Page 9

Toekomstmakers > KAPITAAL

RINKE ZONNEVELD

INNOVATIONQUARTER OPGERICHT: 2014

InnovationQuarter is met haar twee

Zuid-Holland. We helpen de groeiambi-

fondsen IQCapital en UNIIQ de meest

ties van bedrijven waar te maken”, zegt

actieve investeerder voor startups en

directeur Rinke Zonneveld van

scale-ups van Nederland. Samen met

InnovationQuarter. “Bedrijven hebben

incubators en hubs in de regio zorgen zij

kapitaal nodig om te kunnen (door)

er voor dat in Zuid-Holland een bruisend

groeien. Als proactieve en betrokken

innovatie-ecosysteem ontstaat. Samen

investeerder vergroten wij de toegang

met heel veel bedrijven en kennisinstel-

tot kapitaal voor innovatieve bedrijven.

lingen werken zij aan vernieuwende pro-

Met onze investeringsactiviteiten vanuit

jecten op weg naar de Next Economy.

IQCapital en de fondsen UNIIQ en ENERGIIQ realiseren wij meer econo-

“Wij financieren innovatieve bedrijven in

mische groei en werkgelegenheid in de

alle levensfasen, assisteren buitenland-

regio.”

se ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwer-

www.innovationquarter.nl

king tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo werken wij aan een economisch sterk

HARM DE VRIES

INNOVATION INDUSTRIES OPGERICHT: 2017

Innovation Industries is een nieuw

waarop wij met onze portfoliobedrijven

Nederlands venture capital fonds dat in-

omgaan; we proberen actief bij te dragen

vesteert in hightech ondernemingen. Het

aan het succes van de portfoliobedrij-

richt zich op seed/early stage en growth

ven. We hebben een lange termijn visie

stage bedrijven. Voor de vroege fase

en kunnen tot zo’n €10 miljoen per

werkt het fonds nauw samen met de

bedrijf investeren. Dat is nodig voor het

Technische Universiteiten en met TNO.

bouwen en laten groeien van hightech

“Wij zijn in juni 2017 van start gegaan

ondernemingen.”

en hebben momenteel acht ondernemingen in portefeuille”, zegt Harm de

www.innovationindustries.com

Vries, partner bij Innovation Industries. “We zijn betrokken investeerders. Dat zie je terug in het feit dat we investeren in technologieën en producten die een oplossing bieden voor de grote uitdagingen van deze tijd, maar ook in de manier >9

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement