Page 1

RESAN med Lalandia Utgiven av Motala kommun våren 2018

Se skisser på den miljöanpassade

ARKITEKTUREN Samverkan ger Motalaborna

NY KOMMUNAL SIMHALL

motala.se/kommun


Kommundirektören har ordet

Välkommen med på resan Resan till en etablering av Lalandia i Motala kan peka om riktningen för Motala och regionen. Den kan jämföras med när Motala verkstad tog oss med på industriresan som inleddes på 1800-talet. Electrolux och Luxors etableringar stärkte under 1900-talet stadens position och levde upp till benämningen ”den svenska verkstadsindustrins vagga”. Med tre starka besöksmål i vår region kan nu hela Sveriges turistkarta ritas om genom Lalandia, Kolmården och Astrid Lindgrens värld. Lägg därtill kända varumärken som Vätternrundan, Göta kanal och Varamobaden så blir det sammantaget en stark reseanledning till regionen och till Motala för framförallt barnfamiljer. Det skulle innebära att 320 000 nya turister per år reser till Motala, enligt HUI Research turistekonomiska rapport. För oss i Motala innebär det redan nu följdeffekter som vi bara har sett början på. Det ger Motala nya arbetstillfällen på 340 årsverken och en ökad omsättning med 415 miljoner kronor per år. Det har nu gått över ett år sedan de tre parterna Motala kommun, Tillväxt Motala och Lalandia tecknade ett så kallat Letter of intent där vi förband oss att göra allt vi kan för att möjliggöra en etablering av ett Lalandia i Motala. Det kan jag vidimera att alla tre parter har gjort. Ett arbete som efter god samverkan även kan ge oss en badanläggning i Motala, som rentav kan bli den mest attraktiva i Sverige för barnfamiljer. Vi är nu framme vid samråd för de fem detaljplaner som krävs för att möjliggöra etableringen och som ska prövas mot allmänheten och sakägarna. Därför vill vi ge alla en bild av resan med Lalandia – genom denna utgåva. Peter Ingesson, kommundirektör

Turistekonomisk rapport

Effekterna: Jobb Den stora etableringen får positiva effekter på såväl kommun som region. Det visar den turistekonomiska analys som gjorts på kommunens uppdrag. – Förutom att det tillför pengar och arbetstillfällen stärks varumärket och marknadsföringen, säger Sofia Zere, senior konsult inom besöksnäring, HUI Research.

– Det sätter Motala på kartan, säger Sofia Zere, senior konsult inom besöksnäring, HUI Research. Även turismen påverkas naturligtvis mycket positivt. Omsättningen relaterad till turism beräknas öka med omkring 50 procent. I konkreta siffror bedöms antalet turister öka med 320 000 per år.

Vad kan Lalandias etablering innebära? Genom att sätta siffror på antalet turister, gästnätter, arbetstillfällen och annat blir bilden tydligare: 320 000 nya turister. 415 miljoner kronor i omsättning. 340 årsverken, alltså årsarbeten. Det visar den turistekonomiska rapport som HUI Research, tidigare Handelns utredningsinstitut, tagit fram på uppdrag av Motala kommun. Rapporten berättar bland annat att Lalandia kommer att öka Motala kommuns attraktionsvärde. Kommunens varumärke stärks.

500 000 övernattningar årligen

Primärt upptagningsområde

45 000 turister

+

Antalet övernattningar i Lalandias anläggningar beräknas till en halv miljon årligen. Övernattningarna i hela kommunen väntas öka med 50 000 varje år. Idag är antalet gästnätter i Motala omkring 90 000 per år. Nuvarande beläggning är dessutom säsongsbetonad, vilket kommer att förändras eftersom Lalandia är en året-runt-anläggning. En av effekterna blir en kraftigt ökad turistekonomi. Rapporten visar på en omsättning på 415 miljoner kronor, varav Lalandia får 285

Sekundärt upptagningsområde

Ca 275 000 turister

=

Antal nya turister till Motala kommun

Ca 320 000 turister


Näringslivsministern Business Sweden

Jag är glad att Lalandia valt att göra sin första utlandsetablering i Sverige och Motala. För Motala och besöksnäringen i stort har etableringen stor betydelse. Det ger nya arbetstillfällen och många besökare ger också underlag för andra företag i kommunen. Mikael Damberg, näringslivsminister (S)

Jobb och tillväxt i hela regionen

och pengar grad gynnar näringar med stor andel ung arbetskraft, exempelvis logi, restaurang och nöjesverksamhet, men även handeln. – Det är ju årsverken som är det intressanta. Hur många arbetstillfällen som genereras i kommunen, säger Sofia Zere.

Det tillför pengar och arbetstillfällen och stärker varumärket.

Gynnar även regionen

miljoner kronor. 130 miljoner kronor går till andra verksamheter i kommunen. – Det kommer att komma väldigt många nya besökare till Motala och de kommer naturligtvis att spendera pengar när de är här . Rapporten pekar på att omsättningen i hög

Adderad turismomsättning till följd av Lalandia vattenpark

285 mkr

+

Enligt bedömningar av HUI kommer etableringen alltså att tillföra omkring 340 årsverken, eller årsarbeten. Till den siffran tillkommer de arbetstillfällen som skapas under själva uppbyggnadsfasen. Etableringen kommer att gynna både den lokala och den regionala besöksnäringen. När olika attraktioner samlas inom en region kan de dra nytta av varandra, spår Sofia Zere. – Det blir säkert en överspillningseffekt till de närliggande kommunerna. Åker man till Lalandia och stannar i två dagar, kan man sedan åka vidare till exempelvis Kolmården.

Adderad turismomsättning i Motala kommun

130 mkr

=

Prognos för total adderad turismomsättning år 2021

415 mkr

Business Sweden, som på uppdrag av regeringen jobbar för att främja utländska investeringar i Sverige, är imponerade över det arbete som Motala lagt ner för att skapa ett intresse hos Lalandia. – En så stor etablering väntas driva tillväxt och skapa arbetstillfällen i hela regionen, säger Francisca Herodes på Business Sweden. Hon är ansvarig för investeringsfrämjandets etableringsservice och samarbetet med Sveriges regioner – ett arbete som handlar om att lyfta Sverige ur ett affärsmässigt perspektiv mot utländska företag. – Motala har lagt ner ett fantastiskt jobb på att få den här etableringen. Det viktigaste är att man gjort en grundlig analys och lagt resurser på att utreda förutsättningarna. Man har också haft en beredskap för att kunna svara på alla möjliga frågor som kan dyka upp, säger Francisca Herodes. Hon tror att Lalandia kan ge ringar på vattnet i hela regionen. – Det är vederlagt i studier att den typen av etableringar på orter som inte är storstadsregioner driver business, och ger tillväxt och arbetstillfällen. Besöksnäringen och turistströmmar har en betydelse i arbetet att skapa intresse för Sverige, vilket i sin tur kan leda till att fler utländska företag får upp ögonen för vårt land. På det sättet är etableringen viktig även ur ett nationellt perspektiv.


Politisk enighet

Satsning för Motalas kommande generationer En fantastisk möjlighet för Motala kommun, för Östergötland som region och för Sverige. Den politiska majoriteten och oppositionen ser bara fördelar med Lalandias planer. – Vi är mycket angelägna om att det blir bra och vi arbetar för alla kommuninvånare och för det lokala näringslivet, säger Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är politisk enighet kring Lalandias etablering. Det visar de viktiga beslut som kommunen har behövt fatta på politisk nivå. – Alla politiska partier står bakom det här. Det är viktigt att betona, säger oppositionsrådet Caroline Unéus (M). – Det finns så många vinster för kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Det här kommer att lyfta andra besöksmål i Motala kommun, som ju också är Göta kanals huvudstad och säte för Vätternrundan, säger Camilla Egberth.

Många nya arbetstillfällen Att etableringen skapar många nya arbetstillfällen som inte är säsongsrelaterade ger värdefull hållbarhet för det lokala näringslivet. Det breddar utbudet på hela arbetsmarknaden. Att det dessutom innebär möjligheter för den unga generationen är ett stort plus, menar Camilla Egberth. – Många ungdomar kommer att få arbete inom de olika näringarna. Vi ser redan idag en framtidstro och en uppåtgång. Det här tillför extra energi. Caroline Unéus håller med:

– Företagarna blir en del av det här. Etableringen ger synergieffekter åt alla håll. Det är öppet året runt och en entreprenör tänker ”hur kan jag få nytta av det här?”. Det är bara fantasin som sätter gränser. Att hela regionen vinner på satsningen i Motala är de övertygade om: – Lalandia räknar med minst 500 000 besökare varje år. Det innebär många övernattningar som också kommer att gynna övrig besöksnäring, centrumhandeln, grannkommuner och andra attraktioner i regionen, säger Camilla Egberth.

Utveckling av hela området När Varamoomådet kommer på tal blickar hon gärna tillbaka till 2006. Då sattes nytt fokus på området. Kommunledningen ställde sig frågan: Vad kan vi göra för att området ska bli mer attraktivt? Ett omfattande arbete gjordes. 2009 antogs ett idéprogram för Varamobaden, som bland annat innehåller en handlingsplan för hur området successivt kan utvecklas. När så möjligheten med Lalandia var ett faktum tog resan mot ett utvecklat område fart. – Nu kan vi se att kommunens beslut att köpa Folkets park har möjliggjort Lalandias etablering, säger Camilla Egberth.

Mötesplats för alla Förutom själva badanläggningen omfattar etableringen även semesterbostäder i olika utföranden. – Det känns bra att se att de tänker kvalitet i etableringen. När vi besökte Billund fick vi se vilken kvalitet verksamheten håller. Det är

välbyggt, säger Caroline Unéus. – Aquadomen har ett välplanerat genomförande med bra överblick för föräldrarna, säger Camilla Egberth. Hon beskriver Lalandia som en mötesplats för Motalabor och besökare. Förutom vattenland och andra fritidsaktiviter erbjuds restauranger och butiker. Till den delen har alla fritt tillträde.

Grundligt arbete kring trafik och miljö En viktig del när en så stor anläggning ska uppföras är infrastrukturen. Camilla Egberth betonar vikten av att göra ett grundligt planarbete. – Vi ser över såväl trafiksituationen som parkeringsmöjligheterna i hela området. Det kommer att skapa mer ordning och reda. Vi har informationsforum dit alla kommuninvånare kan vända sig för att få veta mera. Hon fortsätter: – De informationsmöten som kommunen har bjudit in till har varit väldigt välbesökta. Nu håller vi ytterligare möten, tre stycken, den 3 april.

Värnar Varamons natur En annan del är områdets naturmiljö och hur den kommer att påverkas. – Karaktären i Varamon är unik och viktig att bevara i möjligaste mån. Lalandia är också måna om att bevara den naturliga miljön. Nu ser de båda fram emot det fortsatta arbetet med Lalandia, för att skapa nya möjligheter och utveckla Motala som plats och kommun. – Vi har siktet inställt och vi tror på det här. Det här gör vi för Motalas kommande generationer. Vi har påbörjat en fantastisk resa som kräver politiskt mod, säger Camilla Egberth.

Vägen till en större etablering i Varamon Juni 2009

September 2010

April 2014

Maj 2014

Idéprogram Varamobaden

Planprogram för Badstrandsvägen m.m.

Förvärv av Folkets park och Motalabadet

Stadsvision antas

Våren 2009 utarbetades ”Idéprogram för Varamobaden”, en vägledning för kommunens arbete i Varamon. Det visar hur området ska gestaltas. Flera av idéerna är redan genomförda och arbetet fortsätter.

Planprogrammets huvudinriktning är att obebyggda ytor ska kunna användas för kommersiella och turismorienterade verksamheter. Det ger även förutsättningar för nya anslutningar, gång- och cykelvägar och förbättrad parkeringssituation.

För att skaffa sig rådighet över Varamonområdet och möjliggöra en större etablering inom besöksnäringen köper Motala kommun Folkets park och Motalabadet av Folkets hus och park-föreningen.

I projektet ”Framtidens Motala – en utvecklingsplan för tillväxt” arbetade Motala kommun tillsammans med lokala och regionala aktörer fram en stadsvision och utvecklingsplan som ligger till grund för hur Motala utvecklas i samverkan.


Lalandias satsning i Motala kommun skapar många nya möjligheter och ger unga generationer framtidstro. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Företagarna blir en del av det här. Etableringen ger synergieffekter åt alla håll. Caroline Unéus oppositionsråd (M)

Camilla Egberth kommunstyrelsens ordförande (S)

December 2016

Februari 2017

Mars 2017

April 2017

Avsiktsförklaring

Förvärv av Folkets parks stugby

Förvärv av ”långgolfen”

Markanvisningsavtal

Danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB tecknade den 14 december 2016 en gemensam avsiktsförklaring. Med avtalet som grund ville parterna undersöka möjligheten att etablera ett Lalandia i Motala.

I februari 2017 förvärvas Folkets parks stugby med ett 20-tal uthyrningsstugor. Det genomförs genom ett förvärv av AB Wettern, som äger dem. Förvärvet skapar ännu mer rådighet över området.

Motala kommun har under en längre tid arbetat för att skaffa sig den rådighet som behövs för en större besöksetablering. Köpet av stugbyn vid Folkets park är en viktig pusselbit som kompletteras med köpet av ”långgolfen”.

Den 5 april undertecknar Lalandia och kommunen det markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att pröva sitt koncept i detaljplan. Kommunen informerar om möjligheten att bygga en ny kommunal simhall intill vattenlandet.


Semesterkonceptet Lalandia

Foto: Sofia Axelsson/Motala & Vadstena Tidning

Lalandias vd Jan Harrit och projektdirektör Thomas Nielsen.

Lalandia tror på Motalas unika förutsättningar Den 5 april 2017 undertecknade Lalandia och Motala kommun ett markanvisningsavtal. Det var ett led i processen mot en etablering av det danska semesterkonceptet i Motala. – När vi tecknade Letter of intent 2016 var det två saker som var viktiga för att allt ska falla på plats. Det första är att det finns tillräckligt med mark, det var klart den 5 april. Det andra är att vi får bygga det vi vill och nu prövas det i detaljplaneprocessen, säger Lalandias vd Jan Harrit. Det Lalandia vill få prövat, i detaljplaneprocessen, är en anläggning som omfattar ett stort vattenland, aquadome, ett sport- och nöjescentrum och en semesterhusanläggning i området kring nuvarande Folkets park och Varamobaden. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark fördelat på fem områden. 40 000–50 000 kvadratmeter är förbehållet en ny kommunal simhall.

något Lalandia noga väger in i sin planering. – Vi har varit och tittat i området vid ett flertal tillfällen på bland annat stigar som kommunen vill bevara och även enskilda träd. För oss är det viktigt att anpassa våra semesterhus till den unika miljön som finns i området, säger Thomas Nielsen.

Nya riksvägen viktig pusselbit Den nya riksvägen, som invigdes 2013, har varit en viktig del för att öka Motalas attraktionskraft. Den är även en viktig pusselbit i Lalandiaprojektet. Placeringen av huvudanläggningen i närheten av riksvägen gör att varutransporter och dagsbesökare kommer direkt till den. – Det är viktigt för oss att trafikföringen blir god till anläggningen och det kommmer den att bli med tanke på läget intill den nya riksvägen. Då slipper också bilarna köra in i bostadsområden, säger Jan Harrit.

Lalandia växlar upp i Motala Första anläggningen utanför Danmark För Lalandia, som ägs av Parken Sport & Entertainment i Köpenhamn, skulle en anläggning i Motala innebära att företaget tar det första steget utanför Danmarks gränser. I dag har koncernen semesteranläggningar i danska Rödby och Billund. – Lalandia är i dag ett etablerat koncept som fungerar mycket bra i Danmark med över en miljon besökare per år. En etablering av ett tredje Lalandia är en naturlig del i vår fortsatta tillväxt. Motala med sin unika natur och Vättern, har rätt grundförutsättningar att nå framgång med vårt koncept, säger Jan Harrit. Just den unika naturen i Varamoområdet är

– Vår huvudanläggning i Motala kommer i mångt och mycket att likna de vi har i Billund och Rödby, men vi tänker oss att Motala ska få en del nya inslag i vattenlandet. Vi vill växla upp nu, säger Jan Harrit. När markanvisningsavtalet tecknades med kommunen den 5 april förra året var det ytterligare ett steg mot att förverkliga Lalandia, men inga köp av marken kommer att ske förrän detaljplanerna är färdiga. När väl planerna är klara kommer köp att ske och då påbörjas arbetet med bygget. – När planerna är klara och semesterhusen är sålda börjar vi att bygga. Att bygga tar cirka två år så vi siktar på att inviga 2021, säger Jan Harrit.


Frågor och svar

Frågor och svar om Lalandia Vattenlandet aquadome är huvudattraktionen i Lalandias semesterkoncept. I vattenlandet finns bland annat rutschbanor, vågbassäng och bubbelbad.

Hur stor uppskattas den totala kostnaden bli för Motala kommun när projektet är klart? De kostnader vi har i projektet ska till stor del täckas av den intäkt kommunen får vid en försäljning av marken. Via HUI Researchs turistekonomiska rapport kan vi också se att en etablering av Lalandia ger oss ökade skatteintäkter och ett mervärde för vårt lokala näringsliv på 130 miljoner. Vilket är viktiga aspekter att väga mot de kostnader vi har för projektet. När är anläggningen av ett Lalandia färdig?

I direkt anslutning till vattenlandet finns ett sport- och nöjescentrum. Här kan besökarna till exempel spela minigolf och bowling, hoppa studsmatta eller testa klättervägg.

I början av 2019 beräknas detaljplanerna kunna vinna laga kraft. Därefter tar det cirka två år att bygga anläggningen. Dessa tider är förutsatt att allt löper på utan några hinder på vägen, till exempel arkeologifrågor, miljöfrågor eller överklaganden med mera. Vilka samarbetar i Lalandia-projektet? Danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB tecknade den 14 december 2016 en gemensam avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of intent. Det är dessa tre parter som samarbetar för att möjliggöra en etablering av ett Lalandia. Hur många anställda kan man räkna med att ett Lalandia ger?

Semestercentret är uppbyggt kring en rad inomhusarkader. Här ryms restauranger, caféer och butiker.

Monky Tonky Land är ett lekland för barn i alla åldrar. Här finns klätterställningar och kreativa verkstäder. Det arrangeras även shower och barndisko.

Totalt beräknas det bli 340 nya arbetstillfällen i Motala. I siffran ingår även de som jobbar på ledigheter och helger. Till detta kan man även räkna in de synergieffekter som det ger till närliggande aktörer runt om ett Lalandia. Hur kommer trafiksituationen kring Varamon lösas? Motala kommun har låtit utreda hur trafikläget ser ut idag och hur Lalandias etablering påverkar trafiken. Utredningarna visar inte på att det blir några problem år 2021 när Lalandia öppnar sin anläggning. I utredningen har vi även fört in trafiksiffror från eventuella kommande etableringar väster om riksväg 50, och inte heller då ser det ut att bli några större problem. Parkeringssituationen ska lösas på så sätt att Motala kommun och Lalandia samverkar om parkeringar, exempelvis för trafik till Mariebergsskolan. Parkeringar för badgäster i Varamon flyttas något längre ifrån stranden. Det underlättar för de boende i området och är en klar fördel ur säkerhetssynpunkt, eftersom det blir lättare för räddningstjänst och ambulans att komma fram. Varför säljer kommunen mark till Lalandia till ett lägre pris än om samma område skulle sålts för bostadsändamål? I markanvisningsavtalet med Lalandia värderas marken till 61 miljoner kronor. Den förutsätter att all mark säljs som ett paket. Området är planlagt för besöksnäring, så att sälja det som bostadstomter har aldrig varit aktuellt. Värderingen har utförts av ett etablerat och välrenommerat företag som har expertkunskap på området. Den är sekretessbelagd med hänsyn till att den kommer vara en del av förhandlingsunderlaget inför köpeavtalet.


Lokala näringslivsperspektivet och etableringsarbetet

Lalandia bidrar till lokal tillväxt Näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB har spelat en viktig roll i att få Lalandia intresserade av en etablering i Motala. – De värden som Lalandia representerar ligger väldigt nära det som Motala står för. Därför passar det så bra ihop, säger Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB. Historien om en besöksanläggning av nationella mått i Varamon börjar redan 2010 då det nya planprogrammet för Varamon antogs. Redan här tydliggjorde Motala kommun en önskan om att komplettera befintliga verksamheter med företag med inriktning mot besöksnäringen.

Östergötlands sjöstad Ett par år senare, 2012, tog Motala kommun beslut om att handla upp frågor inom bland annat platsmarknadsföring, företagsetablering, företagsservice och besöksnäring. Den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala svarade på upphandlingen genom näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB som då också formellt bildades. – En sak som vi snabbt kom fram till var att vi ville bli mer attraktiva för både befintliga och inkommande företag och kommunen behövde marknadsföra sig bättre. Vårt första projekt blev att tillsammans med kommun och näringsliv arbeta fram ett nytt platsvarumärke,

Motala – Östergötlands sjöstad. Det blev snabbt framgångsrikt och vi blev både regionalt och nationellt prisbelönta, berättar Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB.

Danska konceptet imponerar Under samma period började flera olika aktörer inom upplevelseturism visa intresse för en investering i Folkets park-området och Varamon. Det var dock ingen av idéerna som blev till konkreta planer. Kommunen fick i samma veva möjlighet att köpa Folkets park och kunde på så sätt säkra upp att man hade kontroll över områdets framtida inriktning. – Vi började fundera över lämpliga samarbetspartners som skulle kunna samspela med den utveckling som kommunen såg framför sig och imponerades av konceptet Lalandia som byggde på en helt väderoberoende semester. Vi inspirerades av hur den lilla orten Billund i Danmark marknadsförde sig som ett kluster av aktörer inom besöksnäringen drivet av tre starka aktörer på samma destination. Detta kompletterat med över hundra andra samarbetspartners som drar nytta av det samlade konceptet och som årligen attraherar flera miljoner besökare. Ett arbete påbörjades med att ta fram ett prospekt med investeringsmotiv, som skulle kunna få Lalandia att intressera sig för Motala. Slutresultatet byggde på fyra delar: • Marknadsunderlaget, med hjälp av den nya infrastrukturen som kommit på plats kan 4,5 miljoner människor nå Motala med tre timmars resväg. • Sampaketeringsmöjligheterna, närheten till andra stora besöksdestinationer, som Kolmårdens djurpark, Astrid Lindgrens värld, Vätternrundan och Göta kanal.


Röster från allmänheten

Vad tycker du om Lalandias etablering? – Jag tycker att det är positivt för stan.Turistnäringen kommer att leva upp stort. En fråga är ju hur tillgängligheten blir. Det är en stor verksamhet och jag hoppas att vägarna kommer att räcka till. Hans Magnuson

– Jag är för. Det blir bra när det är färdigt. Vi behöver något nytt och det kommer att ge fler jobb åt ungdomarna. Och vi behöver en ny simhall också. Klarar vi Vätternrundan, klarar vi av det här. Birgitta Wedholm

De värden som Lalandia representerar ligger väldigt nära det som Motala står för. Därför passar det så bra ihop. • Platsen, ett extremt attraktivt läge, som dessutom var tillgängligt eftersom kommunen ägde en stor del av området. Och så var det förstås: • Vatten. Det är en central del i Lalandias koncept med deras vattenland, och det är även centralt i Motalas platsvarumärke. Vi insåg den möjliga kraften i att två varumärken skulle kunna samspela så tydligt. Fortsättning på nästa sida

– Turism kommer att öka och det ger nya arbetstillfällen. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga för Varamon. De som vill bada i sjön åker dit, de som vill bada inomhus åker till Lalandia. Nayana Molander Ingvarsson

– Det är spännande. Det kommer att innebära nya arbetstillfällen. Motala kommer att uppmärksammas i andra städer, i andra länder till och med. Men bra busstrafik är viktigt, så att till exempel båtfolk kan ta sig dit. Birgitta Jonsson

– Det är positivt och det ger fler arbeten. Eftersom det är ett stort projekt funderar man lite på hur allt ska fungera, trafik och så. Men det är väldigt positivt för Motala. Mats Jungmyren – Man måste våga satsa, det går inte att stå still. Fler turister upptäcker Motala och fler jobb skapas. Felix Andersson


Röster från lokala näringslivet

Lokala näringslivsperspektivet och etableringsarbetet

Vad betyder Lalandias etablering för Motala och för ditt företag? – Det är ju förstås en fantastisk möjlighet. Jag tror att det är företagen som kommer växa upp runt omkring Lalandia som blir den stora grejen och erbjuda flest arbetstillfällen. Det kommer bli ökad turism och det gynnar andra företag som erbjuder aktiviteter eller sevärdheter av olika slag. De som besöker Lalandia på semester kommer ju att vilja göra andra saker också. Jag tror även att det blir ett ökat fokus på Motala som ort och ett intresse för andra etableringar. För Exeos del så tänker jag att IT-infrastruktur är grunden till det mesta numera, så självklart finns det en möjlighet. Både för Lalandia, men även för företagen som växer upp runt omkring. Magnus Larsson, Exeo

