Page 1

Relacions a l’Àmbit del Treball (RAT) Materials Com p l e mentaris

• Resums

.

• Quadres

sinòptics.

• Mapes

conceptuals.

http://phobo s.xtec.cat/mortega1

Professor: Manuel Ortega Moreno E-ma il morteg a1@xtec.cat

http// http//:phobos.xtec.cat/ //:phobos.xtec.cat/mortega1 :phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011 mortega1/fol1011 http://phobos.xtec.cat/mortega1/moodle


2 ÍNDEX

-Continguts..........................................................................................................3 -Activitat 0-presentació.......................................................................................5 - Esquema comunicació.......................................................................................7 -Activitat 1 – Comunicació/concentració............................................................8 -Activitat 2 – Comunicació/filtres.......................................................................9 - Formes de comunicació lingüística...................................................................10 -Activitat 3 – Comunicació/Predominio de canal................................................11 - Xarxes de comunicació......................................................................................14 -Activitat 4 – Comunicació/supòsit.....................................................................16 -Activitat 5 – Comunicació/comentari de text.....................................................18 -Activitat 6 – Comunicació/precipitació..............................................................19 - Formes de comunicació no verbal.................................................................... 20 - Qüestionari sobre por a parlar en públic............................................................23 - La comunicació oral...........................................................................................25 -Activitat 8 – Comunicació oral...........................................................................27 - L’ús del telèfon............................................................................................... ..29 - Les reunions de treball.................................................................................... .43 - Etapes per elaborar un text escrit......................................................................31 - Tipus de documents escrits...............................................................................32 - La carta........................................................................................................... ..33 - L’informe..........................................................................................................35 - Instància......................................................................................................... ..39 -Activitat 7 – Comunicació escrita......................................................................41 -Activitat 9 – Reunions de treball.......................................................................50 -- El conflicte......................................................................................................55 - Tipus de conflicte.............................................................................................56 -Activitat 16 – Identificació del conflicte...........................................................57 - Causes del conflicte....................................................................................... ..58 -Activitat 17 –Causes i conseqüències del conflicte...........................................59 - Etapes del conflicte........................................................................................ ..60 - Presa de decisions.......................................................................................... ..61 -Activitat 18 – Solució de problemes..................................................................67 -Activitat 19 – Presa de decisions i consens.......................................................68 Concepte de negociació.................................................................................. ..70 - Els tipus bàsics de negociació..........................................................................71 - Fases del procés negociador.............................................................................72 -Activitat 20 – Negociació..................................................................................73 -Activitat 21- Motivació.....................................................................................78 -Bibliografia........................................................................................................84

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


3

CONTINGUTS UITATS DIDÀCTIQUES

UCLIS D'ACTIVITAT

NA1 - Procés de comunicació NA2 - Tècniques de comunicació

UD 1 - La comunicació a l'empresa

NA3 - Comunicació del sector. NA4- Les reunions de treball com a forma de comunicació privilegiada. NA1 - Negociació a l'empresa

UD 2 - Negociació

NA2 - Tipus i característiques. NA3 - Negociació Col.lectiva

UD 3 - Solució de problemes i presa de decisions.

NA1 - Posició davant el conflicte NA2 -Presa de decisions a l'àmbit laboral NA1 -Grups d'empresa NA2 -Equips de treball

UD - 4 - Equips de treball NA3 .Formació i funcions. NA4- Participació a l'equip. NA1 -Liderartge. NA2 -Motivació

UD - 5 - Recursos Humans

NA3 .Formació NA4-Política de RRHH.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


4

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


5

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT 0 Presentació del grup

OBJECTIUS Coneixement entre els components del grup-classe a l’inici del curs. Durada aproximada: 35-50 minuts.

10 minuts

DESEVOLUPAMET ACTIVITAT 1- Escriviu en el centre del foli doblat pel mig, el nom pel qual us agradaria que us cridessin durant el curs i, entre parèntesi, els vostres cognoms i els estudis de l’any passat. 2- A l’angle superior dret escriviu dos adjectius que creus que et definieixen(curios/sa, sincer/a...) 3- A l’angle superior de l’esquerra indica allò que t’agrada fer(nedar, veure cinema, llegir...) 4- A la part inferior, en tota la llargada: un lloc que t’agradaria visitar, l’espai de TV que més t’agrada, el teu actor o actriu favorits, alguna cosa que has fet de la qual estas orgullos/sa, qualsevol aspecte o activitat de la teva personalitat poc coneguts per la resta de gent i que et sembla interessant donar a conéixer. 5- A la part posterior del foli formula algunes preguntes que t’agradaria que el professor respongues(estil de les classes i de portar al grup, personalitat, etc)

6 – Col.loca sobre la taula el foli de forma que es pugui llegir i fixeu-vos en les “tarjetes de visita” dels teus companys. A continuació intentarem endevinar a qui corresponen una sèrie de “tarjetes”.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


6

I – INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AL MÓN DE L’EMPRESA.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


7

1 -ESQUEMA DE COMUNICACIÓ

EMISSOR Decodificació

Significat (interpretació)

Significat (intenció) Medi

SOROLL

Codificació MISSATGE

CANAL

RETROINFORMACIO

Codificació

Medi Significat (intenció)

Decodificació

Significat (interpretació)

RECEPTOR

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


8

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT 1 Comunicació-Concentració

Llegeix el text següent i intenta repondre a les preguntes que et formularà el professor: Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica larga y estrecha, revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil. El esmalte está agrietado y desportillado en algunos puntos. La puerta es antigua, la última capa de pintura marrón está descascarillada, las venas de la madera , a la vista, recuerdan una piel estriada. Hay cinco ventanas en la fachada. Apenas se cruza el umbral, se siente el olor del papel viejo.Es ciertoq ue no pasa ni un día sin que entren en la Conservaduría nuevos papeles, de individuos de sexo masculino y de sexo femenino que van naciendo allá fuera, pero el olor nunca llega a cambiar, en primer lugar porque el destino de todo papel nuevo, así que sale de la fábrica, es comenzar a envejecer, en segundo lugar porque, más habitualmente en el papel viejo, aunque muchas veces también en el papel nuevo, no pasa un día sin que se escriban causas de fallecimientos y respectivos lugares y fechas.....

- Todos los nombres- José Saramago.

AFIRMACIONS DEL TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

V

F

No ho se


9

ACTIVITAT 2

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT) OBJECTIU. Detectar la informació.

pèrdua

Comunicació-Filtres

i

deformació

de

la

DESENVOLUPAMENT: 1 – Escollirem cinc alumnes de la classe, quatre dels quals sortiran de la mateixa i llegeirem el text que proposar el professor. L’alumne/a escollit explicarà quan entri el segon alumne la història llegida; aquest últim al tercer, aquest al quart i aquest al cinquè. 2 – La resta de classe cal que prengui nota en cada pas quanta informació es perd i es deforma.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


10

2 - Formes de comunicació lingüística(oral i escrita) RETROINFORMACIÓ

MEDI

IMMEDIATA

Cara a cara

RIQUESA DEL MEDI ALTA

ORAL

CONÉIXER EL CLIMA, REBRE RESPOSTES, EN TREBALL D'EQUIPS

Per telèfon

RÀPIDA

DOCUMENTS DIRIGITS A UNA PERSONA ESPECÍFICA

LENTA

ESCRIT

DOCUMENTS DIRIGITS A TOT EL PERSONAL

ADEQUAT PER A COMUNICACIONS

NÚMERO ELEVAT DE PERSONES, NECESSITAT DE CONSTÀNCIA ESCRITA MOLT LENTA

BAIXA

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


11

ACTIVITAT 3

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Comunicació-predomini de canal

QUIN ÉS EL TEU CANAL RECEPTOR PREDOMINANT? TEST DE PNL Test del Dr. Lair Roberto(extret del dossier de Rafael González) Si coneixes els punts forts i dèbils de la teva capacitat per a comunicar-te, seràs en les millors condicions d’augmentar el teu poder de comunicació. Respon a les preguntes escollint una resposta (a, b o c) per cadascuna d’elles.

1. M’agradaria molt més fer aquest test.... a. per escrit b. oralment c. realitzant algun tipus de tasca 2. a. b. c.

Per complaure’m, s’ha m’ha de donar alguna cosa .... maca sonora útil

3. a. b. c.

El que recordo dels altres amb més facilitat és ... la fisonomia el nom les actituds

4. a. b. c.

Aprenc més fàcilment.. llegint escoltant fent coses

1. a. b. c.

Les activitats que més m’atrauen fotografia/pintura música/oratòria escultura/dansa

7. a. b. c.

En les més de les ocasions prefereixo ... observar escoltar fer coses

8. Quan record els moments més feliços cap... a. les escenes b. els sons c. les sensacions

de la meva vida, em ve al

9. Durant les vacances, m’agrada.... a. visitar llocs bonics b. descansar en llocs que estiguin en silenci

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


12 c. participar en activitats físiques 10-Pel que fa les persones valoro, sobretot, ... a. la aparença b. el que diuen c. el que fan 11-Penso que agrado algú quan..... a. em fa un regal b. parla bé de mi c. té una actitud positiva cap a mi 12-D’aquestes tres accions, la que prefereixo és.... a. enfocar b. sintonitzar c. animar 13-El que valoro més és.... a. l’aspecte b. el ritme c. la coordinació 14-El meu cotxe preferit ha d’ésser... a. vistós b. silenciós c. confortable 15- Quan m’interessa alguna cosa, procuro.... a. obrir bé els ulls b. escoltar amb atenció c. participar 16- Per a decidir, em refio més.. a. d’allò que veig b. del que escolto c. del que sento 17- El que més em molesta és... a. la llum enlluernadora b. el soroll c. el picor 18- El a. que b. que c. que

que més m’agrada d’alguna cosa: tingui un color maco soni amb harmonia tingui un bon sabor

19- El que trobo fonamental en una pel·lícula és.... a. que tingui una bona fotografia b. la veu dels actors c. la gesticulació 20-El meu hobby preferit és: a. Observar allò que és bonic b. Escoltar música c. Ballar o fer exercici 21-El que més m’agradaria fer és anar: a. de compres b. a un concert

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


13 c. a un parc d’atraccions

Correcció del test S’han de comptar quantes vegades has elegit cada lletra, multiplica-la per cinc i trasllada el resultat al quadre següent: Respostes A B C

Canal predominant Visual Auditiu Cinestèsic

La puntuació més alta en el quadre indica el teu canal de percepció predominant. La puntuació més baixa mostra els aspectes en els quals podries millorar la teva comunicació amb els altres. Fent servir correctament el teu canal principal i millorant els demés, podràs augmentar força el teu potencial de comunicació. Recorda: el bon comunicant ha de parlar – captar – els tres llenguatges alhora.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


3 - XARXES DE COMUNICACIÓ TIPUS RODA

• • • •

CERCLE TOT CANALS

CADENA

Característiques Són les més centralitzades Són més eficients en tasques rutinàries. La decisió depen d'un únic subjecte Agilitza el procés de decisions.

• Són les més descentralitzades. • Són més eficients per resoldre tasques creatives. • Tots els membres tenen la mateixa informació. • Ralentitza el procés de decisions. • És la xarxa amb majors posibilitats. • En general, no resulta més eficient que la comunicació centralitzada(roda).

• És la xarxa amb menors posibilitas • Restringeix la comunicació al no existir més que un canal.


15

XARXES CETRALITZADES

• •

AVATATGES

ICOVEIETS

• • •

FACILITEN L'APARICIÓ DEL LIDER. LA INFORMACIÓ ESTÀ EN MANS DEL LIDER. LES TASQUES RUTINARIES ES REALITZEN MÉS RAPIDAMENT. ÉS MÉS EFICIENT QUAN ES TRACTA DE RESOLDRE PROBLEMES SENCILLS. EL PERCENTATGE D'ERROR A LA REALITZACIÓ DE TASCA ÉS MAJOR. DIFICULTAT PER PARTE DEL LIDER EN MANIPULAR TOTA LA INFORMACIÓ ELS MEMBRES DEL GRUP SÓN MENYS INDEPENDENTS. ES MENYS EFICIENT QUAN ES TRACTA D'OBJECTIUS QUE NECESSITEN UNA DIVISIÓ DEL TREBALL.

XARXES

• • •

• •

LA POSIBILITAT D'ERROR AL DESENVOLUPAMENT DE TASQUES ÉS MENOR. LA INFORMACIÓ ESTÀ A DISPOSICIÓ DE TOTS I ÉS MÉS FLUIDA ELS MEMBRES DEL GRUP ESTAN MÉS SATISFETS, JA QUE DISPOSEN DE MAJOR INDEPENDÈNCIA. ES MÉS EFICIENT PER RESOLDRE POBLEMES COMPLEXES. SÓN MÉS EFICIENTS PER ACONSEGUIR OBJECTIUS PELS QUALS ES REQUEREIX DIVISIÓ DEL TREBALL DIFICULTEN L'APARICIÓ D'UN LIDER

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


16

ACTIVITAT 4

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Comunicació-Supòsit Avaluació Sumativa

• Tenim nou director a l'empresa. El Sr. XXX,és el nou director de l'empresa A,S.A., i vol acabar amb un hàbit molt implantat entre els treballadors: la falta de puntualitat. Fins al moment, aquesta impuntualitat era tolerada sense sanció per part de l'empresa. Abans de pendre la decissió, consulta amb el Sr. ZZZ, assessor durant molts anys de la direcció de l'empresa i bon coneixedor de l'ambient alboral de l'organització. El Sr. ZZZ opina que no es pot pasar de la tolerància davant la falta a ser rigurós a l'exigència de la puntualitat, sense comunicar suficientment al personal el canvi que es va a produir. El Sr. XXX deixa en mans del Sr. ZZZ la comunicació d'aquesta decissió als treballadors. L'objectiu es que a partir del proper mes tothom ha d'incorporar-se a la seva hora. • Com ha de ser la comunicació? El sr. ZZZ analitza l'assumpte i considera que hi ha tres aspectes fonamentals: - El missatge cal que sigui molt clar. - Cal assegurar-se de que arriba a tots els reballadors, per la qual cosa seria bo utilitzar més d'un canal. - Cal que quedir constància de que s'ha fet la comunicació, per evitar problemes posteriors. • Concreció del procés de comunicació.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


17

El Sr. ZZZ proposa el següento procés de comunicació - Al próxim Consell de Direcció, comunicarà als caps de l'empresa la decissió de sancionar les faltes de puntualitat, per tal de que aquest ho comuniquin al seu personal. - Col.locar una nota informativa al taulell d'anuncis, per tal de que quedi constància escrita de la informació facilitada. - Comunicar les primeres impuntualitats, per escrit, després d'haver facilitat la informació, advertint que les següents seran sancionades. • Que fan els receptors? Les primeres reaccions dels treballadors no es fan esperar. La nota desapareix del taulell i el comentari que cirucla és que la nova direcció vol entrar a l'empresa demostrant autoritat. Alguns treballadors han interpretat que el nou director els penjava l'etiqueta de dropos i incompetents. No obstant això les faltes de puntualitat es redueixen considerablement. • Conclusió. El Sr. ZZZ creu que s'han produit tanques al seu comunicar formal, per la qual cosa vol revisar tot el procés per detectar els errors i evitar-los en próxims comunicats.

TREBALL A REALITZAR 1-Identificar els elements que intervenen a procés i les seves funcions. 2 - Descriure les etapes del procés. 3 - Quina ha estat la xarxa utilitzada. 4 - Detectar les barreres que han aparegut.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


18

ACTIVITAT - 5

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Comunicació-Comentari text AVALUACIÓ SUMATIVA

Al llarg del curs farem comentaris de textos relacionats amb els continguts del crèdit. Aquests estaran seleccionats de revistes, diaris,.... Les publicacions constitueixin una de les fonts més riques per accedir-hi a informació d’actualitat i relacionar allò que es tracta a l’aula amb la realitat quotidiana. Desenvolupament de l’activitat 1 – Donar un cop d’ull general al text per familiaritzarnos amb ell: titulars, gràfics, quadres... 2 – Lectura rápida del text per tenir una idea global. 3 – Lectura acurada del text subratllant les idees principals i secundàries. Anotar els conceptes claus. 4 – Elaboració d’un esquema. 5 – Elaboració d’un resum, a partir de l’esquema. 6 – Presentació del treball que cal que inclogui: a) El text subratllat. b) Conceptes claus definitis. c) Esquema. d) Resum.

