Page 1

     

PART II 1 - TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ COM EMPRESARI INDIVIDUAL.  

Página

1

  Formació I Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Octubre 2011


Página

2

Formació I Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Octubre 2011


GUIA BÀSICA DEL TREBALLADOR AUTÒNOM: RÈGIM JURÍDIC, TRÀMITS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESA I FISCALITAT.

Si hem decidit constituir‐nos com empresaris autònoms i en relació a   la forma jurídica hem optat per una empresa individual, haurem de   realitzar una sèrie de tràmits perquè l'empresa pugui operar en el mercat   de forma legal. A continuació incloem els tràmits i passos necessaris per   a la constitució de l'empresa individual i ho fem de forma simple i descriptiva,   enumerat els tràmits i el lloc on s'han de realitzar. De forma esquemàtica   els podem representar:   

Página

3

CREACIÓ D'UNA EMPRESA

Formació I Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Octubre 2011


Página

4

Formació I Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Octubre 2011


GUIA BÀSICA DEL TREBALLADOR AUTÒNOM: RÈGIM JURÍDIC, TRÀMITS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESA I FISCALITAT.

  Com a pas previ a la constitució de qualsevol tipus d'empresa haurem elaborar el Pla  d'Empresa.  1 ‐ Llicència municipal.  Si la nostra empresa necessita local per desenvolupar l'activitat haurem de demanar la  llicència d'activitat a l'ajuntament, en funció del tipus d'activitat ens podran sol ∙ licitar  documentació addicional.  2 ‐ Declaració d'inici d'activitat.  L'empresari individual ha de sol ∙ licitar mitjançant la declaració censal, l'alta en el cens.  S'ha de fer en l'Agència Tributària.  3 ‐ Imposta d'Activitats Econòmiques (IAE).  CREACIÓ D'UNA EMPRESA

Aquest és un impost conseqüència de l'exercici d'activitats empresarials en territori  nacional. No obstant això estaran exemptes les empreses la xifra de negoci no superi el  milió d'euros i les persones físiques.  4 ‐ Alta d'autònoms.  Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. L'alta serà única encara que es  realitzin diverses activitats. S'haurà de realitzar en les delegacions provincials de la  Tresoreria General de la Seguretat Social.  5 ‐ Comunicació obertura del centre de treball. 

Amb anterioritat a l'obertura del centre de treball l'autònom està obligat a comunicar a  l'autoritat laboral la mateixa. Estan exempts els autònoms que no tenen treballadors.  6 ‐ Inscripció a la Seguretat Social i alta de treballadors. 

Página

5

Es tracta d'un requisit dels autònoms que contracti treballadors. La Seguretat Social  assignarà un codi de compte de cotització. En la mateixa línia ha afiliar i donar d'alta als  seus treballadors. Ambdós tràmits es realitzen a la Tresoreria General de la Seguretat  Social.  

Formació I Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

Elaboració: Manuel Ortega. Octubre 2011

constitució empresa autònom  

Guia bàsica del treball autònom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you