Motorbladet Juli 2009

Page 1

MOTOR Officielt Organ fOr DMU

bladeT

Nr. 7 · 91. årgaNg · juli 2009

speedway: GRAND PRIX UTUR OG OPTUR SIDE 6-7

bmx: EM-FINALE SOM ALDRIG FØR SIDE 12-13

road racing: BANEREKORD OG DRAMA SIDE 27

MOTARDERNE ER HER! SIDE 20

SPEEDWAY WORLD CUP ROUND 1

LØRDAG D. 11. JULI 2009

BILLETTER

BE THERE!

70 263 267

www.billetlugen.dk www.speedway.dk

speedway.dk

1


KÆMPE

ACTION EVENT

Kom og oplev • Verdens bedste BMX kørere • VILDT Stunt show • Erik W i sin brutale Corvette • Helikopterflyvning • ATV Ræs (4-hjulet crosser) • SEGWAY • RC Racere (radiostyret) • Trial bikes • Kæmpe hoppeland • Super Jump KØB BILLET PÅ BILLETNET.DK • og meget mere BILLETTER SÆLGES VED INDGANGEN

BMX EUROPAMESTERSKAB ‘09 10. - 12. juli 2009

Det største BMX event nogensinde på dansk jord!!! Fredericia Messecenter Vestre Ringvej 101 7000 Fredericia


indhold dmU

MOTORbladeT Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist Ørrevej 41 7490 Aulum Tlf. 97 85 50 47 E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

speedway SIDE 6-11

bmx SIDE 12-15

motocross SIDE 16-25

road racing SIDE 26-29

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.200 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre September 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 10. september 2009. Deadline for stof torsdag den 20. august 2009. Oktober 2009: Forventes hos abonnenterne torsdag den 8. oktober 2009. Deadline for stof torsdag den 17. september 2009. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

speedway

➤ Grand Prix utur og optur speedway

➤ Kampen om DM bmx

➤ BMX-event uden sidestykke motocross

➤ Kenneth Gundersen til Randers

motocross

➤ Motarderne træner road racing

➤ Banerekord og drama dmU

➤ Forkortede tillægsregler dmU

➤ Nyansat sportschef

6 8 12 16 20 26 31 35

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 7 · 91. årgaNg · juli 2009

speedway: GRAND PRIX UTUR OG OPTUR SIDE 6-7

bmx: EM-FINALE SOM ALDRIG FØR SIDE 12-13

road racing: BANEREKORD OG DRAMA SIDE 27

MOTARDERNE ER HER! SIDE 20

SPEEDWAY WORLD CUP ROUND 1

LØRDAG D. 11. JULI 2009

BILLETTER 70 263 267 www.billetlugen.dk www.speedway.dk

BE THERE!

speedway.dk

1

Forsiden: Supermoto Quad-feltet til træning i Ålestrup den 13. juni (foto: Claus Engfred Olsen)

3


dmU dmU

DMU STØTTER ANKESAG To tidligere DMU-hovedbestyrelsesmedlemmer, Steen Fredsøe Sørensen og Poul hjorth, har anlagt en ankesag mod SkaT, omkring principiel tolkning af lovtekst for indretning af mandskabsvogne og lastbiler over 4 ton.

SKAT SæTT ER IND

oVERfoR Man DSkaBSVog nE og laSTB IlER o/4 To SkaT vil i 20 nS 09 gøre SKAT har i de en

ekstra indsat s for korrekt anvend else af mandskabsvo gne og lastbiler over 4 tons totalvægt. Erf aringerne viser, at der er en del tvivl om, hvo rnår og hvordan bilerne kan anvendes lov ligt. TEkST: lISE cHRISTEnSE n, SkaT BIllunD .

senere år haft en del sager inde nfor specielt mot orsportsområdet, som viser at biler ne anvendes i strid med regle rne. Det har en ræk ke konsekvenser, hvis bilerne anvendes fork ert. Forkert anvende lse tydning for beta kan have beling af registre ringsafgift, bes katning af fri bil, tilbagebetaling af tidligere refu nderet købsmo ms samt beta ling af privatbenyttelses afgift.

Erfaringerne har vist, at der blandt andet er problemer i sagerne med : • Hvem må køre med i biler ne som passage r?

• Indretning/u

dformning af bilerne, på grund af specielle krav til indretning mv.

• Anvendelse

n af bilerne.

Sagerne har vist, at der er behov for vejlednin g på område t, således at ejern e og brugerne af bilerne bliver opm ærksomme på, at forkert anv endelse af biler ne kan medføre store omkostn inger for både brug ere og ejere af bilerne. SKAT forsøge r nu at skabe fokus på område t ved problemstillingern at synliggøre e korrekt anvende og oplyse om lse af de påg ældende biler.

Indsatsen vil sene re på året blive fulgt op af kon trolle steder både med r på udvalgte og uden deltagelse af politiet. Aktionerne skul le gerne vise et billede af, at ejern ei højere grad følge r reglerne. SKA T håber herved at kunne se en nedgang i anta llet af sager med reguleringer.

ManDSkaBS VognE

Følgende gæl der for anvend Mandskabsvog elsen: ne er fritaget • Afgiftsfri man for registrering dskabsvogn må bindelse med afgift. Derfor sf.eks. speedw er der nogle ikke anvendes til kørsel for 3. ay, motocross særlige strenge mand (vognma motorsport i det bestemmelser og ndskørsel). for deres anve • Kun persone hele taget. ndelse og indr, som er ansa retning. Det er et krav t i virksomhede for anvendelsen må køre med n, at idrætsud i bilen. af lastbilen, En man dsk abs styre • Bilerne må t har en sådan vog n er et køre ikke udlejes. karakter eller mængde, at det utvivlsomt er tøj, som indrettet og kon er nødvendigt, strueret til befo at udstyret bliver transportere dring af mandsk r- I forbinde t i et ab lse med indregis I forbindelse med køretøj af denne størrelse. somhedens arbe og materiel til og fra virktreringen af biler udstedes en jdspladser. privat transpo ne styr må såkaldt toldatte rt af idrætsud Bilerne er ken køretøjet anve st på bilen. Den ne attest bevi detegnet ved nde s til privat befordrin , at der er spe rker, at bilen af personer sam cielle regler for kan indregistre-r g - uden beta indretningen t til beboels ling af registreri es der ikke af biler ne. Personkabinen skal køres privat i biler e. Herudover må ngsafgift, klau Selvom der på være indrettet sul 19. ne. til befordring af told mindst fire pers Det er en beti oner og med ngelse af bilen ning om anvende attesten findes en vejledmindst et sæd primært er indrettet til den erhv bag forsæde lsen af mandska e viser det sig, rne. Der er typi ervsmæssige bsvogne mv. at der er behov sk tale om en anvendelse. Beboelsesdelen varebil med dob for yderligere sats på område beltkabine. Der må maksimalt ind- 50 % t. udgøre op til være bord eller må hverken af det samlede klapbord i føre Reglerne for varerum og skal rrummet, som anvendelse og fuldstændigt kan omdannes være adskilt fra det til siddeplads. indretning af mandskabsvo øvrige varerum Alkove er lovli gne findes i regi Den kan indr men må kun gt, lovens § . streringsafgiftsanvendes i forb ettes med f.ek 2, stk. 1, pkt. 8. s. sovepladse indelse med erkøkken, bad eller hvervsmæssig r, kørsel. toilet, som ben yttes i forbindelse med priva Virksomhedens t tran nav sport af idrætsud n og eventue skal tydeligt frem Der må ikke lle styre logo t. være persone gå på bilen. r i varerummet under kørslen, Kørslen i biler ligesom bilerne ne skal altid være erhvervs ikke må anvendes til privat mæssig. SKA T anser kørsel personbefordrin mellem hjem g, hvis kørslen ikke vedrører virksomhed for og det medbragte at være privat idræ kørsel. Da priva vil personbefordrin tsudstyr. Det sige, at kørsel t En lastbil over g ikke er tillad mellem hjem og t, vil dette med 4 tons er et køre arbejde ikke er tilladt i disse biler føre en overtræd - somt er kon -tøj, som utviv . else af registre lstrueret og indr ringsafgiftsloven med den Ulovlig anvende ettet til godstra konsekvens, at port. Bilerne må lse af køretøjet kan ns- at der skal der skal betales personvognsafgif ikke bruges til medføre, betales registrerin almindelig privatkørsel. t (180 %) af bilen gsafgift op til 180 vil der skulle ske . Herudover Reglerne for %. anvendelse og beskatning af Siden 1. april fri bil for bruge2006 er det dog indretning af lastbiler over 4 ren af bilen, liges tons totalvæg vende køretøje tilladt, at anom en regulerin t finde t til privat tran g af momsen ring i forbindelse med s safg i regis iftslovens § 2, tresport af idræ udstyr. købet af bilen stk. 1, pkt. 7. tskvensen. bliver konseForkert anvende Dette har bety lse af bilerne kan desuden straffes med bød det, at det er blevet mere almindeligt at anve e eller fængsel i indt 6 måneder efte nde denne type r registreringsafg il 1 år og lastbil i for27, stk. 3. iftslovens §

grundlaget," siger Steen Af artiklen "Skat sætter ind", af Lise Chri- Fredsøe SølaSTBIlER oV stensen fra SKAT, Billund - bragt i Motor- rensen til MoER 4 TonS ToTalV ÆgT Bladet Juni, side 32, fremgår det hvorledes torBladet og SKAT tolker reglerne omkring indretning af fortsætter mandskabsvogne og lastbiler over 4 ton. "Vi er helt Tolkningen, som den er beskrevet, kom- med på, og mer DMU`s kørere til at forholde sig til - da har hele ti32 den danner baggrund for en beslutning hos den vidst, SKAT om, at sætte ind på området. SKAT at man ikke sætter, med egne ord, ind med øget kontrol m å køre senere på året, for at sikre "at reglerne bliver privat i en fulgt". lastbil. Men i SKAT`s vejledning tolker de på Teksten "Skat sætter ind", fra MotorBladet juni Danmarks Motor Union (DMU) støtter for teksten, og har bemærkninger omkring last- - får ikke lov at stå alene. Men budskabet er stadig tiden en ankesag, anlagt af de tidligere ho- vognens indretning, som er en klar stram- Gør som skat siger (dvs. tolker). vedbestyrelsesmedlemmer Steen Fredsøe ning. Derfor har vi nu besluttet os for, at den Sørensen og Poul Hjort omkring indretnin- eneste måde at få testet SKAT`s tolkning er gen af en lastvogn over 4 ton. - at køre en ankesag." troller indtil anken er testen. Men når det er Baggrunden for ankesagen og DMU`s De to klagere og DMU håber og forventer sagt, så står SKAT`s hensigtserklæring, som opbakning er, at en del af DMU`s aktive står i at vinde ankesagen. Og derfor vil SKAT blive beskrevet i sidste nummer af MotorBladet en situation, hvor SKAT`s tolkning vil betyde foreslået at vente med de bebudede kon- på side 32, ved magt. Budskabet er derfor her og nu. Gør som SKAT siger. En ting er, at DMU er enig i bevæggrunden for den konkrete ankesag. Noget andet er, hvordan SKAT tolker regBudskabet er derfor her og nu. Gør som SKAT siger. En lerne. Indtil andet vides, er det "de facto" ting er, at DMU er enig i bevæggrunden for den konsidstnævnte som er gældende praksis på krete ankesag. Noget andet er, hvordan SKAT tolker reglerne. området. TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn

»

Indtil andet vides, er det "de facto" sidstnævnte som er gældende praksis på området.

ekstra-opkrævning af registreringsafgift, hvis køretøjet tolkes anvendt til privat-formål. Tolkningen er så stram, at det kan gå hen og blive en bombe under mange motorsportsfolks økonomi. "Som jeg tolker reglerne, så har SKAT udsendt en vejledning - som er en klar skærpelse i forhold til den tekst vedrørende lastbiler over 4 tons, fra 1. april 2006, som fremgår af lov-

4


Kom til racerløb midt i København...

Copenhagen Historic Grand Prix 1. og 2. august 2009

acee bbilil rrac raltltlt bi eutrttra neu CO2 ne

Kristensen

Løbets protektor er

H.K.H. Prins Joachi

m.

Fortidens, nutidens og fremtidens biler

Europas førende historiske motorrace

• Se det historiske motorløb i Fælledparken

På få år har CHGP etableret sig som en af årets store begivenheder, og er i dag anerkendt som et af Europas førende arrangementer for historisk motorsport. Der bliver virkeligt gået til stålet, når de fine biler kører race.

• Morgan fejrer 100 års jubilæum • Mød de kendte kørere fra ind og udland • CO2 E-race -race med topmoderne elbiler

Tom Løbets ambassadør Program for weekenden den 1. og 2. August Du kan høre mere om den nyeste teknologi bag CO2 racerne samt indsnuse atmosfæren i pitten … Der er fri adgang til ryttergårdene, så det er muligt at få sig en snak med kørerne.

1 2 3 4 5 6

Racings cars op til 1947 Standard og GTS op til 1965 Standard- og GT biler u.1300 cc, op til 1971 Standard- og GT biler 0.1300 cc, op til 1971 Standard- og GTSbiler op til 1976 GTS biler op til 1965

7 CO2 E-Race - CO2 neutralt bil race 8 Le Mans- og Gruppe C-biler 9 Pro/Am løb med kendte kørere fra ind- og udland 10 Morgan 100 års Jubilæumsløb

Køb din billet her: www.chgp.dk, www.FDM.dk eller på www.billetnet.dk 5


speedway SGP PARKEN 2009:

”UTUR” I køBEnhaVn

Woouwww - Nicki P. mister kontrollen, og sender den 19-årige russer, Sayfutdinow, i gruset. Efterfølgende blev Nicki udelukket. Den dårlige karma var dog ikke slut for de to. Nicki fik en slem rift i den ene balle, og måtte sys på stedet i ryttergården. Sayfutdinow blev topscorer i de indledende, men røg ud af semifinalen da han kørte i snoren. Og endelig - Nicki røg ud af semifinalen med et punkteret dæk. Jo - det var hårdt. Fotos: Eddie Slater

For nogle af aftenens bedste kørere bød københavn på utur. For niels kristian Iversen var det optur. TEkST: PallE SønDErgaarD. FoTo: john Bo jEnSEn

4. runde af Speedway Grand Prix 2009 blev kørt lørdag aften den 13. juni på Danmarks National Stadion ”Parken” i København. De officielle tal for billetsalget lød på næsten 29.000 - og Parken var da også fuldt besat hele vejen rundt. Frygten for dårligere billetsalg i København i konkurrence med Grand Prix i Vojens den 29. august, holdt altså ikke stik. Det massive fremmøde i PARKEN lader sig ikke rokke. Heldigvis for det. Niels-Kristian Iversen havde fået Wild Card til arrangementet og han ville gerne vise, at han sta-

dig hører til blandt verdens bedste speedway-kørere og hører til i GP-serien. Og hvis det var målet - så blev det opfyldt til fulde. Med en 4. plads efter de 20 indledende heats, en 2.plads i semifinalen sikrede han sig en finaleplads. I finalen blev det dog til en plads udenfor det podium som så mange havde håbet han skulle betræde. Det mange fremmødte speedwayfans så frem til hvordan Nicki Pedersen ville klare sig med en kvæstet hånd, som han pådrog sig selv, på en TV-monitor, efter skuffelsen i Gøteborg. Hånden holdt, selv efter et styrt i heat 7 - hvor han fik løft på cyklen i udgangen af sving 2 og ramte den unge komet Emil Sayfutdinov med det resultat at begge styrede. Nicki blev efterfølgende ekskluderet - til publikums ærgrelse. Nicki formåede trods de dårlige betingelser at vende stærkt tilbage i løbet - og med 10 point og en

