Page 1

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

( 30% - 2016 ) ΞΣϢγϮϤϟ ( ˯ϼΑήϛ Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

1960

ϦδΤϣΔϬΘϨϣ

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϢϴϨϏϮΑ΍ϲϠϋϦδΣΪϤΤϣϡΎϬϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

1962

ϲΨϤηϪϴϛί

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ αΎΒϋϝ΍ήΑΎΟΪϴϤΣϪϳΪόγ

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

2

1955

ΪϴΒϋϪϤδϗ

ϢγΎΟϝ΍ϥΎϓϮσΪϤΤϣϲϠϋ

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ 251245

Ε 1

1

1955

ϲΟΎΑϪϳΎΟ

ϱϭ΍Ωήόϟ΍ϥ΍ϮϠϋϩΩϮΟΐϴΒΣ

272753

2

1959

ήϔόΟϪΣήϓ

ϲϧ΍ϭήΜϟ΍ΪϤΤϣϢγΎΟϩΩϮΠϣ

2

1955

ϢϧΎϏϪϤϴόϧ

ϲϧ΍ϭήΜϟ΍ήϣΎΛϲϠϋϦϴδΣ

108219

3

1962

ϩΰϤΣϪϴϤηΎϫ

ϱΩϮόδϤϟ΍ϞοΎϓϦδΣΔϴϜϣ

2

1955

ϦϴδΣΞϫήϣ

ζϤόϟ΍ΩϮΒϋϞϴΤΟΪϤΣ΍

63689

4

1

1955

ϢχΎϛϪϴοέ

ϲϨϴδΤϟ΍ΪΒϋΪϤΤϣϪϤϴϤΗ

99857

5

1985

ϦϴγΎϳϢϳήϣ

ϱΪόδϟ΍ΪϤΤϣϥϮδΣΪϤΤϣ

2

1955

ϲϠϋΪΒϋϪϴϤηΎϫ

ϱΪόδϟ΍ϲϠϋϦϴγΎϳϢϳήϣ

314466

6

1961

ϦδΤϣΔϬΘϨϣ

ϢϴϨϏϮΑ΍ϲϠϋϦδΣΪϤΤϣϪϣϼγ

3

1955

ΪϴϤΣϪϳήϜη

έΎΘΨϤϟ΍ϩΰϤΣϥΎϤϠγϞοΎϓ

148084

7

1964

Ω΍ϮΟϩήϫί

ϲΟΎϔΨϟ΍ϢχΎϛϩΰϤΣϩΪϟΎΧ

2

1955

ϦδΤϟ΍ΪΒϋϪϴϔη

ϱΪϧϭϼϟ΍ήϛΎηϦδΤϣΪϣΎΣ

259108

8

1960

΢ϟΎλϪϤϴόϧ

ΪϴΒϋΪϴΒϋϢχΎϜϟ΍ΪΒϋϪϤσΎϓ

2

1955

ϞϴϠΧϪϴϧ ϱϭΎΣϮΑ΍ΩϮϤΤϣϲϠϋϦδΣΪϤΤϣ

93107

9

1

1955

ήϴπΧϩΪϴϋ

ϱϭΎϤγΎΠϟ΍ϱϮϴϠϋϩΩϮϋϪϬϴΒη

57884

10

1

1955

έϮηΎϋϪϳέΪΑ

ϲΘϴΟϦϴδΣήΒϛ΍ϲϠϋϩΰ΋Ύϓ

161491

11

1

1955

ϩΰϤΣϪϠϳΰϧ

ΪϴΒϋΪϴΒϋϦϴδΣϩέϮϧ

188540

12

1

1955

αΎΒϋϪϤϴόϧ

ϲϤϧΎϏϢχΎϛΩϮϤΤϣϪϤϴϠγ

249820

13

1

1955

ϱϭ΍ΪΣΔϴϠϋ

ΔΠϋΔΠϋΔϤόϧϥΎϤϠγ

65664

14

1

1955

ϢγΎΟϪϳΎΟ

ϥ΍ήτϛϥ΍ήτϛΪϴΣϭ΍ϒϴτϟ

131170

15

1

1955

ΪϴΒϋϪΠϠΛ

ϱέϮΒΠϟ΍αΎΒϋϢχΎϛϪϴΒγ

84633

16

ϲϣΎθϟ΍ΪϴϤΣϲϛί˯ΎϨΛ

2

1956

ϥϮδΣϩήϴϣ΍

ΐτϘϟ΍΢ϟΎλΩϮϤΣέΪϴΣ

142891

17

1967

ϥϮδΣϪϳέΪΑ

1961

ϢχΎϛϪϠϴΧΩ

ϱϭ΍Ϊγ΢ϟΎλϱΪϬϣϡΎϬϟ΍

2

1956

ϡ΍Ϊϳ΍ϩΪϴόγ

ϱΪγϻ΍ζϴθΧϦδΣϰγϮϣ

337918

18

1967

ϰϔτμϣϪϤσΎϓ

ϲϓϭήθϟ΍Ω΍ϮΟϕ΍ίέϢϳήϣ

2

1956

ήΒϛ΍ϲϠϋϪϤσΎϓ

ΪϳήϓϥϮδΣϲδϤηϝΎϤΟ

254803

19

1

1966

Ϣϴϫ΍ήΑ΍ϪϴϤηΎϫ

ϱΪϨδϟ΍ϊϴϓέϢχΎϛΩ΍ϮΟ

78920

20

1

1956

ήΒΟϪδϴϤΧ

ΪϴόγΪϴόγϦϴδΣϪϴϨϏ

302863

21

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 1

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1973

1963

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

ϦδΤϣΔϣϮτϓ

ϞπϓϪϳήΒλ

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

1

1956

ϱΪϬϣϢϳήϣ

ϱΪϨϬϟ΍ϦϴδΣϒγϮϳϩήϫΎσ

75298

22

1

1956

Ω΍ϮϋϪϤϠχ

ϦδΣϲϨΑϒϳήηϢχΎϛϩΪϴϤΣ

323941

23

1

1956

ϢηΎϫϪϳέΪΑ

ϲΑΎϨΠϟ΍ϦδΣϢϴϫ΍ήΑ΍ϪϳΪόγ

291677

24

1

1956

ϦδΣϪϘϳΪλ

ϥϮΒόηϞϴϋΎϤγ΍αΎΒϋϰϤϠγ

271417

25

1

1956

Ϧϴϣ΍ΔϣϮψϛ

Ϫηϭ΍έΪϟ΍ϱΩΎϫϥ΍ϮϠϋΔϴϤγέ

364275

26

1

1956

ϥ΍ϮϠϋΔϠϴϫ

ϞϔϴϠϓϞϔϴϠϓϡ΍ΪΧξϫΎϧ

232673

27

2

1957

ϢχΎϛΔΤϜη

ϱήγΎϴϟ΍ϲϠϋϦδΤϣΔϣϮτϓ

71968

28

1

1957

ϱϮϴϠϋϪϴΑήϋ

ϲϓ΍ήϛΩϮΒϋϥ΍Ϊϴϋϥ΍ΪϤΣ

192098

29

2

1957

ϱΩΎϤΣϩίϮϣ

ϲϔϠΤϟ΍ϲϠϋϦδΣ΢ϟΎϓ

364652

30

1

1957

ϩΩϮΟϩέϮϧ

ϪΤϴϠΟϮΒϟ΍ϦϴδΣϪΠϋϦϴδΣ

188045

31

1

1959

ήϴπΧϪϠϴπϓ

ϲϤϧΎϐϟ΍Ω΍ϮϋΎοήϟ΍ΪΒϋϩΪϴϤΣ

153500

32

1

1957

ΪϳϮϋϪϳϻϭ

ϥΎϓϮτϟ΍ϲϠϳϮϏήϫΰϣϞοΎϓ

110133

33

1

1957

ϥ΍ϮϠϋϪϳήΑϭ

ϲϧΎδΣϲϧΎδΣϒΠϧϪϘϳίέ

373841

34

1

1957

ϥ΍ϮϠϋϪϴτϋ

ϲΑΎϨΠϟ΍ϦΤλαΎΒϋϪϴϠϋ

246808

35

1

1957

ήΒΟϪθτϋ

φϜϋφϜϋαΎΒϋϞοΎϓ

128917

36

1

1957

ϢχΎϛϪϤΠϧ

ϲΑΎϨΠϟ΍ϥΎτϠγϲΟΎϧΪϤΤϣ

218226

37

1

1957

ϥΎϤϠγΔϴϔλ

ϲϠϋΪϤΤϣϲϠϋΪϤΤϣϦδΣϞοΎϓ

185988

38

1

1957

ήΒΟϪϴϔϴϛ

ϒϳϮγϝ΍ϥ΍ϮϠϋϞμϴϓϩΪΟΎγ

31403

39

ϱϮϴϠόϟ΍ϱΩΎϫϢϴόϧϡίΎΣ

ϲϧ΍Ϊϴόϟ΍ϲϠϋήλΎϧϪϳίϮϓ

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

Ε

1983

ϱήΒλΩΎόγ

ϱΰϘϟ΍ϢηΎϫϦδΤϟ΍ΪΒϋϡϼγ

2

1958

ήΒϛ΍ϲϠϋϪϳήΒλ

ΪΒϋϢϳήϜϟ΍ΪΒϋϱήΒλΩΎόγ ϢϳήϜϟ΍

48497

40

1959

ϲϠϋΓήϫί

ϢχΎϛϢχΎϛήϴϣϻ΍ΪΒϋΔϠϴπϓ

2

1958

ϲϠϋϪΠϳΪΧ

ϲϠϋϲϠϋϦϴδΣϲϠϋ

104072

41

1

1958

ΪϤΤϣϪϴγΎΒϋ

ϱΪϴϤόϟ΍ϲΟΎϧϢχΎϧϥΎϨΟ

214278

42

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 2

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

1

1958

Ω΍ήϣϪϤϴψϛ

230946

43

1

1958

ϝϼσϪϟϼϫ

ϥΎθΧϥΎθΧϦϴδΣϢϟΎγ

246327

44

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ ϦδΣϲϣΎσϪϠϴΒϗ

Ε

1967

ήϗΎΑϪϳήϜη

ϥΎτϘϟ΍ΪϤΤϣΪϴϤΣϯήθΑ

2

1959

ϒγϮϳϪΒϳΩ΍

ϩέΎϳίϢγΎΟΪϴϤΣϞοΎϓ

295687

45

1960

ϱΩΎϫϪϠϴϛ

ζϴϏΩζϴϏΩϝϼϫϲΑήϣ

2

1959

ήΒλϪϳίΎΟ

ήΒΟήΒΟϞΤϣϪϠϴόη

128956

46

1964

ήπΨϟ΍ΪΒϋϪϔϴϨϣ

ϲΟΎϔΨϟ΍ϱϭϼϋϦδΣΡϼϓ

2

1959

ϦδϴΤϣϪϤϴτϓ

ϲΟΎϔΨϟ΍ϱϭϼϋϦϴδΣϩΪϴΣϭ

72440

47

1

1958

ϢχΎϛϪϳέϮϧ

ϲϋϭέϢχΎϜϟ΍ΪΒϋϥΎϤϠγϪϳΪϫ

306124

48

1

1959

ΪϴΠϣϢϳήϣ

ϲ΋Ύτϟ΍ΪϴόγϢγΎΟϝΎϨϣ

177036

49

1

1959

ϦδΣΖϤμϋ

ϲϘΗϲϘΗΩϮΒϋϪϳίϮϓ

144938

50

1

1959

Ϳ΍ΪΒϋϪϳήΒλ

ϪϠϴΘϓϝ΍ϥΎϫήΑͿ΍ϝΎϣϪΤΟΎϧ

283969

51

1967

ϥΎτϠγϩΪϤΣ

ήτϣϦϴδΣΔΤϴΒλ

2

1960

ϢχΎϛϪϴϨΛ΍

ϱέϮΒΠϟ΍ωΎϨϣήϴϣϻ΍ΪΒϋϞϣΎϛ

283852

52

1961

ϲϠϋϪϴϨγ

ήϳΰϟ΍ΪΒϋϞοΎϓϪϤσΎϓ

2

1960

ϱΪϬϣϪϴϛέ

ϲϨϴδΤϟ΍ήλΎϧΩϭήτϣϢϳήϛ

194674

53

1958

ΪϴΠϣϪϠϴϤϛ

έΎΘΨϤϟ΍ϥ΍ΪϳίϥΎΣήγϯήθΑ

2

1961

έϮμϨϣϪϳΪϫ

ϲΑΎϨΠϟ΍ήλΎϧϲϠϋϞϣΎϛ

342655

54

1

1960

ήϗΎΑϪϴοέ

ϱϭ΍ήμϨϟ΍ϥΎϤϠγΩϭ΍ΩϰϤϠγ

170198

55

1

1960

΢ϟΎλϩήϫί

ΏΎϫϮϟ΍ϱΪϬϣΪϤΤϣϢϴϫ΍ήΑ΍ϰϠϴϟ

230282

56

1

1960

ΐϴΒΣϪϤΣέ

ϲϟΩΎϋϦδΤϟ΍ΪΒϋϞΧ΍ΩΩ΍Ϯϋ

291669

57

2

1971

ϢχΎϛϪϳέΪΑ

ϙΎϤδϟ΍Ω΍ϮΟϦϴδΣϝΩΎϋ

23988

58

1

1961

ϥϮϨΣϪϠϴΠϋ

ϲϟΎϴϤϟ΍ΖΟΎγϢϳήϛϲϛήΗ

124448

59

97730

60

1978

ϦϴδΣϪϨϴϜγ

ϱΪϳΪΤϟ΍ϱΪϬϣ΢ϟΎλ˯ΎΟέ

1968

Ω΍ϮΟϪόΑ΍έ

ϲϟϮϏ΍ήϛϦϴδΣΪϤΤϣϪόϴϤγ

2

1961

ϦϴδΣϪϤϴϠΣ

ΪϴΒϋΪϤΤϣϢγΎΟ

1965

ϞϴϋΎϤγ΍ΔϠϴπϓ

ϲϠϋΪϤΤϣϦϴδΣΓίήϣϡΎόϧ΍

2

1961

ϥ΍ήϤηϪϤΠϧ

ϱήϳήϐϟ΍ϥϮδΣϢχΎϛϢγΎΑ

177323

61

1

1961

ΪϤΤϣϪΑϮϧί

ϢϴΣήϟ΍έΎΒΟϱϭΎΣϪϳήϜη

257066

62

1

1961

ΏΎϬηΔϴΑήΣ

ΔϤχ΍ϮϜϟ΍ΪΒϋϱΪϬϣϩήϴϣ΍

225270

63

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 3

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

1975

ϱΪϬϣΓήϫί

1968

1955

ϞϴϋΎϤγ΍ϡΎϬγ

ΪϤΤϣϪόϴϠσ

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ 1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ ϲϠϋϲϠϋϦϴδΣ˯ϼΠϧ

ΪϤΤϣΎοήϟ΍ΪΒϋϕ΍ίήϟ΍ΪΒϋϪΒϴϫ

ϥ΍ϮθϛαΎΒϋϢγΎϗϲϠϋ

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

Ε

2

1962

ΐϴΒΣΔϬϴΟϭ

ήλΎϧϝϮγήϟ΍ΪΒϋϦϴδΤϟ΍ΪΒϋ ϙϮθϟ΍

142629

64

1

1961

Ϣϴϫ΍ήΑ΍ϪϳίϮϓ

ζϤθϛϝ΍ϦδΣΪϴϤΣϰϨϣ

128802

65

1

1961

ήλΎϧΔϤσΎϓ

ϱέϮϧϞϴϋΎϤγ΍ϦδΣΔϠϴΒϗ

133834

66

2

1962

ϞϴϋΎϤγ΍ϪΤϳΪϣ

ΪϤΤϣΎοήϟ΍ΪΒϋϱΩΎϫϦϴδΣ

114154

67

1

1955

ϥ΍ΩήΑϪόϳΎϣ

Ϟπϔϟ΍Ϣϳήϛϩήϫΰϟ΍ΪΒϋΓΎϴΣ

130395

68

1

1962

ϢχΎϛΓΪϴϤΣ

ϲΒϨϟ΍ΪΒϋϲΒϨϟ΍ΪΒϋϞοΎϓαΎΒϋ

295739

69

2

1963

ϥϮδΣϩήϴϣ΍

ϥΎΧϮϠΟϕ΍ίήϟ΍ΪΒϋ΢ϟΎλϰϨϣ

41926

70

1

1962

ϢθϛΔΑΎΒΣ

ϥϮδΣϥϮδΣΔϠηϭΔϳήϴΧ

1

1962

ϦϴδΣϪϴϓϭ

1

1962

ΪϴΒϋϪϳήΨϓ

1

1962

86262

71

344123

72

Ϫηϭ΍έΪϟ΍ΐϟΎσΩ΍ϮΟϪϠϴϤΟ

204609

73

ήϨϓϪϠϴϤϛ

ϱήϳήΒϟ΍ϢχΎϛϥ΍ΪϴϋϕΩΎλ

265506

74

ϱΩΎϤΣϪΒϠσ

ϲΟΎϔΨϟ΍ήϤϧϲϠϋϞοΎϓ

102674

75

ΐϟΎσΩϮϤΤϣϪϳήϜη

1970

ΪϴΒϋϩήΣ

ϲΟΎϔΨϟ΍ήϤϧϢχΎϛϪϳΪϤΣ

2

1963

1969

ϦδΣΪϤΤϣΓΪΟΎϣ

ΐΟέΐΟέϦδΣΪϤΤϣήΤγ

2

1963

ΪΒϋΓήϫί

ΔϤΤϟϮΑ΍Ω΍ϮΟΪϤΤϣΪόγαΎΒϋ

188007

76

1965

ϱΪϬϣϪΤϳΪϣ

ΪϤμϟ΍ΪΒϋϲϠϋΪϤΤϣέΎμΘϧ΍ ϝϻΪϟ΍

2

1963

ϲϔτϟϪϘϳΪλ

αΎΒόϟ΍ϱΪϬϣΎοέϞοΎϓ

226946

77

1

1963

ϲϠϋϪΠϳΪΧ

ϲϠϋϲϠϋϦϴδΣϩήϴϣ΃

236222

78

1

1963

ϕ΍ίέϪϴϨϏ

ϞϴΠϤϟ΍ϥϮδΣΪϤΤϣΩΎόγ

201270

79

2

1964

ΩϮϤΤϣϪϤϴόϧ

ϲϠϳϭΎΤϣϦϴδΣΪϤΣ΍αΎΒϋ

228229

80

1

1963

ϝϮγήϟ΍ΪΒϋϩήϫί Ύοήϟ΍ΪΒϋΎοήϟ΍ΪΒϋϦϴδΣϝΎϳήϓ

53196

81

1

1963

ϥΎΒπϏΔϣϮΜϠϛ

ϱέΎδϴϟ΍βϴΒϋϢχΎϛϢγΎϗ

346004

82

1

1963

ϦϴδΣϢϳήϣ

ΐϴτΨϟ΍ϦϴδΣϲϠϋΪϤΤϣ˯ΎΟέ

56519

83

1963

ΩϮϤΤϣϝϮΘΑ

ϲϤηΎϬϟ΍ϰψΗήϣϱΩΎϫέ΍Ϯϧ΍

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 4

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍ 1968

1969

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ 1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

1

1963

Ϧϴϣ΍ϪϘϳΪλ

ΔΜϴϣΎϣϢϟΎγϝϮγέϩήϴϤγ

114821

84

2

1964

ΪϴΒϋΔΨϴη

ϢϳήϛϢϳήϛαΎΒϋϦϴδΣ

52005

85

1

1964

ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋϪϴϣΎγ

ϥΎϤόϨϟ΍ΪϴηέϞπϓέΎΘγ

371980

86

2

1964

ϢγΎϗϪϳήΨϓ

ϪϧϮϤϛϦϴδΣϱΪϨϗϲϠϋ

119762

87

1

1964

ΖϴϨηϢϳήϣ

ϲϟΩΎϬΑϩϭΎϨηϩήϫΰϟ΍ΪΒϋϪϨδΣ

243131

88

1

1964

ϲϜϣϪϴΠϧ

ήϏ΍Ωϝ΍ϢχΎϛϥ΍ήϤϋϪϳήϜη

135383

89

2

1965

ΪϤΤϣΔϠϴπϓ

ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋΪϤΤϣΔΤϴΒλ ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋ

348282

90

ϲΑΎϨΠϟ΍ϲϠϋϢϴϫ΍ήΑ΍ϲϓΎϛ

306733

91

135223

92

ϥΎϣήϓΔϳέΪΑ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋϢϳήϜϟ΍ΪΒϋϢΗΎΣΔϣΎδΘΑ΍

