Page 1

2011 Skolen ved Nordens Plads December 2011 Skoleblad


Skolebladet Udgiver Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 Fax. 38 21 09 99 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk www.skolenvednordensplads.dk Redaktion Janne Jensen, lærer Ulla Emmerich, pædagog

Forside 6.X Narmeen, Sari og Elisa.

Vigtige datoer Næste skoleblad udkommer i marts 2012 Der er deadline d. 1. februar 2012 Fra redaktionen Så er vi kommet godt ind i skoleåret, og vi er nu klar med det første ud af 3 skoleblade i dette skoleår. Masser af nye ting er sket siden sidste skoleblad, men som før, kan I her læse om nogle af de spændende ting der er sket på skolen. Velkommen til alle nye læsere og vi vil hermed minde om, at alle er velkomne til at komme med indlæg til skolebladet. Det er blevet besluttet, at skolebladet fremover kun skal ligge digitalt, og I vil kunne finde linket på skolens hjemmeside. God fornøjelse med skolebladet og rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle. Janne og Ulla

~1~


Indholdsfortegnelse Nyt fra skolelederen side 4 Nyt fra skolebestyrelsen side 5-6 Nyt fra LEV side 7 Nyt fra PSC/LC side 8-10 Tur til Wales side 11-13 Motionsløb for spor 1 og 2 side 14-15 Hej skoleblad side 16 Herbor side 17 Tur til Bøllemosen side 18-19 Mesterkokke skipper madpakke side 20-21 Skolepatruljen side 22 Den seje kanotur side 23-24 Danseholdet side 25 Bliv Ninja eller Fodboldstjerne side 26-27 GlÌdelig jul side 28 ~2~


Nyt fra skolelederen Af Per Underbjerg Mikkelsen

Kære forældre Dette er første nummer af vores skoleblad for treenigheden Skolen ved Nordens Plads. Jeg vil gerne benytte lejligheden til dels at dele skolens mål og mission med jer, og dels invitere jer til dialog og samarbejde omkring samme. Vi mener, at børnene får den allerbedste (ud)dannelse til at begå sig i dette samfund, hvis vi og alle andre i børnenes netværk arbejder sammen om at støtte dem i deres udvikling. Alle børn er unikke. De er unikke i deres måde at begå sig i verden på, og det er vores fornemmeste opgave at støtte op omkring ikke bare barnet og dets unikke verden, men også den kontekst, som barnet befinder sig i. Det betyder, at vi selvfølgelig bruger mange ressourcer på at lære børnene forskellige skolefærdigheder. Men vi vægter i ligeså høj grad læring i alle livets aspekter af det samfund, som børnene er en del af nu, og som de bliver en del af på sigt. Sagt på en anden måde; vores mål er ikke ”bare” at kunne sætte hakker ved barnets individuelle læreplan. Fokus er længere ude i fremtiden, i tiden EFTER skolen, hvor det enkelte barn. forhåbentligt er blevet klædt på til at bruge de kompetencer, barnet har, til at være en del af samfundet. Vi kalder det ”Livslangt Medborgerskab”. Skolens hele virke bygger på helhedstanken. Det forstås som, at alle børn har ret til at blive mødt og udfordret med udgangspunkt i deres unikke kompetencer og unikke måde at erkende og lære på. Vi er på skolen et tværfagligt fyrværkeri af lærere, pædagoger og medhjælpere, der i tæt samarbejde med psykologer, fysioterapeuter, PPR, talehørelærere, skolelæge og sundhedsplejerske m.fl. alle bidrager med stærke faglige og menneskelige ressourcer. Vi er en vigtig del af børnenes netværk. Men vi er ingenting, hvis ikke vi har familien, jer med ombord. Det er sammen, at vi tilbyder børnene de bedste muligheder for at lære nye færdigheder samt udvikle og træne deres individuelle kompetencer. Jeres børn er unikke børn med forskellig grader af udfordringer. Men de er medborgere på lige fod med det øvrige samfund, og det er vores fælles opgave at understøtte deres udvikling, vilje og evne til at træffe beslutninger og handle på egne vegne – nu og i fremtiden. Mange hilsner Per Underbjerg Mikkelsen

