Page 17

Toekomstmakers > EXPERTISE

JAN MEILING

ORGANISATIE: STARTLIFE

StartLife is een initiatief van Wageningen

in haar sector de meest ontwikkelde

UR en Ontwikkelingsmaatschappij Oost

startup community en best gewaarde

NL, uitgevoerd in nauwe samenwerking

programmering van Noordwest Europe.

met het bedrijfsleven en andere partners

“We gaan ons de komende jaren vooral

in de Food Valley. Directeur Jan Meiling:

richten op de samenwerking van onze

“StartLife behoort tot een van de leiden-

startups met de nationale en regiona-

de initiatieven voor startersondersteu-

le topsectoren en het internationale

ning in Nederland en vormt een van de

bedrijfsleven.”

speerpunten voor de implementatie van het innovatie en ondernemerschapsbe-

In totaal heeft StartLife in de afgelopen

leid van de provincie Gelderland en het

jaren meer dan 200 Start-ups uit de

Ministerie van Economische Zaken voor

startblokken geholpen en zijn er meer

de Regionale en Landelijke Topsectoren

dan 1000 events en trainingen gegeven

Agrofood, Tuinbouw en Biobased.”

in het kader van het ondernemerschapsonderwijs en startup ondersteuning.

StartLife is hét landelijke loket voor startende ondernemers in food, agro,

www.start-life.nl

biobased en environment en heeft

JOUKE GOSLINGA

ORGANISATIE: RDM ROTTERDAM

Voor Jouke Goslinga, programmadirec-

en grote bedrijven experimenteren met

teur RDM Rotterdam, staat het vast:

nieuwe producten of processen. Er wor-

“RDM Rotterdam maakt de innovatie

den nieuwe technologieën uitgedacht,

van Rotterdam zichtbaar en werkt als

getest en toegepast. Goslinga: “Deze

een katalysator voor innovatie. Hier

nieuwe technologieën zijn gebaseerd

komen onderwijs, onderzoek en onder-

op digitalisering, robotisering, additive

nemen samen, of het nu gaat om open

manufacturing, en op het toepassen van

data, Internet of Things, duurzame ener-

nieuwe, duurzame energie en materia-

gie of het uitwisselen van restproducten.

len. De samenwerking met kennis- en

In de haven van Rotterdam krijgen inno-

onderwijsinstellingen in de regio maakt

vators volop ruimte, mogelijkheden en

dat jongeren hier kennismaken met de

steun om te slagen. Innoveren doe je in

technieken van de toekomst. Dit maakt

het Makers District. Dé plek in de regio

het Makers District tot een proeftuin en

voor de innovatieve maakindustrie.”

showcase van de nieuwe economie.”

De gebieden RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens (M4H) vormen sa-

www.rdmrotterdam.nl

men het Rotterdam Makers District. Hier

www.rotterdammakersdistrict.com

kunnen jonge bedrijven doorgroeien > 17

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement