Page 1

11-Incapacitat permanent

11 ICAPACITAT PERMAET

11.1 – Concepte . 11.2 – Graus incapacitat permanent. 11.3 – Beneficiaris i requisits. 11.4–Prestació econòmica.

-84Manuel - Ortega Moreno. mortega1@xtec.cat


10-Incapacitat permanent .

11.1- Concepte

-

La incapacitat permanent (IP) en la modalitat contributiva és la situació del treballador que, després d’haver estat sotmès al tractament i de que hagi estat donat d’alta mèdica, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, i que puguin ser determinades objectivament i previsiblement definitives i que disminueixen o anul·lin la capacitat laboral. A partir de la definició concretem una sèrie d’elements importants:

-

-

-

-

-

Reduccions anatòmiques o funcionals greus. De caràcter físic o psíquic i amb entitat suficientment greu. Disminució o anul·lació de la capacitat laboral. Per tant no és la malaltia en si mateixa el que cal considerar, sinó la seva repercussió sobre l’individu. Lesions que es poden determinar objectivament. Es a dir que calen proves mèdiques que justifiquin les mateixes. Permanents o previsiblement definitives. Les lesions han de ser permanents i irreversibles o que es prevegui un temps llarg i incert.

11.2 – Graus permanent.

d’incapacitat

La LGSS (art. 137) estableix els següents graus: -

Incapacitat permanent parcial. Incapacitat permanent total per a la professió habitual25.

25

Es considera professió habitual per malaltia comuna o accident no laboral la que desenvolupava l’any immediatament anterior. Per accident laboral o malaltia professional la desenvolupada en el moment de produir-se.

Invalidesa absoluta qualsevol treball. Gran Invalidesa.

per

a

I.Parcial. Aquella que sense assolir la total, ocasiona al treballador una disminució en el seu rendiment normal per a la professió habitual del 33%, sen quedar impider per realitzar les tasques fonamentals de la mateixa. I.Total. La que inhabilita per a la realització de totes o les fonamentals tasques de la professió habitual, sempre que es pugui dedicar a una altre diferent. En aquesta categoria de invalidesa existeix un subtipus denominats invalidesa total qualificada, que serà aplicable als treballadors amb més de 55 anys quan pel seu perfil de manca de preparació, circumstàncies socials i laborals del lloc de residència es consideri difícil l’obtenció d’un altre lloc de treball en professió diferent de l’habitual. I.Absoluta. Aquella que inhabilita al treballador per a qualsevol professió u ofici. Gran invalidesa.És aquella invalidesa permanent que com a conseqüència de la pèrdua anatòmica o funcional necessita de l’assistència d’una altre personal per a realitzar les funcions essencials de la vida (vestir-se, desplaçar-se, menjar...).

11.3 – Beneficiaris i requisits. Com en la majoria de les prestacions es requisit essencial estar en alta o en situació assimilada a l’alta. La situació de no alta només donarà dret a la invalidesa absoluta o gran invalidesa. Com a norma general per tenir dret a la prestació d’incapacitat permanent, cal reunir un determinat període de cotització si la invalidesa deriva de malaltia comuna. No caldrà per al cas de

- –85 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat


10-Incapacitat permanent .

contingencies professional o accident no laboral. Des de 1’1 de gener de 200826 a partir de la Llei 40/2007 de 4 de desembre el períodes són els següents:

Art. 138.2 LGSS. Font I'SS.

26

Fins al 1 de gener de 2008, la diferència s’establia segons el causant fos menor de 26 anys o major. Després de la reforma i com a conseqüència de retard de la incorporació dels joves al mercat laboral, la diferència es fixa en menors de 31 anys o majors.

- –86 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat


10-Incapacitat permanent .

11.4 – Prestació econòmica. Incapacitat parcial.

permanent

Indemnització de 24 mensualitats de la base reguladora. La base reguladora es calcula: - derivada de malatia comuna o accident laboral: base cotització mes anterior a l’inici de la incapacitat / núm. de dies d’aquest mes. - derivada d’accident laboral o malaltia professional: base cotització contigències professionals, sense hores extres, mes anterior a la incpacitat /núm. dies del mes.

S’aplica a la base reguladora el 100%. Gran invalidesa: A la gran invalidesa cal afegir un complement destinar a compensar les despeses derivades de la necessitat d’una tercera persona que tingui cura del gran invàlid. El càlcul és el següent.

Fonst INSS.

Càlcul de les bases reguladores.

Incapacitat permanent total La prestació econòmica és una pensió vitalicia substituïble per una indemnització quan el beneficiari sigui menor de 60 anys. La quantia s’obté aplicant el 55% a la base reguladora. La llei 40/07 ha introduït unes quanties mínimes:

Font:INSS.

Quan es tracta d’incapacitat permanent total qualificada s’incrementarà en un 20%. Invalidesa absoluta

- –87 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat

Captitol 11 - Incapacitat permanent  

incpacitat perment

Captitol 11 - Incapacitat permanent  

incpacitat perment