Page 1

FrP FORNYER ARNA Ellinor-Therese Kreybu, 4.kandidat

“Arna skal være en trygg og god bydel”

FrP er nok en gang garantisten for at ikke brannstasjonen blir lagt ned!

VALG 2011 BERGEN FrP


- og trygghet FrP ønsker at Arna skal utvikle seg på en god måte. Vi ønsker flere innbyggere velkommen, og vil tilrettelegge for flere boligområder i bydelen. Samtidig er det viktig at vi tenker helhet, og sikrer god infrastruktur, godt tjenestetilbud i alle faser, og kan tilby å bo i en bydel med mangfold og flott natur.

FrP vil jobbe for: • En godt bemannet og lett tilgjengelig helsestasjon, i Indre- og Ytre Arna. • Nok barnehageplasser i bydelen til enhver tid, og behandle offentlige og private barnehager likt. • At alle barn opplever et godt læringsmiljø, en god skole med god ledelse, flinke lærere, godt samarbeid mellom hjem-skole, og at skolebygget er i teknisk god stand og har nok uteareal. • At uroelementer eller mobbere skal flyttes snarest for å sikre arbeidsro og trygghet for de andre elevene! • Opprustning av flere skoler! En ny og moderne ungdomsskole sentralt i Indre Arna. • Å IKKE legge ned tidligere nedleggingstruede skoler som Haugland, Trengereid eller Ytre Arna barneskole! • At eldre og pleietrengende har valgfrihet og mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Men så snart brukeren eller familien har behov for hjelp, skal det gis et tilbud om det! • Sikre at alle som har behov får tildelt trygghetsalarm! • At omsorgslønn til pårørende må økes! • Å innføre Lotte-modellen på flere sykehjem. De eldre får i stor grad bestemme selv når de vil legge seg, stå opp, hva de vil spise og drikke, og det serveres vin og øl til maten til de som ønsker det. Aktiviteter og underholdning vektlegges.

Det er trygt og godt å leve - med FrP!


BERGEN FrP

At barn og unge i Arna skal ha et bredt utvalg av fritidsaktiviteter og legge til rette for at vi kan ha tilbud som kor, korps, teater, musikk, dans, 4H, speider, hester, karate, skating, svømming, friidrett, fotball, håndball, modellflybane, og mange andre rusfrie aktiviteter.

At grunn-/gårdseiere må få lov å nytte eiendommene sine uten å bli påtvunget vern av ulikt art.

At Bergen Kommune skal ha en positiv holdning til bedrifter som ønsker å etablere og drive sin næringsvirksomhet i bydelen.

At boligeiere må få tillatelse til å utvikle eiendommene sine uten at Ap, Sv og Sp eller Fylkesmannen viser sin motvilje.

ARNATUNELL! Arna Bydel og Bergen for øvrig trenger en trafikksikker miljøtunnel som korter kjørelengden mellom øst-vest, og avlaster trafikken til/fra Åsane og gjennom Grimen. FrP vil jobbe aktivt for at tunellen blir kort og effektiv, slik at det også kan vurderes muligheter for å tilrettelegge for gang-/sykkelvei gjennom fjellet samtidig.

Å utvide parkeringsplassen ved Arna Stasjon!

Enhetstakst og utvidet togtilbud i helgene, til tross for at dette er de rødgrønne partiene sitt ansvar!

At Bergen Kommune skal vise JA-holdning og yte god service til innbyggerne!

Sikker skolevei for alle barna i bydelen!

Utbedring av Grimesvingene, eventuelt etablering av en ny trase i tilknytning til Ringvei- systemet.

FrP dropper IKKE Arnatunellen!


Sjekk om du er enig med Bergen FrP

KRYSS AV! Jeg vil ha bemanning ved Arna Brannstasjon og kort responstid for Arnas innbyggere når det gjelder ambulanse, brann og politi! JA til Arnatunnel! Jeg vil ha en effektiv og miljøvennlig veiforbindelse mellom Arna-Bergen! Jeg vil IKKE ha godsterminal i Arnadalen! Jeg vil at helsestasjonstilbudet i Ytre Arna opprettholdes Jeg vil ha en ny, moderne og sentralt beliggende ungdomsskole i Indre Arna hvor det kan etableres både kulturhus, svømmehall og evt. andre allsidige formål. Jeg vil ha et variert fritidstilbud i bydelen! Jeg vil ha mer boligbygging og fornyelse av hele bydelen! Jeg vil at revitaliseringen av Ytre Arna skal fortsette, drift av Kulturhuset Sentrum, en fornyelse i området og etablere nok p-plasser! Jeg vil at byfjellsgrensen justeres slik at ikke grunneiere blir fratatt sine bruksrettigheter! Jeg vil at det skal bygges mer rundt Haugland og Trengereid slik at disse skolene kan slippe den stadige nedleggingstrusselen, og heller kan fokusere på det faglige innholdet. Jeg vil at hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjemsplasser gis til de som trenger det! Jeg vil at det skal være nok trygghetsalarmer og tilsyn til alle! Jeg vil ha enhetstakst på togstrekningen mellom Arna-Bergen Jeg vil at Veterantoget skal beholdes!

Arna skal være en god bydel å bo i, for oss alle, og i de ulike fasene i livet vårt. Hjelp oss til å få dette til! Stem FrP nå og i 2013 - så kan vi garantere en bedre hverdag for både hjerte og lommebok!

Se hele programmet vårt på www.bergen.frp.no • facebook.com/bergenfrp

Arna_WEB  

FrP FORNYER ARNA “Arna skal være en trygg og god bydel” FrP er nok en gang garantisten for at ikke brannstasjonen blir lagt ned! Ellinor-The...