Page 1

www.mot.no

Veiledning for skolens personale og ledelse Skoleåret 2008 – 2009

MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer

Foto: Ludvig Killingberg

MOT I VIDEREGÅENDE skole


Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer Visjon • Varmere og tryggere oppvekstmiljø Grunntanke • Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet • Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre • Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter Grunnantagelser • Mot er den viktigste egenskapen et menneske har • Mennesket er skjørt og sårbart, og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser • Mennesket er robust og motstandsdyktig, og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid Grunnverdier • Mot til å leve • Mot til å bry seg • Mot til å si nei

MOT-informatørens ønskeliste

i forbindelse med MOTs skolebesøk

• Kontaktlærer er til stede under besøkene • Et rom med tavle/flippover og god luft. Rommet er disponibelt 15 minutter før MOT-besøket starter • Lerret til besøk 2 • Vi kan benytte samme rom hele dagen dersom vi besøker flere klasser samme dag • 1-3 dager etter MOT-besøket organiserer kontaktlæreren at hver enkelt elev får en kopi av evalueringsskjemaet (se baksiden), og at elevene kan bruke deler av en skoletime til å fylle ut skjemaet. Disse sendes deretter til MOT-informatøren Elevene skal sitte i hestesko uten pulter, og kunne se både hverandre og det som foregår på lerretet og tavla. Elevene trenger kun å ha med seg en penn eller blyant. Vi ser frem til å besøke dere!

«Mot antas å være den grunnleggende av menneskets egenskaper fordi den garanterer for alle andre egenskaper.»

Winston Churchill

MOTs teoretiske grunnlag består av tre hovedteorier

• Økologisk teori • Sosial læringsteori • Self-efficacy (teori om tro på egne krefter) Sosialiseringsprosessen skjer på mange ulike arenaer og vi tar med oss erfaringer og opplevelser fra en arena til en annen. Økologisk teori ser på individet som en voksende helhet som aktivt omformer omgivelsene sine, samtidig som det blir påvirket av de samme omgivelsene. Et miljø hvor ungdommene kan utvikle sterke bånd til personene rundt seg er ansett som spesielt viktig for en positiv utvikling. Aktiv bruk av gode rollemodeller på flere ulike arenaer øker mulighetene for positiv påvirkning. Fordi MOT jobber med å ha god implementering både blant kommuneledelsen, skolens personale og ungdommene selv, er MOT mer enn «bare» et program. Ungdom blir påvirket både av andre ungdommer samt andre viktige personer i livet sitt. Ifølge sosial læringsteori er denne påvirkningen så sterk at vår atferd blir mer påvirket av personer som er viktige for oss enn av vår egen viten og intensjon. Teorien legger vekt på å observere og modellere andres atferd, emosjonelle reaksjoner og holdninger. Gjennom arbeidet i skolen ønsker MOT både å gjøre elevene bevisste på hvem de blir påvirket av og hvem de lar seg påvirke av. For å kunne ta egne valg og ha mot til å leve, bry seg og si nei, er troen på egne krefter essensiell. Teorien om tro på egne krefter (self-efficacy) er troen på at man har evnen til å gjennomføre de handlingene en ønsker å gjøre. Det å ha tro på egne krefter har effekt på mange områder i livet; viktige valg, motivasjonsnivå, hvor godt en fungerer, motstandskraft ved motgang og sårbarhet i forhold til stress og depresjon. En kan påvirke ungdoms tro på egne krefter på minimum fem ulike måter og MOT jobber målbevisst opp mot alle fem: 1. Mestringserfaring: Tidligere mestring er viktigst for å tro at man skal takle utfordringer. Å gi ungdom mestringserfaringer er derfor veldig viktig for å styrke troen på egne krefter 2. Modellering: Når andre lykkes øker dette troen på at en lykkes selv også. «Hvis hun kan gjøre det, så kan jeg også» (dette er også knyttet opp mot sosial læringsteori) 3. Sosial overbevisning: Vi er opptatt av hva andre sier til oss – både positive og negative tilbakemeldinger kan ha sterk påvirkning. Positive tilbakemeldinger har positiv effekt på tro på egne krefter og negative tilbakemeldinger har negativ effekt 4. Visualisering: Det å se for seg resultatet av en handling har betydning for utførelse. Visualisering handler om å se for seg hva man skal gjøre og hvordan man skal takle fremtidige situasjoner. Denne evnen kan utvikles og forsterkes 5. Fysiologiske faktorer: I uvanlige, stressende situasjoner får de fleste kroppslige reaksjoner. En persons oppfattelse av disse kan påvirke ens tro på egne krefter


Dette er programmet MOT i videregående skole VG1 Besøk 1 / august / 1 t 40 min Bli kjent! Tema/mål: En annerledes presentasjonsrunde • Bli kjent med seg selv og andre • Bygge en felles plattform med gode relasjoner og nærhet • Dele ut MOT-strikkmapper, som skal være en påminnelse om MOT i hverdagen • Informere om MOT til å glede-dagen 23. november Besøk 2 / sept./OKT. / 1 t 40 min Inkludering

Tema/mål: 6:1 og klassemiljø • Øke viljen til å gi ros og oppmerksomhet • Forsterke positiv atferd • Styrke motet til å si ifra • Forsterke læringsmiljøet

Besøk 3 / desember / 1 t 40 min Tankens kraft Tema/mål: Innertier • Fremdyrking av menneskelig vekst, glede og talenter • Bevisstgjøring på fokus på løsninger, muligheter og det positive, fremfor problemer Besøk 4 / april/mai/juni / 1 t 40 min Kommunikasjonsteknikk Tema/mål: Kommunikasjon og samtaleverktøy • Forsterke evnen til å kommunisere og løse konflikter • Bevisstgjøre på viktigheten av å tydeliggjøre forventninger og stille gode spørsmål fremfor å ha et «riktig» svar • Øke evnen og viljen til en dialog mindre preget av makt og dermed et språk som GIR energi!

VG2 Besøk 5 / aug./sept. / 1 t 40 min Verdier Tema/mål: Verdier • Refleksjoner rundt egne verdier • Styrke en positiv selvoppfatning • Større egeninnsikt • Dele ut MOT-strikkmapper, som skal være en påminnelse om MOT i hverdagen • Informere om MOT til å glede-dagen 23. november Besøk 6 / desember / 1 t 40 min Modige forbilder

Tema/mål: Modige forbilder • Stimulere modighet • Stimulere til å gå egne veier når det er nødvendig • Øke selvstyring av påvirknings- og informasjonskilder

Besøk 7 / mai/juni / 1 t 40min Lede seg selv

Tema/mål: Selvledelse • «Det er meg det kommer an på» • Å skape sin egen fremtid • Lyst, lekent og våkent • Styrke evnen til å spille hovedrollen i eget liv

VG3 Besøk 8 / okt./nov./des. / 1 t 40 min Livskvalitet Tema/mål: Livshjulet • Øke bevisstgjøring på livet og fremtiden • Kartlegge hva MOT har betydd for den enkelte • Dele ut MOT-strikkmapper, som skal være en påminnelse om MOT i hverdagen • Informere om MOT til å glede-dagen 23. november Besøk 9 / mars/april / 1 t 40 min Russebesøk

Tema/mål: Russetid • Utfordringer, moro og galskap i russetiden • Ta bevisste og egne valg i russetiden • Tenk konsekvenser for framtiden • Nyt og ta vare på russetiden

Anbefales • Foredrag for personalet ved MOT sentralt. Varighet: 2 – 4 timer • Åpningsbesøk første skoledag, med «video-teaser» • 1 – 2 oppsummeringsmøter mellom skoleledelsen og MOT-informatørene hvert år • Sett av 24. november til GLEDE. Forberedelse og gjennomføring av MOT til å glede dagen • Evt. et to timers foreldremøte • Avslutningsappell til avgangselevene

www.mot.no


scanpartner

EVALUERINGSSKJEMA Hei og takk for sist! Her følger noen evalueringsspørsmål som vi ber deg svare på så ærlig som mulig.

Dato:

Skole:

Klasse:

Fornavn:

1. Hva likte du med MOT-besøket?

• Trondheim 0142 • Forsideoto: Ludvig Killingberg

På baksiden kan du gjerne skrive en tilleggskommentar til din opplevelse av vårt besøk.

2. Hva oppfattet du som det viktigste vi sa/gjorde?

3. Hva syntes du om MOT-informatøren(e)?

4. Hva tror du vi har oppnådd hos deg med vårt besøk?

5. Hva tror du vi har oppnådd hos din klasse med vårt besøk?

6. Hva skulle du ønske var annerledes?

7. Gi MOT ditt terningkast på hvor mye du lærte av MOTs budskap: (sett ring) Ingenting

Svært mye

Ingenting

Svært mye

Besvarelsene sendes til MOT-informatøren

Navn:

TAKK FOR HJELPEN!

Adr.: Tlf.:

MOTs servicekontor: Kongens gate 85, 7012 Trondheim Tlf.: 73 82 99 60 Faks: 73 51 77 58 E-post: mot@mot.no www.mot.no

Hovedsamarbeidspartnere:

8. Gi MOT ditt terningkast på hvor stor opplevelse/glede MOT-besøket ga deg: (sett ring)

34_LaererveilVGS_09  
34_LaererveilVGS_09  

VEILEDNING fOR SKOLENS PERSONALE OG LEDELSE SKOLEÅRET 2008 – 2009

Advertisement