Page 1

11-Incapacitat permanent

10 I!CAPACITAT TEMPORAL

10.1 – Concepte . 10.2 – Beneficiaris. 10.3 – Prestació econòmica. 10.4 –Durada. 10.5 – Gestió de la prestació.

-80Manuel - Ortega Moreno. mortega1@xtec.cat


10-Incapacitat temporal

.

- –81 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat


10-Incapacitat temporal

.

10.1 – Concepte . D’acord amb laLLGSS (art.128) tenen la consideració de situacions que determinen la incapacitat temporal (IT): - L’enfermetat comuna o professional, i accident laboral o no, mentre el treballador està impedit pel treball i rebi assitència sanitària a càrrec de la Seguretat Social. - Els períodes d’observació per malaltia professional, en les que estigui de baixa durant els mateixos.

10.2 –Beneficiaris i requisits. Podran ser beneficiaris d’IT els treballadors afilitats i en alta. Quan la IT sigui conseqüència d’accident de treball es considerarà afiliat i l’alta malgrat que l’empresari hagi incomplert les seves obligacions. A més a més serà necessari un període de cotitització de 180 dies dins dels cinc anys immediatament anteriors a la situació quan sigui per malaltia comuna. En cas d’accident o malaltia professional no es demana cap període previ de cotització. Quan es tracti de treballadors a temps parcial per acreditar el període es computaran exclusivament les hores treballades: -

-

El nombre d’hores treballades es dividirà per 5 (equivalent diari de 1826 hores any). El periode de 5 anys, dins del qual han d’estar compresos els 180 dies, s’incrementarà en la mateixa proporció en la qual es redueixi la jornada efectiva de treball.

10.3 – econòmica.

Prestació

La prestació consisteix en un subsidi la quantia del qual depen de la base reguladora sobre la qual s’aplica el percentatge

corresponent (veure pàgina anterior).

quadre

10.4 –Durada. - IT derivada d’accident o malaltia qualsevol que sigui la causa durarà 12 mesos prorrogables per 6 més quan es consideri que, durant aquest, el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació. - En el supòsit de període d’observació per malaltia professional, ladurada màxima és de 6 mesos prorrogable per 6 més.

10.5 – Gestió prestació.

de

la

La declaració d’IT es formula pel corresponent parte de baixa fet pel metge. Pel que fa al treballador li donarà dos còpies: una que conservarà i l’altre que lliurarà a l’empresa en un termini màxim de 3 dies des de la data d’expedició. L’empresa a la seva vegada remetrà la còpia a la Seg.Social o Mutua en cinc dies des de la recepció. Els partes de confirmació (es a dir indicant que continem de baixa), seran expedits: - Per la Seg. Social: Per cont. Comuns: al 4art. Dia des de la baixa i cada set mentre es mantingui. Per cont. Professionals als 7 dies des de la baixa i cada set dies mentre es mantingui. El tercer parte de confirmació i els successius cada quatre setmanes hauran d’anar acompanyats d’un informe mèdic. - L’alta caldrà que el treballador la lliuri a l’empresa en les 24 hores següents a la seva expedició.

- –82 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat


10-Incapacitat temporal

.

Procediment impugnació alta mèdica. Font. ISS. A partir reforma Llei 40/07.

Font. ISS.

- –83 http://phobos.xtec.cat/mortega1/fol1011/

Manuel Ortega Moreno. mortega1@.xtec.cat

Capitol 10 - Incapacitat temporal  
Capitol 10 - Incapacitat temporal  

incapacitat temporal

Advertisement