Page 1

‫اسالم سیاسی در دو سده اخیر‬ ‫با عرض سالم به خوانندگان عزیز با این مقاله میخواهم تحقیقات سه ماهه ام را در بارۀ اسالم سیاسی از اوایل سدۀ هژدهم بصورت فشرده بیان کنم‪ .‬اینها همه‬ ‫حقایقی از جهان اسالم شمرده میشود که مشت پیشکسواتان دوران جاهلیت عرب را باز مینماید‪ .‬این نوشته میرساند که اسالم سیاسی دیگر فاقد بینش در عرصه‬ ‫های تاریخ‪ ،‬جامعه شناسی‪ ،‬فرهنگ و اقتصاد ااست‪ .‬این نوشته در مدیای جهانی و اسناد انکار ناپذیر سده های قبل انعکاس روش و صریح یافته است‪.‬‬ ‫اگر تمام رهبران اسالم سیاسی چون محمد عیدالوهاب‪ ،‬سید جمال ال دین‪ ،‬سید قطب‪ ،‬علی شریعتی‪ ،‬آیت هللا خمینی و یاران اش را از درون قبر ها بیرون کشیده و‬ ‫بپرسیم چرا چنین واقع شده؟! جوابی ندارند و مجبور سر به زیر انداخته و به خود و پیروان بیشعور خود لعنت بفرستند‪ .‬زیرا اسالم سیاسی در سده های اخیر‬ ‫زیادتر از رشد عقاید امت اسالم به دین و آئین؛ آنانرا به شک و تردید واداشته است‪.‬‬ ‫رهبران اسالم سیاسی در دو سدۀ اخیر زیادتر از هروقت خواهان قدرت طلبی‪ ،‬ثروت اندوزی و زنبارگی بوده اند‪ .‬هر شیخ نشین امارات عربی مالک صد ها زن‬ ‫انگلیسی‪ ،‬المانی‪ ،‬امریکایی‪ ،‬عربی‪ ،‬روسی و چچینی است و زیادتر از چنگ افکندن به اعتقادات و دساتیر دینی و موازین فقه و شریعت با افکار و سلیقه های‬ ‫شیطانی زندگی نکبت بار خود را سپری نموده اندو بعد از گذشت دوصد سال بزرگترین جفا در حق جهان اسالم را روا داشته اند‪.‬‬ ‫وقتی در قرن شانزده رنساس اروپا به حیث یک جنبش سیاسی و فرهنگی از میا ن مسیحیت بنیادگرا سر بلند کرد‪ .‬اروپا در استانۀ تمدنی جدید قرار گرفت که در‬ ‫آن کلیسا دیگر قدرت و اختیارات سیاسی اش را در دولت و حکومت ها از دست داده و در عوض برای دانش و پیشرفت های عظیم علمی سر تسلیم فرود آورد‪.‬‬ ‫دانشمندان نو ظهور بر خالف گذشته دیدگاهای تازه را به شیوه واقعیت گرایانه مطرح نموده و در انکشاف مزید هنر‪ ،‬ادبیات‪ ،‬تخنیک و فلسفه تاریخ راه باز‬ ‫نمودند و درنتیجه انقالب های اجتماعی و فرهنگی و انسانمداری را به ارمغان آوردند‪ .‬اگر پایان دورۀ رنسانس را آواخر قرن هفده در اروپا بحساب آوریم درین‬ ‫مدت اروپا موفق به کشف قاره های جدید از جمله امریکا‪ ،‬کشف و تثبیت قوانین طبعی ‪ ،‬ماشین های بخار‪ ،‬ماشین های چاپ و انقالب های بزرگ اجتماعی چون‬ ‫انقالب صنعتی و انقالب کبیر فرانسه را پشت سر گذاشت و در نتیجه گذار از مرحلۀ فرسوده ای فیودالی بسوی سرمایه داری حرکت نمود‪ .‬نتیجۀ این همه توسعه‬ ‫و انکشافات باعث حرکت غرب و در راس همه انگلیس آغارگر استعمار میشود که در نخستین گام کمپنی هند شرقی را پایه گذاری مینماید و اواسط قرن بیستم‬ ‫در افریقا‪ ،‬شرق میانه و بخش های عمدۀ قاره امریکا قوت های استعماری انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایطالیا و اسپانیا تسلط مییابند‪.