~3~


Nyt fra skolebestyrelsen Af Jens Jakob Andersen

Kære forældre Jeg er glad for at få muligheden for at fortælle om skolebestyrelsen for Skolen Ved Nordens Plads. I skolebestyrelsen sidder forældre sammen med repræsentanter fra skolens personale og ledelse - arbejder i fællesskab for en god skole der skaber de bedst mulige vilkår for børnenes skolegang - indenfor de rammer som Frederiksberg Kommune sætter (Primært budgettet) I skolebestyrelsen sidder: Anders Ronild, Forældrerepræsentant Lars Kragh Hansen, Forældrerepræsentant Mikael Thulin, Forældrerepræsentant Niels Ulrich Berthelsen, Forældrerepræsentant og Næstformand Rikke Rask, Forældrerepræsentant Jens Jakob Andersen, Forældrerepræsentant og Formand Henrik Gerlufsen, Ledelsesrepræsentant Per Underbjerg Mikkelsen, Ledelsesrepræsentant Martin Helvig Harbers van Bijlevelt, Medarbejderrepræsentant Torben Groth, Medarbejderrepræsentant Lisbeth Danielsen, Sekretær Vi arbejder for en åben proces med bestyrelsesarbejdet, hvor vi bruger skoleintra til at lægge alle dagsordener, referater osv ud, så alle kan følge med. På skoleintra er det også altid muligt at skrive til Skolebestyrelsen, hvis der er emner man gerne vil have at skolebestyrelsen tager op på et møde. Med venlige hilsner Jens Jakob, Formand

~4~


Skolebestyrelsen Best책r af;

Lars Kragh Hansen

Niels Ulrich Berthelsen

Rikke Rask

Jens Jakob Andersen

Henrik Gerlufsen

Per Underbjerg Mikkelsen

Martin Harbers van Bijlevelt

Torben Groth

Lisbeth Danielsen

Anders Ronild

Mikael Thulin

~5~


Nyt fra LEV Af Kirsten Bartoff, Formand.

Når jeg ser tilbage på perioden efter sommerferien og frem til nu, kan den nok bedst beskrives som stilhed før stormen, for det har stormet en del om LEV Frederiksberg i denne tid. Fra at have en god og konstruktiv dialog i august med kommunen om fremtidige nybyggede boliger til de udviklingshæmmede kunne vi konstatere, at budgetforliget i oktober på dette område udmøntede sig i en række små lejligheder i et tidligere plejehjem på Betty Nansens Alle. Det var et helt andet udfald end det, vi havde både forventet og håbet, og den efterfølgende debat lod ikke kommunalbestyrelsen i tvivl om vores holdning. Vi håber fortsat på at kunne påvirke Socialudvalget derhen, at vi kan få etableret to-rums boliger, for vi er bestemt ikke begejstrede for tanken om at lade nogen leve hele sit liv i en 1-værelses lejlighed. Vi forudser også, at der vil være kørestolsbrugere imellem – og lidt almindelig hovedregning tilsiger, at en kørestol i en lejlighed på 30-35 m2 (inkl. køkken og bad) ikke giver meget plads til personlige ejendele. Der er store planer om kvartersløft for hele Nordens Plads/Domus Vista, og vi kan vist roligt sige, at der da kun kan løftes for lidt og for langsomt! Et andet løfte, som vi gerne ser indfriet snarest efter årsskiftet, er kommunens tilsagn om at etablere netværk for søskende til handicappede. Et tilsvarende tilbud i 2011 kom ikke i gang på grund af manglende tilmeldinger, så vi skal da kraftigt opfordre interesserede til at kontakte jeres sagsbehandler og høre mere. På landspolitisk plan glæder vi os over, at det med næste års finanslov er lykkedes at hæve loftet for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til 27.500,- kr. pr måned. Det vil alt andet lige give de forældre, der passer alvorligt syge eller handicappede børn hjemme, lidt mere økonomisk luft. Man kan fortsat diskutere, OM der skal være et loft, og hvor højt det i givet fald skal ligge, men det øgede beløb er dog et skridt i den rigtige retning. Det går også i den rigtige retning mod jul og dermed mod alle de ting, der hører tiden til. Med den nye skole kan det være, der også skal startes nogle nye traditioner? En gammel tradition er juleferien, og efter et halvår med nye omgivelser, måske nye lærere og pædagoger og nye arbejdsmåder skal det være velfortjent med en pause. Vi ønsker – selv om det nok er lidt i god tid – alle en glædelig jul og et godt nytår! Og skulle nogen mangle en julegaveidé eller et gaveønske, kan vi anbefale et medlemsskab af LEV Frederiksberg. Vi pakker gerne ind 

~6~


Nyt fra PSC Af Camilla Christensen.

Fra PSC til LC

Skolen ved Nordens Plads

Kært barn har mange navne, dette gælder også for skolebiblioteker. Siden opstarten af det hedengangne Sofus Franck Skolen har vi heddet PSC, som står for pædagogisk service center. Dette navn signalerer, at vi på biblioteket udelukkende er et serviceorgan, dog med et forkølet ”pædagogisk” først. Tendenserne i tiden går imod, at vi skal hedde Lærings Center (LC), da Læring faktisk er og bør være udgangspunktet for al vores aktivitet. Disse navneskift har egentlig ikke så megen praktisk betydning, men navnet signalerer alligevel noget og fortæller lidt om den vægtning der er på vores skolebibliotek. I det følgende vil vi forsøge at beskrive de aktiviteter, som vi i samarbejde med skolens ledelse har besluttet at vægte højt på Lærings Centret på Skolen ved Nordens Plads. Vores fornemste mål er, at skabe forudsætninger for undervisning og læring på Skolen ved Nordens Plads. Dette gøres i praksis blandt andet ved følgende indsatser: 

Yde pædagogisk vejledning og rådgivning - Kollegial rådgivning vedrørende for eksempel læremidler, specialpædagogik, metoder og didaktik.

Vejlede og sparre med fagudvalg omkring indkøb og indsatsområder.

Vejlede i it - og medier – specialprogrammer og hjælpemidler, video- lyd og billedoptagelser, brug af mobil, IPads, nettjenester m.v.

Vejlede i læsning i samråd med skolens læsevejleder og læselærer. Det vil sige elevernes valg af bøger til læsetræning og fag-projekter, samt læsning og vurdering af elektroniske informationer.

Understøtte kommunens særlige fokusområder.

Stille fysiske og virtuelle læremidler til rådighed for lærere og elever og formidle materialer fra CFU, forlag og andre eksterne medspillere.

~7~


Lave kulturformidlende og kulturskabende aktiviteter – oplæsning, teaterformidling, udstillinger, udsmykning af skolen m.m.

Afholde kurser – i f.eks. bibliotekskendskab, søgning, Intra, særlige IT hjælpemidler, Interaktive tavler, IPads, skolens egne IT programmer med meget mere.

Formidle viden og akkumulere videndeling – alle fagområder tilgodeses i samarbejde med fagudvalg.

Samarbejde og sparring med skolens ledelse – i fællesskab tages der initiativer i forhold til skolens pædagogiske udvikling.

Samarbejde og sparring med øvrige ressourcepersoner og undervisningsvejledere såvel på skolen internt som eksternt på andre specialskoler og i andre relevante, faglige netværk.

Samarbejde med eksterne netværk for eksempel samarbejder vi med kommunens andre medie- og læringscentre på de øvrige 9 skoler i kommunen, med CFU, med folkebiblioteket.

Lave biblioteksfaglige og administrative opgaver så som registrering af nye materialer, kassere, oprydning, bestilling af nye materialer med meget mere.

I år består det faste PSC team af   

Jette Kjems Tøjner - lærer, undervisningsvejleder og skolebibliotekar Morten Jacobsen - lærer, undervisningsvejleder og IT-vejleder Camilla Christensen - lærer, undervisningsvejleder og i gang med skolebibliotekaruddannelsen.

Jette

Morten

~8~

Camilla


Vi har fast fysisk base ved tumlesalen, hvor vi som regel kan træffes. Vi er tilknyttet alle 3 spor og dækker derfor hele skolen, hvorfor vi løber en del rundt og derfor er lettest at træffe via Intra, hvor der altid kan træffes aftaler med os. Det gælder både for forløb med klasser og enkelte elever samt for vejledning og sparring med forældre, personale og ledelse. Alle elever og alle medarbejdere har et lånernummer og en stregkode, som står i mapper på selve biblioteket. Her kan der altid lånes materialer via selvbetjeningen. Husk altid at registrere både udlån og aflevering ved at scanne stregkoden på materialet. I lokalet foran LC – kaldet ”LC Forum” med den Interaktive tavle og det lille køkken står der en computer, som er vores søgemaskine. Her opfordrer vi alle til at søge materialerne FØR de spørger os, hvor tingene står og om de er hjemme. Vi skal alligevel som oftest søge på samme maskine før vi ved hvor tingene er. Hvis I ikke kan finde materialerne når I har søgt, så er I meget velkomne til at spørge os på Lærings Centret om hjælp. Vores faste overbevisning på Lærings Centret er: ”Muligheder frem for begrænsninger” og ”Der findes ingen dumme spørgsmål…” Derfor: Spørg os om ALT Så videndeler vi på den ene eller den anden måde sammen med jer. Enten ved vi noget her og nu, ellers kan vi finde ud af noget og vende tilbage ellers kan vi som regel henvise til nogen, som ved en hel masse. I det følgende kan I se Danmarks Skolebibliotekarers forslag til en funktionsbeskrivelse for skolen pædagogiske læringscenter. Det er ikke meningen, at man skal opfylde alle punkter hvert år, men at man kan danne sig et samlet overblik over mulige opgaver for skolens pædagogiske læringscenter.

Glædelig jul og på gensyn på Lærings Centret Jette, Morten & Camilla

~9~


Tur til Wales Af Magnus B., Gustav, Jacob og Victor 5-6y.

Den 11. til den 15. september 2011 har Magnus B., Gustav, Victor, Jacob, Nicolaj og Henrik fra ”Spor 2” 5.-6.y været i Wales. Vi var så heldige at blive inviteret på friluftstur af Geoff fra Comenius. På turen fik vi lov til at prøve forskellige aktiviteter som vi aldrig havde prøvet før. Den første dag var vi inde i en gammel metalmine. Der var meget mørkt i minen, fordi vi var så langt inde i den. Det eneste lys vi havde, var pandelamper. Vi så også et meget stort vandfald på ca. 8 meter. Næste udfordring var at vi skulle på flodvandring. Vi gik ca. 3,5 km i en flod hvor strømmen var stærk, og vandet var ca. 10 til 12 grader. For at vi kunne komme op til toppen af floden, blev vi nødt til at hjælpe hinanden. Nogle steder var vandet dybt, og nogle steder var der meget stejlt. Vi blev våde fra top til tå, men det var super sjovt.

Næste dag startede vi med at skulle igennem en forhindringsbane, hvor vi gik på reb, der var hængt op mellem træerne, og på traktordæk der lå i mudderet. Hvis man trådte ved siden af de ting, der var sat op, blev man meget mudret.

~ 10 ~


Efter turen i mudderet var vi på vandretur i bjergene. Turen tog ca. 4 timer. Naturen var meget flot. Vandreturen var lidt hård, fordi vi skulle gå næsten lige op af bjerget.

På den sidste dag skulle vi rappelle og klatre i klipper. Første klippe vi rappellede fra, var 5 meter høj. Klippevæggen var lige og ikke så svær. Næste udfordring var at rappelle 30 meter ned i en kløft. Det var sjovt, selvom der var langt ned.

~ 11 ~


Sidste udfordring på turen var, at vi skulle klatre i nogle høje klipper, der lå på stranden.

Igen skulle vi arbejde sammen. Mens en klatrede, holdte vi andre ham oppe, ved at hjælp af et reb, som sad fast i en klatresele. Vi klatrede på 3 forskelle ruter, den sidste var meget svær, fordi væggen var glat og meget stejl. I det store hele, var det en sjov tur, og super fed tur. Vi fik oplevet en masse forskellige aktiviteter, som man ikke kan opleve i Danmark. Vi håber på at vi får lov til at gentage turen til næste år. Hvis man vil høre mere, er man meget velkommen til at komme ned og spørge os, og se alle vores billeder, som vi har hængt op på gangen ude foran vores klasse.

~ 12 ~


Motionsløb for spor 1 og spor 2. Af Terese d’Auchamp. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og 79 veloplagte børn var klar til at løbe på Solbjerg Kirkegård. Ruterne var fra 1,85 km til 7,7 km – og selvom nogle var meget klar på at race af sted, var det overordnede mål at få rørt kroppen og være sammen om en fælles begivenhed

”Motionsløbet er vigtigt, fordi eleverne fra de forskellige spor får en fælles oplevelse - også sammen med de voksne. Som ny samlet skole skal vi til skabe en fælles identitet, og det giver da en masse at se hinanden med sved på panden og være sammen om at gøre det til en sjov dag for børnene, sagde skolens leder, Per Underbjerg Mikkelsen. De første børn løb i mål på under 10 minutter. Der blev uddelt kram for den flotte indsats, og der blev klappet, hujet og givet ”high five”. Alle 79 elever var i mål inden frokost og kunne nyde en sund godtepose hjemme på skolen samt glæde sig til at vise mor og far derhjemme deres løbe-diplom. Dagen blev foreviget med en artikel i Frederiksberg Bladet, hvor bl.a. Anders fra 7-8 X og Carloline fra 9 Y blev interviewet.

~ 13 ~


~ 14 ~


Hej Skoleblad Af Cecilie 2-3y. Jeg hedder Cecilie og går i 2-3Y og har haft svømning i 2 år. Jeg syntes svømning er rigtig sjovt men jeg har været lidt bange for det dybe vand. Det er jeg ikke mere, for nu er jeg blevet så god at jeg kan svømme. Nu er jeg ikke bange for det dybe vand mere og det er jeg rigtig glad for. Kærlig Hilsen Cecilie.

~ 15 ~


Herbor Af Janne Jensen. på spor 1 er mellemtrinnet og overbygningen kommet godt i gang med vores nye spændende projekt Herbor.dk, en tjeneste der giver eleverne deres egen hjemmeside og e-mailadresse. Projektet omhandler unge udviklingshæmmede og deres muligheder for etablering og fastholdelse af sociale netværk. Med Herbor har man mulighed for at skabe/holde kontakt med kammerater rundt omkring på forskellige specialskoler og institutioner, ligesom man kan skrive mails til familie og bekendte. Med Herbor har eleverne altså mulighed for at bevare kontakten med deres skolekammerater, også selvom de bliver spredt efter endt skolegang på Skolen ved Nordens Plads.

Eleverne har hver især fået oprettet deres helt egen Herbor hjemmeside. De har modtaget projektet meget positivt og viser et stort engagement. Mange af eleverne har fået lagt billeder ind af venner, billeder fra skolen og familien. Eleverne skriver mails på kryds og tværs i klasserne, de sender billeder til hinanden, skriver mails til forældre og andre i familien. I det nye år vil projektet udvides og eleverne vil blive venner med elever fra en anden specialskole.

~ 16 ~


Tur til Bøllemosen. Af Casper og Carl 6-7y. Torsdag d.29. september tog vi toget til Skodsborg Station. Vi gik ud i skoven. Ude i skoven var der en stor sø. Søen var kvart groet til, så man kunne gå på hængesækken. Vi gik ud på hængesækken. Det var rigtig fedt det gyngede som om man var på et skib.

Der var mange sjove svampe f.eks. munkepik. Og vi tog et klassebillede.

Vi fandt ikke kun svampe men også nogle frøer, vandsalamandere og firben. Mens vi var var på hængesækken, så vi hjorte.

