Page 1

Forum M arka for alle (FMA) 1) Terje Alfnes Grusveien 16A, NO-1430 Ås Tlf. 64 94 11 68, mob. 918 61 149 E-post: ast.alfnes@online no

Forslag praktisering av markaloven: RETNINGSLINJER FOR TILRETTELAGT FRILUFTSLIV I MARKA Utarbeidet av Forum Marka for alle v/Terje Alfnes og Olav Breivik 26.1.2010 Rune Gerhardsen folkemøte 7.1.2010: Marka har nok plass til at alle kan gå seg bort samtidig! For å oppnå stortingsflertallets viktige mål i Innst. O. nr. 58 (2008-2009) at Marka blir brukt av flest

mulig, mener vi at aktivitetene må lokaliseres etter følgende kriterier: Geografisk plassering aktiviteter regnet utenfra og innover i Marka Hvor Utenfor markagrensen I boligområder Parker o.l. Jorder, parker, lekeplasser Randsonen til Marka Nær boligområder Ved kollektivstoppested

Middels inn i Marka Med lett tilgang fra kollektivstoppested

Hva

Målgruppe primær

Merknader

Gårdsplasser og hager "Lilleskoger" Akebakker og skiareal

Små barn Eierne Førskolebarn Lett frisert av Vel o.l. B.hager og laveste kl.trinn Hovedsakelig foreldre

Lufte-hundenskoger

Hundeeiere, joggere o.a.

Tilpasset skogbruk

Eventyrskoger for barn Idrettsanlegg tilpasset Garderober og servering Markastuer/servering, Landbruk Pluss

Barnehager, skoleklasser Barn, ungdom, voksne Handikapete (universell utforming)

Engangserstatning eller årlig inkl. tilpasset skjøtsel utført av grunneiere

Omfattende sti- og løypenett Det store flertall m.brukere Mange brede traséer Fiske-, bål- og teltplasser Ungdom Økonomisk skogbruk, Markastuer/servering Alle, også handikapete skogsbilveier også til sykling og skigåing

Indre deler av Marka Fortrinnsvis adgang fra kol- Noen serveringssteder lektivstoppested, om nødv. Eventyrskoger for voksbare med privatbil ne

De sprekeste og de med mest spesielle interesser

Eksisterende bebyggelse

Dels fredning og erstatning

Tilretteleggingen - noen momenter 1. Rundløyper mest attraktivt, dvs. mange tverrforbindelser må tilstrebes. 2. Små hogstflater m/god info om skogsdriften og påfølgende rydding av stier og løyper, gir for turgåere mer utsikt, skogsbær og viltopplevelser. 3. Markaidretten er helsebringende i seg selv, og i tillegg er den et av de viktigste rekrutteringstiltakene for omfattende turbruk av marka seinere i livet. Men slik rekruttering krever et betydelig antall idrettsanlegg i tråd med tidens krav. Anleggene må tilrettelegges på en helhetlig måte, og for løpende oppgradering trenger idrettslagene særskilt støtte. På internasjonalt nivå i nordiske grener må f.eks. Holmenkollen kunne tilby langrennsløyper, hoppbakker og skiskytterarena iht. til gjeldende standarder (FIS). Tilsvarende må alpinanlegg ha anlegg og fasiliteter for samtlige brukergrupper (alpinister, twintip, brett, barn, nybegynnere, funksjonshemmede etc.). __________________________________________ 1)

Forum Marka for alle er en interessegruppe for aktiv bruk av Marka til beste for folkehelsen. Den består av interesserte grunneiere og ivrige turgåere opptatt av trim, naturopplevelser og klimautfordringene. Mlov2-geografisk-opprop-26012010.doc


2 4. Eksisterende bebyggelse er viktige kulturminner, bevaring er kun realistisk av eiere som får modernisere iht. den til enhver tid rådende bruks- og bostandard. 5. Hytter og landbruksbebyggelse, eksteriør og plassering i terrenget viktigere for turgåerne enn antall m2. 6. Spesielle stimuleringstiltak for økt beitebruk og Landbruk Pluss/spesielle barnegårder er nødvendig for å hindre gjengroing og utnytte naturen til terapi og rekruttering av framtidige markabrukere. 7. Helgeåpent stoppested m/heis opp i dagen viktig på den nye Ringeriksbanen som startsted for helgeturer. 8. Trivelige og helsebringende markaturer avhenger av et godt forhold mellom turgåerne og grunneierne som har kjøpt og betalt for eiendommene. Ved vern og annen redusert råderett for grunneierne er det viktig med ryddige prosesser og erstatning iht. grunnleggende eiendomsrett. Det bør etableres muligheter for årlig erstatning inkl. skjøtsel utført av grunneiere.

Forslag praktisering Markaloven  

Forslag praktisering Markaloven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you