Page 67

Toekomstmakers > MARKT

ambtenaren.” Deze werkwijze heeft

juiste startups uit te filteren”, zegt

aan startups vragen. “Groningen wil het

Amsterdam sinds 2015 heel wat slimme

Marijke Deegens van de provincie. “Voor

ecosysteem voor innovatieve startups

oplossingen opgeleverd. “De vraag ‘Hoe

ons was het heel belangrijk dat het

versterken”, zegt Daphne Bos, program-

organiseren we een veiliger doorvaart

mes aan twee kanten snijdt: we helpen

mamanager Startup in Residence bij de

op de grachten zonder extra hand-

de startende ondernemer zijn product

gemeente Groningen. “Dat kan door als

havers in te zetten?’ zorgde er voor dat

of dienst verder te ontwikkelen én als

gemeente en provincie innovatiever in te

Global Guide Systems met behulp van

organisatie leren we wat er in de maat-

kopen en met lokale startups samen te

AIS-technologie de grotere boten, zoals

schappij speelt. Zo kunnen we ons beleid

werken. Zo pakken we problemen sneller

de rondvaartboten, op de grachten in

versterken. De grootste winst is dat we

aan.”

kaart kan brengen”, vertelt Cramer. “Dat

hebben gemerkt dat veel mensen bezig

werkt prima.”

zijn hun eigen omgeving beter te maken

StartupDeltaSummit

op het gebied van energie, voeding en

Gelderland heeft zeventig startups geno-

zorg.”

mineerd en maakt op 19 april tijdens de

Ontdekkingsreis De provincie Gelderland vroeg elke

StartupDelta Summit bekend welke start-

gedeputeerde een maatschappelijke

Mobiliteit, afvalverwerking, energie-

ups een opdracht krijgen. Alle genomi-

vraag te formuleren en lanceerde die via

transitie en gezond ouder worden, zijn

neerden hebben hun idee gepresenteerd

de challenge Gelderland daagt je uit! Daar

maatschappelijke thema’s waarvoor de

aan een groep experts.

kwamen vierhonderd reacties op. “Het

gemeente en de provincie Groningen

was een hele ontdekkingsreis om de

volgende maand innovatieve oplossingen

www.startupinresidence.com

> 67

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement