Page 21

GOLFOPHOLD · GOLFOPHOLD Spil 2 baner på den skønne ø Als GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD

GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD OG OG REVY REVY

GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD

Bo Bopå påHotel HotelSønderborg SønderborgStrand Strandog ogspil spilgolf golfpå på Sønderborg Sønderborgeller ellerNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner.

Bo Bopå påHotel HotelSønderborg SønderborgStrand, Strand,med med mulighed mulighedfor forat atopleve opleveSønderborg SønderborgSommer SommerRevy Revy 2019 2019og ogspil spilgolf golfpå påSønderborg Sønderborgeller ellerNordborg Nordborg Golfklubs Golfklubsbaner. baner.

Bo Bopå påHotel Hotel6400 6400Sønderborg Sønderborgog ogspil spilgolf golfpå på Sønderborg Sønderborgeller ellerNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner.

11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelse 11xxstor stormorgenbuffet morgenbuffet 11xx22retters rettersaftenmenu aftenmenu++kaffe kaffe 11xxGreen GreenFee Fee

Alt Alt dette dette for for kun kun kr. kr. 1.129,1.129,- pr. pr. person person Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.350,350,Der Derer eren enreduktion reduktioni iprisen prisenpå påkr. kr.200,200,-hvis hvisman man vælger vælgerforårsforårs-eller ellerefterårssæson. efterårssæson.

- bo godt, spis godt og sov godt..! Hotel Hotel Alsik Alsik Sønderborg Sønderborg Kom Komog ogoplev oplev dette dettehelt heltnye nye hotel hotelpå påhavnen havnen iiSønderborg. Sønderborg.

Spil Spilgolf golfpå påSønderborg SønderborgGolfklub Golfklubog ogNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner. ll 11xxovernatning overnatningi iAlsik AlsikStandard Standardværelse. værelse. ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xx22retter retteri iRestaurant RestaurantAlsik. Alsik. ll 11xxGreen GreenFee. Fee. ll Fri Friadgang adgangtil tilAlsik AlsikSpa SpaPool Pool&&Fitness. Fitness.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.110,1.110,- pr. pr.person person Prisen Prisener eri idelt deltdobbeltværelse. dobbeltværelse.Tillæg Tillægfor forenkeltv. enkeltv.kr. kr.300,-. 300,-. 20 20% %på påonline onlinepriser, priser,hvis hvisdu duønsker ønskeren enekstra ekstranat natfør føreller eller efter eftergolfpakken. golfpakken. www.alsik.com www.alsik.com

Hotel Hotel & & restaurant restaurant Bella Bella Italia Italia Hotellet Hotelletligger liggermidt midtii Sønderborg Sønderborgby. by. Tæt Tætpå påRådhustorvet Rådhustorvet og oggågaden. gågaden.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR: KR:1.318,989,989,- pr. pr.person person ll 11xxovernatning overnatningi ienkeltværelse. enkeltværelse. ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xxGreen GreenFee. Fee.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.123,1.123,- pr. pr.person person 1.238,Aftenmenu Aftenmenu22retter retterkr. kr.280,-./Aftenmenu 280,-./Aftenmenu33retter retterkr. kr.325,-. 325,-. Der Derer erfri frikaffe kaffeog ogkildevand kildevandpå påværelset. værelset. www.bella-it.dk www.bella-it.dk

Alt Alt dette dette for for kun kun kr. kr. 949,949,- pr. pr. person person Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.254,254,-

Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.350,350,Der Derkan kankøbes købes33retters rettersmenu, menu,tillæg tillægpå påkr. kr.100,100,-

Golfhus Golfhus

midt midtpå påSønderborg Sønderborg Golfklubs Golfklubsbane bane

NNoo rdrd bboo rgrg GGoo lflkfk lulubb

med meddirekte direkteudsigt udsigttil tilvandet. vandet. Spil Spilgolf golfpå påSønderborg SønderborgGolfklub Golfklub og ogNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner.

ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelseinkl. inkl.stor stormorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xx22retter retteraftenmenu aftenmenumed medkaffe. kaffe. ll 11xxGreen GreenFee. Fee.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.129,1.129,- pr. pr.person person

Lækkert Lækkertmoderniseret moderniserethus, hus,velegnet velegnettil tilmindre mindregrupper, grupper,4-12 4-12 Vi Vikan kantilbyde tilbyde11ekstra ekstranat natfor for22personer personeri idobbeltværelse. dobbeltværelse. personer, personer,der derønsker ønsker at atbo bounder underhjemlige hjemligeforhold. forhold. GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD GOLFOPHOLD inkl. inkl.morgenbuffet morgenbuffetfor forkr. kr.1.198,-. 1.198,-.Tillæg Tillægfor forekeltværelse ekeltværelse kr. kr.350,-. 350,-. Der Der er er mulighed mulighed for for Bed Bed & & Breakfast. Breakfast. Der Derer eren enreduktion reduktioni iprisen prisenpå påkr. kr.200, 200,--hvis hvisman manvælger vælger Bo Bopå påSønderborg Sønderborg Vandrehjem Vandrehjem og ogspil spilgolf golfpå på Bo Bopå påHotel HotelNørherredhus Nørherredhusi iNordborg Nordborg og ogspil spil Golfhus Golfhus midt midt på på Sønderborg Sønderborg Golfklubs bane. bane. Vi Viudarbejder udarbejder gerne gerne tilbud tilbud incl. incl. Green Green Fee. Fee. Golfklubs se@gundstrup.dk se@gundstrup.dk forårsforårs-eller eller efterårssæson. efterårssæson. Sønderborg Sønderborgeller ellerNordborg NordborgGolfklubs Golfklubs baner. baner. golf golf på på Sønderborg Sønderborg eller eller Nordborg Nordborg Golfklubs Golfklubs www.sonderborg www.sonderborgstrand.dk strand.dk baner. baner. Lækkert Lækkertmoderniseret moderniserethus, hus,velegnet velegnettiltilmindre mindre 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelse grupper, grupper,4-12 4-12personer, personer,der derønsker ønskerat atbo bounder under 11xxmorgenbuffet morgenbuffet 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelse hjemlige hjemligeforhold. forhold. rettersgolfmenu golfmenu 11xxmorgenbuffet morgenbuffet Bo Bogodt godtpå påvores voresnye nyeComfort Comfortværelser værelserog ogspil spilgolf golfpå påNordborgNordborg-og og 11xx22retters 11xxGreen GreenFee Fee 11xx22retters rettersaftenmenu aftenmenu Der Derer ermulighed mulighedfor forBed Bed&&Breakfast. Breakfast. Sønderborg SønderborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner.Afstand Afstand11km kmog og14 14km. km. 11xxGreen GreenFee Fee ll 11xxvelkomst velkomstkaffe/te kaffe/teog ogkage. kage. Sønderborg Sommerrevy Sommerrevy Vi Viudarbejder udarbejdergerne gernetilbud tilbudincl. incl.Green GreenFee. Fee. Alt Alt dette detteSønderborg for for kun kun kr. kr. 750,750,- pr. pr. person person ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse. ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. 2020 2020og ogHotel Hotel Tilkøb Tilkøbafafmadpakker madpakker kr. kr.65,65,Alt Alt dette dette for for kun kun kr. kr. 895,895,- pr. pr.Hotellet person personligger Hotellet liggerii ll 1x 1x33retters rettersaftenmenu aftenmenueller ellerbuffet buffet(Køkkenchefens (Køkkenchefensvalg). valg). Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.300,300,eller ellersandwich sandwich 11xxfrugt frugtStrand og og11xxvand vandkr. kr.65,65,Sønderborg Sønderborg Strand smuk smuknatur naturog ogkun kun55 ll 11xxGreen GreenFee. Fee. Der Derkan kankøbes købes33retters rettersmenu, menu,tillæg tillægpå på kr. kr. 45,45,tilbyder: tilbyder:Revy Revypå påHotel Hotel km km fra fra Sønderborg Sønderborg Lavsæson Lavsæsonrabat rabat1.10. 1.10.tiltilog ogmed med31.3., 31.3.,Golfklubs kr. kr.100,100,- bane Sønderborg SønderborgStrand Strandog oggolf golf Golfklubs baneog og20 20km kmfra fraNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbane. bane. ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.145,1.145,- pr. pr.person person på påSønderborg Sønderborgog og forudsat forudsat22personer personerpr. pr.værelse. værelse.Enkeltværelsestillæg Enkeltværelsestillægkr. kr.300,-. 300,-. ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse. ll 11xxGreen GreenFee. Fee. Nordborgs Nordborgsbaner. baner. Spar Sparevt. evt.kr. kr.200,200,-pr. pr.nat natog ogbo bopå påvores voresfine finestandardværelser. standardværelser. ll 11xxstor stormorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xx22retter retteraftenmenu/buffet aftenmenu/buffetm. m.kaffe. kaffe. l l 11xxovernatning overnatning i idobbeltværelse dobbeltværelse inkl. inkl.morgenbuffet. morgenbuffet. www.nhhus.dk www.nhhus.dk Sønderborg Sønderborg og ogNordborg Nordborg Golfklubber Golfklubber udarbejder udarbejdergerne gernetilbud tilbudtil tilstørre størreog ogmindre mindregrupper, grupper,som somkan kantilpasses tilpassesjeres jeresønsker. ønsker. ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.959,959,- pr. pr.person person ll Entre, Entre,revybuffet, revybuffet, velkomstdrink velkomstdrink og ogprogram. program. ll 11xxGreen Green Fee. Fee. telefon: Kontaktperson Kontaktperson Sønderborg Sønderborg Golfklub: Golfklub: Jakob Jakob Haunstrup, Haunstrup, telefon:21 2141 4121 2191, 91,mail: mail:haunstrup@outlook.dk haunstrup@outlook.dk Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.500,-. 500,-.Fri Friadgang adgangtil tilWIFI, WIFI,pool, pool,sauna saunaog og ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.589,1.589,- pr. pr.person person fitness. fitness. Alle Alleværelser værelsermed medudsigt udsigttil tilrolige roligegrønne grønneområder. områder. Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.350,-. 350,-.Der Derer erogså ogsåmulighed mulighedfor for33 www.scandichotels.dk/sonderborg www.scandichotels.dk/sonderborg retters rettersmenu, menu,tillæg tillægkr. kr.100,-. 100,-. w ww ww. w.ssonde onderb rbor orggolfk ggolfklub.dk lub.dk w ww ww. w.nor nordb dbor orgg--golfk golfklub.dk lub.dk Vi Vikan kanendvidere endvideretilbyde tilbyde11ekstra ekstranat natfor for22personer personeri idobbeltværelse dobbeltværelse inkl. inkl.morgenbuffet morgenbuffetfor forkr. kr.1.198,-. 1.198,-. www.sommerrevy.dk www.sommerrevy.dk

