Page 1

Activitat: Activitat amb la premsa. Atur juvenil i formació

1

Activitat amb la premsa: Atur juvenil i formació Manuel Ortega Moreno

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT. 1 – Fer servir la premsa com a eina de coneixement i comprensió de la realitat relacionada amb els continguts de l’àrea. 2 – Conèixer l’estat de l’atur juvenil a nostre país 3 – Constatar la relació entre nivells d’atur juvenil i formació. . DINÀMICA DE L’ACTIVITAT. •

Agrupament: L’activitat es pot realitzar individualment o en grup. En el segon cas el professor pot decidir lliurement la composició dels grups en funció de les seves característiques, però haurà d’establir les normes de treball; per exemple es pot organitzar una exposició davant el grup classe per explicar les conclusions a les quals han arribat els diferents grups i provocar el debat.

Material necessari : Cal l’article de premsa de referència. En aquest cas es tracta de Desempleo juvenil y formación. José García Montalvo ,Aparegut a l’edició del diari ELPAIS. Negocios de 7 de març de 2009. El podem trobar digitalment a http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Desempleo/juvenil/formacion /elpepueconeg/20100307elpneglse_10/Tes , o a l’edició impresa del mateix diari. També serà necessari l’estudi de l’obra social de Bancaja: Los jóvenes y el mercado de trabajo en la

España

urbana: resultados del

de Inserción Laboral 2005 que podem trobar a http://obrasocial.bancaja.es/publicaciones/publicaciones-ficha.aspx? id=69 Observatorio

Dinàmica : L’activitat la podem iniciar amb una lectura col.lectiva de l’article per poder aclarir els eventuals dubtes que puguin sortir; malgrat que haurem de tenir present, en el comentaris que realitzem, no revelar

Santillana Profesional


Activitat: Activitat amb la premsa. Atur juvenil i formació

2

part de les respostes a les preguntes que més endavant es plantegen.

Qüestions: El resultat final del treball de l’alumne que haurà de lliurar al professor són les respostes a les qüestions següents:

1 – L’autor afirma: “L’atur juvenil té unes causes estructurals que persisteixen en el temps”. En que basa l’autor aquesta afirmació ?. Amb el que tu coneixes, estaries d’acord amb aquesta afirmació? 2 – Segona afirmació: “el problema no és tant l’atur juvenil com l’elevat atur general i les seves causes estructurals”. Busca en el text perquè realitza l’autor aquesta afirmació. 3 – Tercera afirmació: l’autor creu que planteja com a solució al problema de l’atur un augment de la formació és simplista i ingenu . Comenta i opina al respecte. 4 – Quines són les raons que provoquen una sobrequalificació a l’ocupació en èpoques de recessió econòmica?. 5 – Qüestió de resposta voluntària . Consulta l’estudi “Los jóvenes y elmundo del trabajo en la España Urbana” (obra social Bancaja: http:// obrasocial.bancaja.es/publicaciones/publicaciones-ficha.aspx?id=69) Capítulo VII .Sobrecualificación y mundo laboral. Conclusiones.

Realitza un resum/comentari d’aquest capítol.

Finalment caldrà que citis les fons d’informació , bibliografia o webgrafica que hagis consultat per obtenir la informació.

Santillana2 Profesional

atur juvenil i formació  

activitat amb premsa