danske vinters frysende greb, var der her kun enkelte små klatter tilbage, og der var ingen tvivl om, at foråret havde taget magten. Det er nu engang sjovere at fræse igennem sneen, når solen står højt på himlen, og det er 17-20°C i skyggen. Der var tale om en international samling enduro drenge, samlet ikke bare fra Danmark, men fra fjerne egne som USA og

Østrig. Alle danskere af oprindelse, alle med enduro i blodet. Vi havde 2 yderst kompetente lokale guider, som kendte til hver en sten, og hver en flod. Kun årstidernes skiften gjorde, at vi til tider måtte vende rundt igen, da moder natur via årstidernes omskiftelighed, nu engang har større magt, end selv de mest drevne knopdæksentusiaster kan overvinde. Ud over det imponerende lokalkendskab, er de samtidig erfarne kørere, specielt i det landskab som de er vokset op i fra barnsben, og som de kender, ikke kun fra motorcyklen, men også fra hesteryg, og traveture. De viste for alvor, at kubik ikke er det som bestemmer farten, da de pryglede de stakkels 125’ere rundt med en sjælden set ele-

gance. Alt sammen med et stort overskud af venlighed, og imødekommenhed.

Miks af udfordringer Det primære formål med turen var, at komme ud og træne svær teknisk kørsel (og blive bedre til det) , sammen med mænd med samme ”blodtype”. Det skulle ske et naturskønt sted, krydret med et par af de ting som Italien også

MOTO CROSS MaSkineR SUZUki YaMaHa HOnDa

restsalg til nedsat pris Honda crf 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32500 Yamaha yz 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27995 Suzuki rm 85 lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25995 Suzuki rm 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38995 Suzuki rm 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44995 Brugte Honda crf 50 kørt to mdr . . . . . . . . . . . . . . . . . 7800 Suzuki rm 85 07 motor renv.. . . . . . . . . . . . . 14800 Suzuki rm 125 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14800 Yamaha yz 250 09 - 27 timer . . . . . . . . . . . . 33500 Suzuki rmz 250 07 9 timer efter renv . . . . . 26800 Suzuki rmz 450 05 motor 0 timer . . . . . . . . 22500 Yamaha wr 250 off road . . . . . . . . . . . . . . . . 17800 Se også www.bj-mc.dk

suzuki rerservedele 79 – 2010 nyt, brugt

reparationer - udstyr- rerservedele til alle mærker

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

11


EndURo

ja - enduro kan være hårdt

En lille gruppe på toppen.

er berømt for, primært deres fødevarer. Det er mange ting på en gang, og forventningerne var da også ganske høje. Vi blev udfordret! Det var et uendeligt miks af stejle stigninger, løse sten og størknet lava. Der var mudder i det uendelige, floder der skulle krydses og smalle gedestier med uendelige afgrunde. Stejle nedkørsler, og store sten der skulle forceres. Ofte krævede det flere mennesker at få cyklerne over – under, eller uden om forhindringerne. Derfor havde vi alle stropper monteret foran, så vi med fælles hjælp kunne forcere de ellers umulige forhindringer. Opkørslerne syntes uendelige, med deres vekslen mellem våde og løse sten, og nedkørslerne ligeså! Det krævede et vist flow i kørslen, at holde cyklerne fra at koge over. Skete det alligevel, at en cykel kogte af, kan endurocykler heldigvis køre med såvel Ribena saft fra camelback’en, eller forhåndenværende bjergvand på køleren. Terrænet varierede løbende igennem dagene, så når dagen var omme, var der ikke sjældent ”memory overflow” når

12

nedkørsel af format.

italien er et af verdens bedste enduro-nationer, med en rig tradition for at udvikle kørere i verdensklasse. Men træningsmulighederne er også i top. til sammenligning har danmark nogenlunde samme muligheder for at træne enduro, som vi har for at træne langrend. og kigger man på internationale resultater, så er der nogenlunde samme analogi.

dagens oplevelser skulle diskuteres. Men smilene var indiskutable, og ikke til at tørre af.

Toscana Centrum for enduro Det er ikke uden grund, at Toscana bruges af så mange endurokørere. Fra de mere kendte områder, som hvor der afholdes ”Hells Gate”, til alle de små nørklede steder, hvor dusinvis af klassekørere træner. Vi kørte bl.a. i et stenbrud, som Husqvarnas fabriks enduroteam anvender til træning. Her havde Antonio Meo få dage forinden, for øjnene af bl.a. vores guider, givet bundgas i 4. gear op af en stigning som endte i lodret, vendt cyklen i luften da det faste underlag stoppede, og kørt videre derfra efter landingen. Som man ser en BMX cykel gøre det


EndURo

Enduro på kanten ...

Quick-step til ære for fotografen.

på en rampe! Ingen af de tilstedeværende havde dog mod på, at gøre ham kunsten efter! Vi kørte også i nogle vandløb, hvor det italienske enduro landshold træner, og fik altså adskillige gange på nært hold, set og oplevet, hvilke udfordringer eliten i vores sport står overfor. Omgivelserne er lige så rå og ubarmhjertige, som de er ideelle træningsforhold for endurokørere. Vi kunne anlægge et misundeligt synspunkt, eller bare gøre som vi valgte, nemlig at glæde os over at vi her befandt os midt i det himmerige, som har hjulpet så mange internationale talenter på vej.

... og så var der maden Får at have optimale betingelser, havde vi fået nogen lokale til at komme og lave aftensmad ” Italiano”. Ud over den komfortable del af, at kunne læne sig tilbage og nyde livet inden maden, var der her også en mulighed for at få maden ”som vor mor laver den”, altså bare i Italien. Der var altså ikke tale om en fesen italiensk look a’like pizza her, men derimod den traditionelle store

kør denne vej ...!

italienske aftensmenu. Brødet med den gode kerne er et must, samt den lokale olivenolie. Efter de små hyggelige antipasti, som blev lavet i et utal af forunderlige versioner, var det til pastaretten, og var der noget til overs, var der ingen der kunne stå for ”Mamma mirakoli’s” brune øjne, der spurgte om vi ikke kunne tømme skålen. Så kom hovedretten! Det er så traditionelt en kødret, som efterhånden gør at den værste sult er væk. Desserten kræver så lige 8 armbøjninger, og blødes det hele op af 3-4 glas af den lokale rødvin, ja så er det godnat Ole, over & out! Når man så bor i 800 meters højde, med udsigt ud over dalen, og står op fra det pittoreske stenhus næste morgen, og ser hvordan floden bugter sig forneden, er det lige før man spørger sig selv, hvad man har gjort for at fortjene alt dette på en gang.

Summa summarum Hvilken fantastisk tur, hvilket fantastisk sted! For husfredens skyld, skal det nævnes, at vi alle savnede vores koner og kærester.

13


claSSic TRial Motorsports DrøMMe I forrige nummer af Motorbladet var der fokus på noget af det ypperste en Trialkører kan forestille sig, nemlig Scottish Six Days Trial. Peters Weiss fantastiske artikel dækkede vist meget godt de trængsler, glæder og udfordringer der kan være i et sådan løb. Denne gang lægges fokus på andre former for ”Motorsports Drømme” - der vel nærmest har karakter af kunst-for-indviede. For hvad får en helt igennem og normal mand til at tro at han kan forvandle en arbejdshest til en springhest - eller rettere, en arbejdsmotorcykel til en Classic Trial motorcykel?

SPOrT På GaraGEGUlVET:

S U h K S i S S a cl

I Trial-kredse har vi set Erik Schjerning lave fine cykler med en finish a la fabrikscykler og vi har set kjeld Gerken lave fantastiske cykler der kører som fabrikscykler anno 2005. nu håber hans jørn Beck, at han kan gøre dem kunsten efter med sit spændende klassiske BSa projekt. læs i denne artikel om hans jørn Becks overvejelser TEkST: lEIF nIElSEn OG hanS jørn BECk

- Jeg har jo i flere år fablet om at jeg skulle i gang, med noget rigtigt Classic. Helst noget tungt engelsk isenkram, med en stor firtaktmotor. Uden fjedre bagi og pre-unit, altså med motor og gearkasse adskilt. Her i vinter fladt jeg så over en annonce: "BSA B31 årgang 57". Fint, lige noget for mig. Så jeg kæmpede mig igennem snedri-

Dkr. 47.900,-

MX125

www.jegstrupcross.dk 14

verne ud til en skolelærer langt ude på Lars-tyndskids-mark ved Hobro, og vupti så var maskinen købt - og på vej hjemad i Transit’en. Hjemme begyndte jeg så at lure på hvad det var for et skrummel jeg havde købt. Den passede i hvert fald godt nok med den ovenstående beskrivelse. Og dog, der var noget der ikke stem-

+45 96 39 17 02


claSSic TRial

WWW

rnS anS jø FølG h kT På: PrOjE OrT.Dk DMUSP På billedet ses de 58 af de 62 kg motor, som det på en aften lykkedes hans jørn Beck at strippe BSa-cyklen for.

te. B31 havde aldrig set sådan ud! Så efter lidt detektivarbejde er jeg kommet frem til, at det er en 1941-42 BSA M20 Militærcykel, der er lagt en 1951-52 B31 Motor i. At de så har kaldt den noget andet har nok været for at få den registreret. Nu er jeg så - så småt gået i gang med projektet. Først har jeg pillet alt ”fyld” af, så

jeg bedre kan se hvor jeg skal gøre et eller andet. Det største problem er frihøjden. 5 cm er alt andet lige ikke nok til trial, heller ikke selvom de to Trialhjul vil give ca. 3 cm ekstra. Nej, der skal nok kortes og saves lidt, men hvor? Og motoren kan umiddelbart ikke hæves mere end 7-8 cm. Så her skal der også tænkes lidt. Det skal jo også

Tommelfinger-regel Der er mere eller mindre uskrevne regler der skal følges, når en cykel skal tilpasses og accepteres til Sportsbrug i Classic Trial.

F li d

Primært, så skal de ændringer der laves også kunne have været lavet da cyklen var ny. Så ikke noget med special-forgaffel eller bag-gaffel, ingen japansk karburator og vær varsom med aluminium. /Leif Nielsen

helst gøres så det ikke ser helt åndssvagt ud. I øvrigt har jeg faktisk lidt at kigge efter, da der er en Tysker der har bygget en også, så det kan altså lade sig gøre. Nå - men nu er jeg i gang. Jeg har faktisk allerede lettet den med ikke mindre en 62 kg. Det er nemlig hvad motor og gearkasse vejer på sådan en drønnert. Og så er der blot 8-9 kg tilbage til hjul, stel, forgaffel, tank, styr, skærme m.m. - hvis den altså skal veje det samme som en moderne model. Det kommer nok til at knibe. Vi må se. Mit første mål er at køre Langeland Classic på den færdige cykel den 21. november 2010. Men nu er det heldigvis sådan med classic’ere - at tidsplaner og mål er mere diffust end for de yngre årgange!

Ny MX weBShOp www.easymxshop.com

aCTiON-SpOrT – altid mere end 30000 varenumre i webshoppen.

HOlD ØJe MeD WeBsiDen – fOr gODe Deals freMOVer…. Sådan så cyklen ud i - næsten - original stand.

15


MX SidEvogn

VM sideVogN:

traditioNeN i

SLAGeLSe

For 4. gang i træk er Slagelse ved at forberede sig til VM Sidecar. Sidste år var der rekord-fremmøde af publikum og generelt har Slagelsesløbene været godt besøgt. (arkivfoto 2008, allan hilleborg)

Den 4. og 5. september 2010 afholder Midtsjællands Sports Motorklub (MSM) igen VM i sidevognscross. Denne gang krydres arrangementet med internationale herre og dame klasser for Solo kørerne. En kombination af både to- og trehjulet motorcykler, der før har vist sig populær på Slotsbjergbybanen i Slagelse. TEkST: MarTIn WIGh knUDSEn

Det er fjerde år i træk der køres et stort international sidevogns løb på Slotsbjergbybanen, og der må siges, at være opbygget lidt af en sidevognstradition i den Midtsjællandske klub. En tradition der i 2007 startede med Sidecar Motocross of European Nations, som blev fulgt op med en VM afdelinger i 2008 / 2009, og nu gentages

med yderligere en VM afdeling i 2010. Traditionen tro har der alle årene været godt besøgt af publikummer til de internationale løb i Slagelse, og med udsigten til et potent VM felt regnes der også med et velbesøgt løb i år. Det normalt høje publikumstal skyldes ikke mindst et stort antal udlændinge, der meget trofast følger deres sidevognspar rundt til VM afdelingerne.

fa k ta • • • •

VM i Slagelse 2010 bliver den 13. afdeling ud af i alt 14 afdelinger. Følg VM her: I 2009 blev VM i Slagelse overværet af et rekordstort antal publikummer på 5.003 tilskuere. Det svenske sidevognspar Henrik Söderqvist (chauffør) og Tobias Sylwan (sandsæk) blev samlede vindere af VM Slagelse 2009. De blev samlet nr. 19 i VM. I 2009 lykkedes det for første gang i nyere tid, et rent dansk team bestående af John Nielsen og Dennis Hansen fra arrangørklubben MSM, at kvalificerer sig til søndagens pointgivende heat i Slagelse. Det danske par leverede en god indsats med en samlet 22. plads, på trods af en udgåelse i første heat. Ved søndagens pointgivende heat sidste år, deltog også danske Tommy Sørensen med den svenske sandsæk Andreas Lindèn. Den dansk/svenske konstellation fik en samlet 23. plads og 2 VM point med videre fra Slagelse.

john nielsen og Dennis hansen hentede som de første danskere point ved VM Sidecar i Slagelse 2009. (arkivfoto 2009, allan hilleborg)

16

Favoritterne Blandt de mange nationer der indtager banen, er der normalt også stor opbakning til den flerdobbelte verdensmester Daniel Willemsen (chauffør), som tidligere har vist fantastisk kørsel i Danmark. Han vil dog ikke have sin normale sandsæk Sven Verbrugge i sidevognen hos sig i år, da han er blevet afløst af Gertie Egging (begge fra Holland) om det vil rokke ved favoritværdigheden, må tiden vise. Foreløbigt er det de forsvarende verdensmestre Joris Hendrickx (B) og Kaspars Liepins (LV) der har taget føringen i mesterskabet, men de er i skrivende stund meget tæt forfulgt af hele tre sidevognspar, der ligger inden for en meget lille margen på 6 point. En situation der var endnu mere tilspidset før sidste års VM afdeling, da der på daværende tidspunkt var hele ni par der havde muligheden for, at blive verdensmetre. Der kan dermed meget nemt være flere bejlere til VM titlen når VM når Danmark, og med Slagelse afdelingen som den næstsidste på

Basballe Cross Center

Forhandler af AXO og Kawasaki Internet: www.bccdk.dk Telefon: +45 86 36 53 64 Email: bcc@bccdk.dk

kalenderen, kan vi måske endda få en VM afgørelse på dansk grund.

Support klasser Tidligere har VM i Slagelse haft både Solo og Quad som support klasse, og i år satses der igen på solo, i form af internationale Herre og Dame klasser. Det er endnu uvist hvilke kørere der kommer til start i disse klasser, men den entusiastiske klub bag arrangementet, har for vane at stille nogle yderst favorable betingelser op for kørerne, med spændende ræs til følge.

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk Stort reservedelslager til KTM. Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk


MoTocRoSS

crosser på spring

ETTEr På DaGEn TrODS FlaDT BaGhjUl:

sNart er de glade DaGE FOrBI! skælder ud på alle og enhver. Hun er sur og tvær og dum – øøhuuu! Den anden kan være sød nogle gange. Kasper vil gerne væk fra emnet: - Skal vi ikke hellere snakke om motocross? Jo, det skal vi, for Kasper har sat sig for at blive motocross-verdensmester. Ambitionerne i den retning fejler ikke noget: - Så skal man ikke lave ret meget andet end at skrive autografer på sit eget foto og gi’ billederne til pigerne, der kommer for at heppe på én! Den dag ser jeg frem til! Men der er også andet, Kasper ser frem til:

oh, klamme rædsel! Jeg får travlt resten af året som C 50-kører. Der er mange løb og jeg

Kasper DehnharDt født: 18. juli 2003 stjernetegn: Cancer (krebsen) søn af: Marlene Persson og Steen Dehnhardt klub: køge Sportsmotorklub (kSM)

- Jeg vil rigtig nyde denne sommerferie, for snart er de glade dage forbi! Seksårige Kasper Dehnhardt, der bor i Hårlev på Sjælland, sætter en bekymret mine op og sukker: - Efter sommerferien bliver det alvor! Nul mere nulte! Jeg skal starte i første! Tanken huer ham slet ikke: - Jeg kender allerede mine lærere. Det er to damer. Den ene

klub (MCS) kværn: kTM 50 cc Nummerplade: # 187 klasse: C 50 livret: Cheeseburgers

tekst : hEnnInG GOnDESEn BECkEr ”GaMMElSMølFEn” fotos: BIrThE hanSEn

For at blive god til klovnerier skal der øvelse til – lige som i motocross!

på trods af et fladt baghjul. – Det skete til en SM-afdeling på Møllegårdsbanen, fortæller Kasper. Det var godt nok sejt og alle gutterne lå flade af grin!

Gutterne og grin Kasper har et godt forhold til ”alle gutterne”, dvs. hans cross-kammerater. - Vi kan godt li’ at gøre lidt fis med hinanden. Og jeg kan også godt li’ at klovne lidt, selv om jeg ikke er den bedste til det. Men det er ligesom med cross – man bliver bedre og bedre til det hvis man øver sig. Så ved man det! Om en måneds tid har Kasper været medlem af KSM i to år. Han husker stadigvæk, hvordan det skete, at han blev cross-kører:

kasper på kSM-hjemmebane – nu kan alle se ham køre.

vil helst vinde dem alle sammen. Jeg er med til SM og skal også køre Kidscup foruden nogle pokalløb. Men måske skal man også træne lidt ekstra i år. Hvis da ikke maskinen er i stykker. Det er det værste, der kan ske: At maskinen går i stykker lige før start. Det har jeg prøvet og jeg var lige ved at tisse i bukserne af rædsel. Jeg si’r Dig – det er en klam fornemmelse! Oh rædsel! Allerhelst vil Kasper bare gi’ den gas hele tiden. – Det er sjovt. Lige som Nikolaj Larsen. Ham er der krudt i og han har sikkert mange, mange pokaler. Jeg har kun ni styks, men håber på mange i år. Kasper har prøvet lidt af hvert – som f.eks. at blive etter på dagen

- Familien var ude at køre i bil og mens vi kørte på hovedvejen kunne vi pludseligt se KSM’s bane. Det myldrede med børn på små crossere. Så det ville jeg også prøve – og vupti var jeg meldt ind i KSM. Det er noget af det bedste, der er sket for mig. Nu kan andre på hovedvejen se mig køre! Kasper ønskes masser af grin og masser af gode resultater og en ikke-surdum lærerinde. CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: micro-cross@hotmail.com

17


SPEEdWaY Vojens nærmer sig med hastige skridt et par måneder med fuld aktivitet. På billedet en sektion fyldt med Dannebrog, fra sidste års Grand Prix løb på banen. (Foto: lars Schroer)

S

uper

y a w d e e p

r e m m o s

En sommercocktail af internationale løb, centreret om speedwaybanen i Vojens, er snart klar til servering.

TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn

Godt nok så er badetøfler og solcreme på det seneste blevet hevet frem af gemmerne, men det betyder ikke, at al aktivitet i de næste par måneder er reserveret beachvolley og stangtennis. Denne sommer byder på en perlerække af danske Speedway-begivenheder henlagt til Vojens, som igen har indtaget sin plads som Danmarks Center for International Speedway.

SWC Race-off og Finale Vojens har endnu engang muligheden for at fremvise en af perlerne i Speedway-året, når verdens topnationer tørner sammen i SWC-Ra-

18

ce-off den 29. juli og SWC-Finalen den 31. juli. Danmark har med 3 kørere i verdens individuelle top-8 en god chance for at markere sig i Vojens. Men de regerende verdensmestre fra Polen møder naturligvis op i Vojens med en sund portion selvtillid, efter deres individuelle opvisninger i Grand Prix-serien. Da finalen blev kørt i Vojens i 2008, endte det i en drabelig dyst mellem Danmark og Polen - med Danmark som vinder. Forrige gang finalen blev afviklet i Vojens, i 2003, overraskede et stærkt svensk hold de fleste. Og med svenskernes vanlige sans for timing i Danmark, er muligheden for svensk triumf bestemt til stede. Så husk at tage

din 2008 kasket på, hvis du stadig har den. 2008-modellen tager sig bedst ud, set med danske øjne. Bruttotruppen til det danske landshold består pr. 24. juni af Nicki Pedersen, Kenneth Bjerre, Hans Andersen, Niels-Kristian Iversen, Bjarne Pedersen, Nicolai Klindt og Patrick Hougaard men senest den 10. juli skal yderligere en mand barberes fra. Danmark kommer første gang i ilden lørdag den 24. juli, når vi møder Polen, Rusland og Tjekkiet på Polakkernes hjemmebane i Gorzow. En hård start på SWC. Uanset om Danmark går direkte til Finalen eller først må runde Raceoff (vi vil ikke tænke noget andet ...), så har vi gode erfaringer med begge dele. I 2008 blev VM-titlen hentet efter en 1. plads i Danmarks første Event. I 2006 blev vi derimod Verdensmestre efter at have rundet Race-off. Alt andet lige vil det sikreste naturligvis være at gå direkte

til finalen. Men kynisk betragtet, så er Vojens sikkert ikke kede af en dansk Race-off deltagelse.

SGP Challenge Den 21. august køres et af årets mest interessante løb, Challengefinalen, på Vojens. Finalen er traditionelt et af de hårdeste løb i året. Kun 3 mand kvalificeres videre til det følgende års Speedway Grand Prix-turnering. Danmark har siden 2003 været repræsenteret med minimum 3 mand i SGP-turneringen. Men lykken kan vende, og så er kvalifikationen den eneste sikre vej til SGPdeltagelse. Op til årets semifinaler afviklet den 3. juli havde Danmark stadig 5 mand med i Challenge-turneringen (Patrick Hougaard, Leon Madsen, Niels Kristian Iversen, Mads Korneliussen, Nicolai Klindt). Og den 21. august er der forhåbentlig stadig fin dansk repræsentation.


Youth goLd trophY viNdere (kørt i): 2009: Mikkel Michelsen, DK (Rybnik, Polen) 2008: Mikkel Michelsen, DK (Skærbæk, Danmark) 2007: Anders Melgren, S (Czestchowa, Polen) 2006: Michael Palm Toft, DK (Skærbæk, Danmark) 2005: Simon Nielsen, DK (Wawrow, Polen) 2004: Nicki Barret, DK (Eskilstuna, Sverige) 2003: Kenneth Hansen, DK (Outrup, Danmark) 2002: Nicolai Klindt, DK (Kumla, Sverige) 2001: Leon Madsen, DK (Vojens, Danmark) Kenneth Bjerre er den seneste direkte kvalificerede dansker i SGP via Challenge-turneringen. Det skete i 2008, da Bjerre vandt finalen i Zielona Gora. Ved finalen var der et imponerende danske line-up på hele 5 kørere (Kenneth Bjerre, Niels Kr. Iversen, Jesper B. Monberg, Mads Korneliussen, Charlie Gjedde). Uanset det danske fremmøde ved årets Challenge-finale i Vojens, så er løbet endnu en af perlerne i international speedway. Den bør man ikke snyde sig selv for.

SGP Nordic Og så er der jo SGP Nordic i Vojens den 11. september. Vel knap

SPEEdWaY kedes en dansker at stå øverst på skamlen. Sidste år blev Kenneth Bjerre noteret for en 3. plads, som for øvrigt var en tangering af legendariske Hans Nielsen GP 3. plads på Vojens tilbage i 1999. Generelt er de danske afdelinger ikke ”nemme” for Danskerne, hvorimod svenskerne som tidligere nævnt ofte brillerer. Ud af de 5 Grand Prix-afdelinger på Vojens er 4 vundet af svenskere: Tony Richardsson (1999, 2001, 2002) og Andreas Jonsson (2009). Kun Greg Hancock (2000) har formået at bryde den svenske sejrsstime i Vojens. Hvis man vælger at anskue det fra en positiv vinkel, så har vi noget til gode. Og bare rolig, belønningen udløses selvfølgelig i år.

youth Gold Trophy 2010 Hvis du nu tror, at Vojens da ikke kan have flere perler på snoren, så tro om igen. De unge 80cc kørere skal i år i kamp om den prestigefyldte YGTpokal (VM individuelt for 80cc kørere) i dagene 7.-11. juli, i Vojens. Det er ikke første gang, at 80cc kørernes VM afvikles i Danmark. Da YGT første gang blev kørt i 2001 var det med Vojens som arrangør. Og tidligere har Skærbæk Motor Klub afviklet løbet to gange (2006, 2008) og Outrup en enkelt (2003). At der køres regelmæssigt i DK er kun ret og rimeligt, da de danske 80cc kørere hidtil har udvist stor suverænitet. Gennem de 9 år hvor

leon Madsen i spidsen for DM Årets første DM finale arrangeret af Esbjerg Motorsport den 28. maj på Korskroen blev ganske velbesøgt. Hele 4.587 tilskuere var vidner til både et flot istandsat speedway-center og en spændende første afdeling af DM, hvor favoritterne måtte kæmpe hårdt for deres p.. Vinder af finale-heatet blev måske noget overraskende Leon Madsen foran Kenneth Bjerre, Nikolaj Klindt og Hans Andersen. Den regerende Danmarksmester Nicki Pedersen sluttede på en 6. plads, og har noget at kæmpe for når årets anden og afgørende DM-Finale køres fredag den 6. august i Holsted. DM-Finale 1: Leon Madsen, 14 p., Kenneth Bjerre, 14 p., Nicolai Klindt, 11 p., Hans Andersen, 10 p., Kenni Larsen, 9 p., Nicki Pedersen, 9 p., Bjarne Pedersen, 9 p., Patrick Hougaard, 9 p., Mads Korneliussen, 6 p., Morten Risager, 6 p., Claus Vissing, 5 p., Michael Jepsen Jensen, 5 p., Peter Kildemand, 4 p., Ulrich Østergaard, 4 p., Rene Bach, 3 p., Lasse Bjerre, 2 p.

leon Madsen, vinder af DM 1 i Esbjerg (billedet), og kenneth Bjerre har begge 14 point før DM 2 som køres den 6. august i holsted. (Foto: john Bo jensen)

12 år og max 16 år i året for at kunne deltage. I Danmark har vi en stor gruppe af kørere som er lige under de 12 år, som altså ikke kan være med i år. Tilsvarende så har vi haft en stor gruppe af kørere, som i år enten er blevet for gamle, eller er rykket op i 500cc. Samtidig er specielt Sverige, Polen, Norge og Finland blevet meget opmærksomme på, at 80cc Speedway er et vigtigt talentudviklingsområde, og de kommer susende nu,” siger Erik og fortsætter ”Så jeg tror at vi får god modstand i Vojens, for det er jo et fantastisk løb, som alle 80cc kørere vil

vinde. Vinderne af YGT er morgendagens stjerner så der er stor prestige i løbet. Det er højdepunktet i 80cc klassen.” Der er dog stadig sunde odds på danske topplaceringer. Dog som sagt knapt så prangende som sidste år, hvor 11 mand ud af de sidste 16 i finalen var danskere. Af de sidste fem var de fire for øvrigt fra Sverige og en enkelt var fra Polen. Udover Danmark så har kun Sverige taget titlen, det skete i 2007, hvor vinderen var Anders Melgren. Det år kom danske Mikkel Michelsen for øvrigt på sølvpladsen.

De danske Top-3 drenge fra yGT 2009 i polske rybnik: Mikkel Michelsen - Guld, rasmus jensen - Sølv, Mikkel Bech jensen - Bronze. Ingen af de tre kørere er med ved yGT i år enten p.g.a. af alder (rasmus jensen) eller oprykning til 500cc (Mikkel Michelsen og Mikkel B. jensen). (Foto: Wojtek Szoltysek)

nok i sommerferien, men hvis sommeren strækker sig lige så langt som årets vinter, så kan det jo let komme til at føles sådan. Under Grand Prix-systemet, har der tidligere været kørt 5 Grand Prix-afdelinger på den klassiske danske bane i Sønderjylland (2009, 2002, 2001, 2000, 1999). Men det er faktisk endnu ikke lyk-

der er kåret en YGT-vinder, har de 8 været fra Danmark. Flere af de danske kørere er dog i år rykket op i 500cc, herunder den regerende YGT mester fra 2009 og 2008, Mikkel Melchiorsen. Og ungdomslandstræner Erik Gundersen, forudser et mere åbent YGT i 2010. ”Reglerne for deltagelse i YGT er, at kørerne minimum skal fylde

19


SPEEdWaY amerikanske Greg hancock er begejstret for det danske speedway-publikum, men han forstår også at fejre en heatsejr til glæde for publikum. (Foto: Michael Schmidt).

leigh adams er i karrierens efterår og kører sin sidste match i Danmark den 25. august, hvor Esbjerg møder holsted. (Foto: Eddie Slater)

de GAMLe

MæNd

kØReR FoR

eSBjerg

Esbjerg MotorSport har kontrakt med to af verdens bedste speedway-kørere, men de er også blandt de ældste. TEkST: ThOMaS SChaCk.

40-årige Greg Hancock og 39-årige Leigh Adams har gennem mange år tilhørt verdenseliten og begge kørere er i år på kontrakt i Esbjerg – sidste år havde Esbjerg kontrakt med Tomasz Gollob, så umiddelbart er de glade for gamle mænd i Esbjerg. ”Vores kørere er under ingen omstændigheder valgt på grund af alder”, fastslår Brian Lassen fra Esbjerg MotorSport, der til gengæld har andre gode forklaringer på valget af kørere i den vestjyske klub. ”Greg Hancock og Leigh Adams repræsenterer den lille skare af kørere, som leverer hele pakken. Først og fremmest er de jo fantastiske speedway-kørere, som altid scorer mange point – og det er jo hvad det i bund og grund drejer sig om. Men derudover er det kørere, som er med til at sætte Esbjerg MotorSport på landkortet – og endelig er det kørere, som qua deres erfaring har en kæmpe betydning i ryttergården”, forklarer Brian Lassen, som er overbevist om, at stjernernes tilstedeværelse også har en ef-

20

fekt på indsatsen fra de øvrige esbjergensiske kørere. Alderspræsidenten Greg Hancock er yderst tilfreds med tilværelsen som ligakører i Danmark. ”I har en fantastisk liga i Danmark. Den er lidt anderledes end andre ligaer på grund af kategoriseringen, men det giver nogle tætte og spændende matcher”, siger Greg Hancock, som også er imponeret over tilskuerne i Danmark. ”Der er et flot opbakning og jeg tror virkelig at dansk ligaspeedway er i gang med et internationalt come-back”, fastslår den amerikansk speedwaystjerne. Esbjergs anden veteran – australske Leigh Adams – kommer ikke til at overgå Greg Hancock, når det gælder alder. Leigh Adams har offentliggjort, at han er i gang med sin sidste sæson. Derfor har Esbjerg MotorSport valgt at give Leigh Adams et afskedsløb i Danmark. Det vil ske den 25. august, når Esbjerg på hjemmebane tager i mod de regerende mestre fra Holsted.

Greg hancock ved godt at det er fansene, de i sidste ende betaler gildet, så han har altid tid til at skrive en autograf. (Foto: Michael Schmidt)

MATHCHER I DANSK METAL SPEEDWAY LEAGUE Fredag

09-jul

18.00

Holstebro - Outrup

Onsdag

04-aug

18.30

Esbjerg - Holstebro

Onsdag

04-aug

18.30

Fjelsted - Slangerup

Onsdag

11-aug

18.30

Slangerup - Esbjerg

Fredag

13-aug

19.00

Outrup - Vojens

Fredag

13-aug

18.30

Brovst - Slangerup

Fredag

13-aug

18.00

Holstebro - Fjelsted

Onsdag

18-aug

18.30

Fjelsted - Esbjerg

Onsdag

18-aug

18.30

Holsted - Vojens

Onsdag

18-aug

18.30

Slangerup - Outrup

Onsdag

25-aug

18.30

Esbjerg - Holsted

Fredag

27-aug

18.00

Holstebro - Slangerup

Fredag

27-aug

18.30

Brovst - Vojens

Fredag

27-aug

19.00

Outrup - Holsted

Onsdag

01-sep

18.00

Fjelsted - Vojens

Onsdag

01-sep

18.00

Holsted - Esbjerg

Onsdag

01-sep

18.00

Slangerup - Brovst

Fredag

03-sep

19.00

Outrup - Holstebro

Onsdag

08-sep

18.00

Holsted - Outrup

Onsdag

08-sep

18.30

Esbjerg - Vojens

Fredag

10-sep

18.00

Brovst - Esbjerg

Onsdag

15-sep

18.00

Slangerup - Fjelsted

Fredag

17-sep

18.00

Holstebro - Brovst

Fredag

17-sep

19.00

Vojens - Outrup

Se foromtaler og stillinger på www.speedway-league.com


SPEEdWaY

SådaN SæTTeS hOldeT I SPEEDWay-lEaGUE TEkST: ThOMaS SChaCk

hvis man har pengene, kan man købe de bedste fodboldspillere og lave et ægte ”dream team” – det samme kan man i håndbold, ishockey og stort set alle andre sportsgrene – bare ikke i speedway. I alle ligaerne rundt omkring i Europa er der regler for sammensætningen af holdene, som skal sikre at holdene på papiret er jævnbyrdige. I de øvrige europæiske ligaer bruger man kørernes gennemsnit, mens vi i den danske liga har valgt at operere med fire kategorier: a, B, C og D. I alt 500 speedway-kørere er kategoriseret til den danske liga og alle kørere kategoriseres en gang om året (i efteråret).

a

A-kørerne er de absolut bedste danske kørere og alle udlændinge, som har et tilsvarende niveau. De danske A-kørere er Nicki Pedersen, Kenneth Bjerre, Hans Andersen, Bjarne Pedersen, Niels Kr. Iversen og Jesper B Monberg. De er i alt kategoriseret 113 kørere som Akørere (heraf 6 danskere).

B

B-kørerne er de kørere, som ligger lige under niveauet af A-kørere. Blandt B-kørerne finder vi bl.a. Patrick Hougaard, Nicolai Klindt, Morten Ri-

sager, Leon Madsen og Henning Bager. Der er i alt kategoriseret 194 kørere som B-kørere (heraf 18 danskere).

C

C-kørerne er de kørere, som igen er et niveau lavere. Her finder vi kørere som Lasse Bjerre, Patrick Bjerregaard og Simon Nielsen. Der er i alt kategoriseret 93 kørere som C-kørere (heraf 12 danskere).

d

D-kørerne er resten af de danske kørere. Kun kørere med dansk licens og stamklub kan

blive kategoriseret som D-kører. Blandt D-kørerne finder vi navne som Nicklas Porsing, Thomas Jørgensen, Peter Juul og Claes Nedermark. I skrivende stund finder der 100 danske D-kørere, men tallet udvides løbende, da alle nyoprykkere automatisk bliver D-kørere, når de har kørt 7 matcher i Danmarksturneringen (1. eller 2. division).

Holdet sammensættes Når holdet skal sammensættes på dagen, er der flere regler, som skal overholdes. Hver kategori er tildelt en værdi: A-kørere har værdien 8, B-kørere 6, C-kørere 3 og D-kørere 1. Når holdet skal sammensættes, skal det have en samlet værdi mellem 20 og 25. Desuden gælder det, at der kun må være én A-kører på holdet, der må max være 3 B-kørere på holdet og der må max være 3 kørere, som ikke har dansk licens og stamklub. Den mest benyttede opstilling er A-B-B-C-D (værdi 24). Men hvis holdet ikke råder en A-kører er opstillingen oftest B-B-B-C-C (værdi 24). kategorisering frem for snit Når Danmark har valgt at bruge kategorisering frem for snit, skyldes det et ønske om at fordele de danske kørere ud i alle klubberne. Der er således regler for hvor

mange danske kørere klubberne må have i deres trup. Klubberne må max have 2 danske A-kørere. Antallet af danske B og C kørere må max være 4 i alt – og heraf må max 3 være af samme kategori.

Heatskemaet Snittet bruges dog også i Danmark, når det skal bestemmes, i hvilken rækkefølge kørerne skal placeres på heatskemaet. Hver gang en kører har kørt to matcher, bliver køreren tildelt en holdsætningsværdi, der svarer til hans gennemsnit (uden bonuspoint). Denne holdsætningsværdi bruges til at indplacere kørerne i heatskemaet til de kommende matcher. Køreren med den laveste holdsætningsværdi skal være nummer 5 og dermed reserve – køreren med den næstlaveste holdsætningsværdi skal være nummer 4. Dog kan en A-kører aldrig blive nummer 4 eller 5. Af de tre resterende kørere skal vedkommende med den højeste kategori være nummer 1 og næsthøjeste kategori skal være nummer 3, og den sidste kører bliver dermed nummer 2. Såfremt kørerne har samme kategori, er det holdsætningsværdien, der er afgørende for placeringen. Ovenstående betyder, at såfremt et hold har en A-kører med, skal han altid kører som nummer 1.

se Mere: • Liste over alle kategoriserede kørere kan findes på www.speedway-league. com/kat2010.xls

Sidste års nummer 3 ved VM – russiske Emil Sayfutdinov – er blandt a-kørerne i Dansk Metal Speedway league, hvor han kører for Vojens. (Foto: Michael Schmidt)

• De enkelte køreres holdsætningsværdi kan ligeledes se af ligaens hjemmeside www.speedway-league.com, hvor holdsætningsværdierne er oplistet under snitlisten.

a-kørerne skal altid køre med nummer 1, derved er tilskuerne sikret flere direk te opgør mellem de bedste kørere. her er det Sebastian Ulamek, Fjelsted (rød) og nicki Pedersen, holsted (gul) samt de to B-kørere Peter kildemand, Fjelsted (blå) og Ulrich østergaard (hvid). (Foto: Michael Schmidt).

21


"

WoRld SPEEdWaY nEWS rEDIGErET aF ErIk PETErSEn

haRRiS – ThE chaMP

Han gjorde det igen og han fortjente det til fulde. Chris ”the bomber” Harris genvandt det individuelle britiske mesterskab og hentede dermed sin tredje nationale titel indenfor de seneste 4 år, da han for nylig tog titlen hjem på Wolves´ hjemmebane Monmore Green i Birmingham. Der var på forhånd lagt op til et spændende drama mellem de seneste års to største engelske navne – Harris og Scott Nicholls, og allerede i dagens første heat kom deres første møde. Her fik Haris dog megen hjælp allerede i banens første sving, da Andrew Tully fra inderbanen tog Nicholls med langt ud – og Harris kunne derfor

KoRT NYT JOE SCREEN blev afløst af Adam Skornicki hos Wolves – nu er han gået ned i Premier League for at tørne ud for Glasgow. CLAUS VISSING og JAN GRAVESEN har begge skiftet deres klubber hhv. Ipswich og Redcar ud med Stoke, hvor de nu er holdkammerater. ANDERS ANDERSEN har også fundet ny arbejdsgiver. Han erstatter en skadet Adam McKinna hos Newcastle. KRZYSZTOF KASPRZAK er tilbage i British League efter han tidligere mistede sin plads hos Lakeside. Nu er han hos Coventry med fornyet optimisme. LEWIS BRIDGER er skiftet fra Peterborough til Coventry i en byttehandel, som bragte australske Rory Schlein den modsatte vej. TORUN har vundet det polske par mesterskab. Vinderparret Miedzinski/Jagus scorede 23 point og vandt foran Rzeszow og Bydgoszcz der begge sluttede med 20 p.

22

Chris harris her i en afslappet stund. Den engelske bomber, har dog ikke hvilet på laurbærrene. Igen i år er han blevet engelsk individuel mester, og i GP sammenhæng, var han senest succesfuld ved GP i ParkEn, hvor han sluttede som 3`er efter jaroslaw hampel og Tomasz Gollob. (arkivfoto, Eddie Slater)

med lethed holde inderbanen og passere sine modstandere. Nicholls sikrede sig dog andenpladsen og i resten af løbet hentede han relativt ubesværet 4 heatsejre og dermed en total score på 14 point. Harris derimod måtte gå den hårde vej – allerede i dagens 7. heat måtte han en tur i slaggerne, da Chris Schramm berørte hans baghjul. Schramm blev naturligt nok udelukket og Harris hentede tre vigtige point i omstarten. Efter endnu en heatsejr i heat 10 kom så et styrt i dagens 14. heat. Her førte Harris´ holdkammerat fra Coventry Ben Barker - og Harris forsøgte desperat at passere, men ramte et spor på sidste omgang og havde retning direkte mod hegnet. Heldigvis lykkedes det Harris at komme af cyklen og skønt han ramte hegnet med stor kraft, kom han til stor lettelse for publikum på benene igen. Barker blev tilkendt heatsejren – og Harris fik sin udelukkelse. Da Harris vandt sit sidste heat sluttede han på 12 point – og måtte ud i en semi finale inden pladsen i A finalen var hjemme. Nicholls med 14 point og Ben Barker med 12 point sluttede på de to øverste pladser efter de 20 heat, og var dermed direkte i A finalen. De 4 efterfølgende kørere måtte derfor i et direkte opgør om de resterende to pladser. Her sikrede Harris sig en let heatsejr, hvorimod der var en drabelig kamp mellem Kennett og Daniel King om den sidste finale plads. Det blev i sidste ende King, som tog adgangstegnet til fina-

len og dermed stadig stod med chancen for et britisk mesterskab. Men da alvorens time kom, så var der ingen som kunne holde

Harris tilbage. Kold og kynisk tog bomberen starten bane 2 og lod aldrig andre komme til orde. Bagved kom Nicholls efter at han i andet sving passerede Barker, som ellers havde fået en god start blot for at lave en alvorlig fejl kort derefter. Manden med ”finalens fleste heats” – Daniel King fra Ipswich – sluttede på den utaknemmelige fjerde plads. Og hvad menes så

NY PÅ TOPPEN – LINDGREN

Svenske Fredrik Lindgren har overtaget topscorer værdigheden i den britiske liga fra Leigh Adams – og går mere og mere i de fodspor som hans landsmænd Peter Karlsson og Mikael Max tidligere satte, da de var aktive for Wolverhampton. Lindgren er i dag umådelig populær blandt Wolves fans – og ikke overraskende når man påtænker hvor få point han ”smider” på hjemmebanen Monmore Green. Glædeligt at se, at Kenneth Bjerre stadig er med fremme på listen som også har såvel Bjarne Pedersen som Hans Andersen blandt de 10 bedste.

to p 3 0

Udpluk af listen medio juni

1

Fredrik Lindgren

Wolves

10.65

2

Leigh Adams

Swindon

10.43

3

KENNETH BJERRE

Peterborough

10.27

4

Chris Holder

Poole

9.47

5

Scott Nicholls

Ipswich

9.36

6

Dave Watt

Poole

9.13

7

BJARNE PEDERSEN

Poole

8.84

8

Krzysztof Kasprzak

Coventry

8.60

9

Lee Richardson

Lakeside

8.57

Belle Vue

8.53

10 HANS ANDERSEN 11 NIELS KR IVERSEN

Peterborough

8.36

15 Darcy Ward

Poole

8.13

18 Tai Woffinden

Wolves

7.81

19 NICOLAI KLINDT

Wolves

7.60

21 Peter Karlsson

Belle Vue

7.52

22 Daniel King

Ipswich

7.44

24 LEON MADSEN

Poole

7.25

25 Edward Kennett

Coventry

7.19

30 Joonas Kylmakorpi

Eastbourne

6.98


SPEEdWaY med ”finalens fleste heats”? Jo, King ankom faktisk til Monmore Green uden at ane, om han nu også skulle deltage i den britiske finale! Som nævnt i sidste nummer måtte semifinalen afbrydes, og da han og Richard Hall stod nøjagtigt lige i pointregnskabet på daværende tidspunkt blev det besluttet, at de to herrer måtte ud i en omkørsel før selve finale løbet gik i gang. Denne vandt altså King, og han beviste gennem hele løbet hvilket talent han rettelig er. Nu kan han og Ben Barker så – takket være deres placering som nr. 3 og 4 - se frem til reserve tjansen ved GP i Cardiff. Her går der et wildcard til Scott Nicholls qua sin andenplads.

Skønt løbet udviklede sig ganske underholdende var det ganske sparsomt med tilskuere. Måske ikke så underligt eftersom der ikke var nogen Wolves kørere med i feltet. En Tai Woffinden ville uden tvivl have betydet et noget større ryk ind – men som nænvt i sidste nummer blev han offer for den afbrudte semifinale, på et tidspunkt hvor hans pointhøst var noget sparsom. Alt dette kunne Chris Harris så være ligeglad med. En ny titel var i hus og han er stadig the CHAMP.

v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Nicholls 14, Barker 12, Harris 12, Kennett 11, D. King 11, Robson 9, Bridger 7, Allen 7, Stead 7, Wright 7, J. King 6, Lanham 6, Frampton 4, Clews 3, Tully 3, Schramm 1

IMPORT – SALG – SERVICE

Semifinale:

Harris – D. King – Kennett – Robson

Finale:

Harris – Nicholls – Barker – D. King.

huSk Nu lige!!!!!!!!! gUldbaMselØbet 18/7

JRM Importør

K.L. Support

Resultat fra Wolves:

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

kl. 14.00 på JÜBek STAdioN

No jeNseN græsbaNelØb 11. 5/9

kl. 14.00 i GANdRUP

dMUsport.dk sport, der rykker!

arrangør: Sports Motorklubben Gandrup

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

NGK Tændkabel med hætte i silicone. Kr. 189,-

Justerværktøj til Blixt. Kr. 549,-

Bill’s Bike Babes Solbrille Kr. 249,-

Ny Nakkebeskytter fra Ortema Lav vægt. Kr. 3199,-

Nyt ASAP Koblingsgreb med leje i grebet. Utrolig nem at koble ud med 2 positioner til kablet! Top Kvalitet til Kr. 379,-

Ny Speedway Shop i kælderen, med alt nyt udstyr og udstillings cykler! SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE!

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

23


"

BMX

Seks BMX klubber i Sønderjylland er gået sammen om et nyt initiativ, der sikrer klubberne helt unikke muligheder for træning, løb og talentudvikling. En ny indendørs bane med internationale mål er allerede på tegnebrættet. klub BMX Et af målene i den nye talentmassen i ikle udv at er Dk th Sou ejdet skal omfatte Syddanmark, og arb r er nogle af he r. alle aldersgruppe banen i Tønder på get fan ste yng de landspokalen under 4. afdeling af 2010.

blandt andet BMX South Dk skal X bane med drive en indendørs BM en skal internationale mål. Ban ligger i der , hal ne den i bygges der, Tøn og e Skærbæk mellem rib huset en har re ige tidl som og maskinstation.

south dk TEkST: ClaUS V. jEnSEn. FOTO: kIM hEè

En ny dansk BMX klub har set dagens lys. Klubben, der har fået navnet BMX South DK, er resultatet af et godt og konstruktivt samarbejde mellem seks eksisterende klubber i Sønderjylland, der har forenet kræfterne med det formål at skabe de bedste vilkår for sporten og kørerne i området. - Det her handler om at styrke de enkelte klubber, og BMX South DK giver dem helt fantastiske muligheder for at tilbyde medlemmerne noget meget unikt, konstaterer Mikkel Gleerup, der er formand for Tønder BMX og medlem af bestyrelsen i den nystiftede klub.

indendørs BMX bane Baggrunden for samarbejdet er et fælles ønske om at gøre mere for både bredden og ta-

24

lentmassen i Syddanmark, og ambitionerne er store. Tankerne går blandt andet på at skabe en afdeling, der spotter og udvikler talenter, samt ikke mindst et professionelt hold der kan gøre sig på internationalt niveau, og en så ambitiøs satsning kræver faciliteter af en anden kaliber, end de der er til rådighed i dag. - En af forudsætningerne for at udvikle sig som kører er, at man kan træne hele året, så man kan fastholde og måske endda forbedre sit niveau, uanset hvordan vejret er. Derfor har vi også som noget af det første taget initiativ til at stable en indendørs bane på benene, fortæller Mikkel Gleerup.

God økonomi Banen bliver bygget i samarbejde med den internationale cykel union (UCI) og får derfor også internationale mål, så den ikke bare kan benyttes til træning men også til løb på højt niveau.

De initiativrige bagmænd har allerede fundet en egnet beliggenhed i den lille vestjyske by Skærbæk mellem Ribe og Tønder, hvor en stor hal, der tidligere har huset en maskinstation, har vist sig at være perfekt til formålet. Hallen kan ikke bare rumme en bane med de rette dimensioner, den er også allerede indrettet med kantine, omklædningsfaciliteter, kontorer og andet, der sikrer klubben de bedste muligheder for at arrangere træning og løb af høj standard. - Hvis alt går vel, kommer vi til at køre indendørs BMX på den nye bane allerede fra første november. Der er lige noget papirarbejde, der skal ordnes, før vi kan komme i gang, men økonomisk hænger det fint sammen, siger Mikkel Gleerup, der endnu ikke vil afsløre detaljerne i finansieringsplanen. Han fortæller dog, at økonomien i høj grad hviler på bidrag fra det lokale erhvervsliv, der støtter projektet i et andet omfang end vi er vant til, som

formanden fra Tønder formulerer det.

Stærke sammen Oprindeligt blev samarbejdet mellem de seks klubber etableret med henblik på at hjælpe hinanden i forbindelse med planlægning af blandt andet løb og træning. Effekten viste sig hurtig i form af mere træning, flere løb og ikke mindst en øget lokal interesse for sporten, og ifølge Mikkel Gleerup begyndte parterne derfor at se på, hvad de kunne drive samarbejdet til. - Vi har alle nogle vigtige erfaringer og nogle erhvervsmæssige kompetencer, som vi kan udnytte i et fælles projekt, og det gør vi. Derfor er jeg også sikker på, at vi om et år ikke bare er fuldt kørende men også har mange flere initiativer i støbeskeen. Jeg føler mig overbevist om, at vi har fat i noget af det rigtige, og det her bliver måden at drive BMX klub på i fremtiden, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, konstaterer Mikkel Gleerup.


BMX

d både allerede indrettet me hallen i Skærbæk er torer, og derkon og tine kan , omklædningsrum bedst og kørerne sikret de med er både klubben faciliteter. tænkelige indendørs

South DK re sig i X South Dk vil marke landets nye klub BM kræver gi ate str øs biti en så am international BMX, og selvfølgelig et logo.

b u l k s n e d er fremti

25


"

BMX

racing team

skal bide skeer med de store Den nye klub BMX South Dk skal være primus motor i skabelsen af et team, der kan gøre sig på højeste, internationale niveau.

Christopher Gleerup fra Tønder, Danny Petersen fra Ellum og jonna johnsen fra Billum er blandt de kørere, der allerede nu er tilknyttet BMX South Dk. Danny og jonna er ligeledes kørerrepræsentanter i BMX South Dk valgt ud fra deres meget imødekommende og udadvendte personligheder. noget der gør dem til gode venner for både små og store.

Talentudviklingen og den høje internationale standard i BMX South DK skal sikres gennem to hold, eller to teams som bestyrelsesmedlem Mikkel Gleerup kalder det. Dels Development Team, udviklingshold, for kørere med et stort potentiale og dels Racing Team, løbshold, for kørere, der kan gøre sig på internationalt plan. Kørerne på Development Team skal have potentialet til at rykke op på Racing Team, når tiden er moden, og deres sportslige udvikling skal sikres gennem kompetent træning skræddersyet i forhold til deres alder og niveau, eventuelt af kørerne på Racing Team, og deltagelse i løb på højt plan. Kørerne på udviklingsholdet vil ifølge Mikkel Gleerup primært være medlemmer fra de seks klubber, der står bag BMX South

fa k ta • •

• •

26

DK, og aldersmæssigt er der ingen nedre grænse. Racing Team derimod vil med stor sandsynligvis ikke være begrænset til lokale kørere. - Racing Team skal kunne gøre sig på højeste, internationale niveau, og hvis det kræver, at vi henter kørere fra andre klubber i landet eller måske endda fra andre lande, så er det det, vi gør. Det bliver et professionelt hold, hvor der vil være penge involveret, og jeg ser ingen grund til at sætte overliggeren lavt, men det hele handler om, hvad vi kan skabe en god forretning ud af, konstaterer Mikkel Gleerup, der dog understreger, at retningslinjerne for de to hold ikke er helt på plads endnu, så der er stadig tale om foreløbige planer. Det er målet, at kørerne til Development Team kan udpeges i forbindelse med åbningen af den nye indendørs BMX bane, som forhåbentlig vil finde sted i starten af november, mens Racing Team gerne skulle blive en realitet på et tidspunkt i løbet af foråret 2011.

bMX South Dk er en virksomhed, der har som formål at drive indendørs BMX, samtidig med at den støtter bredden og stimulerer udviklingen af nye talenter. er resultatet af et samarbejde mellem Billum BMX, Ellum BMX Klub, Haderslev BMX Klub, Taulov-Skærbæk BMX Klub, Tønder BMX-Park og Varde BMX Klub, der tilsammen har cirka 300 medlemmer. drives af en bestyrelse bestående af 12 repræsentanter fra de seks klubber. Formand er Hans Storm fra Ellum BMX Klub. er ikke bare en virksomhed men også en selvstændig BMX klub, og det kræver separat medlemskab, hvis man vil benytte klubbens faciliteter som eksempelvis den nye indendørs bane i Skærbæk. skal betragtes som et supplement til de seks eksisterende klubber, der fortsætter som hidtil med den markante forskel, at de nu gennem den fælles klub kan tilbyde kørerne endnu bedre faciliteter.


leveret af kim hèe Fotos fra EM i Tjekkiet

1 2

4

5

3

ovy t la k i n e s d il k r e h T n årsbedste til Morte

de til sit årsbedste da han nåe EM i Tjekkiet i juni måned de ved ved de ler ere fina lev to i er sig kør n te da han sidste år kør tiden bedste Elite Me en, for s rier ark kar i nm ste Da , før sen ns Morten Therild i Klatovy er ikke Morte v nr. 8. Afdelingsfinalen ventede. lørdagens finale og ble ikke nåede op til det for er i Fredericia. havn, hvor resultaterne me til ben kom Kø at i p for r Cu rld hve int Wo r po afsluttende EM-afdeling este skiftet fokus efte 150 verdensrangliste sen på det op Cup lle på rld sku har t Wo ltof son SX Ka er sæ e Therkildsens kvalifikation und Morten og Mik -20. var på forhånd at både primært være hentet ved Top lle sku EM af ne inte den po rhe iste næ i Målsætningen for året ngl sidst i juli. Verdensra tningen om at slutte ka lsæ e afri må lutt Syd på afs d rg, at bu gra nu ritz ere ma han høj til VM i Pieter ns fokus nu i sitivt, så håber lser Morten har forløbet po te glippede ligger Morte for ede det en ber da n ing for Me ner var n n. tur da hav age og Års ben . juli i Kø 9.-10. ne i Italien Sandness i Norge den ikke deltog ved afdelinger kravet ved EMÅrets EM-finale køres i afdelinger i serien, da han tregnskabet. Derfor er to slu i idt k sm væ d ide hån sm for at på re g do me e har ikk n rte ord re Mo . and stil d d me Der er me Cuppen i København. edserien herfrem mod netop World ens løb i Klatovy (se bill dt. go er impliceret i ved søndag løb v for t gik Morten ble n rte alt rte at sty Mo af en ds ing det tro lutn som afs t på Mortens hjul. På ds til uheldige styrt, tæ pla for e ikk lidt ord kom re t ren and d kur Der er me efter at en kon len. de i 3. indledende moto, ens indsats efter 1/4 fina over), hvor Morten styrte dag e pp sto tte må n me e, end led ind de fra dog videre

27


Road Racing

BanEænDrInG På PaDBOrG:

padborg chikanen igen egnet

til road racing

kombinationen af chikane og afskærmningens placering viste sig giftig for road racing-sporten. Med ændringen af chikanen, således at rr-kørerne i dag kører nærmest igennem chikanen, betyder at banen igen vil blive benyttet af rr-sporten.

Steven Tirsgaard som han tog sig ud sidste år, da han hentede sit 2. DM-mesterskab i Challenge-serien.

TEkST: STEEn PEDErSEn.

Vejen til ændring af chikanen på Padborg, har været lang og sej - og desværre også ramt af tragedie. I starten af juni blev det dog officielt, at ændringen er en realitet, og det kan med sikkerhed konstateres at det vil føre til mere og sikrere brug af banen for road racing-kørere på topni-

28

veau - men også for banedagsbrugere, hvilket jo som bekendt kan medføre mere organiseret konkurrence til glæde for RRsporten på sigt.

den farlige chikane Allerede kort efter banens indvielse i 2003 blev man fra 2-hjulernes side klar over, at den meget omdiskuterede chikane var farlig. Måske ikke så meget

Et længe næret ønske i road racing-sporten er nu opfyldt. Chikanen på Padborg Park er ændret og gør derfor igen banen egnet for MC-banesport.

Steven Tirsgaard (arkivfoto) var i 2007 udsat for et slemt styrt på Padborg, ved den omhandlede Chikane. Billedet er fra senere samme år - og heldigvis har konsekvenserne ikke været så alvorlige som de kunne have været for Steven, som igen er en af landets absolut bedste rr-kørere.

dens forløb, men derimod det ikke eksisterende afkørselsareal. Dels en betonmur, dels et stålautoværn var det man ville møde i tilfælde af styrt eller afkørsel. Ikke en rar udsigt for MC-kørere med lynhurtige RRracere, der på dette sted er i ret høj fart. I hele banens levetid har der da også været højlydte diskussioner kørere, ledende officials og baneejere imellem; og un-

dervejs sågar en kører-boycot. Fælles racedage med 4 og 2 hjul har ofte forværret situationen, idet bilerne nogle gange spilder olie- / kølervæske rundt på banen med glat underlag til følge. Som den ”tikkende bombe” chikanen var, måtte det jo ske, hvilket gik ud over Steven Tirsgaard i sommeren 2007. Her var han udsat for et voldsomt styrt, som kunne have kostet ham livet eller førligheden, da han ramte


Road Racing autoværnet og fik alvorlige skader på nogle nakkehvirvler. Sæsonen sluttede for Steven, som dog kom sig med vellykket operation og genoptræning. Og som bekendt er han tilbage som absolut topkører. I 2008, ca. 1 år efter ovennævnte alvorlige styrt, skete det igen. Denne gang ved et banedags-arrangement og desværre med dødelig udgang. Der blev især skrevet meget på diverse internet-foraer, hvor der blev talt både for og imod banen. En skrev: ”Skete i chikanen, akkurat samme sted som Tirsgaard forulykkede sidste år!! Så mon ikke der kommer en ændring omkring chikanen??”. Joh – efter 2 år og flere andre uheld! Som nævnt skabte denne ulykke naturligt megen røre, både omkring den omhandlede chikane, men også om afholdel-

hele forløbet, nemlig Steven Tirsgaard. Den danske topkører mener ikke overraskende at der er tale om en klar forbedring med det nye baneforløb for mc’er. Steven var fra starten af lidt usikker på hvad ændringen ville betyde, men hans mekaniker har været nede på Padborg for at se på ændringen - og er kommet med positiv tilbagemelding. Nogle har luftet, at banen nu bliver mindre udfordrende, hvilket Steven afviser. Tværtimod bliver den bedre med flere mulige bremsedueller hen mod ”Big-Mag” kurven. Med ændringen i chikanens forløb for mc`erne bliver der bedre udsyn, hvor dette før var spærret af den forankørende, som man skulle stole meget på. Ændringen har længe været tiltrængt, nu kommer den endelig, og det

Danmarks Idræts-Forbund yder fordelagtigt lån TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn

Finansieringen til ændringen af chikanen på Padborg Park, så den bliver mere sikker for Road Racing, er kommet til veje ved en utraditionel økonomisk transaktion, hvor Aarhus Motor Klub (AMK), har ansøgt om et ikke-rentebærende lån via Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Motiveringen overfor DIF har været den aktuelt pressede situation for dansk Road Racing, med meget få muligheder for løbsaktiviter for de store klasser i Danmark. Projektet som nu er tilendebragt har haft en totalpris på ca. 200.000 kroner, og omfattede betalingen for entreprenørarbejdet i forbindelse med lægningen af et nyt asfaltstykke af ca. 100 meters længde på Padborg Park. Formand for DMUs Sportskommission Road Racing og Drag Racing (SK RR & DR), Jesper Holm tvivler reelt på om projektet var blevet realiseret hvis ikke DMU-klubben Aarhus Motor Klub via DIF var trådt til med lånevillig kapital. I praksis har AMK hjemtaget lånet assisteret af DMU`s sekretariat. Initiativtager Bent Andersen, AMK-formand og bestyrelsesmedlem SK fortæller om baggrunden: ”Jeg blev via DIFs hjemmeside opmærksom på, at det var muligt at ansøge om rentefrit lån for klubber under DIF. I stedet aMk har via et rentefrit 5-årigt lån optaget hos Danmarks Idræts-Forbund (DIF) stået for den primære finansiering af det nye asfaltstykke på Padborg Park. nu resterer blot udbedring af et par mindre ujævnheder - og så er Padborg Park igen for alvor i spil for road racing-sportens store klasser.

Chikanen på Padborg har i banens levetid bl.a. ført til kører-boycot. På 2007 billedet ses den daværende kører-talsmand, nuværende elitekoordinator rene Prang (nr. 2 fra højre) og følgesvende på vej op til ledelsen i forbindelse med et løb på Padborg Park.

se af ”trackdays”, som af nogle arrangører kaldtes ”køretekniske kurser”. Der blev dog manet en del til besindelse, idet uanset hvad et arrangement blev kaldt, så måtte deltagerne erkende, at man også ude på gaden kunne møde ikke bare autoværn, men husmure, lygtepæle, øvrige trafikanter med mere.

en tiltrængt forbedring Som en naturlig kommentar til den glædelige nyhed om ændring af chikanen, har MotorBladet taget en snak med en der kender

er vi glade for, siger han til undertegnede uden betænkning. Tirsgaard nævner i øvrigt, at mc-kørerne kan være glade at banens nye ejer Tom Pedersen, udviser stor forståelse for 2-hjulernes problemer og gerne ser dem benytte banen noget mere. På et afsluttende spørgsmål om sine mén fra 2007-uheldet forklarer Steven, at det ikke betyder noget i racemæssig henseende, men at han har lidt sværere ved at bøje hovedet. Tjah, nu kører han jo også så hurtigt, at han ikke behøver bøje nakken for nogen!

for at tømme klubkassen foreslog vi driftsforeningen for Padborg Park, at vi fik finansieret forbedringen via et 5-årigt DIF-lån. Da driftsforeningen jo også har interesse i at få Road Racing-sporten tilbage på banen, var man naturligvis positivt indstillede herfor”. I lånets afdragsperiode har AMK en løbende garanti for arrangementer på banen. Til næste år er der således garanti for 2 arrangementer som er forhånd placeret i maj-juni og augustseptember. De endelige datoer afventer næste års kalender. I skrivende stund har den rutinerede Challengekører Ulrik Døssing Nielsen på foranledning af AMK været på banen og prøvekøre det nye stykke. Som udgangspunkt er han godt tilfreds, men har dog haft en bemærkning til en ujævnhed ved overgangen til den nye asfalt, som skal udbedres før stykket er endeligt klart. AMK-formanden kan nu læne sig tilbage, glad for at projektet er ved at være tilendebragt, og se fremad til de kommende arrangementer. ”Det er ingen hemmelighed, at vi glæder os meget til når vi skal køre løb på ”den nye bane”. Og vi håber meget at der fra kørerside fremover vil blive bakket positivt op omkring vores løb - også på Padborg.”

29


Road Racing

ValeNTiNO rOSSiS f a rossi-fans, og dem er der mange af, sender en hilsen til deres skadede helt (nr. 46), før søndagens løb på Mugello.

Ingen er for store til at falde. Den gamle tommelfingerregel blev bekræftet på Mugello lørdag den 5. juni 2010, en dag som for mange Motogp-fans vil stå printet som den dag hvor den krævende Mugello-bane viste selveste Valentino rossi - at den ikke er til at tæmme.

TEkST: DanIEla MUnCh. FOTO: MOTOGP.COM

For første gang i Valentino Rossis 14 år lange internationale karriere måtte han han i starten af juni opgive at stille til start ved et MotoGP løb. Og så endda på hans hjemmebane, Mugello. Undertegnede var selv til stede den pågældende lørdag i Italien, og oplevede hvordan et publikum fuld af liv og glæde og en paddock der summer af spænding, ændrede sig fuldkommen. Jeg er ret sikker på, at de fleste på stedet husker hvad de foretog sig da det skete. Jeg selv sad og spiste frokost i Yamaha Tech 3’s hospitallity. Alle blev stille da Valentino styrtede, gloede måbende på skærmen. Kunne dette virkelig ske? Kongen af Motogp styrte, og ikke rejse sig op? Som det gik op for os at det var virkeligt, gik snakken hurtigt på hvad der kunne have forsaget styrtet.

30

Med dette i tankerne begav jeg mig ud på paddocken for at finde ud af omfanget af hans skader. Da jeg kommer ud på paddocken er der helt stille, ingen glade mennesker, ingen larm bortset fra de resterende 16 mo-

1. Valentino gasser op, og mister grebet 2. Kort efter er han smidt af, cykler fortsætter lige ud, og Valentino hvirvler rundt i støvet. 3. Benet er brækket, for første gang i Valentinos professionelle karriere

torcykler på banen og en trykket stemning. Jeg endte nede ved Clinica Mobile, hvor Valentino var bragt til behandling. Udenfor stod hundredvis af mennesker, journalister og fotografer én mas der håbede på at få et glimt af

1

Yamaha-køreren. Dr. Costa som var den første der så omfanget af skaderne, kom ud og gav en kort briefing, som gribbe var alle journalister over ham, alle ville vide hvilke konsekvenser styrtet havde haft. Dr. Costa forklarede


Road Racing

"

VALeNTiNo RoSSi

RUndT oM

aLDer: 31 år

Road Racing

hoLD: team Fiat Yamaha MotorcYKeL: Yamaha YXr-M1 Første GranD priX: Malaysia 1996 – 125cc Første poDiuM: østrig 1996 antaL VerDensMestersKaBer: 9

sig så godt han kunne, 2 brækkede knogler i skinnebenet som skulle behandles på Hospitalet i Firenze og en pause fra Motogp de næste 5 måneder. Næste dag var stemningen fortsat trykket, det utænkelige var sket, Valentino Rossi stillede ikke op til start. Overalt på banen var der hængt bannere op hvor fans udtrykte deres omsorg og opfordrede deres idol til at komme tilbage hurtigst muligt. Sensa Vale non c’e Mondiale (Uden Valentino er der intet verdensmesterskab), Non Vale, non vale (uden Valentino er det ikke okay), Torna presto Campione (Kom hurtigt tilbage Mester) - er blot et lille udvalg af nogen af de ting der stod skrevet. Det er helt tydeligt at Valentino Rossi har en særlig plads i Motogp fansenes hjerter. For at få svar på nogle af mine efterfølgende spørgsmål kontaktede jeg Valentino’s PR chef.

ld

SP: Hvad skyldes Valentino’s styrt? Pressechefen: “Valentino var på sin første hurtige omgang med nye hårde dæk, ved ’Arrabbiata 2’ måtte han tage noget af farten for at lade en anden kører passere fordi han fulgte efter ham. Da Valentino igen åbner for gassen, efter at have kørt ca. 1/4 af ba-

nen ved lav hastighed er dækket blevet koldt og derfor mistede det pludseligt grebet, hvilket resulterede i at han styrtede. Da Valentino mistede bagenden af motorcyklen kørte han ca. 180 km/t, og da han styrtede var det cirka 150 km/t." Valentino selv om styrtet: "Jeg kan udmærket godt huske styrtet, jeg slog ikke mit hoved eller noget andet. Airbaggen i min dragt virkede rigtig godt og min hjelm har kun fået en lille skramme. Jeg har ikke engang nogen blå mærker. Problemet var, at jeg landede på mit ben, og det sad fast under min krop. Hvis jeg havde landet på ryggen havde det været en anden historie. Jeg kørte på nye dæk, og havde knap kørt 2 omgange, så satte jeg farten ned fordi jeg havde Barbera bag mig. Da jeg kom tilbage på kørelinien, kom Pedrosa og jeg ville ikke være i vejen for ham, så jeg flyttede mig igen da jeg åbnede for gassen. Det skete hurtigt og uventet, 7 sekunder var nok til at gøre dækket koldt. Fejlen var min.” Hvornår kan vi forvente at se han kører løb igen? Pressechefen: ”Det er svært at sige pt. Vi bliver nødt til at vente og se hvordan hans rehabilitering går. Ca. 45 dage efter uheldet vil vi have et mere nøjagtigt billede af hans tilstand. Men som det er

2

nu, er det meget usandsynligt at han vil være tilbage inden for de næste 2 måneder.” Valentino siger selv: ”Lægen fra Hospitalet i Firenze har været meget forsigtigt med at melde ud med en eksakt dato for hvor lang til min rehabilitering vil tage. Jeg vil kun koncentrere mig om at komme mig oven på uheldet. Om jeg misser 4 løb eller 6 gør ingen forskel. Det kunne være en mulighed at jeg vender tilbage ved Brno løbet, men det er ikke sikkert det bliver sådan.” Hvornår vil Yamaha finde en kører der kan overtage Valentino’s plads? Pressechefen: ”Vi har besluttet at der først skal komme en erstatnings kører ved løbet i Catalunya den 4. juli. Vi har valgt dette GP af respekt for vores forpligtelser vedrørende holddeltagelse, og også for at vi har tid nok til at finde den rette kører til at vikariere for Valentino. Vi vil være sikre på, at vi har det hele på plads og er godt forberedt til den nye situation.”

WWW

motogp .com yamaha -racing.c om valentin orossi.c om

3

Årets official er en udnævnelse, der har været kendt gennem flere år, men som desværre ikke har været brugt de seneste år. Nu skulle det være og titlen gik til Eva Kofoed, som gør et kæmpe arbejde i både egen klub RRKV samt til diverse stævner for især mini-klasserne. Med titlen følger 2 billetter til et MotoGP-løb samt et pænt beløb til dækning af rejseomkostninger. En vis hr. Kofoed (Evas mand Peter) sprang rundt som en forelsket teenager, da han blev klar over, at han og fruen skulle til Assen sidst i juni med pit-adgang og hele svineriet. Belønningen for alle de timer Eva og Peter har lagt i sporten for sønnen Mike og alle os andre - er særdeles velfortjent, det samme er glæde for at modtage den, vel især når man længe før knægten blev født havde motorsports-interesse. Vi glæder os nu til at høre mere fra turen og måske nyde lidt fotos. fiM e-poWer iNterNatioNal cHaMpioNsHip er i gang og de 2 første stævner er afviklet, med den italienske brandmand Thomas Betti som den historiske første vinder i april på Le Mans. Betti vandt på en el-racer bygget af hans far, som endda også var med i løbet. En 2. plads i løb 2 på Albacete sætter Betti i spidsen for mesterskabet. Endnu er deltagerantallet ikke særlig stort, men det skal nok komme. Faktisk skal der også køres en afdeling af serien på Assen ved MotoGP stævnet her i juni. Hvad der nok også kan få gang i udviklingen af teknologien er den udsatte præmie på 100.000 pund til den første, som kører over 100 miles (160 km/t) i timen i gennemsnit på legendariske Isle of Man. Sidste år kørtes med et snit på 85 mph, så det nærmer sig. Jeg havde selv fornøjelsen af en kort tur på en af ReedtzThotts el-racere i vinterens meget omtalte ECO ENDURO race i forbindelse med Københavns klimatopmøde. Og hvilken fantastisk umiddelbar power blot 13 kw (ca. 18 hk) føltes som. /Steen Pedersen

31


dMU

På S t r e j f to g i H i S to r i e n

Fra

speedwaysportens barndom aF SørEn kjær OG VIlly POUlSEn

De første Dirt Track-maskiner var ofte ombyggede standardmaskiner.

1914

32

1925-1926

aF SørEn kjær

Dirt Track introduceres i England og Australien

2010


Douglas 1928

dMU

dirttrack maskiner

jack ”Tiger” Wood var en typisk eksponent for den australske kørestil på sin Douglas.

BSa 1929

D Ok Supreme 350

e allerførste speedwayløb, den gang kaldet for Dirt Track, fandt sted omkring 1925-26. Nogen mener det var i Australien, og andre, at de første løb blev kørt på nyhøstede marker i det østlige England, i nærheden af Colchester, midtvejs mellem Harwich og London.

Det var på rundbaner, hvor underlaget bare var jord, jævnet så nogenlunde, men helt uden den fasthed man kender i dag. Længderne på banerne var ofte omkring 400 meter, og det nye kendetegn ved sporten var, at man ved hjælp af teknik, og ikke mindst gashåndtaget, var i stand til at lægge maskinen ind i broadside i svingene. Det vil sige, at lægge maskinen ned på venstre side, med fuld fart, og så ellers afpasse balance og gas, så man kunne broadside gennem svinget, rette op på langsiden, og ellers gentage kunststykket, præcist som i dag.

rudge

Maskinerne der blev kørt på, var et helt spændende kapitel for sig. Kun ganske få fabrikker lavede færdige Dirt Track maskiner. En af dem var engelske Douglas, som med en topventilet 500cc tocylindret boksermotor, havde en så kraftig ydelse, at føreren let kunne broadside. Det er i øvrigt, op gennem historien – et af de få eksempler på en twinmotor i en speedwaymaskine. I årene 19271929, kom der flere af disse Douglas-racere til Danmark, og der findes endnu enkelte i dansk eje. Andre muligheder var ombyggede engelske AJS, BSA, AJS, Ariel og enkelte andre. Alle med en 1-cylindret topventilet motor på omkring de 500cc.

harley Davidson peashooter

Omkring 1930 dukkede engelske Rudge op med en superhurtig Dirt Track-racer. Kendetegnet ved Rudge var især to ting: alle de 1-cylindrede motorer havde 4 ventiler i topstykket, nøjagtig som mange moderne

speedwaymotorer har i dag. Dernæst kunne man kende en Rudge på fælgen, hvor alle eger var monteret op i fælgens venstre side, for at modstå det ekstra pres der var netop her. På en måde kan man sige, at disse Rudge maskiner satte standarden for, hvordan speedwaymaskiner skulle se ud – og fortsat ser ud den dag i dag. I de første år var kørestilen ret forskellig, fra kører til kører – og fra bane til bane. Fra Australien kom der kørere, som broadsidede med venstre knæ i berøring med jorden. Det var især på Douglas-maskinerne, som var ret lave med deres boksermotorer, monteret på langs i stellet. Med 1 cylinder frem og 1 cylinder tilbage.. Efterhånden blev maskinernes forgafler mere lodrette, hvilket lettede styringen. Der var, som i dag, så godt som ingen affjedring. I de meget tidlige 1930`ere kom engelske JAP så med den ultimative motor: en 1-cylindret topventilet motor, med 5 bolte til at holde topstykket på plads. Motoren havde magnettænding, og viste sig så driftssikker, at der på faktisk bare et år, skete en maskinudskiftning i sporten, så alle herefter kørte på JAP. Mærket var så enerådende i mere end 30 år, før ESO/JAWA begyndte at blande sig. De allersidste JAP-motorer havde 4 ventiler og dobbelt overliggende knastaksler, men de var så dyre, at produktionen stoppede – og JAP forsvandt helt fra markedet på få år. Efter 2. verdenskrig kom JAP med en beskeden udvikling af sin berømte motor, nu med 4 bolte til topstykket, men fortsat bygget til brug af metanol som brændstof. Disse motorer er i dag meget eftertragtede blandt samlere, og derfor ret kostbare. For god ordens skyld skal det nævnes, at Dirt Track sporten kom til Danmark næsten fra starten, med baner først på Roskildevej i København, og senere Odense og Vejle.

33


dMU

MInDEOrD

Mette NielseN aF TrInE kOnGShøj OG ErlInG TrærUP På VEGnE aF SOrø BMX-klUB

Efter to års hård kamp mod svær sygdom måtte Mette Nielsen søndag, den 16. maj give definitivt op. Mette har i mange år været meget aktiv i Sorø BMX-klub og de fleste år som kasserer. Men kun at huske Mette som kasserer slår ikke til – hun var nærmere en blæksprutte, der overkom det utrolige. Hun søgte alverdens fonde, hvilket resulterede i penge til ny gate, voicebox, baneomlægning, asfalt, klubhus med meget mere. Hun ”faldt” lige over et sted på nettet, så alle medlemmer fik T-shirts og mulighed for at købe regnjakker billigt med klubbens logo påtrykt. Når der var dømt ”banepleje”, kom hun lige forbi med bilen fyldt med brød, pålæg og drikkevarer,

for ”I kan da ikke bare gå dér og knokle uden at få noget at spise”! Ja, Mettes omsorgsgen fornægtede sig ikke. På træningsaftener var der altid saftevand til kørerne, og afhængig af, hvad vejret krævede, kunne der nemt dukke varm kakao, boller, varme hveder, is, kager eller flødeboller op til alle i pausen. Og hvis hun lige havde været et smut over grænsen – den i Sønderjylland forstås – dukkede der bøtter med slik frem de næste mange træningsdage. Forældrene blev heller ikke forsømt. Altid var der kaffe og the, så forældrene følte sig velkomne og blev under hele træningen. Her blev grunden lagt til en stor og bred forældreopbakning, der er med til at give en

god og positiv stemning omkring klubben, og en opbakning der er uvurderlig, når klubben selv skulle arrangere løb. Når Mette og hendes søn, Oliver, var ude til løb, var hun altid den første til at give en hånd med, og mange har mødt hende på stregen som måldommer. Mette var en meget rolig og markant person, der altid gav et ærligt svar og aldrig deltog i nogen form for polemik. Altid var hun munter og demonstrerede sin humoristiske sans med et glimt i øjet. Selv i den sidste tid var hun ikke bitter, hverken på skæbnen eller andre; men havde sit gode humør i behold. Mette efterlader Oliver på 18 år, som det sidste årstid vidste, hvor det bar hen med hans

mor. Det har været en svær tid for ham; men som den kærlige dreng han er, har han lige til det sidste hjulpet Mette med alt, hvad han kunne. Mette vil blive savnet! Mette Nielsen fra Sorø BMX sov stille ind søndag d. 16. maj efter længere tids sygdom. Mette var en aktiv forældre i BMX-sporten og en enorm støtte for BMX Team RIKE. Hele teamet vil savne Mette meget og alle vores tanker går til Oliver og resten af Mettes familie. Ære være hendes minde. / Joy Nordkvist på vegne af BMX Team RIKE

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

34


dMU

kLUMMe

TEkST: ErlInG MølGaarD

I motorsport betyder aktivitet også kontrol I de første år efter at Troldkjærbanen blev bygget for ca 10 år siden, var vi fra cirka 75 medlemmer. Men gennem de seneste år er det gået stærkt fremad, og vi er nu kommet op på 140 medlemmer, heraf 80 med kørerlicenser. Tal vi er ret stolte af. Desuden har vi de seneste år også kørt DM-A løb - og vi har stor aktivitet omkring vores træning. Men med medlemstilgang og øget aktivitet på flere fronter følger også et behov for mere aktivitet på banen i det omfang som kan godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder - og under hensyn til banens gældende miljøtilladelse. Og sidste år var vi så gennem hele rumlen.

Vi bor midt på landet, med en kilometer til nærmeste nabo, så umiddelbart skulle man jo ikke mene, at der burde være problemer med støj hos nærmeste nabo. Alligevel forventede vi, at en udvidelse af vores aktivitetsniveau ville kræve at vi fik højere støjvolde. Det viste sig dog ikke nødvendigt. Vi fik godkendt en øgning i aktivitetsniveau via en ny støjberegning foretaget af vores gode venner hos Carl Bro, som lavede udregninger over hvor meget vi reelt støjede ude hos nærmeste nabo når vi kørte. Støjberegningen kostede 80.000 kroner, men havde vi ikke fået den lavet, så tvivler jeg stærkt på at vi var blevet godkendt til en aktivitetsudvidelse.

Men vores kommune følger nidkært vores egenkontrol. Specielt de kommende år. Og hvis vi får en uanmeldt kontrol hvor kommunen konstaterer at vi ikke opfylder betingelserne for egenkontrol - så bliver der store problemer. Personligt er jeg sikker på, at fremtiden går i retning af elektronisk egenkontrol. Carl Bro har udviklet et system som kan køre koblet op på transponderen. At vi i Holstebro ikke bruger systemet endnu, skyldes ikke så meget de 10.000 kroner som systemet koster, men mere, at mange kørere ikke er klar over betydningen af egenkontrol. Og så også, at vores træningsledere i dag fører en manuel kontrol som kommunen accepterer.

”.... freMtide N gÅr i retNiNg af elektroNisk egeNkoNtro l ....”

Månedens klummeskriver Erling Mølgaard er klubformand i Holstebro Moto Cross Club (HMCC). I løbet af 2009 fik HMCC gennemgået mulighederne for øge aktiviteterne på Troldkjær-banen af GrontmijCarl Bro, Acoustica (DMUs Miljøsekretariat). Efterfølgende har kommunen godkendt at HMCC øger deres aktivitetsniveau fra 2 til 3 ugentlige træningsdage, fra 3 til 5 løbsweekender og klubben har fået lov til at afholde træningsskoler i 2 uger, hvilket man har stor succes med. DMUs Miljøsekretariat hos Grontmij-Carl Bro har som omtalt andet sted i bladet en sag på skrivebordet om måneden, fra DMUs klubber. Generelt er det gennem årene ikke blevet nemmere at få øget aktiviteten på banerne men klubberne og dermed DMU - er blevet bedre til at udnytte de muligheder, som der er i lovgivningen, når sagsrådgivningen vel og mærke hjælpes på vej af eksperter.

Sekretariat: idrættenS HuS

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk kontortid Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: cp@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 29 68 68 70 Email: bk@dmusport.dk SPortSSekretær Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk reGnSkab oG adm. Jean Snitily Tlf.: 43 26 26 13 Email: js@dmusport.dk ProJektmedarbeJder Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

dmu’S miLJøSekretariat hos Grontmij carl bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


afsendt via: PortoService apS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Cross dæk til store og små VRM 229 fordæk Størrelse

80/100 x 21 TT

Varenr.

200015

Ref. nr.

28-8050 / For

Pris

338,-

VRM 229 bagdæk Størrelse

110/100 x 18 TT 100/90 x 19 TT 110/90 x 19 TT 120/90 x 19 TT

Varenr.

200011 200012 200013 200014

Ref. nr.

28-8055 / Bag 28-8056 / Bag 28-8057 / Bag 28-8058 / Bag

Pris

375,435,440,580,-

VRM 229 dækket fra Vee Rubber er et meget slidstærkt dæk, der har lang levetid og utrolig velegnet til soft-medium baner, dækket er testet bl.a. i Spanien og viste en lang holdbarhed.

VRM229

VRM229

LD A F S I R P

VRM174

VRM 174 Crossdæk Størrelse

2.50 x 10 TT 3.00 x 12 TT

Varenr.

200440 200441

Ref. nr.

For + bag Bag

Pris

125,189,-

VRM 270-271-272-273 dækkene fra Vee Rubber er alle beregnet på de micro crossere. Selvrensende mønster med godt bid til soft-medium baner.

VRM270

VRM271

VRM 270 Crossdæk Størrelse

2.50x10 2.50x12

Varenr.

200079 200081

Ref. nr.

VRM270 VRM270

Pris

120,148,-

VRM 271 Crossdæk Størrelse

2.75x10

VRM272

VRM273

Varenr.

200080

Ref. nr.

VRM271

Pris

140,-

VRM 272 Crossdæk Størrelse

60/100x14

Varenr.

200082

Ref. nr.

VRM272

Pris

198,-

VRM 273 Crossdæk Størrelse

80/100x12

Varenr.

200083

Ref. nr.

VRM273

Pris

240,-

Flere Vee Rubber dæk til medium og bløde LD baner finder du i Cross Nøglen. Priserne er PRISFA osse til at leve med. Du finder også alle Heidenau dæk og slanger i Cross Nøglen. Tjek www.maxmc.dk 36

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.

I samme gruppe i Cross Nøglen finder du Excel fælge og egersæt. Bagest i Cross Nøglen finder du også 360 sider med reservedele til crossere og ATV/Quad racere.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.