– Jag ser ju förstås jättepositivt på en sådan stor etablering. Jag tror det kommer smitta av sig på i princip alla näringsgrenar i Motala. Det man kan se direkt är ju det som är kopplat till turism, restauranger, hotell och så vidare, men allt det ska ju skötas, så jag kan inte se att det är någon näring som inte kommer att beröras. Jag tänker också på att Motala har haft en hög arbetslöshet, och det här ger en möjlighet för ungdomarna att komma ut på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Om jag ska ta på mig MSI-kläderna så kan jag kanske inte se att vi kan ha något kopplat direkt till Lalandias anläggning, men allt runt omkring. Där tror jag verkligen att de lokala entreprenörerna kan vara med och stötta när det gäller drift och underhåll. Tror även grannkommunerna kan dra nytta av det också. Peter Bengtsson, MSI Rör/El

Oppositionsråd Caroline Unéus, kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth, Lalandias vd Jan Harrit Fortsättning från föregående sida

Vi har hela tiden haft Kontakt etablerades med Lalandia under 2014 och dialog inleddes. Lalandias vd besökte senare Motala och fick sig en guidning i Varamon och Folkets park-området. – Därefter jobbade vi efterfrågestyrt, som vi alltid gör när det gäller alla investeringar och etableringar. Vilket underlag behövdes? För oss var det angeläget att försöka visa att det fanns en förankring lokalt, regionalt och nationellt och beskriva hur de svenska systemen fungerar. Vi har hela tiden haft en öppen och transparent process för att de ska få ett

objektivt underlag att ta ställning till, säger Joakim Ljungqvist.

Nyheten fick stort genomslag I december 2016 offentliggjordes nyheten. Fram till dess hade arbetet skett under strikt sekretess. Men nu ansåg kommunen, Tillväxt Motala AB och Lalandia att de kommit så långt i processen att det var dags att teckna en gemensam avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of intent. Det innebar att alla parter lierade sig för att fortsätta verka för en etablering. Detta fick

Göta kanalbolag

Etableringen fördel för Göta kanal Roger Altsäter, vd för Göta kanalbolag, ser många vinster med det danska företagets planer för Motala. – Lalandia är jättebra för Göta kanal och för Motala som stad. Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk och besöksmål. Sveriges blå band lockar varje år många besökare. Lalandias etablering i Motala är bara en fördel för Kanalbolagets del, menar Roger Altsäter. – Jag tror att Lalandia och Göta kanal kan komplettera varandra på ett bra sätt. Besökarna vid kanalen eller på Lalandia vill troligen göra mer saker och då kommer de att stanna längre i Motala. Göta kanal är ett byggnadsverk med stort kulturhistoriskt värde. Att de båda verksamheterna har olika inriktning ser Roger Altsäter bara som en fördel. – Jag tror att det gynnar våra olika verksamheter, att vi kan bredda utbudet för besökarna.

Foto: Göta kanalbolag

Besöksnäringen är en industri som växer och då är det viktigt att kunna erbjuda bra aktiviteter. – Det här kommer att innebära många nya arbetstillfällen, vilket förstås är bra för Motala men även för hela regionen, säger Roger Altsäter.


Röster från lokala näringslivet

Vad betyder Lalandias etablering för Motala och för ditt företag?

Foto: Petter Blomberg

och Tillväxt Motalas vd Joakim Ljungqvist.

en öppen process stor uppmärksamhet, både i Sverige och i Danmark, eftersom det var Lalandias första presumtiva utlandsetablering.

Markanvisningsavtal tecknat Sedan dess har arbetet fortsatt. Kommunen har köpt mark för att säkra rådighet över tillräckligt stora ytor. Ett markanvisningsavtal har tecknats. En detaljplaneprocess är i gång, gällande fem områden, för att formellt undersöka möjligheterna för Lalandia att kunna bygga och utveckla sitt koncept.

Som en del av avsiktsförklaringen fortsätter Tillväxt Motala AB att stödja både företaget och kommunen i det fortsatta arbetet. – Vi har precis påbörjat arbetet med att ta fram en affärsguide över Motala som ska tydliggöra de lokala samarbetsmöjligheterna med våra medlemsföretag som ska överlämnas till Lalandia. Vår förhoppning är givetvis att de ska kunna anlita lokala samarbetspartners och arbetskraft i det framtida arbetet, säger Joakim Ljungqvist.

Vätternrundan

Lalandia plusvärde för Vätternrundan

Foto: Micke Fransson

Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan, ser stora möjligheter att Lalandia och Motalas klassiska cykellopp kan berika varandra. Den stora mängden besökare som kommer till Motala under cykelveckorna blir ett fantastiskt kundunderlag för Lalandia.

– Och för oss blir det naturligtvis ett plusvärde om den som ska cykla något av loppen kan ta med sig hela familjen och se det som en hel semesteraktivitet. Badlandet blir ju en riktig dragare där, säger Gunilla Brynell-Johansson. Hon poängterar att det också har ett stort värde för Motala som stad, att en familj i stället för att stanna en natt, kanske stannar några extra nätter. Går på restaurang, fikar och shoppar. Lalandias stugbyar kommer förstås också att bli ett välkommet tillskott som möjligt boende för cyklisterna. – Det kommer så många hit under cykelveckorna att Motala inte har tillräckligt med hotellrum och campingar. Folk bor ju på ett väldigt utspritt område och många har hittat boende flera mil från Motala. Så det är klart att många skulle vara intresserade av att hyra en stuga hos Lalandia, säger Gunilla Brynell-Johansson.

– För Motala tror jag det betyder jättemycket, med tanke på de arbetstillfällen som kommer skapas och möjlighet till tillväxt. Och ekonomiskt för kommunen, det handlar ju om många härliga skattekronor. Jag tycker också det är roligt som kommuninvånare, tror det betyder mycket för Motalabornas självförtroende. För mitt företags del så ser jag en möjlighet till en ny kundbas. Lalandia kommer ju förmodligen behöva underleverantörer och då kan det starta nya företag, som behöver redovisningstjänster. Ulla Cederlund, True Value Redovisning

– Som kommuninvånare är jag väldigt positiv, tycker att det ska bli jätteroligt. För näringslivet i stort är det också positivt, jag tror det kommer att dra med sig mycket, det finns många svansar på det här. Alla människor som kommer hit ska servas på olika sätt. De ska äta någonstans, de vill säkert köpa kläder och aktivera sig med något annat än Lalandia. Det är nog många som kommer leva gott på det här. För mitt eget företag så ser jag inte någon självklar beröringspunkt, vi säljer ju inte så mycket just i Motala. Magnus Franzén, Mixum AB

– Jag är självklart jättepositiv till att vi får Lalandia i Motala, jag kan inte se annat än att det här kommer att bli jättegott för hela Motala med omnejd. När det blir så många besökare så kommer det gynna oss alla och det kan bli fler arbetstillfällen. Förhoppningen är ju att de ska söka sig ner till stan, när man är på semester vill man ju äta gott och shoppa. Jag tänker också att Motala blir attraktivt på ett annat sätt, det blir satt på kartan. Folk kommer veta vad Motala är och kanske förknippa det med Lalandia. Ebba Eriksson, MQ


Kommunens detaljplanearbete

Samråd viktig del av processen

Så här går arbetet med detaljplanerna till

april 2017

april 2018

Tidigt planarbete Utredningsarbete, skisser och framtagande av samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning.

maj 2018

sep 2018

Samråd

Granskningshandling

Samråd med allmänheten, sakägare, myndigheter och länsstyrelsen angående planförslaget.

Fortsatt utredningsarbete och eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under samrådstiden.

Granskning Granskning med allmänheten, sakägare, myndigheter och länsstyrelsen angående det reviderade planförslaget.


Närboende, strandskydd, naturvärden, trafik och parkeringar. Det är många intressen som ska vägas mot varandra i ett så stort projekt som Lalandia. Kommunens redskap för detta är detaljplaner, och nu finns det förslag som är färdiga att gå ut på samråd.

skolan. Parkeringar för badgäster i Varamon flyttas något längre ifrån stranden. Det underlättar för de boende i området och är en klar fördel ur säkerhetssynpunkt, eftersom det blir lättare för räddningstjänst och ambulans att komma fram.

5

4

Viktigt att värna naturen – Under samrådet visar kommunen upp hur man tänker sig att utvecklingen kan ske, men samrådet handlar även om att få in kunskap. Det är många som har detaljkunskap om området som inte vi har, och detta vill vi väldigt gärna ta del av, säger Lena Petersson Forsberg, planchef i Motala kommun. Tillsammans med mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund ansvarar hon för kommunens planprocess. Den är en förutsättning för att Lalandia ska kunna köpa marken och bygga sin anläggning och sina stugbyar.

Varamon och Folkets park-området har höga naturvärden som ligger många varmt om hjärtat. En grundlig trädinventering har genomförts för att gå till botten med vilka träd som har särskilt höga värden och ska skyddas. – Lalandia delar den inställningen. De vill ju behålla det som ger Varamon sin speciella karaktär. Det är inte möjligt att genomföra den här etableringen utan att fälla träd, men exempelvis de tallar som binder sanden kommer självklart att bli kvar. I planbestämmelserna kan vi reglera vilka träd som ska bevaras, säger Lena Petersson Forsberg.

3

1 2

Information om detaljplanerna

Fem nya detaljplaner Lalandias etablering kräver fem nya detaljplaner. Det har varit en omfattande process med många utmaningar. Många har exempelvis undrat hur trafiksituationen ska bli i Varamon, när det blir ett ännu hårdare tryck än i dag. – Våra trafiksimuleringar visar att det inte kommer bli några större problem. Vi har tittat på ett scenario år 2040, under en timme då trycket är som hårdast och lagt in Trafikverkets prognoser för hur mycket trafiken kommer att öka. Det kanske kommer bli lite köbildning, men det löser upp sig på några minuter, säger Hanna Hammarlund och tillägger att Trafikverket har tagit del av utredningen och inte ser någon oro för trafiksituationen på riksväg 50. Parkeringssituationen ska lösas på så sätt att Motala kommun och Lalandia samverkar om parkeringar, exempelvis för trafik till Mariebergs-

Ökad tillgänglighet i området Både hon och Hanna Hammarlund tror att förändringarna i Varamon innebär att området blir mer tillgängligt för allmänheten än i dag, eftersom Folkets park nu är inhägnat område. Detta är också en grund för förslaget att upphäva strandskyddet. Under samrådet, som inleds den 9 april, får framför allt sakägare lämna synpunkter. Detaljplaneprocessen är till för att i demokratisk anda förankra planerna hos de som berörs. – Sedan är det kommunen som myndighet som ansvarar för att göra bedömningar och avvägningar mellan olika intressen, och det är i slutändan ett politiskt beslut. Vi har respekt för att det blir annorlunda för de som bor i området, men vi ska se till att det inte blir en olägenhet, säger Hanna Hammarlund.

Hur detaljplaner ska tas fram är reglerat i Planoch bygglagen. Samrådet för de fem detaljplaner som berör Lalandias etablering pågår mellan 9 april och 14 maj. Då får sakägare, det vill säga de som är direkt berörda som exempelvis grannar, tycka till om planerna. Alla är förstås välkomna att lämna in synpunkter, men det är inte säkert att de kan beaktas i planarbetet. Det är därför viktigt att du som är direkt berörd uttrycker att du yttrar dig i egenskap av sakägare, och vilken detaljplan som du har synpunkter på. Efter samrådet justeras planerna inför granskningsskedet, som planeras till hösten 2018. Detaljplanerna beräknas kunna antas i december 2018 och vinner därefter laga kraft fyra veckor efter beslutet, om de inte överklagas. Läs mer om hur detaljplaneprocessen går till på motala.se/lalandia.

Mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund och planchef Lena Petersson Forsberg lyfter fram att samarbetet mellan olika professioner inom Motala kommuns organisation har fungerat väldigt bra i planarbetet.

okt 2018

Foto: Anita Nilsson

dec 2018 Antagandehandlingar Eventuell revidering av planhandlingar beroende på synpunkter som inkommit under granskningstiden.

jan 2019

Antagande Detaljplanerna tas upp i plan- och miljönämnden, kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) för antagande.

feb 2019 Laga kraft Köpeavtal

Genomförande

Vid ett eventuellt överklagande utreder markoch miljödomstolen detaljplanerna. När de vinner laga kraft tecknas ett köpeavtal. Det beslutas i KS och KF. Efter det får Lalandia tillgång till avtalade fastigheter.

När detaljplanerna vunnit laga kraft kan kommunen genomföra åtgärder på allmän platsmark. Genomförandet ska utföras inom fem år. Lalandia kan starta sitt genomförande på kvartersmark.


Miljöanpassad arkitektur

Naturen och vattnet Vattnet. Naturen. Naturlig form. När Lalandias semesterbyar planeras visas stor hänsyn mot befintlig miljö och natur. – Det är viktigt att följa landskapets utformning, säger Marianne Hansen, senior arkitekt på Dorte Mandrup Arkitekter. Lalandia planerar för flera semesterbyar i Varamoområdet. Den största är tänkt att anläggas där Folkets park och Motalabadet ligger i dag. Ansvarig arkitektbyrå är Dorte Mandrup Arkitekter. Senior arkitekt Marianne Hansen var tidigare i Motala och presenterade hur semesterbostäderna kan utformas. Hon visade hur Folkets park-området kan delas in i fyra zoner – yttre gränsen, klustret, allmänningen och fiskeläget. – Vi startade arbetet med att analysera platsen och landskapets specifika utformning. Vi vill återskapa den naturliga formen i området. Färgerna i terrängen ska förstärkas av arkitekturen, säger Marianne Hansen.

Utsikt över vattnet Yttre gränsen är det stråk som inringar hela området. Klustret består av en samling bostäder riktade ner mot vattnet. Allmänningen är den stora grönyta mellan klustret

Bilder från Dorte Mandrup Arkitekter

och Vätterns kant. Fiskeläget ligger på sluttningen på Mariebergsudden. – De människor som bor i området ska ha fortsatt utsikt över vattnet. Det blir möjligt eftersom Fiskeläget placeras längre ner på kullen, betonar Marianne Hansen. – Vi kommer att se till att det finns en tydlig och rejäl distans mellan bebyggelse och befintlig natur, fortsätter hon.

Öppna ytor för alla Arkitekterna är mycket måna om att bevara öppna ytor och förädla befintlig natur. Det blir öppna ytor för sport och fritid och området ska vara bilfritt, en plats för promenader och cykelturer. Här planeras högt gräs och tydliga promenadstråk. Marianne Hansen betonar att området kommer att vara öppet för allmänheten. – Det är viktigt att lokalinvånare och besökare lätt kan röra sig i området. Det blir en organisk

passage som leder genom området ner till vattnet, säger hon.

Ängsmark intill husen Byggnaderna kommer också att anpassas efter den omgivande miljön. Byggnationen är tänkt att bli varierad. Fasadmaterialen består av trä. Ribbverk ska skapa en transparens för att låta naturen ta plats. – Vi vill skapa en mysig miljö. Det blir inga häckar, staket eller stängsel. Landskapet, ängsmarken, ska gå ända upp till husen, säger Marianne Hansen.


formar bebyggelsen Byggnaderna och fasadmaterial kommer att anpassas efter den omgivande miljön. Trä, glas och ribbverk ska skapa en transparens så att naturen hela tiden känns närvarande.

Arkitektfirman Dorte Mandrup Arkitekter är måna om att bevara och förädla befintlig natur. Öppna ytor och fria passager till vattnet gör området tillgängligt för såväl besökare som Motalabor.


Röster från regionen

All utveckling i vår region är välkommen. På så sätt blir vi än mer attraktiva för ett besök. Inget står still, antingen är det utveckling eller avveckling. Om fler aktiviteter och upplevelser skapas i en region så brukar det normalt leda till ett längre besök. Det finns fler saker att göra, vilket nästan alltid är positivt på såväl sysselsättning som omsättning och resultat.

Vi ser positivt på planerna som ytterligare stärker besöksnäringen i regionen och skapar fler anledningar att förlänga sin vistelse i Östergötland. Christer Fogelmarck Koncernchef Parks and Resorts och tf vd Kolmården

Joakim Johansson Vd Astrid Lindgrens värld

Så tycker ledande politiker i närliggande kommuner Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Askersund: – Vi vill att Askersund ska vara en turismkommun, så en sådan stor etablering i vårt närområde betyder förstås jättemycket. Turister bryr sig ju inte om länsgränser, utan jag tror att om man bor i Motala en vecka, så kan man vara intresserad av att göra en utflykt exempelvis till Askersund över dagen. Även om det bara blir att man tar en glass i hamnen så är det ju något som gagnar vårt näringsliv. Det kommer ju också att skapas en hel del arbetstillfällen, som kan gynna våra ungdomar. Och Askersund blir mer attraktiv som boendeort med en sådan här anläggning i närheten. – Vi följer det här med stort intresse och försöker att alltid skicka någon på de informationsträffar som erbjuds för att hålla oss à jour med vad som händer. Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping: – Motala är en stark kommun inom besöksnäringen, se bara på Göta kanal och Varamobaden. Eftersom Lalandia kommer att vara öppet året om ger det ytterligare en skjuts till kommunen. Dessutom uppstår flera hundra nya arbetstillfällen som kan vara intressanta även för många personer i Linköping. – Dessutom tror jag att etableringen kommer att gynna de övriga kommunerna i länet. Turister som besöker Lalandia hittar förhoppningsvis även till grannkommunerna. Här ser jag att vi

kan göra mycket inom regionen för att stärka varandras besöksnäring. Den är en av Sveriges snabbast växande näringar och där borde vi tillsammans ta tillfället i akt att ligga i framkant. – Sedan ska vi inte glömma att det såklart även blir ett lyft för oss östgötar att få hit Lalandia – tänk att bara behöva åka till Motala i stället för hela vägen Danmark! Thomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby: – Jag tror att Lalandias etablering blir ett bra tillskott som en attraktiv besöksanläggning i regionen. Många kommer säkert att göra utflykter och det gynnar alla besöksmål i min kommun, såsom Vimmerby, Näs och Astrid Lindgrens Värld. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping: – Som gammal Motalabo är det himla kul att se utvecklingen i Motala. Nu finns det en dynamik och kreativitet och i kombination med drivande människor blir det väldigt bra. I och med Lalandia får hela staden och närområdet ett lyft. – Lalandia kommer att vara beroende av lokal arbetskraft och lokala människor över tid. Idag vet vi att om det finns attraktiva verksamheter på en plats så reser människor dit. Upplevelseverksamheten är snabbt växande. Det känns jättebra för Motalas framtid. – För regionen betyder det också mycket. Jag hoppas att vi kan komma att dra nytta

av varandra och förstärka varandras roller, till exempel Gamla Linköping, Kolmården och Lalandia. Anders Hedeborg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Vadstena: – Det får en stor regional betydelse. Som grannkommun tycker vi naturligtvis att det här är extra intressant. Etableringen kommer att påverka resandeströmmen och höja attraktionsvärdet i området. Restauranger och boenden, campingar, kan dra fördel av det här. – Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att se hur vi kan möta etableringen. Vadstena vill vara kulturstaden som även kan erbjuda annat för barnfamiljer och där kan Lalandia vara ett komplement. – Att Lalandia är en året-runt-verksamhet är viktigt. Vi funderar på hur Vadstena kan öppna för evenemang under hela året. – Att stora etableringar skapar ringar på vattnet är helt klart. Jag var tidigare VD för Furuviksparken och såg att den har väldigt stor betydelse för Gävle som kommun. Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby: – När Lalandia etablerar sig kommer hela västra länsdelen att gynnas av nya arbetstillfällen samtidigt som besöksnäringen i regionen får ett kraftigt lyft. Detta är naturligtvis glädjande för alla!


