Page 1

GUIA VISUAL del Procediment de regulació d'ocupació.

(Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.)(BOE 30 d'octubre).

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Novembre 2012


GUÍA VISUAL del Procediment de regulació d'ocupació.

(Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.)(BOE 30 d'octubre).

1 - Antecedents i situació actual en la regulació dels procediments de regulació d'ocupació.

2 - Elements comuns a tots els procediments i altres qüestions a considerar.

3 - Procediment d'acomiadament col·lectiu.

4 - Mesures socials d'acompanyament i pla de recol·locació.

5 - Procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

6 - Extinció i suspensió de les relacions de treball i reducció de jornada per força major.

7 - Procediment d'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el sector públic.

Nota: Els esquemes que s'inclouen a continuació tenen l'objectiu de servir com a material divulgatiu del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada i en conseqüència per tenir una visió i coneixement complet del procediment serà necessari consultar la norma .

Formación i Orientación Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Novembre 2012


Procediment de regulació d'ocupació. (Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.)(BOE 30 d'octubre). I - ANTECEDENTS. El Reial decret - Llei 3/2012 va modificar els articles 47 i 51 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. El primer (art. 47) regula la suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major. El segon (art. 51) estableix el sistema d'acomiadament col·lectiu. En tots dos casos es determina el procediment a seguir per dur a terme les accions esmentades. La principal novetat que va introduir el Reial decret-Llei, àmpliament comentada per tots els operadors jurídics, agents implicats i societat en general, va ser la supressió de l'autorització administrativa (exigida en el text legal anterior) per procedir a l'extinció del contracte mitjançant acomiadaments col·lectius o adoptar mesures de suspensió del contracte o reducció de jornada per part de l'empresari. Amb anterioritat la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, ja havia modificat els citats procediments que es trobaven regulats en el text de l'Estatut dels Treballadors i en el Reial decret 43/1996, de 29 de febrer. Aquesta última norma era el Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius. El Reglament citat necessitava d'una adaptació a la nova Llei 35/2010, no obstant això es va procedir a la redacció i aprovació d'un nou Reglament complet materialitzat en el Reial decret 801/2011, de 10 de juny. La pròpia norma argumentava que la seva promulgació obeïa "a raons de seguretat jurídica i adequada tècnica normativa (que) aconsellen l'aprovació d'una nova norma reglamentària que inclogui una regulació completa i total del procediment administratiu de regulació d'ocupació en matèria d'extincions o suspensions de contractes de treball i reduccions de jornada i de l'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius.", i que va derogar el de l'any 1996. La situació, per tant, després de la promulgació del Reial decret-Llei 3/2012 era que els procediment de referència es trobaven desenvolupats mitjançant un Reial decret que no s'adaptava a la nova previsió de l'Estatut dels Treballadors. Per solucionar-ho la disposició final quinzena del Reial decret-Llei i la disposició final dinovena de la Llei 3/2012 (BOE 7 de juliol)que té el seu origen en el Reial decret, va establir que el Govern aprovaria en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor de la norma un reial decret sobre el reglament de procediment d'acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i reducció de jornada que desenvolupi l'establert en la Llei. Els terminis, tant del Reial decret-Llei com el de la Llei, van ser superats sense publicació del nou reglament (es van complir l'11 de març de 2012 i el 8 d'agost de 2012, respectivament, doncs el Decret-Llei va entrar en vigor l'11 de febrer i la Llei el 8 de juliol). No obstant això, el 13 de març va aparèixer publicada en el BOE l'Ordre ESS/487/2012, de 8 de març, sobre vigència transitòria de determinats articles del Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, aprovat per Reial decret 801/2011, de 10 de juny. Aquesta situació va provocar, en conseqüència, que des de la data esmentada els procediments d'acomiadament col·lectiu i suspensió de contractes i reducció de jornada, es trobaven regulats en els article 47 i 51 de la Llei de l'Estatut dels Treballats, en el Reial decret 801/2011, de 10 de juny amb les modificacions incorporades per l'Ordre ESS/487/2012, de 8 de març, la qual va establir, com ja s'ha assenyalat, una vigència transitòria de determinats articles del Reglament anterior. II - SITUACIÓ A PARTIR DEL 31 D'OCTUBRE DE 2012 . La situació anteriorment descrita s'ha mantingut fins a lapublicació del 30 d'octubre del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, amb entrada en vigor de l'endemà, és a dir, el 31 d'octubre de 2012. El mateix conté una derogació expressa del Reial decret 801/2011, de 10 de juny i de l'Ordre ESS/487/2012, de 8 de març, així com els apartats 1, a), 3 i 4 de l'article 1 del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril. Inclou també, com veurem, un règim transitori. Per tant, a partir del 31 d'octubre de 2012 la norma que regularà els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada serà el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre. A continuació incloem els esquemes que ens ajudessin a entendre el procediment.

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Novembre 2012


PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. OBJECTE DEL PROCEDIMENT : Extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en els supòsits en què en un període de noranta dies tal extinció afecti almenys a: a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors. b) El 10 per 100 del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors. c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors. També quan extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc, quan aquella es produeixi com a conseqüència de la cessació total de la seva activitat empresarial fundada en les mateixes causes anteriorment assenyalades.

ELEMENTS COMUNS Als PROCEDIMENTS D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU, SUSPENSIÓ DE DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA DEL RD 1483/2012, DE 29 D'OCTUBRE.

ALTRES ELEMENTS A CONSIDERAR.

ACREDITACIÓ DE LES SITUACIONS LEGALS DE DESOCUPACIÓ AUTORITAT LABORAL COMPETENT.

En l'àmbit de les Comunitats Autònomes: - Procediments que afectin a treballadors que desenvolupin la seva activitat o adscrits a centres situats íntegrament dins del territori d'una Comunitat Autònoma: l'òrgan que determini la Comunitat. - Si afecta a treballadors que desenvolupin la seva activitat o es trobin adscrits a centres de treball situats al territori de dos o més Comunitats Autònomes, però el 85 per cent, com a mínim, de plantilla de l'empresa radiqui en l'àmbit territorial d'una Comunitat Autònoma i existeixin treballadors afectats en la mateixa, correspondrà a l'autoritat laboral competent d'aquesta. - En els procediments en empreses la plantilla de les quals excedeixi de cinc-cents treballadors, l'autoritat laboral de la Comunitat Autònoma competent haurà d'informar del procediment a la Direcció general d'Ocupació. En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat: -Direcció general d'Ocupació : a)afectats que desenvolupin la seva activitat o adscrits a centres situats en territori de dos o més Comunitats Autònomes. b) Empreses o centres de treball relacionats amb crèdits extraordinaris o avals acordats pel Govern de la Nació; amb empreses pertanyents al Patrimoni de l'Estat i, en general, aquelles que tinguin la condició de societats mercantils estatals; així com amb empreses relacionades directament amb la Defensa Nacional o unes altres la producció de la qual sigui declarada d'importància estratègica nacional.

INTERLOCUCIÓ PERÍODE DE CONSULTES

Treballadors a través dels seus representants legals Empresa amb diversos centres de treball afectats intervindrà preferentment el comitè intercentres o òrgans similar creat mitjançant negociació col·lectiva

L'autoritat laboral comunicarà a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació, la decisió de l'empresari adoptada a l'empara de l'establert en els articles 51 o 47 de l'Estatut dels Treballadors, en la qual haurà de constar la data en la qual l'empresari ha comunicat la seva decisió a l'autoritat laboral, la causa de la situació legal de desocupació, els treballadors afectats, si la desocupació és total o parcial, i en el primer cas si és temporal o definitiu. Si és temporal: el termini de suspensió o reducció de jornada. Si és parcial el nombre d'hores i percentatge de reducció respecte a la jornada ordinària. DEROGACIÓ NORMATIVA: Derogat el Reial decret 801/2011, de 10 de juny. Derogada l'Ordre ESS/487/2012, de 8 de març. Derogats els apartats 1, a), 3 i 4 de l'article 1 del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril

Modificació del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril.

Nova redacció art. 22 .Sobre normes de tramitació de la prestació per desocupació. Inclou l'obligació de l'empresa de comunicar per via electrònica amb caràcter previ a la seva efectivitat les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada. Estableix el contingut:àmbit territorial, identificació empresa, dies que afecta la suspensió o reducció de jornada per treballador i el període. Nova redacció apartat 5 de l'article 13.Sobre represa del dret a la prestació per als treballadors fixos discontinus o amb reducció de jornada, quan dins del mes tingui diversos períodes d'activitat i inactivitat o pels quals habitualment treballin per a la mateixa empresa amb contractes temporals dins del mes.

Interlocutors consultes: seccions sindicals quan així ho acordin, sempre que tingui representació majoritària en els comitès o entre els delegats.

ENTRADA EN VIGOR 31 D'OCTUBRE DE 2012.

CASOS D'ABSÈNCIA DE REPRESENTANTS LEGALS EN L'EMPRESA:

OPTAR, A LA SEVA ELECCIÓ ENTRE: Comissió de 3 membres de ,segons la seva representativitat, designats pels sindicats més representatius del sector i amb legitimació per negociar el conveni d'aplicació. Comissió de 3 membres de treballadors de l'empresa triats democràticament DESIGNACIÓ EN 5 DIES DES DE L'INICI PERÍODE CONSULTES

Els acords en el període de consultes requeriran la conformitat de la majoria dels membres de la comissió negociadora que, en el seu conjunt, representin a la majoria dels treballadors del centre o centres de treball afectats

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa , en casos tals com l'existència de pèrdues actuals o previstes , o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos ordinaris o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució és persistent si durant tres trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior.

Concurren

causas tècniques quan es produeixin canvis, entre uns altres, en

l'àmbit

dels mitjans o instruments de producció.

Concorren causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre uns altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció.

Concorren causes productives quan es produeixin canvis, entre uns altres, en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar al mercat.

Elaboración Manuel Ortega. novembre 2012


PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU (I). Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. OBJECTE DEL PROCEDIMENT: Extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en els supòsits en què en un període de noranta dies tal extinció afecti almenys a: a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors. b) El 10 per 100 del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors. c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors. També quan extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc, quan aquella es produeixi com a conseqüència de la cessació total de la seva activitat empresarial fundada en les mateixes causes anteriorment assenyalades.

INICIACIÓ PER L'EMPRESARI

1

Documents i qüestions relacionades.

Acompanyar Memòria explicativa de les causes d'acomiadament.

Escrit comunicació obertura període de consultes als representants dels treballadors (art.2)

Simultàniament

Sol·licitar emissió informe a representants (art. 64.5a i b)ET

Simultàniament farà arribar a: AUTORITAT LABORAL: còpia de l'escrit dirigit als representant dels treballadors

Incloure documentació.

Trasllat a l'entitat gestora de prestació desocupació i Inspecció de Treball, juntament amb documentació Inspecció de Treball informe en 15 dies des de notificació fi període consultes. Contingut: Desenvolupo període consultes. També informarà quan concorri frau, dol, coacció o abús de dret en l'acord. *Verifi*cará els criteris per a la designació dels treballadauris afectats. També sobre mesures socials i Pla d'acompanyament. Si el procediment inclou treballadors de 55 o més anys amb obligació de fer conveni especial ho comunicarà a la Seguretat Social

Incloure documentació. Informació sobre la composició de la representació dels treballadors, comissió negociadora (si afecta a diversos centres si la negociació serà global o per centre) i la comunicació als treballadors de la possibilitat de designar representants (art. 26.4)

Incloure documentació, segons causa.

Si l'Autoritat Laboral adverteix que la comunicació no reuneix els requisits ho advertirà a l'empresari. Si durant el període de consultes ho adverteix la Inspecció de Treball ho comunicarà a l'Administració Laboral. L'advertiment no paralitza ni suspèn el procediment. Incloure documentació, segons causa.

2

Període de Consultes (Art. 7)

Primera reunió període en termini no inferior a 3 dies, excepte pacte, des de comunicació.

Obertura i fixació del calendari de reunions

DURADA Empreses - 50 treb.

Empreses + 50 treb.

NO superior a 15 dies naturals

NO superior a 30 díes naturals

Excepte pacte, 2 reunions. Interval entre 3 i 6 dies nat.

Excepte pacte, 3 reunions. Interval entre 4 i 9 dies nat.

Es donarà per acabat en arribar a un acord o quan acordin que no és possible aconseguir un acord. Comunicació a l'Autoritat Laboral. OBJECTIU I CONTINGUT Aconseguir un acord i com a mínim possibilitats d'evitar o reduir els acomiadaments i atenuar les seves conseqüències mitjançant mesures socials d'acompanyament

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS PROCEDIMENTS (art. 3) : - Especificació causes acomiadament. - Núm. i classificació professional dels afectats per l'acomiadament (desglossats si escau per centre, província i comunitat autònoma). - Núm. i classificació professional dels treballadors emprats en l'últim any.(desglossats si escau per centre, província i comunitat autònoma). - Període previst per a la realització dels acomiadaments. - Criteris per a la designació dels treballadors afectats .

DOCUMENTACIÓ PER Als ACOMIADAMENTS PER CAUSES ECONÒMIQUES (art. 4) : - Memoria explicativa que acredite los resultados de la empesa de los que se desprenda una situación económica negativa. - Cuentas anuales 2 últimos ejercicios, QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR PÈRDUES (a més de l'anterior): - Criteris utilitzats per a l'estimació. - Informe tècnic sobre el volum i la previsió del caràcter permanent o transitori de la situació de pèrdues basat en: comptes anuals, dades del sector, evolució del mercat i de la posició de l'empresa en el mateix. QUAN LA SITUACIÓ AL·LEGADA SIGUI DISMINUCIÓ D'INGRESSOS O VENDES (a més de la del primer apartat): - Documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució, almenys dels tres trimestres consecutius anteriors i documentació fiscal o comptable acreditativa del nivell d'ingressos ordinaris o vendes dels mateixos trimestres de l'any anterior. CONDICIONS ESPECIALS A les EMPRESES QUE FORMIN PART D'UN GRUP D'empreses AMB OBLIGACIÓ DE FORMULAR COMPTES CONSOLIDATS.

3

Finalització del procediment

Final període consultes, empresari comunica Autoritat Laboral

AMB ACORD

SENSE ACORD

Comunicació en 15 dies des d'última reunió període de consultes. Transcorregut el termini sense notificació: caducitat del procediment sense posibilitat de notificar els acomiadaments. Podrà iniciar un de nou.

Trasllado Autoritat Laboral còpia íntegra de l'acord

Comunicació a Representants i Autoritat Laboral la decisió de l'acomiadament.

Si inclou treballadors de 55 o més anys, amb obligació de conveni especial Incloure documentació de mesures socials d'acompanyament i pla de recol·locació, si escau i actes de les reunions.

Després de la notificació l'empresari podrà indicar la notificació dels acomiadaments individuals als afectats amb els requisits de l'art. 53.1 ET

DOCUMENTACIÓ PER Als ACOMIADAMENTS PER CAUSES TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (art. 5): - Memòria explicativa que acrediti les causes tècniques, organitzatives o de producció. QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR CAUSES TÈCNIQUES (a més de l'anterior): - informes tècnics que acreditin, si escau, la concurrència de les causes tècniques, derivades dels canvis, entre uns altres, en els mitjans i instruments de producció. QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR CAUSES ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (a més de la del primer apartat): - causes organitzatives derivades dels canvis, entre uns altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció o la concurrència de les causes productives derivades dels canvis, entre uns altres, en la demanda dels productes i serveis que l'empresa pretén col·locar al mercat.

L'Autoritat Laboral vetllarà per l'efectivitat del període de consultes, remetent advertiments i recomanacions de les quals traslladarà el contingut a ambdues parts. També podrà realitzar funcions d'assistència. Els representants dels treballadors podran dirigir observacions a l'Autoritat Laboral

Pàgina següent

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Elaboració: Manuel Ortega. novembre 2012

Mínim 30 dies entre la data de notificació d'obertura de període de consultes a l'Autoritat laboral i efectes de l'acomiadament..

Possibilitat d'impugnació davant jurisdicció social a títol individual i col·lectiu.

EXTINCIÓ DE LES RELACIONS LABORALS PER DESAPARICIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICA DEL CONTRACTANT (Art. 30). L'extinció de relacions de treball per extinció de la personalitat jurídica del contractant es regirà pel procediment establert en el capítol I del Títol I d'aquest Reglament incloses les disposicions relatives a les mesures socials d'acompanyament i al pla de recol·locació externa.


PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU(II) Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. OBJECTE DEL PROCEDIMENT : Extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en els supòsits en què en un període de noranta dies tal extinció afecti almenys a: a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors. b) El 10 per 100 del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors. c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors. També quan extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc, quan aquella es produeixi com a conseqüència de la cessació total de la seva activitat empresarial fundada en les mateixes causes anteriorment assenyalades.

MESURES SOCIALS D'ACOMPANYAMENT (ART. 8)

PER EVITAR O REDUIR ELS ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS: Es podran adoptar entre unes altres: Recol·locació interna dels treballadors (mateixa empresa o una altra del grup d'empreses).

PLA DE RECOL·LOCACIÓ EXTERNA (ART. 9)

El pla de recol·locació interna podrà acordar-se entre les mesures per atenuar les conseqüències en els treballadors afectats pels acomiadaments col·lectius, però, de conformitat amb l'article 51.10 del ET., si l'acomiadament afecta a més de 50 treballadors, haurà d'incloure en la documentació que acompanya a la comunicació de l'inici del procediment un pla de recol·locació externa a través d'empreses autoritzades.

Mobilitat funcional dels treballadors. (segons art. 39 ET) Mobilitat geogràfica dels treballadors. (segons art. 40 ET) Modificacions substancials de condicions de treball. (segons art. 41 ET). No aplicació de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu (segons art. 82.3 ET). Accions de formació o reciclatge professional.

OBJECTIU

Garantir als treballadors afectats una atenció continuada per un període mínim de sis mesos, amb vista a la realització d'accions. (es concreten en el quadre següent).

CONTINGUT Mesures efectives en les següents matèries:

PER ATENUAR LES CONSEQÜÈNCIES EN ELS TREBALLADORS AFECTATS: El dret de reingrés preferent en les vacants del mateix o similar grup. La recol·locació externa dels treballadors a través d'empreses de recol·locació autoritzades.Si s'acorda haurà d'incloure en la documentació el detall de les mateixes i l'empresa encarregada de dur-les a terme. Accions de formació o reciclatge.

D'intermediació consistents en la posada en contacte de les ofertes de treball existents en altres empreses. D'orientació professional destinades a la identificació del perfil professional dels treballadors. De formació professional dirigides a la capacitació dels treballadors. D'atenció personalitzada destinades a l'assessorament dels treballadors respecte de tots els aspectes relacionats amb la seva recol·locació.

Promoció de l'ocupació per compte propi com a autònoms o en empreses d'economia social.(Sempre que no es persegueixi la continuïtat mitjançant contractes). Mesures compensatòries de les despeses derivades de la mobilitat geogràfica. Mesures compensatòries de les diferències salarials amb una nova ocupació.

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formación Professional

Elaboración: Manuel Ortega. novembre 2012


PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ . Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

OBJECTE DEL PROCEDIMENT : 1 - Suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan el cessament de l'activitat que venia desenvolupant el treballador afecti a dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària de treball. 2 - Reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. S'entendrà per reducció de jornada la disminució temporal d'entre un 10 i un 70 per cent de la jornada de treball computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

INICIACIÓ PER L'EMPRESARI

1

Documents i qüestions relacionades.

Acompanyar Memòria explicativa de les causes de suspensió o reducció de jornada

Escrit comunicació obertura període de consultes als representants dels treballadors (art.17) Simultàniament:

Comunicació acompanyada de:

Sol·licitar emissió informi a representants (art. 64.5a i b) ET

Simultàniament farà arribar a: AUTORITAT LABORAL: còpia de l'escrit dirigit als representant dels treballadors(art.19)

Incloure documentació.

Trasllat a l'entitat gestora de prestació desocupació i Inspecció de Treball, juntament amb documentació. Inspecció de Treball informi en 15 dies des de notificació fi període consultes. Contingut: Desenvolupo període consultes. També informarà quan concorri frau, dol, coacció o abús de dret en l'acord. Verificarà els criteris per a la designació dels treballadauris afectats.

Informació sobre la composició de la representació dels treballadors, comissió negociadora (si afecta a diversos centres si la negociació serà global o per centre) i la comunicació als treballadors de la possibilitat de designar representants (art. 26.4)

Incloure documentació, segons causa.

Incloure documentació, segons causa.

Període de Consultes (Art. 20)

Obertura i fixació del calendari de reunions

Primera reunió període en termini no inferior a 1 dia, excepte pacte, des de comunicació.

DURADA NO superior a 15 dies naturals. Excepte pacte, 2 reunions. Interval entre 3 i 7 dies nat.

Es donarà per acabat en arribar a un acord . Comunicació a l'Autoritat Laboral.

OBJECTIU I CONTINGUT

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: (art. 18): - La necessària per acreditar la concurrència de causa i acreditació de la situació conjuntural. QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR CAUSES ECONÒMIQUES : - La mateixa art. 4 RD ( veure esquema acomiadaments col·lectius) amb peculiaritats: - es limitarà a l'últim exercici econòmic i comptes provisionals. QUAN LA SITUACIÓ AL·LEGADA SIGUI DISMINUCIÓ D'INGRESSOS O VENDES (a més de la del primer apartat): - Documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució, almenys dels dos trimestres consecutius anteriors i documentació fiscal o comptable acreditativa del nivell d'ingressos ordinaris o vendes dels mateixos trimestres de l'any anterior.

DOCUMENTACIÓ PER Als ACOMIADAMENTS PER CAUSES TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (art. 18) : - Memòria explicativa que acrediti les causes tècniques, organitzatives o de producció . QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR CAUSES TÈCNIQUES (a més de l'anterior) : - informes tècnics que acreditin, si escau, la concurrència de les causes tècniques, derivades dels canvis, entre uns altres, en els mitjans i instruments de producció. QUAN LA SITUACIÓ CONSISTEIXI A AL·LEGAR CAUSES ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (a més de la del primer apartat): - causes organitzatives derivades dels canvis, entre uns altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció o la concurrència de les causes productives derivades dels canvis, entre uns altres, en la demanda dels productes i serveis que l'empresa pretén col·locar al mercat.

L'Autoritat Laboral vetllarà per l'efectivitat del període de consultes, remetent advertiments i recomanacions de les quals traslladarà el contingut a ambdues parts. També podrà realitzar funcions d'assistència. Els representants dels *trabajadore podran dirigir observacions a l'Autoritat Laboral

Arribar a un acord entre l'empresa i els representants dels treballadors sobre les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada. Pàgina següent

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

3

Finalització del procediment

Final període consultes, empresari comunica Autoritat Laborall (art. 20)

AMB ACORD

Incloure documentació:

Si l'Autoritat Laboral adverteix que la comunicació no reuneixen els requisits ho advertirà a l'empresari. Si durant el període de consultes ho adverteix la Inspecció de Treball ho comunicarà a l'Administració Laboral. L'advertiment no paralitza ni suspèn el procediment.

2

LA COMUNICACIÓ CONTINDRÀ : - Especificació causes de la suspensió dels contractes o reducció de jornada. - Nombre i classificació professional dels treballadors afectats ( si afecta a més d'un centre inclourà desglossament). - Nombre i classificació professional dels treballadors emprats habitualment en l'últim any. ( si afecta a més d'un centre inclourà desglossament). - Concreció i detall de les mesures. - Criteris per designació de treballadors afectats.

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Elaboració: Manuel Ortega. novembre 2012

SENSE ACORD

Comunicació en 15 dies des d'última reunió període de consultes. Transcorregut el termini sense notificació: caducitat del procediment sense possibilitat de notificar els acomiadaments. Podrà iniciar un de nou .

Trasllat Autoritat Laboral còpia íntegra de l'acord

Comunicació a Representants i Autoritat Laboral la decisió del suspensió de contracte o reducció de jornada

Incloure en comunicació :el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada individualitzats. Reducció de jornada: determinarà el percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.

Després de la notificació l'empresari podrà indicar la notificació de la suspensió de contractes o reducció de jornada de forma individual als afectats.

Les mesures tindran efecte a partir de la data en què l'empresari hagi comunicat la decisió a l'autoritat laboral, tret que en la mateixa contempli una altra posterior

Possibilitat d'impugnació davant jurisdicció social a títol individual i col·lectiu.


EXTINCIÓ I SUSPENSIÓ DE LES RELACIONS DE TREBALL O REDUCCIÓ DE JORNADA PER FORÇA MAJOR . Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

OBJECTE DEL PROCEDIMENT: L'existència de força major, com a causa motivadora de l'extinció i suspensió dels contractes de treball o de la reducció de jornada, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de treballadors afectats

INICIACIÓ PER L'EMPRESARI

Documents i qüestions relacionades.

1

Acompanyar mitjans de prova que estimi necessaris

Sol·licitud de l'empresa a l'Autoritat Laboral Competent (art. 32)

Simultàniament:

Comunicació als representants dels treballadors

2 Solicitará:

Informe preceptiu a la Inspecció de Treball

AUTORITAT LABORAL: Rep sol·licitud de l'empresa

Figuren en les actuacions fets, al·legacions i proves diferents dels apostats per l'empresa?

Termin de 1 día

Altres informes o actuacions que consideri indispensables

Tràmit d'audiència a l'empresa i als representants legals dels treballadors

NO Possibilitat d'impugnació per l'empresa davant la Jurisdicció Social

NO

Es constata l'existència de força major?

Es podrà iniciar l'oportú procediment d'acomiadament col·lectiu o de suspensió de contractes o reducció de jornada

Trasllat de la decisió a l'Autoritat laboral i als representants dels treballadors

Trasllat a:

Resolució en el termini màxim de 5 dies a explicar des de l'entrada de la sol·licitud en el registre

Es limitarà a constatar l'existència de la força major al·legada per l'empresa.

Corresponent a l'empresa la decisió sobre l'extinció dels contractes o l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que assortiran efectes des de la data del fet causant de la força major.

Possibilitat d'impugnació pels treballadors de la decisió empresarial.

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. novembre 2012


PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC. Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

OBJECTE DEL PROCEDIMENT: Extinció de contractes de treball del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats als quals es refereix l'article 3.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fundada en causes econòmiques, tècniques o organitzatives, en els supòsits en què, en un període de noranta dies tal extinció afecti almenys a: a) Deu treballadors, en el Departament Ministerial, en l'ens o organisme depenent de l'Administració General de l'Estat o vinculat a aquesta, en la Conselleria de les Comunitats Autònomes o en l'òrgan que aquestes determinin, en els ens o organismes depenents o vinculats a elles, així com en les entitats de l'Administració Local i en els ens o organismes depenents d'elles, que ocupin menys de cent treballadors. b) El 10 per 100 del nombre de treballadors dels mateixos, en aquell Departament Ministerial, ens o organisme depenent de l'Administració General de l'Estat o vinculats a aquesta, en la Conselleria de les Comunitats Autònomes o en l'òrgan que aquestes determinin, en els ens o Organismes depenents o vinculats a elles, així com en les entitats de l'Administració Local i en els ens o organismes depenents d'elles, que ocupin entre cent i tres-cents treballadors. c) Trenta treballadors en el Departament Ministerial, en l'ens o organisme depenent de l'Administració General de l'Estat o vinculat a aquesta, en la Conselleria de les Comunitats Autònomes o en l'òrgan que aquestes determinin, en els ens o organismes depenent o vinculats a elles, així com en les entitats de l'Administració Local i en els ens o organismes depenents d'elles que ocupin més de tres-cents treballadors.

INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DEPARTAMENT, CONSELLERIA, ENTITAT LOCAL, ORGANISME O ENTITAT QUE ES TRACTI.

1

Documents i qüestions relacionades.

Simultàniament farà arribar a: AUTORITAT LABORAL I ÒRGAN COMPETENT EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

Escrit comunicació obertura període de consultes als representants dels treballadors (art 37)

La comunicació ha d'incloure la documentació segons causa: També remetrà informació sobre la composició de la representació dels treballadors, així com de la comissió negociadora del procediment d'acomiadament col·lectiu. Comunicarà igualment l'inici del procediment d'acomiadament col·lectiu al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o autoritat equivalent en l'àmbit de les Comunitats Autònomes, quan es tracti, respectivament, de procediments que afectin al personal laboral de l'Administració General de l'Estat o a les Comunitats Autònomes. No aplica Administració Local.

Emetre informe sobre el procediment, sobre les seves causes i sobre la resta de les circumstàncies derivades del mateix

El Ministeri podrà

Aplicar la prioritat continguda en el art 41 del RD

Remetrà al Departament, Conselleria, organisme o entitat promotora del procediment, a la representació dels treballadors i a l'autoritat laboral, abans de la finalització del període de consultes, còpia de la resolució per la qual s'estableixi la citada prioritat i, si escau, de l'informe emès.

2

DOCUMENTACIÓ PER Als ACOMIADAMENTS PER CAUSES ECONÒMIQUES (art.39) : - Memòria explicativa de les causes econòmiques que acreditin la situació d'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. - Els pressupostos dels dos últims exercicis (ha de constar despeses de personal i modificacions pressupostàries). - Certificació del responsable de l'oficina pressupostària. - Plantilla de personal laboral del Departament, Conselleria, Entitat Local, organisme o entitat que es tracti. - El Pla d'Ordenació de Recursos Humans.