Hotel Hotel Nørherredhus, Nørherredhus, Nordborg Nordborg

GOLFGOLFOPHOLD OPHOLD OG OG REVY REVY

Hotel Hotel Scandic Scandic Sønderborg Sønderborg

Hotel Hotel Baltic Baltic Hørup Hørup

-Als -Als

ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse.(2 (2personer). personer). ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xxGreen GreenFee. Fee. ll 22xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse.(2 (2personer). personer). ll 22xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xxGreen GreenFee. Fee.

Alt Alt dette dette for for kun kun kr. kr. 1.589,1.589,- pr. pr. person person

Hotel Hotel Sønderborg Sønderborg Strand Strand

Spil Spilgolf golfpå påSønderborg SønderborgGolfklub Golfklubog ogNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.839,-pr. 839,-pr.person person

11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelseinkl. inkl.stor stor morgenbuffet, morgenbuffet,entre, entre,revybuffet, revybuffet,velkomstdrink velkomstdrink og ogprogram program 11xxGreen GreenFee Fee

11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse dobbeltværelse 11xxstor stormorgenbuffet morgenbuffet 11xx22retters rettersaftenmenu aftenmenu++kaffe kaffe 11xxGreen GreenFee Fee

Hotel Hotel Nordborg Nordborg Sø, Sø, Nordborg Nordborg

Hotel Hotel 6400 6400 Sønderborg Sønderborg

Dette Dettehotel hotelligger liggeriigåafstand gåafstandfra fraSønderborg Sønderborgcentrum. centrum. Spil Spilgolf golfpå påSønderborg SønderborgGolfklub Golfklubog ogNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner. ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse. ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xx22retter retteraftenmenu aftenmenu++kaffe. kaffe. ll 11xxGreen GreenFee. Fee.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.949,949,- pr. pr.person person Vi Vikan kantilbyde tilbyde11ekstra ekstranat natfor for22personer personeri idobbeltværelse dobbeltværelse inkl. inkl.morgenbuffet morgenbuffetkr. kr.949,-. 949,-. Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.254,-. 254,-. www.hotel6400.dk www.hotel6400.dk

Dette Dettehotel hotelligger ligger500 500m mfra fra Nordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbane bane og og15 15km kmfra fraSønderborg Sønderborg Golfklubs Golfklubsbane. bane. ll 11xxovernatning overnatningiidobbeltværelse. dobbeltværelse. ll 11xxgreen greenFee. Fee.

ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.650,650,- pr. pr.person person Tillæg Tillægfor forenkeltværelse enkeltværelsekr. kr.300,-. 300,-. www.n-i-c.dk www.n-i-c.dk

Det Detdejlige dejlige hotel hotelligger ligger iiHøruphav, Høruphav, med meddirekte direkte udsigt udsigtover over Alssund. Alssund.

Spil Spilgolf golfpå påSønderborg SønderborgGolfklub Golfklubog ogNordborg NordborgGolfklubs Golfklubsbaner. baner. ll 11xxovernatning overnatningi idobbeltværelse. dobbeltværelse.(2 (2pers.) pers.) ll 11xxmorgenbuffet. morgenbuffet. ll 11xxaftenmenu aftenmenumed med22retter retterinkl. inkl.kaffe. kaffe. ll 11 xxGreen GreenFee. Fee.

ALT ALT DETTE DETTE FOR FOR KUN KUN KR. KR.1.445,1.445,- pr. pr.person person Overnatning Overnatningi ienkeltv. enkeltv.inkl. inkl.morgenbuffet morgenbuffetkr. kr.1.275,-. 1.275,-. Ekstra Ekstraovernatning overnatningi idobbeltværese dobbeltværeseinkl. inkl.morgenbuffet morgenbuffet(2 (2personer) personer) kr. kr.750,750,-pr. pr.person. person. www.hotelbaltic.dk www.hotelbaltic.dk

Allepriser priserer erincl. incl.11stk. stk.green-fee green-feetil tilenten entenNordborg Nordborgeller ellerSønderborg SønderborgGolfklub. Golfklub.Ekstra Ekstragreen-fee green-feebilletter billetterkan kan--ved vedbrug brugaf af ovestående oveståendetilbud tilbud--købes købesiibegge beggeklubber klubberfor forkr. kr.200,-. 200,-.Ring Ringel. el.skriv skrivvenligst venligstog oghør hørnærmere. nærmere. OBS: OBS: Alle Vi udarbejder

OBS:

Kontakt: Sønderborg Golfklub, Jakob Haunstrup, tlf. 21 41 21 91, mail: haunstrup@outlook.dk eller Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter kan gerne et godt Nordborg Golfklub, Marie Petersen, tlf. 30 51 56 09, mail: sekretaer@nordborg-golfklub.dk ved brug af ovenstående tilbud købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring eller skriv venligst og hør nærmere. tilbud til små og Kontakt: Kontakt: Sønderborg Sønderborg Golfklub, Golfklub,Jakob Jakob Haunstrup, Haunstrup,tlf. tlf.21 21 41 41 21 21 91, 91,mail: mail: haunstrup@outlook.dk haunstrup@outlook.dk eller eller Nordborg Nordborg Golfklub, Golfklub,Marie Marie Petersen, Petersen,tlf.: tlf.: 30 30 51 51 56 56 09, 09,mail: mail: sekretaer@nordborg-golfklub.dk sekretaer@nordborg-golfklub.dk

Vi Viudarbejder udarbejdergerne gerneet etgodt godttilbud tilbudtil tilsmå småog ogstore storegrupper. grupper.

AH store grupper. AH

Profile for Morten Buckhøj

GOLFBLADET oktober 2019  

Free monthly golf magazine from Denmark.

GOLFBLADET oktober 2019  

Free monthly golf magazine from Denmark.