‬‬ ‫درست در همین اوان و با اختراع ماشین های درون سوزو نخستین نشانه های موجودیت نفت در آسیای مرکزی و شرق میانه و عربستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ایران کشف‬ ‫میگردد‪ .‬در همین آوان فروپاشی امپراطوری عثمانی شروع و اسالم را به حاشیه قرار داده و زمینۀ استثمار از مردم آنرا مهیا میسازد‪.‬‬ ‫اوایل قرن هژده شروع مصیب در جهان اسالم بود‪ .‬با تولد محمد بن عبدلوهاب در بیابان های خشک و بایر عربستان یکبار دیگر تاریخ کشتار ‪ ،‬قتل عامها‪،‬‬ ‫باجگیریها شروع شد‪ .‬عبدلوهاب با انگیزۀ جهاد اسالمی به سبک دوران امویان شیوه زشت کشتار دگراندیشان را توسعه داد‪ .‬قتل عام اهالی کربال شهر مقدس‬ ‫شیعیان در سال ‪ 2081‬بیانگر تفکرات بنیادگرایانه وهابیان بود و هنوز هم پیروان محمد ابن عبدالوهاب درمحو نمودن اماکن مقدس مسلمان و فرقه های‬ ‫متفاوت جهان اسالم عقیده دارند و آنان در تخریب زیارت های پیشوایان مذهب شیعه در عراق درسال ‪ 1882‬و تخریب مزار شاعر پشتون رحمان بابا در‬ ‫پاکستان دست داشتن خود را انکار نکرده اند‪ .‬حتی بعد از هجوم وحشیانه تنظیم های جهادی پس از شکست دولت نجیب هللا عبدالرب رسول سیاف برای تخریب‬ ‫مساجد اهل تشیع و تسنن به نحوی فتوا صادر کرد‪.‬‬ ‫وهابیان عربستان یعنی خاندان نواده های ( محمد ابن السعود) که نخستین پیرو محمد ابن عبدالوهاب در قرن هیجدهم گردید بعد ها و در نیمۀ دوم قرن نوزدهم‬ ‫پیوند های خود را به دولت بریتانیا بر قرار نمودند و سیل کمک های انگلیس ها بسوی عربستان سرازیر شد‪ .‬بنیادگذاری این دوستی توسط الردکرزن انگلیسی‬ ‫از طریق کمپنی هند شرقی به پیشبرده میشد‪ .‬این دوستی میان خاندان السعود و بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول ظهور کمپنی های بزرگ نفتی بوجود آمده و در‬ ‫استخراج نفت و همچنان تامین امنیت در شبه جزیره عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس و امنیت بخشیدن بحیرۀ سرخ و خلیج فارس عملن داخل اقدامات‬ ‫نظامی گردیدند‪ .‬این توافقات عملن خاندان السعود را تحت الحمایه بریتانیا قرار داد‪ .‬تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم در اروپا اسالم سیاسی بازیچه خاندان‬ ‫هاشیمه و سعودی بود که در لبنان‪ ،‬سوریه‪ ،‬اردن‪ ،‬عراق و مصر به نحوی حکومت های خودکامه را تجربه میکردند‪ .‬هاشمی ها که خود متعلق به خاندان پیغمبر‬ ‫اسالم میدانستند برای در دست گرفتن قدرت در جغرافیای اعراب از هر نوع جنگ سرد و گرم اباء نمیورزیدند ‪ .‬البته الرد کرزن و لورنس نماینگان دولت شاهی‬ ‫انگلیس هم آشکار به این خواست بنی هاشمی ه ا دامن میزدند‪ .‬درنتیجه همه این زد و بند ها بعد از جنگ جهانی دوم لرد بالفور با یک اعالمیه تشکیل دولت‬ ‫یهودی را در قسمتی از خاک فلسطین اعالم کرد خاندان السعود و شیخ نشین های خلیج فارس تا گردن در مرداب وهابیت غرق بوده و به خواسته های انتجلنت‬


‫سرویس بریتانیا گردن نهاده بودند‪.‬در جنگهای آل سعود در سال ‪ 2218‬و قتل عام چهارصد هزار نفر و چهل هزار زخمی عربستان را به زیر سلطۀ السعود‬ ‫کشانده و برای بریطانیا زمینۀ فعالیت های استعماری از مدیترانه تا بحر هند را فراهم کرد‪.‬‬ ‫هرچند درین سال های بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی متحدی ن انگلیس‪ ،‬امریکا و روسیه طومار استعماری انگلیس آهسته آهسته درهم شکست ولی مقاومت‬ ‫سرویس های جاسوسی این ممالک پیوسته در اشاعه اسالم سیاسی مقابل حکومت های سکوالر دست از توطئه بر نداشته و الیه های از مرتجعترین سازمان ها‬ ‫و تنظیم ها را بوجود آورد‪.‬‬ ‫بعد از تجزیه هن د به پاکستان و تشکیل دولت اسرائیل سرویس های جاسوسی امریکا و انگلیس اسالم سیاسی را مطابق به خواست خود درونمایۀ اعتقادی دادند‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق و مصر سوریه جریان های اخوان المسلمین را بوجود آورده و از نظریات انان برای کشیدن کمر بند سبز در اطراف‬ ‫اتحادشوروی سابق استفاده نمودند‪ .‬زیادتر از همه در ایران افغانستان و پاکستان با یاری همین سازمان های جاسوسی نسلی سربرآورد که وحشیانه علیه همه‬ ‫ارزش های دیموکراتیک و ملی قرار میگرفتند‪.‬‬ ‫اسالم سیاسی در افغانستان‪:‬‬ ‫یکی از دستاورد های محافظه کاران امریکا در د ولت رونالد ریگان قرار دادن افغانستان بحیث سنگر جدیدی علیه اتحاد شوروی سابق بود‪ .‬بریژنسکی مشاور‬ ‫امنیت ملی در دولت ریگان یکجا با‬ ‫در سال ‪ 2208‬سیاست امریکا در قبال افغانستان و آسیای میانه چنین بود‪ :‬حمایت مالی و سیاسی از مجاهدین و کشاندن فعالیت های تخریبکارانه در آنسوی‬ ‫دریای آمو و افکندن طناب سبز به گردن اسالم گرایان رادیکال در تاجکستان‪ ،‬ازبکستان و ترکمنستان‪ .‬اما بزودی بعد از سقوط دولت نجیب هللا افغانستان بکام‬ ‫تنظیم های هفتگانه در پاکستان و هشت گانه ایران افتاد که ویرانی های زیادی را در پی داشت‪ « .‬روبرت دریفوس» در کتاب بازی شیطانی مینویسد که در‬ ‫سال‪ 2292‬شوروی ها عربستان سعودی را برای کاهش استحصال نفت تشویق کردند و درین وقت ایاالت متحدۀ امریکا با وارد کردن فشار باالی عربستان‬ ‫سعودی استحصال نفت را از طریق عربستان آنقدر افزایش داد که قیمت نفت از بشکه ‪ 12‬دالر به ‪ 21‬دالر امریکایی تنزیل نمود و نفت اتحاد شوروی که بازار‬ ‫های اروپا را گرم میکرد هم به پاینترین نرخ نزول نموده و در نتیجه ضربه بزرگ اقتصادی را بر اتحادشوروی وارد نموده و آنرا دستخوش یک عمیق اقتصادی‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫ویلیام کیسی در سال ‪ 2201‬اتحادیه عربستان سعودی و پاکستان را ب خاطر پیشبردن جنگ در افغانستان که شامل تبلیغات ضد کمونیستی‪ ،‬خرابکاری و فعالیت‬ ‫های چریکی تا دریای آمو را در برمیگرفت مهیا نمود‪ .‬در نتیجۀ این کوشش ها نسخه های از قرآن به زبان های فارسی و ازبکی در عربستان چاپ و از طریق‬ ‫مرز های افغانستان توسط چریک ها به ازبکستا ن و تاجکستان فرستاده میشد‪ .‬جریک های مسلمان هر از گاهی تا فاصله های بیست و پنج کیلومتری به عمق‬ ‫خاکهای اتحادشوروی داخل میشدند و با مین گذاری در شبکه های راه آهن و شاهراه های عمومی مبادرت میورزیدند‪.‬‬ ‫رژیم خمینی هر چند به خواست سی‪.‬آی‪.‬ا در ایران به پیروزی رسید ب ود از مجاهدین افغان در دو جبهه استفاده میکرد‪ .‬اول اینکه از یورش سربازان سرخ به‬ ‫افغانستان حساسیت نشان میداد‪ .‬دو اینکه برای صدور انقالب تشیع به عربستان صعودی‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکسنان و افغانستان خود را متعهد میدانست و بنابران نفرت‬ ‫خود را از خاندان سعودی پنهان نمیکرد‪ .‬حتی در مراسم حج بنیادگرایان شیعه را به عربستان میفرستاد تا مراسم حج را به نوعی مختل و خاندان سعودی را‬ ‫بدنام کند‪ .‬خاندان السعود حکومت ایران را رقیب سیاسسی خود پنداشته و بنا براین میخواست افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تاجیکسان و ازبکستان سنی مذهب را علیه‬ ‫آخند های ایرا ن بشوراند‪ .‬پاکستان و عربستان فعاالن اسالمی را در حرکات شورشی و حمالت چریکی در تاجکستان‪ ،‬ازبکستان و ترکمنستان همرایی نمودند‪.‬‬ ‫طوریکه در سالهای ‪ 2222‬ــ ‪ 1882‬درین جمهوری ها جنگ های فراوانی در تاجکستان‪ ،‬ازبکستان و ترکمنستان به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫در راس تنظیم های جهادی گلبدین حکمتیار‪ ،‬برهان الدین ربانی‪ ،‬عبدالرسول سیاف و صبغت هللا مجددی قرار داشتند ‪ .‬گلبدین حکمتیار مهره اصلی در ساخت و‬ ‫باخت های سیاسی رهبری جنبش اسالمگرای ( اساتید) را که با سازمان اخوان المسلمین مصر رابطۀ تنگاتنگ داشت عهده دار بود و از همین رو او را‬ ‫عربستا ن سعودی از چاینل سی آی ا تمویل مالی و نظامی میکرد و قرار احصایه های این سازمان ‪ 08‬در صد کمک های مالی را دریافت مینمود‪ .‬البته این کمک‬ ‫ها مستقیما از سازمان آی اس آی پاکستان و به خواهش جنرال ضیالحق حاکم نظامی پاکستان تعین و تثبیت میگردید‪ .‬گلبدین حکمتیار در کشتار روشنفکران‬ ‫سوکوالر و چپیی ها هیچگونه معیار انسانی را مراعات نمیکرد‪ .‬او از جمله در ترور شمس الدین مجروح یکی از نوابغ افغانستان که طرفدار ظاهر شاه پادشاه‬ ‫سابق افغانستان بود و همچنان قیوم رهبر یکی از چپی های سمت شمال متهم است و بر عالوه قتل هزاران آموزگار در سرتاسر کشور و پاشیدن تیزاب بر روی‬ ‫دانش آموزان دختر را بخاطر جلب اعتماد دوستان سعودی اش را سازمان میداد‪ .‬گلبدین حکمتیار را سی آی ا در دهه ‪ 2208‬در میان مجاهدین یگانه تنظیم با‬ ‫انضباط و فشرده میدانست‪ .‬حکمتیار یک بار در زمان حکومت نجیب هللا با شهنواز تنی کودتای را سازمان داد که محکوم به شکست شد‪ .‬بار دیگر و پس از‬ ‫سقوط دولت نجیب هللا با فرستادن نیرو های کماندویی بعد از تسلیم شدن نجیب هللا به ملل متحد کابل را اشغال کرد که به زودی با فشار نیرو های احمدشاه‬


‫مسعود و عبدالرشید دوستم به چهار آسیاب جنوب کابل عقب نشینی نموده و با پرتاب راکت های کور هزاران انسان را کشته و هزاران رامجروح و مجبور به‬ ‫ترک خانه و کشانۀ شان کرد‪ .‬بعد از ناکامی دراین اقدام او با عبدالرشید دوستم رهبر ملیشای شمال و حزب وحدت عبدالعلی مزاری شورای هماهنگی را تشکیل‬ ‫داد و اینبار شهر کابل را به ویرانه ای تبدیل نمود‪ .‬او به هواپیمای صبغت هللا مجددی رئیس جمهور موقت دولت مجاهدین راکت شلیک نمود ولی موفق به ترور‬ ‫وی نشد و از همین جهت صبغت هللا مجددی او را هیوالی وحشی نام گذاشت‪.‬‬ ‫قرار اعتراف ( چریل بنارد) کارشناس اسالم سیاسی در موسسۀ (راند) و همسر زلمی خلیلزاد سفیر ایالت متحده در حکومت کرزی کمک های مالی وافر از‬ ‫چائنل امریکا از طریق عربستان سعودی برای توسعه اسالم سیاسی به گروه های درگیر جهادی اعطا میگردید ولی با این وصف درگیری ایشان صبر آی اس آی‬ ‫سازمان جاسوسی پاکستان به پایان رساند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2221‬سازمان جاسوسی نظامی پاکستان الترنیتیف دیگری برای حل بحران اسالم سیاسی توسط سی آی ا طرح گردید‪ .‬برمبنای این طرح مردمان ساده‬ ‫و طلبه های مدارس دینی در پاکسنان برای جهاد بخاطر جلوگیری از یکه تازی های ایران برای صدور انقالب شیعه و همچنان تمدید خطوط انتقال نفت شرکت‬ ‫یونیکال از آسیای میانه به بحر هند طالبان را تحریک نموده و عربستان سعودی زمه وار رسانیدن کمک های مالی به آنان گردید‪ .‬آی اس آی پاکستان تمویل‪،‬‬ ‫تجهیز و تربیه آنان را عهده دار گردیده و در اصرع وقت از طریق کندهار استان جنوبی افغانستان گسترش آنانان را مهیا کرد‪ .‬درین هنگام تنظیم های جهادی‬ ‫در کابل ازتفاهم برای سازش و برقراری صلح ابء میورزیدند و افغانستان متلقن در خالء قدرت سیاسی و انارشی دست و پنجه نرم میکرد‪.‬‬ ‫امریکا به خاطر تمدید خطوط انتقال نفت از آسیای میانه به بحر هند سخت طرفدار طالبان بود‪ .‬طالبان با فتح کندهار و بعدا با یورش افسران و نظامیان پاکستان‬ ‫هرات یکی از بزرگترین شهر های افغانستان را اشغال و رهبر جهادی آن ( اسماعیل خان) را فراری ایران ساختند‪ .