3.plads var han klar til semifinalerne. Men fortrædelighederne syntes ingen ende at tage. Med en punktering måtte han gå ud af semifinalen på første omgang. Efter København lå Nicki på en 6. plads i den samlede stilling, hvilket ikke er optimalt - men dog heller ikke håbløst i forsætningen. Kenneth Bjerre var 3. dansker som fik kørt sig i semifinalen - dog var det med nød og næppe da han efter de ordinære heat med 7 point lå på 8. pladsen. Også for Kenneth sluttede det i semifinalen efter en 3. plads. For Hans Andersen fortsatte forårets nedtur. Den danske toprytter måtte nøjes med 6 point og var efter København henvist til en - ikke tilfredsstillende - 13. plads. Hvornår tingene vender for Hans har vi stadig til gode at opleve. I København blev det ikke. Københavns to bedste kørere var ubetinget Jason Crump og

Kalender

SGP 2009

25. april, Prag, Tjekkiet 09. maj, Leszno, Polen 30. maj, Gøteborg, Sverige 13. juni, København, Danmark 27. juni, Cardiff, England 01. august, Daugavpils, Polen 15. august, Mälilla, Sverige 29. august, Vojens, Danmark 12. september, Krsko, Slovenien 26. september,Terenzano, Italien 17. oktober, Bydgoszcz, Polen

Emil Sayfutdinov. Førstnævnte kunne lade sig krone for 3. gang som konge i Parken. Sidstnævnte var bedste kører i de indledende heats med 14 point. Han satte kun point til - til Crump. De to skulle mødes i samme semifinale, men her var den unge russer lige

r tørt. Og ikke et øje va t går! Høj stemning - de

der!!! Hey - hvad sker

6

esen Becker t af: Henning Gond Fotoindtryk levere


speedway Der var selvfølgelig massiv dansk support. En del af de fremmødte supportere havde købt T-shirts via nettet, med påskriften Please Be Fair. Ordlyden henviste til en kontroversiel dommerudelukkelse af Nicki P. i Gøteborg (også et styrt med Sayfutdinow). Gøteborg-udelukkelsen fik Nicki til at forløbe sig på en TV-monitor og afstedkom en del polemik i pressen og danske speedwaykredse efterfølgende. Foto: Lars Schroer

Niels Kristian Iversen, foran Walasek og Hans Andersen. Den unge dansker beviste med en 4.plads i Parken, at han har det som skal til for at begå sig i toppen af international speedway. Foto: Eddie Slater

Magnus omgivet af store speedway-nørder – næsten ikke til at få øje på; og dog…

Magnus – altid først til at vise flag

10-årige Magnus Damm Kvistgaard fra Birkerød kører ikke selv speedway, men er tryllebundet af sporten. – Jeg er her hvert år sammen med min far Nikolaj. Min lillebror Mathias kunne ikke komme med i år. Han har gæster derhjemme. tændt nok - og kørte i tapen, med udelukkelse til følge. Med den unge russers uheld og Nicki P. ditto blev finalen snydt for to på aftenen meget stærke deltagere. Men sådan er speedway.

r med. Mor og søn følge

Finaleresultat: Jason Crump Greg Hancock - Tomasz Gollob - Niels Kristian Iversen.

Dan Cargo’s medarbejderforening havde henlagt sin årlige firma-udflugt til SGP i Parken. Arbejdskollegaerne René Kinastovski og Signe Kjærgaard hyggede sig undervejs med Motorbladet.

STILLING SGP efter GP i Parken, se aktuel stilling: www.speedwaygp.com Pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Navn (nr.) Jason Crump (2) Emil Sayfutdinov (15) Andreas Jonsson (7) Greg Hancock (4) Nicki Pedersen (1) Tomasz Gollob (3) Fredrik Lindgren (10) Kenneth Bjerre (12) Leigh Adams (6) Rune Holta (8) Sebastian Ulamek (14) Grzegorz Walasek (13) Hans Andersen (5) Chris Harris (11) Antonio Lindback (16) Scott Nicholls (9) Niels-Kristian Iversen (16)

Nat. AUS RUS SVE USA DK POL SVE DK AUS POL POL POL DK GB SVE GB DK

Tot. 74 60 46 45 44 44 33 31 28 27 27 24 23 21 17 11 11

Tjekkiet 14 (3pl) 17 (1pl) 11 10 12 7 19 (2pl) 10 13 (4pl) 3 5 6 6 6 4 -

Polen 22 (1pl) 9 16 (3pl) 16 (4pl) 9 17 (2pl) 2 5 6 8 8 5 6 5 1 -

Sverige 16 (2pl) 20 (1pl) 12 5 13 (4pl) 7 9 8 3 11 6 6 5 5 17 (3pl) 1 -

Danmark 22 (1pl) 14 7 14 (2pl) 10 13 (3pl) 3 8 6 5 8 7 6 5 5 11 (4pl)

7


speedway

Selvom kun tre tagern e har p af delrøvet, stå øve at rst på podiet, er det ikke er fa der ma ring ngler, nå kigger ud ove r man r feltet DM-Fin til alen!

Kenneth Bjerre foran rivalerne Hans Andersen og Niels Kr. Iversen ved DM-1 i Vojens (fotograf John Bo Jensen)

Årets anden og afgørende DM-Finale køres på Fjelsted Speedway Center fredag den 7. august og med resultatet fra første afdeling ligner det et opgør mellem nicki Pedersen og kenneth Bjerre. TEkST: ThoMaS SChaCk

Ved årets første afdeling af DM sikrede Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre sig et forspring på tre point til de nærmeste rivaler – og

dermed tyder meget på, at det bliver en af de to Grand Prix stjerner, der løber med årets DM titel. Nærmeste udfordrer er Danmarks tredje Grand Prix kører Hans Andersen, men en udelukkelse i første afdeling kostede Hans Andersen vigtige point – og det kan blive svært at indhente de to Grand Prix kollegaer. Nicki har tidligere vundet DM ikke mindre end fem gange (2002, 2003, 2005, 2006 og 2008), mens Kenneth Bjerre forsat har sin første titel til gode. Af samtlige deltagere er det foruden Nicki Pedersen kun Bjarne Pedersen (2004) og Hans Andersen (2007), der han prøvet at stå øverst på podiet.

På Slaget 12 underholder forud for anden afdeling af DM i Fjelsted den 7. august 2009 (pressefoto)

8

Selvom kun tre af deltagerne har prøvet, at stå øverst på podiet, er det ikke erfaring der mangler, når man kigger ud over feltet til DM-Finalen, hvor deltagerne tilsammen har deltaget i over 100 DM Finaler. De mest rutinerede er Nicki Pedersen og Jesper B Monberg, der begge har deltaget i 11 finaler, skarpt forfulgt af Bjarne Pedersen og Charlie Gjedde, der tidligere har kørt 10 finaler. En enkelt kører kommer dog uden erfaring – nemlig den kun 17-årige Michael

Årets sensation Michael Jepsen Jensen er med i DM-finalerne i hans sæsondebut (fotograf Bent Bendorff)

”LiGlad” Jepsen Jensen, som højst overraskende er med i DMFinalen allerede i hans første sæson på 500cc. Den unge kører har ikke alene imponeret ved at kvalificere sig til finalen, men ved DM-Finalens første afdeling viste han også flot kørsel, scorede fire point og pressede selv de allerbedste. Det er tredje gang inden for få år, at Fjelsted Speedway Klub danner rammen om den afgørende DM-Finale. I 2005 vandt Nicki

Stillingen inden den afgørende DM-Finale: Nicki Pedersen 14 point Kenneth Bjerre 14 point Hans Andersen 11 point Niels Kr. Iversen 10 point Nicolai Klindt 9 point Leon Madsen 9 point Morten Risager 9 point Jesper B Monberg 8 point Patrick Hougaard 7 point Bjarne Pedersen 6+3 point Mads Korneliussen 6 point Ulrich Østergaard 5 point Michael Jepsen Jensen 4 point Henning Bager 4 point Claus Vissing 3 point Charlie Gjedde 1 point Kenneth Kruse Hansen 0 point


KORT OM speedway EM 80cc hos Vissenbjerg Vissenbjerg Bred Motor Klub skal i år være vært for UEM Europamesterskaberne for 80 cc speedway. Når løbet afvikles i weekenden den 1.-2. august er det første gang det sker på dansk jord. Der bliver kørt træning samt 2 semi-finaler den 1. august, hvor de 16 bedste samt 2 reserver går videre til finalen søndag. Finalen vil blive besøgt af kendte personer fra speedwaysporten samt lokale repræsentanter fra kultur og fritid i Assens Kommune, desuden vil Borgmesteren fra Assens Kommune være til stede for at åbne stævnet og dermed markere Assens og VBMK på speedway-verdenskortet Arrangementet kræver hovedparten af de frivillige hjælpere som klubben råder over. Samtidig håber VBMK, at et flot fremmøde af publikum vil være med til gøre dagen speciel. Program for dagene vil være at finde på klubbens hjemmeside www.vbmk.dk.

Bruttotrup til VM-hold Nicki Pedersen ved præsentationen ved første afdeling af DM.

Pedersen sin tredje titel foran godt 6.000 tilskuere og i 2007 sikrede Fjelsteds daværende holdkaptajn Hans Andersen sig en hjemmebanesejr foran et rekordstort publikum på 10.711. I år er målsætningen for Fjelsted Speedway Klub at runde 13.000 tilskuere. Derfor er alle sejl sat til i den fynske klub – og i lighed med 2007 er der hyret live-musik ind, som skal sørge for at få publikum i den rette stemning inden finalen skydes i gang fredag aften. Mens det i 2007 var Zididada, der stod for opvarmningen, bliver det i 2009 det kendte Århus-orkester ”På Slaget 12” – også kendt som PS12 – der står for underholdningen. Og når aftenen er omme og det er trods alt før ”På Slaget 12” – vil vi kende navnet på Danmarksmesteren 2009 – i øvrigt nummer 64 i rækken gennem tiderne.

JRM Importør

K.L. Support v/Kristian Lund

Alt til speedwaysporten Altid nye Jawa cykler på lager Altid nye 500 cc. Jawa motorer på lager Altid nye 85 cc. cykler på lager Altid nye 85 cc. motorer på lager

Rottarpvej 2E – 6855 Outrup Tlf.: 61657886 Ell.: 29222196

DANSKE MESTRE GENNEM TIDERNE Første DM blev afviklet i 1931 og fra 1947 og frem til i dag er det kørt hvert år. Det betyder 63 mesterskaber, men der har kun været 26 mestre. Navn DM-titler Ole Olsen 12 Hans Nielsen 6 Nicki Pedersen 5 Erik Gundersen 4 Kurt W. Pedersen 4 Brian Karger 3 Kiehn Berthelsen 3 Orla Knudsen 3 Brian Andersen 2 Jan O. Pedersen 2 Erik Kastebo 2 Arne Pander 2 Leif Bech 2 Hans N. Andersen 1 Bjarne Pedersen 1 Hans Clausen 1 Tommy Knudsen 1 Gert Handberg 1 Jens-Peter Nielsen 1 Bo Pedersen 1 Bent Nørregaard Jensen 1 Godtfried Andreasen 1 H. P. Boisen 1 Svend Nielsen 1 Bent Jensen 1 Erik Engstrøm 1

Landstræner Jan Stæchmann har udtaget de kørere der skal forsvare VM-guldet for hold, SWC 2009. Følgende kørere er udtaget til bruttotruppen (vilkårlig rækkefølge): Nicki Pedersen, Bjarne Pedersen, Niels-Kristian Iversen, Kenneth Bjerre, Hans Andersen, Nicolai Klindt, Patrick Hougaard og Mads Korneliussen. Det danske landshold skal første gang i aktion i Vojens den 11. juli mod Sverige, Rusland og Tjekkiet. En uge før løbet udtages 5 kørere til "Event 1". Kørerne udvælges blandt bruttotruppens kørere. Holdet til Raceoff og Finale offentliggøres senest en halv time efter træning, dagen før løbet.

HUSK–HUSK–HUSK! NO JENSEN 10 årS GrÆSBANE JUBILÆUMSLØB DAGENS PRoGRAM: Lørdag d. 5. september 18.00

09.00: 50cc. & 80cc. Spw. Indl. Heat til aftenens finaler 11.00: Traktortræk 14.00: til 16.00: Spw. & Græsbanetræning 16.00: Trialshow 17.30: Præsentation af aftenens deltagere 18.00: Starten går til NO Jensen Græsbaneløb 10 Ca. 22.00: Præmieoverrækkelse & Festfyrværkeri Mr. BOOM underholder ved After-Race party i teltet Arrangører: Sports Motorklubben Gandrup FDF Ø. Hassing Sogn & Gandrup Sportsklub

9


world speedway news

speedway

rEDIgErET aF ErIk PETErSEn

”Boost” til en svag sæsonstart - Hans Andersen er tilbage i engelsk speedway (hvilket ikke går ubemærket hen). Den danske topkører håber med flere løb i det engelske at få skærpet formen, og specielt GP-serien hvor dette billede, Hans A. foran Leigh Adams i Gøteborg, er taget (Fotograf Lars Schroer).

Kommer reKorden? Dette er spørgsmålet amerikanske fans stiller sig selv efter første runde af dette års US mesterskab blev afviklet på Costa Mesa banen i Californien. Og hvem er så den person, som kan hjemføre rekorden? Greg Hancock, en fyr på 39 år - men så absolut still-going-strong kan han være på vej mod sin 8. amerikanske titel efter at han fornyelig vandt den første af i alt tre afdelinger. Da Hancock ikke deltog sidste år hjemførte Billy Janniro i stedet titlen, og det var da også netop disse to kørere som var de dominerende aktører i Costa Mesa. Efter de indledende 20 heat stod Hancock på max 15 point og Janniro samt Gary Hicks stod begge på 13 point. På 4. pladsen var Kenny Ingalls med 12 point, og disse 4 kørte herefter A finalen. Men også her lod Hancock ingen tvivl tilbage – sejren kom i hus og det brede kendte smil var på længe efter projektørerne var slukket. Chancerne for en rekord med 8 amerikanske titler er for alvor blevet større. De to resterende runder afvikles begge i Auburn i det nordlige Californien henholdsvis den 10. juli samt den 2. oktober. a finale: hanCoCk – jannIro – IngallS - hICkS Resultat efter 1. runde top 8: hancock 21, janniro 18, Ingalls 16, hicks 14, ricky Wells 12, jimmy Fishback 11, Bart Bast 10, Eddie Castro 9, Charlie Venegas 8.

regelÆndring – nU? Man ændrer vel ikke regler midt I en sæson eller? Nej vil de fleste vel nok mene, men ikke det britiske BSPA (promotor sammenslutningen), som står for afviklingen af turneringer i GB. Forud for sæsonen enedes man om et

10

slutspil i den bedste række med deltagelse af de 6 bedste hold, men nu er man kommet på andre tanker. Frygten for at sæsonen bliver for lang – og at man ikke kan nå at afvikle alle matcher, har nu fået den konsekvens, at man reducerer slutspillet til 4 hold. Vinderholdet efter grundserien får mulighed for selv at vælge sin modstander i to semifinaler blandt holdene som slutter henholdsvis nummer 3 og 4. Endvidere får vinderholdet 8 point med i semifinalerne, som en bonus for at have vundet grundserien. Samme princip gælder nr. 2 i grundserien – de får dog kun 4 point med videre, hvorimod de to sidste hold ikke får tildelt point. Dato for afvikling af den første semifinale er sat til 21. september (begge semifinaler køres samme aften), og også datoen for den anden og afgørende finale er fastsat. Det bliver den 12. okt.

stor Uenighed To ”fortabte sønners” hjemkomst har skabt en del røre blandt de engelske promotorer. Såvel Hans Andersen som Scott Nicholls fravalgte som bekendt den britiske liga ved sæsonstarten, men begge er de nu vendt tilbage til Elite League. Nicholls kom tilbage til Coventry, som han tidligere har kørt en del sæsoner for – men efter sin første match for Coventry (hjemme mod Ipswich) protesterede gæsterne over Coventry´s hold-

ændring. Man mente ikke holdets pointsnit var i orden, hvilket man fik medhold i. Derfor blev de 10 point Nicholls scorede trukket ud af matchens resultat – og siden er der så faldet ro over den situation. Også Hans Andersens ”hjemkomst” til Poole har skabt furore, idet flere klubber mener Poole med vilje har kørt sit pointsnit ned i bestemte matcher, således der kunne blive plads til Andersen. Naturligvis har Poole pure afvist beskyldningerne – og en egentlig afgørelse i en sådan sag findes vel heller ikke. Derfor kan den nuværende mudderkastning klubberne imellem fortsætte et godt stykke tid uden egentlig formål.

premier leagUe nyt Den næstbedste række i England har nu 1 dansker mindre efter Casper Wortmann har fået silkesnoren i Newcastle ovenpå en længere periode med dårlig pointhøst. Den store sensation i Premier League er dog stadig den unge australier Darcy Ward, som stortrives hos King´s Lynn. Blot 17 år og topscorer i sin engelske debut sæson foran sin erfarne holdkammerat Tomas Topinka. Svenske Thomas H. Jonasson derimod er havnet i en svær tid efter sin fars død fornyelig. Faderen var en meget stor del af hele sønnens set up, og Thomas har efter en hektisk periode besluttet at forlade Edinburgh.

