Page 1

 

Guies

. Maig 2013

Guía breu de les  Empreses de  Treball  Temporal (ETT) 

       

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT). Elaboració: Manolo Ortega 

   

2

1 ‐ Concepte.    2 – Normativa.    3 – Funcionament ETT.    4 – ETT i Empresa Usuària.       

4.1 ‐ Concepte de contracte de posada a disposició.  4.2 ‐ Durada. 

4.3 ‐ Exclusions. 

4.4 ‐ Forma i contingut. 

4.5 ‐ Obligacions en matèria de retribucions. 

4.6 ‐ Obligacions en matèria de formació. 

4.7 ‐ Règim disciplinari. 

5 –  Empresa Usuària i treballador en missió.  6 ‐  ETT i negociació col∙lectiva. 

Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).     Les Empreses de Treball Temporal (ETT) van ser regulades per primera vegada  al nostre país, després d'un intens debat social, l'any 1994. Des de llavors la normativa  reguladora  ha  estat  modificada  en  diverses  ocasions.        El present espai ofereix una visió panoràmica sobre els aspectes més importants de  les  ETT:  la  normativa  reguladora,  el  seu  funcionament,  la relació  entre  aquestes  i  les  empreses  usuàries  i  amb  els  treballadors  en  missió....        El nostre objectiu quedaria complert si el material resulta útil per a la seva utilització  en  el  mòdul  de  Formació  i  Orientació  Laboral  dels  cicles  formatius  de  formació  professional. No obstant això i com a resulta evident també pot resultar d'interès per a  qualsevol persona que vulgui aproximar‐se a un coneixement inicial del tipus de relació  laboral que s'instaura mitjançant les Empreses de Treball Temporal.   

              Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

3


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

1 ‐  Concepte.     Amb  la  legalització  de  les  ETT  l'any  1994  es  va  produir  una  mutació  en  la  figura  de  l'empresari/ocupador i també en la forma de prestar  serveis  pel  treballador.  La  norma  estableix  que  l'activitat  de  la  *ETT  consisteix  a  cedir  treballadors  per  ella  contractats  per  prestar  serveis  en  una  altra  denominada  Empresa  Usuària  (EU).          En  conseqüència  s'estableix  una  relació  en  la  qual  intervenen  tres  subjectes  vinculats per tres relacions jurídiques: la ETT que actua com a ocupador, el treballador  l'empresari del qual és la ETT (la relació es formalitza mitjançant contracte de treball)  i  l'Empresa Usuària que rep els serveis del treballador (treballador en missió) sense ser  el  seu  empresari  i  que  formalitza  la  relació  amb  la  ETT  mitjançant  un  contracte  mercantil  (denominat  contracte  de  posada  a  disposició).           D'aquesta  manera  l'activitat  de  la  ETT  constitueix  una  excepció  a  la  prohibició  de  cessió  de  treballadors  de  l'Estatut  dels  Treballadors  que  disposa  que  la  cessió  serà  possible si la realitza una ETT autoritzada. Des del mes de juliol de 2012 les  ETT també  pot  actuar  com  a  agències  privades  de  col∙locació  quan  tingui  l'autorització  corresponent. 

2 – Normativa.  En l'àmbit de la normativa interna i tal com s'ha assenyalat les  Empreses de Treball Temporal (ETT) es troben regulades en la  Llei  14/1994,  d'1  de  juny,  encara  que  la  norma  ha  estat  modificada  en  múltiples  ocasions.  El  Reglament  de  desenvolupament ho trobem en el Reial decret 4/1995, de 13  de  gener.        Encara que l'eix central de la regulació ho constitueixen les dues normes anteriors és  necessari esmentar altres  que amb major o menor amplitud es refereixen a les ETT.  Així  podem  referir‐nos  a  la  Llei  de  Prevenció  de  Regs  Laborals  (article  28)  i  al  Reial  decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el  treball  en  l'àmbit  de  les  empreses  de  treball  temporal.        Finalment en l'àmbit sancionador existeix la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

4


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

Social (LLISOS ‐ Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost) que en els seus articles 18 i  19,  es  refereix  a  infraccions  de  les  ETT  i  de  les  empreses  usuàries,  respectivament.         En  l'àmbit  de  la  normativa  europea  trobem  la  Directiva  2008/104/CEE,  de  19  de  novembre  relativa  al  treball  a  través  de  ETT.  Mitjançant  la  mateixa  es  garanteix  la  igualtat  de  tracte  en  les  condicions  essencials  de  treball  i  ocupació  als  treballadors  cedits per aproximar‐les a les quals tindrien en el cas de ser contractats directament  per les empreses usuàries. També estableix la necessitat de revisió de la normes que  continguin  prohibicions  en  la  utilització  dels  serveis  de  les  ETT,  reduint  aquestes  a  casos d'interès general o matèria de prevenció de riscos laborals. Així la Llei 35/2010,  de  17  de  setembre  ha  incorporat  en  el  nostre  ordenament  jurídic  algunes  modificacions  conseqüència  de  la  Directiva  a  la  qual  ens  referim.         També  existeix  el  Conveni  número  181  de  la  OIT  de  l'any  2000,  sobre  agències  privades d'ocupació.   

3– Funcionament de la ETT.    Les persones físiques o jurídiques que desitgin realitzar  l'activitat d'ETT hauran d'obtenir l'oportuna autorització  administrativa. Per a l'obtenció de la mateixa s'exigeixen una  sèrie de requisits:    a) Disposar d'una estructura organitzativa que li permeti  complir les obligacions que assumeix com a ocupador en relació amb l'objecte social.    b)  Dedicar‐se exclusivament a l'activitat  d'empresa de treball temporal.    c)  No tenir d'obligacions pendents de caràcter fiscal o de Seguretat Social.    d)  Constituir una garantia financera que asseguri el compliment de les obligacions salarials i  de Seguretat Social envers els treballadors.    i)  No haver estat sancionada amb suspensió d'activitat en dues o més ocasions.    f)  Incloure en la seva denominació el terme "Empresa de treball temporal".         Respecte a l'estructura organitzativa, l'autoritat laboral valorarà l'adequació i suficiència  dels elements de l'empresa per desenvolupar l'activitat plantejada com a objecte de la    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

5


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT). mateixa, particularment pel que fa a la selecció dels treballadors, la seva formació i les restants  obligacions laborals. Per a aquesta valoració es tindran en compte factors tals com la  dimensió, equipament i règim de titularitat dels centres de treball; el nombre, dedicació,  qualificació professional i estabilitat en l'ocupació dels treballadors contractats per prestar  serveis sota l'adreça de l'empresa de treball temporal; i, el sistema organitzatiu i els processos  tecnològics utilitzats per a la selecció i formació dels treballadors contractats per a la seva  posada a disposició en empreses usuàries.         Un element essencial de l'estructura és el nombre de treballadors contractats per la ETT.  Així l'últim paràgraf de l'article 12.1 de la ETT estableix un mínim de 12 treballadors  per cada  mil treballadors o fracció contractats l'any immediatament anterior, computats tenint en  compte el nombre de dies totals de posada a la disposició del conjunt dels treballadors cedits,  dividit per tres‐cents seixanta‐cinc.         Per a l'obtenció de l'autorització administrativa també serà necessari dipositar una garantia  financera de vint‐i‐cinc vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual, vigent en el  moment de presentar la sol∙licitud. Aquesta garantia ha d'aconseguir un import igual al 10 per  100 de la massa salarial de l'exercici econòmic immediat anterior, sense que, en cap cas, pugui  ser inferior a l'import de la garantia exigit per al primer any d'activitat.        Una vegada obtinguda l'autorització la ETT serà inscrita en el Registre Públic creat a aquest  efecte. L'autorització inicial s'atorga per un any i pot atorgar‐se pròrroga per dos períodes  successius. L'autorització es concedirà sense limiti quan la ETT hagi desenvolupat a activitat  durant tres anys. 

4 –  ETT i Empresa Usuària.   

4.1 ‐ Concepte de contracte de posada a disposició. 

La relació que s'estableix entre l'empresa usuària i la ETT es materialitza mitjançant el  contracte de posada a disposició, que té naturalesa mercantil. El seu objecte és la cessió del  treballador per prestar serveis en l'empresa usuària. El treballador quedarà sotmés al poder de  direcció i organització d'aquesta empresa.        Els supòsits en els quals l'empresa usuària podrà recórrer a els serveis de la ETT seran els  mateixos que contempla l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors. Aquests hauran de celebrar‐ se en les mateixes condicions i requisits que si l'empresa usuària decidís contractar als  treballadors directament. També s'inclouen els supòsits de contractes de formació i  aprenentatge de l'article 11.2 de l' ET.        En conseqüència els supòsits són:    ‐ La realització d'una obra o servei determinat amb autonomia i substantiitat pròpia dins de  l'activitat normal de l'empresa.    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

6


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).   ‐ Eventual per circumstàncies de la producció, acumulació de tasques o excés de comandes,  encara tractant‐se de l'activitat normal de l'empresa.    ‐ Interinitat per substitució de treballadors en suspensió del contracte amb dret a reserva de  lloc de treball.        En tots els casos anteriors s'haurà de tenir en compte el conveni de l'empresa usuària per  determinar si a previst les activitats  que poden cobrir‐se amb els contractes d'obra o servei i  eventual.   

4.2 ‐ Durada. 

L'article 7 de la Llei estableix que la durada del contracte de posada a disposició  coincidirà amb el allò que disposen els articles 15 i 11.2 de l' ET, per a cadascuna de  les  modalitats  corresponents.  En  conseqüència  també  aquí  relaciona  el  contracte  de  posada  a  disposició  amb  les  modalitats  de  contractació  temporal  contingudes  en  l'Estatut  dels  Treballadors.         No  obstant  això  s'introdueix,  en  el  paràgraf  segon,  la  matisació  que  el  temps  de  formació  necessària  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals  que  haurà  de  ser  prestada  per  l'ETT  prèviament  a  la  prestació  efectiva  de  serveis,  s'inclourà  dins  del  temps  de  durada  del  contracte  de  posada  a  disposició.         En  conseqüència  caldrà  estar  a  les  durades  previstes  per  als  contractes  temporals  esmentats en l'apartat anterior.   

4.3 ‐ Exclusions. 

    Amb exclusions la norma es refereix als supòsits en què no podrà utilitzar‐se els  contractes de posada a disposició:    1) ‐ Per substituir treballadors en vaga.    2) ‐ Per a la realització de treballs i en ocupacions especialment perillosos per a la  seguretat i salut en el treball. Per concretar els treballs es remitent a la disposició  addicional segona de la llei que inclou: treballs amb exposició a radiacions ionitzants,  treballs que impliquin l'exposició a agents cancerígens, mutagénics o tòxics per a la  reproducció, de primera i segona categoria, treballs que impliquin l'exposició a agents  biològics dels grups 3 i 4.    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

7


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

Amb anterioritat al 31 de març de 2011 en determinades activitats poden introduir‐se  limitacions.    3)  ‐ Quan en els dotze mesos anteriors al contracte de posada a disposició l'empresa  usuària hagi amortitzat els llocs de treball que pretén cobrir per alguna d'aquestes  causes:    – Acomiadament declarat improcedent.    – Extinció per voluntat del treballador ( art. 50 ET).    – Acomiadament col∙lectiu ( art. 51 ET).    – Extinció objectiva del contracte per raons econòmiques, organitzatives, tècniques o  de producció [ art. 52.c) ET].    4) ‐ Per cedir treballadors a altres empreses de treball temporal.   

4.4 ‐ Forma i contingut. 

   Per concretar la forma i el contingut del contracte de posada a disposició hem de  recórrer al Reial decret 4/1995, de 13 de gener, que com ja s'ha esmentat es tracta del  reglament de desenvolupament de la Llei d' ETT.        Concretament en el seu article 14 estableix que se celebrarà sempre per escrit, per  duplicat i en el model oficial establert en l'annex 3 del mateix. El mateix precepte  estableix el contingut mínim:    a)  Dades identificatives de l'empresa de treball temporal, fent constar el nombre  d'autorització i la seva vigència temporal, nombre d'identificació fiscal i codi de compte  de cotització a la Seguretat Social.    b)  Dades identificatives de l'empresa usuària, indicant, expressament, nombre  d'identificació fiscal i codi de compte de cotització a la Seguretat Social.    c)  Supòsit de celebració, amb expressió concreta de la causa que ho justifica.    d)  Contingut de la prestació laboral i qualificació requerida.    i) Riscos professionals del lloc de treball a cobrir.    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

8


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

f)  Durada convinguda del contracte de posada a disposició.    g)  Lloc i horari de treball.    h)  Preu convingut.  9 

4.5 ‐ Obligacions. 

Seguint el redactat del Reglament trobem les obligacions de les empreses  contractants. Així les ETT estan obligades a remetre a l'autoritat laboral una relació  dels contractes de posada a disposició que hagin celebrat, dins dels deu primers dies  de cada mes i utilitzant el model que inclou el Reial decret. També, i en aquest cas a les  empreses usuàries, una còpia del contracte de treball o de la corresponent ordre de  servei i la documentació acreditativa d'haver complert les obligacions salarials i de  Seguretat Social assumides amb dites treballadores.        Per la seva banda l'empresa usuària haurà d'informar als representants dels  treballadors sobre cada contracte de posada a disposició i motiu d'utilització, dins dels  deu dies següents a la celebració i una còpia bàsica del contracte de treball o de l'ordre  de servei  del treballador en missió que li hagi facilitat l'ETT. 