‬در ایران اسماعیل با دوستان ایرانی اش‬ ‫مذاکرات فشرده ای بخاطر واپسگیری حوزۀ جنوب غرب افغانستان شامل استان های هرات‪ ،‬فراه‪ ،‬بادغیس و غور را دایما ارزیابی میکرد و درین مدت طالبان با‬ ‫زد و بند های پشت پرده از طریق آی اس آی پاکستان شمال کشور شامل والیات فاریاب‪ ،‬شبرغان و ‪ ،‬سمنگان و مزار شریف را آماج حمالت خود قرار داده‬ ‫بودند و دیری نه گذشت که عبدالمالک یکی از قوماندان های مزارشریف را با تطمیع پول همدست ساخته و به شهر مزار شریف مرکز ملیشای دوستم حمله ور‬ ‫شدند‪ .‬درین حمله که به خیمه شب بازی زیادتر شباهت داشت تعداد زیادی از طالبان در حلقۀ محاصرۀ نیرو های دوستم کشته شده و طالبان عقب نشینی کردند‪.‬‬ ‫اماسه ماه بعد و با تطمیع تعدادی زیادی از قوماندنهای عبدارشید دوستم در پایان سال ‪ 2220‬طالبان شهر مزار شریف را تسخیر نموده و و بعد ازین پیشرفت‬ ‫به سوب استان بامیان حمله نمودند‪ .‬طالبان با گذشت زمان به دستور مقامات آی اس آی پاکستان از کشته پشته میساختند و چنانکه در مزار شریف و یکاولنگ‬ ‫استان بامیان قتل عام آنان روحیۀ چنگیزی داشتند‪.‬‬ ‫روسیه بعد از شکست در جنگ سرد تازه به عقب اش نگاه میکرد‪ .‬طوریکه یکی از افسران بلند پایه ارتش شوروی سابق گریلف اذعان نموده ‪ ...:‬نمیشد از‬ ‫تصمیمات امروز اعضای بیروی سیاسی حزب کمونست برای فردا استفاده کرد‪ .‬هرروز تصمیم عوض میشد‪ ...‬طالبان از نظر امریکا مردمان ساده و فاقد اندیشۀ‬ ‫سیاسی بودند و بنا برآن میشد با آنان کنار آمد در سالهای ‪ 2222‬هیئت های از طالبان به قصر سفید دعوت شدند ولی نتیجۀ دلخواه بدست نیامد و آنچه شرکت‬ ‫بزرگ نفتی جهان یونوکال توقع داشته بر آورده نمیشد‪...‬‬ ‫در سپتمبر ‪ 1882‬مرکز جهانی تجارت ایاالت متحده توسط تروریست های القاعده فرو ریخت و تازه امریکا فهمید که ازین نمد ( القاعده و طالبان) برایش کالهی‬ ‫ساخته نمیشود‪.‬‬ ‫امریکا در نیمۀ دوم قرن بیست جریان اسالم سیاسی را با پشتیبانی از قشری مفلوک در افغانستان آنقدر وسیله ساخت تا اتحادشوروی را به تجزیه کشاند و‬ ‫جنگ سرد پایان یافت‪ .‬تازه جنگ ها به نوع دیگر آغاز گردید که نشانۀ ان در دو دهه اشغال افغانستان‪ ،‬عراق و تثبیت نقاط متشنج چون پاکستان‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫سومالیا‪ ،‬تاجکستان‪ ،‬ازبکستان و قرقیزستان است‪.‬‬ ‫بدون ترید سازمان های جاسوسی سیا و انتلجنت سرویس انگلیس یکجا با م وساد اسرائیل برای افکندن تفرقه و تجزیه ممالک مشغول است و جهان اسالم در‬ ‫خواب عمیق فرو رفته اند‪.‬‬ ‫میراحمد کشکی‬

‫هرات ـ شهر نو‬


aslam syasi.pdf  
aslam syasi.pdf  

aslamsyasy xabar

Advertisement