Page 1

VedtĂŚgter for PKA A/S


-2-

Selskabets navn, hjemsted og formål § 1. Stk. 1. Selskabets navn er: Pensionskassernes Administration A/S Stk. 2. Selskabets binavn er: PKA A/S. (Pensionskassernes Administration A/S) Stk. 3. Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. § 2. Selskabets formål er at varetage administrative opgaver inden for pensionskassevirksomhed, samt anden virksomhed, der er accessorisk til denne. Selskabets kapital og aktier § 3. Selskabets aktiekapital udgør kr. 95.000.000 fordelt i aktier á 1.000 kr. og multipla heraf. Der kan efter bestyrelsens beslutning udstedes aktiebreve omfattende flere aktier. § 4. Stk. 1. Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Selskabet forsyner aktiebreve med påtegning om notering i aktiebogen. Stk. 2. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Stk. 3. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Stk. 4. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse. Stk. 5. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. § 5. Enhver overgang af aktier kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse. § 6. Erhververen af en aktie kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse. § 7. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. I aktiebogen indføres selskabets aktier i nummerorden tillige med oplysning om aktionærernes navne.


-3-

§ 8. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales årsudbyttet for aktierne. Udbyttet tilsendes aktionærerne under den til aktiebogen opgivne adresse. § 9. Selskabets aktier kan mortificeres efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler. Generalforsamlinger § 10. Stk. 1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive dagsordenen samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, tillige en angivelse heraf og af forslagenes væsentligste indhold. Stk. 3. Dagsordenen for selskabets generalforsamlinger og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten for det forløbne regnskabsår med dertil hørende revisionspåtegning og årsberetning - skal 2 uger før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne. Samtidig skal det fornævnte materiale tilsendes hver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. § 11. Stk. 1. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned. Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller en af de valgte revisorer finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 5 % af selskabets samlede aktiekapital. Begæringen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse. § 12. Stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets generalforsamlinger. Emner, som ønskes behandlet, må skriftligt være kommet frem til bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Stk. 2. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver én stemme. § 13. Selskabets generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. § 14. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:


-4-

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse. 2. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af to statsautoriserede revisorer. § 15. Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflerhed. Stk. 2. Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst to trediedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, tiltræder forslaget. § 16. Over det på generalforsamlingen passerede føres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af dirigenten. Bestyrelse og direktion § 17. Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. 5 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. 2 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Danske Regioner og 1 bestyrelsesmedlem udpeges af KL for en periode af 4 år ad gangen. Genvalg/genudpegning kan finde sted. For hvert bestyrelsesmedlem vælges/udpeges en personlig suppleant. Stk. 2. Medarbejderne i selskabet har ret til at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen samt en personlig suppleant for hver af disse, indtil medarbejderne måtte have udnyttet den adgang til valg af medarbejderrepræsentation til selskabets bestyrelse, der findes, når de i kapitel 8 i selskabslovens nævnte betingelser er opfyldt. Valget foretages i øvrigt efter reglerne herom i selskabslovens bestemmelser om medarbejderrepræsentation. Hvis medarbejderne på et tidspunkt måtte udnytte adgangen til valg af medarbejderrepræsentation i bestyrelsen i henhold til selskabslovens § 140, bortfalder § 17, stk. 2, samtidig i selskabets vedtægter. § 18. Stk. 1. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han skønner det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør eller af en af selskabets revisorer. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og når både de af arbejdsgiversiden udpegede medlemmer og de generalforsamlingsvalgte medlemmer er repræsenteret. Stk. 4. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.


-5-

Stk. 5. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. § 19. Bestyrelsen ansætter selskabets direktion. Hvis direktionen består af mere end ét medlem ansættes et af direktionens medlemmer som administrerende direktør. § 20. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med selskabslovens regler. Tegningsret § 21. Stk. 1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand, næstformand eller af to direktører i forening. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Årsrapport og revision § 22. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.1992. § 23. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Årsrapporten opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. § 24. Årsrapporten revideres af to på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer. Ikrafttrædelse § 25 Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2010.

Vedtægter for PKA a/s  

Vedtægter for administrationsfællesskabet PKA a/s

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you