Issuu on Google+

…‹‘†“ƒ‡‹ ‹”ƒŒ¢…‹‘†“ƒ‡‹†‘”’‘‡ƒ”ƒ…ƒ‘—ƒˆ”•Ÿ‡‘‹Š“ƒ‹ŽŸ

 Šƒ“‹”‘…‹ ‹Š“ƒ‹Ž¢

…ˆ“˜¢¢ †ƒŽ‹Žˆ¢ ÑÅÞÌÕÑÓÆÑÅÞÌÍÑÏÒÎÈÍÔÄÎËÊ ÒÈÓÈÍÓÈÔÕÍÏÃØÃÐÃËÏ

’‘Ž‘ˆ‹ˆƒ‡‘Ž‰‘ˆ”•ˆf’ƒ¢•‹‹‹‘“‡ƒƒfˆ‘ƒ•‹” ’‘‘‰ˆ•’“‘…ˆ“‹•Ÿ‡ƒ…Žˆ‹ˆ…›‹ƒ˜fƒ‹Š„ˆ‰ƒ•Ÿ”•‘Ž‘…ˆ‹¢" ’“‘”•‘f’“ƒ…ˆ‡žŒ…ˆ“‘Œ‰‹…„–‡ˆ•

3 8%/,6+(' %< ' $9,' + 286( ) (//2:6+,3 , 1& 

… ‹‘†“ƒ‡‹ ƒÅÆÖÔÕ


‡‘“‘†‹ˆ‘‹‡“–ŠŸ¢ÅÕÑÌÄËÄÎÈÌÔÍÑÌ ÓÃÒÔÑÇËËÎáÄÅËËÊÅÈÔÕÐÑÌÍÃÍ›ËÓ ˜Ã›ËÓËÏËÎË’ÈÔÐß’ÈÔÐÈÌÇÈÅà ÅÞÔÍÃÊÞÅÃÈÕÔÅÑÈÅÑÔØËÜÈÐËÈÅÑÊÎáÄÎÈÐÐÞÏ ÍÑÕÑÓÑÆÑÐÈÕÓÂÇÑÏÔÐÈÌÎÃÔÍÑÅÑÐÈÉÐÑË ÑÚÈÐßÏÈÎÑÇËÚÐÑÅÑÔÍÎËÙàvxËÏÂÕÅÑÈzÍÃÍÓÃÊÎËÕÑÈÏËÓÑw ’ÈÔР’ÈÔÐÈÌ ÃÔÎÃÇÓÈÅÐËØÄÎÃÆÑÖØÃÎËËÊÞÔÍÃÐÐÞÏË ÃÓÑÏÃÕÃÏËËÒÑÒÓÃÊÇÐËÍÃÏàÕËÏË ÄÎÃÆÑÅÑÐËÂÏËÒÑÏÃÊÞÅÃÎÃÔßÐÈÕÑÎßÍÑ ÆÑÎÑÅÃÐÑËÑÇÈÂÐË ‹ÊÑÄÓÃÉÈÐËÈÄÎÃÆÑÓÑÇÐÞØËÇÑÔÕÑÌÐÞØ ÅÑÔØËÜÈÐËÂÎËÚÐÞØÍÃÚÈÔÕÅÅÕÈÓÏËÐÃØ ÃÓÑÏÃÕÐÞØÄÎÃÆÑÅÑÐËÌzÔÃÏÑÈ ÇËÅÐÑÈËÒÓËÂÕÐÑÈÔÓÃÅÐÈÐËÈÄÑÎÈÈ ÕÑÆÑÑÕÑÉÇÈÔÕÅÎÈÐËÈÕÃÍËÏÑÄÓÃÊÑÏ ÑÒËÔÞÅÃÈÏÑÆÑÚÈÎÑÅÈÍÃÔÈÆÑËÏÈÐÈÏ ÂÅÎÂÈÕÔÂÑÚÈÐßÇÓÈÅÐËÏËÉËÅÑÒËÔÐÞÏ ÑÄÓÃÊÑχÓÈÅÐËÈÑÚÈÐßÄÑÎßÛÑÈÊÐÃÚÈÐËÈ ÒÓËÇÃÅÃÎËËÏÈÐÃÏÇÎÂÐËØËÏ ÐÃÊÅÃÐËÈ ÅÈÜËØÃÓÃÍÕÈÓËÊÑÅÃÎÑÈÈÒÓËÓÑÇÖ •ÃÍÑÈÑÕÑÉÇÈÔÕÅÎÈÐËÈËÏÈÐËËÒÓËÓÑÇÞ ÒÓÑÎËÅÃÈÕÔÅÈÕÐÃÄÈÊÆÓÃÐËÚÐÑÈ ÄÎÃÆÑÆÑÅÈÐËÈËÒÑÚÕÈÐËÈÍÑÕÑÓÑÈ ËÔÒÞÕÞÅÃÈÕ‹ÊÓÃËÎßÍ‹ÏÈÐË„ÑÆÃÒÑÔÍÑÎßÍÖ ‹Ï„ÑÆÃÔÖÕßÑÕÓÃÉÈÐËÈÖÍÃÊÃÐËÈÐà ÒÓËÓÑÇÖÐÃØÃÓÃÍÕÈÓ„ÑÆà ”ÓÈÇËËÏÈЄÑÆÃÒÑÂÅÎÂáÜËØÔ ÐÃÔÕÓÃÐËÙÃØ”ÅÂÜÈÐÐÑÆÑÒËÔÃÐËÂ

2

… ‹‘†“ƒ‡‹

ÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÕÑÐËÎËËÏ„ÑÆÃÐÃÒËÔÃÐÐÑÈ ÍÅÃÇÓÃÕÐÞÏÛÓË×ÕÑÏzËÊÚÈÕÞÓÈØÄÖÍÅ ɤɥɤɩ ÅÔÕÓÈÚÃÈÕÔÂÚÃÜÈÅÔÈÆÑzÐÈÏÈÐÈÈ ÓÃÊ  ÕÑÚÈÕÞÓÈØÄÖÍÅÈÐÐÑÈËÏÂÑÄÞÚÐÑ ÒÓÑËÊÐÑÔËÕÔÂÍÃÍv‹ÈÆÑÅÃwËàÕÑ ÒÓÑËÊÐÑÛÈÐËÈÒÑÚÕËÐÃÅÈÓÐÂÍÃÂÅÎÂÈÕÔ ÐÈÒÓÃÅËÎßÐÞÏËÊÊÃÑÛËÄÑÚÐÑÆÑ ËÔÕÑÎÍÑÅÃÐËÂÒÓËÄÎËÊËÕÈÎßÐÑÅ;9,ÅÈÍÈ ÐÃÛÈÌàÓÞËËÔÒÓÃÅÎÈÐËÈÈÆÑÏÃÎÑÅÈÓÑÂÕÐÑ ÔÈÌÚÃÔÍÃÍËÅÑÅÓÈÏÈÐÃÅÕÑÓÑÆјÓÃÏà ÍÑÆÇÃÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÄÞÎÃÑÄÝÂÅÎÈÐà ÔÅÂÜÈÐÐÑÌËÒÓÑËÊÐÑÔËÕßÈÈÒÓÑÔÕÑÏÖ ÔÏÈÓÕÐÑÏÖÄÞÎÑÐÈÒÑÊÅÑÎËÕÈÎßÐÑ•ÃÍËÏ ÑÄÓÃÊÑÏÐÃÒÓÑÕÂÉÈÐËËÄÑÎÈÈÇÅÖØÕÞÔÂÚ ÎÈÕÐÃÊÅÃÐËÈvƒÇÑÐÃÌwzv†ÑÔÒÑÇßwz ÊÃÏÈÐÂÎÑÈÅÓÈÂÏÚÈÕÞÓÈØÄÖÍÅÈÐÐÑÈËÏ •ÃÍÃÂÒÓÃÍÕËÍÃÊÃÏÈÜÈÐËÂÔÏÈÐËÎÃÔß ÊÃÏÈÜÈÐËÈÏÊÃÏÈÐÞËÒÓËÅÈÎÃÍÅÅÈÇÈÐËá ÐÈÍÑÕÑÓÞØÇÑÅÑÎßÐÑÔÕÓÃÐÐÞØÐÃÓÈÚÈÐËÌ Ç΄ÑÆÃÔÓÈÇËÍÑÕÑÓÞØÄÞÎÑËËÏÂɭɥɷɮɤ ÍÑÕÑÓÑÈÄÖÍÅÃÎßÐÑÑÊÐÃÚÃÈÕvàÕÑÏÈÔÕÑwË ÏÑÉÈÕÒÓËÏÈÐÂÕßÔÂÍÃÍÍÍÑÐÍÓÈÕÐÑÏÖÏÈÔÕÖ ÕÃÍËÍÒÓÑÔÕÓÃÐÔÕÅÖÅÙÈÎÑÏ ’ÈÓÅÑÐÃÚÃÎßÐÑÈËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÈÔÎÑÅÏÃÍÑÏ Å”ÅÂÜÈÐÐÑÏÒËÔÃÐËËÅÔÕÓÈÚÃÈÕÔÂÅÒÈÓÅÑÌ ÆÎÃÅÈÍÐËÆË„ÞÕËÂÆÇÈÅÇÈÅÂÕÑÏÔÕËØÈÏÞ ÚËÕÃÈÏ ɭɩɮɹɤɺɧɺɮɭɩɮɤɥɥɷɩɭɩɤɬɠɸɮɠɩɥ ɣɧɠɭɥɷɮɚɬɠ

v‹ÔÍÃÊÃ΄ÑÆÇÃÔÑÄÈÓÈÕÔÂÅÑÇÃÍÑÕÑÓàÒÑÇÐÈÄÑÏÅÑÇÐÑÏÈÔÕÑxw

ɭɫɩɤɬɠɤɥɤɩɸɧɡɩɚɸɹɠɭɥɷɤɮɚɬɠɚɭɠɩɫ ɭɹɥɮɹɚɺɠɭɥɹɬɭɫɩɨɡɹɚɬɫɮ

’ÑÔÍÑÎßÍÖÒÑÐËÏÃÈÕÔÂÚÕÑ…ÈÚÐÞÌ„ÑÆ ÒÓËÔÖÕÔÕÅÖÈÕÍÃÍÅÍÑÐÍÓÈÕÐÑÏÏÈÔÕÈÕÃÍËÅÑ ÅÔÈÏÒÓÑÔÕÓÃÐÔÕÅÈÓÃÅÅËÐÞÕÃÎÏÖÇËÚÈÔÍÑÆÑ ÒÈÓËÑÇÃËÔÒÑÎßÊÑÅÃÎËÇÎÂÑÄÑÊÐÃÚÈÐË „ÑÆÃÐÃÊÅÃÐËȘÃÏÃÍÑÏvàÕяÈÔÕÑw ËÔÒÑÎßÊÖÈÏÑÈÅÊÐÃÚÈÐËËv…ÈÊÇÈÔÖÜËÌw

vÑÍÏÈÔÕÖÍÃÍÑÈËÊÄÈÓÈÕ†ÑÔÒÑÇß„ÑÆ Ë ÅÃÛËÊÅÔÈØÍÑÎÈÐÅÃÛËØÚÕÑÄÞÒÓÈÄÞÅÃÕß ËÏÈÐˈÆÑÕÃÏxw …ÕÑÓÑÊÃÍÑÐËÈ 

˜ÑÊÈÄÈЍÃÎÃ×Õà ËÖÇÈÌÔÍËÌÊÃÍÑÐÑÖÚËÕÈÎß ÅÈÍÐÃÛÈÌàÓÞ ÆÑÅÑÓËÎ

ˆÔÎËÄÞÏÞÊÃÇÖÏÃÎËÔßÐÃÇàÕËÏÔÕËØÑÏ ËÊ’ËÔÃÐËÂÕÑÑÄÃÔÎÑÅÃvÈÔÕÑwË v‹ÏÂwÐÃÅÈÓÐÂÍÃÖÅÎÈÍÎËÄÞÐÃÔÅÆÎÖÄßÍ ÇÃÎßÐÈÌÛËÏËÊÞÔÍÃÐËÂÏ

„ÑÆÐÃÊÞÅÃÈϏÃÍÑÏ ÈÔÕÑ ÒÑÕÑÏÖÚÕÑ ‘ÐÅÏÈÜÃÈÕÐÑÐÈÅÏÈÜÃÈÏ‘ÐÔÖÕßÕÑ ÏÈÔÕÑÍÖÇÃÅÔÈÏÑÆÖÕÒÓËÌÕËˑДÃÏÔÖÕß ÒÓÑÔÕÓÃÐÔÕÅÑÅÍÑÕÑÓÑÏ‘ÐÐÃØÑÇËÕÔÂw *HQ5 

”ÎÑÅÑvÏÈÔÕÑwÅÔÕÓÈÚÃÈÕÔÂÅÑ…ÕÑÓÑÊÃÍÑÐËË ÓÃÊÃËÔÕÑÎßÉÈÖÅÎÈÍÃÕÈÎßÐÑÄÖÇÈÕ ÐÃÏÑÄÐÃÓÖÉËÕßÚÕÑÅÇÅÈÐÃÇÙÃÕÑÌÆÎÃÅÈ ÐÃÍÑÕÑÓÖáÂÖÉÈÑÄÓÃÕËÎÅÃÛÈÅÐËÏÃÐËÈ àÕÑÔÎÑÅÑÏÞÅÔÕÓÈÕËÏÐÃÏÐÑÆÑÚÃÜÈÚÈÏÅ ÎáÄÑÌËÊÑÔÕÃÅÛËØÔÂÆÎÃÅàÕÑÌÍÐËÆË

‘ÄËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËËàÕÑÆÑÔÕÓÃÐÐÑÆÑ ÐÃËÏÈÐÑÅÃÐË„ÑÆÏÃÌÏÑÐËÇÆÑÅÑÓËÕ ÚÕÑÑÐÑÅÞÓÃÉÃÈÕÕÖÔÕÈÒÈÐß„ÑÉßÈÆÑ ÔÖÜÈÔÕÅÑÅÃÐËÂÔÍÑÕÑÓÑÌÐËÚÕÑÐÈÔÏÑÉÈÕ ÔÓÃÅÐËÕßÔ ÑÓàÈÅÖØËÏ 

‹ÏÈÐÐÑÍÏÈÔÕÖÍÑÕÑÓÑÈ„ÑÆËÊÄÈÓÈÕ ÇÎÂÒÓÈÄÞÅÃÐË”ÅÑÈÆÑ‹ÏÈÐË‹ÊÓÃËÎá ÒÓÈÇÒËÔÃÐÑËÇÕËËÒÑÍÎÑÐÂÕßÔ”ÑÅÈÓÛÈÐÐÑ ÑÚÈÅËÇÐÑÚÕÑÒÑÍÎÑÐÈÐËÈÐÃÒÓÃÅÎÈÐÐÑÈ ÍÖÇÃÕÑÈÜÈÈÔÕßÒÑÍÎÑÐÈÐËÈÐÈÖÏÈÔÕÐÑÈ

’ÑÔÍÑÎßÍÖË‹ÏÂˏÈÔÕÑÔÅÂÊÃÐÞÔ ’ÓËÓÑÇÑÌËŽËÚÐÑÔÕßá„ÑÆÃÕÑÅÈÔßÏà ÖÅÎÈÍÃÕÈÎßÐÑÐÃÄÎáÇÃÕßÍÃÍÑÄÈàÕËËÇÈË ‹ÏÈÐËˏÈÔÕÃÑÄÝÈÇËÐÈÐÞÅÑÇÐÑÏÔÕËØÈ ÇÅÈÐÃÇÙÃÕÑÌÆÎÃÅÞ‡ÈÅÃÓËÏ …ÕÑÓÑÊÃÍÑÐË 

ÑÇÈÎÑÐÈÕÑÎßÍÑÅàÕÑÏÅÈÇßËÔÍÓÈÐÐÈÈ ÚÈÎÑÅÈÚÈÔÍÑÈÒÑÍÎÑÐÈÐËÈÐÃÒÓÃÅÎÈÐÐÑÈ ÇÑÎÉÐÞÏÑÄÓÃÊÑÏÍÃÍÑÄÈÜÃ΄ÑÆÄÖÇÈÕ ÅÑÊÐÃÆÓÃÉÇÈÐÑ…ÒÑÇÇÈÓÉÍÖÔÈÆÑÒÓËÐÙËÒà ÒÑÊÅÑÎßÕÈÏÐÈÒÓÑÙËÕËÓÑÅÃÕßÈÜÈÑÇËÐÔÕËØ ËÊ’ËÔÃÐËÂÅÍÑÕÑÓÑÏÊÃÒÈÚÃÕÎÈÐÞÑÄÃÔÎÑÅà vÏÈÔÕÑwËvËÏÂw¢ËÏÈáÅÅËÇÖ‹ÔØÑÇ

’ÑÅÈÎÈÅËÊÓÃËÎáËÔÍÑÓÈÐËÕßË ÖÐËÚÕÑÉËÕßÅÔÈ×ÑÓÏÞËÒÓËÐÃÇÎÈÉÐÑÔÕË ÐÈÖÏÈÔÕÐÑÆÑÒÑÍÎÑÐÈÐË„ÑÆÒÓÑÇÑÎÉÃÈÕ ÔÅÑÈÐÃÔÕÃÅÎÈÐËÈÔÎÈÇÖáÜËÏËÔÎÑÅÃÏË

vxÐÃÅÔÂÍÑÏÏÈÔÕÈÆÇÈ¢ÒÑÎÑÉÖ ÒÃÏÂÕßËÏÈÐˏÑÈÆÑ¢ÒÓËÇÖÍÕÈÄÈË ÄÎÃÆÑÔÎÑÅÎáÕÈÄÂw

ƒÅÆÖÔÕ

3


ÃÔÍÑÎßÍÑØÑÓÑÛÑÏÖÇÓÞÌÙÃÓß”ÑÎÑÏÑÐ ÑÙÈÐËÎÒÑÕÈÐÙËÃÎàÕËØÔÎÑÅÅÐÈÅÔÂÍÑÆÑ ÔÑÏÐÈÐËÂÅËÇÐÑËÊÒÓÑÚÕÈÐËÂÅÑÔßÏÑÌÆÎÃÅÞ •ÓÈÕßÈÌÍÐËÆË™ÃÓÔÕÅ ‹ÏÈÂÅÅËÇÖÅÑÊÇÅËÆÐÖÕÞÌËÏ ÅÈÎËÚÈÔÕÅÈÐÐÞ̘ÓÃÏ”ÑÎÑÏÑÐÊÃÂÅÎÂÈÕ ÚÕÑvÒÑÔÕÓÑËÎØÓÃÏËÏÈЈÑÔÒÑÇÄÑÆà ‹ÊÓÃËÎÈÅÃw ÔÕËØ ŠÃÕÈÏÅÔÅÑÈÌ ÖÇËÅËÕÈÎßÐÑÌÏÑÎËÕÅÈÅÕÑÕÅÈÎËÍËÌ ÇÈÐßÇÈÐßÒÑÔÅÂÜÈÐ˘ÓÃÏÔÑÎÑÏÑÐ ÑÄÓÃÜÃÈÕÔÂÍ„ÑÆÖÔÒÓÑÛÈÐËÈÏ v‡ÃÄÖÇÖÕÑÚË•ÅÑËÑÕÅÈÓÔÕÞÐÃØÓÃÏ ÔÈÌÇÈÐßËÐÑÚßÐÃÔËÈÏÈÔÕÑÑÍÑÕÑÓÑÏ •ÞÔÍÃÊÃÎvÑÈËÏÂÄÖÇÈÕÕÃÏwÖÔÎÞÛß ÏÑÎËÕÅÖÍÑÕÑÓÑáÄÖÇÈÕÏÑÎËÕßÔÂÓÃÄ •ÅÑÌÐÃÏÈÔÕÈÔÈÏ–ÔÎÞÛßÏÑÎÈÐËÈÓÃÄà •ÅÑÈÆÑËÐÃÓÑÇÕÅÑÈÆÑ‹ÊÓÃËÎÂÍÑÆÇà ÑÐËÄÖÇÖÕÏÑÎËÕßÔÂÐÃÏÈÔÕÈÔÈÏÖÔÎÞÛß ÐÃÏÈÔÕÈÑÄËÕÃÐË•ÅÑÈÆÑÐÃÐÈÄÈÔÃØ ÖÔÎÞÛßËÒÑÏËÎÖÌw ÔÕËØË ÑÇÓÖÊßÂÏÑ˘ÓÃÏÄÞÎÅËÕÑÆÈÓÃÊÓÖÛÈÐ ÅÆÑÇÖÐÃÛÈÌàÓÞšÕÑÉÈÒÑÎÖÚÃÈÕÔ ÐÈÕÄÑÎßÛÈÏÈÔÕÃÅÍÑÕÑÓÑÏÒÓÈÄÞÅÃÈÕ‹Ï „ÑÆÃËÍÍÑÕÑÓÑÏÖ‹ÊÓÃËÎáÑÄÓÃÜÃÕßÔÂÅ ÏÑÎËÕÅÈËÔÏÑÎßÄÑÌÑÒÓÑÜÈÐËË" ÔÚÃÔÕßáÂÔÑÅÈÓÛÈÐÐÑÖÄÈÉÇÈÐÚÕÑÐÃÔÈÌ ÅÃÉÐÞÌÅÑÒÓÑÔÈÔÕßÖÕÈÛËÕÈÎßÐÞÌÑÕÅÈÕÐÑ ÏÐÈÒÓËÇÈÕÔÂÒÑÒÓÑÔËÕßÅÃÔÒÓËÆÑÕÑÅËÕßÔ ÍÔáÓÒÓËÊÖ„ÑÎÈÈÕÑÆÑÐÈÍÑÕÑÓÞÏËÊÐÃÔ ÒÑÐÃÇÑÄËÕÔÂÏÖÇÓÑÔÕßËÔÏÈÎÑÔÕßÚÕÑÄÞ ÒÓËÐÂÕßÒÑÔÎÈÇÖáÜÈÈÑÕÍÓÑÅÈÐËÈÚÕÑ ÒÑÍÃÉÖÅÃÏËÊÐÃÛËØÈÅÓÈÌÔÍËØ’ËÔÃÐËÌ ‡ÓÖÊßÂÏÑË„ÑÆÐÈÕÑÎßÍÑÒÑÏÈÔÕËΔÅÑÈ ‹ÏÂÅÍÑÐÍÓÈÕÐÑÈÏÈÔÕÑÐÑËÅÍÑÐÍÓÈÕÐÖá ŽËÚÐÑÔÕß”ÎÈÇÖÈÕÒÓËÊÐÃÕßÔËÈÅÈÔßÏà ÒÑÓÃÊËÕÈÎßÐÑÐÑÐÈÍÕÑËÐÑÌÍÃÍÐÃÛÅÈÎËÍËÌ ÖÚËÕÈÎߏÑËÔÈÌÖÒÑÏËÐÃÈÕàÕÖŽËÚÐÑÔÕß ÍÑÆÇÃÅÇÅÃÇÙÃÕßÕÓÈÕßÈÌÆÎÃÅÈÍÐËÆË‹ÔØÑÇ ÑËÔÈÌÒÓËÅÑÇËÕÔÎÑÅÄÑÆËÊÓÃËÎÂÆÑÅÑÓ v…ÑÕ¢ÒÑÔÞÎÃáÒÓÈÇÕÑÄÑáƒÐÆÈÎà ØÓÃÐËÕßÕÈÄÂÐÃÒÖÕËËÅÅÈÔÕËÕÈÄÂÅÕÑ ÏÈÔÕÑÍÑÕÑÓÑÈ¢ÒÓËÆÑÕÑÅË΄ÎáÇËÔÈÄ ÒÓÈÇÎËÙÈψÆÑËÔÎÖÛÃÌÆÎÃÔÈÆÑÐÈ ÖÒÑÓÔÕÅÖÌÒÓÑÕËŐÈÆÑÒÑÕÑÏÖÚÕÑ‘ÐÐÈ

4

… ‹‘†“ƒ‡‹

ÒÓÑÔÕËÕÆÓÈØÃÅÃÛÈÆÑËÄÑËϏÑÈŐÈÏw ‹ÔØÑÇ

”ÃϏÃÌÏÑÐËÇÒÓËÊÐÃÈÕÚÕÑÅÞÓÃÉÈÐËÈ v‹Ï„ÑÆÃwÊÃÚÃÔÕÖáÑÊÐÃÚÃÈÕzËÊÇÈÔß ÙËÕËÓÖáÃÌÏÑÐËÇÃzvÔÖÕßËÓÈÃÎßÐÑÔÕß ”ÃÏÑÆÑ„ÑÆÃw ÑÓàÈÅÖØËÏ …ÑÕ”ÖÜÈÔÕÅÖáÜËÌōÑÕÑÓÑÏÍÃÍ ÒÑÐËÏÃáÒÓÈÄÞÅÃÈÕÔÖÕßËÓÈÃÎßÐÑÔÕß ”ÃÏÑÆÑ„ÑÆÄÑÎÈÈÕÑÆÑ‹Ï„ÑÆÃÒÓËÓÑÇà ÔÖÕßÓÈÃÎßÐÑÔÕßÔÎÃÅÄÑÉßÂÏÑÉÈÕ ÒÓÈÄÞÅÃÕßÕÑÎßÍÑÅ•ÑύÕÑËÊÐÃÚÃÎßÐÑ ÕÑÉÇÈÔÕÅÈЄÑÆÖÒÑÒÓËÓÑÇÈ …ÈÇß”ÃÏ„ÑÆÒÓÑÅÑÊÆÎÃÛÃÈÕàÕÑÕÒÓËÐÙËÒ ÖÔÕÃÏË”ÅÑÈÆÑÒÓÑÓÑÍËÔÃÌË v¢†ÑÔÒÑÇßàÕÑzÑÈËÏÂËÐÈÇÃÏÔÎÃÅÞ ÑÈÌËÐÑÏÖxw ‹ÔÃË  ÃÑÆÑÉÈÕÑÆÇÃÖÍÃÊÞÅÃáÕÐÃÛË ÈÅÓÈÌÔÍËÈ’ËÔÃÐËÂ"ÖÓÃÊÖÏÈÈÕÔÂÐà ÈÔÔËá‹ÔÍÖÒËÕÈ΋ÊÓÃËÎÂэÑÕÑÓÑÏ ÒÓÑÔÅÈÜÈÐÐÞÌ„ÑÆÑÏÈÅÓÈÌÑÔÏÈÎËÎÔ ÔÍÃÊÃÕß vxËÄÑŐÈÏÑÄËÕÃÈÕÅÔÂÒÑÎÐÑÕà „ÑÉÈÔÕÅÃÕÈÎÈÔÐÑw ÑÎÑÔÔÂÐÃÏÔÓ‹Ð  ‡ÃÐÈÖÄÑËÕÔ‹ÊÓÃËÎßÑÄÓÃÕËÕßÔÂ͐ÈÏÖÊà ÒÓÑÜÈÐËÈÏËÄÎÃÆÑÔÎÑÅÈÐËÈÏËÄÑ‘ÐÔÖÕß ’ÑÏÃÊÃÐÐÞ̏ÈÔÔË‹ÊÄÓÃÐÐÑÈÏÈÔÕÑÆÇÈ ÅÈÚÐÑÒÓÈÄÞÅÃÈÕ‹Ï„ÑÆÃÍÃÍÓÃÊÎËÕÑÈÏËÓÑ ‡ÑÍÕÑÓ‡Ã××—ÑÓÄÔ 

‘ÔÐÑÅÃÕÈÎßËÇËÓÈÍÕÑÓÑÓÆÃÐËÊÃÙËËv‡ÑÏ ‡ÃÅËÇÑÅw 'DYLG+RXVH)HOORZVKLS,QF

‡ÃÐÐÃÂÔÕÃÕßÂzÏÃÕÈÓËÃÎËÊÒÑÒÖÎÂÓÐÑÌ ÓÃÇËÑÒÈÓÈÇÃÚËv”ÑÍÓÑÅËÜÕÃÐÃØw ÍÑÕÑÓÞÌÕÃÍÉÈÇÑÔÕÖÒÈÐËÅÒÈÚÃÕÐÑÏÅËÇÈ ‹ÃÖÇËÑÅÃÓËÃÐÕ ÐÃÉÏËÕÈ03WDEÊÃÕÈÏ |0LVSODFHG:RUVKLSPS} ËÒÈÚÃÕÐÞÈ ÔÕÃÕßËÅÞÏÑÉÈÕÈÄÈÔÒÎÃÕÐÑÔÍÃÚÃÕßÔÔÃÌÕà ZZZWKHYLQH\DUGRUJDX

‡‘“‘†‹ˆ‘‹‡“–ŠŸ¢ËÔÕÑÓËÂzàÕÑÏÃÕß ÉÃÉÇÖÜÃÂÄÑÎßÛÈÇÈÕÈÌ‘ÐÃÒÓÑÔÕËÓÃÈÕ ÔÅÑËÅÔÈÑØÅÃÕÐÞÈÑÄÝÂÕËÂÅÄÖÇÖÜÈÈË ÒÓËÉËÏÃÈÕÐÈÓÑÉÇÈÐÐÞÈÒÑÍÑÎÈÐËÂÍÔÅÑÈÌ ÆÓÖÇËÒËÕÃÂËØÏÑÎÑÍÑÏÔÅÑÈÆÑÔÖÜÈÔÕÅà ÚÕÑÄÞÒÓËÓÑÉÇÈÐËËÑÐËÄÞÎËÐÃÐÈÈ ÒÑØÑÉË ‘ÔÑÄÈÐÐÑàÕÑÍÃÔÃÈÕÔ‹ÊÓÃËÎÂËÄÑ ÐÈÕËÔÕÑÓËËÒÑÇÑÄÐÑÌËÔÕÑÓËË‹ÊÓÃËΠ‘ÐÃÐÈÔÈÕÐÃÔÈÄÈÑÕÒÈÚÃÕÑÍ„ÑÆÃËÒÑ àÕÑÌÔÃÏÑÌÒÓËÚËÐÈÑÐÃËÊÏÈÐËÎÃØÑÇ ÓÃÊÅËÕËÂÏËÓÃËÈÌÔÖÉÇÈÐÑÒÓÑÕÂÐÖÕß ÔÅÑËÔÑÊËÇÃáÜËÈÓÖÍËÈÜÈÇÃÎßÛÈÅ ÐÈÓÑÉÇÈÐÐÞÈÒÑÍÑÎÈÐËÂÐÈÕÑÎßÍÑÈÅÓÈÈÅ ÐÑËÅÔÈØÐÃÓÑÇÑÅÊÈÏÎË ‘ÐÃÐÃÚÃÎÃÔßÔÑÔÐÑÅÃÐË„ÑÆÑÏ ÒÑÇÇÈÓÉËÅÃÈÕÔ„ÑÉßËÏÑØÓÃÐÈÐËÈÏ ÖÅÈÐÚÃÈÕÔÂÑÍÑÐÚÃÕÈÎßÐÞÏËÔÒÑÎÐÈÐËÈÏ „ÑÆÑÏ”ÅÑÈÆÑÒÎÃÐÔËÈÈÔÕßÚÖÇÑËÔÕÑÓËËË ËÔÕÑÓËÂÚÖÇà ‹ÔÕÑÓË‹ÊÓÃËÎÂÍÃÍÐÃÓÑÇÃÐÃÚÃÎÃÔßÅ ÚÈÕÞÓÐÃÇÙÃÕÞÌÇÈÐßÏÈÔÂÙÃÐËÔÃÐÃÍÑÆÇà ÉÈÓÕÅÈÐÐÑÌÍÓÑÅßáÒÃÔØÃÎßÐÑÆÑÃÆÐÙÃÄÞÎË ÒÑÏÃÊÃÐÞÍÑÔÂÍËÇÅÈÓÈÌÅÇÑÏÃØňÆËÒÕÈ ÕÓËÕÞÔÂÚËÒÂÕßÔÑÕÎÈÕÐÃÊÃÇ ‹ÔÕÑÓË‹ÊÓÃËÎÂÍÃÍÐÃÓÑÇÃÐÃÚÃÎÃÔß ÅÚÈÕÞÓÐÃÇÙÃÕÞÌÇÈÐßÏÈÔÂÙÃÐËÔÃÐà ÔÑÓÑÍÎÈÕÔÒÖÔÕÂÍÑÆÇÃÐÑÅÑÈÒÑÍÑÎÈÐËÈ ÒÑÇÅÑÇËÕÈÎßÔÕÅÑÏ‹ËÔÖÔÐÃÅËÐÃÒÑ ÄÑÉÈÔÕÅÈÐÐÑÏÖÒÑÅÈÎÈÐËáÑÕÒÓÃÊÇÐÑÅÃÎÑ ɧɱɴ’ÃÔØÖÅ‘ÄÈÕÑÅÃÐÐÑÌÊÈÏÎÈ ÓÃÔÐÑÈÏÑÓÈÚÖÇÈÔÐÞÏÑÄÓÃÊÑÏ ÓÃÔÔÕÖÒËÎÑÔßÚÕÑÄÞÑÐËÅÞÛÎËËÊ

ˆÆËÒÕÓÈÍËÑÓÇÃÐÚÖÇÈÔÐÞÏÑÄÓÃÊÑÏ ÓÃÔÔÕÖÒËÎÃÔßÚÕÑÄÞÑÐËÅÑÛÎËŘÃÐÃÃÐ ÈÖÇËÅËÕÈÎßÐÑÚÕÑÎáÇÂÏËÐÃÓÑÇÖÄÞÎÑ ÒÑÅÈÎÈÐËÈÒÑÔÕÃÅËÕßÒÃÏÂÕÐËÍËÕÃÍÑÏÖ ËÔÕÑÓËÚÈÔÍÑÏÖÑÊÐÃÏÈÐÑÅÃÐËáÐÃÚÃÎà ÃËÅÓËÕÈÔÎÑÅÑvÒÃÏÂÕÐËÍwÅÈÔßÏà ËÐÕÈÓÈÔÐÑÈÃÈÆÑÒÈÓÅÑÈÖÒÑÏËÐÃÐËÈÅ ÈÅÓÈÌÔÍÑÌ„ËÄÎËËÒÓËÅÎÈÍÃÈÕÅÐËÏÃÐËÈ ËÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑÒÑÖÚËÕÈÎßÐÑ”ÎÑÅÑàÕÑ ɯɥɸɫɦ ŠËØÓÑÐ ËÐÑÆÇÃɯɥɸɫɦ ŠËÍÍÃÓÑÐ ‘ÐÑÒÓÑËÔØÑÇËÕÑÕÒÈÓÅËÚÐÑÆÑÍÑÓÐÂÔÑ ÊÐÃÚÈÐËÈÏvÒÓÑÕÞÍÃÕßÒÓÑÐËÍÃÕßw‘ÕÔáÇà ÒÃÏÂÕÐËÍÔÖÕßÐÈÚÕÑÒÓÈÇÐÃÊÐÃÚÈÐÐÑÈÇΠÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂÅÓÃÊÖÏÚÕÑÄÞÑÔÕÃÕßÔÂÅ ÅÈÚÐÑÌÒÃÏÂÕË ƒÔÈÌÚÃÔÂÒÑÍÃÉÖÅÃÏÓÈÇÍÑÈÔÑÍÓÑÅËÜÈ •ÃÐÃØÃ…ÐÃÛÈÌÈÅÓÈÌÔÍÑÌ„ËÄÎËËàÕÑ ÔÎÑÅÑvÒÃÏÂÕÐËÍwÅÒÈÓÅÞÈÒÑÂÅÎÂÈÕÔÂÒÓË ÐÈÔÓÃÅÐÈÐÐÑÅÐÖÛËÕÈÎßÐÞØÑÄÔÕÑÂÕÈÎßÔÕÅÃØ ”ÎÑÅÑàÕÑÔØÑÇËÕÔÖÔÕ”ÃÏÑÆÑ„ÑÆÃËÔÅÂÊÃÐÑ ÔˆÆÑÅÈÎËÚÈÔÕÅÈÐÐÞÏ‹ÏÈÐÈÏÔÅÂÜÈÐÐÞÏ ÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÕÑÐÑÏ ÃÛÅÈÎËÍËÌÖÚËÕÈÎߏÑËÔÈÌÑÄÓÃÕËÎÔ ÒÑÔÏÑÕÓÈÕßÐÃÚÖÇÑÍÖÔÕÃÆÑÓÈÅÛÈÆÑÑÆÐÈÏ ÐÑÐÈÔÆÑÓÃÅÛÈÆÑÍÑÆÇÄÑÆÑÄÓÃÕËÎÔÂÍÐÈÏÖ ËÊàÕÑÆÑÍÖÔÕÃ…ÒÑÔÎÈÇÑÅÃÅÛÈÏÓÃÊÆÑÅÑÓÈ ÑËÔÈÌÔÒÓÑÔËÎÍÃÍÈÏÖÔÎÈÇÖÈÕÑÄÓÃÜÃÕßÔ ̈́ÑÆÖ‹ÅÑÕÕÑÕÅÑÎÐÖáÜËÌÑÕÅÈÕÍÑÕÑÓÞÌ ÑÐÒÑÎÖÚËÎ ɸɮɠɺɚɤɫɤɹɮɚɬɠɭɩɤɬɠɣɥɲɸɮɠɩɥ ɩɤɬɠɭɫɩɺɡɠɩɤɬɠɤɥɤɩɬɠɸɹɩɩɰɡɚɬɠ ɡɷɲɩɩɤɬɠɥɷɧɶɩɩɤɬɠɭɤɸɡɠ ɸɣɸɣɬɩɸɫɦɤɦɥɭɬɲɬɩɮɹɚɤɦɭɫɩɬɠɩɰɧɬɹ

ƒÅÆÖÔÕ

5


v‹ÔÍÃÊÃÎÈÜÈ„ÑƏÑËÔÈáÕÃÍÔÍÃÉË ÔÞÐÃÏ‹ÊÓÃËÎÈÅÞφÑÔÒÑÇß„ÑÆÑÕÙÑÅ ÅÃÛËØ„ÑƃÅÓÃÃÏÄÑÆ‹ÔÃÃÍÃË„ÑÆ ‹ÃÍÑÅÃÒÑÔÎÃÎÏÈÐÂÍÅÃÏ…ÑÕËϏÑÈÐà ÅÈÍËËÒÃÏÂÕÑÅÃÐËÈяÐÈËÊÓÑÇÃÅÓÑÇw ‹ÔØÑÇ  ÕÑÕÔÕËØ’ËÔÃÐËÂÅÍÐËÆÈ‹ÔØÑÇ ÔÑÇÈÓÉËÕÐÈÑÄÞÍÐÑÅÈÐÐÞÈÚÈÓÕÞË ÒÓÂÏÑÔÍÃÉÈÏÄÓÑÔÃÈÕÅÞÊÑÅÊÇÓÃÅÑÏÖ ÏÞÛÎÈÐËáÃÉÇÞÌÓÃÊÍÑÆÇÃÂÖÒÑÕÓÈÄÎÂÎ ÔÎÑÅÑv„ÑÆwÔÖÜÈÔÕÅËÕÈÎßÐÑÈàÕÑÔÕÑËÕÅÑ ÏÐÑÉÈÔÕÅÈÐÐÑÏÚËÔÎÈËÒÓËÏÈÐËÏÑÈÅàÕÑÌ ×ÑÓÏÈÍËÇÑÎÃÏÒÓÃÅËÎßÐÑÒÈÓÈÅÑÇËÕÔÂÍÃÍ vÄÑÆËwÅÑÏÐÑÉÈÔÕÅÈÐÐÑÏÚËÔÎÈ…ÕÑÏÉÈ ÔÕËØÈÍÑÆÇÃÂËÔÒÑÎßÊÑÅÃÎÔÎÑÅÑv†ÑÔÒÑÇßw ÕÃÏÔÕÑÂÎÔÅÂÜÈÐÐÞÌÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÕÑÐ ’ÈÓÈÇÐÃÏËÂÅÎÈÐËÂÒÓÑÔÕÑÅÑÒËáÜËÈÕÃÍË ÑÓÃÊÝÂÔÐÈÐËËÕÑÏÖÚÈÌÓÃÊÖÏÐÃÔÎÃÉÇÃÈÕÔ ÒÑÊÐÃÐËÈÏÆÎÖÄËÐËÓÃÇÑÔÕÈÌ„ÑÉßÈÆÑ ÑÕÍÓÑÅÈÐË “ÃÊÄÈÓÈÏÂÅÎÈÐËÈÒÈÓÅÑÈ’ÑÚÈÏÖÂÐÈ ÒÓÑËÊÐÈÔÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÕÑÐÚÈÕÞÓÈØÄÖÍÅÈÐÐÑÈ ËÏÂ"’ÑÚÈÏÖÂÊÃÏÈÐËÎÔÎÑÅÑv†ÑÔÒÑÇßwÅ ÒÈÓÈÅÑÇÈËÔÎÑÅÑvƒÇÑÐÃÌwÅÑÓËÆËÐÃÎßÐÑÏ ËÅÓËÕÈ"’ÑÕÑÌÒÓÑÔÕÑÌÒÓËÚËÐÈÚÕÑÂÐÈ ÖÅÈÓÈÐÍÃÍÑÐÑÒÓÑËÊÐÑÔËÕÔÂÓÃÅÐÑÍÃÍË ÐËÍÕÑÐÈÖÅÈÓÈДÑÅÈÓÛÈÐÐÑÑÚÈÅËÇÐÑÚÕÑ ÑÐÑÐÈÒÓÑËÊÐÑÔËÕÔÂv‹ÈÆÑÅÃw¢ËÔÒÑÎßÊÖá ÔÎÑÅÑv†ÑÔÒÑÇßwÒÑÕÑÏÖÚÕÑÍÃÍÒÓÈÇÒÑÎÃÆÃÈÕ ”×ÑÓÐÑÕÈÕÓÃÆÓÃÏÏÃÕÑÐÒÑÇÓÃÊÖÏÈÅÃÈÕ ÄÈÊÐÃÚÃÎßÐÑÈÔÖÜÈÔÕÅÑÅÃÐËÈËÅÈÚÐÑÔÕß„ÑÆÃ

ÒÓÑËÊÐÈÔÈÐËË”ÅÂÜÈÐÐÑÆÑËÏÈÐËÄÞÎÑ ÅÈÔßÏÃÇÑÔÃÇÐÞÏËÒÓÑËÊÑÛÎÑÅÔÎÈÇÔÕÅËÈ ÐÈÇÑÒÑÐËÏÃÐËÂËÎËÐÈÅÈÓÐÑÆÑËÔÒÑÎÐÈÐË ÊÃÒÑÅÈÇËvÈÒÓÑËÊÐÑÔËËÏÈЈÑÔÒÑÇà „ÑÆÃÕÅÑÈÆÑÐÃÒÓÃÔÐÑw ‹ÔØÑÇ ÑÔÐÑÅÐÑÈÊÐÃÚÈÐËÈÍÑÕÑÓÑÌÂÒÑÎÃÆÃá ÊÃÍÎáÚÃÈÕÔÂÅÊÃÒÓÈÕÈËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕßËÎË ÒÓÈÅÑÊÐÑÔËÕßËÏ„ÑÆÃÄÈÔÒÑÎÈÊÐÑÍÃÍ ÎÑÉÐÖáÍÎÂÕÅÖËÎËÓÖÆÃÕÈÎßÔÕÅÑ¢ÐÈÏÑÆÖ ÒÑÅÈÓËÕßÚÕÑËÏÂÇÃÐÐÑÈ„ÑÆÑÏ‹ÊÓÃËÎá ÅÍÃÚÈÔÕÅÈÒÃÏÂÕÐËÍÃÅÑÔÒÑÏËÐÃÐË ÒÓÈÇÐÃÊÐÃÚÈÐÑ„ÑÆÑÏÄÞÕßÒÓÈÇÃÐÐÞÏ ÊÃÄÅÈÐËá „ÑÎÈÈÕÑÆÑÂÔÚËÕÃáÒÓÑÔÕÑÌÔÑ×ËÔÕËÍÑÌ ÕÓÃÇËÙËÑÐÐÑÈÒÓÈÇÒÑÎÑÉÈÐËÈÚÕÑÅ‹ÔØÑÇÈ ÔÎÑÅÑÐÃËÅÓËÕÈ|OHRODP}ÐÃÒËÔÃÐÑ ÐÈÒÑÎÐÑÅÞÒÖÔÕËÅÚÃÔÕß|YDY}ÚÕÑÄÞÑÐÑ ÊÐÃÚËÎÑ|OHDOOHP}ÕÑÈÔÕßvÔÍÓÞÅÃÕßwÕÃÍËÏ ÑÄÓÃÊÑÏÒÞÕÃÂÔßÑÒÓÃÅÇÃÕßÄÑÎÈÈÒÑÊÇÐáá ÒÓÃÍÕËÍÖÔÍÓÞÅÃÐËÂËÔÕËÐÐÑÆÑÒÓÑËÊÐÑÛÈÐË ËÊÃÏÈÐÂÂÈÆÑÇÓÖÆËÏËÏÈÐÈÏ …ÕÑÓÑÈÂÅÎÈÐËÈzàÕÑÒÓËÔÖÕÔÕÅËÈ ÏÐÑÉÈÔÕÅÈÐÐÑÆÑÚËÔÎÃÑÍÑÕÑÓÑÏ ÖÉÈÖÒÑÏËÐÃΔÕÓÈÏÎÈÐËÈÔÍÓÞÕßÑÇÐÑ ËÒÓÑËÆÐÑÓËÓÑÅÃÕßÇÓÖÆÑÈÒÓËÅÈÎÑÍ ÒÑÐËÏÃÐËáËÒÓËÂÕËá…ÈÚÐÑÆÑ„ÑÆËÊÓÃËΠÔÑÅÔÈÏËÐÃÚÈÚÈÏÒÓÈÇÖÔÏÃÕÓËÅÃÎÑÔß ÑÕÍÓÑÅÈÐËÈÏ„ËÄÎËË„ÞÕßÏÑÉÈÕÖÕÓÃÕà ËÏÈÐËÄÞÎÃÒÓÑÓÑÚÈÔÍÑÌ •ÈÏÐÈÏÈÐÈÈÊÐÃÐËÈ…ÈÎËÍÑÆÑÑÄÎÃÇÃÕÈΠ‹ÏÈÐËÏÑÉÐÑÅÈÓÐÖÕßÈÔÎËÐÃÏØÅÃÕËÕ ÔÏÈÎÑÔÕËÑÕÄÓÑÔËÕßÚÈÎÑÅÈÚÈÔÍËÈ ÕÓÃÇËÙËËÆÇÈÑÐËÅÔÕÖÒÃáÕÅÍÑÐ×ÎËÍÕÔ ÄÑÉÈÔÕÅÈÐÐÞÏÑÕÍÓÑÅÈÐËÈÏ¢ÄÑÎÈÈÒÑÎÐÑ ÓÃÔÔÏÃÕÓËÅÃáàÕÑÕÅÑÒÓÑÔÅÔÅÑÈÌÍÐËÆÈv‹Ê ÑÄÎÃÍÑÅw‹Ï„ÑÆÃÔÎÈÇÑÅÃÕÈÎßÐÑÈÔÕßÐÃÛ ÒÈÓÅÞÌÄËÄÎÈÌÔÍËÌÒÃÏÂÕÐËÍ

‹ÊÓÃËÎßÕÑÚÐÑÊÐÃÎÍÃÍÒÓÑËÊÐÑÔËÕß ”ÅÂÜÈÐÐÑÈ‹ÏÂÒÑÕÑÏÖÚÕяÑËÔÈÌÇÃÎ ÈÆÑËÏÑÐÑÐÈÔØÑÇËÎÑÔÖÔÕÔÅÂÜÈÐÐËÍÑÅ ÒÓÑÓÑÍÑÅËÒÔÃÎÏÑÒÈÅÙÈÅÅÅÈÍÃØÅÒÎÑÕßÇÑ ÒÑÔÎÈÇÐÈÆÑÒÈÓËÑÇÃÅÕÑÓÑÆјÓÃÏÃÍÑÆÇà ÑÐÑÒÓÑËÊÐÑÔËÎÑÔßÕÑÎßÍÑÒÈÓÅÑÔÅÂÜÈÐÐËÍÑÏ ÅÇÈÐߌÑύËÒÒÖÓËÕÃÍÕËØÑÚÕÑÄÞÐËÍÕÑÐÈ …ÕÑÓÑÌÄËÄÎÈÌÔÍËÌÒÃÏÂÕÐËÍÔÕÑÎßÉÈ ÖÔÎÞÛÃÎ ÊÐÃÏÈÐÃÕÈÎÈÐËÐÃÅÑÇËÕÐÃÓÃÊÏÞÛÎÈÐË ‹ÔØÑÇ  ÕÑÕÑÕÇÈÐßÅÍÑÕÑÓÞÌÍÑÔÂÍË ’ÑÏÑËÏÔÍÓÑÏÐÞÏÒÓÈÇÒÑÎÑÉÈÐËÂÏ ÇÅÈÓÈÌÄÞÎËÒÑÏÃÊÃÐÞÍÓÑÅßáÃÆÐÙËÄÑÎÈÈ ÒÑÔÕÈÒÈÐÐÑÈÔÐËÉÈÐËÈÆÓÑÏÍÑÔÕËÅ ÅÑÎÐÖáÜÈÕÑÚÕÑÒÑÔÎÈÑÕÍÓÑÅÈÐËÂÑÄ‹ÏÈÐË

6

… ‹‘†“ƒ‡‹

„ÑÆÃÔÎÈÇÖáÜËÌÒÃÏÂÕÐËÍÇ΋ÊÓÃËΠÖÍÃÊÞÅÃÈÕÐÃÇÃÓÖÈÏÑÈ‹ÏËÔÍÖÒÎÈÐËÈ

ÔÕÃÐņÃÎÆÃÎÈÐÃÅÑÔÕÑÚÐÑÌÔÕÑÓÑÐÈ ‹ÈÓËØÑÐÃw ‹ËÔÖԐÃÅËÐ 

”ÎÈÇÑÅÃÕÈÎßÐÑËÑÕÐÞÐÈÓÖÍËËÊÓÃËÎßÔÍÑÌ ËÔÕÑÓËËÑÄÅËÕÞÂÓÍËÏËÄÓÃÔÎÈÕÃÏË ÒÓÈÇÒËÔÃÐÐÞØ„ÑÆÑÏÒÃÏÂÕÐËÍÑÅÚÕÑÄÞ ÐÈÓÑÉÇÈÐÐÞÈÒÑÍÑÎÈÐËÂÏÑÆÎËÖÊÓÈÕß ÖÊÐÃÕßËÔÕÃÕßÖÚÃÔÕÐËÍÃÏËÒÓÑÙÈÔÔÃÙÈÎß ÍÑÕÑÓÑÆÑzËÔÍÖÒÎÈÐËÈÚÈÎÑÅÈÚÈÔÕÅÃ

„ÑÆÒÑÅÈÎÈÎÚÕÑÄÞÅÑÇÞÐÈÅÇÑØÐÑÅÎÈÐÐÑÌ ÎáÇÔÍÑÌÕÓÃÇËÙËËÓÃÔÔÕÖÒËÎËÔßÇÃÄÞ‹ÊÓÃËÎß ÒÓÑÛÈÎËÖÐÃÔÎÈÇÑÅÃÎÇÖØÑÅÐÖá‘ÄÈÕÑÅÃÐÐÖá ÊÈÏÎáÆÇÈÆÎÃÅÐÞÈÒÃÏÂÕÐËÍË„ÑÆÖË„ÑÉßÈÏÖ ËÔÍÖÒÎÈÐËáÑÕÆÓÈØÃÚÈÓÈÊÍÓÑÅ߃ÆÐÙà ÅÔÈÈÜÈÔÕÑÂÕÅ’ËÔÃÐËËÐÃÒÑÏËÐÃÂÈÏÖÑ „ÑÆÈ‹ÊÓÃËÎÂˏÈÔÔËË‹ËÔÖÔÈԍÑÕÑÓÞÏ ÅÑÈÐÃÚÃÎßÐËÍ‹ËÔÖԐÃÅËÐÅÔÕÓÈÕËÎÔÂÎËÙÑÏÍ ÎËÙÖÖ‹ÑÓÇÃÐà ‹ËԐÃÅ

‹ÅÒÑÎÐÈÑÉËÇÃÈÏÑÚÕÑÒÓËÚÖÇÈÔÐÑÏ ÒÈÓÈØÑÇÈÚÈÓÈÊÓÈÍÖ‹ÑÓÇÃÐÔÒÓÈÇÅÑÇËÕÈÎÈÏ ‹ËÔÖÔÑϐÃÅËÐÑÏÏÞÅÔÕÓÈÚÃÈÏÈÜÈ ÑÇËÐÒÃÏÂÕÐËÍ…ÑÇÞÓÃÔÔÕÖÒËÎËÔßÒÈÓÈÇ ÍÑÅÚÈÆÑÏÊÃÅÈÕÃÍÑÕÑÓÞÌÐÈÔÎËÔÅÂÜÈÐÐËÍË ÔÕÑÂÅÛËÈÒÑÔÓÈÇËÓÖÔÎÃÓÈÍËÒÑÍÃÅÈÔßÐÃÓÑÇ ËÊÓÃËÎßÔÍËÌÐÈÒÈÓÈÛÈÎÅŠÈÏÎáÑÄÈÕÑÅÃÐÐÖá ŠÃÕÈÏÇÅÈÐÃÇÙÃÕßÓÃÐÈÈÐÃÊÐÃÚÈÐÐÞØ ÎáÇÈÌÒÑÑÇÐÑÏÖÑÕÍÃÉÇÑÆÑÍÑÎÈÐÃÅÊÂÎË ÇÅÈÐÃÇÙÃÕßÄÑÎßÛËØÍÃÏÐÈÌËÊÓÖÔÎÃÆÇÈ ÔÕÑÂÎËÔÅÂÜÈÐÐËÍË ÕËÇÅÈÐÃÇÙÃÕßÍÃÏÐÈÌ ÒÑÑÇÐÑÏÖÐÃÍÃÉÇÑÈÍÑÎÈÐÑÄÞÎËÅÐÈÔÈÐÞ Å‘ÄÈÕÑÅÃÐÐÖáÊÈÏÎáËÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐÞÅ ÍÃÚÈÔÕÅÈÒÃÏÂÕÐËÍÃÒÑÔÅÂÜÈÐËÂÏÑÆÖÜÈÔÕÅÖ ËÅÈÓÐÑÔÕË„ÑÆÍÑÕÑÓÞÌÑÄÈÜÃÎÊÈÏÎá ÐÃÛËÏÑÕÙÃσÅÓÃÃÏÖ‹ÔÃÃÍÖË‹ÃÍÑÅÖ ‹ËÔÖԐÃÅËÐ 

‡ÑÍÕÑÓ‡Ã××—ÑÓÄÔ 

‘ÔÐÑÅÃÕÈÎßËÇËÓÈÍÕÑÓÑÓÆÃÐËÊÃÙËËv‡ÑÏ ‡ÃÅËÇÑÅw 'DYLG+RXVH)HOORZVKLS,QF

‡ÃÐÐÃÂÔÕÃÕßÂzÏÃÕÈÓËÃÎËÊÒÑÒÖÎÂÓÐÑÌ ÓÃÇËÑÒÈÓÈÇÃÚËv”ÑÍÓÑÅËÜÕÃÐÃØw ÍÑÕÑÓÞÌÕÃÍÉÈÇÑÔÕÖÒÈÐËÅÒÈÚÃÕÐÑÏÅËÇÈ ‹ÃÖÇËÑÅÃÓËÃÐÕ ÐÃÉÏËÕÈ03WDEÊÃÕÈÏ |0HPRULDO2I-RUGDQPS} ËÒÈÚÃÕÐÞÈ ÔÕÃÕßËÅÞÏÑÉÈÕÈÄÈÔÒÎÃÕÐÑÔÍÃÚÃÕßÔÔÃÌÕà ZZZWKHYLQH\DUGRUJDX

…ÇÑÒÑÎÐÈÐËÈÇÈÌÔÕÅÖÂÑÚÈÅËÇÐÑÒÑ ÔÑÄÔÕÅÈÐÐÑÏÖÒÑÄÖÉÇÈÐËáÐÃÔÍÑÎßÍÑ ÒÑÐËÏÃá‹ËÔÖԐÃÅËÐvÇÓÖÆËÈÇÅÈÐÃÇÙÃÕß ÍÃÏÐÈÌÒÑÔÕÃÅËÎÔÓÈÇË‹ÑÓÇÃÐÃÐÃÏÈÔÕÈ ÆÇÈÔÕÑÂÎËÐÑÆËÔÅÂÜÈÐÐËÍÑÅÐÈÔÛËØ ÍÑÅÚÈÆÊÃÅÈÕÃw ‹ËԐÃÅ ÑÆÇÃÒÃÏÂÕÐËÍËÄÞÎËÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐÞ ÔÅÂÜÈÐÐËÍËÐÈÔÛËÈÍÑÅÚÈÆÊÃÅÈÕÃÅÞÛÎË ËÊ‹ÑÓÇÃÐÃËvÍÑÆÇÃÔÅÂÜÈÐÐËÍË ÐÈÔÛËÈÍÑÅÚÈÆÊÃÅÈÕÆÑÔÒÑÇÐÂÅÞÛÎË ËÊ‹ÑÓÇÃÐÃÕÑÎËÛßÕÑÎßÍÑÔÕÑÒÞ ÐÑÆËØÔÕÖÒËÎËÐÃÔÖÛÖÅÑÇËÑÓÇÃÐà ÖÔÕÓÈÏËÎÃÔßÒÑÔÅÑÈÏÖÏÈÔÕÖËÒÑÛÎÃÍÃÍ ÅÚÈÓÃËÕÓÈÕßÈÆÑÇÐÂÅÞÛÈÅÔÈØÄÈÓÈÆÑÅ ÔÅÑËØ‹ÅÞÛÈÎÐÃÓÑÇËÊ‹ÑÓÇÃÐÃÅ ÇÈÔÂÕÞÌÇÈÐßÒÈÓÅÑÆÑÏÈÔÂÙÃËÒÑÔÕÃÅËÎ

ƒÅÆÖÔÕ

7


glimpses of ISRAEL glimpses of ISRAEL glimpses of ISRAEL glimpses of ISRAEL

‡ÅÑÓËÍÔ×ÑÐÕÃÐÑÏÅÕÑÓÆÑÅÑÏ ÍÑÏÒÎÈÍÔÈÄÎËÊÒÈÓÈÍÓÈÔÕÍà ÃØÃÐÃËÏ Ã×ÈÐÃÇÏÃÆÃÊËÐÃÏË •ÈÓÓËÕÑÓËÂÕÑÓÆÑÅÑÆÑÍÑÏÒÎÈÍÔÃ8

… ‹‘†“ƒ‡‹

ƒÅÆÖÔÕ

9


”ËÔÕÈÏÃ7LUH&KHFN ÑÒÓÈÇÈÎÂÈÕÇÃÅÎÈÐËÈÅ ÛËÐÃØÐÃÓÃÔÔÕÑÂÐËË

„ÎÃÆÑÇÃÓÂÓÃÊÓÃÄÑÕÍÃÏËÊÓÃËÎßÔÍÑÌÍÑÏÒÃÐËË vÈÑÏÃÕËÍÔwÅÑÇËÕÈÎËÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÌËÆÓÖÊÑÅËÍÑÅ ÏÑÆÖÕÑÕÒÓÃÅÎÂÕßÔÂÅÇÑÓÑÆÖÐÃØÑÓÑÛÑÐÃÍÃÚÈÐÐÞØ ÛËÐÃØÐÈÒÑÍËÇÃÂÅÑÇËÕÈÎßÔÍÑÆÑÏÈÔÕà ÍÑÐÙÖàÕÑÆÑÆÑÇÃÆÓÖÊÑÅËÍËÔÕÃÐÖÕÄÑÎÈÈ ÄÈÊÑÒÃÔÐÞÏËËàÍÑÎÑÆËÚÐÞÏËÄÎÃÆÑÇÃÓ ËÊÓÃËÎßÔÍÑÌÍÑÏÒÃÐËËvÈÑÏÃÕËÍÔw ÓÃÊÓÃÄÑÕÃÅÛÈÌÖÔÕÓÑÌÔÕÅÑÇÎÂÒÓÑÅÈÓÍË ÇÃÅÎÈÐËÂÅÛËÐÃØÐÃÓÃÔÔÕÑÂÐËË ”ÑÊÇÃÐÐÑÈËÐÉÈÐÈÓÑÏÃàÓÑÍÑÔÏËÚÈÔÍÑÌ ÒÓÑÏÞÛÎÈÐÐÑÔÕËÖÔÕÓÑÌÔÕÅѐÈÑÏÃÕËÍÔ ‘ÒÕËÏÖÔÓÃÄÑÕÃÈÕÍÑÆÇÃÆÓÖÊÑÅËÍËÒÃÓÍÖáÕÔ ÐÃÐÑÚßÑÄÎÈÆÚÃÂÓÃÄÑÕÖÏÈÐÈÇÉÈÓÑÅ vÈÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑËÐÈÐÃÇÎÈÉÃÜËÏ ÑÄÓÃÊÑÏÐÃÍÃÚÈÐÐÞÈÛËÐÞÓÃÔÕÓÃÚËÅÃáÕ àÐÈÓÆËáËÊÐÃÛËÅÃáÕÒÓÑÕÈÍÕÑÓÞÛËÐË ÒÓÈÇÔÕÃÅÎÂáÕÔÑÄÑÌÖÆÓÑÊÖÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË zÆÑÅÑÓËՍ×ËÓ–ËÕÕÏÃÐÐÔÑÖÚÓÈÇËÕÈÎß ËÆÈÐÈÓÃÎßÐÞÌËÔÒÑÎÐËÕÈÎßÐÞÌÇËÓÈÍÕÑÓ ÍÑÏÒÃÐËËvÈÑÏÃÕËÍÔwzˆÔÎËÅÞÈÊÇËÕÈÔ ÐÃÇÎÈÉÃÜËÏÑÄÓÃÊÑÏÐÃÍÃÚÈÐÐÞÏËÛËÐÃÏË ÕÑÅÞÑÄÈÓÈÆÃÈÕÈÑÍÓÖÉÃáÜÖáÔÓÈÇÖÔÅÑá ÏÃÛËÐÖËÔÅÑáÉËÊÐßwzÊÃÏÈÕËΖËÕÕÏÃÐÐ ÅËÐÕÈÓÅßá‹Ð×ÑÓÏÃÙËÑÐÐÑÏÖÃÆÈÐÕÔÕÅÖ ,65$(/F•ÈÏÐÈÏÈÐÈÈÎáÇËÑÄÞÚÐÑ ÒÓÈÐÈÄÓÈÆÃáÕÒÓÑÅÈÓÍÑÌÍÑÕÑÓÃÂÊÃÐËÏÃÈÕ ÔÎËÛÍÑÏÏÐÑÆÑÅÓÈÏÈÐËv’ÑÚÈÏÖÎáÇËÕÃÍ ÈÊÇÂÕ"ÃÅÈÓÐÂÍÃËÊÊÃÐÈÊÐÃÐËÂÅÈÇßÏÐÑÆËÈ ÒÓÑÔÕÑÐÈÊÐÃáÕÐÃÔÍÑÎßÍÑÅÃÉÐÞØÑÓÑÛÑ ÐÃÍÃÚÈÐÐÞÈÛËÐÞ‘ÐËÐÃÏÐÑÆÑÖÎÖÚÛÃáÕ ØÑÇÑÅÞÈØÃÓÃÍÕÈÓËÔÕËÍËÃÅÕÑÏÑÄËÎÂ

10

… ‹‘†“ƒ‡‹

ÖÚËÕÞÅÃÂÚÕÑÔÈÆÑÇÐÂÐÈ×ÕßÔÕÑËÕÄÑÎÈÈ ÇÑÎÎÃÓÑÅ”›ƒÊÃÄÃÓÓÈÎßw ÐÑÆËÈÆÑÇÞÓÃÄÑÕÞÅ……”‹ÊÓÃËÎÂÇÃÎË ÈÏÖÐÈÑÄØÑÇËÏÞÌÑÒÞÕËÔÓÈÇÔÕÅÃÚÕÑÄÞ ÓÈÛËÕßÊÐÃÚËÕÈÎßÐÖáÒÓÑÄÎÈÏÖÅ”›ƒ Ë‹ÊÓÃËÎÈÃÕÃÍÉÈÅÓÃÊÅËÅÃáÜËØÔ ÔÕÓÃÐÃØÆÇÈÔËÔÕÈÏÞÒÓÑÅÈÓÍËÇÃÅÎÈÐËÂÅ ÛËÐÃØÚÓÈÊÏÈÓÐÑÇÑÓÑÆËÈ“ÈÛÈÐËȍ×ËÓà –ËÕÕÏÃÐÐÃÓÃÊÓÃÄÑÕÃÐÐÑÈÔÒÓËÅÎÈÚÈÐËÈÏ ÚÃÔÕÐÞØÔÓÈÇÔÕÅËÕÈÎßÃÅËÅÔÍÑÌv ÌÐÇÉÈÎ †ÓÖÒÒwÏÑÉÈÕÒÑÏÑÚßÏÈÐÈÇÉÈÓÖÒÃÓÍÃËÊ ÆÓÖÊÑÅËÍÑÅÑÍÖÒËÕßÅÎÑÉÈÐËÂÅÕÈÚÈÐËÈÆÑÇà –ÔÕÓÑÌÔÕÅÑ‘ÒÕËÏÖÔÔÍÑÓÈÈÅÔÈÆÑÄÖÇÈÕ ÅÞÆÎÂÇÈÕßÍÃÍÄËÎÈÕÐÞÌÃÒÒÃÓÃÕÐÃÅÝÈÊÇÈ ÐÃÄÑÎßÛËÐÔÕÅÑÒÃÓÍÑÅÑ͍ÑÆÇÃÆÓÖÊÑÅËÍ ÅÝÈÊÉÃÈÕÅÅÑÓÑÕÃÒÃÓÍÑÅÍËÆÇÈÅÔÕÃÐÈÕÐà ÐÑÚßÔËÔÕÈÏÑÒÕËÏÖÔÒÓÑÔÍÃÐËÓÖÈÕÍÑÎÈÔà ÆÓÖÊÑÅËÍÃËÔÒÑÎßÊÖÂÏÃÛËÐÐÑÈÊÓÈÐËÈËÅ ÓÈÃÎßÐÑÏÅÓÈÏÈÐËÄÖÇÈÕÔÑÑÄÜÃÕßÇÃÐÐÞÈ ÏÈÐÈÇÉÈÓÖÒÃÓÍÃv…ÑÇËÕÈÎßÅàÕÑÏÐÈ ÖÚÃÔÕÅÖÈÕzÆÑÅÑÓËÕ–ËÕÕÏÃÐДÍÃÐËÓÑÅÃÐË�� ÛËÐÔÐÃÓÖÉËÃÐÈËÊÐÖÕÓËÏÑÉÈÕÄÞÕß ÏÈÐÈÈÕÑÚÐÞÏÐÑÒÑÔÎÑÅÃÏ–ËÕÕÏÃÐÐà ÒÓÈÇÈÎßÐÃÂÕÑÚÐÑÔÕßÊÇÈÔßÐÈÐÖÉÐÃw vÈÐÈÇÉÈÓÖÒÃÓÍÃÐÈÑÄÂÊÃÕÈÎßÐÑÊÐÃÕßÑ ÕÑÏÚÕÑÇÃÅÎÈÐËÈÅÛËÐÃØÓÃÅÐÑËÎË×

‘ÇËÐËÊÑÔÐÑÅÃÕÈÎÈÌÍÑÏÒÃÐËˍ×ËÓ–ËÕÕÏÃÐÐvˆÔÎËÐÃÅÃÛÈÏ ÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÒÓÃÅËÎßÐÑÐÃÍÃÚÃÐÞÛËÐÞÅÞÑÄÈÓÈÆÃÈÕÈÑÍÓÖÉÃáÜÖá ÔÓÈÇÖÔÅÑáÏÃÛËÐÖËÔÅÑáÉËÊÐßw

DzÑÈÔÎËÇÃÅÎÈÐËÈÓÃÅÐÑ×DzÈÏÖÑÄ àÕÑÏÎÖÚÛÈÖÊÐÃÕßwzÒÑÂÔÐÂÈÕÓÃÊÓÃÄÑÕÚËÍ …ÞÔÑÍÑÕÈØÐÑÎÑÆËÚÐÃÂÔËÔÕÈÏÃÑÒÓÈÇÈÎËÕ ÅÈÔÍÃÉÇÑÆÑÆÓÖÊÑÅËÍÃÕËÒËÅÑÊÓÃÔÕÛËÐ ÕÈÏÒÈÓÃÕÖÓÖÑÍÓÖÉÃáÜÈÆÑÅÑÊÇÖØÃËÇÓÖÆËÈ ÒÃÓÃÏÈÕÓÞ‘ÐÑÕÏÈÕËÎvÞÐÃÇÈÈÏÔÂÚÕÑ àÕÑÓÈÛÈÐËÈÄÖÇÈÕÛËÓÑÍÑÓÃÔÒÓÑÔÕÓÃÐÈÐÑ ËËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕßÔÂÍÃÉÇÞÏÅÑÇËÕÈÎÈÏ ÒÑÕÑÏÖÚÕÑÑÐÑÒÑÏÑÉÈÕÔàÍÑÐÑÏËÕßÇÈÐßÆËË ÒÑÅÞÔËÕßÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕßÅÑÉÇÈÐËÂw

ÃÅÕÑÏÑÄËÎßÐÞØÛËÐÃØ–ÔÕÓÃÐËÅÕÈØÐËÚÈÔÍËÈ ÇÈ×ÈÍÕÞÒÈÓÅÑÆÑÓÈÎËÊÃÒÓËÎÑÉÈÐË 7LUH&KHFNÅÑÍÕÂÄÓÈÒÓÑÛÎÑÆÑÆÑÇà vÈÑÏÃÕËÍÔwÅÞÒÖÔÕËÕÅÕÑÓÖáÅÈÓÔËáÅÍÑÐÙÈ ÏÃÂ’ÓËÎÑÉÈÐËÈ7LUH&KHFNÇÎÂÒÓÑÅÈÓÍË ÔÑÔÕÑÂÐËÂÛËÐÓÃÊÓÃÄÑÕÃÐÑÕÃÍËÏÑÄÓÃÊÑÏ ÚÕÑÄÞÏÑÉÐÑÄÞÎÑÒÓÑÅÈÓËÕßÇÃÅÎÈÐËÈÅ ÛËÐÃØÃÅÕÑÏÑÄËÎÂÅÎáÄÑÏÏÈÔÕÈ’ÑÔÎÑÅÃÏ –ËÕÕÏÃÐÐÃÒÓËÎÑÉÈÐËÈÒÓÑÔÕÑÈËËÐÕÈÓÈÔÐÑÈ ÅËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËËÔÐËÏÔÒÓÃÅËÕÔÂËÓÈÄÈÐÑÍ

’ÓËÎÑÉÈÐËÈÇÎÂÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÌ

’ÓËÎÑÉÈÐËÈËÔÒÑÎßÊÖÈÕÍÃÏÈÓÖÕÈÎÈ×ÑÐà ÍÑÕÑÓÃÂvÔÍÃÐËÓÖÈÕwÛËÐÖÑÙÈÐËÅÃÂÇÃÅÎÈÐËÈ ÒÑÈÈ×ÑÓÏÈv…ÞÒÓÑÔÕÑÐÃÅÑÇËÕÈÖÔÕÓÑÌÔÕÅÑ ÐÃÛËÐÖÔÍÃÐËÓÖÈÕÈÈÈËÒÑÎÖÚÃÈÕÈÑÕÅÈÕ zÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑÛËÐÃÐÃÍÃÚÃÐÃËÎËÐÈÕÆÇÈ ÐÃØÑÇÂÕÔÂÄÎËÉÃÌÛËÈÒÖÐÍÕÞÒÑÐÃÍÃÚÍÈ ÛËÐËÇÑÍÃÍÑÆÑÇÃÅÎÈÐËÂÐÖÉÐÑÈÈÐÃÍÃÚÃÕß zÆÑÅÑÓËՍ×ËÓ–ËÕÕÏÃÐÐËÇÑÄÃÅÎÂÈÕ ÚÕÑÒÓËÎÑÉÈÐËÈÄÖÇÈÕÇÑÔÕÖÒÐÑÐÃ$QGURLG ËÅÏÃÆÃÊËÐÃØ$SSOHz“ÃÔÒÓÑÔÕÓÃÐÈÐËÈ ËÐ×ÑÓÏÃÙËËÑÇÃÅÎÈÐËËÅÛËÐÃØÕÃÍÉÈ ÔÒÑÔÑÄÔÕÅÖÈÕÖÎÖÚÛÈÐËáÏÃÐÈÓÞÅÑÉÇÈÐËÂw

…ÐÃÔÕÑÂÜËÌÏÑÏÈÐÕÅÑ×ËÔÈÍÑÏÒÃÐËË vÈÑÏÃÕËÍÔwÐÃØÑÇÂÜÈÏÔÂÅ•ÈÎ߃ÅËÅÈ ÓÃÄÑÕÃÈÕÚÈÕÞÓÈÔÑÕÓÖÇÐËÍÑÉËÇÃÈÕÔ ÚÕÑÓÈÍÎÃÏÐÃÂÍÃÏÒÃÐËÂÅ‹ÊÓÃËÎÈÐÃÚÐÈÕÔ ÅÇÈÍÃÄÓÈàÕÑÆÑÆÑÇÃÊÃÕÈÏÅ”›ƒË ÓÃÊÅËÅÃáÜËØÔÂÔÕÓÃÐÃØ v”ÐÃÚÃÎÃōËÕÃÈË„ÓÃÊËÎËËÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑÕÃÏÐÈÕÐËÍÃÍËØÐÑÓÏÅÑÕÐÑÛÈÐËË ÇÃÅÎÈÐËÂÅÛËÐÃØËÓÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑàÕËØÔÕÓÃÐ ÔÏÑÉÈÕÔàÍÑÐÑÏËÕßÔÓÈÇÔÕÅÃËÒÑÅÞÔËÕß ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕßÐÃÇÑÓÑÆÃØw ÑÏÒÃÐËÂvÈÑÏÃÕËÍÔwÕÃÍÉÈÅÞÒÖÔÕËÎà ÒÓËÎÑÉÈÐËÈÇÎÂL3KRQHÔÒÑÏÑÜßá ÍÑÕÑÓÑÆÑÅÑÊÏÑÉÐÑÒÓÑÅÈÓÂÕßÇÃÅÎÈÐËÈÅ

ÃÓËЍÎÑÑÔÕÈÓÏÃÐ ÏÃÂÆ ‹Ð×ÑÓÏÃÙËÂËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐÃÔÓÃÊÓÈÛÈÐË ‹ƒ,VUDHO& ZZZLVUDHOFRUJ

ƒÅÆÖÔÕ

11
‹ÊÓÃËÎßÔÍÃÂÍÑÏÒÃÐËÂvÑÄËÎÃÌwÂÅÎÂÈÕÔ ÅÔÈÏËÓÐÞÏÎËÇÈÓÑÏÐÃÓÞÐÍÈÃÅÕÑÏÑÄËÎßÐÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕËÓÃÊÓÃÄÑÕÃÅÔËÔÕÈÏÖÒÓÈÇÖÒÓÈÉÇÈÐË ÅÑÇËÕÈÎÈÌÍÑÕÑÓÃÂÒÑÏÑÆÃÈÕËÊÄÈÉÃÕßÔÕÑÎÍÐÑÅÈÐËÌ …ÞØÑÓÑÛÑÅÑÇËÕÈ•ÓËÇÙÃÕßÎÈÕÊÃÓÖÎÈÏË ÐËÈÇËÐÑÌÙÃÓÃÒËÐÞ…ÃÏÐÈÐÖÉÈÐÍÃÍÑÌÕÑ ÍÑÏÒßáÕÈÓÍÑÕÑÓÞÌÄÖÇÈÕÔÎÈÇËÕßÇÎÂÅÃÔ ÊÃÇÑÓÑÆÑ̐ÑÒÑÇÖÏÃÌÕÈÈÜÈÓÃÊ v‡ÎÂÚÈÆÑÅÃÏÐÖÉÐÞÒÑÇÖÛÍËÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÅÏÃÛËÐÈ"’ÑÕÑÏÖÚÕÑÑÐËÏÑÆÖÕÔÒÃÔÕË ÅÃÏÉËÊÐßÅÔÎÖÚÃÈÃÅÃÓËËzÆÑÅÑÓËÕ‹ÔÃÃÍ ŽËÕÏÃÐÆÈÐÈÓÃÎßÐÞÌÇËÓÈÍÕÑÓÍÑÏÒÃÐËË vÑÄËÎÃÌ’ÓÑÇÃÍÕÔwÅÔÈÏËÓÐÑÆÑÎËÇÈÓà ÒÑÒÓÑËÊÅÑÇÔÕÅÖÔÑÅÓÈÏÈÐÐÞØÔËÔÕÈÏ ÔÑÇÈÌÔÕÅËÂÅÑÇËÕÈÎáËÎ˃‡ƒ”z Õà ÔËÔÕÈÏÃÒÓÈÇÖÒÓÈÉÇÃÈÕÅÃÔÑÅÑÊÏÑÉÐÑÏ ÔÕÑÎÍÐÑÅÈÐËËÚÕÑÄÞÅÞÏÑÆÎËÅÑÅÓÈÏ ÒÓÈÇÒÓËÐÂÕßÐÈÑÄØÑÇËÏÞÈÇÈÌÔÕÅËÂËÈÆÑ ËÊÄÈÉÃÕß…ÑÊÏÑÉÐÑÊÃÅÔáÔÅÑáËÔÕÑÓËá ÅÑÉÇÈÐËÂÅÞÈÌÅÑÔÒÑÎßÊÖÈÕÈÔßÅÔÈÆÑ ÑÇÐÃÉÇÞÐÑàÕÑÆÑÇÑÔÕÃÕÑÚÐхÔÅÑÈÏ ËÐÕÈÓÅßáËÐ×ÑÓÏÃÙËÑÐÐÑÏÖÃÆÈÐÕÔÕÅÖ ,65$(/FŽËÕÏÃÐÑÕÏÈÚÃÈÕÚÕÑÔÕÃÕËÔÕËÍà ÆÑÅÑÓËÕÔÃÏÃÊÃÔÈÄÂvƒÅÕÑÏÑÄËÎË ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐÐÞÈÐÃÛÈÌÔËÔÕÈÏÑÌÒÓÑÈØÃÎË ÖÉÈÄÑÎÈÈÒÑÎÖÕÑÓÃÏËÎÎËÃÓÇÑÅÍËÎÑÏÈÕÓÑÅ Å”›ƒËÏÞÅËÇËÏÔÐËÉÈÐËÈÚËÔÎÃÃÅÃÓËÌ ÐÃÒÓÑÙÈÐÕÑÅw ƒ‡ƒ”ÔÕÃÐÑÅËÕÔÂÔÕÃÐÇÃÓÕÐÑÌ×ÖÐÍÙËÈÌ ÍÑÕÑÓÑÌÑÄÑÓÖÇÖáÕÔÂÔÑÅÓÈÏÈÐÐÞÈ ÃÅÕÑÏÑÄËÎËËËÈÓÖÔÃÎËÏÔÍÃÂÍÑÏÒÃÐË vÑÄËÎÃÌwÎËÇËÓÖÈÕÅàÕÑÌÑÄÎÃÔÕË vÑÅÃÂÕÈØÐÑÎÑÆËÂÒÑÏÑÆÃÈÕÅÑÇËÕÈÎáÅÈÔÕË ÏÃÛËÐÖÈÜÈÎÖÚÛÈzÆÑÅÑÓËÕ‹ÔÃÃÍŽËÕÏÃÐ z‘ÐÃÓÃÔÒÑÊÐÃÈÕÏÃÛËÐÞÅÈÎÑÔËÒÈÇÞ ÏÑÕÑÙËÍÎÞÒÈÛÈØÑÇÑÅÅÑÊÏÑÉÐÑÈ ÔÕÑÎÍÐÑÅÈÐËÈËÅÑÅÓÈÏÂÒÓÈÇÖÒÓÈÉÇÃÈÕ ÅÑÇËÕÈΑÐÃÏÑÉÈÕÇÃÉÈÑÔÕÃÐÑÅËÕß ÏÃÛËÐÖÈÔÎËÅÑÇËÕÈÎßÐÈÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑÄÞÔÕÓÑ

12

… ‹‘†“ƒ‡‹

ÑÕÓÈÃÆËÓÖÈÕzËÅÔÈÐÃÄÑÎßÛËØÔÍÑÓÑÔÕÂØw ”ÎÈÅÃÏÑÐËÕÑÓÊÃÓÃÄÑÕÑÌ×ÖÐÍÙË ÅÑÊÏÑÉÐÑÆÑÔÕÑÎÍÐÑÅÈÐËÂ0RELOH\HVIRUZDUG FROOLVLRQPRQLWRUIHDWXUHDWZRUNÑÄËÎÃÌ ÒÑÍÃÊÞÅÃÈÕÍÑÆÇÃÒÈÛÈØÑÇÐÃØÑÇËÕßÔÂÓÂÇÑÏÔ ÏÃÛËÐÑ̇ËÔÒÎÈÌÄÈÊÑÒÃÔÐÑÌÇËÔÕÃÐÙËË

”ÐËÉÈÐËÈÑÛËÄÑÍÒÓËÅÑÉÇÈÐËË v”ÖÜÈÔÕÅÖÈÕÕÓËÑÔÐÑÅÐÞØÒÓËÚËÐÞÃÅÃÓËÌ ÒÎÑØËÈÇÑÓÑÆËÐÈÄÈÊÑÒÃÔÐÞÈÃÅÕÑÏÑÄËÎËË ÒÎÑØÑÈÅÑÉÇÈÐËÈwzÒÑÂÔÐÂÈÕ‹ÔÃÃÍ vŠÃÒÓÑÛÈÇÛËÈÕÓËÇÈÔÂÕËÎÈÕËÂËÇÑÓÑÆË ËÇËÊÃÌÐÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÌÊÐÃÚËÕÈÎßÐÑ ÖÎÖÚÛËÎËÔ߃ÅÑÕÚÈÎÑÅÈÚÈÔÍËÌ×ÃÍÕÑÓz ÐÈÕˆÇËÐÔÕÅÈÐÐÑÈÚÕÑÐÈÖÎÖÚÛËÎÑÔßzàÕÑ ÒÑÅÈÇÈÐËÈÅÑÇËÕÈÎÈÌÐÃÇÑÓÑÆÈw ŽËÕÏÃÐÒÑÇÚÈÓÍËÅÃÈÕÚÕÑÅÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅËËÔ ËÔÔÎÈÇÑÅÃÐËÂÏËÒÓÑÅÈÇÈÐÐÞÏË•ÈØÐËÚÈÔÍËÏ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞÏËÐÔÕËÕÖÕÑÏ…ËÓÆËÐËËË ÃÙËÑÐÃÎßÐÑÌÃÇÏËÐËÔÕÓÃÙËÈÌ”›ƒÒÑ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕËÖÎËÚÐÑÆÑÇÅËÉÈÐËÂÒÓËÚËÐÑÌ ÃÅÃÓËÌÂÅÎÂáÕÔÂÑÛËÄÍËÒÓËÅÑÉÇÈÐËË ËÊÐËØÒÓËØÑÇÂÕÔÂÐÃÐÈÅÐËÏÃÐËÈ ÅÑÇËÕÈÎÂÊÃÕÓËÔÈÍÖÐÇÞÇÑÃÅÃÓËË vŠÃÚÃÔÕÖáàÕÃÐÈÅÐËÏÃÕÈÎßÐÑÔÕßÅÞÊÅÃÐÃÕÈÏ ÚÕÑÅÑÇËÕÈÎßÑÕÅÎÈÍÃÈÕÔÂÐÃÒÓËÏÈÓÆÑÅÑÓËÕÒÑ ÕÈÎÈ×ÑÐÖÈÔÕËÎËÍÖÓËÕwzÑÕÏÈÚÃÈÕŽËÕÏÃÐ

–ÔÕÓÑÌÔÕÅÑvÑÄËÎÃÌwÅÐÖÕÓË ÃÅÕÑÏÑÄËЍÑÏÒÃÐËÂvÑÄËÎÃÌwÄÞÎÃÑÔÐÑÅÃÐÃÅ ÆÑÇÖŠËÅÑσÅËÓÃÏÑÏÔÑÅÏÈÔÕÐÑÔ ÒÓÑ×ÈÔÔÑÓÑσÏÐÑÐÑÏ›ÃÛÖÃÄÞÅÛËÏ ÆÎÃÅÑÌ›ÍÑÎÞÕÈØÐËÚÈÔÍËØËÍÑÏÒßáÕÈÓÐÞØ ÐÃÖ͈ÅÓÈÌÔÍÑÆÑÖÐËÅÈÓÔËÕÈÕÃÅ‹ÈÓÖÔÃÎËÏÈ …ÊÃÇÃÚËÍÑÏÒÃÐËËÅØÑÇËÎÑÓÃÊÓÃÄÑÕÃÕß ÔËÔÕÈÏÖÅËÇÈÐËÂÍÑÕÑÓÃÂÔÏÑÉÈÕÑÒÓÈÇÈÎÂÕß ÅÔÈÐÃØÑÇÂÜËÈÔÂÓÂÇÑÏÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞÈ ÔÓÈÇÔÕÅÃËÔÒÑÎßÊÖÂÕÑÎßÍÑÑÇÐÖÍÃÏÈÓÖ

vÈÔÍÑÎßÍÑÍÑÏÒÃÐËÌÒÞÕÃÎËÔßÔÑÊÇÃÕß ÒÈÓË×ÈÓËÌÐÖáÔËÔÕÈÏÖÑÒÑÅÈÜÈÐËÂÔ ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÈÏÇÅÖØËÎËÄÑÎÈÈÍÃÏÈÓ ’ÓÈËÏÖÜÈÔÕÅяÑÄËÎÃÌÅÕÑÏÚÕÑÅÐÈÏ ÊÃÇÈÌÔÕÅÑÅÃÐÃÅÔÈÆÑÑÇÐÃÍÃÏÈÓÃ…ÑÕÒÑÚÈÏÖ ÐÃÏÖÇÃÎÑÔßÑÄÑÌÕËÄÑÎÈÈÍÓÖÒÐÞÈÍÑÏÒÃÐËËË ÔÕÃÕßÎËÇÈÓÑÏÓÞÐÍÃwzÆÑÅÑÓËÕŽËÕÏÃÐ ÑÏÒÃÐËÂÐÃÚÃÎÃÔÓÃÊÓÃÄÑÕÑÍÃÎÆÑÓËÕÏÑÅË ÏËÍÓÑÔØÈÏÒÓÑÙÈÔÔÑÓÃÐÃÊÅÃÐÐÑÆÑ(\H4Å ÔÅÑÈÏÙÈÐÕÓȐ‹‘“Å‹ÈÓÖÔÃÎËÏÈËÚÈÓÈÊ ÐÈÔÍÑÎßÍÑÎÈÕÕÈÔÕËÓÑÅÃÐËÌÒÑÛÎËÒÓÑÇÃÉË ÒÓÑÙÈÔÔÑÓÃËÒÓÑÆÓÃÏÏÐÑÆÑÑÄÈÔÒÈÚÈÐË ÎËÇËÓÖáÜËÏÒÓÑËÊÅÑÇËÕÈÎÂÏÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÌ ÕÃÍËÏÍÃÍ%0:*HQHUDO0RWRUVË9ROYR v’ÓÑÙÈÔÔÓÃÊÓÃÄÑÕÍËÊÃÐÂÎÇÎËÕÈÎßÐÑÈÅÓÈÏ zÊÃÏÈÕË΋ÔÃÃÍŽËÕÏÃÐz’ÓÑÙÈÔÔÃÇÃÒÕÃÙËË ÔËÔÕÈÏÞÍÍÑÐÍÓÈÕÐÑÏÖÃÅÕÑÏÑÄËÎáÊÃÐËÏÃÈÕ ÑÕÇÅÖØÇÑÒÂÕËÎÈÕ•ÈÒÈÓßÏÞÏÑÉÈÏ ÏÑÇÈÓÐËÊËÓÑÅÃÕßÃÅÕÑÏÑÄËÎÈÌÐÃÇÑÓÑÆÃØ ÚÕÑÒÑÏÑÆÃÈÕÐÃÏÊÃØÅÃÕÞÅÃÕßÓÞÐÑÍw ”ËÔÕÈÏǃ”ÍÑÏÒÃÐËËvÑÄËÎÃÌw ÖÐËÅÈÓÔÃÎßÐÃÑÒÓÈÇÈÎÂÈÕÅÔÈÕËÒÞ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞØÔÓÈÇÔÕÅÅÇÐÈÅÐÑÈËÐÑÚÐÑÈ ÅÓÈÏÂÒÓÈÇÖÒÓÈÉÇÃÈÕÑÄÑÒÃÔÐÑÔÕË ÔÕÑÎÍÐÑÅÈÐËÂÔÑÄÝÈÍÕÃÏËÐÃÒÓÃÅÎÂáÜËÏËÔ ÔÎáÄÑÌÔÕÑÓÑÐÞÃÕÃÍÉÈÑÔÕÑÂÜËØË ÇÅËÆÃáÜËØÔÂÒÈÛÈØÑÇÃØÐÃØÑÇÂÜËØÔÂ

ÐÃÓÃÔÔÕÑÂÐËËÇÑÏÈÕÓÑÅ…ÔÎÖÚÃÈ ÑÕÍÎÑÐÈÐËÂÃÅÕÑÏÑÄËÎÂÑÕÔÅÑÈÌÒÑÎÑÔÞ ×ÖÐÍÙËÂÍÑÐÕÓÑÎÂÒÑÎÑÔÞÖÅÈÇÑÏÎÂÈÕÑÄàÕÑÏ ÅÑÇËÕÈÎÂ×ÖÐÍÙËÂÓÃÔÒÑÊÐÃÅÃÐËÂÇÑÓÑÉÐÞØ ÊÐÃÍÑÅÒÑÏÑÆÃÈÕÅÑÇËÕÈÎáÒÓËÇÈÓÉËÅÃÕßÔ ÓÃÊÓÈÛÈÐÐÑÌÔÍÑÓÑÔÕËËÏÈÔÕÐÞØÒÓÃÅËÎ ÇÑÓÑÉÐÑÆÑÇÅËÉÈÐËÂÃÔËÔÕÈÏÃÍÑÐÕÓÑΠÔÅÈÕÃ×ÃÓÃÅÕÑÏÃÕËÚÈÔÍËÖÅÈÎËÚËÅÃÈÕË ÔÐËÉÃÈÕÂÓÍÑÔÕßÔÅÈÕÃÚÕÑÄÞÐÈÑÔÎÈÒËÕß ÅÔÕÓÈÚÐÑÆÑÅÑÇËÕÈÎÂËÐÈÒÑÏÈÛÃÕßÈÇÖÜÈÌ ÅÒÈÓÈÇËÏÃÛËÐÈ v”ÃÏÞÈÒÓÑÇÅËÐÖÕÞÈÔÕÈØÐËÚÈÔÍÑÌÕÑÚÍË ÊÓÈÐËÂÍÑÏÒÃÐËËÐÃÚÃÎËÖÔÕÃÐÃÅÎËÅÃÕß ÑÄËÎÃÌÐÃÔÅÑËØÃÅÕÑÏÑÄËÎÂØzÆÑÅÑÓËÕ ŽËÕÏÃÐz”ÑÅÓÈÏÈÐÈÏÇÓÖÆËÈÒÓÑËÊÅÑÇËÕÈÎË ÒÑÐÂÎËÐÃÔÍÑÎßÍÑÔËÔÕÈÏÃÖÔÒÈÛÐÃËÔ ÐÃÏËÊÃÍÎáÚËÎËÔÑÕÓÖÇÐËÚÈÔÕÅÑÕÃÍËÈ ÍÑÏÒÃÐËËÍÃÍ+\XQGDL)RUGË&LWURHQ… ÔÑÅÏÈÔÕÐÑÌÓÃÄÑÕÈÕÃÍÉÈÊÃËÐÕÈÓÈÔÑÅÃÐÞ ËÏÐÑÆËÈÇÓÖÆËÈÒÓÑËÊÅÑÇËÕÈÎËÐÑÅÅËÇÖ ÇÑÆÑÅÑÓÈÐÐÑÔÕÈÌÑÐÈÓÃÊÆÎÃÛÈÐËËÇÃÐÐÞØ ÐÈÏÑÆÖËØÐÃÊÅÃÕßw

ÈÒÓÈÇÖÔÏÑÕÓÈÐÐÑÈ ÒÓÈËÏÖÜÈÔÕÅÑ ËÐËÔÕÈÓÔÕÅÃÕÓÃÐÔÒÑÓÕÃÒÑÅÔÈÏÖÏËÓÖ ÒÑÇÇÈÓÉËÅÃáÕÕÈØÐÑÎÑÆËËÍÑÕÑÓÞÈÔÐËÉÃáÕ ÚËÔÎÑÃÅÃÓËÌ ƒÅÆÖÔÕ

13


vÃÚËÐÃÂÔÑÔÎÈÇÖáÜÈÆÑÆÑÇÃÍÑÏÒÃÐË &RFD&RODÄÖÇÈÕÖÔÕÃÐÃÅÎËÅÃÕßÐÃÛÖÔËÔÕÈÏÖ ÐÃÔÅÑÈÏÈÅÓÑÒÈÌÔÍÑÏÆÓÖÊÑÅÑÏÕÓÃÐÔÒÑÓÕÈ “ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑÍÑÏÒÃÐËËÖÄÈÇËÎÑÔßÅÔÐËÉÈÐËË ÍÑÎËÚÈÔÕÅÃÃÅÃÓËÌËÖÓÑÅÐÂËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐË ÕÑÒÎËÅÏÞÐÈÊÃÂÅÎÂÈÏÚÕÑàÕÑÒÓÑËÔØÑÇËÕ ÄÎÃÆÑÇÃÓÂÐÃÛÈÌÔËÔÕÈÏÈÐÑÑÒÞÕÒÑÍÃÊÞÅÃÈÕ ÚÕÑÔÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐÐÑÌÔËÔÕÈÏÑÌÅÑÇËÕÈÎË ÔÕÃÐÑÅÂÕÔÂÑÔÕÑÓÑÉÐÈÈËÖÉÈÐÃÏÐÑÆÑÓÈÉÈ ÓÈÊÍÑÕÑÓÏÑÊÂÕËÎËÆÃÊÖáÕw vƒÅÕÑÏÑÄËÎßÐÞÌÒÃÓ͈ÅÓÑÒÞÅÍÎáÚÃÈÕÅ ÔÈÄÂÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞÈÔÓÈÇÔÕÅÃÅÔÈÆÑÍÑÐÕËÐÈÐÕà ˆÆÑÓÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑÐÃÏÈÓÈÐÑÖÔÕÃÐÃÅÎËÅÃÕß ÔËÔÕÈÏÖÐÃÔÅÑËØÃÅÕÑÏÑÄËÎÂØÚÕÑÄÞÖÎÖÚÛËÕß ÒÑÍÃÊÃÕÈÎËÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕËzÇÑÄÃÅÎÂÈÕŽËÕÏÃÐ z…”›ƒËÔÒÑÎßÊÖáÕÔÂÕÓËÕÈØÐÑÎÑÆË˃‡ƒ”Ë ÇÅÈËÊÐËØÐÃÛËw …ÑÍÕÂÄÓÈÒÓÑËÊÑÛÎÑÈÜÈÑÇÐÑÅÃÉÐÑÈÅÇÈÎÑÅÑÏ ÒÎÃÐÈÇÎÂÍÑÏÒÃÐËËÔÑÄÞÕËÈzvÑÄËÎÃÌw ÅÞËÆÓÃÎÃÒÓÈÔÕËÉÐÖáÏÈÉÇÖÐÃÓÑÇÐÖáÒÓÈÏËá ÃÅÕÑÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÑÌÒÓÑÏÞÛÎÈÐÐÑÔÕËÊÃÆÑÇ ÊÃÔÅÑáÔËÔÕÈÏÖƒ‡ƒ” ÑÏÒÃÐËÂÒÑÔÕÈÒÈÐÐÑÓÃÔÕÈÕËÔÈÌÚÃÔÅÐÈÌ ÓÃÄÑÕÃÈÕÄÑÎÈÔÑÕÓÖÇÐËÍÑÅÒÑÅÔÈÏÖÏËÓÖ †ÑÎÑÅÐÑÌÑ×ËÔÐÃØÑÇËÕÔÂŐËÇÈÓÎÃÐÇÃØ ÇÓÖÆËÈÑ×ËÔÞzÅ”›ƒÐÍËÒÓÈËÅ¢ÒÑÐËË ÃËÔÔÎÈÇÑÅÃÕÈÎßÔÍËÌÙÈÐÕÓÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐÅ ‹ÈÓÖÔÃÎËÏÈ všÈÓÈÊÇÈÔÂÕßÎÈÕÍÃÉÇÞÌÃÅÕÑÏÑÄËÎßÅ ÏËÓÈÄÖÇÈÕÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐÔËÔÕÈÏÑ̏ÑÄËÎÃÌ zÔÖÅÈÓÈÐÐÑÔÕßáÊÃÂÅÎÂÈÕ‹ÔÃÃÍŽËÕÏÃÐz ÑÉÈÏÎËÏÞÇÑÄËÕßÔÂÒÑÎÐÑÆÑÑÕÔÖÕÔÕÅË ÃÅÃÓËÌ"‘ÕÅÈÕÖÕÅÈÓÇËÕÈÎßÐÞÌÐÑÇÎÂàÕÑÆÑ ÒÑÕÓÈÄÖÈÕÔÂÈÜÈÎÈÕw ‡ÃÐËÈ΄ÈЕÃÎß ×ÈÅÓÃÎÂÆ ‹Ð×ÑÓÏÃÙËÂËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐÃÔÓÃÊÓÈÛÈÐË‹ƒ ,VUDHO& ZZZLVUDHOFRUJ

ÞÔÎß

ÑÏÏÈÐÕÃÓËÌ

ƒÏÑÔÒÓËÛÈÎËÔÑÍÓÃÕËÎ ÅÔÈÊÃÒÑÅÈÇËÇÑÑÇÐÑÌÍÃÍ ÐÃÒËÔÃÐÑÅÍÐËÆÈÒÓÑÓÑÍà ƒÏÑÔÃv‹ÄÑÕÃÍÆÑÅÑÓËÕ †ÑÔÒÑÇßÇÑÏÖ‹ÊÓÃËÎÈÅÖ ÅÊÞÜËÕȏÈÐÂËÄÖÇÈÕÈ ÉËÅÞwÃàÕÑÓÃÄÄːÃØÏÃÐ ÄÃÓ‹ÙØÃÍÅÑÊÓÃÊËÎv ÕÖ ×ÓÃÊÖÏÑÉÐÑÒÑÐÂÕßÕÃÍ ÍÃÍÄÖÇÕÑÑÐÃÊÐÃÚËÕ v…ÊÞÜËÕÈÏÈÐÂÔÑÄÎáÇà��Ôá•ÑÓÖËÄÖÇÈÕÈÉËÅÞw ‹ÒÑÎÖÚÃÈÕÔÂÚÕÑÔÒÃÔÈÐËÈ ÊÃÅËÔËÕÑÕÔÑÄÎáÇÈÐËÂÅÔÈØ ÊÃÒÑÅÈÇÈÌ…ÏÈÔÕÑàÕÑÆÑ ÒÓÑÓÑ̓ÅÅÃÍÖÏÒÓËÛÈÎ ËÔÑÍÓÃÕËÎÅÔÈÊÃÒÑÅÈÇË ÇÑÑÇÐÑÌÍÃÍÐÃÒËÔÃÐÑÅ ÍÐËÆÈÒÓÑÓÑÍÃÅÅÃÍÖÏà v’ÓÃÅÈÇÐÞÌÔÅÑÈáÅÈÓÑá ÉËÅÄÖÇÈÕw ÃÍÑÕÄ 

’ÖÄÎËÚÐÞÈÒÓÑÍÎÂÕËÂÅÆÎÃÅÈ…ÕÑÓÑÊÃÍÑÐË ÊÃÅÈÓÛÃáÕÔÂÒÑÔÎÈÇÐËÏÅÔÈÑØÅÃÕÐÞÏ ÒÓÑÍÎÂÕËÈÏÐÃÍÃÉÇÑÆÑÆÓÈÛÐËÍÃv’ÓÑÍÎÂÕ ÍÕÑÐÈËÔÒÑÎÐËÕÔÎÑÅÊÃÍÑÐÃÔÈÆÑËÐÈ ÄÖÇÈÕÒÑÔÕÖÒÃÕßÒÑÐËÏ‹ÅÈÔßÐÃÓÑÇ ÔÍÃÉÈÕÃÏËÐßw …ÕÑÓÑÊÃÍÑÐËÈ ’ÓÑÔÕÑÒÓÑÚËÕÃÅÏÑÉÐÑÒÑÇÖÏÃÕßÚÕÑ ÚÈÎÑÅÈÍÐÃÓÖÛËÅÛËÌÑÇÐÖÊÃÒÑÅÈÇßÐÈ ÏÑÉÈÕËÔÒÑÎÐËÕßÔÎÑÅ•ÑÓÞËÔÎÈÇÑÅÃÕÈÎßÐÑ ÅËÐÑÅÈÐÅÖÒÓÃÊÇÐÈÐËËÅÔÈØÊÃÒÑÅÈÇÈÌ •ÃÍÉÈË‹ÃÍÑÅÄÓÃÕ†ÑÔÒÑÇÃÒËÔÃÎvÕÑ ÔÑÄÎáÇÃÈÕÅÈÔßÊÃÍÑÐËÔÑÆÓÈÛËÕÅÑÇÐÑÏ ÚÈÏÐËÄÖÇßÕÑÕÔÕÃÐÑÅËÕÔÂÅËÐÑÅÐÞÏÅÑ ÅÔÈÏw ‹ÃÍÑÅà ’ÃÅÈÎÒÑÐËÏÃÈÕàÕÑÒÓÑÍÎÂÕËÈÍÃÍ ÖÐËÅÈÓÔÃÎßÐÑÈvÒÓÑÍÎÂÕËÈ•ÑÓÞw‹ÇÈÂÅ ÕÑÏÚÕÑÚÈÎÑÅÈÍÐÈÔÑÄÎáÇÃáÜËÌvÅÔÈÆÑ ÐÃÒËÔÃÐÐÑÆÑÅÍÐËÆÈ•ÑÓÞwÒÓÑÍÎÂÕ …•ÑÓÈÆÑÅÑÓËÕßÔÂÍÕÑÐÃØÑÇËÕÔÂÒÑÇ ÒÓÑÍÎÂÕËÈÏËÄÑÐÃÒËÔÃÐÑvƒÅÔÈ ÖÕÅÈÓÉÇÃáÜËÈÔÂÐÃÇÈÎÃØÊÃÍÑÐà ÐÃØÑÇÂÕÔÂÒÑÇÍÎÂÕÅÑá‹ÄÑÐÃÒËÔÃÐÑ ÒÓÑÍÎÂÕÅÔÂÍÍÕÑÐÈËÔÒÑÎÐÂÈÕÒÑÔÕÑÂÐÐÑ ÅÔÈÆÑÚÕÑÐÃÒËÔÃÐÑÅÍÐËÆÈÊÃÍÑÐÃw †ÃÎÃÕÃÏÙËÕËÓÖÈÕÔÂ…ÕÑÓÑÊÃÍÑÐËÈ ÔÑÉÃÎÈÐËáàÕÑÕÑÕÓÞÅÑÍËÊ’ÑÔÎÃÐËÂÍ †ÃÎÃÕÃÏÑÄÞÚÐÑÐÈÅÈÓÐÑËÔÕÑÎÍÑÅÞÅÃÈÕÔ ËÈÆÑÊÐÃÚÈÐËÈÒÓÈÇÔÕÃÅÎÂÈÕÔÂÕÃÍËÏÈÔÎË ÚÈÎÑÅÈÍÐÃÚËÐÃÈÕÔÑÄÎáÇÃÕßÊÃÒÑÅÈÇË•ÑÓÞ ÍÑÕÑÓÞÈÅÐÃÔÕÑÂÜËÌÏÑÏÈÐÕÐÈÒÓÃÍÕËÍÖáÕÔ ÅÙÈÓÍÅËÅÑÅÔÈÏÑÄÝÈÏÈ ÕÑÑÐÔÑÆÓÈÛÃÈÕ ËÅÐÑÅßÅÔÕÃÈÕÒÑÇvÒÓÑÍÎÂÕËÈÊÃÍÑÐÃwÑ ÃÒÑÔÕÑÎÒÞÕÃÎÔÂÇÑÐÃÔÇÑÐÈÔÕËÇÃÎÈÍÑÐÈàÕÑ —ÃÍÕËÚÈÔÍËÌÒÑÔÞÎ’ÃÅÎÃÒÓÑÔՐÃÓÖÛÈÐËÈ •ÑÓÞÈÔÕßÆÓÈØÃÅÑÊÏÈÊÇËÈÊÃÆÓÈØzÔÏÈÓÕß ”ÏÈÓÕßÑÍÑÕÑÓÑÌÆÑÅÑÓËÕÃÒÑÔÕÑÎzÐÈ ÔÏÈÓÕßÅàÕÑÌÉËÊÐËÃÅÈÚÐÑÈÑÔÖÉÇÈÐËÈ •ÑÚÐÑÕÃÍÉÈÅÆÎÃÅÈ’ÑÔÎÃÐËÂ͆ÃÎÃÕÃÏ ’ÃÅÈÎÕÑÎÍÖÈÕÔÕËØËÊÍÐËÆËŽÈÅËÕ

14

… ‹‘†“ƒ‡‹

‘ÐÒÑÇÚÈÓÍËÅÃÈÕÚÕÑÒÑÏÐÈÐËáÈÆÑ ÑÒÒÑÐÈÐÕÑÅÄÑÆÑÔÎÑÅÑÅÐÃÇÈÉÇÃÐÃÅÈÚÐÖá ÉËÊÐßÐÈÑÔÐÑÅÃÐÃÐÃÅÈÓÈÃÑÔÐÑÅÃÐÃÐà ÒÓËÐÂÕËËÐÃÆÓÃÇÞÊÃÔÑÄÎáÇÈÐËÈÊÃÒÑÅÈÇÈÌ ’ÃÅÈÎÒËÛÈÕvƒÊÃÍÑÐÐÈÒÑÅÈÓÈÐÑÍÕÑ ËÔÒÑÎÐÂÈÕÈÆÑÕÑÕÉËÅÄÖÇÈÕËÏ>ÅÑÅÈÍË@w †ÃÎÃÕÃÏÙËÕËÓÖÈÕÔÂŽÈÅËÕ ’ÃÅÈÎÖÕÅÈÓÉÇÃÈÕÚÕÑÉËÊÐßÅÈÚÐàÇÑÔÕËÉËÏÃÕÑÎßÍÑÅÈÓÑÌËÙËÕËÓÖÈÕÔÕËØ ËÊÍÐËÆËÒÓÑÓÑÍÃÅÅÃÍÖÏÃÚÕÑÄÞàÕÑ ÇÑÍÃÊÃÕß‹ÔÐÑÅÃÔÎÑÅÑvÉËÅwÕÑÎÍÖÈÕÔÂËÏ ÔÑÊÐÃÚÈÐËÈÏvÉËÊÐßÅÈÚÐÃÂw‘ÐÒËÛÈÕvƒ ÚÕÑÊÃÍÑÐÑÏÐËÍÕÑÐÈÑÒÓÃÅÇÞÅÃÈÕÔÂÒÓÈÇ „ÑÆÑÏàÕÑÂÔÐÑÒÑÕÑÏÖÚÕÑÒÓÃÅÈÇÐÞÌ ÅÈÓÑáÉËÅÄÖÇÈÕw †ÃÎÃÕÃÏÙËÕËÓÖÈÕÔ ÍÐËÆÃÒÓÑÓÑÍÃÅÅÃÍÖÏà …ÈÓÃÑÍÑÕÑÓÑÌ ÆÑÅÑÓËÕ’ÃÅÈÎàÕÑÅÈÓÃÅËÔÍÖÒËÕÈÎßÐÖá ÉÈÓÕÅÖ‹ÈÛÖà ”ÏÞÔÎÍÑÕÑÓÞÌØÑÚÈÕÇÑÐÈÔÕËÇÑÐÃÔ ’ÃÅÈÎÒÓÑÔÕÈÔÎËÕÑÎßÍÑÕÈØÍÕÑÐËÍÑÆÇà ÐÈÒÓÈÔÕÖÒÃÎÊÃÒÑÅÈÇÈÌ•ÑÓÞÒÓËÐËÏÃÕß ÍÃÍÖÚÃÔÕÐËÍÑÅÊÃÅÈÕÃÕÑÅÐÈÔÑÏÐÈÐË ÐËÍÕÑÒÓËÐÂÕÐÈÄÖÇÈÕ…ÔÈÔÑÊÐÃÕÈÎßÐÑ ÐÈÒÑÇÚËÐËÎËÔß„ÑÆÖËÒÑÕÑÏÖÍÃÉÇÞÌ ÊÃÔÎÖÉËÅÃÈÕÒÓÑÍÎÂÕËÂÊÃÅÈÕÃzÄÞÕß ÑÕÇÈÎÈÐÐÞϐђËÔÃÐËÈÖÚËÕÐÃÔÚÕÑ ÒÓÃÅÈÇÐÞÌÒÓÈÇ„ÑÆÑÏÑÒÓÃÅÇÞÅÃÈÕÔ ÐÈÒÑÔÎÖÛÃÐËÈÏ•ÑÓÈÐÑÅÈÓÑÌ ƒÅÅÃÍÖÏ •ÃÍËÏÑÄÓÃÊÑÏ•ÑÓÃÐÈÒÓÑËÊÅÑÇËÕ ÅÐÃÔÅÈÓÖÐÃÑÄÑÓÑÕËÔÒÑÎÐÂáÜËÌ•ÑÓÖ ÒÑÍÃÊÞÅÃÈÕÚÕÑÖÐÈÆÑÖÉÈÈÔÕßÅÈÓà ŽÈÅËÕ ÈÒÑÔÎÖÛÃÐËÈ•ÑÓÈÏÑÉÈÕ ÍÑÏÒÈÐÔËÓÑÅÃÕßÐÃÍÃÊÃÐËÈÒÓÑÍÎÂÕËÂà ÔÍÑÓÈÈÒÓÑÍÎÂÕË•ÑÓÞÄÞÎËÅÊÂÕÞÑÕÐÃÔË ÅÑÊÎÑÉÈÐÞÐËÈÛÖÃÅÏÈÔÕÑÐÃÔ ”ÓÃÊÓÈÛÈÐËÂv’ÈÓÅÞØÒÎÑÇÑÅ”ËÑÐÃw ’’” )LUVW)UXLWVRI=LRQ ))2=

ZZZIIR]RUJ ƒÓØËÅÞ’’”à‡ÓÃÛ‹ÖÇÈÌÔÍÑÈÔÎÑÅÑvÇÓÃÛw ÑÊÐÃÚÃÈÕvÐÃÌÇÈÐÐÞÌÓÃÊÞÔÍÃÐÐÞÌw ‡ÓÃÛ’’” ÑÔÐÑÅÃÐÐÃÒÑÒÖÎÂÓÐÑÌÒÓÑÆÓÃÏÏÈËÊÖÚÈÐË•ÑÓÞ 7RUDK&OXE‡ÎÂÑÊÐÃÍÑÏÎÈÐËÂÔv•ÑÓÃÍÎÖÄw 7RUDK &OXE ÒÑÔÈÕËÕÈ‹ÐÕÈÓÐÈÕÔÕÓÃÐËÚÍÖZZZWRUDKFOXERUJ

ƒÅÆÖÔÕ

15


…ËÐÑÆÓÃÇÐËÍ …ÞÒ1R ƒÅÆÖÔÕ

‰–“ƒŽ…‹‘†“ƒ‡‹ 7+(9,1(<$5'PDJD]LQH‹ÊÇÃÕÈÎßÔÕÅÑ v‡ÑχÃÅËÇÑÅw‹ÐÍ ™ÈÎßÅÞÓÃÉÈÐËÈÎáÄÅˇÑÏÖ‹ÊÓÃËÎÈÅÖËÒÑÅÔÈÏÈÔÕÐÑÈ ÓÃÔÒÓÑÔÕÓÃÐÈÐËȏÈÔÔËÃÐÔÍÑÌËÔÕËÐÞ

’ÑÇÒËÔÍÃËÒÑÉÈÓÕÅÑÅÃÐËÂÑÐÎÃÌÐ ZZZWKHYLQH\DUGRUJDX ”ÃÏÞÌà××ÈÍÕËÅÐÞÌÔÒÑÔÑÄ ÒÑÇÒËÔÃÕßÔÂËËÎËÒÈÓÈÅÈÔÕË ÒÑÉÈÓÕÅÑÅÃÐË ˆÉÈÆÑÇÐÃÂÒÑÇÒËÔÍà ƒÅÔÕÓÃÎË ˆÅÓÑÒÃâ ”›ƒ „ÃÐÍÑÅÔÍËÏÒÈÓÈÅÑÇÑÏ ƒÅÔÕÓÃÎË $FFRXQW'DYLG+RXVH)HOORZVKLS,QF %DQN:HVWSDF %UDQFK&HQWUH5RDG%HQWOHLJK 6:,)7:3$&$86$FFRXQWQR %6%

v’ÓÑÔËÕÈÏËÓà ‹ÈÓÖÔÃÎËÏÖ ÇÃÄÎÃÆÑÇÈÐÔÕÅÖáÕ ÎáÄÂÜËÈÕÈÄÂw ’Ô

šÈÍÑÏ 'DYLG+RXVH)HOORZVKLS,QF 32%R[%HQWOHLJK(DVW9,& $XVWUDOLD 0HGLD6HUYH32%R[ 6ZLQGRQ61:5:DOHV8. ’ÑÕÈÎÈ×ÑÐÖ $8675$/,$  6N\SHGKIBVN\SH 8.  ‹Ð×ÑÓÏÃÙËÂZZZWKHYLQH\DUGRUJDX ‡ËÓÈÍÕÑӏÃÓÍ–ÑÓÓÈÐ $XVWUDOLD

$8675$/,$PDUN#WKHYLQH\DUGRUJDX 8.XNRIILFH#PHGLDVHUYHRUJ ‡ËÊÃÌÐËÆÓÃ×ËÍà $8675$/,$.UHDWH*UDSKLFV NUHDWH#NUHDWHJUDSKLFVFRPDX 8.)LUVW&RQFHSW&RPPXQLFDWLRQV ZZZILUVWFRQFHSWFRXN

…ÔÈÏÈÔÕÃËÊ’ËÔÃÐËÂÒÓËÅÈÇÈÐÞÒÑÔËÐÑÇÃÎßÐÑÏÖÒÈÓÈÅÑÇÖ „ËÄÎËË…ÐËÏÃÐËÈ¢ÐÅÃÓÔÍËÌÅÞÒÖÔÍÅÒÈÚÃÕßÐÈÅÞØÑÇËÕ ’‘”ˆ•‹•ˆƒ›”ƒŒ•ZZZWKHYLQH\DUGRUJDX


Russian vineyard august 2013