Lalandia stort för hela Östergötland Etableringen av Lalandia är stor för hela länet. Det säger regionfullmäktiges ordförande, Eva Andersson (S). – Det skapar helt nya utvecklingsmöjligheter för Motala, men också för hela Östergötland, säger hon. Östergötland kan bli ett centrum i Sverige för besöksnäring riktad mot barnfamiljer. Det tror regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson. – Jag är mycket imponerad över hur de har arbetat i Billund, som har blivit en nod för besöksnäringen. Jag tror vi kan få samma läge här i regionen, eftersom vi har Kolmården i länet och en närhet till Astrid Lindgrens värld, säger hon.

Eva Andersson menar att hela Östergötland blir mer attraktivt på många olika sätt. Som boendeort, för företag och för besökare. Omkringliggande kommuner kan dra nytta av att Lalandia lockar turister till länet genom att företag där kan erbjuda kompletterande aktiviteter. – Jag tycker också att etableringen är värdefull med tanke på att det skapar arbetstillfällen, framför allt för unga som ofta får sitt första jobb inom besöksnäringen, säger Eva Andersson.

Östergötland kan bli ett centrum i Sverige för besöksnäring riktad mot barnfamiljer. Eva Andersson (S) regionfullmäktiges ordförande


Motala simhall och aquadome

Kommunens nya simhall byggs ihop med aquadome En ny kommunal simhall planeras i direkt anslutning till Lalandias vattenland, aquadome. – I simhallen ska vi möta framtida behov när det gäller simundervisning, motion, träning och tävling, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti. Just nu pågår arbetet med ett idéprogram kring den nya kommunala simhallen för fullt. Förstudien med behovsanalys är prio ett. Undervisning, motion, rehab, träning och tävling – en flexibel verksamhet anpassad för alla. Det är målsättningen med den nya simhallen. – Nuvarande simhall är snart 50 år gammal. Nu får vi en bra möjlighet att skapa något nytt, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti. Han fortsätter: – Det har tidigare funnits önskemål om ett äventyrsbad. Nu skapar vi tillsammans med Lalandia en attraktiv anläggning med både en kommunal simhall och ett vattenland. Jimmy Szigeti beskriver den nya simhallen som en mötesplats som verkar för ökad folkhälsa och som är öppen för alla.

Gemensam lösning Motala kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Lalandia. Det innebär alltså att det skapas en gemensam lösning. – Till höger ligger vårt upplevelsecentrum och i mitten huvudanläggningen med aquadome. Rutschbanan är placerad på utsidan så att man kan se den varifrån man än kommer, säger Lalandias projektdirektör Thomas Nielsen och fortsätter: – Längst till vänster ligger simhallen. Mellan den och aquadomen blir det omklädningsrum.

Biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti och anläggningschef Thomas Martinsson. Tanken är att ha en gemensam entré till de båda anläggningarna. – Där kan besökarna betala inträde till den ena delen eller till båda. Inne i de båda anläggningarna ska det finnas våtförbindelser, så att de som vill kan röra sig mellan, säger Jimmy Szigeti. Ytorna för omklädning och dusch ska anpassas utifrån vad behovsanalysen kommer fram till.

Större bassänger Den planerade simhallen ger utrymme för en mycket större bassäng, 50x25 meter. Nuvarande bassäng är en fjärdedel så stor. – Det kommer att finnas en höj- och sänkbar brygga som gör att det går att dela av bassängen. Det ökar möjligheterna för flera olika aktiviteter samtidigt, säger anläggningschef Thomas Martinsson.

Även den lilla bassängen blir större. – Det blir troligen en höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Det innebär att användningsområdet breddas och att den kan användas av personer mellan 0 och 100 år, konstaterar Thomas Martinsson.

Framtidsplaner i förstudien Det planeras för två trampoliner, en enmeters och en tremeters. Däremot byggs inget hopptorn med femmetersavsats. – Det har inte framkommit något intresse för organiserad hoppverksamhet varken från allmänheten eller från föreningslivet. Den nya hallen är tänkt att bli en badanläggning utan exempelvis gym eller sporthall. I förstudien ingår även framtiden för nuvarande sim- och sporthall. Den politiska inriktningen är att det blir en renodlad idrottshall.


Motala förr och nu

Badgäster från när och fjärran – precis som förr

Foton från Motala Musei- och hembygdsförening.

Lalandia kommer att locka badsugna från när och fjärran. Men redan för hundra år sedan var det många som reste till Motala för att bada. När det förra seklet var ungt lockade Varamons svalkande vågor och långa strand. Under sommarhalvåret reste badgäster från andra delar av Sverige till Motala. Besökande och Motalabor kunde ta sig till Varamoområdet med remmalag. Det var åkeriet Motala Express som ordnade turer med de hästdragna vagnarna. På 1910-talet ersattes hästekipagen av motordrivna motsvarigheter. Bland annat var det en åkare från Örebro som erbjöd transporter med så kallade Tidaholmslastbilar. De åkte mellan Motala stad och Varamobaden.

Resan kostade 25 öre per person. Ett decennium senare gick det en busslinje mellan Stora torget och Varamon. Under högsäsong avgick bussen en gång varje timme. En av 1920-talets bussar hade gula gardiner och döptes i folkmun till Gula paviljongen. Under 1930-talet var bad i Vättern mycket populärt. Under veckans enda lediga dag, söndagen, vallfärdade människor till Motala och Varamon. Det kom badtåg från andra delar av Östergötland, men även från Örebro och ibland ända från Stockholm. Extrabussar tog de badsugna resenärerna från Motala station till Varamobaden.

Källa: ”Boken om Varamon. En återblick i ord och bild” av Motalabon Margareta Johansson.


Så här följer du den fortsatta

resan med Lalandiaprojektet 3 april: Informationsmöte för allmänheten 9 april – 14 maj: Utställning av samrådshandlingar 9 april och framåt: Utökad spridning av information 18 april: Samrådsmöte för sakägare Du följer Lalandiaprojektet via

motala.se/lalandia

Profile for Motala kommun

Resan med Lalandia  

Välkommen med på resan... Resan till en etablering av Lalandia i Motala kan peka om riktningen för Motala och regionen. Den kan jämföras med...

Resan med Lalandia  

Välkommen med på resan... Resan till en etablering av Lalandia i Motala kan peka om riktningen för Motala och regionen. Den kan jämföras med...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded