Page 1

 

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar  

Könnun á viðhorfum  foreldra daggæslubarna  ‐ skýrsla um skrifleg svör  Helga Dís Sigurðardóttir   

2010


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

 

Efnisyfirlit Inngangur ............................................................................................................................................ 3  Opnar spurningar ................................................................................................................................ 3  Greining ........................................................................................................................................... 4  Notkun myndefnis ............................................................................................................................... 4  Ábendingar til skólaskrifstofu .............................................................................................................. 5  Uppsetning spurningalista ............................................................................................................... 5  Daggæslufyrirkomulagið ................................................................................................................. 5  Samantekt ........................................................................................................................................... 5  Dagforeldrið..................................................................................................................................... 5  Starfið .............................................................................................................................................. 6  Líðan barnsins .................................................................................................................................. 6  Heilsa ............................................................................................................................................... 6  Uppeldisþættir ................................................................................................................................ 7  Öryggi .............................................................................................................................................. 7  Annað og ábendingar til skólaskrifstofu .......................................................................................... 7  Notkun myndefnis í daggæslu ......................................................................................................... 7  Lokaorð ................................................................................................................................................ 7   

 

2


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

Inngangur Í  mars  var  öllum  foreldrum  daggæslubarna  í  Mosfellsbæ  sendur  tölvupóstur  með  hlekk  inn  á  spurningakönnun um  ýmislegt er  varðar  viðhorf  þeirra  og  upplifanir  í tengslum  við  daggæslu barna  sinna. Flestar spurningarnar í könnuninni voru með fyrirfram ákveðna svarmöguleika, en í sjö liðum  gafst  foreldrum  tækifæri  á  að  tjá  viðhorf  sín  með  eigin  orðalagi.  Hér  á  eftir  verður  gerð  grein  fyrir  þessum  liðum,  hve  margir  foreldrar  svöruðu  hverjum  lið  og  hvernig  greiningu  var  háttað.  Gerð  er  grein  fyrir  áhersluatriðum  í  svörum  foreldra  varðandi  hvert  og  eitt  dagforeldri,  sérstakur  kafli  er  tileinkaður spurningu um notkun myndefnis og annar er tileinkaður skilaboðum til skólaskrifstofu. Að  lokum fer stutt samantekt.  

Opnar spurningar   Fyrst ber að nefna þrjár opnar spurningar sem fram komu í lok könnunarinnar. Þær voru númer 37 –  39 og voru svohljóðandi:   • • •

Hvað ert þú sérstaklega ánægð (‐ur) með hjá dagforeldrinu?  Eru einhver atriði sem þér finnst að betur mættu fara hjá dagforeldrinu?  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? Ef svo er, nýttu dálkinn hér fyrir neðan fyrir  slíkar athugaemdir: 

72 svör bárust við fyrstu spurningunni, 63 við þeirri næstu en 29 athugasemdir við síðasta liðnum.   Enn fremur voru framar í könnuninni opnar spurningar og opnir svarmöguleikar sem tengdust öðrum  þáttum  könnunarinnar.  Þannig  var  í  spurningu  15  spurt:  Hvernig  hefur  gengið  að  leysa  úr  þeim  vafaatriðum  eða  ágreiningsmálum  sem  upp  hafa  komið  á  milli  þín  og  dagforeldris?  og  í  framhaldi  gafst foreldrum kostur á að svara eftirfarandi spurningu (nr 16) með eigin orðalagi:   •

Viltu koma einhverju á framfæri varðandi úrlausn vafaatriða eða ágreiningsmála á milli þín  og dagforeldris? 

25 foreldrar svöruðu þessari spurningu.   Einnig var spurt hversu mikla foreldrar teldu notkun sjónvarpsefnis í daggæslunni, í klukkustundum  talið. Í framhaldi var foreldrum boðið að koma skoðunum sínum á notkun sjónvarpsefnis á framfæri  með skriflegum svörum við eftirfarandi spurningu (nr. 25):   •

Hvað finnst þér um notkun sjónvarps‐ eða myndefnis í daggæslu? 

11 þátttakendur gerðu þessari spurningu skrifleg skil.   Að lokum var vikið að líðan barns í daggæslu og upplifun foreldra með eftirfarandi spurningu:   • •

Merktu við  þá  eftirfarandi  fullyrðingu  sem  þér  finnst  eiga  best  við  líðan  barnsins  þíns  í  daggæslunni ‐ eða skrifaðu þína eigin lýsingu:  Merktu  við  þá  fullyrðingu  sem  á  best  við  upplifun  þína  af  daggæslu  barnsins  þíns  ‐  eða  skrifaðu þína eigin lýsingu: 

2 foreldrar skrifuðu eigin lýsingu við fyrri liðnum og 4 við þeim síðari.  

3


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

Greining Þegar farið var yfir svörin með kerfisbundnum hætti og þau greind eftir efnislegu innihaldi komu í ljós  fjölmargar áherslur sem til hægðarauka voru greindar í 6 höfuðáhersluflokka. Þó að vissulega megi til  sanns vegar færa að starf dagforeldris sé þess eðlis að ekki sé með góðu móti unnt að aðskilja hina  fjölmörgu þætti starfsins hverja frá öðrum er sú flokkun sem hér er stuðst við fyrst og fremst ætluð til  hægðarauka og til þess að greiða fyrir markvissri notkun athugasemda til starfsþróunar.   Fyrst  ber  að  nefna  flokk  sem  kenndur  er  við  dagforeldrið  sjálft,  en  þar  er  vísað  til  ýmissa  þátta  er  varða eiginleika dagforeldrisins og samskipta þess við foreldra. Næstur er flokkur sem í meginatriðum  snýst  um  starfið  í  daggæslunni,  en  þar  er  til  að  mynda  rætt  um  aðstöðu,  hin  fjölmörgu  verkefni  dagforeldrisins og ýmislegt er varðar innra starf, skipulag og ytri ramma daggæslunnar. Líðan barnsins  var  foreldrum  að  vonum  hugleikin  og  þess  má  geta  að  margir  foreldrar  höfðu  orð  á  því  að  ánægja  barns þeirra væri grundvallarforsenda ánægju þeirra sjálfra. Því er einn flokkurinn tileinkaður líðan.  Einnig  nefndu  margir  foreldrar  mataræði  og  útivist  sem  hér  er  flokkað  saman  undir  titilinn  Heilsa.  Einn flokkur er tileinkaður öryggismálum og að lokum voru svör og framlög sem ekki gátu með góðu  móti talist til neins af ofangreindum flokkum sett saman í flokkinn Annað. Til glöggvunar er hér listi  yfir flokkana:  1. Dagforeldri (t.d. persónulegir eiginleikar, samskipti o.s.frv.)  2. Starfið  (t.d.  aðstaða,  verkefni  dagforeldris,  ýmislegt  er  varðar  skipulag,  innra  starf  og  ytri  ramma)  3. Líðan barnsins (þættir er lúta að andlegri velferð barnsins)  4. Heilsa (t.d. mataræði, hreyfing, útivist o.s.frv.)  5. Uppeldisþættir (markviss örvun, kennsla o.s.frv.)  6. Öryggi (þættir er lúta að öryggi barnsins)  7. Annað (ýmsar aðrar tilfallandi athugasemdir sem ekki falla undir ofangreinda flokka) 

Notkun myndefnis  Eins og fram kom hér að ofan gáfu 11 foreldrar skrifleg svör þegar spurt var hvað þeim finndist um  notkun  sjónvarps‐  eða  myndefnis  í  daggæslu.  Þar  af  gáfu  átta  foreldrar  þau  svör  að  myndefni  væri  ásættanlegt í hófi. Af þeim tók eitt foreldri fram að ekki væri ásættanlegt að hafa myndefni í gangi á  matmálstíma,  annað  foreldri  sagði  eðlilegt  að  miða  við  að  klukkustund  á  dag  væri  hámark  og  enn  annað foreldri taldi eðlilegt að haft væri samráð við foreldra um hve hátt hlutfall myndefnis ætti að  vera í daggæslunni.   Fimm  tóku  fram  að  það  skipti  máli  að  um  vandað  barnaefni  væri  að  ræða,  meðal  þeirra  orða  sem  notuð  voru  til  að  lýsa  því  voru  „þroskandi“  og  „uppbyggilegt“.  Tveir  nefndu  Söngvaborg  í  þessu  samhengi og Latibær var einu sinni nefndur.   Það  sjónarmið  kom  einnig  fram  að  ekki  væri  ásættanlegt  að  dagforeldri  „notaði  sjónvarpið  sem  barnapíu“. Að lokum sagði eitt foreldri myndefni einfaldlega ekki eiga heima í daggæslunni.      

4


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

Ábendingar til skólaskrifstofu  Gróflega má skipta þeim athugasemdum og svörum foreldra sem beint var til skólaskrifstofu í tvennt.  Annars  vegar  er  um  að  ræða  athugasemdir  um  uppsetningu  spurningalistans  og  hins  vegar  ábendingar um dagforeldrafyrirkomulagið.  

Uppsetning spurningalista  Við hönnun spurningalistans var ætlunin að gera hann þannig úr garði að ef að svör þátttakenda við  ákveðnum spurningum væru á þann veg að næsta spurning ætti ekki við myndi þátttakandi sjálfkrafa  færast yfir þá spurningu og í þá næstu. Hins vegar urðu þau mistök við síðustu breytingar sem gerðar  voru á spurningalistanum áður en hann varð sendur út að þessi eiginleiki varð óvirkur á einum stað.  Þannig fengu foreldrar sem ekki höfðu átt í ágreiningi við dagforeldra samt sem áður spurningu um  hvernig gengið hefði að leysa ágreiningsmál. Tveir gerðu athugasemd við þetta.  Einnig  kom  fram  athugasemd  um  svarmöguleika.  Sú  leið  var  vísvitandi  farin  við  hönnun  spurningalistans  að  gefa  ekki  alls  staðar  upp  svarmöguleika  á  borð  við  „veit  ekki“  og  „tek  ekki  afstöðu.“  Hins  vegar  var  í  langflestum  tilfellum  mögulegt  að  sleppa  því  að  svara  spurningum.  Eitt  foreldri gerði þó athugasemd við þetta og taldi að til bóta hefði verið að hafa fleiri svarmöguleika sem  ekki krefðust þess að foreldrar tækju beina afstöðu.  

Daggæslufyrirkomulagið Fram komu þrjár athugasemdir sem lúta að fyrirkomulagi vistunar fyrir þann aldurshóp sem almennt  er í daggæslu. Ein snýst um verktakafyrirkomulag, önnur er tillaga um að þessum aldurhópi verði séð  fyrir leikskólavistun og sú síðasta er ósk um hærri greiðslu frá bænum.   Foreldri  sem  sjálft  segist  vera  verktaki  veltir  vöngum  yfir  því  hvort  líta  megi  á  dagforeldri  sem  verktaka  og  ef  svo  sé  hvort  eðlilegt  sé  að  foreldrar  greiði  fyrir  þá  daga  sem  dagforeldrið  forfallast  vegna veikinda.  Annað  foreldri  hefur  einnig  áhyggjur  sem  tengjast  veikindaforföllum  dagforeldris  og  leggur  til  að  Mosfellsbær  hverfi  frá  daggæslufyrirkomulaginu  og  taki  upp  leikskólafyrirkomulag  fyrir  þennan  aldurshóp. Rökin sem nefnd eru fyrir þessu eru annars vegar að draga úr veikindafrídögum foreldra  frá  vinnu  og  hins  vegar  að  bjóða  upp  á  9  klukkustunda  vistun  í  stað  þeirra  8  klukkustunda  sem  almennt er boðið upp á í daggæslu.   Að  lokum  kemur  fram  hugmynd  um hærri  greiðslu frá  bænum.  Það  er  rökstutt  á  þann  hátt  að  það  myndi greiða foreldrum leiðina út á vinnumarkaðinn.    

Samantekt Þeir 93 foreldrar sem alls tóku þátt í könnuninni gáfu samtals 206 ómetanleg, skrifleg svör við opnu  spurningunum. Hér á eftir fer stutt samantekt á svörum þeirra.  

Dagforeldrið Almennt  eru  foreldrar  mjög  ánægðir  með  daggæsluna  og  fara  hlýjum  orðum  um  persónulega  eiginleika dagforeldranna. Í því samhengi er langoftast minnst á umhyggjusemi dagforeldris, auk þess  sem hlýja og jákvæðni fylgja fast á eftir. Í ljósi gilda bæjarfélagsins er óneitanlega ánægjulegt að tvö 

5


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

af  fjórum  komi  svo  skýrt  fram  hjá  dagforeldrum  bæjarins.  Virðing,  sem  einnig  er  meðal  gilda  Mosfellsbæjar,  kemur  einnig  fyrir  í  lýsingum  foreldra.  Foreldrar  fara  mörgum  orðum  um  samskiptafærni  dagforeldra  og  ljóst  er  að  þeim  er  mjög  mikilvægt  að  samskipti  gangi  vel  fyrir  sig.  Margir  dagforeldrar  fá  hrós  fyrir  að  standa  sig  vel  á  þessu  sviði,  en  athygli  vekur  að  brestir  í  samskiptum  eru  einnig  það  helsta  sem  nokkrir  foreldrar  gagnrýna  í  fari  dagforeldra.  Í  tveimur  tilfellum greina foreldrar frá því að þeir hiki við að halda óskum sínum um umbætur á lofti vegna ótta  við ágreining.  

Starfið Margir  foreldrar  gera  aðstöðu  hjá  dagforeldrinu  að  umfjöllunarefni  sínu.  Þannig  er  sumum  hrósað  fyrir góða og snyrtilega aðstöðu, jafnt úti sem inni. Fram koma áhyggjur foreldra af rými innandyra og  einnig  koma  fram  gagnrýnisraddir  á  slæma  aðstöðu  utan  dyra,  bæði  hvað  varðar  útiveru  barna  og  geymslu vagna.   Skipulag er foreldrum einnig ofarlega í huga. Á meðan sumir dagforeldrarnir fá hrós fyrir skýrt og gott  dagskipulag kemur einnig fram óánægja foreldra þegar þeir telja dagskipulag laust í reipunum eða að  þeir fái ófullnægjandi upplýsingar um það.   Aðgengi  foreldra  að  upplýsingum  ber  einnig  oft  á  góma,  foreldrar  eru  mjög  þakklátir  þegar  þeim  finnst aðgengi að upplýsingum gott. Á sama hátt er algengt að þeir foreldrar sem upplifa að aðgengi  að  upplýsingum  sé  að  einhverju  leyti  ábótavant  óski  eftir  því  að  það  verði  bætt.  Meðal  upplýsinga  sem foreldrar nefna að þeir vilji hafa greiðan aðgang að eru matseðill fram í tímann, upplýsingar um  hvernig barnið borðar yfir daginn, upplýsingar um svefntíma barnsins og upplýsingar um líðan þess.  Heimasíður  dagforeldra  ber  á  góma,  bæði  kemur  fram  ánægja  þar  sem  slíkt  fyrirkomulag  er  fyrir  hendi og ósk um að því verði komið á þar sem það er ekki fyrir hendi.  Forföll og frídagar dagforeldra eru mörgum foreldrum ofarlega í huga og ljóst að nokkurrar óánægju  gætir  í  þeim tilfellum  þegar  fjarvera  dagforeldris er  mikil.  Í  einhverjum  tilfellum  óska  foreldrar  eftir  því að dregið verði úr notkun myndefnis í daggæslunni og nokkrir óska eftir lengri vistunartíma. Í einu  tilfelli  kom  einnig  fram  óánægja  yfir  því  að  samstarf  tveggja  dagforeldra  hafi  ekki  verið  kynnt  fyrir  foreldrum í upphafi. 

Líðan barnsins  Aðeins ein gagnrýnin athugasemd barst um líðan barnsins, þar sem talað er um að tiltekið barn hafi  oftar en einu sinni brunnið á bleyjusvæði í daggæslunni og þar af leiðandi ekki liðið vel. Einnig kemur  fram  að  einu  barninu  virðist  almennt  ekki  líða  vel  í  daggæslunni  en  foreldrar  eru  þó  ánægðir  með  dagforeldrið og virðast ekki telja það ábyrgt fyrir líðan barnsins.   Að öðru leyti eru foreldrar sammála um að börnunum líður vel í daggæslunni. Í mörgum tilfellum var  nefnt  þessu  til  stuðnings  að  börnin  sýndu  jákvæð  viðbrögð  þegar  þau  hittu  dagforeldrið,  hlökkuðu  jafnvel til að fara í daggæsluna og væru glöð og sátt þegar þau væru sótt í lok dagsins.  

Heilsa Fullkominn  samhljómur  er  í  svörum  foreldra  hvað  varðar  heilsutengdar  áherslur.  Foreldrar  vilja  að  börnin fái mikla útivist og hollan mat. Þannig er dagforeldrum sem bjóða upp á mikla útivist og hollan  mat  óspart  hrósað  og  á  móti  kemur  eindregin  gagnrýni  í  þeim  tilfellum  sem  foreldrum  finnst  sem  eitthvað vanti upp á þessa þætti.  

6


Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar Könnun á viðhorfum foreldra daggæslubarna

Í  nokkrum  tilfellum  eru  foreldrar  hjá  sama  dagforeldri  þó  ekki  sammála  og  fyrir  kemur  að  sama  dagforeldri  fær  bæði  hrós  fyrir  mikla  áherslu  á  útivist  og  athugasemd  um  að  auka  mætti  útivist.  Svipaður  skoðanamunur  á  ívið  flóknara  málefni  kemur  fram  hjá  dagforeldri  sem  annars  vegar  fær  hrós  fyrir  að  taka  tillit  til  óska  foreldra  um  takmörkun  á  útiveru  barns  eftir  veikindi  og  hins  vegar  athugasemd þar sem bent er á að slík greiðvikni komi niður á hinum börnunum sem þá fá ekki heldur  að njóta útiveru.  

Uppeldisþættir Foreldrar  kunna  vel  að  meta  starf  sem  markvisst  ýtir  undir  þroska  barna  þeirra.  Algengast  var  að  söngur með börnunum væri nefndur sem dæmi um eftirbreytnivert uppeldisstarf, en margir foreldrar  minnstust einnig á lestur. Að auki var minnst á aga, stuðning, málörvun, þroskandi leiki og skapandi  verkefni á borð við myndlist og föndur.  

Öryggi Almennt  virðast  foreldrar  sáttir  við  öryggi  barna  sinna  í  daggæslu.  Þó  kemur  fram  mjög  eindregin  gagnrýni á svefnaðstöðu í einni daggæslunni. Þar er greint frá því að börn séu látið sofa í vögnum úti  á  bílastæði  og  að  ekki  þurfi  mikið  út  af  að  bera  til  þess  að  þarna  verði  alvarlegt  slys  og  ljóst  er  af  ummælum  foreldra  að  þeir  hafa  af  þessu  þungar  áhyggjur.  Loks  er  í  einu  tilfelli  minnst  á  að  tilfinningalegt öryggi barns sé með besta móti í daggæslunni. 

Annað og ábendingar til skólaskrifstofu  Eitt  foreldri  lýsir  almennri  óánægju  með  daggæsluna.  Athugasemdir  eru  einnig  gerðar  við  fyrirkomulag  könnunarinnar,  þar  sem  annars  vegar  er  réttilega  gagnrýndur  galli  í  framsetningu  og  hins vegar er gerð athugasemd við svarmöguleika. Fram koma vangaveltur um verktakafyrirkomulag  dagforeldra,  ósk  um  leikskólavistun  fyrir  þann  aldurshóp  sem  nú  nýtur  daggæslu  og  ósk  um  hærri  greiðslu frá sveitarfélaginu.   

Notkun myndefnis í daggæslu  Eins og fram kom í umfjöllun um starfið hafa nokkrir foreldrar orð á því að notkun myndefnis sé of  mikil í daggæslu barna þeirra. Í sérstakri opinni spurningu um viðhorf foreldra til notkunar myndefnis  í daggæslu kemur fram að almennt virðast foreldrar telja notkun myndefnis ásættanlega í daggæslu  innan ákveðinna marka. Foreldrar leggja einnig nokkra áherslu á að um sé að ræða vandað myndefni.  Eitt foreldri telur þó myndefni ekki eiga heima í daggæslu yfir höfuð. 

Lokaorð Það  er  þakkarvert  hve  fúsir  foreldrar  daggæslubarna  í  Mosfellsbæ  hafa  verið  til  þess  að  gefa  dagforeldrum  og  skólaskrifstofu  gagnlegar  upplýsingar  um  daggæsluna  frá  sínum  sjónarhóli.  Séð  verður til þess að allir dagforeldrar fái þær upplýsingar um daggæsluna er þá varða um leið og leitast  er við eftir fremsta megni að gæta trúnaðar við foreldra og veita dagforeldrum ekki upplýsingar sem  hægt  er  að  rekja  til  einstakra  foreldra.  Í  sameiningu  munu  skólaskrifstofa  og  dagforeldrar  bæjarins  nýta þær dýrmætu upplýsingar sem foreldrar hafa látið þeim í té til þess að bæta um betur og byggja  upp enn betri þjónustu við daggæslubörn og foreldra þeirra.    

7

Viðhorfskönnun foreldra vegna daggæslu  
Viðhorfskönnun foreldra vegna daggæslu  

Viðhorfskönnun foreldra vegna daggæslu

Advertisement