Page 1

pagina 1 van 2

De werkinq van PEFC-certificatie

Bij de PEFc-cêrlificatie ls er een nauwgezette controle van in het bos tot in de winkelrekken. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezii ie zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC-label, de uiteindelijke garantie voor de klant. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

'x

1

3

.y

,'€ i:d

r

c!l

q

H {41 írJtprll{raJdl l[í!r01ê]r!!0

gsBlÍobÈÈt{{

ÈaÀtrotolrtÉn

tr. \ -.Gd Èorrlroratttar-

Er worden twee sooÉen certifiGaten u rgereikt om de houtstromen te volgen van in het bos tot bij de consument: het ceftificaai voor het bos en net cedificaat voor het bedrijf.

Sosceíii.'icatiê in eerste instantie worde. de bossen gecerlificeerd voor het duurzaam bosbehee.. CoIcl.eel iletekent dit dat de boseigenaar zich engageeft oi^n zijn bos te beheren volgens een aantal strikte fegels. ln Belglé iekent ce boseigenaar een aharier met 14 punten. Op regelmatige basis worden controles gedaan in de aossen c:r te zien of deze goed worden beheerd volgens de PÊFC-principes. Deze :c:trcles gebeuren door onafhankelijke certiÍlcatie inste!ilnge. Wie zich aan jê :êEêLs lr!c1 kan zljn hout verhandelen onder net PEFC labêr. Wie blJ c3 coi,iroles niet voLdoet, verliest het certificaa'.

(lik hief als

!

meef itfofr"etie wjL over hei certificeren van uw

bos

,:edificaat vooí bedrijven 3eCrijven die hoLrt

rekening met

cf:apie. vetuerken, houden steeds meer

eer

r'rlilieuvriendelijke

en

gecontroleerde

rerkomst van deze irrodlrcten. Flk bedrijí in de houtkolom

dient over een cefiificaat

- te

- net contro eketencertiÍcaat

beschikkeir om hout of papier te mogen './erhandelen :iei !-3r PSFC label. Het gaat hier dus zowel genoemd

cver bos!:tbati:g:r zagerijen ..neubelmakers, 'lvcerciers, papiedabrika nten, hcuthandele?fs er .keri..

aoor het beha er \,,a. re: :Jntroieketenceft flcaat garandeert

net bedrijÍ e!-ezijcs iai a let hout dai hei verhandelt '/ocÍkorÍrt -rii egale rrrrKa:. Ance|zijcis zofgt het ervoor dat ce houtstrornen eíKcmstig uli PFFC-gecertificeerde bossen

gevolgd kunnen worden langsheen de verwerkingsketen. Een crairankËiljí3 certificat e-instelling komt jaailijks i?nES liei bedrijf om ie conrrolerer cf hei bedrijf de procedures corrêci !cLgi.

.l

L-:::"',,,r.'. --:-:,,--..''.3::1,re rvelki,rg van pefc ::'. -'..-'.:: I 5:1-r:iirr.htrl

l

8/01/2..


pagtna 2 van 2

Er is een explosieve groei van het aantal bedrijven dat een PEFc-controleketencertiÍicaat behaalt. Deze trend zorgt uiteraard voor êên uitbrêiding van hêt aanbod. Dênk maar aan papierwaren, meubels, bouwmaterialen, kinderspeeltuinen, parket,... Deze pÍoducten vindt u in dê winkelrekken van doe-het-zelízaken, warenhuizen, de speciaalzaken, maar ook meer en meer in de detailhandels. De bedrijven zetten dus hun beste beentje voor op vlak van duurzaam bosbeheer. Nu is het aan de consumenten om deze inspanningen aan te moedigen ên te kiezen voor producten die het PEFC-label dragen! Wenst u te weten of een bedrijf over een PEFC-controleketencertificaat beschikt? Ga dan een kijkje nemen in onzê lijst. Klik hier als u meer wil weten over hoe u het controleketencertificaat kan behalen voor uw bedrtf.

http://wu.n'.pefcbelgium.be/nl/de werking van pefc.,certificatie 464-print.html

8103t2012

Werking PEFC  
Werking PEFC  

De werking van PEFC -certificataat

Advertisement