Page 1

Activitat: El meu itinerari formatiu  1     

Activitat: El meu itinerari formatiu.  Manuel Ortega Moreno.  Gener 2013. 

I - OBJECTIU DE L'ACTIVITAT./TEMPS APROXIMAT 60 minuts: OBJECTIU DE L'ACTIVITAT. - Conèixer l'organització del Sistema de Formació Professional. - Identificar els itineraris formatius professionalitzadors relacionats amb el títol que es cursa. - Planificar el futur itinerari formatiu.

II - DINÀMICA DE L'ACTIVITAT. Agrupament. L'activitat es desenvoluparà i executarà de forma individual. Material necessari. 1 - Qüestionari annex amb preguntes per contestar pels alumnes. 2 - Consulta de la web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 3 - Consulta de la web de l' Institut Català de les Qualificacions Professionals.

Santillana Professional


Activitat: El meu itinerari formatiu  2  .   

Dinàmica. 1 - Introducció: Una part de l'activitat està orientada a aconseguir que l'alumne conegui l'organització del Sistema de Formació Professional i la posició d'aquesta en relació amb la resta del Sistema Educatiu. Una altra part pretén que l'alumne pugui planificar el seu itinerari formatiu partint del títol de FP que està cursant i en funció dels seus interessos personals i professionals. 2 - Desenvolupament de l'activitat: - S'explicaran els objectius de l'activitat. - Es pot realitzar una descripció genèrica del Sistema Educatiu Català, mitjançant el lliurament a l'alumne de l'Esquema del mateix. - Es realitzarà una lectura col·lectiva del qüestionari de la pàgina següent. - El treball de l'alumne es pot desenvolupar dins de l'aula o fora de la mateixa, a elecció del professor.

Santillana Professional


Activitat: El meu itinerari formatiu  3   

Qüestions a contestar per l'alumne. A partir de les orientacions facilitades pel professor, del material que t'ha estat lliurat i de la consulta de les següents pàgines webs contesta a les qüestions que a continuació es plantegen. Webs: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament ( Pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Pàgina web de l 'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

1 - Identifica en quin lloc exacte et trobes dins de l'esquema del Sistema Educatiu i descriu el camí que has seguit fins a arribar a aquest punt. 2 - Una vegada que finalitzis els estudis que actualment aquestes cursant quin itinerari podries escollir per seguir estudiant?. Opcionalment pots completar el formulari que trobaràs a la web següent. Es tracta d'una aplicació per ajudar-te a trobar el teu itinerari. http://www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar/orientacio/itineraris/index.html 3 - Podries participar en algun programa formatiu a l'estranger relacionat amb els estudis que realitzes? En cas de resposta afirmativa concreta en quin programa i el seu contingut. Pots consultar la següent web per obtenir la informació. http://www.xtec.cat/web/projectes/mobinternacional 4 - És possible reconèixer algun tipus de titulació a persones que posseeixen experiència professional? Per contestar la pregunta anterior visita la web de l' Institut Català de Qualificacions Professionals. Si la resposta és afirmativa, descriu esquemàticament en què consisteix el procediment. 5 - Què és l'educació d'adults i què inclou?.

Santillana Professional

Itinerari  
Itinerari  

Activitat: El meu itinerari

Advertisement