Page 1

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ระบบคอมพิวเตอร์ คือองค์ประกอบหลัก ที่จะทำำให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สำมำรถทำำงำนได้อย่ำง สมบูรณ์ ถ้ำขำดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว คอมพิวเตอร์ กไ็ ม่สำมำรถที่จะทำำงำนได้ ระบบ ของคอมพิวเตอร์น้ ี ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักที่สำำ คัญ 3 ส่ วนคือ ฮำร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ พีเพิลแวร์

ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีควำมสัมพันธ์กนั และทำำงำนร่ วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำำ คัญ 3 ส่ วน คือ 1. ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลำกร (Peopleware) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมำยถึง อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เป็ นตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ นส่ วน ประกอบดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล 1. หน่ วยรับข้อมูล (Input unit) เป็ นอุปกรณ์รับเข้ำ ทำำหน้ำที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้ำสู่เครื่ อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้ำที่ใช้กนั เป็ นส่ วนใหญ่ คือ แป้ นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมำส์ ( Mouse) นอกจำกนี้ยงั มีอุปกรณ์รับเข้ำอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคำเมรำ (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone),ทัชสกรี น (Touch screen), แทร็ คบอล (Trackball), ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair) 2. หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ๆ ไปว่ำ CPU ซึ่งถือว่ำเป็ น สมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำำ คัญ 2 ส่ วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำำนวณ 1. หน่ วยควบคุม (Control Unit หรื อ CU) ทำำหน้ำที่ควบคุมลำำดับขั้นตอนกำรทำำงำน ของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำำนวณและหน่วยตรรก หน่วยควำมจำำ และแปลคำำสัง่ 2. หน่ วยคำานวณและตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรื อ ALU) ทำำหน้ำที่ในกำร คำำนวณหำตัวเลข เช่น กำรบวก ลบ กำรเปรี ยบเทียบ 3. หน่ วยความจำา เป็ นอุปกรณ์ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในกำรประมวลผล


3. หน่ วยความจำาภายใน (Primary Storage Section หรื อ Memory) เป็ นหน่วยควำมจำำที่อยูภ่ ำยใน เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนอื่น ๆ ได้โดยตรง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท 1. หน่ วยความจำาภายใน - หน่ วยความจำาแบบแรม (Random Access Memory หรื อ Ram) เป็ นหน่วยควำมจำำชัว่ ครำว ที่ใช้ สำำหรับเก็บโปรแกรมที่กำำ ลังใช้งำนอยูข่ ณะนั้น มีควำมจุของหน่วยเก็บข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผู ้ ใช้สำมำรถเขียนหรื อลบไปได้ตลอดเวลำ ถ้ำหำกปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อไฟฟ้ ำดับ จะมีผลทำำให้ ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เก็บไว้สูญหำยไปหมด และไม่สำมำรถเรี ยกกลับคืนมำได้ - หน่ วยความจำาแบบรอม (Read Only Memory หรื อ Rom) เป็ นหน่วยควำมจำำถำวร ที่สำมำรถอ่ำน ได้อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ถึงแม้วำ่ จะปิ ดเครื่ องหรื อไฟฟ้ ำดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคง อยู่ 2. หน่ วยความจำาสำารอง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จำนแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่ นดิสก์หรือสเกต เป็ นจำนแม่เหล็กขนำดเล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อำำ นำจแม่เหล็ก กำร ใช้งำนจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์ในกำรขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ โดยแบ่งตำำแหน่งพื้นผิว ออกเป็ น แทร็ คและเซ็คเตอร์ แบ่งออกเป็ น 3 ขนำด คือ 1. แผ่นดิสก์ขนำด 8 นิ้ว ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ 2. แผ่นดิสก์ขนำด 5.25 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สำมรถบันทึกข้อมูลได้ประมำณ 360 KB และ HD สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB 3. แผ่นดิสก์ขนำด 3.5 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ประมำณ 720 KB และ HD สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB นิยมใช้กนั มำกในปั จจุบนั

ขนาด 5.25 นิว้

ขนาด 1.44 MB


หน่ วยวัดความจุของข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ 8 Bit

1 Byte

1 Byte

1 ตัวอักษร

1 KB

1,024 Byte

1 MB

1,024 KB

1 GB

1,024 MB

1 TB

1,024 GB

ำ ด คือ บิต (BIT [Binary Digit]) โดยใช้บิตแทน 1 ตัวอักขระ หรื อ 1 ไบต์ (Bite) หน่วยควำมจำำต่ำสุ หน่วยที่ใหญ่ข้ ึนมำอีกหน่วย คือ กิโลไบต์ (Kilobyte) โดยที่ 1 กิโลไบต์ มีค่ำเท่ำกับ 2 10 ไบต์ หรื อ 1,024 ไบต์ หน่วยควำมจำำที่ใหญ่ข้ ึนไปอีก เรี ยกว่ำ เมกะไบต์ กิกะไบต์ และเทระไบต์ ฮาร์ ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็ นจำนแม่เหล็กชนิดแข็ง ชนิดติดแน่นไม่มีกำรเคลื่อนที่ สำมำรถบรรจุ ข้อมูลได้จำำ นวนมำก เป็ น 2 ขนำด คือ 1. ขนำด 5.25 นิ้ว(ปัจจุบนั เลิกใช้แล้ว) 2. ขนำด 3.5 นิ้ว ทั้ง 2 ขนำดจะมีควำมจุ ตั้งแต่ 10,20,40,80,120,300,400 MB1 GB,2 GB ฯลฯ ปั จจุบนั นิยม ใช้ต้ งั แต่ 10 GB ขึ้นไป

Hard disk


Data Rate หมำยถึง ควำมเร็วในกำรอ่ำนข้อมูลจำกดิสก์ไปสู่ สมองของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (หรื อมี ควำมเร็ วในกำรนำำข้อมูลมำจำกสมองเครื่ องไปบันทึกลงบนดิสก์) มีหน่วยวัดเป็ น จำำนวนไบต์ต่อ วินำที ( Bytes Per Second หรื อ bps ) ซีดีรอม (CD-Rom ) เป็ นจำนแสงชนิดหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่มีควำมเร็ วในกำรใช้งำนสูง มี คุณสมบัติดงั นี้ o

o o o

เป็ นสื่ อที่สำมำรถเก็บข้อมูลได้เป็ นจำำนวนมำก โดยจะมีควำมจุสูงถึง 2 GB (2 พัน ล้ำนไบต์) มีขนำดเล็ก สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ในกำรอ่ำนเขียนข้อมูล เป็ นจำนแสงชนิดอ่ำนได้อย่ำงเดียว ( Read Only Memory ) ไม่สำมำรถเขียนหรื อ ลบข้อมูลได้

CD - ROM 3. หน่ วยแสดงผล (Output Unit) ทำำหน้ำที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผลของเครื่ อง คอมพิวเตอร์ หรื อใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อนำำไปใช้ภำยหลัง ได้แก่ จอภำพ (Monitor) เป็ นอุปกรณ์ส่งออก มำกที่สุด เครื่ องพิมพ์ (Printer) ซอฟแวร์ (Software) หมำยถึง โปรแกรมชุดคำำสัง่ ที่เขียนให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิตำม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ซอฟแวร์ ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำำสัง่ หรื อโปรแกรมที่ควบคุมกำรทำำงำน ของคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อกลำงระหว่ำงโปรแกรมประยุกต์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย ในกำรจัดกำรทรัพยำกรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่ อง ระบบปฏิบตั ิกำร เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix 2. ซอฟแวร์ ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดคำำสัง่ หรื อโปรแกรมที่เขียนขึ้นมำเพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ทำำ งำนตำมที่ผใู ้ ช้ตอ้ งกำร ได้แก่ โปรแกรมสำำเร็ จรู ปต่ำง ๆ


บุคลากร (Peopleware) หมำยถึง บุคลำกรทำงคอมพิวเตอร์ ที่ทำำ หน้ำที่ในกำรใช้และดูแลเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst) เป็ นต้น

วิวฒ ั นาการ และชนิดของระบบปฏิบัติการ 1. กำรป้ อนงำนแบบกลุ่มด้วยมือ (Manual batch system) 2. กำรป้ อนงำนแบบกลุ่มโดยอัตโนมัติ (Automatic batch processing) - กำรทำำงำนแบบ Buffering (พยำยำมทำำให้ I และ O ทำำงำนพร้อมหน่วยประมวลผลมำกสุ ด เช่น printer) - กำรทำำงำนแบบ off-line (เช่น บัตรเจำะ หรื อเทปกระดำษ) - กำรทำำงำนแบบ spooling (เป็ นหลักกำรใช้จำนแม่เหล็กแทนอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลนี้ เรี ยกว่ำ spooling : Simultaneous peripheral operation on-line) 3. ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming system) 4. ระบบแบ่งเวลำ (Time sharing system) - กำรทำำงำนแบบโต้ตอบ - ระบบโต้ตอบแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง 5. ระบบตอบสนองฉับพลัน (Real-time system)

ระบบคอมพิวเตอร์  

คือองค์ประกอบหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์

Advertisement