SluTTeliG eT KiG På SniTliSTen i premier leagUe medio jUni 1. Darcy Ward

King´s lynn

10.25

2. Tomas Topinka

King´s Lynn

10.08

3. James Grieves

Glasgow

9.89

4. Shane Parker

Glasgow

9.81

5. Steve Johnston

Sommerset

9.17

Glasgow

2.40 5.51

Udenfor top 20 Peter Juul Jan Gravesen

King´s Lynn

Kenni Arendt Larsen

Newcastle

7.63

Klaus Jakobsen

Stoke

6.03

Jesper Kristiansen

Stoke

5.96

Tom P. Madsen

Stoke

5.50


– ”Jeg ved mange vil blive sure på mig over denne handling, men jeg kan ikke overkomme det hele mere. Løb i den svenske, polske og engelske liga samt U21 VM og GP kval – det er bare blevet for meget. Jeg håber på forståelse i Edinburgh for min beslutning –

og får jeg den håber jeg meget at komme tilbage på et senere tidspunkt”.

IMPORT – SALG – SERVICE

v/ Brian Andersen Salg, tuning og service af GM og JRM motorer Salg af GM reservedele, samt andre motordele Fremstilling af: KWP produkter og BAR produkter Se nærmere på: www.bar-engineering.dk Kråsigvej 7, Åes – 8700 Horsens 76690099 – 30702550 – bar@c.dk

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

JÜBEK STADION Søndag d. 19 juli 2009 kl. 14.00 Træning fra 10.00 ENTRE: 75 kr. Børne u/12 år gratis adgang

JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

11


bmx

EM i BMX 2009 i Fredericia Messecenter er først og fremmest tre dage med BMX i verdensklasse, men det er så meget mere. Blandt andet ræs og stunt med racerkører og stuntman Erik W. Pedersen.

UDEn SIDESTykkE I DanMark EM i BMX 2009 i Fredericia byder på tæt kamp om Europamesterskabet, spændende oplevelser og hæsblæsende action.

bmx-avis På www.danishindoor.dk kan man læse og downloade en 12 siders BMX-avis om EM i BMX 2009 med fuldt program, oversigtskort, omtaler og meget andet.

12

Om ganske få dage løber de sidste og afgørende EM-afdelinger af stabelen i Fredericia Messecenter, og meget tyder på, det bliver en tæt og spændende affære. Efter 11. og 12. afdeling i Sandness, Norge, klumper favoritterne sig sammen forrest i feltet med hollænderne Martijn Scherpen og Raymon Van Der Biezen på de første to pladser med henholdsvis 284 og 271 point tæt forfulgt af Sifiso Nhlapo, Syd Afrika (der ekstraordinært har fået lov til at køre med om EM), med 261 point og belgieren Arnaud Dubois med 260 point. Henrik Baltzersen ligger på en delt 20. plads med 109 point. Hos kvinderne er det Frankrig, der dominerer toppen af tabellen. Eva Ailloud ligger nummer et med 226 point efterfulgt af Manon Valentino, 213 point, og Laëtitia Le Corguille, 180 point, hvorefter der kommer et mindre dyk ned til nummer fire Aneta Hladikova fra

Tjekkiet med 139 point. Amanda Sørensen ligger nummer 18 med 37 point.

action og spænding EM i BMX 2009 i Fredericia Messecenter er imidlertid meget mere end BMX i verdensklasse. Det er et oplevelsesmekka for alle sanser og hele familien. Danish Indoor Fredericia har således skabt en

alsidig event propfyldt med underholdning, action og spænding. Målet er at tiltrække et bredere publikum og dermed


bmx Når entréen til EM i BMX 2009 i Fredericia Messecenter er betalt, vil der være adgang til en lang række oplevelser: Oplevelser der er gratis ➠ EM i BMX med verdens bedste BMX-kørere ➠ Stuntshow med Erik W. Pedersen ➠ Opvisning i freestyle på BMX-cykler ➠ Opvisning med fjernstyrede nitrobiler og el➠ ➠ ➠ ➠

biler Prøv selv fjernstyrede nitrobiler og el-biler Opvisning i Trial – balancekunst på cykler Prøv selv Trial Prøv selv BMX på mini BMX-bane

➠ Prøv Segway – en ny form for el-drevet løbehjul til børn og voksne

➠ Slå dig løs i et kæmpe legeland med mange forskellige hoppeborge

➠ Hold balancen på en rodeotyr ➠ Bliv flyvende med Superjumper – trampolinspring hvor man er spændt fast i store elastikker

Oplevelser til meget favorable priser ➠ Prøv en tur i en rigtig racerbil med racerkø-

Desuden ➠ Konkurrencer ➠ Lysshow ➠ Stort cafeteria og flere udskænk-

➠ Kør på to hjul i stuntbil med stuntman Erik

➠ Markedsområde med salgs-

➠ Prøv en tur i en rigtig helikopter ➠ Prøv kræfter med firehjulede crossere –

➠ Storskærme med direkte trans-

rer Erik W. Pedersen bag rattet W. Pedersen bag rattet

ATV Motorcykler

åbne endnu flere øjne for BMXsporten. Deadline for denne udgave af Motorbladet lå desværre før, den samlede tilmelding til stævnet var tilgængelig, og derfor kan vi ikke her løfte sløret for, hvor mange kørere og hvilke store navne der dukker op.

Under stævnet i Fredericia kan man opleve BMX på både bane og rampe. Der er således freestyleopvisning med fire kompetente fyre.

ningssteder både inde og ude stande

mission af BMX-løb ➠ Tribuner

oPLEV EM I BMX 2009 I FREDERIcIA MESSEcENTER Hvornår: Fredag 10. juli til søndag 12. juli 2009 Tidspunkt: Dørene åbner klokken 9.00 Hvor: Fredericia Messecenter, Fredericia Parkering: Gratis og lige ved området Entré: Voksne, Dagsbillet kr. 90,Tre-dages billet kr. 200,Børn 6-12 år, Dagsbillet kr. 45,Tre-dages billet kr. 90,Børn 0-5 år Gratis

Et unikt samarbejde mellem ildsjæle, hjælpere og sponsorer har skabt en event, BMX-Danmark kan være stolt af. Tildelingen af EM i BMX 2009 var en drøm, der gik i opfyldelse, for Danish Indoor Fredericia, og lige siden forberedelserne gik i gang for halvandet år siden, har det ligget os meget på sinde, at skabe en event både vi, alle hjælperne, sponsorerne og BMX-Danmark som helhed kan være stolte af. Derfor er det også med stor glæde, at vi nu kan præsentere et arrangement, der efter vores egen ydmyge mening flytter grænserne for, hvordan et internationalt BMX-stævne kan skrues sammen, og som dermed også for alvor viser, hvad dansk BMX er i stand til. For det er en enorm kollektiv indsats, der har gjort det hele muligt. Danish Indoor Fredericia er således ikke kun de få kendte ansigter, der tegner organisationen udadtil. Langt fra. Danish Indoor Fredericia er et samlende organ for en lang række ildsjæle og hundredvis af hjælpere, der uselvisk lægger tusindvis af timer i arrangementet, samt cirka et halvt hundrede samarbejdspartnere der bidrager med sponsorater og naturalier for flere millioner kroner. positiv energi Det er vort håb, at så mange som overhovedet muligt vil troppe op under stævnet og dermed på en meget synlig måde være med til at anerkende den enorme indsats, både frivillige og samarbejdspartnere har ydet. Ikke kun for selve stævnet men også for sporten som helhed. I det netværk og samarbejde, der er skabt gennem ti år med internationale stævner i Fredericia Messecenter, ligger således en uvurderlig, positiv energi og erfaring, som dansk BMX har nydt godt af og kan blive ved med at nyde godt af i mange år frem. Samtidig er det også vort håb at slutte af med manér, for det er med stor sandsynlighed sidste gang, Danish Indoor Fredericia stabler et stort internationalt stævne på benene. Vi føler selv, vi har skabt de perfekte rammer til en fremragende afslutning og et mindeværdigt 10-års jubilæum, og vi håber, I vil være med til at fylde dem ud, så vi kan få afviklet en event, alle med tilknytning til sporten vil se tilbage på med en begejstring og stolthed, der kan smitte af på dansk BMX og kommende BMX-arrangementer i landet. Vi ses 10.-12. juli i Fredericia Messecenter.

13


bmx

Elite Men i Sorø (foto Kim Hee)

sorØ bmx-KlUb var vært ved 3. og 4. afdeling af Landspokalen. På trods af udsigter til meget regn og blæst, holdt vejrguderne hånden over Sorø, så det holdt tørvejr hele weekenden. Klubben havde arbejdet hårdt op til løbet, og banen stod trimmet og klar da BMX-folket ankom i løbet af fredag. Lørdag havde klubben fået SD’s tilladelse til at rykke tidsplanen lidt, da Sorø Freja, skulle spille en fodboldkamp på banen lige ved siden af BMX-banen. Det er her at alle forhandlerne plejer at have deres boder. Lørdagens løb gik rigtig godt med flot og fair BMX-race. Ved finalerne fik Kimmi i piger 15+ et astmalignende anfald, da hun kom over målstregen. Samaritterne ilede til - og efter en kort behandling valgte man at kontakte lægebilen. Senere kom ambulancen og kørte hende en tur omkring Slagelse sygehus. Det lille uheld forsinkede de resterende finaler i en lille time, men heldigvis var det ikke så alvorligt som først antaget og vi så Kimmi igen ved søndagens løb. Søndagens løb forløb igen rigtig godt. Men da Sorø’s bane er en meget hurtig bane, med en del teknisk svære forhindringer, var der også en del styrt. De fleste kun med småskrammer. Dog var Kristian Holmgaard ikke helt så heldig. Hans styrt medførte en tur omkring sygehuset. Hans hospitalsvisit blev af længere varighed. Og han blev indlagt og måtte blive i en lille uge på Slagelse sygehus, før man ville overflytte ham til Esbjerg. Det viste sig, at Kristian havde skadet milten. Med undtagelse af Kristians uheld - en rigtig god weekend, hvor Sorø BMX-klub havde arrangeret endnu et flot stævne.

Hvis du vil bidrage som Baneofficial: Henvend dig til Robert Baltzersen eller Kalle Kaltoft Ryttergård: Henvend dig til Jackie Jensen eller Jesper Buth Målstreg: Henvend dig til Joy Nordkvist. Når du henvender dig, så vær klar med følgende oplysninger: Navn, klub, licensnummer, telefonnummer og evt. mailadresse.

Christian Ramirez, Expert 17+ ved LP Sorø (foto Kim Hee)

Theis Tanning Nordkvist efter styrt i lørdagens elite men finale (foto Kim Hee).

til afviKling af Årets sidste emafdeling er der brug for officials. Der mangler stadig folk til ryttergård, sving og målstreg. Da det er et EM, vil erfaring fra fx sidste års DI-Fredericia være en stor fordel. De folk som blev benyttet her, klarede opgaven til UG, og skulle man have lyst til at være aktiv igen, så vil der blive sat stor pris på din bistand. Det betyder dog ikke, at man ikke kan tilmelde sig, selv om man ikke var official sidste år. For alle gælder at, man kan tilmelde sig ved LP i Bjerringbro til følgende personer: Vil du bidrage med kortfattet materiale til ”Rundt om BMX” - så send tekst og fotos til Joy Nordkvist på joy. nordkvist@mail.dk

14

varde bmx KlUb meddeler at træning på Varde BMX Stadion er lukket for udefra kommende kører i september måned - op til DM 2009.

Simone Christensen ved LP Sorø (foto Kim Hee)


bmx

AMANDA SØRENSEN HOLDER PAUSE

Amanda Sørensen knipset ved EM-seriens 9. afdeling i Belgien, den 30. maj 2009 (Foto: Kim Hee).

Den danske BMX elite women-kører amanda Sørensen, 23 år, har meddelt, at hun ønsker at holde en frivillig pause fra top-BMX. sig for tiden slidt efter mange års deltagelse i top-BMX. Hun mangler simpelthen gnisten. Og uden motivation kan hun ikke forberede Amanda Sørensen har gennem flere år været sig 100 procent frem mod deltagelse ved VM den ubetinget bedste kvindelige BMX-kører i BMX i Adelaide i slutningen af juli.” Danmark og repræsenterede sidste år DanEn top-16 placering ved VM BMX samt en mark ved OL i Beijing 2008. placering i top-12 i det samlede klassement Baggrunden for Amanda Sørensens bei årets BMX Supercross World Cup-serie var slutning er manglende motivation efter et før sæsonstarten blandt målsætningerne for forår med meget svingende resultater. Blandt Amanda Sørensen i 2009. toppunkterne har været en finaleplads ved Både Amanda og den danske landstræner en af forårets EMhåber at den selvafdelinger (25.-26. valgte pause bliver Den 1. september holder vi april i Tjekkiet). Og midlertidig. blandt de primære ”Både jeg og et møde om Amandas fortskuffelser har væAmanda håber at satte karriere i top-BMX. Herefter ret, at det ikke lykpausen vil vise sig til tager vi sammen en beslutning kedes for hende at gavn. Den 1. septemkvalificere sig til fiber holder vi et møde om hvad der så skal ske. nale-løbene da der om Amandas fortsatChristian Munk Poulsen, BMX landstræner blev afholdt BMX te karriere i top-BMX. Supercross World Herefter tager vi samCup i København men en beslutning den 9.-10. maj. om hvad der så skal Amanda Sørensen har desuden været plaske,” slutter den danske landstræner. get af skader i løbet af foråret, som har beTrods pausen er Amanda Sørensen blandt sværliggjort sæsonstarten. deltagerne når Danish Indoor Fredericia den Den danske BMX-landstræner, Christian 10.- 12. juli kører EM-finalen 2009 på dansk Munk Poulsen, udtaler om Amanda Sørenjord i Fredericia. Med sin deltagelse ønsker sens pause. Amanda Sørensen at støtte op om det store ”Det er selvfølgelig ikke optimalt at Amaninternationale arrangement og samtidig signada holder pause. Men i elitesporten arbejder lere, at pausen ikke er udtryk for et ønske om vi også med mennesker og Amanda føler at stoppe i BMX. TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn. FoTo: kIM hEE.

»

Amanda Sørensen håber at hun med en pause fra top-BMX kan genfinde motivationen. Foto: Jerry Landrum.

15


motocross

Sidst Kenneth Gundersen (#12) var til start ved VM, var i MX2klassen på Lierop banen i Holland, hvor han her er fotograferet. Hans næste VM-start bliver den 30. august i Randers.

ÅrETS InTErnaTIonalE MX3 EVEnT:

KENNETH GUNDERSEN TIl VM I ranDErS Årets danske VM MX3 afdeling i randers tegner til at blive årets hårdest besatte, med flere interessante udenlandske bonusnavne på plads. TEkST: MarTIn WIgh knUDSEn.

Team Iceworks JØ Service henter forstærkning i USA, når der skal køres VM i Randers. Det bliver formentlig Bobby Bonds der kommer til start for teamet. Her er Bonds fotograferet kort efter han modtog sin nye Honda i USA.