ΪϤΤϣϪϴϤηΎϫ

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

ήλΎϨϟ΍ϱΪϬϣϦδΣέΎϫί΍

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

Ε

1963

ϢχΎϛΔϴψΣ

ϲϠϋΪΒϋϲϠϋΪΒϋϦδΣϖϳήϓ

1

1964

ϥ΍ϮϠϋϪϤϴόϧ

1970

ϲϠϋΪΒϋϪΤϴϠϣ

ΐΤϟ΍ϮΑ΍ϢϳήϛϱΪϬϣϥΎΑ

2

1965

ϲϠϋΪΒϋϪϳήϜη

1968

ήλΎϧϪϴϬΑ

ϱΪϧϭϼϟ΍ϰδϴϋΐϴΗήΗϪϳΪϤΣ

2

1965

αΎΒϋϪϤσΎϓ

ΕϮΗϭήΑΎΟΪϴΠϣήϴϣ΍

200136

93

1

1965

ΪϤΤϣϪϠϴϟ

ϪϴδϴϤΨϟ΍ήλΎϧϲϠϋϦϴδΣ

107936

94

1

1965

ΪϤΤϣϩήϫί

ϱέΎδϴϟ΍ϙϮϫ΍ΩΪϴόϛϪϠϴπϓ

79655

95

1

1965

ϦϴδΣϪϴϨγ

ϱΪϳήΟΩ΍ήΟϥϮϋΪΒϋϦϴδΣ

265138

96

1

1965

ΪΒϋΔΤϴϠϣ

ϲϧΎηϦϴδΤϟ΍ΪΒϋΪϴΣϭΪϤΣ΍

177098

97

1

1965

ΪϴόγΔϴϠϋ

ϲΟΎϔΨϟ΍ΪϤΤϣϢχΎϛϥΎϤϳ΍

50473

98

1

1965

ΞϠϴτϣϪϤϴόϧ

ϱΪγϻ΍ϩΪϴΒϋϢγΎΟϦϴδΣ

161116

99

ΪϤΤϣΪϴΠϣϞϴϘϋ

1

1965

ΏΎϫϭϪϤσΎϓ

ϪϤόσϥϮδΣέΪϴΣϦδΣ

326719

100

1963

ϢχΎϛϪϳέΪΑ

ϲϠόϟ΍ϢχΎϛϢϳήϛϰϴΤϳ

2

1966

ϲϠϋΖΒϴϫ

ϲϤηΎϬϟ΍ϩίήϣϲΤϣΎϬϣ

240775

101

1967

ϢϠδϣϪΑϮϧί

ϲϠΠϤϟ΍ζτϛβϴΒϋϪϠϴϬγ

2

1966

ϒϴΨϣωΎόη

ϱϮγϮϤϟ΍ϢηΎϫέΎΒΟϢηΎϫ

76223

102

1969

ϒγϮϳϪϤσΎϓ

έΎΒΟϝ΍ϥ΍ΪϴϋΪΒϋϩΪ΋Ύϣ

2

1966

ϪϤόϧϪϴϛί

ϲϠϋΪϤΤϣϲϠϋΪϤΤϣήΤΑΩΎϤϋ

36910

103

1

1963

ϱΩΎϫΔϤσΎϓ

ϲΑΎϜϋΪϤΣΪϴΒϋϝ΍Ϯϧ

147319

104

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 5

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1979

1973

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

Ϳ΍ΪΒϋϪϤϴΣέ

ϲϠϋΓΎϴΣ

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

1

1966

ϦδΤϣϪϤσΎϓ

ϲϟϮΠόϟ΍ϲο΍έϲΣϭΩϪϨϜγ

242835

105

1

1966

ϥΎϋΪΟϪΜϟΎΛ

ϱέΎδϴϟ΍ϦδΣϢϟΎγϞοΎϓ

98016

106

1

1966

ϲϠϋΪϤΤϣΔϳΎτϗ

Ω΍Ϯόϟ΍ϦϴδΣϲϠϋΪϤΤϣϪϤσΎϓ

87382

107

1

1966

ϲϧΎϫϪϳέϮϧ

ϲτϳήϜϟ΍ϲοΎϣϦδΣϩΪ΋Ύϣ

254771

108

1

1966

ΩϮΒϋΔϳΪϬϣ

αΎΒϋαΎΒϋϲϛήΗΩϮϤΤϣ

74297

109

1

1966

ΪϴΣϭϩΪΒϋ

ϥ΍ΩήΤϟ΍ΪϤΤϣϢγΎΟϪϴοέ

173279

110

1

1966

ήΑΎΟΔϗϭίέ

ϱήγΎϴϟ΍ΓΰϤΣϦδΤϟ΍ΪΒϋήϴϫί

113897

111

2

1967

ϲϠϋΪϤΤϣϩήϫί

ϲϧίϮϟ΍ΪϤΤϣϲϠϋΪΒϋΐΣΎλ

213736

112

1

1967

ϥΎΣήϓϪϤϴϠΣ

ϲϠϔϏΪϟ΍ϱΪϬϣΪϤΤϣΐϨϳί

278386

113

2

1967

ΓΰϤΣϪϤϴϠγ

ϦϴδΣϦϴδΣαΎΒϋήϣΎϋ

49247

114

1

1967

ΪϴηέΔϴϬη

ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋϲϠϋΪϤΤϣ˯ΎϨϫ ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋ

109169

115

1

1955

ΩϮϤΣΔϳήϴΧ

ΓΩΎΒϋϦδΣϢγΎϗ

379555

116

ϝΎΘϓΪϤΤϣϦϴδΤϟ΍ΪΒϋΐϨϳί

Ω΍ΪΤϟ΍ϱΪϬϣϦδΣ˯΍ΪϴϏ

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

Ε

1

1968

ϦδΤϣϪϤϴϠγ

ϱϮγϮϤϟ΍ϱΪϬϣ΢ϟΎλϥΎϨΣ

256368

117

1973

ΪϴϤΣϙϮϠϣ

ϲϨϳί˯ΎϴοϲϠϋΪϤΤϣΐϨϳί

2

1968

Ϣϴϫ΍ήΑ΍ϪϳίϮϓ

αΎϳϝϮγέήϛΎηΪϣΎΣ

372149

118

1968

ϢχΎϛΔϴϛήΗ

ϞϴΠϨηϞϴΠϨηϞϴϤΟΔϳΪϤΣ

2

1968

ϙϮϠϬΗΔϴΠϧ

ζΑΎΒΟΪΒϋϦϴδΤϟ΍ΪΒϋϢχΎϛ

80679

119

1960

ϦϴδΣϝϮΘΑ

ϲϠϋΪϤΤϣΪϴΠϤϟ΍ΪΒϋαΎΒϋ ϲϠϋΪϤΤϣ

2

1968

ϲϠϋϢϳήϣ

ϲϠϋΪϤΤϣϲϠϋΪϤΤϣϢγΎΟϪϤσΎϓ

112785

120

1981

ϥϮδΣϪϤϴϠγ

ΪϴΒϋΪϴΒϋϩΩΎΒϋέΎϫί΍

2

1969

ήΒΟϪϴϘΗ

ϯϮϫͿ΍ΪΒϋϩήϫΰϟ΍ΪΒϋϢγΎΟ ϡΎθϟ΍

117064

121

1969

ΎοέΪϤΤϣϢϳήϣ

ΪΒϋήϴϣϻ΍ΪΒϋϲϠϋΪΒϋαΪϨγ ήϴϣϻ΍

2

1969

ϦδΣΪϤΤϣϪϳήϜη

ϲΟήϜθϟ΍ϦδΣϱΪϬϤϟ΍ΪΒϋΪόγ

162171

122

1975

ϲϠϋΪϤΤϣΔϴϤγέ

ΪϤΣ΍ΪϤΣ΍ϦϴδΣϪϬϳΰϧ

2

1969

ΪϤΣ΍ϪϠϴϤϛ

ϱήϤηϥ΍ϮϠϋϥϮδΣΎοήϟ΍ΪΒϋ

294060

123

1

1969

ΪϤΤϣΎϴγ΍

ϢχΎϛϝ΍ϊσΎϛϦδΣϲϠϋ

75990

124

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 6

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

1973

ΪϴϤΣϪϴϤγέ

1957

ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋΔϣϮμόϣ

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ 1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍

ϲϧΎΒθϟ΍ήΑΎΟϦϴδΤϟ΍ΪΒϋΩΎϬγ

ϑ΍ήμϟ΍ϲϠϋΐΟέϢχΎϛΪϤΤϣ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍ ϡϻ΍Ϣγ΍

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

Ε

2

1970

ϢχΎϛϪϴϬη

ϲϧΎΒθϟ΍ήΑΎΟϥ΍ϮϠϋϦδΣ

49252

125

1

1969

αΎΒϋϩέϮμϨϣ

ωΎϤθϟ΍αΎΒϋήϴϣϻ΍ΪΒϋϩΪΟΎγ

340137

126

1

1969

ϲϫΎϧϪϴΠϧ

ϞΟΎϋϞΟΎϋϦϴδΣΪϟΎΧ

300034

127

2

1970

ΓΰϤΣΔϴϤγέ

εϭΩΩϮΒϋΪϤΤϣϯάη

25658

128

1

1959

ΪϤΣ΃ϪϤσΎϓ

ϢχΎϜϟ΍ΪΒϋϝϮγήϟ΍ΪΒϋΡΎϔϛ ϱέΎμϧϻ΍

101204

129

1970

ΓΰϤΣΔϠϴπϓ

ϲϟΩΎϬΒϟ΍ϑέΎϋΐϟΎσΪϤΤϣ

2

1971

ΐϳέΩΔμΣ

ϲϟΩΎϬΒϟ΍ΪϤΤϣϦϴδΣΓήϫί

97191

130

1982

ϢηΎϫϪϳήϴΧ

ΎοέΎοέήϴϣϻ΍ΪΒϋϯ΅έ

2

1970

ϦϴδΣϪϤσΎϓ

ήΒϛ΍ήΒϛ΍ϲϠϋΪϤΤϣϢγΎΟ

246406

131

1974

ϦϴδΣϪδϴϤΧ

ϲϤϴϤΘϟ΍ϙ΍ήϋΪϣΎΣϡϼΣ΍

2

1971

ϦϴδΣΓΪϴϋ

ϱΪόδϟ΍ϥΎδΣήπΨϟ΍ΪΒϋΪϤΣ΍

138039

132

1

1957

έϮμϨϣϪϤϴόϧ

ϊΒγϮΑ΍ϲϠϋΪΒϋϱΪϬϣ˯ΎϨϫ

363966

133

1

1971

ΪϤΤϣϪϤσΎϓ

ϲϠϋϲϠϋϦϴδΣϢηΎϫ

68915

134

1

1971

ΪΒϋϪϴοέ

ϥΎΒϠϟ΍αΎΒϋϦϴδΣϖϓϮϣ

278589

135

1

1971

ϦδΣϪϤϴτϓ

Ϫϓήθϟ΍ϥ΍ϮϠϋΪϤΣϢϠδϣ

165536

136

1970

Ω΍ϮΟΪϤΤϣΔΤϴΒλ

2

1972

ϲϠϋϩήϴϣ΃

έϮσΎϨϟ΍ΩϮϤΣϚϟΎϤϟ΍ΪΒϋ˯Ύϔλ

247090

137

1979

ΪϤΣ΍ϡΎδΘΑ΍

ϱϮϠόϟ΍ϲϘΗϱΩΎϫϝΎϬΘΑ΍

2

1972

ϥϮδΣϪϴοέ

Ω΍ϮΟΩ΍ϮΟϝϮγήϟ΍ΪΒϋέΪϴΣ

144138

138

1980

ήλΎϧϪϤϳήϛ

ϱϭΎϨδΤϟ΍έϮηΎϋβϴΒϋέΎψΘϧ΍

2

1974

ήϔόΟϢϴτϓ

ϱΩϮόδϤϟ΍ϢχΎϛΐϟΎσϦϴδΣ

123272

139

1976

ϝϼΟϩΪ΋Ύϣ

Δηϭ΍έΪϟ΍ΪϤΤϣϲϧΎϫΎϴϧΩ

2

1973

ΪϤΤϣ˯΍ήϫί

ήϬϟ΍ΪϴΠϣϦϳΪϟ΍βϤηΪΠϣ΍

232024

140

1988

ϱΩΎϫϖϧϭέ

ϲϓΎμϟ΍ϦδΣ˯ΎϴοΐϨϳί

2

1973

ϢϳήϛΓΪΟΎγ

ϱήϴϤΤϟ΍ϱΪϬϣϥΎϧΪϋΪϤΤϣ

159447

141

1

1957

ϲϠϋϪϴϓϭ

ϥϮϋΪΒϋϦϴδΤϟ΍ΪΒϋϪϠϴπϓ

186850

142

2

1975

ΪΒϋϪϔϳήη

ϩΪϳήηϮΑ΍ϢγΎΟϱϮϴϠϋέΎϤϋ

201152

143

1

1976

Ω΍ϮϋϪϠϴϠΟ

ϱΩϮόδϤϟ΍ϦϴδΣϱϭϼϋέϮϧ΍

271733

144

2

1976

ϢϴΣήϟ΍ΪΒϋϪΒϴΒΣ

ϱέϮΒΠϟ΍ΪϤΣ΍ϞϴϤΟϲϠϋ

70147

145

1985

1975

ΪϤΤϣϪϴϤηΎϫ

ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋϪϴΤΘϓ

αΎΒϋΪϴϤΣΔϤσΎϓ

ήϳίϮϟ΍ΪϴΠϣΡϼϓϯΪϫ

ϙϮθϟ΍ωϭΪΟϞοΎϓϞϳΪϫ

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 7

Ϯπϋ

Ϯπϋ


2ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

2ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍

ϕ΍ήόϟ΍ΔϳέϮϬϤΟ

˳ϖϴ˶Ϥ˴ϋ˷˳Ξ˴ϓ˷˶Ϟ˵ϛ˸Ϧ˶ϣ˴Ϧϴ˶Η˸΄˴ϳ˳ή˶ϣΎ˴ο˷˶Ϟ˵ϛϰ˴Ϡ˴ϋ˴ϭΎ˱ϟΎ˴Ο˶έ˴ϙϮ˵Η˸΄˴ϳ˷˶Ξ˴Τ˸ϟΎ˶Α˶αΎ˷˴Ϩϟ΍ϲ˶ϓ˸ϥ˷˶Ϋ˴΃˴ϭ

˯΍έίϮϟ΍ΔγΎ΋έ

) ΞΣϢγϮϤϟ (

( Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

Ϣ˰˰˰˰ϴΣήϟ΍ϦϤΣήϟ΍Ϳ΍Ϣ˰˰˰˰δΑ

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

1ϖϓ΍ήϤϠϟϡϻ΍Ϣγ΍

1977

ϰϔτμϣϪϨϣ

) ΐΘϜϤϟΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ 1ϖϓ΍ήϤϟ΍Ϣγ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ ΪϤΤϣήϴϣϻ΍ΪΒϋέ΍Ϯϧ΍

ΓήϤόϟ΍ϭΞΤϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΌϴϬϟ΍

Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍

ϡϻ΍Ϣγ΍

ϞϣΎϜϟ΍Ϣγϻ΍ ΔΒγΎΤϟ΍Ϣϗέ

2

1975

βϧϮϳϪϳίϮϓ

1

1977

ϱΩΎϫϪϴϜϠϣ έΎΠϧϦϴδΤϟ΍ΪΒϋϞϴϋΎϤγ΍ΡΎΒλ

ϦδΣ΢ϴϠϓϲϠϋ

Ε

88447

146

121030

147

1990

ΰϳΰϋϩήϫί

ρϮΒθϟ΍ϢχΎϛΐϏ΍έέϮϧ

2

1979

ΰϳΰϋϪΤϴΒλ

έΎΘγϝ΍ήΤϟ΍ΪΒϋΐϴΒΣΪϤΣ΍

219276

148

1981

ΰϳϮϋϞϣ΍

ΪϴΒϋͿ΍ΪΒϋ˯ΎϤγ΍

2

1975

έϭάϨϣΔϠϴπϓ

ϢηΎϫϢϴόϧϱΪϋ

379587

149

1

1978

ϱΪϬϣϪϳέϮϧ

ϱϭϼΘϔϟ΍αΎΒϋϦδΣέΪϴΣ

207769

150

1

1962

Ϳ΍Ϊγ΍ΔΒϴΒΣ Ϳ΍΢ΘϓϲϠϋΪϤΤϣΪϴΠϣϲϠϋΪϤΤϣ

333418

151

ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔϋήϘϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍βϴ΋έ

ΐΘϜϤϟ΍ήϳΪϣ

Ϯπϋ

Ϯπϋ 8 Ϧϣ 8

Ϯπϋ

Ϯπϋ

30_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you