5 – ETT i treballador en missió.    Hem  esmentat  la  triple  relació  jurídica  que  es  produeix  com  a  conseqüència  de  l'activitat  de  l'ETT.           En  una  declaració  genèrica  la  LETT  estableix  que  els  treballadors  contractats  per  ser  cedits  tenen  dret   "durant  els  períodes de prestació de serveis en les mateixes a l'aplicació de  les condicions essencials de treball i ocupació que els correspondrien d'haver estat contractats  directament  per  l'empresa  usuària  per  ocupar  el  mateix  lloc."  Es  consideren  essencials:   les  referides a la remuneració, la durada de la jornada, les hores extraordinàries, els períodes de  descans, el treball nocturn, les vacances i els dies festius. També tindran dret al fet que se'ls  apliquin  les  mateixes  disposicions  que  als  treballadors  de  l'empresa  usuària  en  matèria  de  protecció  de  les  dones  embarassades  i  en  període  de  lactància,  i  dels  menors,  així  com  a  la  igualtat  de  tracte  entre  homes  i  dones    Analitzem a continuació el vincle que s'estableix entre l'ETT i el treballador contractat per ser  cedit. Incloem els següents apartats: 

Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

‐ Modalitats de contractació.  ‐ Forma i contingut del contracte.  ‐ Obligacions de l' ETT en matèria de retribució.  ‐ Obligacions de l'ETT en matèria de formació.  10 

‐ Règim disciplinari.   

5.1 ‐ Modalitats de contractació. 

    L'article 10 de la LETT estableix que atenent a la durada els contractes entre l' ETT i  els treballadors poden ser: per temps indefinit o de durada determinada.         En el primer cas (contracte indefinit) el treballador es troba vinculat amb l' ETT  mitjançant un únic contracte però haurà de rebre la denominada ordre de servei cada  vegada que presti serveis en una empresa usuària. En aquesta ordre de servei ha de  figurar:    – La identificació de l'empresa usuària en la qual prestarà serveis.    – La causa del contracte de posada a disposició.    – El contingut de la prestació de treball.    – Els riscos professionals del lloc a exercir.    – El lloc i l'horari de treball.         En relació als contractes de durada determinada, la seva durada ha de coincidir amb  la del contracte de posada a disposició i s'hauran de correspondre amb alguna de les  modalitats contemplades en l'article 15 de l'ET, és a dir, obra o servei, eventual i  interinitat.    El Reial decret Llei 4/2013, de 22 de febrer ha incorporat la possibilitat de  "celebrar  contractes per a la formació i l'aprenentatge amb els treballadors contractats per ser  posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa  reguladora del contracte per a la formació i l'aprenentatge."         Ell règim jurídic aplicable als contractes, qualsevol que sigui la seva durada, serà el  corresponent a cada modalitat de contractació corresponent encara que caldrà tenir    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

en compte les peculiaritats pròpies de l'existència de la relació "triangular" que ha  estat descrita en els apartats anteriors.   

5.2 ‐ Forma i contingut del contracte. 

    L'article 10 de la LETT, complementat pel 15 del Reial decret de desenvolupament  estableix que els contractes es realitzaran sempre per escrit i per triplicat.         En relació al contingut l'article 15.2 del reglament enumera els següents aspectes:    – La identificació de l'empresa usuària, constant també el nombre d'identificació fiscal i  el codi de compte de cotització a la Seguretat Social.    – La causa del contracte de posada a disposició.    – El contingut de la prestació laboral.    – Els riscos del lloc de treball.    – La durada estimada del contracte de treball.    – El lloc i horari de treball.    – La remuneració convinguda.   

5.3 ‐ Obligacions en matèria de retribució. 

   El treballador cedit tindrà dret, quan és cedit a una empresa usuària, a l'aplicació de  la regla d'equiparació i en conseqüència la retribució inclourà:  totes les retribucions  econòmiques, fixes o variables, establertes per al lloc de treball a desenvolupar en el  conveni col∙lectiu aplicable a l'empresa usuària que estiguin vinculades a aquest lloc de  treball.         Aquesta retribució haurà d'incloure en tot cas la part proporcional corresponent al  descans setmanal, les pagues extraordinàries, els festius i les vacances.   

5.4 ‐ Obligacions en matèria de formació. 

   Les empreses de treball temporal estaran obligades a destinar anualment l'1 per 100  de la massa salarial a la formació dels treballadors contractats per ser cedits a  empreses usuàries, sense perjudici de l'obligació legal de cotitzar per formació  professional. En aquest import serà inclòs el cost de la formació en matèria de    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

11


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

prevenció de riscos laborals.            Existeix també una obligació específica de formació teòrica i pràctica en prevenció  de riscos laborals i que ha de dur‐se a terme amb caràcter previ a la posada a la  disposició del treballador. Això implica que l'empresa usuari ha d'informar a l'ETT del  riscos propis del lloc de treball que ocuparà el treballador. L'ETT ha d'acreditar  documentalment que el treballador ha estat format i informat sobre els riscos.        L'ETT és la responsable de la vigilància de la salut del treballador en missió.   

5.5 ‐ Règim disciplinari. 

    La relació triangular a la qual ens estem referint implica un "repartiment" de les  obligacions i drets que es deriven del contracte de treball. En el cas de les facultats  disciplinàries les posseeix l'ETT, encara que el seguiment i control de l'acompliment ho  realitzi l'empresa usuària. Aquesta no podrà sancionar, sinó que haurà de comunicar la  conducta que consideri objecte de sanció a l'ETT. 

6 ‐ Empresa usuària i treballador en missió.       Atès  que  el  treballador  cedit  executa  el  treball  en  l'empresa  usuària,  les  empreses  usuàries  tenen  la  facultat  de  dirigir  i  ordenar  el  treball.          En  aquest  ordre  de  coses  l'empresa  usuària  assumeix  les  obligacions  relatives  a  prevenció  de  riscos  laborals.  Amb  caràcter  general  es  pot  dir  que  el  treballador  en  missió  ha  de  tenir les mateixes garanties i proteccions que el treballador que ocupi el mateix lloc  en l'empresa. La responsabilitat anterior es regula en el Reial decret 216/1999, de 5 de  febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de l'ETT.          Juntament  amb  la  responsabilitat  anterior  l'LETT  enumera  unes  altres  que  ha  d'assumir  l'empresa  usuària:    ‐ Assumirà el recàrrec de prestacions de la Seguretat Social, per al cas d'accidents de  treball  que  tinguin  la  seva  causa  en  falta  de  mesures  de  seguretat  i  higiene.    ‐  Serà  responsable  subsidiària  de  les  responsabilitats  salarials  i  seguretat  social   i  indemnitzacions  que  hagués  assumit  l'ETT.    ‐  Les  responsabilitats  anteriors  seran  solidàries  si  el  contracte  s'ha  celebrat  fora  dels    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

12


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

supòsits legalment  previstos  o  en  casos  prohibits.          Sobre  els  drets  col∙lectius  dels  treballadors  en  missió  s'ha  d'apuntar  que  els  representants  dels  treballadors  de  l'empresa  usuària  també  assumeixen  la  representació dels treballadors en missió. Per tant aquests poden formular davant ells  qualsevol  reclamació  relacionada  amb  la  prestació  del  treball.         També tenen dret, mentre dura la cessió, a gaudir d'altres serveis com:  els serveis  de  transport,  de  menjador,  de  guarderia  i  altres  serveis  comuns  i  instal∙lacions  col∙lectives  de  l'empresa  usuària  en  les  mateixes  condicions  que  els  treballadors  contractats  directament per l'empresa usuària. 

7 ‐ ETT i negociació col∙lectiva.        El  sector té un conveni col∙lectiu d'àmbit nacional que regula una àmplia gamma  de matèries. L'acord reserva a l'àmbit negocial nacional les matèries de:    ‐ Estructura i durada màxima de la jornada anual.    ‐ Durada de descansos i vacances.    ‐ Estructura professional.    ‐ Règim disciplinari.    ‐ Mobilitat geogràfica.    ‐ Règim salarial.    ‐ Beneficis socials.    ‐ Períodes de prova.    ‐ Suposats de contractació.    ‐ Representació unitària i sindical.    ‐ Indemnització per extinció del contracte de treball.    ‐ Aportació de recursos econòmics per a formació.    Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

13


Guia breu de les Empreses de Treball Temporal (ETT).

‐ Normes mínimes sobre prevenció de riscos laborals.         El conveni estableix una doble divisió entri: treballadors de posada a disposició i  personal d'estructura. Al llarg més de vuitanta articles regula aspectes relacionats amb  les matèries anteriorment esmentades.    El conveni es pot consultar clicant aquí.   

Elaboració: Manolo Ortega. maig 2013

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

14

Guiaettbreve cat  

Guia breu de les empreses de treball temporal

Guiaettbreve cat  

Guia breu de les empreses de treball temporal