Primera reunió període en termini no inferior a 3 dies, excepte pacte, des de comunicació.

3

Finalització del procediment

Final període consultes, Departament, Conselleria, organisme o entitat que es tracti comunicarà a l'òrgan competent de la seva respectiva Administració, el resultat del mateix, amb acord que proposi subscriure o la decisió que proposi.

Òrgan competent emetrà informe

Formalització de l'acord o adoptar la decisió que procedeixi, sobre la base de l'informe, en el termini de 10 dies.

Departament, conselleria, ens...

AMB ACORD DOCUMENTACIÓ PER Als ACOMIADAMENTS PER CAUSES TÈCNIQUES O ORGANITZATIVES (art. 40) : - Memoria explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas. - Certificació del responsable de l'oficina pressupostària. - Plantilla de personal laboral del Departament, Conselleria, Entitat Local, organisme o entitat que es tracti. - El Pla d'Ordenació de Recursos Humans.

Trasllado Autoritat Laboral còpia íntegra de l'acord

SENSE ACORD Comunicació a Representants i Autoritat Laboral la decisió de l'acomiadament..

Comunicació en termini de 10 dies des de la formalització de l'acord o adopció de la decisió. Si no realitza en termini caducarà el procediment, sense perjudici de poder iniciar un de nou

En relació amb el nombre de treballadors a considerar per determinar la seva durada, s'estarà al que correspongui a l'àmbit del procediment (art. 36)

Periode de Consultes (Art. 7)

Obertura i fixació del calendari de reunions

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS PROCEDIMENTS (art. 38) : - Memòria explicativa de les causes de l'acomiadament i la seva relació amb els principis de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. - Criteris tinguts en compte en relació amb l'establiment de la prioritat de permanència del personal laboral fix (adquirida la condició d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat a través de procediment selectiu). - També la documentació de l'art. 3 (veure esquema acomiado col·lectiu).

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

INTERLOCUCIÓ PERÍODE DE CONSULTES

Incloure documentació de mesures socials d'acompanyament.

Treballadors a través dels seus representants legals DURADA Empreses - 50 trab.

Empreses + 50 trab.

NO superior a 15 dies naturals

NO superior a 30 dies naturals

Excepte pacte, 2 reunions. Interval entre 3 i 6 diess nat.

Excepte pacte, 3 reunions. Interval entre 4 i 9 dies

Interlocutors consultes : seccions sindicals quan així ho acordin, sempre que tingui representació majoritària en els comitès o entre els delegats. De produir-se aquest acord, en l'Administració General de l'Estat la interlocució es canalitzarà, en el cas dels Departaments Ministerials, a través de les Subcomissions Delegades de la *CIVEA en l'àmbit del Conveni Col·lectiu Únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat, o òrgans de naturalesa anàloga en la resta dels Convenis Col·lectius. CASOS D'ABSÈNCIA DE REPRESENTANTS EN ELS ENS O ORGANISMES:

Arribar a un acord entre l'ens, organisme o entitat afectats, i els representants dels treballadors sobre les circumstàncies de l'acomiadament col·lectiu. La consulta haurà de versar , com a mínim, sobre les possibilitats d'evitar o reduir els acomiadaments i d'atenuar les seves conseqüències mitjançant el recurs a les mesures socials d'acompanyament (veure esquema mesurades socials).

Formación i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

OPTAR, A LA SEVA ELECCIÓ ENTRE:

OBJECTIU I CONTINGUT

Comissió de 3 membres d'integrada per treballadors del propi ens, organisme o entitat pública

una comissió d'igual nombre de components designats, segons la seva representativitat, pels sindicats més representatius i els representatius de l'ens, organisme o entitat pública afectat per l'acomiadament i que estiguessin legitimats per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació als mateixos.

Elaboració: Manuel Ortega. novembre 2012

Si l'acomiadament afecta a treballadors de 50 o mésanys s'haurà d'incloure documentació addicional (Disp. addicional primera).

Regulació Ocupació Reglament  
Regulació Ocupació Reglament  

Procedimient de Regulació d'Ocupació (ERO)