16

Det er nok ikke muligt at slå tilskuerrekorden fra VM MX3 afdelingen i Chile med over 20.000 besøgende, men der er noget der tyder på, at VM afdelingen i Randers den 30. august meget nemt kan blive årets højdepunkt på MX3 kalenderen, da det sportslige niveau uden tvivl bli-

ver højere end ved nogen anden VM MX3 afdeling.

Skandinaviens måske stærkeste kort Yamaha Skandinavien sender den helt store Team bus, hvor

Norges egen Kenneth ”Machinegun” Gundersen får sin plads i ryttergården. Kenneth Gundersen deltog i en periode fra 1997 til 2007 i ikke mindre end 107 VM afdelinger, og har lige fra sin VM debut altid været et meget stærkt kort i VM sammenhæng. Det ses bl.a. af at han har kvalificeret sig til alle afdelinger han er stillet til start i, og at han i både MX1 og MX2 klasserne har kørt for flere forskellige fabriks teams. Gundersens bedste VM resultat er en samlet 4. Plads i MX2 klassen, men også i MX1 klassen har han gjort det godt, og blev her samlet nr. 5 i både 2002 samt 2003. Desværre har skader også altid spillet en stor rolle i Kenneth Gundersens


motocross

Yamaha Skandinavien kommer til VM i Randers med den helt store Teambus, hvor publikum vil kunne finde norske Kenneth Gundersen, som for første gang i to år stiller til start i et VM.

karriere, og han stoppede derfor med at køre VM i 2008, hvor han pådrog sig en alvorlig knæskade. Herefter har Gundersen holdt en pause fra VM, og motocross i det hele taget, men han kunne alligevel ikke holde sig helt væk fra sporten, og i 2009 har han delta-

get i det svenske samt det norske MX1 mesterskab, hvor han i skrivende stund har vundet alle heat i begge mesterskaber. Han havde endda overskud til også at køre MX2 ved den første afdeling af det Norske mesterskab, hvor han vandt det første heat. Nu har den

hurtige Nordmand altså også mod på et VM comeback, og det sker den 30. august ved på Brusgårdbanen i Randers.

Stapleton bringer forstærkning fra USA Efter den præsentation af Nor-

ske Kenneth Gundersen, er der ingen der kan være i tvivl om, at han er en potentiel vinder af VM afdelingen i Randers, og det bliver uden tvivl spændende at se, om han kan sætte toppen af verdens bedste MX3 kørere til vægs. Gundersen får dog ikke kun de

85cc Nordic Grand Prix ved VM i Randers 85cc klassen har vist sig at være en kæmpe succes som support klasse til den danske DM-A serie, og derfor skal succesen selvfølgelig også føres videre over til 2009 udgaven af VM MX3 i Randers. Derfor bliver der i år kørt et internationalt 85cc løb som supportklasse til VM MX3 og EMX-2. Der er sendt invitation ud til 85cc kørerne i henholdsvis Sverige, Tyskland, Holland og så vil der selvfølgelig også blive plads til de bedste 85cc kørere fra Danmark. Der bliver givet starttilladelse til 40 85cc kørere i denne klasse, og blandt de tilmeldte kørere, er det kun de absolut bedste der vil blive udvalgt til, at deltage i dette 85cc Nordic Grand Prix. Flere hurtige kørere fra de ovenstående lande har allerede vist interesse for at deltage i dette løb, så publikum kan nu også forvente 2 x 15 min + 1 omgang med 85cc ræs i høj klasse, ved VM afdelingen i Randers.

Publikum får ikke kun en ekstra oplevelse i form af årets stærkeste MX3 felt, men bliver også forkælet med to heat i 85cc Nordic Grand Prix, hvor en række af Europas bedste 85cc kørere kommer til start. (Foto Claus Engfred Olsen)

17


motocross

faste VM MX3 kørere at skulle slås med, for Dennis Stapleton fra USA – som tidligere har deltaget i en DM afdeling – har været tilbage i guds eget land og kigge på forstærkninger til Iceworks JØ Teamet, som deltager i EMX-2 klassen med Mathias Keller, og med amerikanere i VM MX3 klassen i Randers. Desværre køres der en afdeling af AMA i Southwick samme weekend som VM i Randers, men der er stadigvæk nogle meget hurtige 450cc (Motocross klassen i USA) AMA kørere som ikke deltager i alle afdelinger af AMA. Og selvom tingene ikke er faldet helt på plads endnu, så har Bobby Bonds, blandt flere andre, vist interesse for at tage med Stapleton til Danmark og VM. Bobby Bonds har i skrivende stund kørt en samlet 16. og 18. plads hjem i de AMA afdelinger han har deltaget i og er forsvarende mester i WORCS serien, samt ”AMA Rookie of the year” 2001. Det er dog endnu ikke 100% sikkert, at det bliver Bobby Bonds

Der kommer selvfølgelig også nogle rigtigt hurtige danskere til start i Randers. En af de kørere der sættes store forventninger til i EMX-2 klassen er Stefan Kjer Olsen, som er skiftet til MK Motorsport og Suzuki siden dette billede blev taget ved 2007 arrangementet i Randers (Foto Claus Engfred Olsen).

der kommer til Randers, men uanset hvad, så arbejder Dennis Stapleton og Team Iceworks JØ Service hårdt på, at få en konkurrence dygtig amerikaner med

i den danske VM MX3 afdeling. Med forstærkning fra både Norge og USA bliver den sportslige overlægger altså hævet ved VM MX3 i Randers, og dermed bliver

mediedækningen også intensiveret. Ikke mindst fordi Dennis Stapleton allerede har fået grønt lys vedr. dækning af eventet for magasinet Motocross Action.

Arrangør: Danmarks Motor Union - Randers Motor Sport

VM MOTOCROSS MX3 Randers 29-30 august – Brusgårdbanen – Clausholmvej 180

S MX2 2009 S O R C O T O M EM D PRIX 85cc NORDIC GRAN HELE FAMILIEN R O F N E S D A L P TIVITETER PÅ MASSER AF AK VM RACE PARTY TENT – CAMP – PITBIKE RACE

18

www.motocrossvm.dk info: 41 16 32 32

PRIS via billetnet: partoutbilletter fra: kr.: 260kr.


a Altid Nye Hond på lager els lager Stort reserved er rk æ til alle m Alle værksteds føres reparationer ud FOX Stort udvalg af yr st ud og j tø

Din Honda leverandør

motocross

JG Scooter- & Motorservice· Ringvejen 6· 9560 Hadsund · Tlf. 98 57 48 92· www.jgscooter.dk

MX 7

SMX

2699,-

1699,-

MonSter

tech

Sort/grå vokSen

1099,329,handSke 279,-

Bionic

tech

dragon kidS

699,299,handSke 199,-

BukS

BukS

BluSe

BluSe

Nærmeste forhaNdler aNvises på tlf.

63 18 00 65

g s shop o ind i vore lbud ig d k li K e ti ores god se alle v

cing.dk

a www.scsr

SCS din leverandør af originale reservedele til Yamaha, suzuki og Honda.

Med garanti landets billigste. Ved brug af SCS racing værksted er der afhentning/aflevering min.to gange om ugen på sjælland ved brug af SCS racings værksted sparer du op til 90% af timelønnen ved besparelsen på reservedelene ved større reparationer. Nu også mulighed for justering på EGET rullefelt, samt optimering og opsætning af affjedring.

Honda CRF450 09

Topstykke........................ 4860 kr. Krumtap............................ 3753 kr. Stempel..............................1012 kr. Knastkæde......................... 437 kr.

Honda CFR150 09

Top stykke........................ 3321 kr. Stempel............................... 722 kr. Krumtap........................... 2416 kr.

Yamaha YZ250f 09

Topstykke........................................... 5275 kr. Knastkæde........................................... 230 kr. Plejlstangskit inkl. søle og leje....1444 kr.

Yamaha yz85 09

Cylinder komplet............................. 4564 kr Komplet plejlstangs kit................. 1026 kr. Komplet krumtap............................ 2106 kr. Komplet stempel kit.................. 786.50 kr.

SCS Racing • Tved Kirkevej 5a • 5700 Svendborg • Tlf.: 20 91 27 67 • info@scsracing.dk ®

19


motocross Der er pt. 3 DM-klasser i Supermoto, en A og B-solo klasse og en Quad-motardklasse. Sidstnævnte var også ude og træne i Ålestrup den 13. juni.

MOTARDERNE TrænEr

En provokerende overskrift. Men efter flere år - hvor det har været småt med træning, så er der ved at komme nye boller på suppen i motard. TEkST: kEnnETh Majkjær MIkkElSEn. FoTo: ClaUS EngFrED olSEn.

Træningsmulighederne for de danske motard-kørere er gennem de seneste to år øget dramatisk. Sporten har nu en fast ugentlig træning på Asserballe med Als Supermoto Club - og udover dette trænes der også regelmæssigt i Randers og Ålborg. For den voksende skare af motard-kørere kan de mange træningsmuligheder ses hvis man går ind på supermotard. dk og vælger menupunktet træning. I maj måned blev der udover den faste tirsdagstræning hos ASC afviklet 5 weekend-træninger. Blandt de faste top-kørere ser det ud til, at specielt 2006-mesteren i A-klassen, Andreas Mikkelsen, er ekstremt skarp i år. Efter de første to afdelinger i henholdsvis Asserballe og Vesterbæk ligger han med toppoint foran de sidste 2 års DM-vinder Mikkel Caprani. Andreas kører samtidig fast med i det tyske mesterskab for store maskiner - og ligger i skrivende stund på en samlet 7. plads. En imponerende flot placering, da turneringen er meget stærk og pt. føres af VM-

etter Mauno Hermunen fra Finland. For Andreas er de bedre træningsmuligheder en af forklaringerne på de gode resultater. ”Det at man altid har mulighed for at træne betyder selvfølgelig meget. Desuden har jeg kørt minimotard i vinters og så har jeg haft mulighed for at forårstræne - imodsætning til sidste år hvor jeg indledte foråret med en skade,” udtaler Andreas til MotorBladet. Miljøtilladelserne til fast træning på Als i Randers og Aalborg er for øvrigt hjulpet godt i gang af DMU`s miljøafdeling. Helt konkret vidner DM-afdelingernes store B-klasse på 25 kørere om, at der er positive takter i sportsgrenen. Spørger man motard-folket er de ikke i tvivl. Gode træningsmuligheder er alfa og omega. Og som en af dem siger: ”Hvis vi ved omtale får overbevist folk om, at man i motard er ved at få gode træningsmuligheder - så har vi opnået meget. Det har været en væsentlig hindring tidligere.”

FAKTA DM SUPERMoTo 2009 19. april DM afd. 1 Als Supermoto Club, Asserballe 24. maj DM afd. 2 Vesterbæk Motocross Club, Vojens Kart Center 4. juli DM afd. 3 Fyns Motor sport, Munck Asfalt 22. august DM afd. 4 Herning Motorsport, Herning Messecenter 5. september DM afd. 5 Aalborg Motor Klub, Ålestrup KLASSER Pokal-klasse: SM Mini Motard (2-hjulet motard) DM-klasse: SM Q 450 (4-hjulet quad motard) Pokal-klasse: SM C Rookie (2-hjulet motard) DM-klasse: SM B (2-hjulet motard) DM-klasse: SM A Elite (2-hjulet motard)

20

Supermoto solo`er på træningspas i Ålestrup ved Ålborg den 13. juni.

Mini trial / børne crosser Med el-motor. Kan køres fra 3 år. 12” 10995,16” 11995,Ingen larm, ingen forurening, perfekt til træning i baghaven HM 50cc Factory Bike 2-takt Slyngkobling Kickstarter Skivebrems for / bag Vandkølet 60/100-12” for 275-10” bag 16995,HM CR 65 R 2-takt Up side down forgaffel Kickstarter Skivebrems for / bag 60/100-14” for 80/100-12” bag 27499,Alle priser er + lev.

For nærmeste forhandler, ring 98831407 / mail info@jnmotor.dk


motocross

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

21


trial

Emma Beck Rasmussen er en af de trofaste og uundværlige hjælpere, når der er trial i Hedeland Motorklub

lommeUld! Er som man siger, det eneste der kommer af sig selv. Men man har fornemmelsen af, at de fleste også tror, at de rammer vi dyrker vores sport i kommer af sig selv. Træningsområder popper sådan bare op af sig selv. De forskellige stævner, ja men de bliver jo bare lavet, og sådan kunne man blive ved. Men fakta er jo - at der i vores hovedorganisation DMU, sportsdivisionerne, udvalgene, klubberne og i klubbernes sportsgrene findes en flok frivillige der udfører et stykke frivilligt arbejde, så alle vi andre kan komme ud at dyrke vores sport. Den sædvanlige klagesang? Nej! Men om kort tid, nemlig senest til DMU`s repræsentantskabsmøde 2010 står vi sandsynligvis i en situation, for første gang i dansk trials historie - hvor vi får ”egen” sportskommission sammen med Enduro og Supermoto. Dermed får vi bedre mulighed for at udvikle trialsporten i DMU regi. Men det er så her at lommeulden kommer ind. Vi får jo kun indflydelse, hvis der er nogen der vil udøve indflydelsen, nemlig - at tage ansvar og deltage i organisationsarbejdet. Allerede nu vi jeg opfordre til, at alle med trial på sinde, prøver at overveje om de kunne tænke sig at være med til at gøre en forskel dansk trial. Kom ud af busken og henvend jer til et medlem af trialgruppen og hør hvordan i kan hjælpe. Eller måske kender i en som kunne være et godt bud. Spørg vedkommende, og husk - det kan jo være alle, kørere, trofaste tilskuere, forældre, m.m. Og husk at selvom, i måske ikke ser jer selv som medlem at et udvalg i DMU eller lignede, så vil jeres klub altid være glade for en hjælpende hånd, eller idé til et nyt tiltag i klubben. /Trialgruppen: beck@stribnet.dk

22

DanMarkS ælDSTE MICro-klUB

20 åR MED OP Glade microkørere til jubi-ræs i høng. TEkST & FoToS: hEnnIng gonDESEn BECkEr

For tyve år siden stiftede en håndfuld unge motorsportsfolk Europas og dermed også Danmarks første motocrossklub for børn. ”Vestsjællands Minicrossklub” kom den til at hedde og med RRlegenden Henrik Ottesen som lokomotiv og fhv. Høng kommunes velvilje blev der hurtigt skabt faste

rammer omkring klubbens aktiviteter. Kommunen stillede et egnet stykke jord til rådighed og ”Møllegårdsbanen” blev en realitet. Nyhedens interesse var stor. Børn fra hele landet meldte sig som medlemmer og sponsorkronerne sad løse – børn på små rappe crossmaskiner havde medie- og sponsor-tække. Siden kom mange nye micro-klubber til og interessen

C 50-kører Oscar Etin Hartvigsen (”Kongen”) var benovet over at blive etter i et felt på 14 kørere. Han fandt sin egen grimasse, der ku’ passe.


motocross På Høngs jubi-stævne blev der hurtigt stiftet nye venskaber på tværs af klubmedlemskab.

holDT FEST:

OG NEDTURE for Høng-klubben tog af. ”VM Høng” har oplevet mange opog nedture i takt med skiftende bestyrelsers dygtighed eller manglen på samme.

Ny energisk bestyrelse Efter flere års henvegeteren har jubilaren nu tydeligvis igen fået en kompetent ledelse. Klubbens nye formand Morten Johansen synes at være manden, der har evnerne til at rette op på visse klubmæssige skønhedsfejl. I hvert fald er der sket en masse positivt siden han tiltrådte posten som formand – og han har

en bestyrelse, der kan samarbejde. I den senere tid har Møllegårdsbanen fået et vellykket (og tiltrængt) ansigtsløft. Banens tilstand sikrer nu de unge køreres sikkerhed bedst muligt, og udenbys gæster, der deltog i VM Høngs jubilæumsløb i pinsen, var da også fuld af lovord.

Varme hoveder og blege micro-maver Pinse-lørdag og -søndag blev der kørt jubi-løb i alle microklasser, både individuelt og som hold. Det var varmt, solen

Danmarks yngste pokal-fe havde lidt svært ved at holde balancen ved præmieoverrækkelsen. Hun havde heldigvis en ”rejser” i nærheden.

forvandlede banen til en bageovn; flagposter i deres båse fik isposer på hovedet og årets første, blege micro-maver tog solbad. Klubben havde sørget for jubilæumsfest lørdag aften med fest-buffet og inviteret omegnens børn til ”åbent hus” begge dage. Det blev til et festligt stævne med en masse glade mennesker – ikke mindst glade børn. Og Høng beviste, at klubben er levedygtig og fortsat kan leve op til sit ry som Danmarks ubestridte veteran blandt microcross-klubber.

Specialisten Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk

Westside Racing Service Tlf.: 59 29 13 01 www.w-rs.dk motocros maskiner til rabatpriser

Egen import derfor altid billigst Nye på lager Suzuki rm 85 lav...........................................24995 suzuki rm 85 høj...........................................26995 Yamaha yz 85 høj..........................................27995 Suzuki rm 125 ..............................................38495 Suzuki rm 250 ..............................................39995 suzuki rmz 250.............................................44995 suzuki rmz 450.............................................46995 Brugte Suzuki rm 85 lav motor efterset....................16800 Yamaha yz 85 høj son ny ..............................19500 Ktm 85 høj kørt 6 mdr...................................22500 Suzuki rm 125 kørt een sæson ....................19800 suzuki rm 250 kørt 6 mdr ............................26800 Yamaha yzf 250 07 .......................................27800 Yamaha yzf 250 off road ...............................19800 suzuki rm 450 motor efterset........................19800 Se også www.bj-mc.dk Hjul til alle modeller hann nav – excel fælge på lager samt alt hvad du skal bruge til cross suzuki rarservedele 79-09

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

23


crosser på spring

jUBIII – MIn 85 CC-kVærn BlEV ToTalSkaDET!

FLyvEHOP UDEN cROSSER EnDTE MEllEM TræErnE nogen. Vi har det rart sammen på cross-banen.

LuCAS WAhL-NieLSeN Født: 12. oktober 1998 Stjernetegn: libra (vægt) Kælenavn:

Luc

Søn af: Charlotte og Michael Wahl-nielsen Klub: Frederiksborg amts Motorklub (FaM) Kværn: kTM 85 / honda 150 cc Nummerplade:

# 276

Pokaler/medaljer: 45

Skal der snakkes micro-og minicross, kan man ikke komme uden om # 276 Lucas Wahl-Nielsen, tidligere medlem af Melby Microcross Klub, nu mini 85-kører hos ”Melby’s storebror”, Frederiksborg Amts Motorklub (FAM). Sin unge alder til trods er Lucas Wahl-Nielsen en dreven motocrosskører. Han snusede første gang benzindampe i sig, da han var 5 år og har siden været bidt af ræs og motocross. Nu er Lucas 10 år og stabler pokaler og præmier i hver en krog af sit værelse. 45 er det blevet til i løbet af microårene. ”Luc” lader ikke gerne gå en chance fra sig for at deltage i løb. Som micro-kører var han at se på alle landets baner – og alle kender ham. Med sin snehvide hårpragt og de lyseblå øjne er han ikke til at tage fejl af. - Se, der går Lucas, siger de. Og Lucas vinker. Han er rar. Alle kan li’ ham. - Vi pjatter meget og dasker til hinanden; men vi mobber ikke

Tre store styrt – uha! - Jeg startede i år som mini 85’er, fortæller Lucas. – Det er lidt af en forandring at skulle køre på de store ”voksenbaner” og ikke have en rejser i nærheden. Det er sjovt, men ikke helt ufarligt. Jeg havde en meget grim oplevelse for en måned siden på Kejserdal-banen – det var mit tredje store styrt. Uha! - Det skulle bare være et ganske almindeligt kassehop. Men så smed min KTM’er mig af og fortsatte uden mig og jeg fløj adskillige meter gennem luften og landede mellem nogle træer. Maskinen fulgte efter mig. Den slog nogle kulbøtter og landede oven på mig. Det føltes, som om alle knogler i mig var bøjet og ekset og knækket og brækket. Men jeg slap med blå mærker og rifter og et fem millimeter dybt hak i hagen. Det gik værst ud over crosseren. Jeg kunne ikke køre mere den dag. Og det kunne KTM’eren heller ikke – cylinderen var totalflækket. Det blev jeg vanvittig glad over. - Kan man blive glad over en smadret crosser? - Ja, jubiii-glad! Det var årsagen til, at jeg nu har fået en ny maskine – en Honda 150 cc, som jeg længe har ønsket mig. Mine forældre ville egentlig ikke, at jeg fik en 150’er. De synes, jeg er for lille til sådan en stor og tung maskine. Så den flækkede cylinder hjalp mig til at få min drøm opfyldt. Jeg er den dybt taknemmelig! Spændende træning Lucas gør meget ud af træningen for at være fit for fight til sæ-

Livret:

Tomatsuppe med pasta Klasse:: 85 mini / 8-11 TEkST & FoToS: hEnnIng gonDESEn BECkEr ”gaMMElSMølFEn” TEKST & FOTO: XXXXXXXXXXXX

24

sonens SM, DM, Grand Junior, Bornholmer Cross og, og, og… - Træning er godt og kan være sjov, hvis man har en supertræner som # 44 Kenneth Nellemand. Jeg har lige været på træningslejr i Hedeland, og her fik Kenneth mig til at overskride en masse grænser. Det var fedt. Jeg sprang både doblen og den lange kasse – men der er lang vej til at jeg kan nå mine favoritter til sokkeholderne.

Hehehe – kvinder! - Og hvem er så dine favoritter? - Ja, blandt de udenlandske kanoner er det jo nok # 22 Chad Reed – han er hurtigere end sin egen skygge. Og Jesper Kjær er helt afgjort min danske favorit-kører. Ikke nok med, han er Danmarks hurtigste old boy og laver vanvittige ting oppe hen over hoppene. Han inspirerer mig til mange dejligt syge ting. I øjeblikket øver jeg mig på one-hand, og min mor er aldeles tosset på mig. Hun synes det er farligt. Lucas’ ansigt lyser op. Et skælmsk smil giver hans tilføjelse vægt: - Men det er jo ikke noget nyt. Siden jeg var ganske lille har hun syntes det var farligt, hver gang jeg var i gang med noget nyt og spændende! Hehehe – sådan er kvinder! Team Tyttebøvserne - Jeg er ikke medlem af noget egentligt team. Men min gode ven # 150 Mikkel ”Tikøb” Nielsen og jeg danner et slags makkerskab. Vi er lige gamle og vi har begge lige fået en Honda 150 cc. Vi kalder os ”Team Tyttebøvserne”. Navnet har vi opfundet sammen efter at have set en sjov DVD-film med Prop og Bertha. Hihihi – det er naturligvis pjank og fjant og sjov alt sammen. Men det gi’r en masse glæde. Dejligt! Vi ønsker Lucas og Team Tyttebøvserne en god sæson ’09 – og oceaner af cross-glæder. CROSSER PÅ SPRING

Det er altid dejligt at ligge forrest i feltet. ”Luc” tv. i billedet - ved Micro-SM 2008 i Melby.

Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk


Stort reservedelslager til KTM.

DMUSPORT.DK

Vi forhandler i øvrigt reservedele til Yamaha, Honda, Suzuki og Kawasaki. Valløvej 3 9800 Hjørring tlf.98911301-28729309 E-mail: info@toftegaardsmx-shop.dk www.toftegaardsmx-shop.dk

!" # $%&'"()%$*%*' +, -./0.1 0.2 34--.125 6 7833. 19:.1./ 24074;2 <= =<1;././> 0.2 .1 =?1-2> <; =9/ -9/ 4/;./24/; 3.5 *77.1 =9/ 9/-<==.1 3./2 247 @9/./ <; 3-97 7833. 9A> 39==. B1<@7.=5 6666

www.motocrossvm.dk www.vmslagelse.dk

Nummerplader og stickerkits

C?1 DEF <14;4/97 7G35

*A2.1 HF I #JK$ *+

K.1 .1 7?3/4/;./ 6665 *+ 7G3 247 219/B<12.1./> AL @.2G0.74;2 =.1. 7G3 4 @47./> 39=2404; =.0 .2 =.;.2 79M.1. 321?=A<1@1,;5

Hurtig levering - Mulighed for genbestilling - Dansk produceret - Høj kvalitet N

SE T. CLAU

.2 =</2.14/;> 32?034--.1> M9/0282> -,/ NE == O?P> 7.M.240 QE5EEE 24=.1> B143.1 A195 NDR>EE -1 I =<=35 C<1 G0.174;.1. 4/A<1=924</ <; @.324774/; -</29-25

!"#$%

MSK9/3 T?1/ U.:-5 OP@VB7,374;O250-5 $7A5WENRXYYX5

www.sproing.dk Tlf 38105039

TUNING!!

4-TakT – 2-TakT Honda – kawasaki – Yamaha – Suzuki – kTM – Polini mm. Søger du mere power i din motor så kontakt os for tuning af din nye crosser eller opdatering af den gamle.

års Vi har oVer 30 r tuninG to erfarinG i mo Gør som jkj – mathias keller oG manGe andre

VÆLg Jø tuning

ViL du haVe programeret din CrF450/09 om tiL FLere hK så har vi udstyr og erfaring klar. Ring 40166710 for mere information

www.jo-service.dk salg@jo-service.dk JØ SERVICE - Hovedgaden 4 - 4470 Svebølle - Tlf. 5929 3969

VI FORHANDLER RESERVEDELE TIL ALLE MÆRKER... - SAMT CYKLER v/ Erik Sørensen Skolegade 30 · 6670 Holsted Mobil 40 37 28 38 · Tlf. 75 39 28 38 Fax 75 39 28 78 E-mail: teknik@sport.dk

Aut. forhandler : POLINI og KA WASA CROSSCYKLE KI R

Alle nye Kawasaki KX modeller klar til prøvekørsel og levering Ring og aftal nærmere

NYE CROSSERE: STOR WEBSHOP

Alt i reservedele, tøj og udstyr, konkurrencer og nyhedsbreve

www.es-teknik.com 25


road racing

DM MInIklaSSEr:

STyRT OG BAGDELE Det gamle bon-mot: Se dig aldrig tilbage! holder stadig. Men måske skal det blot ændres til - husk at kig frem. Det ”bagved” fik en central betydning for forsommerens sidste DM mini arrangementer. TEkST: STEEn PEDErSEn. FoTo: FlEMMIng jørgEnSEn

Allerede midt i juni er over halvdelen af DMsæsonen overstået i de mange mini-RR klasser. Med DM 3 og 4 i Thy sidst i maj og DM 5 i Rødby midt i juni tegner der sig et ganske positivt billede af sæsonen. Det fortsætter nemlig med stort deltagerantal med ca. 100 til start ved begge stævner. Det svære består i at tilgodese alle i de mange klasser, hvilket ikke er helt let, da der er ret stor forskel på de mange små racere. Derfor er sammensætningen af klasserne til løb også noget af et puslespil, som dog her midtvejs er ved at falde i hak. I Thy var det en stor oplevelse igen at køre på det lækre anlæg, som virkelig udfordrer kørerne. Hele banens længde på ca. 1.250 meter blev denne gang benyttet, hvor der år tilbage kørtes på kortere bane, men længere langside. Ganske koldt og blæsende var det på det flade land lige syd for Hanstholm. En morgenbyge søndag til DM 4 lavede ravage blandt især de mindre erfarne kørere, der måtte ”smage” asfalten. Alle var dog ved godt mod og præsterede nogle rigtig gode heats i tørvejr. En lang og trættende tur hjem for mange, så en 3 ugers pause til DM 5 i Rødby var god for opladning af de ”flade batterier”. Mange benyttede sig af muligheden for en hel lørdags træning inden selve DM’et søndag. Webmaster Morten C. lavede en ”live” beskrivelse

Drengene er vilde med Lotte Uhre. Her har Kennie Rosenskjold hægtet sig på hende under løbet i Rødby. Der måtte to mand til at få ”ham” væk, en official og lillebror Mads Rosenskjold. (foto Flemming Sørensen)

af de enkelte heats på DMU’s hjemmeside. Ganske som beskrevet blev der gået til stålet. Lidt for meget for nogle – igen især i senior 15 hk, hvor der skete flere styrt. 2 af medalje-kandidaterne Christoffer Gøth og Mike Kofoed kolliderede i den hårde kamp om 3. pladsen og måtte begge udgå. Lidt længere nede i feltet havde Kennie Rosenskjold vist fået et godt øje til Lotte Uhre, så meget at hans racer hægtede sig fast i Lottes sæde. Lotte måtte have hjælp til at ”læsse” af, mens Kennie endte godt forslået. Tag hellere at invitere hende i biografen næste gang Kennie!! I supermoto mini 18 hk blev både Rasmus Daner og Boris Bergqvist overivrige med styrt til følge. Begge var dog ret hurtigt oppe igen for at tage del i kampen om points. Rasmus endte endda som 2’er, idet Søren Voldsgaard styrtede, da han ikke kunne stå for Martin Holms pres i den hårde kamp om 1. Pladsen. Søren kom dog også på hjulene igen og blev 3’er 1/1000 del sekund efter Rasmus.

Tre skrappe racertøser, fra venstre Vicki Lund som kører i begge scooterklasser samt Jeanette Dalager og Lotte Uhre, som begge deltager i senior 15 hk. . (Foto Flemming Sørensen).

Der blev kørt supergodt race i de øvrige klasser også, men heldigvis ikke med alle de styrt til følge. I scooter 11 hk, som kørtes sammen med 3 andre klasser, stod den på rigtig hård kamp mellem Karsten Fossbakken og Claus Behn, der dog til sidst styrtede og måtte udgå. Eneste vinder jeg vil nævne her er Johnny Bech, der i senior 15 hk endelig fik taget sig sammen og fundet de rigtige linier. Nu kigger han også kun bagud halvdelen af tiden! Mange måtte smage asfalten både i Thy og Rødby. På billedet er Boris (#45), bagerst, ved at miste kontrollen over maskinen.

26


road racing Alex Schacht (#59), Erik Thomsen (#17) og John Høj (#71) forrest i Supersport 600. (Foto Michael Grabowski)

BANEREKORD OG DRAMA aMk havde sikret sol til DM-weekenden på ring Djursland den 6. – 7. juni. Det gav masser af køretid og en ny banerekord, men desværre også et slemt styrt til slut. TEkST: anDErS raSMUSSEn.

Deltagerne i 5. og 6. afdeling af DM roadracing på Ring Djursland fik masser af køretid. Men tidsskemaet lå ikke fast før lørdag morgen, for rigtig mange deltagere meldte sig først til på dagen. Det besværliggør planlægningen, så opfordringen til kørerne er, at de skal melde sig til på forhånd – for alles skyld. Bortset fra det, så kunne de fleste kørere være godt tilfredse med afviklingen. Lørdag formiddag bød på to tidtagninger af omkring en halv times varighed pr. klasse, og løbene om eftermiddagen var på 18 omgange for de moderne maskiner og 10 omgange for Classic. Samme skema om søndagen, men blot med frie træninger om formiddagen og løb igen om eftermiddagen. Rookie 600 blev både lørdag og søndag totalt domineret af Simon Tirsgaard, Honda CBR 600. Han kørte begge løb nærmest ensomt langt foran resten af feltet og rundede den kuperede bane på 52,586 sek under lørdagens løb. Nok til at klare sig fint i SuperSport 600. I Rookie 1000 var Jan Mandelid, Honda CBR 1000, nærmest ligeså overlegen som unge Tirsga-

ard var det i den lille Rookie-klasse. Mandelid kørte let sejren hjem om lørdagen, men var uheldig at styrte på første omgang om søndagen, da han kolliderede med Sten Johansen. Begge slap med knubs, men kunne ikke nå omstarten, så nul point på konto’en denne gang. I Superbike-klassen var det trio’en Steven Tirsgaard, Steen Hansen og Thomas Harding, der skilte sig ud. Kim Phillip arbejdede med en problematisk affjedring på sin nye Yamaha R1, så han kunne ikke følge sine konkurrenter og måtte om lørdagen også se sig slået af Allan Howard Christiansen. Den førstnævnte trio stod for weekendens hårdeste herredyster. Særligt om lørdagen, hvor især team-makkerne Tirsgaard og Hansen, Honda CBR 1000, kæmpede vildt, men flot og respektfuldt. Thomas Harding, Suzuki GSX-R1000, hang godt på, men var et par sekunder efter Steven og Steen over målstregen. Løbet blev vundet af Steven Tirsgaard. Harding tog dog revance om søndagen, for her trak sjællænderen fra de to jyder og viste sin fart ved at trække 5,5 sekunder fra forfølgerne over de 18 omgange. Undervejs satte Thomas Harding på sin nye GSX-R1000 en ny banerekord for 2-hjulede køretøjer på Ring Djursland: 48,865 sekunder. Dermed slog han Jan Jespersens rekord fra sidste år, der lød på 48,950 sekunder – sat på en Honda CBR 600RR. Steen Hansen og Steven Tirsgaard kæmpede igen, men denne gang om andenpladsen, som Steven snuppede på de sidste meter hen mod målstregen. Erik Thomsen, Grenå, var på hjemmebane, og han var også

stærkt kørende på sin CBR 600 i SuperSport 600. Lørdag satte han pole position med en tid på 51,007 sekunder, men kom dog dårligt fra start og måtte se kørerne foran kæmpe om pokalerne. Efter et par kørere udgik, så var Erik dog i spil om andenpladsen, som han forsøgte at tage fra John Høj ved hjælp at en sidste svings udbremsning – til trods for, at der skulle hentes 30 meter i et hug… Det gik også næsten godt, men Erik Thomsen endte i gruset og måtte så nøjes med 7. pladsen. Alt dette foregik, imens talentet Alex Schacht, Yamaha R6, ’stille og roligt’ trak fra alle kørerne og kunne efter 18 omganges flot kørsel tage sejren 2,6 sekund foran John Høj, Kawasaki ZX-6R. Steffen Carlsen snuppede den sidste pokal foran Franz Jacobsen og Benny Haslev. Classic havde deltagelse af 26 kørere, som kørte løbene samlet, selv om de hørte til i 6-7 forskellige klassiske klasser. Som sædvanlig var Jens Kroon, Triumph Trident, i særklasse hurtig og rykkede om lørdagen klart fra feltet og vandt løbet overlegent foran Brian Peder-

sen, BSA Rocket 3. Ove Kristoffersson, Suzuki RG500, blev 3’er. Søndagens løb lignede umiddelbart en gentagelse fra lørdagen, men således blev det langtfra! Jens Kroon styrtede på 4. omgang, da højre styrhalvdel på Triumph’en knækkede! Jens havde godt mærket ’noget’ ved styret i banens eneste venstresving, og da han så på vej op mod næste sving stejlede og landede, da knækkede styret. Det resulterede i et voldsomt styrt, hvor Jens med stor fart kurede ind mod det heldigvis godt afdækkede autoværn oppe ved depotkurven. Løbet blev straks stoppet, og alle holdt vejret, mens Jens Kroon fik behandling af ambulancefolkene på stedet, før han blev kørt på hospitalet. Heldigvis ’slipper’ Jens på sigt formentlig uden mén. Men status er, at han har 3 til 4 brud på ryghvirvler – blandt andet. Han slipper uden operation, men med mindst 3 måneders sygemelding samt endnu længere tid, før han kan køre mc igen. Styrtet betød, at søndagens sidste løb, SS600, måtte aflyses.

Fuld gas! Steen Hansen er virkeligt flyvende for tiden (Foto Morten Kimer Hansen).

27


road racing

MoTogP UDSyn: MarCo MElanDrI

FORTID ER FORTID! Marco Melandri er tilbage i topform, efter en nærmest katastrofal 2008 sæson hos Ducati, hvor intet ville lykkedes for italieneren. TEkST: DanIEla MUnCh. FoTo: jEnS ThIllEMann

På trods af at Marco havde en 2 årig kontrakt med Ducati, valgte han at løsrive sig fra den kun efter 1 år hos holdet. Det var tydeligt, at det kun kunne gå en vej hvis han blev hos holdet, ned af bakke. Hans bedste placering i 2008 var en 5. plads ved grand prix’et i Kina. Sammenlignet med 2007 sæsonen hvor han var på podiet 3 gange, og aldrig sluttede uden for top 10, sluttede han kun 3 gange i top 10 i 2008. For dem der følger sporten tæt, var det pinefuldt at se en talentfuld kører som Marco Melandri, gang på gang slutte på de bagerste placeringer. Man kunne næsten mærke den fortvivlelse og den nedbrydelse der langsomt men støt var i gang hos italieneren. Men Marco formåede at kæmpe sig igennem 2008 sæsonen, og holde hovedet højt. Måske fordi han havde et Kawasaki hold, der stod klar til at give ham chancen for at bevise hans virkelige evner. Et hold, der ligesom ham selv ikke havde haft den mest strålende sæson, hverken Anthony West eller John Hopkins havde præsteret noget godt for holdet. Det var helt tydeligt at begge parter glædede sig til at indgå samarbejdet, og allerede på den første testdag i Valencia var Marco Melandri’s navn og nr. sat på Kawasakis udstyr. Desværre måtte Kawasaki grundet fi-

motogp 2009 DATO 12.04 26.04 03.05 17.05 31.05 14.06 27.06 05.07 19.07 26.07 16.08 30.08 06.09 04.10 18.10 25.10 08.11

28

LAND/BANe Qatar, Losail, Doha Japan, Motegi Spanien, Jerez Frankrig, Le Mans Italien, Mugello Spanien, Catalunya, Barcelona Holland, Assen USA, Laguna Seca Tyskland, Sachsenring Storbritannien, Donington Park Tjekkiet, Brno USA, Indianapolis San Marino, Misano Portugal, Estoril Australien, Phillip Island Malaysia, Sepang Spanien, Valencia

nanskrisen, trække sig fra 2009 sæsonen. Marco stod nu igen uden hold. I den 11. time blev Hayate holdet dannet, og Marco fik som den eneste lov til at fortsætte. John Hopkins måtte finde andre veje. Jeg mødte Marco i Le Mans, og talte lidt med ham om fortiden og fremtiden. Hvordan var det pludselig at stå uden hold? ”Det har været en meget meget dårlig vinter for mig, efter Kawasakis beslutning om at trække sig fra Motogp. Nu går det rigtig godt, men det har været svært. Jeg troede ikke jeg havde nogen chancer for at køre i år. Men nu er jeg her, og er klar til at yde det bedste jeg overhovedet kan.” Hvordan er det at køre for Hayate, til forskel fra Ducati ? Er den japanske motorcykel lettere at tilpasse sig? ”Japanske motorcykler er meget anderledes end italienske, det tager tid at finde det perfekte set-up, men vi arbejder på det. Jeg har en god føling med motorcyklen, men vi kan forbedre den, selvom vi ikke har så mange muligheder for at teste den, må vi få det bedste ud af den som vi kan.” Hvad er dit mål for denne sæson, og har det ændret sig? ”Vores mål er; altid at slutte i top 10, selv efter Jerez og Le Mans er vores mål stadig det samme.”

Hvordan har du det med de ting der skete sidste sæson? Marco griner og svarer; ”Hvad kan jeg sige, det er ovre, nu ser jeg fremad. Det vigtigste lige nu er, at jeg har en god motorcykel, og et godt hold der arbejder for mig.” Marco sluttede på en rigtig flot 2. plads i Le Mans, der bød på sæsonen’s første ”flagtil-flag” løb. I Mugello som bød på endnu et flag-til-flag løb, var Marco også rigtig godt kørende, han lå en overgang på 1. pladsen, men sluttede på en 11. plads.

FAKTA Navn: Marco Melandri Alder: 26 Nationalitet: Italiensk Klasse: Motogp Hold: Hayate Racing Team Motorcykel: Kawasaki Ninja ZX-RR Første Grand Prix: Brno 1997 – 125cc Benetton Honda Racing Titler: Verdensmester i 250cc 2002 med MS Aprilia Racing, Italiensk mester i 125cc 1997 med Honda Grand Prix løb: startet 174 gange Første pladser: 22 Nuværende pl. VM: 6. Plads med 48 point officielle hjemmeside: www.marcomelandri.it YES - Marco Melandri (ITA) tydelig glad for sin 2. plads ved det franske GP. På podiet ses han fra venstre sammen med vinderen Jorge Lorenzo (SPA) og treer Dani Pedrosa (SPA).


road racing

Jeps! Perry har en hurtig bike!

TEkST: MorTEn ChrISTEnSEn. FoTo: PrIVaT

For 4 år siden havde Perry Larsen, en ung københavner på 45 år, oplevelsen ude på gaden. I dag er han overbevist. Starter fra lyskryds er rigtig meget sjovere - på et sikkert sted, dvs. en bane. Egentlig har mc’ere altid været en del af Perry’s dagligdag, siden den helt tidlige ungdom. Dengang var der knopdæk og mudder indblandet, efterfulgt af en del år på offentlig vej. Men efter at have været med venner til deltagelse i Dragbike, fik han selv blod på tanden. Så nu kører han med licens og styrer maskineriet selv.

I Hirtshals 2007 var der premiere for Perry på Dragbike. Og herfra er det givet gas. Perry har fået fat i en god vindercykel, en Harley D-kopi, på 2100cc med over 200hk på baghjulet. Oprindelig er den bygget af en svensker i 2000, men siden 2005 har den været på danske hænder – og ikke mindst - podier. Perry er selv en af dem, der har fået cyklen med til tops. Det er blevet til tre 1.pladser, to 2. og 3.pladser er det blevet til på knap 2 år. Det første egentlige løb blev kørt på Mosten i 2007. Det resulterede i en 3.plads. Da han deltog året efter kom han hjem med 2.pladsen. Så nu lægges

der jo egentlig op til - at Perry i år skal trille en 1.plads hjem. Den forventning ønsker Perry dog ikke selv at lægge navn til i MotorBladet. Nok mest for ikke at skulle blive drillet af konkurrenterne. Så det lader vi være med.

Morten Christensen er webmaster på DMUsport.dk samt bestyrelsesmedlem af Sportsdivision Road Racing. Samtidig leverer Morten fast en artikel til MotorBladet. Har du nyheder til Morten som enten er beregnet på DMUsport.dk eller MotorBladet - så skriv til: rrweb@dmusport.dk

nYT FRA sportsdivisionen

Det koster det: Udover medlemskab af en klub og en licens, skal der bruges noget materiel. En dragbike kan laves til begynderstadiet - fra små 10.000,- kroner. Hertil skal man så indregne brændstoffet nitrometan, som koster ca. 70 kr. pr. liter. Der bruges ca. en halv liter på at smutte den hurtigste vej fra A til B på banen. Desuden skal man have nogle gode dæk, der giver godt ”grib” - og holder cyklen stabil når der køres. Et dæk holder kun til ca. 3 ture – og har en pris af ca. 1.500,- kroner. Og så til sidst skal man naturligvis medregne transport til og fra arrangementer. Enten med kassevogn eller bil med trailer. Læs mere på: www.dragbike.dk

Trods ihærdige tiltag fra Sportsdivisionen, klubber og trackday-arrangørere, så kan der for tiden konstateres et nedad gående deltagerantal ved DM’erne i de store klasser. På den baggrund har SD besluttet at igangsætte en elektronisk ”brugerundersøgelse” henover sommeren, for at kunne målrette indsatsen og dermed undgå kedelige konsekvenser af manglende deltagerantal ved arrangementerne. har du gode idéer iøvrigt, så tøv ikke med at sende dem til enten din klub eller sportsdivisionen. /mc

Årnakke 33 . 7900 Nykøbing Mors Tel: +45 97 74 07 33 info@tmpparts.dk . www.tmpparts.dk

29


2009 FIM Dansk Metal Nordic Speedway Grand Prix LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009 Kl. 19.00

- Underholdning for hele familien - Kæmpe festfyrværkeri - VIP/Kundearrangementer

BILLETTER www.billetlugen.dk 70 263 267 www.speedway.dk

! E R E H BE T 30

speedway.dk


dmU

FORKORTEDE TIllæGSREGlER

MOTOCROSS

1.

Hedelands Motorklub

2.

04.07.09

1.

Fyens Motor Sport

3.

2.

04.07.2009. Munck asfalt/v. Fjelsted Speedway

DM-mini + old boys + pokalløb C-mini

4.

3.

DM SuperMoto 3. afd.

4.

SM Mini Motard, SM Q 450, SM C Rookie, SM B, SM A Elite

65 cc, 85 cc (8-11 år), 85 cc (1215 år) C-klassern. Old Boys 33+, 40+, 50+.

5.

5.

1 træning + 1 tidskval pr. klasse. Dm klasserne kører 2 heat af 15 min. + 1 omg., pokal klasserne kører 2 heat af 12 min. + 1 omg.

OB 2 x 15 min. + 1.omg., mini 2 x 20 min. + 1.omg

6.

6.

Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: Løbende. Instruktion: 08.40. Træning: 09.00 Start: ca. 12.30

Mødetid: kl. 7,30 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: kl. 8,45. Træning: kl. 9,00 Start: kl. 11,00

7.

Præmiering ifølge DMU´s reglement.

7.

Præmiering: Iflg. reglement.

8.

8.

Anm. gebyr: Iflg. DMU Online. Efteranm.: Iflg. Reglement

20 dage før kr. 175,00, 10 dage før kr. 275,00. Efteranm. + kr.: kr. 425,00

9A.

Frist: 24.06.2009. Betaling: DMU Online

9b.

Egernvænget 1 D., 5210 Odense NV.

10.

Banen ligger på: Munck asfalt, Ridderstien 38, 5560 Aarup

9A.

Frist: 15.juni 2009. Betaling: DMU online

9b.

HM, Camilla Høgsbro, Ørby Gade 10, Ørby, 3200 Helsinge

10.

kasserer@hmmx.dk

1.

Skovbybanen 11 og 12 Juli 2009 Skovbybanen

Foto Kenneth Mikkelsen

1. Arrangør 2. Løbsdato/bane 3. Løbsart 4. Deltagerklasse 5. Heat, omgange 6. Mødetider (instruktion/træning/teknisk kontrol/start) 7. Præmier 8. Gebyrer(Solo/sidevogn) 9a. Anmeldelse frist, giro 9b. Anmeldelse (klubnavn/adresse) 10. Særlige bestemmelser

1.

Frederikshavn Moto Cross Klub

2. 3.

Weekendstævne

2.

Lørdag d. 4. juli 2009 Ørnedalsbanen

4.

3.

Danmarksmesterskab sidevogne + pokalløb C maxi

Micro c 50, B50. C80, B80, C65, B65, C85, B85, C125, B125, C250/500, B250/500, Oldboys 33+, 40+, 50+

4.

Sidevogne elite A, sidevogne B, C 125, C 144, C 250/500 (max. 40 kører i hver C maxi klasse)

5.

Micro = 4 heat Mini og Maxi = 3 heat

6.

Mødetid: Kl. 7.30 Teknisk kontrol: Løbende Instruktion: 8.45. Træning: KL.9.00 Start: Efter sidste træning

9A.

Frist: 10-07. Betaling: DMU Online

9b.

Præmiering f.eks. pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

VMCK /Jan Nielsen Nr.Boulevard.5 4800Nykøbing.F

10.

Tlf 51273462

5.

2 heat pr. klasse

6.

Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: 7.30 Instruktion: 8.30. Træning: 9.00 Start: umiddelbart efter sidste træning.

7.

20 dage før 180.-, 7 dage før 300,-, Efteranm. +500,-

7.

Præmiering til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

8.

8.

Løbsanmeldelsesgebyr. DM sidevogne indtil 20 dage før kr. 205, indtil 7 dage før kr. 305, på dagen kr. 455 C maxi indtil 20 dage før kr. 175 indtil 7 dage før kr. 275,- på dagen kr. 425.

9A.

Frist: 20-06-09. Betaling: Online tilmelding på dmus hjemmeside.

9b.

Ruth Nielsen Volbrovej 10 6500 Vojens

9A.

Frist: Frist 1 14/6 2009 Frist 2 24/6 2009. Giro: via www. dmusport.dk.

9b.

FMCK, Håbetsvej 4, Syvsten, 9300 Sæby

10.

Der skal anvendes miljøbakker/ tæpper. Vask skal foregå på vaskepladsen

1.

VMCK

2.

12-07-2009 Mosegårdsbanen

3.

Sommercup

4.

C50B, C50, B50, C80, B80, C65, B65, C85 8-11år, B85 8-11år, C85 12-15år, B85 1215år, Pigekl, Dameklasse, B125 to-takt, C125 to-takt

5.

2

6.

Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: 9.00 Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 11.00

7.

Pokaler til 1-2-3

8.

20 dage kr.175,00, 10 dage 275,00. Efteranm. + kr.: 425,00

1.

ÅCK

2.

18. juli ÅCK - Bornholm

3.

Bornholmercross. Pokalløb

4.

Alle solo maxi - mini og micro

5.

3 heat pr klasse

6.

Mødetid: Lørdag kl 8.00 Teknisk kontrol: før udkørsel til træning. Instruktion: 8.30. Træning: 8.45 Start: 10.15

10.

1.

OBS! Deltagere i træningslejren er IKKE automatisk tilmeldt løbet. Er man ikke tilmeldt lejren, kan man skrive eller ringe for at komme med til løbet om lørdagen.

Herning Motocross

2.

01. august 2009

3.

Herning Veterangames

4.

60+, 50+, 40+, 30+, 85 cc, Classic.

5.

Oldboys 2 heat a 20 min + 1 omg. Classic 2 heat a 15 min + 1 omg . 85 cc 2 heat a 20 min + 1 omg.

6.

Mødetid: 07.30. Teknisk kontrol: stikprøvevis. Instruktion: 08.15. Træning: 08.30. Start: 10.15

7.

Oldboys medaljer til de 3 første. 85 cc 3 pokaler.

8.

325 kr. Efteranm. + kr.: 200

9A.

Frist: 17. juli 2009 Betaling: DMU

7.

Præmiering fx pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

9b.

Herning Motocross, Præstegårdvej 12 a, 7451 Sunds

8.

Gebyr for alle klasser 175 kr. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 0

10.

De kørere der kun deltager om lørdagen betaler kun 175 kr. Der skal betales for strøm og bad efter klubbens tarif- Evt spørgsmål kun på mobil: 20289607 eller Mail: kurtoxboll@gmail.com

9A.

Frist: på løbsdagen. Kontant ved træningslejrens check ind.

9b.

info@aack.dk eller 21284673

31


dmU 1.

Sønderborg Motor Club

2.

D. 9. august 2009. Nybøl-banen.

3.

DM-B + pige/dame

4.

B 125 & B144 & B250/500 & dame+pige. C 125+144+250/500

5.

2. heat pr. klasse.

6.

Mødetid: 7.30. Teknisk kontrol: løbende over dagen. Instruktion: ved klubhus 9.00. Træning: 9.00. Start: 11.45.

7.

I henhold til reglement

8.

Anm. gebyr: 1. frist: 175 kr. 2. frist: 275 kr. Efteranm. + kr.: 425 kr.

9A.

Frist: d. 20. juli. Betaling: onlinetilmelding.

9b.

Nybøl-banen, Amtsvejen 10 c, 6400 Sønderborg

1.

VMCK

2.

09/08-2008

3.

DM Micro 50/80 4 afd.

4.

C50B, C50, B50, C80, B80

5.

2 Heat

6.

Mødetid: 7.30 Teknisk kontrol: 9.00 Instruktion: 8.45. Træning: 9.00 Start: 11.00

7.

Iht. reglement

9A.

8.

20 dage før kr.175,00. 10 dage før kr. 275,00. På dagen. Efteranm. + kr.: 425,00

Frist: Frist 1: 26-07. Frist 2: 0508. Betaling: DMU-Online

9b.

Lars Dam, Allegade 10a. 1sal, 3000 Helsingør

10.

Ryttergården er åben fra fredag, plads anvises, Strøm i begrænset omfang. Husk! Ingen kørsel og opstart i ryttergård, Se evt. yderligere info. på www.microcross.dk

9A.

Frist: 31/7-2009. Betaling: DMU Online

9b.

VMCK v/Jan Nielsen Nr. Boulevard 5, 4800 Nykøbing.F

10.

Tlf 51273462

1.

Melby Micro Cross Club

2.

D. 15. august 2009. Melby Microcross Bane

8.

Anm. gebyr: Gebyr 1: 175,-kr. Gebyr 2: 275,-kr. Efteranm. + kr.: 200,00

kasserer@hmmx.dk

1.

Nordals Motorsport

2.

23.8.2009 - Vesterlundbanen

3.

JM/FM Mini & Oldboys & pokalløb

4.

65ccm, 85ccm 8-11, B85 12-15, Old Boys 33+ Old Boys 40+ Old Boys 50+ , C85 12-15

5.

2

3.

SM Mini og Old Boys

6.

4.

OB + 33, OB + 40, OB +50, B85 open, B 85 lav, B 65

Mødetid: 07.30 Teknisk kontrol: løbende Instruktion: kl. 8.30. Træning: kl.9.00 Start: kl.11.30

7.

Efter reglement

8.

Tilmeldingsgebyr 1 DKK 175,00, Tilmeldingsgebyr 2 DKK 275,00. Efteranm. + kr.: tilmeldingsgebyr 2 + DKK 125

5.

5.

1 Træning, 1 Tidskval, 2 heat + 1 omg.

2 heat til alle klasser. Mini 20 min + 1 omg., OB 15 min + 1 omg.

6.

6.

Mødetid: 7:30 Teknisk kontrol: Løbende, hele dagen. Instruktion: 8:45. Træning: 9:00 Start: ca. kl. 11:00

Mødetid: 7.45. Teknisk kontrol: Stikprøvevis. Instruktion: 8.45. Træning: 9.00. Start: 11.00

7.

Præmiering iflg. DMU´s reglement

8.

20 dage før kr. 175,00, 10 dage før kr. 275,00. Efteranm. + kr.: 425,00

KORT OM DE FORKORTEDE

- EN 10-PUNKTS GUIDE 1. Gå ind på Motocross eller Road Racing FOTO: Vivi-Siiger

ONLINE-kalenderen på dmusport.dk. 2. Find løbet du ønsker at tilmelde dig til. Tryk på

32

10.

23.08.2009

B 80, B 50, C 80, C 50, 50 Begynder

det, så du kommer frem til løbsdetaljer. 3. Tryk på "tilmeld-linket". 4. Første gang du online tilmelder - bliver du bedt om at oprette en Profil (dvs. kørerdata). Du skal samtidig skrive din email-adresse, samt et selvvalgt password. 5. Udfyld Profil-oplysningerne. Oplysningerne vil blive anvendt hver gang du for fremtiden tilmelder dig et løb. 6. Efterfølgende bliver du bedt om at vælge klasse. 7. Nu vises dine oplysninger samlet, og du skal bekræfte din tilmelding ved at godkende, at du er indforstået med betingelserne for tilmelding. 8. Herefter viderestilles du til PBS, for at betale for løbstilmeldingen. Her skal du vælge hvilken korttype du betaler med – og indtaste oplysninger om dit kreditkort. 9. Når betaling er gennemført bliver du stillet tilbage til dmusport.dk. 10. Du er sikker på at din transaktion er gået igennem, når du modtager en kvittering på den email-adresse du har opgivet. Tjek evt. også dine kvitteringer for tilmelding - under "Mine løb" på dmusport.dk. Du kommer frem til "Mine løb" ved at logge dig ind (via emailadresse og password) nederst til højre på siden.

HM, Camilla Høgsbro, Ørby Gade 10, Ørby, 3200 Helsinge

2.

4.

ONLINE LØBSTILMELDING MoToCroSS / roaD raCIng

9b.

Hedelands Motorklub

SM Micro Cross

Pokaler til 1, 2 og 3, erindring til resten,

Frist: 03.august 2009. Betaling: DMU online

1.

3.

7.

9A.

De forkortede tillægsregler er en gratis annonceringsmulighed for klubberne. De forkortede tilllægsregler: • Publiceres gratis i MotorBladet og på dmusport.dk. • I fuld ordlyd, MB-nummeret måneden før arrangementet. • Reduceret ordlyd, i efterfølgende nummer. De forkortede tillægsregler, er enten et godkendt koncentrat af godkendte løbstilladelser/tillægsregler fra intranettet eller indsendt af klubberne via en specialblanket downloadet fra dmusport.dk. De forkortede tillægsregler skal ligesom andet materiale følge MotorBladets deadline, se kolofon, side 3 ved indholdsfortegnelse. • Ansvaret for ikke fremsendte forkortede tillægsregler påhviler arrangøren. vÆR SPEcIELT OPMÆRKSOM På, AT: - De forkortede tillægsregler kun er vejledende. DMUsport.dks online-oplysninger er gældende, herunder priser og deadlines. /KMM

9A.

Frist: 1.8. Betaling: via DMUløbstilmelding

9b.

Færgevej 3a, 6430 Nordborg

10.

Ingen færdsel på skydebaneanlæg. Ingen telefonisk efteranmeldelse.

1.

Aars Motocross Club

2.

19. september 2009, Plantagevej 7, 0600 Aars

3.

JM/FM Micro afd. 4

4.

50cc beg., C 50, B 50, C 80, B 80

5.

2 heat á 10 min. + 1 omg.

6.

Mødetid: 08.00 Teknisk kontrol: Løbende hele dagen Instruktion: 8.45. Træning: 09.00 Start: 10.30

7.

I henhold til reglement.

8.

Anm. gebyr: 175 kr. Efteranm. + kr.: 275 kr., på dagen 400 kr.

9A.

Frist: 1 = 30.08.09, frist 2 = 09.09.2009. Betaling: DMU online

9b.

AaMC, Roldvej 16, 9600 Aars

10.

Ingen kørsel i ryttergården, miljøbakker skal anvendes, ingen start af MC før efter kl. 9.00.

ROAD RACING 1.

Road Racing Fyn

2.

8-9. juli 2009, Ring Knutstorp (S)

3.

DM Store cykler

4.

Rookie 600, Rookie 1000, SS600, SB

5.

12

6.

Mødetid: 21:00 dagen før samt 7:00 Teknisk kontrol: 21:00 dagen før samt 7:00 Instruktion: 8:00. Træning: 9:00 Start: 13:40


dmU 7.

Pokaler til 1-2-3

8.

2700 DKK incl. strøm i begrænset omfang. Anmeldelse efter fristen plus kr.: Op til 300,- DKK

9A.

Frist: 1/7. Betaling: Se www. zenergyracing.dk

9b.

www.zenergyracing.dk

10.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Zenergy Racing. Det er muligt at tegne event-licens, for gadekørere til deltagelse i løb. Pitbikes ikke tilladt. Træning/tidtagning inddeles efter omgangstid, ikke klasse. Protest-tid 15 minutter - der kan forekomme Parc Fermé. Alle cykler skal gennem teknisk kontrol før udkørsel på banen. Støjkontrol kan forekomme. Mulighed for ekstra træning 6-7. juli. Tilmelding via www.zenergyracing.dk - betalingsinstruks gives på siden.

1.

RRKV

2.

01-08-09 Rødby Karting Ring Gl. Badevej, 4970 Rødbyhavn

3.

DM og Cup afd. 6

4.

Alle klasser i mini roadracing

5.

Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg

5.

Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg

6.

Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:00

7.

Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

8.

Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-

9A.

Frist: 07-06-09. Betaling: www. dmusport.dk

9b.

RRKV1967@hotmail.com

10.

Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra lørdag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder.Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300 kr. 100kr CAMPING/STØRM/MILJØ afgift opkræves på løbsdagen af RRKV. Bemærk 1 Ingen Kørsel i ryttergården. Milijøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 2 Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen.

1.

Aarhus Motor Klub

6.

Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:00

2.

5. September 2009 Asserballe Gokartbane.Pilehavevej 10, 6440 Augustenborg

7.

Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

3.

AMK Bitubo Super Sprint Cup 1. afdeling

8.

Nm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-

4.

Deltagende klasser: 1. 9Hk, 2. 15Hk, 125 ccm 4 takts, 3. Super Moto Mini 4 takts, 4. Scooter SS+ 11Hk

9A.

Frist: 25-07-09. Betaling: www. dmusport.dk

9b.

RRKV1967@hotmail.com

10.

Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra lørdag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder.Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. 100kr CAMPING/STØRM/MILJØ afgift opkræves på løbsdagen af RRKV. Bemærk 1 Ingen Kørsel i ryttergården.Milijøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 2 Der kan forfindes alkohol test på løbsdagen

1.

RRKV

2.

02-08-09 Rødby Karting Ring Gl. Badevej, 4970 Rødbyhavn

3.

DM og Cup afd. 6

4.

Alle klasser i mini roadracing

5.

Pr. klasse 1 træningspas, 1 tidtagningspas Super Pool, løb 6 x 20 min. pr. team.

6.

Mødetid: Kl. 8.00. Teknisk kontrol: kl. 7.00. Instruktion: Kl. 9.00. Træning: Kl. 10.00. Start: Løb Kl. 13.00.

7.

Præmiering: Der vil i hver afdeling være præmiering til 1 , 2 og 3 i form af medaljer. Til samlet vindere af begge afdelinger er der pokaler til de tre mest vindende i hver klasse. www.zootscoot. dk præmierer til samlet 1. plads 800,-kr. pr. team, 2. plads gavekort 500,-kr., 3. plads gavekort 300,-kr.

8.

Anm. gebyr. Ved tilmelding til hele serien (2 afdelinger) 1240,-kr. pr. team (2 deltagere pr. team). Deltagelse i en afdeling 620,- kr. pr. team. Priseksempel: For et team på 2 kørere som deles om en transponder vil prisen pr. mand være 620,- kr for begge afdelinger. Deltager teamet kun i 1 afd. vil prisen pr. deltager være 310,- kr. Efteranm. + kr.: 150,-kr.

9A.

Frist: 29. august 2009. Betaling: www.dmusport.dk. Ved netbetaling skal kvittering fremvises på løbsdagen.

9b.

Aarhus Motor Klub , Bærmosevej 4 , 8382 Hinnerup

10.

Der er mulighed for at campere i ryttergården fra fredag kl. 1800. Opkrævning for brug af strøm 75,-kr. , Hver kører skal medbringe sin egen AMB transponder. Tranpondere kan lejes på dagen for 300,- kr. Al kørsel i ryttergård skal foregå i gåtempo. Vær omhyggelig med miljø og sikkerheds regler. Fx skal alle teams være i besidelse af en skumslukker. En lille reminder med grundig oprydning. Der kan forkomme alkoholtest på løbsdagen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos AMK Road Racing Mini. En mere detaljeret beskrivelse af løbskonceptet findes på www.amk-racing.dk under Mini. Henrik W Pedersen tlf. 75940419 mobil 23443766 hwb.pedersen@ profibermail.dk

10.

Der er mulighed for at campere i ryttergården fra fredag kl. 1800. Opkrævning for brug af strøm 75,-kr. , Hver kører skal medbringe sin egen AMB transponder. Tranpondere kan lejes på dagen for 300,-kr. Al kørsel i ryttergård skal foregå i gåtempo. Vær omhyggelig med miljø og sikkerheds regler. Fx skal alle teams være i besidelse af en skumslukker. En lille reminder med grundig oprydning. Der kan forkomme alkoholtest på løbsdagen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos AMK Road Racing Mini. En mere detaljeret beskrivelse af løbskonceptet findes på www.amk-racing.dk under Mini. Henrik W Pedersen tlf. 75940419 mobil 23443766 hwb.pedersen@ profibermail.dk

3.

DM og Cup afd. 7

4.

Alle klasser i mini roadracing

5.

Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg

1.

Aarhus Motor Klub

6.

2.

6. September 2009 Asserballe Gokartbane. Pilehavevej 10, 6440 Augustenborg

Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:30

7.

3.

AMK Bitubo Super Sprint Cup 2. afdeling

Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

8.

4.