~ 17 ~


Det var en god tur til Bøllemosen. ~ 18 ~


Mesterkokke skipper madpakke. Af Ulla Emmerich Sådan lyder overskriften på den fine artikel fra Frederiksberg Bladet. Spor 3 havde i hele uge 48, emneuge om sund mad. De havde fået besøg af konsulenten Irene Harboe Brandt fra kommunens sundhedscenter, og hun fortalte i løbet af ugen om sund mad og lavede sammen med eleverne en masse lækker og sund mad i skolekøkkenet. Så madpakkerne blev derhjemme, og i stedet blev der tryllet ved gryderne, og i løbet af ugen blev der serveret spaghetti med kødsovs, squashbrød, fiskefrikadeller med rodfrugter, kyllingewraps med grøntsager og andre lækkerier. Eleverne var på skift med til at lave mad, og hver dag blev en lækker ret serveret kl.11.30 og til eftermiddagen blev der serveret et godt friskbagt brød. Alle kastede sig ud i projektet med stor interesse, og børnene var vilde med at hjælpe til med at lave mad, og slet ikke bange for at smage på forskellige retter. Børnene fik alle opskrifterne med hjem af Irene, så de kan fortsætte succesen og lave retterne derhjemme.

Mandag Frokost: Tortilla med kyllingefyld Eftermiddag: Havregrynsbrød

Tirsdag Frokost: Fiskefrikadeller med rodfrugtfritter Eftermiddag: Grovboller

Onsdag Frokost: Spaghetti med kødsauce Eftermiddag: Squashbrød

Torsdag Frokost: Risengrød og grønne spyd Eftermiddag: Pizzasnegle

Fredag Frokost: Pizza og regnbuesalat Eftermiddag: Frugtfocaccia

~ 19 ~


Her ses den fine artikel fra Frederiksberg Bladet.

~ 20 ~


Skolepatrulje på Skolen Ved Nordens Plads. Af Janne Jensen og Ulla Emmerich.

En tradition der er fulgt med fra Sofus Franck Skolen er vores skolepatrulje. Enkelte elever fra spor 1 og spor 2 har igen i år været på kursus med politiet, og de var en formiddag sammen med betjenten Katja fra Frederiksberg politistation. Hun fortalte dem om de ting man skal være opmærksom på i trafikken, og hvad man kan gøre for at hjælpe andre, og især rustede de nye elever til at være skolepatrulje. Eleverne gør hver dag et stort arbejde med at hjælpe alle, især med at få alle elever ud af skolebusserne, og dermed give dem en tryg og sikker start på skoledagen. Vi siger stor tak for jeres gode arbejde!. Som vist på billederne, fik eleverne overrakt skolepatrulje diplomet af Katja fra Frederiksberg politistation, og hyldet af voksne som børn på skolen.

~ 21 ~


Den seje kanotur 2011. Af 5-6Y Alle i 5-6 y var med på kanotur den sidste uge i august 2011.Vi startede med at pakke vores biler med mad, telte og kanoer og kørte ud til Bagsværd sø, hvor der var masser af træer, der lugtede godt.

Vi sejlede ned af Mølleåen til Furesøen, men der var for mange bølger, så nogen blev våde og vi væltede næsten. Derfor sejlede vi tilbage af Mølleåen og fandt et sted hvor vi kunne slå telte op og sove. Det var svært at slå telte op og vi skulle bruge lidt hjælp.

~ 22 ~


Vi var ude og bade og nogen fik mudder i håret, og der var nogen der fik malet ansigtet grønt og legede orker. Der var masser af myg, Magnus f og Ivan fik 5 myggestik. Da vi sov, var der mange lyde så Kirsten blev bange. Da vi skulle spise aftensmad lavede vi et bål og spiste pølser.

Så pakkede vi alle tingene sammen, og sejlede til en ø i Bagsværd sø hvor vi spiste frokost. På øen lugtede der lidt af komøg. Så sejlede vi tilbage til udgangspunktet, hvor bilen stod og vi kørte tilbage til skolen. Mange var trætte, og havde ben af bly. Det var godt at komme hjem.

~ 23 ~


Danseholdet torsdag eftermiddag på spor 1. Af Sigrid Hauer Holmberg. På initiativ fra et par forældre på sporet har vi fået opstartet et forældrebetalt dansehold for interesserede mellemtrins-børn. Vores supersøde og dygtige danselærer Eva kommer fra danseskolen Danseplaneten. Eva lærer os forskellige dansetrin og lærer os at sætte dem sammen og vi bliver bare bedre og bedre.

Som I kan se, er det sjovt at gå til dans! Vi danser hiphop og alt muligt andet og Eva har endda prøvet at lære os ”at stå på kind”. Puha det er svært. Vi danser til alt det musik vi godt kan lide – fx Kim Larsen, Hannah Montana, Mgp, Rasmus Seebach, Medina og meget andet – hver gang kan vi ønske et nummer til næste dansetime…

~ 24 ~


Bliv Ninja eller Fodboldstjerne. Af Therese d’Auchamp.

Lær at bevæge dig som en ninja eller score mål som en fodboldstjerne! Lasse og Stefan fra 7-10V på Spor 2 er hovedpersoner i et nyt projekt omkring social læring og at arbejde med skjult potentiale. Sammen med deres pædagog Rasmus har de udviklet to læreprogrammer omkring deres store interesser – fodbold og parkour – og er mentorer for nogle elever fra mellemtrinet.

Velkommen til Fodboldskolen! Lasse er sej til fodbold, og dét vil han gerne give videre til andre. Han tager opgaven som mentor meget seriøst og kommer selv med forslag til løbende forbedringer af programmet. Lige nu underviser han Malthe fra mellemtrinnet i at lære at spille fodbold og giver alle sine fif videre til sin ”protegé”. Undervisningen følger en meget visuel mappe med overskrifter som ”Lær at drible”, ”Topscorer” og ”Forsvarsklippe” samt en masse underpunkter. Emnerne bliver så tjekket af, når de er gennemgået. På den måde kan både Lasse og Malthe holde styr på, hvor langt de er kommet i forløbet. Selve programmet er blevet lavet ud fra, hvad Lasse føler er væsentligt, når man skal blive god til fodbold.

”Det handler selvfølgelig først og fremmest om, at drengene har haft nogle ubenyttede ressourcer, som kommer frem nu, og som samtidig lærer dem at interagere med andre og udvise empati. Jeg var f.eks. målmand for Lasse og Malthe, og Lasse var meget opmærksom på, at jeg som hjælpetræner støttede op omkring Malthe, så han fik scoret nogle gode mål og fik plads til at ”blomstre” som fodboldspiller”, fortæller Rasmus, der mener, at projektet har potentiale til at øve interaktion endnu mere bredt ved f.eks. at afholde en fodboldkamp for alle deltagere på Fodboldskolen eller tage en fælles tur til et parkour område sammen med alle Ninjaskolens deltagere. Undervisningen bliver i øvrigt optaget på video, så Lasse, Stefan og Rasmus efterfølgende får talt om, hvad der fungerede godt og mindre godt i samspillet mellem træner og elev.

~ 25 ~


Ninjaskolen Ninjaskolen er bygget op på helt samme måde som Fodboldskolen, og Stefan er god til at undervise mellemtrinnets Bastian i parkour. For at mestre parkour skal man selvfølgelig lære at holde balancen, lave rullefald og hoppe fra en platform til en anden. Men det handler endnu mere om, for Stefan at gøre sin elev mere kropsbevidst, så han får brugt parkour til at bevæge sig i hverdagen. Det vil sige, at han bruger kropsbevidstheden til at øve sig i teknikkerne, uanset om han går på gaden, er i skolegården eller i en park. Begge undervisningsforløb strækker sig over 3-4 uger med én times undervisning om ugen. Skolen afsluttes med et indrammet diplom, og man får selvfølgelig også den vandflaske med skolernes logo, som man har brugt i alle timerne, med hjem. Lær at bruge en opvaskemaskine Et tredje forløb med træning af en færdighed har Yasin i hovedrollen. Han udbyder nemlig et engangskursus i, hvordan man bruger en opvaskemaskine. Køkkenskolen står der på diplomet, og det er tanken, at kurset skal udbygges med andre køkkenmaskiner efterhånden. Yasins motivation er, at han er rigtig glad for mad og for at være i et køkken – og den glæde vil han gerne formidle videre!

~ 26 ~


GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr ~ 27 ~

Skoleblad december 2011  

skoleblad Skolen ved Nordens Plads

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you