Page 1


ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ใน เครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้


ประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เช่น 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน กล่าวคือ มีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว ทุกคนใน เครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้ได้ ทาให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง


2. การแชร์ไฟล์ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องอุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นในการโอนย้ายข้อมูล


3. การติดต่อสื่อสาร โดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ก สามารถติดต่อพูดคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น โดยอาศัยโปรแกรม สื่อสารที่มีความสามารถใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน หรือ การใช้อีเมล์ภายในก่อให้เครือข่าย Home Network หรือ Home Office จะเกิดประโยชน์นี้อีกมากมาย


4. การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อใน ระบบเน็ตเวิร์ก สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครื่อง โดยมีโมเด็มตัว เดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอย่าง ADSL ยอดฮิต ในปัจจุบัน


ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษาและบ้านไปแล้วการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ทั้งไฟล์ เครื่องพิมพ์ ต้องใช้ระบบเครือข่ายเป็นพื้นฐาน ระบบเครือข่ายจะ หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเพื่อจะ ทาการแชร์ข้อมูล และทรัพยากรร่วมกัน เช่น ไฟล์ข้อมูลและเครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกันคือ


1. LAN (Local Area Network) ระบบเครื่องข่ายท้องถิ่น เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ คือจะ เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคาร ใน ระยะใกล้ๆ


2. MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้โครงข่ายการสื่อสาร ขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกัน ในเมือง เช่น เครื่องเวิร์กสเตชั่นอยู่ที่สุขุมวิท มีการติดต่อสื่อสารกับ เครื่องเวิร์กสเตชั่นที่บางรัก


3. WAN (Wide Area Network) ระบบเครือข่ายกว้างไกล หรือเรียกได้ว่าเป็น World Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือทั่วโลก จะต้องใช้มีเดีย(Media) ในการสื่อสารของ องค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย สามารถส่งได้ทั้ง ข้อมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน


ประเภทของระบบเครือข่าย 1. Peer To Peer 2. Client / Server


Peer To Peer เป็นระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนระบบเครือข่ายมีฐาน เท่าเทียมกัน คือทุกเครื่องสามารถจะใช้ไฟล์ในเครื่องอื่นได้ และสามารถ ให้เครื่องอื่นมาใช้ไฟล์ของตนเองได้ มีการทางานแบบดิสทริบิวท์(Distributed System) โดยจะ กระจายทรัพยากรต่างๆ ไปสู่เวิร์กสเตชั่นอื่นๆ แต่จะมีปัญหาเรื่องการ รักษาความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งออกไปสู่ คอมพิวเตอร์อื่นเช่นกัน


Client / Server เป็นระบบการทางานแบบ Distributed Processing หรือ การประมวลผลแบบกระจาย โดยจะแบ่งการประมวลผลระหว่างเครื่อง เซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอ็นต์ แทนที่แอพพลิเคชั่นจะทางานอยู่เฉพาะ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ก็แบ่งการคานวณของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น มาทางานบนเครื่องไคลเอ็นต์ด้วย


รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology มีดังนี้ 1. ระบบ Bus 2. แบบ Ring 3. แบบ Star 4. แบบ Hybrid


ระบบ Bus การเชื่อมต่อแบบบัสจะมีสายหลัก 1 เส้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอ็นต์ทุกเครื่องจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหลักเส้นนี้ แล้วจะนาข้อมูล ไปทางานต่อทันที


แบบ Ring การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื่อมต่อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีก เครื่องหนึ่ง จนครบวงจร ในการส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณ วงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่านจากเครื่องหนึ่ง ไปสู่เครื่องหนึ่งจนกว่าจะ ถึงเครื่องปลายทาง


แบบ Star การเชื่อมต่อแบบสตาร์นี้จะใช้อุปกรณ์ Hub เป็นศูนย์กลางใน การเชื่อมต่อ โดยที่ทุกเครื่องจะต้องผ่าน Hub สายเคเบิ้ลที่ใช้ส่วนมาก จะเป็น UTP และ Fiber Optic ในการส่งข้อมูล Hub จะเป็น เสมือนตัวทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบันมีการใช้ Switch เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานสูงกว่า


แบบ Hybrid เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้า ด้วยกัน เช่น นาเอาเครือข่ายระบบ Bus ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะสาหรับบางหน่วยงานที่มี เครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทางานร่วมกันได้


เครือข่ายแบบไร้สาย ( Wireless LAN) อีกเครือข่ายที่ใช้เป็นระบบแลน (LAN) ที่ไม่ได้ใช้สายเคเบิลในการ เชื่อมต่อ นั่นคือระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ทางานโดยอาศัยคลื่นวิทยุ ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการไม่ต้องใช้สายเคเบิล เหมาะกับการใช้งานที่ไม่สะดวกในการใช้สายเคเบิลเพราะคลื่นวิทยุมี คุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางอย่าง กาแพง หรือพนังห้องได้ดี


ทาไมต้องสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเหตุผล แรกเริ่มของการสร้างระบบเครือข่าย 2.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวได้โดยไม่จาเป็นต้องสลับกันใช้ ขอแค่เพียงเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ก็สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ 3.ความประหยัด สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เป็นอย่างมาก เช่น การแชร์เครื่องพิมพ์ทาให้ไม่จาเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์ หลายเครื่อง


สมาชิกในกลุ่ม นางสาว ศิริวรรณ เส้งเอียด รหัส 554186069 นางสาว สุลีวรรณ มะลิแก้ว รหัส 554186061 นางสาว พรรณสุดา นุ่มมณี รหัส 554186077 นางสาว รุ่งนภา แซ่ลิ้ม รหัส 554186079 นางสาว นิพาพร เชื้อสมุทร รหัส 554186007

computersystem  

computersystem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you