Page 16

Toekomstmakers > EXPERTISE

MARC KALF

ZORGINNOVATIE OPGERICHT: 2015

Bijna 700 innovaties in de zorg staan

West-Brabant, EIZT, Economic Board

aangemeld op de website van de

Utrecht, VitaValley, Health Innovation

Zorginnovatie.nl (www.zorginnovatie.nl),

Park, Health Valley, Healthy Ageing

waarvan Marc Kalf (manager innovatie bij

Network Northern Netherlands, Slimmer

Health Valley) voorzitter is. “Deze reuze

Leven 2020 en Medical Delta.

etalage hebben we met negen partners ingericht voor alle partijen in de zorg.

Aan het platform is de Nationale Zorg-

Doel is te voorkomen dat innovatief

innovatieprijs verbonden. In maart werd

Nederland het wiel nog een keer uit-

de CRDL (cradle) op het Health Valley

vindt. Ontstaat er ergens een idee voor

event door de vakjury uitgeroepen tot

een nieuw of verbeterd product, dienst-

winnaar van de Nationale Zorginnova-

verlening of concept, dan is het via

tieprijs 2018. Het publiek koos Abena

www.zorginnovatie.nl makkelijk te

Nova, een fabrikant van slim

checken of het wellicht al bestaat”,

incontinentiemateriaal, als winnaar,

legt Kalf uit. Aan de inrichting van het platform werken mee: Amsterdam

www.zorginnovatie.nl

Economic Board, Care Innovation Center

CHRIS DOOMERNIK

HEALTH VALLEY NETHERLANDS OPGERICHT: 2004

“Health Valley verbindt partijen: van

staat hier een epicentrum voor startups

multinational en startup tot overheid,

en scale-ups. En die onderscheidende

kennis- en zorginstelling, met als doel

innovatiekracht willen we ook in Europa

om de gezondheidszorg te verbeteren en

èn daarbuiten laten zien.” Health Valley

economische groei te bevorderen”, stelt

vervult, aldus Doomernik, “een verbin-

directeur Chris Doomernik van Health

dende rol tussen de vele stakeholders

Valley Netherlands, hét grootste innova-

die dit tot stand brengen. Bijvoorbeeld

tienetwerk in Life Science & Health, vast.

universiteiten en hogescholen die de

“We worden in Nederland én internatio-

dragers van kennis zijn én bedrijven en

naal steeds meer herkend en erkend. Er

zorgaanbieders die essentieel zijn voor

komen delegaties uit onder meer de

de toepassing van innovaties.”

Verenigde Arabische Emiraten en Thailand om te zien hoe Health Valley werkt. Wat wij hier doen valt op. Uiteraard presenteren wij ons tijdens de StartupDelta Summit in Arnhem. Er ont> 16

www.healthvalley.nl

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Advertisement