Deltagende klasser 1. 9Hk, 2. 15Hk, 125 ccm 4 takts, 3. Super Moto Mini 4 takts, 4. Scooter SS+ 11Hk

nm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-.

5.

Pr. klasse 1 træningspas, 1 tidtagningspas Super Pool, løb 6 x 20 min. pr. team.

6.

Mødetid: Kl. 8.00. Teknisk kontrol: kl. 7.00. Instruktion: Kl. 9.00. Træning: Kl. 10.00. Start: Løb Kl. 13.00.

7.

Præmiering: Der vil i hver afdeling være præmiering til 1, 2 og 3 i form af medaljer. Til samlet vindere af begge afdelinger er der pokaler til de tre mest vindende i hver klasse. www.zootscoot. dk præmierer til samlet 1. plads 800,- kr. pr. team, 2. plads gavekort 500,- kr., 3. plads gavekort 300,- kr.

8.

Anm. gebyr. Ved tilmelding til denne afdeling 620,-kr. pr. team (2 deltagere pr. team). Priseksempel: For et team på 2 kørere som deles om en transponder vil prisen pr. mand være 310,- kr. Efteranm. + kr.: 150,- kr.

9A.

Frist: Anmeldelsesfrist 30. august 2009. Betaling: www.dmusport. dk. Ved netbetaling skal kvittering fremvises på løbsdagen.

9b.

Aarhus Motor Klub, Bærmosevej 4, 8382 Hinnerup.

9A.

Frist: 12-09-09. Betaling: www. dmusport.dk

9b.

RRKV1967@hotmail.com

10.

Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder.Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. Bemærk : Der er ingen strøm i ryttergården. Bemærk 2 Ingen Kørsel i ryttergården. Milijøregler skal SKAL overholdes.Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500 kr. Bemærk 3 Der kan forfindes alkohol test på løbsdagen

1.

RRKV

2.

20-09-09 Lockarp, Larsbovägen 6, Oxie

3.

DM og Cup afd. 8

4.

Alle klasser i mini roadracing

5.

Antal omgange/heat pr. klasse Junior A 8 min + 2 omg-Junior B 11 min + 2 omg-Senior pocketbike 14 min + 2 omg. Øvrige klasser 14 min + 2 omg

6.

Mødetid: 07:15 Teknisk kontrol: 07:30 Instruktion: 08:30. Træning: 9:00 Start: løb ca. 14:30

33


dmU Præmiering. Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse

8.

Anm. gebyr.junior kr. 250,- Øvrige klasser kr. 350,- Ekstra klasse ½ pris. Efteranm. + kr.: 250,-

9A.

Frist: 13-09-09. Betaling: www. dmusport.dk

9b.

RRKV1967@hotmail.com

10.

Medbring kvittering for betaling. Der kan camperes i ryttergården fra fredag aften kl 18,00. Alle kører skal have sin egen AMB transponder.Kører som ikke har transponder kan leje transponder på dagen for 300kr. Bemærk 1 Der er ingen strøm i ryttergården Bemærk 2 Ingen Kørsel i ryttergården. Miljøregler skal SKAL overholdes. Køreren er selv ansvarlig for oprydning, efterladt affald straffes med bøde på 500kr. Bemærk 3 Der kan forefindes alkohol test på løbsdagen.

SPEEDWAY 1.

Brovst Speedway Club

2.

4 juli 09

3.

DM u 21 semi

4.

500cc

5.

20 heat a fire omgange

6.

Mødetid: Gr A 10.00 Gr B 12.00 Teknisk kontrol: Gr A 10.0011.00 Gr B 12.00-13.00 Instruktion: Gr A 10.30 Gr B12.30. Træning: 23-6 Start: Gr A 11.00 Gr B 13.00

7.

Blomster til 1-2-3

8.

125.00 kr.. Efteranm. + kr.: Frist: 18. juni 09. Betaling:

9b.

Hanne Thomsen, Ulvehøj 11 b, 6760 Ribe.

10.

Husk halskrave, spildbakke, vest og hjelmfarve. 2 dæksider+1 til finalen. 7 kører + 1 reserve videre fra hver gruppe. 16 kører + 2 reserver til hver gruppe.

1.

Brovst Speedway Club

2.

25 - 26 Juli Brovst

3.

Sommerstævne

4.

80cc gruppe B + C, 50cc gruppe A+B+C

5.

20 heat á 4 omgange

Mødetid: Lørdag 50cc gr.A kl. 8.00, 80cc gr.B kl. 10.15, 80cc gr.C kl. 12.45, 50cc gr.B kl. 15.00 Søndag 50cc gr.C kl. 8.00, 50cc gr.A kl. 10.15, 50cc gr. B kl. 12.30, 50cc gr. C kl. 14.30 Teknisk kontrol: Lørdag 50cc gr.A kl. 8.009.00, 80cc gr.B kl. 10.15-11.15, 80cc gr. C kl. 12.45-13.45, 50cc gr.B kl. 15.00-16.00. Søndag 50cc gr. C kl. 8.00-9.00, 50cc gr. A kl. 10.15-11.15, 50cc gr.B kl. 12.30-13.30, 50cc gr.C 14.3015.30. Instruktion: Lørdag: 50cc gr. A kl. 8.30, 80cc gr, B kl. 10.45, 80cc gr.C kl. 13.15, 50cc gr.B kl. 15.30. Søndag 50cc gr. C kl. 8.30, 50cc gr. A kl. 10.45, 50cc gr. B kl. 13.00, 50cc gr.C kl. 15.00. Træning: I uge 30 Start: Lørdag 50cc gr. A kl. 9.00, 80cc gr. B kl. 11.15, 80cc gr.C kl. 13.45, 50cc gr. B kl. 16.00. Søndag 50cc gr.C kl. 9.00, 50cc gr. A kl 11.15, 50cc gr.B kl. 13.30, 50cc gr.C kl. 15.30.

7.

Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse lørdag. Pokaler til alle i hver klasse søndag

8.

Anm. gebyr: 80cc kr. 175 og 50cc kr. 200 for begge dage.

9b.

Ole Johansen Hedebyvej 7 8600 Silkeborg

10.

yderligere info på www. herningspeedwayklub.dk under veteran games eller 29802739. camping åbner onsdag kl 1700 pris 50-100 kr pr døgn .Medbring alt hvad der er af reservedele og cykler da der handles hele week enden .Fest lørdag aften.

1.

Esbjerg Motorsport

2.

D. 8. august 2009 på Korskro banene

3.

Træningsstævne

4.

Micro 50 ccm

5.

20 heat uden finale

6.

Mødetid: Gr c kl. 9:00. Gr b kl 11:00. Gr a kl 13:00. Teknisk kontrol: Gr c kl 10:00. Gr b kl 12:00. Gr a kl 14:00. Instruktion: Gr c kl 9:45. Gr b kl 11:45. Gr a kl 13:45. Træning: 4 august 2009. Start: kl 17:00 til kl 20:00

7.

Pokaler til alle.

8.

175.00 kr. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 0

9A.

Frist: Fredag d. 10. Juli . Betaling: Ved TK

9A.

9b.

Lisbeth Nielsen, Jerriksvej 5, 9493 Saltum

Frist: 27 Juli 2009. Giro: betaling ved TK på dagen

9b.

10.

Husk spildbakker, hjelmfarver, nummerveste, nakkekraver. Hvis der er for få tilmeldinger til 80cc, køres der kun én gruppe. I 50cc rykker de tre bedste fra hver gruppe op i en højere gruppe til finalen og de tre sidste ned.

Tina Jessen, Nylandsvej 8, 6823 Ansager. Mail: tinapaghjessen@ hotmail.com

1.

Herning Speedway Klub

2.

30/7-31/7-1/8

3.

Veteran Games /Børge Hansens Mindeløb

4.

500ccm/500ccm 2v/500ccm opretstående motor/sidevogns speedway/short track med cross cykler

5.

4omgange 20 heat

6.

Mødetid: 1time før start Teknisk kontrol: 1time før start Instruktion: 1/2 time før start. Træning: tor 30/7 kl 1200-1400 og kl18002000 Start: kl 12.00.

7.

Medaljer til 1+2+3 i hver klasse

8.

Pris for hele week enden med mulighed for deltagelse i alle klasser 275kr. Anmeldelse efter fristen plus kr.: 50

9A.

Frist: Onsdag 1/7-2009. Giro: konto 76041451394 husk navn adr . crossed check

R O T

AD Bl

10.

Kørerne tilmeldes efter først til mølle princip. Inddeles i gr. efter rangliste anno 27 Juli-09. Kørerne skal selv medbringe spildbakke, hjelmfaver, veste samt godkendt sikkerhedsudstyr iflg. reglementet.

ØVRIGE 1.

Aarhus Motor Klub

2.

20. september, Høver.

3.

OK-trial, 6. afdeling af DM i bedømt trial.

4.

E, A, B, C, classic og M.

5.

4 omgange.

6.

Mødetid: 9.00. Teknisk kontrol: 9.00. Instruktion: 9.45. Start: 10.01

7.

Efter reglement + præmiegenstande

8.

Se elektronisk tilmeldning på www.dmusport.dk. Anmeldelse efter fristen + 100 kr.

9A.

Frist: 15/9, www.dmusport.dk

9b.

Evt. sendes anm. til knud@amkracing.dk / trialaction@sport.dk dagen. Ole K. 86 65 40 34, Knud 24 21 59 36.

10.

Sidste afd. af DM med uddeling afv medaljer i klasse E og B. Gasgrillen startes op om eftermiddagen.

ET ØNS KE R

Grundet sommerferie udkommer MotorBladet, ikke i starten af august måned. Førstkommende nummer efter sommerferien udkommer 10. september.

A

OD SOMMER EG ll

9A.

6.

M O

7.

DE FoRKoRTEDE PÅ NETTET Ikke alle løb som afvikles i de kommende måneder juli, august og september - fremgår af de forkortede tillægsregler i dette nummer. Tjek derfor DMU`s online løbskalender på web-adressen (uden www): loebskalender.dmusport.dk Efterhånden som klubbernes tillægsregler godkendes, lægges de forkortede tillægsregler ind på online-kalenderen, og kan ses her.

34


dmU

DMU ANSÆTTER SPorTSChEF Danmarks Motor Union (DMU) har med virkning fra 15. juni 2009 ansat Birger kyhl som Talentog Elitesportschef. Birger Kyhl har gennem de seneste 20 år arbejdet som specialforbundskonsulent i Team Danmark (TD) med flere forbund, herunder DMU (1990-2000), og efterfølgende fungeret som TD planchef med ansvar for etablering af eliteog træningscentre, sportskollegier med mere (2000-2009). DMU-formand Jørgen Bitsch anser ansættelsen af Birger Kyhl for at være en vigtig elitestrategisk fornyelse i DMU. ”Birger Kyhl har via sin baggrund hos Team Danmark et indgående kendskab til DMU`s problematikker på talent- og eliteområdet, og vil derfor have enestående mulighed for at være med til at udbygge DMU`s talent- og eliteindsats. Vi forventer, at Birger Kyhl med sin enestående baggrund vil blive et stort aktiv for os i de kommende år,” siger Jørgen Bitsch og fortsætter ”Oprettelsen af Talent- og Elitesportschefstillingen i DMU kommer efter en flerårig periode med markante eliteresultater. Vi kan dog konstatere, at den internationale konkurrence i dag er så hård, at kun en fortsat udbygget indsats vil kunne fastholde den positive udvikling. Og vi vil i de kommende år fokusere endnu kraftigere på talentudvikling end hidtil.”

Sekretariat: idrættenS HuS

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk

Birger Kyhl er pr. 15. juni ansat som Sportschef i Danmarks Motor Union, med 20 timer ugentligt.

DMU-sportchef Birger Kyhl bliver i det daglige leder af DMU`s Talent og Eliteorganisation, bestående af landstrænerne Jan Stæchmann (Speedway), Brian Kjær Jørgensen (Motocross) og Christian Munk Poulsen (BMX) samt talenttrænere, og han ser meget frem til arbejdet i DMU. ”Jeg har aldrig været i tvivl om, at der er en sprudlende talentmasse i DMU. Og i de kommende år vil vi have et konstant øje for talentudvikling - alt andet vil betyde stagnation og dermed optakten til tilbagegang. Det går ikke, da DMU nærmest har en historisk forpligtelse til fortsat at levere interna-

Alt til micro & 80cc speedway. Komplette cykler til den nye 50cc klasse. Renovering og opsætning af motorer 50, 80 samt 500cc. Forhandling af LFT Products, speedway CNC produkter.

Tlf: 2191 5053 eller: 2099 2445 Mail: john@light-racing.dk

FAKTA: Navn: Birger Kyhl Stilling: DMU-sportschef, 20 timer ugentligt, pr. 15. juni 2009 Alder: 65 år Bopæl: Jægerspris Tidligere ansættelse: Team Danmark (TD); - TD-planchef (2000-2009) - TD-konsulent (1990-2000)

tionale elitesportsresultater,” siger Birger Kyhl og fortsætter ”Jeg har altid ønsket, at man i talent- og elitearbejdet sætter den aktive og træneren i centrum. Et vigtigt fokuspunkt bliver derfor konstant at uddanne vores trænere, så de kommer på et meget højt internationalt niveau. Vores udenlandske konkurrenter står ikke stille, så det må vi heller ikke gøre,” slutter Birger Kyhl. Udover arbejdet med aktive og trænere, så kommer Birger Kyhl til at fungere som projektleder i forhold til forskellige udviklingsopgaver, såsom DMU`s kraftcenter- og talentkraftcenter koncept. Birger Kyhl skal desuden, i tæt samarbejde med DMU’s øvrige sekretariat, være med til at sikre den nødvendige service og løbende information til de forskellige interessenter i og udenfor Danmarks Motor Union.

eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk SPortSSekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk Sekretær: Heidi Eilsø Tlf.: 43 26 26 13 Email: he@dmusport.dk ProJektmedarBeJder: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

dmu’S miLJøSekretariat hos Grontmij carl Bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

Cross dæk VRM 229 fordæk - Hård bane Størrelse

80/100 x 21 TT

Varenr.

200015

Ref. nr.

28-8050 / For

Pris

369,-

VRM 229 bagdæk - Hård bane Størrelse

110/100 x 18 TT 100/90 x 19 TT 110/90 x 19 TT 120/90 x 19 TT

Varenr.

200011 200012 200013 200014

Ref. nr.

28-8055 / Bag 28-8056 / Bag 28-8057 / Bag 28-8058 / Bag

Pris

409,498,485,599,-

VRM 229 dækket fra Vee Rubber er et meget slidstærkt dæk, der har lang levetid og utrolig velegnet til hårdbaner, dækket er testet bl.a. i Spanien på det meget hårde underlag og viste en lang holdbarhed.

VrM229

VrM174

VrM229

VRM 174 Crossdæk Størrelse

2.50 x 10 TT 3.00 x 12 TT

Varenr.

200440 200441

Ref. nr.

For + bag Bag

Pris

125,198,-

VRM 270-271-272-273 dækkene fra Vee Rubber er alle beregnet på de micro crossere. Selvrensende mønster med godt “bid” til alle typer baner.

VrM270

VrM271

VRM 270 Crossdæk Størrelse

2.50x10 2.50x12

Varenr.

200079 200081

Ref. nr.

VRM270 VRM270

Pris

162,205,-

VRM 271 Crossdæk Størrelse

2.75x10

VrM272

VrM273

Varenr.

200080

Ref. nr.

VRM271

Pris

194,-

VRM 272 Crossdæk Størrelse

60/100x14

Varenr.

200082

Ref. nr.

VRM272

Pris

260,-

VRM 273 Crossdæk Størrelse

80/100x12

Varenr.

200083

Ref. nr.

VRM273

Flere Vee Rubber dæk til hårde, medium og bløde baner finder du i Cross Nøglen. Priserne er osse til at leve med. Du finder også alle Heidenau dæk og slanger i Cross Nøglen. Tjek www.maxmc.dk 36

Pris

314,-

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.

I samme gruppe i Cross Nøglen finder du Excel fælge og egersæt. Bagest i Cross Nøglen finder du også 360 sider med reservedele til crossere og ATV/Quad racere.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.