Text “ Se de buena tinta...”. Revista Emprendedores.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


19

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT - 6 Comunicació-Precipitació

- Realitza el següent test individual, seguint les instruccions: Aquest és un test de temps limitat. Disposeu de tres minuts només. 1. Llegeix tot amb cura abans de fer res. 2. Poseu el nom al cantó superior dret de la pàgina. 3. Posa un cercel al voltant de la paraula "nom" a la instrucció número 2. 4. Dibuixa 5 petits quadres al cantó superior de l'esquerra. 5. Posa una "X" a cada quadre. 6. Posa un cercle al voltant de cada quadre. 7. Signa a l'esquerra del número 7. 8. Escriu la data d'ahir darrera del títol 9. Posa un crecle al voltatn de la instrucció número 7. 10. Posa una "S" al cantó inferior de l'esquerra d'aquest paper. 11. Dibuixa un triàngle al voltant de la "S" que acabes de posar. 12. Multiplica 70 per 66 al revers del paper. 13. Dibuxa un rectangle al voltant de la paraula"cantó" de la instrucció núm.4 14. Escriu el nom de pila sota la firma que has fet abans. 15. Si has executat les instruccions amb cura, fins aquest punt, adverteix als demés en veu alta:"Estic al número 15". 16. Suma 8.950 y 9.805 al revers del paper. 17. Posa un cercle al voltant del resultat i un quadrat al voltant del cercle. 18. Substitueix els 6 primers números per xifres romanes. 19. Fes tres petits forats amb el llapis a la part superior d'aquest paper. 20. Si ets tú la primer persona que has arribat aquí, digues en veu alta:"Sóc la primera persona que he arribat fins aquí". 21. Ratlla tots els números pars que hi ha a la part esquerra d'aquest paper. 22. Adverteix als demés "quasi he terminat". 23. Quan terminis de llegir aquesta instrucció(es a dir, quan hagis llegit tot amb cura tal com diu la instrucció núm.1), fes només el que indica la instrucció núm 2.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


20

4 -FORMES DE COMUNICACIÓ NO VERBAL FORMES DE COMUICACIÓ O VERBALS

SITUACIÓ

MISSATGE QUE COMUICA

• • • • • • • •

Cos dret("erguido") Inclinat endevant Moure's fluidament Moredament militar Apartar el cos quan es parla Caminar dret Grau d'inclinació sobre la persona Seure's més lluny dels altres.

Seure's menys luny dels altres.

• • •

Mantenir contacte ocular llarg No establir contacte visual En una reunió de negocis el contacte ocular

EL MUR

• •

Parlar i escoltar sense moure el cap. Fer moviments d'inclinació amb el cap

Indicació d'enteniment(si, t'entenc)

GESTOS AUTOMÀTICS

• •

Tendencia a utilitzar més gestos Dirigir el dit cap al nas.

Desig de que creguin en allò que diem. Disposició a mentir.Afirmació ofensiva.

Palma de la ma oberta,movent-la a l'altura del pit, dits cap dalt i palma fora. Ambdues mans obertes a l'altura del pit i exteses als costats, amb les palmes mirant a dalt Ma alçada per sobre del cap. Les dues mans sobre el cap La ma o els dits colocats en front la boca Un dit index aplicat a l'oide o fregar-.se els ulls En un home: la palma oberta i fora. En una dona: el mateix. Repenjar-se al seint creuant els dits (entrellaçar lesmans)mentres escoltem. Moure lleugerament el dit index Assenyalar amb el dit.

Serietat i importància.

POSTURES

MANIPLUACIÓ DE L'ESPAI

EL CONTACTE OCULAR

• • • • • • • • GESTOS

• • • • • •

EL COSTAT NEGATIU

• • • • • • • • • • •

De peu amb les mans a la cadera i dits pulgars enrera. Enumerar les coses amb els dits quan parlem Restregar-se les mans un moment.(sense escanyar-les). Mans agafades a l'esquena Cobrir-se el ulls al contar un incident Mussegar el llàpis. Colocar una mà sobre la boca Apretar-se les mans Creuar els braços per sobre el pit Posar-se ambdues mans a la botxaca de l'americana. Jugar amb un llàpis, pulsera, etc Acariciar el braç de la cadira o manossejar un got Alinear la fulla del papel i el llàpis. Fer copets(una o dues vegades) amb el llàpis a les dents. Treure's i posar-se les ulleres

Competència, orgull i seguretat. Atenció intensa. Major juventud, vigor i força Formalitat Rebuig Seguretat(Jo soc qui mana) Grau d'atenció Personalitat introvertida La persona ens estimula poc. Personalitat extravertida. La persona ens estimula més.

Pot desconcertar o amenaçar. Comunica perturbació. Indica sinceritat(no massa llarg). Mètode adient: interrompre de tant en tant el contacte visual.

Súplica per ser comprés. Posar èmfasi en un punt. Senyal de triomf. Reticènciaa parlar, rretraiment. Expresa rebuig Conciliació. Coqueteria i insinuació Signe de negació. Agressivitat.(Més intensa amb un objecte, un bolígraf, per exemple)

Agressivitat. Remarcant la confiança en si mateix.

Es transmet confiança i lògica. Més eloqüència. Confiança en allò que es diu. Transmet sensació de poder(jo soc qui mana). Transmetre confiança.

Vergonya. Nerviosisme i incertesa. Confusió i amagar alguna cosa Nerviosisme i irritasió. No estic d'acord amb tu. Súplica. Inquietud, tensió. Solitud, necessitat de benestar. Nerviosismes. Reflexió. Reflexió.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


21

II – TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


22

L

’orador parlarà de tal manera que tracti diverses

vegades del mateix assumpte i s’aturi en el mateix pensament; que sovint atenuï o ridiculitzi alguna cosa; que quan hagi acabat de tractar una cosa, la delimiti; que es forci a tornar al tema; que es repeteixi; que acabi l’argumentació amb un argument lògic; que faci preguntes; que es repongui a ell mateix; que vulgui que alguna cosa es rebi i s’interpreti en sentit contrari; que dubti sobre què dir o com dir-ho; que divideixi en parts; que ometi algunes coses; que s’avanci; que li doni la culpa al contrari d’allò que se li retreu; que sovint deliberi amb els que escolten i fins i tot amb l’adversari; que descrigui els costums i les converses dels homes; que sovint els faci riure; que s’anticipi a refutar; que utilitzi comparacions i exemples;(...) que expressi bons desitjos; que maleeixi; que es faci amic de l’auditori. En aquest conjunt de recursos ha de resplendir tota la grandesa de l’eloqüència.

Ciceró -De l’orador-

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


23

Qüestionari sobre por de parlar en públic (Lamb,1972) gens

una mica

1

2

3

4

1

2

3

4

3 – Em resulta difícil trobar les paraules adients per expressar el meu pensament.

1

2

3

4

4 – La por a oblidar el que haig de dir em provoca confusió.

1

2

3

4

1

2

3

4

1 - Em sento tranquil/.la quan em toca parlar davant un grup 2 – És més fàcil preparar una exposició oral que donar-la.

bastant

molt

5-

Em sento tens/a i rigid/a en parlar en públic.

6-

Els nervis em dominen. No puc pensar amb claretat.

1

2

3

4

7-

Em sento aturdit/a quan parlo davant de gent.

1

2

3

4

1

2

3

4

9 - Parlar en públic em resulta molest.

1

2

3

4

10-M’horrorituza pensar que haig de parlar en públic.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

14-Tot i que m’expresso amb fluïdesa amb els amics, ho faig amb torpesa davant desconegurts.

1

2

3

4

15-M’agrada parlar en públic.

1

2

3

4

1

2

3

4

17-Mentre parlo, tinc por d’oblidar la meva xerrada.

1

2

3

4

18-Em sento decebut/da de mi mateix/a després d’intervenir en públic.

1

2

3

4

19-L’auditori sembla “estar del meu costat” mentre parlo.

1

2

3

4

20-La meva postura és forçada, poc natural.

1

2

3

4

21- Quan parlo, m’afecta molt que quelcom em distregui.

1

2

3

4

22-Tinc una sensació d’atenció vigilant quan parlo en públic.

1

2

3

4

23- Em sento segur/a de mi mateix/a quan em poso davant d’un auditori.

1

2

3

4

24- M’expresso amb fluïdesa.

1

2

3

4

8- Les meves idees i paraules surten amb fluïdesa quan parlo.

11-De vegades estic tan espantat/da que perdo el fil de l’exposició. 12-En acabar la meva xerrada, penso que m’agradaria poder seguir. 13-Si pugués escollir, preferiria fer la xerrada a preparar-la.

16-Em mostro confiat/da envers la perspectiva de fer una exposició oral.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


24 25- Encara que em sento nerviós/a en un principi em sobreposo i intento gauir de l’experiència.

1

2

3

4

26-Crec que no causo bona impresió quan m’expresso en public.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

27-Busco oportunitats per parlar davant de gent. 28- Em sento tranquil/.la en parlar en públic.

Valoració

1 – TOTAL(items 3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,17,18,20,21 i 26) 1

2

3

4

I

= 2 – TOTAL(Items 1,2,8,12,15,16,19,22,23,24,25,27 i 28) 1

2

3

4

II

= II

I

III

III

= I

_

IV

=

IV

+ 65 = Menys de 60 Res no t’espanta(sembla que tens quelcom d’exhibicionista).Prepara’t millorant la teva tècnica i es rendiran als teus encants. “No hi ha mirall que reflecteixi millor la imatge de la persona que les seves paraules”.

Entre 60 i 80. No pateixis. Tens les mateixes pors i aversions que la major part dels moratls. Et cal una preparació seriosa i tècnica per superar la situació. “Confia en la inspiració del moment: aquesta és la frase fatal que ha arruïnat molts oradors que prometien”.

Més de 80. Planteja-t’ho. Tens algú altre que et pugui fer aquesta feina bruta?. “Sigues optimista. No és faire útil ser d’una altra manera”.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


25

5 – La comunicació oral INTRODUCCIÓ MOTIVADORA

MÈTODE

PART PRINCIPAL

SÍNTESI FINAL

Què fer? COMENÇAMENT

ITRODUCCIÓ MOTIVADORA

5-10% temps.

PART CENTRAL

Què no fer?

ARGUMENTACIONS. EXPLICACIONS. INFORMACIONS.

80-90% temps. 5-10% temps.

FINAL

EXPOSICIÓ XERRADA

ASSAIG

Preguntes retòriques. Anècdotes. Cites. Efecte òptic o visual. Disculpar-se. Fórmules buides. Acudits. Shock.

Forma pausada,ordre,seguretat,varia bilitat expositiva.

NO CAL UNA CONCLUSIÓ SÚBITA. RESUM PUNTS IMPORTANTS. MATEIXES FÓRMULES DE L’INICI.

TRANSMISSIÓ ADEQUADA DEL MISSATGE VEU COMUNICACIÓ NO VERBAL

Com?

- ORGANITZAR. - EXPRESSIÓ CLARA. - ADEQUACIÓ. - CORRECIÓ I PRECISSIÓ -ENFATITZAR. -EVITAR “MULETILLAS”

-ENTONACIÓ. -VOLUM. -PRONUNCIACIÓ. -VELOCITAT. -PAUSES. -FLUIDESA.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


26

6 – Defectes de l’orador. Defectes de l’orador al llenguatge verbal  

 

 

 

LLEGIR MASSA ELS PAPERS. RITME DE VEU BAIX I MONÒTON. NO SAPIGUE DE QUÈ ES PARLA(poc preparat). DONAR PER SUPOSAT QUE L’AUDITORI ENTENC ELS CONCEPTES(manca d’exemples). PARLAR MOLT RÀPID I SENSE PAUSES. POCA SEGURETAT EN LA PARLA. UTILITZACIÓ DE “MULETILLAS”(tot això, m’enteneu...) FER BROMA SOBRE PARAULES DELICADES. NO FER UN RESUM O SÍNTESI A MODUS DE CONCLUSIÓ. FALTA D’ASSAIG. NO PRESENTAR-SE NI ACOMIADAR-SE.

Defectes de l’orador al llenguatge no verbal 

 

NO MIRAR A L’AUDOTORI AL LLEGIR LES NOTES. MOVIMENTS REPETITIUS CORPORALS, MOSTREN NERVIOSISME. POCA EXPRESSIVITAT ALS GESTOS I A LES MIRADES. MOVIMENTS INCONTROLATS(mans a la boca, grapar-se, menjar xiclet...) DONAR L’ESQUENA A L’AUDITORI AL MOSTRAR LES TRANSPARÈNCIES. TAPAR PARCIALMENT LA PROJECCIÓ. NO VESTIR ADIENTMENT PER L’OCASIÓ. NO CONTROLAR EL TEMPS DE L’EXPOSICIÓ.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


27

ACTIVITAT - 8

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Comunicació Oral Avaluació sumativa

Objectiu de l'activitat Practicar les tècniques que ajuden a millorar l'exposició oral davant una audiència. Perdre la por a parlar en públic.

Descripció i desenvolupament del treball Es tracta d'escollir un tema qualsevol , aquell que vulgui l'alumne i exposar-lo davant el grup classe prèvia preparació. L'activitat serà enregistrada en video i posteriorment visualitzada per tal d'observar i corretgir la forma de la comunicació oral. Al temps l'exposició serà valorada per la resta de companys que es situen en el rol de l'audiència. La durada màxima d'exposició serà de 15 minuts per grup d'alumnes. Seqüència de l'activitat Formació de grups de la classe. Preparació del tema: fixar objectius, analitzar l'espai, mitjans..,preparació dels recursos: cadires, durada, materials Elaborar el guió. Designació del portanveu del grup que farà l'exposició. Valoració de la resta de la classe amb la graella que facilitarà el professor. Visualització de la gravació i observacions.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


28 FITXA D’AVALUACIÓ EXPOISICIÓ ORAL (Elaboració Rafael Gonzalez) Freqüència Característiques de l’exposició 1

Manté un to de veu suficient?

2

Fa servir una bona pronunciació?

3

S’expressa amb una bona entonació?

4

L’expressió és clara i concisa

5

Parla amb calma, fent pauses breus?

6

Posa èmfasi en les idees claus?

7

Ha respectat les parts del discurs: introducció, exposició i conclusió?

8

Resumeix i reordena les idees?

9

Parla sense repetir-se?

1 0 1 1 1 2 1 3

S'identifica amb la idees que exposa?

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Parla amb persuasió?

1 9

Presenta l’aspecte físic adient?

Quasi sempre

Puntuació

Molt A Poques sovint vegades vegades

Quasi mai

S’expressa sense vicis del llenguatge? Manifesta autocontrol? Controla el temps segons un pla establert?

Se surt bé de les preguntes? Manté una postura natural i relaxada? Es nota que ha preparat l'activitat? Sembla que ha fet servir un bon material d’ajuda?

Puntuació total Casi sempre: A vegades:

10 punts 6 punts

Molt sovint: 8 punts Poques vegades: 4 punts

Casi mai: 2 punts

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


29

7– l’ús del telèfon Al telèfon ens veien reduits a una veu per això: El volum del telèfon cal que sigui suficientment alt com per a no provocar errades a la comunicació. La velocitat es pot fer una mica més lenta, però es fonamental adequar les nostres característiques a les del nostre interlocutor. Realitzar pauses per emfatitzar aspectes de la conversa i també per serparar idees.

Importància de la veu a la comunicació telefònica. Si truques tú: Si rebs la trucada: Organitzar el missatge. Escollir el moment adequat. Actitud decidida. Enumerar els temes. Mantenir l’interés. Resumir al finalitzar.

Escoltar activament. Prendre nota. Repetir els conceptes. Donar a entendre que escoltes. Meditar abans de contestar als compromisos.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


30

III – LA COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


31

8 – ETAPES PER ELABORAR UN TEXT ESCRIT

ANALITZAR LA SITUACIÓ

Pensar en allò que ha generat la necessitat d’escriure. Preguntar-se: Quina imatge de l’empresa vulla transmetre? Quina extensió cal que tingui el text?

GENERAR LES IDEES

Cercar informació i relacionar-la amb les idees que vomem transmetre.

SLECCIONAR LA INFORMACIÓ

Prendre decissions vers el missatge i la quantitat d’informació, es a dir seleccionar les idees principals. Preguntar-se: Què sap el receptor?.Quina sera l’idea bàsica del missatge?

ORDENAR EL CONTINGUT

Ordenar el missatge en :introducció, desenvolupament i conclusió. Preguntar-se: On inclourem l’idea principal? Quina informació la complementarà?

REDACTAR EL TEXT

Cal pensar en el contingut i en el destinatari/a.

REVISAR ALLÒ ESCRIT

Corretgir errors i millorar tot allò que sigui necessari. De vegades poratarà a revisar el contingut i tot allò que afecit a la comprensió del text.

REVISAR EL TEXT

Finalment, llegir el text per comprovar si necessita retocs. Preguntar-se: El receptor ho entendrà?.Té tota la informació que volia transmetre?.Es compren?

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


32

9 – TIPUS DE DOCUMENTS

ESCRITS

TIPUS DE DOCUMETS INFORMES DOCUMENTS DOCUMENTS PRIVATS DE REGIM INTER Cartes -Comercials -Instàncies -Avís Comercials -De mercat -Certificats -Memorandum Cartes -Personals -Currículms. -Saluda circulars. -Oficis Cartes sol.licituds. Cartes d’oferta. -Cartes de comanda -Cartes reclamació CARTES

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

ALTRES DOCUMENTS. -Proposta comanda -Albarà -Factura -Xec -Lletra canvi -Actes. -Follets -Manuals -Impresos. -Catells.

de

de


33

TANCAMENT

COS

ENCAPÇALAMENT

10 – LA CARTA Composat pel membret, dades i adreça del destinatari, referències, data i salutació(Estimats senyors, dintingits...)

Composat per la introducció de la idea principal, el seu desenvolupament i la conclusió final.

Composat per l’acomiadament, firma, identificació i càrrec de qui signa. Algunes fòrmules: A l’espera de les seves notícies... S’acomiada atentament. Agraint-vos la seva atenció, ens acomiadem molt atentamente. Atentament.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


34

Exemple de la carta

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


35

11 – L’INFORME

 ENUMERACIÓ DETALLADA I ORDENADA DE FETS CONCRETS O ACTIVITATS. ÉS LA RESPOSTA PLANTEJADA A UNA PREGUNTA PER UNA ORGANITZACIÓ O PERSONA QUE CERCA INFORMACIÓ. ÉS UNA COMUNICACIÓ ESCRITO SOBRE FETS INTERNS O EXTERNS DE L’EMPRESA. S’ORDENA DE FORMA QUE SIGUI DE FÁCIL I RÀPIDA COMPRENSIÓ.

La tècnica de l’informe:   

Redacció directa i impersonal. Evitar frases llargues. Comprensible breu i concret. Evitar ambigüetats. Cal que sigui monogràfic. Cal que aporti solucions alternatives a problemes concrets.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


36

Exemple de l'informe (1/3)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


37

Exemple de l'informe (2/3)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


38

Exemple de l'informe (3/3)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


39

12 – Instància 

DOCUMENT AL QUAL ES FORMULA UNA PETICIÓ A UN ORGANISME O ENTITAT PÚBLICA O PRIVADA. GRAN IMPORTÀNCIA AL MÓN LABORAL COM A FORA D’ELL. PARTS ECAPÇALAMET. Abreviatura del tractament de la persona a la qual es dirigeix(Ilm. Sr. , Excm....) Inclou també les dades del sol.licitant

COS O EXPOSICIÓ. S’exposen les raons de la sol.licitud o petició. Va sempre precedit de la paraul EXPOSA. Cadascun dels paràgrafs de la petició comença amb la paraula Que.

PETICIÓ. És el lloc on s’exposa la sol.licitud. Va sempre precedit de la paraula SOL.LICITA, seguida de dos punts.

ACOMIADAMET. Format per la data, signatura i identificació del sol.licitant.

PEU. Al final de la fulla posarem en lletres majúscules, el tractament i càrrec del destinatari.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


40

Exemple de l'estructura de la sol·licitud

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


41

ACTIVITAT - 7

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Comunicació Escrita. Avaluació sumativa

1 – La Carta. Redactar una carta comercial: Cicle Agències de Viatges. Demanant una reserva d’una habitació d’hotel pel dia 24-12 per dues persones; cal tenir present que l’hora d’arribada dels clients serà a les 10 hores del mateix dia. Cicle Restauració 1r. Enviar un pressupost, en resposta a una demanda per l’organització d’un “catering” per 110 persones. Cicle Allotjament. Confirmació de reserva a una agència de viatges sobre habitació per a 3 persones el dia 24-12, informant del preu i resta de condiciones. 2 – Informe El cap del vostres departament, espantat per les notícies de la premsa sobre cancelacions de reserves i crisi al sector turístic, us demana un informe sobre la situació real a la vostra empresa. Dades a considerar: Dates de referència de l’informe entre 11-9-01 i el dia d’avui. 20% de cancelacions de reserves per avió, pero manteniment de la resta. Incloure procedència geogràfica de les reserves cancelades. Balanç final(conclusions i propostes alternatives). 3 – Instància. Per sol.licitar pendre part en una oposició per cobrir un lloc de treball de la teva professió a l’Ajuntament de la teva localitat, indicant que reuneixes els requisits exigits.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


42

EL CURRICULUM VITAE. E-MAIL. L’ENTREVISTA(A treballar en l’apartat de comunicació oral).

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


43

IV – LES REUNIONS DE TREBALL COM A FORMA DE COMUNICACIÓ PRIVILEGIADA.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


44

13 – Les reunions de treball com a forma de comunicació privilegiada. 13.1 – Objectius de la reunió

Necessàriesper coordinar funcions Necessàriesper a la presa de decissions que requereixenmésd'unmembre de l'organització

Són el modushabitual de treball delsequips.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


45

13.2 Recomanacionsper formular objectiusd'unareunió Cal plantejar-losentermesde situacionsobjectives, sense valoracionspersonalistes Cal que estimulinlallibertat de pensament i expressió, sense coaccions. Cal que tinguininteressos comunspelsassitents. Cal que siguinconcisos, concrets i clars. Lainformacióessencial prèviacal que estigui enpoder dels convocats Cal diferenciar l'objectiu prioritari delssecundaris.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


46

13.3 Evolució fatiga,rendiment i atenció

Resposta dels assitents

12 10

10 8

9 8

8

7 6

6

5

4

Fatiga

7

6

2

8

Rendiment 5

3 2 0

0 30

60

90

120

temps en minuts

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

150

Atenció


47

13.4- Funcions essencials del coordinador

Control del rellotge No oblidar allò que cal preguntar No permetre que es perdi l'argument de la conversa

Recapitular abans de canviar de tema

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


48

13.5 DISPOSICIONS MÉS FREQÜENTS DE LES REUNIONS

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


49

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


50

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT - 9 Reunions de treball Avaluació sumativa

Mitjançant aquesta activitat els/les alumnes planificaran i simularan una reunió de treball, d’acord amb les pautes que es descriuen a continuació. Objectius • • • • • • • • •

Identificar les fases principals de la reunió de treball. Seleccionar el tipus de reunió d’acord amb els objectius, els participants i la situació. Planificar les fases de la reunió. Determinar els recursos i la documentació necessària Participar activament en una reunió de treball. Aplicar les habilitades socials més comunes. Valorar positivament el consens com a instrument d’avenç. Identificar les possibles coincidències i incompatibilitats entre els participants. Identificar els rols dels participants i les funcions del que dinamitza la reunió.

Desenvolupament. 1 – Formació dels grups de treball. 2 – Elecció del tema de la reunió per part de cada grup. 3 – Assignació de rols dels participants de cada grup. 4 – Redacció de convocatòries. 5 – Preparació de recursos i espai. 6 – Preparació de la documentació. 7 – Realització de la reunió. 8 – Avaluació. 9 – Acta de la reunió. 10- El treball finalitza amb l’entrega d’un dossier per grup que inclogui els punts anteriors. *La realització de la reunió serà avaluada mitjançant les plantilles següents per la resta del grup d’alumnes.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


51 AVALUACIÓ DEL COORDINADOR PER PART DELS OBSERVADORS (PLANTILLA CONFECCIONADA PEL PROFESSOR RAFAEL GONZALEZ)

ASPECTES OBSERVATS

PRIMERA SESSIÓ Mol t bé (3)

Reg

(2)

(1)

SEGONA SESSIÓ Mol t bé (3)

Reg

(2)

(1)

1. Mostra flexibilitat davant de les idees dels demés i/o les necessitats del grup 1. Ha reconduït la reunió en tot moment que s'ha desviat dels objectius determinats. 2. Manté l'ordre 3. Ha dissolt els conflictes i els afrontaments 4. Procura que tothom hi participi 5. Aclareix allò que no s’entén prou 6. Reformula i/o recapitula de tant en tant, les idees que van sortint 7. Mostra sensibilitat davant de l’entorn afectiu 8. Fa ús d'un tracta obert i directe 9. Ha mostrat sentit de l’humor 10. s positiu i optimista quant a l’èxit de l'activitat 11. s recolza amb l’expressió no verbal 12. 'expressa amb claredat 13. a arribat assolir els objectius 14. a controlat el temps previst. Suma total

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

TERCERA SESSIÓ Mol t bé (3)

Reg

(2)

(1)


52 AVALUACIÓ DELS PARTICIPANTS PER PART DELS OBSERVADORS

1. Deixen acabar als que parlen abans de parlar 2. Manifesten el seu punt de vista amb seguretat 3. Són capaços de reconèixer que m'he equivocat 4. Poden controlar el to de veu quan em poso nerviós 5. El seu llenguatge corporal indica seguretat en si mateix 6. Adopten les postures adients 7. Escolten atentament als demés 8. Han preparat la reunió 9. Han examinat els temes de la convocatòria 10. Han investigat els punts de vista amb els altres assistents abans de la reunió 11. Han compartit un objectiu comú amb els altres participants Suma total

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

(1) Mai

(2) A vegades

(3) Sovint

(4) Sempre

TERCERA SESSIÓ (1) Mai

(2) A vegades

(3) Sovint

(4) Sempre

SEGONA SESSIÓ (1) Mai

(2) A vegades

(3) Sovint

ASPECTES OBSERVATS

(4) Sempre

PRIMERA SESSIÓ


53 Anàlisi dels resultats. 12-14 25-36 37-48

Has de revisar la teva actitud a fons. Sempre que assisteixis a una reunió, has de tenir un objectiu clar i has de tractar d'assolir-lo La teva actitud es pot qualificar de bona, però has de desenvolupar, encara més, les teves actituds La teva actitud en les reunions és bona, però no et despistes pas. Continua preparant-te per a cada reunió que assisteixis

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


54

V – SOLUCIÓ DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


55

14- EL CONFLICTE

LLLLU UIITTAA SSO OBBRREE VVAALLO ORRSS II AASSPPIIRRAAC CIIO O SS AA G GAAU UD DIIRR D D’’U U AA PPO OSSIIC CIIÓ Ó,, PPO OD DEERR II RREEC CU URRSSO OSS,, EE LLAA Q QU UAALL EELLSS O OBBJJEEC CTTIIU USS D DEELLSS O OPPO O EE TTSS C CO O SSIISSTTEEIIXXEE EE . E U T R A L I T Z A R , F E R I R O E L I M I A R A L S S E U S R I V A L S EUTRALITZAR, FERIR O ELIMI AR ALS SEUS RIVALS - Caser-

PPRRO OC CÉÉSS Q QU UEE SS’’O ORRIIG GII AA Q QU UAA U U AA PPEERRSSO O AA PPEERRC CEEBB Q QU UEE U U AA AALLTTRREE AA FFRRU USSTTAATT O O EESSTTÀÀ AA PPU U TT D DEE FFRRU UTTRRAARR AALLG GU U D DEELLSS SSEEU USS O OBBJJEEC CTTIIU USS II//O O II TTEERREESSSSO OSS.. - Thomas-

E FRO TAME T DE POSICIO S QUE SURGEIX E TRE VARIES ERSO ES O GRUPS DE PERSO ES COM A CO SEQÜÈ CIA DE QUÈ EL COMPORTAME T D’U A PART PERJUDICA L’ASSOLIME T DELS OBJCTIUS DE L’ALTRA.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


56

15 – TIPUS DE CONFLICTE. Tipus de conflictes Característiques Segons A QUI AFECTA? GRUPAL

Entre treballadors i l’empresa. - L’origen són les condicions de treball. - La solució afecta a tots els implicats.

INDIVIDUAL

-Es produeix entre dues persones. -La solució només afecta a tots dos.

VIOLENT

- Quan es donen situacions de violència: verbals, físiques, coaccions...,contra les persones o coses

MITJANS UTILITZATS

PACIFIC

ELS INTERESSOS NORMATIU

ECONÒMIC LA SEVA UTILITAT POSITIU

NEGATIU

-Les reivindicacions o arguments es produeixen en base als mitjans legals:tribunals, mediadors, negociacions, etc. - Es produeix per difents interpretacions de les normes laborals.

- Els interessos de les parts són contraposats.

El resultat satisfà raonablement a totes dues parts. A més evita l’estacament, cerca solucions, motiva per resoldre problemes... - El resultat no satisfà les dues parts. -També quan s’expandeix amb indepèndicia de les causes.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


57

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT -16 Identificació dels conflictes

Avaluació sumativa

A l’empresa Expansió d’Oci, S.A. que té 500 treballadors, es donen les següents situacions durant un període de temps: 1. El Cap de Personal demana augment de sou. El Director de RRHH li denega. El Cap de Personal, amb una trajectoria professional impecable i amb molt de presitigi dins l’empresa amenaça amb marxar. Després de negociar l’empresa accedéix a donar-li un 50% de l’augment demanat si bé serà en un període de dos anys i no tot en retribució dineraria. El Cap de personal accepta. 2. Els representants dels treballadors no estan d’acord en la forma en que s’aplica la distribució de la jornada laboral, creuen que no es cumpleix la legislació. L’empresa no fa cas de les reivindicacions i s’inicia una vaga legal que finalitza una vegada acceptades per l’empresa les propostes sindicals. 3. Els treballadors fan una aturada de 4 hores en protesta per una eventual regulació d’ocupació. L’empresa amenaça amb represàlies. Es crea una situació molt tensa i un grup de treballadors fa una tancada durant 20 hores en un despatx amb un grup de directius. La policia actua per lliberar als directius. Identifica i classifica cada conflicte segons el seu tipus.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


58

16 – CAUSES DEL CONFLICTE

RIVALITAT I COMPETÈNCIA PROFESSIONALO PERSONAL.

FALTA DE RECURSOS I CRITERIS DE LA SEVA APLICACIÓ

INTERESSOS I VALORS CONTRAPUSATS.

CONFUSSIÓ ENTRE DADES I OPINIONS.

DIVERSES INTERPRETACIONS DE LA INFORMACIÓ

CAUSES

CONFLICTE

RESOLUCIÓ AMB ACORD

RESOLUCIÓ SENSE ACORD.

- Desconfiànça pel futur. - Ànim de revenja. - Allunyament de les parts.

COSEQÜÈCIES CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


59

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT -17 Causes i conseqüències dels conflictes

La Direcció de l’empresa Menjar i Oci, S.A., empresa del sector d’hoteleria i turísme dedicada a la elaboració i distribució de menjars precuinats i a l’oferta de tot tipus de serveis relacionats amb les activitats d’oci, deprés de constatar que han perdut el 10% de quota de mercat, fa una reunió amb els responsables dels departaments de Marketing i vendes per analitzar les causes. Els diferents departaments argumenten el següent: Departament de Marketing. - No creu que la situació sigui molt greu. - Culpa a l’equip de vendes. - Creu que necessiten més pressupost. Departament de Vendes. - La campanya de publicitat ha estat ineficas. - El curs de formació que el Departament de Marketing ha impartit als venerdors ha estat nefast. - Creu que necesiten més recursos. Solucions preses per la Direcció. - El Departament de Marketing suspendrà l’actual campanya de publicitat i aura de presentar una altra de forma immediata. - Es revisarà el compte de cada venedor i es demanaran explicacions a aquells que hagin baixat la seva eficacia de forma important, sense raó aparent. - S’encarregarà a una empresa consultora un informe sobre la formació dels venedors. Determinar les causes i conseqüències del conflicte.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


60

17 – ETAPES DEL CONFLICTE. Una estructuració de les etapes de solució d’un conflicte passa pels següents estadis:

REVELACIÓ,IDETIFICACIÓ I ASSIMILACIÓ És una etapa fonamental fonamental donat que quan una de les parts no identifica el conflicte o l’ignora aquest no té solució i queda ocult. Es tractaria, doncs, de que ambdues parts reconeixin i acceptin el conflicte.

AVALUACIÓ DEL COFLICTE És tracta d’analitard’analitar-lo per ambdues parts. Cal veure els interessos contrapossats, l’abast, persones implicades, conseqüències que comportara si no es sol.luciona

CERCA DE SOL.LUCIOS. Cal definit les posibles sol.lucions i les conseqüències de totes. És molt molt important el procés de negociació.

ESCOLLIR LA MILLOR SOL.LUCIÓ. Una vegada valorades totes les posibles sol.lucions cal arribar a l’acord. És important que cap de les parts es senti derrotat o guanyador.

Segons el conflicte pot manifestar-se: Impaciència d’uns amb altres. Desacords en plans i propostes. Argumentació violenta. Conflictes d’interessos. Es produeixen absències. No s’accepten responsabilitats. .....

En aquesta etapa cal: Reunir tota la informació. Prendre’s el temps necessri. Valorar els objectius propis i els contraris. Determinar l’estratègia a seguir. Mantenir una aactitud flexible.

Cal: -

Controlar el vocabulari per no ferir al contrari. Vigilar la comunicació no verbal. Escoltar a l’altre. No prometre el que no es pot complir. Mostrar-se obert. ....

-Assegurar-se de que no ni hi ha vençcuts ni guanyadors. -Resumir i redactar les decissions i procediments. - Controlar el desenvolupament de la sol.lució escollida i els resultats.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


61

18 – PRESA DE DECISIONS Una decissió és l’elecció entre dues alternatives. És una elecció entre allò correcte i allò que probablement és incorrecte.

Factors que influeixen en una decissió FACTORS PERSONALS  

 

Ideològics. Actitudinals. Valors. Competència professional. Experiència. Recursos naturals

FACTORS EXTERNS 

 

Expectatives de mercat. Canvis del sector. El risc. Les pressions.

FASSES A LA PRESA DE DECISIONS.

EUCIAR EL PROBLEMA

CERCAR ALTERATIVES

AVALUAR ALTERATIVES

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

ELECCIÓ FIAL


62

ACTIVITAT – 17-2

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

Avaluació formativa

Objectius: 1- Analitzar alguns aspectes de coopertació per a resoldre problemas de grup. 2- Sensibilitzar per a que el comportament dels participants pugui contribuir a la solució del problema de gurp.

Dinàmica de l’activitat Cadasqun teniu un sobre que conté peces de cartró per a formar resctangles. Quan el professor dongui la senyal, las tasca del grup serà la de forma cinc rectangles d’igual tamany. L’activitat no termina fins el momento que cada participant tingui davant seu un rectangle del mateix tamany que dels de la resta. Prohibicions 1 – No es pot parlar. 2 – No es permt demanar a la resta peces ni fer senyals demanant-las.(Els alumnes poden voluntàriament donar peces a la resta)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


63

QUADRE 19

Presa decisions. Tipus decisions IDIVIDUALS GRUPALS

ESTRATÈGIQUES TÈCIQUES OPERATIVES

Procés de presa de decisions. • Anàlisi de la informació. • Identificació de les opcions. • Aplicació dels criteris de decisió Marge d’error/Temporalització/Coherència/Aplicabilitat /Adequació.

• Posada en pràctica.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


64

QUADRE 20

Factors que influeixen a la presa decisions. Recursos disponibles AMBIETALS

Urgència Tendència al risc

PERSOALITAT

Experiència

Valors, actituds..

Habilitats, coneixements... DIFICULTAT ASSUMPTE

Alta o baixa

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


65

QUADRE 21

Tècniques per a millorar la presa de decisions PHILLIPS 66 GRUPO OMIAL TÈCICA DELPHI TÈCIQUES PER A FOMETAR LA CREATIVITAT(Brainstorming) Manuel Ortega( mortega1@pie.xtec.es)

Phillips 66 • Problema complexe que es pot fraccionar. • Assignació cadascuna de les parts a un grup. • Cada grup està composat per 6 persones. • La discusió de cada grup dura 6 minuts. • Nomenament portanveu per grup que transmeteix la informació a la resta de grups

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


66

QUADRE 21

Tècnica del grup nominal • Ajuda al grup a desenvolupar moltes idees. • El moderador formula l’enunciat del problema. • Cada membre del grup escriu el major nombre de respostes posibles. • El moderador recull les respostes, les llegeix en veu alta(anonimat).A la pissarra les agrupa per afinitats amb la fi de sintetitzar les idees del grup. • Es discuteixen les idees(aclarir, matitzar...) • Cada membre (individualment)assigna puntuació a les idees. S’adopta como sol.lució la més votada

Tècnica Delphi. Finalitat • Preten aillar als membres del grup per a evitar influències. S’utilitza quan: • Es necessari tenir coneixements, experiència i opinions d’experts de zones d’influència diferents. • S’intenta solucionar problemes poc estructurades i definides. • No existeixen pressions de temps(els contactes són per correu.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


67

QUADRE 22

Tècnica Delphi.Funcionament • Identificació i delimitació del problema. • Selecció persones(experts). • Primer qüestionari(recopilar informació:anàlisi causes, posibles solucions...).Es contesta. • Anàlisi primer qüestionari.Elaboració segon qüestionari. • Contesta segon qüestionari. • Anàlisi respostes segon q. Elaboració tercer q. • Contesta tercer q.Avaluació Final. • Informe final.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


68

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT -18 Solució de problemes

OBJECTIUS -

Analitzar les diverses actituds davant una tasca de grup. Aprendre a dialogar respectant el torn d’intervenció. Estudiar com s’ha d’organitzar el grup per a resoldre problema concret.

un

DESENVOLUPAMENT Repartirem a continuació unes tires amb dades sobre un problema. El vostre treball consisteix en estudiar tots els seus aspectes i arribar a les solucions que us demanem(cal donar respostes concretes a les preguntares concretes). Cap de les dades es falta, però hi pot haver-hi algú irrellevant, es a dir, que és real però inútil per trobar la solució. Podeu organitzar-vos de la forma que millor us sembli amb la finalitat de solucionar el problema en el menor temps possible. PROBLEMA: S’ha comès un assassinat, fins al moment inexplicable. Certes pistes poden ajudar-nos a aclarir la mort. Aquesta serà la tasca que us encomanda la policia. El grup té que averiguar: - El nom de l’assassí/na. - L’arma. - L’hora en que es va cometre l’assassinat. - El lloc. - El motiu.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


69

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT -19 Presa de decisions Iconsens

OBJECTIU Potenciar la discussió de grup per obtenir una decisió per consens. DESENVOLUPAMENT “Un jove marit, poc escoltat per la seva muller massa ocupada en els seus negocis, es deixa seduir i va a passar la nit a casa de la seva amant, situada a l’altre costat del riu. En sortir el sol, al dia següent, per tornar a casa abans que torni la seva esposa, que estava de viatge, ha de creuar un pont, però un boig que fent gestos amenaçadors, li tanca el pas. Ell corre en direcció a un home que es dedica a passar gent amb una barca, es monta, però el barquer li demana diners pel passatge. El poble no té res i per més que demana i suplica, el barquer es nega a passar-lo si no paga per avançat. Llavors torna a casa de la seva amant i li demana diners, però aquesta es nega sense donar més explicacions. Al moment, recorda de que una amiga viu a la mateixa part del riu i va a visitar-la. Ella té per ell un amor platònic malgrat que ell mai li va fer cas. Li explica tot i li demanda diners, però ella també es nega: està decepcionada per una conducte tant lleugera. Intenta novament anar al barquer, però sense resultats. Llavors, desesperat, decideix creuar el pont. El boig el mata”.

Quin d’aquests sis personatges(marit, muller, amant, boig, barquer, amiga) pot ser considerat més responsable d’aquesta mort?. Classifiqueu-los segons els grau de culpabilitat. El nombre 1 pel més culpable i el 6 pel menys culpable. 1___________________ 2___________________ 3___________________ 4___________________ 5 __________________ 6___________________ Una vegada fetes les classificacions, es tracta de discutir-les en grup, procurant arribar a una conclusió comú. (activitat elaborada pel Centro Nacional de informació y comunicación educativa)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


70

VI – NEGOCIACIÓ A L’EMPRESA

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


71

23- Concepte de negociació

La negociació és un procés mitjançant el qual dues parts, amb posicions i objectius diferents, tracten d’arribar a un acord satisfactori per totes dues. Al món de l’empresa la negociació és útil per a: solucionar conflictes laborals, i de qualsevol tipus, negociar un contracte, negociar convenis.... Per tant els tipus de negociació poden ser molt variats: D’organització i gestió(relacions internes) Comercials(externes) Legals(en conflictes de normes) Socials(entre treballadors i empresa) Interpersonals(dues persones) Grupals(entre grups) Directa(els negociadors defensen els seus propis interessos) Delegada(defensen interessos d’aquells que representen) Competitiva(postures fortes). Integradora(la negociació s’estableix en termes de col.laboració)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


72

24 – Els dos tipus bàsics de negociació

JO GUAYO, TU PERDS

JO GUAYO, TU GUAYES

Negociació competitiva 

 

ELS PARTICIPANTS SÓN ADVERSARIS L’OBJECTIU ÉS LA VICTÒRIA ES DESCONFIA DE L’ALTRE S’INSISTEIX EN LA POSICIÓ ES CONTRARRESTEN ARGUMENTS. S’AMENAÇA NO ES MOSTRA EL LÍMIT INFERIOR S’EXIGEIXEN GUANYS PER ARRIBAR A L’ACORD. S’INTENTEN TREURE ELS MÀXIMS BENEFICIS.

Negociació col.laboradora  

 

ELS PARTICIPANTS TENEN UNA RELACIÓ AMISTOSA. L’OBJECTIU ÉS L’ACORD. ES CONFIA EN L’ALTRE. S’INSISTEIX EN L’ACORD. S’INFORMA. S’OFEREIX. ES MOSTRA EL LÍMIT INFERIOR. S’INTENTA COBRIR LES NECESSITATS DE L’ALTRA PART. S’ACCEPTEN PÈRDUES PER A ARRIBAR A L’ACORD.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


73

25 – Estratègies a la negociació Fases del procés negociador.

PREPARACIÓ TANTEIX PROPOSTES 1-Definició objectius. 2-Disseny pla estratègic. 3-Elecció tàctica. 4 -Organització sessió

DISCUSIÓ, CONTRAPARTIDA I CONSENS 1-Primera fase negociació. 2Funció:descobrir l’estat d’ànim. 3-Cal Observar. 4- Cal interpretar

ACORD En tàctica cooperativa

1-Posició ferma. 2 – Debilitar la posició contrària. 3- Cerca una zona de trobada.

QUI FA LA PROPOSTA

QUI REB LA PROPOSTA

-Presentar la proposta oportunament. -Que sigui clara. -Presentar-la fredament. -Que siguin flexibles. -Plantejar-la en forma de tampteix

-Anotar el contingut per estudiar-lo. -Escoltar atentament. -No deixar veure l’interés. -No donar respostes tancades. -No despreciar les idees de l’altre part. -Si la primera proposta es bona, acceptar-la.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

1-Regatiex. 2-Llançament d’hipòtesi. 3-Agrupament de propostes. 4-Confirmació dels termes 5-Última oferta.


74

ACTIVITAT - 20

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

egociació Avaluació sumativa

Al llarg del curs farem comentaris de textos relacionats amb els continguts del crèdit. Aquests estaran seleccionats de revistes, diaris,.... Les publicacions constitueixin una de les fonts més riques per accedir-hi a informació d’actualitat i relacionar allò que es tracta a l’aula amb la realitat quotidiana. Desenvolupament de l’activitat 1 – Donar un cop d’ull general al text per familiaritzarnos amb ell: titulars, gràfics, quadres... 2 – Lectura rápida del text per tenir una idea global. 3 – Lectura acurada del text subratllant les idees principals i secundàries. Anotar els conceptes claus. 4 – Elaboració d’un esquema. 5 – Elaboració d’un resum, a partir de l’esquema. 6 – Presentació del treball que cal que inclogui: e) El text subratllat. f) Conceptes claus definitis. g) Esquema. h) Resum.

Text “ Potencia tu capacidad negociadora”. Revista Emprendedores.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


75

VII – LA MOTIVACIÓ

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


76 QUADRE 26

Què és la motivació? " MOTIVACIÓ SIGIFICA CREAR EL RESORT QUE IMPULSI UA CODUCTA O DESPERTI U ISTIT IMPULSOS, DESSITJOS, NECESSITATS, ASPIRACIONS, CONEIXEMENTS, ENTORN, ACTITUDS, MÈTODES, PROCEDIMENTS, SALARI, AMICS, ETC.

Teories motivació • T.CONTINGUT Èmfasi en explicar allò que motiva a les persones.

• T.DE PROCÉS Èmfasi en explicar com es produeix la motivació

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


77

QUADRE 27

Quadre general teories. • T.CONTINGUT

• T. PROCÉS

• T. de la jerarquia de • T. de l'expectativa de les necessitats de

Vroom.

Maslow. • T.bifactorial

de

Herzberg. • T. de les necessitats apreses de

• T. de la finalitat de

Locke. • T.

de

l'equitat

Adams.

McClelland.

T. MASLOW.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

de


78

RELACIOS A L'AMBIT DEL TREBALL(RAT)

ACTIVITAT -21 Concepte piràmide necessitats.

OBJETIUS. I. Aprendre els conceptes de la “Piràmide de Necessitats de Maslow”. II. Apredre a rebre retroalimentació segons motivacionals de la Piràmide deMaslow”.

les

tècniques

Instruccions: Omple les respostes de la “Hoja de Trabajo de retroalimentacional motivacional part I” i qualifica la part II dels fulls següents.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


79 HOJA DE RETROALIMENTACIÓN MOTIVACIONAL (PARTE I) (Activitat realizada por la empresa GERZA) DIRECCIONES : Las siguientes afirmaciones tienen siete respuestas posibles. Esta totalmente De acuerdo De acuerdo No Ligeramente En En desacuerdo de ligeramente sabe de acuerdo desacuerdo absoluto acuerdo +3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Marque una de las siete respuesta, encerrando en un círculo el número que corresponda a su aseveración. Por ejemplo., si esta “totalmente de acuerdo” encierre en un círculo +3. Cuenta con aproximadamente diez minutos para completar la tarea. 1. Aumentos especiales deben darse sólo a los que realizan bien su trabajo.

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

2. Una descripción del puesto ayudaría a que los empleados supieran mejor lo que se espera de ellos

3. A los empleados se le debe recordar que de sus trabajos depende que la compañía compita con efectividad.

4. Un supervisor debe prestar mucha atención a las condiciones físicas de trabajo de sus empleado.

5. El supervisor debe luchar arduamente para desarrollar una atmósfera de amistas entre sus subordinados.

6. Reconocimiento individual para el cumplimiento superior de la medida asignada a empleados

7. Los supervisores indiferentes lesionan los sentimientos.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


80

8. Los empleados desean sentir que se utilizan en el puesto que ocupan

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

ficios del retiro son factores miportantes para que los empleados conserven su trabajo.

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

10.Casi cualquier trabajo puede ser aumentado usando más estímulo y desafío.

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

9. El programa de acciones y bene-

11. Muchos empleados dan lo mejor de sí.

12. Los gerentes deben mostrar más interés en los empleados llevando a cabo algunos eventos sociales después del trabajo. 13.El orgullo en el trabajo es en verdad una recompensa muy importante.

14. Los empleados gustan de pensar que son “los mejores” haciendo su trabajo. 15.La calidad de las relaciones en los grupos de trabajo informales es muy importante

16. Los incentivos individuales mejorarían el desempeño de los empleados.

17. Ver a los jefes es muy importante para los empleados.

18. A los empleados generalmente les gusta controlar su propio trabajo, tomar decisiones con un mínimo de supervisión.

19. La seguridad en el trabajo es CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


81 importante.

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

20. Los empleados consideran importante tener buen equipo en el trabajo.

HOJA DE RETROALIMENTACIÓN MOTIVACIONAL (PARTE II) PUNTAJE : 1. Transfiera los números que encerró en un círculo en la Parte I en el lugar correspondiente de la siguiente tabla : Frase no. 10

CALIFICACIÓN

Frase no.

CALIFICACIÓN

2

11

3

13

9

18

19

Total

Total

(Necesidades de auto-realización) Frase no. 6

CALIFICACIÓN

(Necesidades de Seguridad) Frase no. 1

8

4

14

16

17

20

Total

Total

(Necesidades de Estima) Frase no. 5

CALIFICACIÓN

(Necesidades Básicas)

CALIFICACIÓN

7 12 15 Total (Necesidades de Pertenencia)

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


82

2. Registre la calificación total de cada categoría, en la siguiente gráfica, marcando con una X el número de su registro en el área de motivación.

Nivel

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

+2

+4

+6

+8 +10 +12

Auto Realización Estima Seguridad Básicos

Poco uso

Alto

uso Una vez que haya terminado esta gráfica, podrá observar la fuerza del uso que está haciendo de estas áreas de necesidad motivacional.

No hay, por lo tanto, una respuesta “correcta”. Lo que para usted es correcto es lo que iguala las necesidades de sus empleados y lo que, por supuesto, es específico en cada situación y en cada individuo. Sin embargo, en general los “Expertos” nos dicen que los empleados en la actualidad se motivan mejor por los esfuerzos en las áreas de Pertenencia y Estima.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


83

– BIBLIOGRAFIA , MATERIALS I RECURSOS. -

El Capital Humano y la Empresa. Cuadernos Cinco Dias. RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO. Edit. Santillana. RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO. Edit. Edebé RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO. Edit. Editex RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO. Edit. Mcgrawhill. Cómo organizar de forma óptima reuniones de trabajo. Edit. Gestión 2000. Consiga el sí en la negociación. Edi. Gestión 2000. RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO.Edit. Donostiarra. La inteligencia emocional. David Goleman. Ed. Oikos. La Práctica de la inteligencia emocional. David Goleman. Ed. Oikos. 101 métodos para generar ideas.Foster. Edit. Deusto.

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.


84

CRÈDIT DE RAT(RELACIO S E L’ÀMBIT DEL TREBALL) – Manuel Ortega Moreno -.

Dossier Relacions Ambit del Treball  

dossier amb resums, activitats...

Dossier Relacions Ambit del Treball  

dossier amb resums, activitats...

Advertisement